Dz.U. 2011 nr 109 poz. 635

Dziennik Ustaw Nr 109 — 6273 — Poz. 635

635 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie metody oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego Na podstawie art. 39f pkt 1 lit. b ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i wa rzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu pa szowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa metodę oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego.

§2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) włóknie lnianym zieleńcowym i włóknie konop nym zieleńcowym — należy przez to rozumieć włókno uzyskiwane w wyniku mechanicznego przerobu odpowiednio słomy lnianej surowej i słomy konopnej surowej, niepoddanej w szcze gólności zabiegom roszenia i parowania;

2) włóknie lnianym biologicznym i włóknie konop nym biologicznym — należy przez to rozumieć włókno uzyskiwane w wyniku przerobu mecha nicznego odpowiednio słomy lnianej i słomy ko nopnej, po uprzednim jej wyroszeniu metodą mo czenia lub słania;

3) włóknie lnianym parowanym i włóknie konopnym parowanym — należy przez to rozumieć włókno uzyskiwane w wyniku przerobu mechanicznego odpowiednio słomy lnianej i słomy konopnej, po uprzednim poddaniu jej zabiegom parowania;

4) zanieczyszczeniach luźnych — należy przez to ro zumieć paździerze, szypułki, liście, części torebek nasiennych oraz inne ciała obce, dające się od dzielić od włókna przez wytrząsanie;

5) zanieczyszczeniach trwałych — należy przez to ro zumieć paździerze (przyschłe), skórkę, szypułki oraz resztki wierzchołków łodyg, które pozostają we włóknie po oddzieleniu zanieczyszczeń luź nych;

6) zanieczyszczeniach ogólnych — należy przez to ro zumieć łączną masę zanieczyszczeń luźnych i trwa łych, znajdującą się we włóknie.

§3. Oznaczanie procentowej zawartości zanie czyszczeń luźnych, zanieczyszczeń trwałych i zanie czyszczeń ogólnych krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopnego: zieleńcowego, biologicznego i parowanego, w stanie luźnym oraz w postaci bel i taśmy, wykonuje się na pobranych z tych włókien próbkach:

1) przy zastosowaniu metody oznaczania procento wej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego, która jest okreś lona w załączniku do rozporządzenia, albo

2) przez porównanie zawartości zanieczyszczeń w ba danej partii krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego z wzorcami włókna o znanej zawartoś ci zanieczyszczeń, które zostały uzyskane metodą, o której mowa w załączniku do rozporządzenia.

§4. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie meto dy oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego (Dz. U. Nr 131, poz. 1407 oraz z 2006 r. Nr 60, poz. 426).

§5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 52, poz. 303 i Nr 158, poz. 989, z 2010 r. Nr 228, poz. 1486 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622. Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 r. (poz. 635) METODA OZNACZANIA PROCENTOWEJ ZAWARTOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ KRÓTKIEGO WŁÓKNA LNIANEGO LUB WŁÓKNA KONOPNEGO I. Sposób pobierania i przygotowywania próbek krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego

1. Próbki krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego pobiera się równomiernie z badanej partii włókna przy zachowaniu ich jednakowej masy w taki sposób, aby łączna masa pobranej próbki wynosiła 3 kg.

2. Próbki krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego w opakowaniach jednostkowych takich jak bele, gary, nawoje pobiera się: Dziennik Ustaw Nr 109 — 6274 — Poz. 6351) ze wszystkich opakowań, jeżeli badana partia włók na składa się nie więcej niż z 3 opakowań;

2) z 3 opakowań, jeżeli badana partia włókna składa się z 4—5 opakowań;

3) z 5 opakowań, jeżeli badana partia włókna składa się z 6—10 opakowań;

4) z 6 opakowań, jeżeli badana partia włókna składa się z 11—15 opakowań;

5) z 9 opakowań, jeżeli badana partia włókna składa się z 16—25 opakowań;

6) z 12 opakowań, jeżeli badana partia włókna składa się z 26—63 opakowań;

7) z 14 opakowań, jeżeli badana partia włókna składa się z 64—160 opakowań;

8) z 15 opakowań, jeżeli badana partia włókna składa się ze 161—250 opakowań;

9) z 16 opakowań, jeżeli badana partia włókna składa się z więcej niż 250 opakowań.

