Dz.U. 2011 nr 111 poz. 652

Dziennik Ustaw Nr 111 — 6322 — Poz. 652

652 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.1)) zarządza się, co nastę puje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2011 r. — „Wyprawka szkolna” ustanowionym uchwałą nr 68/2011 Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. — „Wyprawka szkolna”;

2) formy i zakres pomocy;

3) tryb postępowania w sprawie udzielania pomocy.

§2.

1. Pomoc w  formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynają cym w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I—III szkoły podstawowej, w klasach I—III ogólnokształcą cej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie III gimnazjum, w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stop nia, w  klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięk nych lub w klasie VI ogólnokształcącej szkoły baleto wej, zwanych dalej „szkołą”.

2. Pomoc w  formie dofinansowania zakupu pod ręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalne go, jest udzielana uczniom:

1) słabo widzącym,

2) niesłyszącym,

3) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

4) z  niepełnosprawnościami sprzężonymi, w  przy padku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepeł nosprawność wymieniona w pkt 1—3 — posiadającym orzeczenie o  potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęsz czającym w roku szkolnym 2011/2012 do szkół pod stawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólno kształcących, liceów profilowanych, techników, uzu pełniających liceów ogólnokształcących i  techników uzupełniających, dla dzieci i młodzieży, lub do ogól nokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólno kształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólno kształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcą cych szkół baletowych lub liceów plastycznych, zwa nych dalej „szkołą”.

3. Pomocy udziela się uczniom, o  których mowa w ust. 1, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na oso bę w  rodzinie, o  którym mowa w  art. 8 ust.  1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.2)).

4. W  przypadkach określonych w  art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej pomoc może być udzielona uczniom, o  których mowa w ust. 1, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w  rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w ust. 

3. Liczba uczniów, którym zo stanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może prze kroczyć w danej gminie 10% ogólnej liczby uczniów, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem uczniów szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

5. W  przypadku szkół prowadzonych przez mini stra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzi ctwa narodowego liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w trybie, o którym mowa w ust. 4, nie może przekroczyć 10% ogólnej liczby uczniów klas  I—III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I  stop nia, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięk nych i  klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, prowadzonych przez tego ministra.

6. Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:

1) 180 zł — dla ucznia klasy I—III szkoły podstawowej oraz dla ucznia klasy I—III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

2) 180 zł — dla ucznia: a) słabo widzącego, b) niesłyszącego, c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przy padku gdy jedną z niepełnosprawności jest nie pełnosprawność wymieniona w lit. a—c

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004  r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr  115, poz.  791, Nr  120, poz.  818, Nr  180, poz.  1280 i  Nr  181, poz.  1292, z  2008  r. Nr  70, poz.  416, Nr  145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr  6, poz.  33, Nr  31, poz.  206, Nr  56, poz.  458, Nr  157, poz.  1241 i  Nr  219, poz.  1705, z  2010  r. Nr  44, poz.  250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2009  r. Nr  202, poz.  1551, Nr  219, poz.  1706 i  Nr  221, poz.  1738, z  2010  r. Nr  28, poz.  146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz. 1427 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 440 i Nr 106, poz. 622. Dziennik Ustaw Nr 111 — 6323 — Poz. 652

— posiadającego orzeczenie o potrzebie kształce nia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświa ty, realizującego kształcenie w klasach I—III szkoły podstawowej lub w klasach I—III ogólnokształcą cej szkoły muzycznej I stopnia;

3) 325  zł — dla ucznia klasy III gimnazjum, dla ucz nia klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II  stopnia, dla ucznia klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz dla ucznia klasy VI ogól nokształcącej szkoły baletowej;

4) 325 zł — dla ucznia: a) słabo widzącego, b) niesłyszącego, c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przy padku gdy jedną z niepełnosprawności jest nie pełnosprawność wymieniona w lit. a—c — posiadającego orzeczenie o potrzebie kształce nia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświa ty, realizującego kształcenie w  klasach I—III gim nazjum, w  klasach I—III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach I—III ogólnokształ cącej szkoły sztuk pięknych, w klasach IV—VI ogól nokształcącej szkoły baletowej;

5) 210 zł — dla ucznia: a) słabo widzącego, b) niesłyszącego, c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przy padku gdy jedną z niepełnosprawności jest nie pełnosprawność wymieniona w lit. a—c — posiadającego orzeczenie o potrzebie kształce nia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświa ty, realizującego kształcenie w klasach IV—VI szko ły podstawowej, w klasach IV—VI ogólnokształcą cej szkoły muzycznej I  stopnia, w  klasach I—III ogólnokształcącej szkoły baletowej;

6) 315 zł — dla ucznia: a) słabo widzącego, b) niesłyszącego, c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przy padku gdy jedną z niepełnosprawności jest nie pełnosprawność wymieniona w lit. a—c — posiadającego orzeczenie o potrzebie kształce nia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświa ty, realizującego kształcenie w  zasadniczej szkole zawodowej;

7) 390 zł — dla ucznia: a) słabo widzącego, b) niesłyszącego, c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przy padku gdy jedną z niepełnosprawności jest nie pełnosprawność wymieniona w lit. a—c — posiadającego orzeczenie o potrzebie kształce nia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświa ty, realizującego kształcenie w  liceach ogólno kształcących, liceach profilowanych, technikach, uzupełniających liceach ogólnokształcących i tech nikach uzupełniających oraz w  klasach IV—VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w  klasach IV—VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w  klasach VII—IX ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz w liceum plastycznym.