3. Próbki reprezentatywne krótkiego włókna lnia nego lub włókna konopnego w postaci bel pobiera się z wybranej beli, proporcjonalnie z różnych jej miejsc, w taki sposób, aby łącznie włókno tworzyło próbkę o masie 3 kg. Przy pobieraniu włókno chwyta się dło nią i wyciąga z wnętrza beli. Próbkę umieszcza się w opakowaniu. Przed włożeniem próbki do opakowa nia obcina się nożycami wystające z dłoni końce włó kien, a opakowanie zaopatruje się w etykietę.

4. Próbki krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego w garach lub nawojach pobiera się z wy branego opakowania przez odcięcie odcinków taśmy o takiej długości, aby łącznie tworzyły próbkę o dłu gości 20 m. Próbki pobiera się co najmniej z dwóch różnych miejsc. Pobraną próbkę wkłada się do opako wania, które zaopatruje się w etykietę. II. Oznaczanie procentowej zawartości zanieczysz czeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konop nego

1. Do oznaczania procentowej zawartości zanie czyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna ko nopnego używa się:

1) wagi laboratoryjnej;

2) stołu do klasyfikacji;

3) ciemnej tablicy o wymiarach 1,00 × 1,50 m;

4) nożyc;

5) płytki Petriego;

6) pincety;

7) suszarki elektrycznej, która jest odpowiednio wen tylowana i skonstruowana w taki sposób, że jest możliwe ustawienie wytwarzanej przez nią tempe ratury z dokładnością do ±1°C i szybkie jej regulo wanie.

2. Oznaczanie procentowej zawartości zanieczysz czeń w próbce krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego wykonuje się przez:

1) podzielenie próbki krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego, pobranej w sposób określony w części I, na dwie równe części, przy czym pierw sza część jest przeznaczona do oznaczenia zawar tości zanieczyszczeń, a druga do ewentualnego wykonania powtórnego oznaczenia;

2) rozłożenie pierwszej części próbki krótkiego włók na lnianego lub włókna konopnego równomiernie na tablicy, a następnie rozciągnięcie i rozluźnienie występujących skupisk włókien;

3) uniesienie próbki krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego, zmiecenie zanieczyszczeń po zostałych na tablicy i ich równomierne rozsypanie na całej powierzchni rozłożonego włókna;

4) podzielenie próbki krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego na cztery równe części, a na stępnie wycięcie z każdej z nich, z różnych, losowo wybranych miejsc, przez całą grubość warstwy, kwadratowych skrawków, które po połączeniu po winny stanowić 3 próbki o masie około 10 g każ da;

5) usunięcie z każdej próbki krótkiego włókna lniane go lub włókna konopnego: a) zanieczyszczeń luźnych — przez jej wytrząsanie nad arkuszem czystego papieru oraz b) zanieczyszczeń trwałych — za pomocą pincety;

6) umieszczenie każdej z próbek krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego w oddzielnej płyt ce Petriego;

7) umieszczenie zanieczyszczeń pobranych z każdej z próbek w oddzielnych płytkach Petriego;

8) oznaczenie płytek Petriego z próbkami krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego oraz z za nieczyszczeniami w ten sposób, aby każdej z pró bek można było przyporządkować oddzielone z nich zanieczyszczenia luźne i trwałe;

9) poddanie próbek krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego oraz zanieczyszczeń suszeniu w suszarce elektrycznej, w temperaturze 105°C — do uzyskania stałej masy, a następnie oddzielne zważenie każdej próbki oraz zanieczyszczeń z do kładnością do 0,01 g;

10) obliczenie procentowej zawartości zanieczyszczeń luźnych i trwałych w próbce (PIt) krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego według wzoru: z PIt = –––––– x 100%m + z gdzie: z — oznacza masę wydzielonych zanieczyszczeń luźnych i trwałych w gramach, m — oznacza masę próbki włókna lnianego lub ko nopnego w gramach, po oddzieleniu zanie czyszczeń; 1

1) obliczenie zawartości zanieczyszczeń luźnych i trwałych w partii (P) krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego w procentach jako średniej arytmetycznej zawartości zanieczyszczeń luźnych i trwałych we wszystkich próbkach i podanie wyni ku tych obliczeń z dokładnością do 0,1%.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-05-30
Data wydania: 2011-05-05
Data wejścia w życie: 2011-06-14
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 109 poz. 635