§3.

1. Pomoc, o której mowa w § 2, jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracowni ka socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawi ciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

2. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do któ rej uczeń będzie uczęszczał w  roku szkolnym 2011/2012.

3. Wniosek składa się w terminie ustalonym odpo wiednio przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla siedziby szkoły, a w przypad ku wniosków o przyznanie pomocy uczniom ogólno kształcących szkół muzycznych I  stopnia, ogólno kształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólno kształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych i  liceów plastycznych, prowadzo nych przez ministra właściwego do spraw kultury i  ochrony dziedzictwa narodowego — w  terminie ustalonym przez tego ministra.

4. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o  wysokości dochodów. W  uzasadnionych przypad kach do wniosku można dołączyć — zamiast zaświad czenia o wysokości dochodów — oświadczenie o wy sokości dochodów.

5. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z  pomocy społecznej w  formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć — zamiast zaświad czenia o wysokości dochodów— zaświadczenie o ko rzystaniu ze świadczeń pieniężnych w  formie zasiłku stałego lub okresowego.

6. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w § 2 ust. 2, do wniosku — zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów — należy dołą czyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjal nego wydanego przez publiczną poradnię psycholo giczno-pedagogiczną.

7. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w § 2 ust. 4 i 5, do wniosku — zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów — należy dołą czyć uzasadnienie. Dziennik Ustaw Nr 111 — 6324 — Poz. 652§4.

1. Dyrektor szkoły, w tym szkoły prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostkami samorzą du terytorialnego lub przez osoby fizyczne, sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, w tym uczniów, o których mowa w § 2 ust. 2 i 4, oraz przekazuje ją odpowiednio wójtowi gminy, burmi strzowi lub prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na siedzibę szkoły.

2. W przypadku ogólnokształcących szkół muzycz nych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych i  liceów pla stycznych, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dyrektor szkoły przekazuje listę uczniów uprawnio nych do otrzymania pomocy, w  tym uczniów, o któ rych mowa w § 2 ust. 2 i 5, ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§5.

1. Po otrzymaniu listy uczniów, w  tym listy uczniów szkół prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne, odpowiednio wójt gminy, bur mistrz lub prezydent miasta informuje dyrektora szko ły o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy, o których mowa w § 2 ust. 4.

2. W przypadku ogólnokształcących szkół muzycz nych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych i  ogólnokształcących szkół baletowych, prowadzo nych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego — minister właści wy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowe go informuje dyrektora szkoły o  liczbie uczniów za kwalifikowanych do otrzymania pomocy, o  których mowa w § 2 ust. 5.

§6. Dyrektor szkoły, po analizie wniosków doty czących uczniów, o których mowa w § 2 ust. 4 i 5, oraz zgodnie z informacją o liczbie uczniów zakwalifikowa nych do otrzymania pomocy, o  której mowa w  § 5, podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy.

§7.

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta prze kazuje środki na dofinansowanie zakupu podręczni ków na rachunek bankowy szkoły prowadzonej przez gminę.

2. W przypadku ogólnokształcących szkół muzycz nych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych i  liceów pla stycznych, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, środki na dofinansowanie zakupu podręczników prze kazuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rachunek bankowy szko ły.

3. Dyrektor szkoły, o której mowa w ust. 1 i 2, zwra ca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty zakupu podręczników po przedło żeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomo cy, o której mowa w § 2 ust. 6.

4. W przypadku szkół prowadzonych przez jednos tki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorial nego lub przez osoby fizyczne koszty zakupu podręcz ników do kształcenia ogólnego, w  tym specjalnego, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości warto ści pomocy, o której mowa w § 2 ust. 6, zwraca odpo wiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właści wy ze względu na siedzibę szkoły.

5. W  przypadku zakupów indywidualnych dowo dem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawio na imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.

6. W  przypadku złożenia oświadczenia o  zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć infor mację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządo wego programu pomocy uczniom w 2011 r. — „Wy prawka szkolna”.

7. W  przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, są zwracane rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastęp czym) do wysokości wartości pomocy, o której mowa w § 2 ust. 6, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu za wierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupio nych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czy telny podpis podmiotu dokonującego zakupu. Po twierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których za kupiono podręczniki.

§8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-05-31
Data wydania: 2011-05-25
Data wejścia w życie: 2011-06-15
Data obowiązywania: 2011-06-15
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 111 poz. 652