Dz.U. 2011 nr 125 poz. 711

Dziennik Ustaw Nr 125 — 7525 — Poz. 711

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 21 grud nia 2000  r. o  dozorze technicznym (Dz.  U. Nr  122, poz. 1321, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne

§1. Rozporządzenie określa warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie:

1) projektowania, wytwarzania, eksploatacji, napra wy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciś nieniowych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowi ska wskutek rozprężenia cieczy lub gazów znajdu jących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycz nego;

2) wytwarzania materiałów i elementów stosowa nych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń, o których mowa w pkt 1.

§2. Do urządzeń, o których mowa w § 1, zaliczają się następujące specjalistyczne urządzenia ciśnieniowe zainstalowane i  eksploatowane w  jednostkach or ganizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Naro dowej lub przez niego nadzorowanych oraz w przed siębiorstwach, dla których Minister Obrony Narodo wej jest organem założycielskim:

1) kotły parowe i cieczowe zamontowane na uzbroje niu lub sprzęcie wojskowym,

2) polowe rurociągi do transportu paliw płynnych,

3) wojskowe urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

4) urządzenia do napełniania uzbrojenia i  sprzętu wojskowego,

5) zbiorniki ciśnieniowe zainstalowane i eksploato wane na statkach powietrznych, jednostkach pły wających i wozach bojowych,

6) zbiorniki ciśnieniowe zamontowane na sprzęcie wojskowym — zwane dalej „urządzeniem”.

§3. Projektowanie i wytwarzanie, w tym wytwa rzanie materiałów i elementów urządzenia, odbywa się z uwzględnieniem specyfikacji technicznych opra cowanych przez gestora uzbrojenia i sprzętu wojsko wego dla tych urządzeń, na podstawie warunków technicznych ustalonych z  Wojskowym Dozorem Technicznym, zwanym dalej „WDT”.

§4. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) butla — ciśnieniowy zbiornik przenośny kształtu butlowego o pojemności większej niż 0,35 dm3 za montowany na uzbrojeniu i sprzęcie wojskowym;

2) cecha inspektora — metalową lub elastyczną pie częć zawierającą napis „WDT” oraz indywidualny numer inspektora WDT, nanoszoną na urządzeniu w celu uwierzytelnienia wykonanych czynności dozorowych;

3) ciśnienie dopuszczalne (bar) — graniczną wartość ciśnienia roboczego w najwyższym punkcie prze strzeni ciśnieniowej urządzenia, przy której WDT zezwala na eksploatację urządzenia, oznaczane symbolem PD;

4) ciśnienie próbne (bar) — nadciśnienie, przy któ rym jest przeprowadzana próba ciśnieniowa urzą dzenia, oznaczana symbolem pp;

5) czynnik roboczy — płyn zawarty w przestrzeni we wnętrznej urządzenia;

6) dokumentacja odbiorcza — dokumentację, jaką eksploatujący przed przystąpieniem do eksploata cji urządzenia przedkłada WDT przed uzyskaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację;

7) dokumentacja techniczna — ogół uzgodnionych z WDT dokumentów niezbędnych do wytworzenia urządzenia w  formie rysunków technicznych, schematów, opisów lub obliczeń;

8) dokumenty odniesienia — warunki techniczne i specyfikacje uzgodnione z Szefem WDT oraz nor my techniczne i przepisy prawa;

9) eksploatujący — użytkownika uzbrojenia i sprzętu wojskowego (osobę, komórkę lub jednostkę orga nizacyjną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej) wykorzystującego zgodnie z  przeznaczeniem 711 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych1)

1) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w  dniu 10 lutego 2011 r., pod numerem 2011/0064/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Mini strów z  dnia 23 grudnia 2002  r. w  sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej proce durę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 i 818 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278. Dziennik Ustaw Nr 125 — 7526 — Poz. 711

uzbrojenie i sprzęt wojskowy przydzielone na pod stawie etatów i tabel należności lub przydzielone dodatkowo do realizacji zadań służbowych, odpo wiedzialnego za utrzymanie ich właściwego stanu technicznego;

10) elementy urządzenia — część urządzenia ciśnie niowego lub zespołu, którą można uważać za samo dzielną jednostkę do obliczeń; 1

1) gestor uzbrojenia i sprzętu wojskowego — komór kę lub jednostkę organizacyjną resortu obrony na rodowej odpowiedzialną za wprowadzenie do eks ploatacji urządzenia, w tym opracowanie specyfi kacji technicznej lub uzgodnienie dokumentów niezbędnych do objęcia dozorem urządzenia; 1

2) książka ruchu — dokument, w którym obsługujący urządzenie dokonuje wpisów związanych z eksplo atacją urządzenia; 1

3) księga rewizyjna urządzenia — zbiór dokumentów dotyczących danego urządzenia przechowywany przez eksploatującego, zawierający w szczególno ści: dokumentację odbiorczą, protokoły z wykona nych czynności i badań oraz decyzje administra cyjne dotyczące eksploatacji tego urządzenia; 1

4) modernizacja urządzenia — dokonanie zmian w stosunku do stanu pierwotnego w parametrach pracy lub konstrukcji urządzenia, wpływających wyłącznie na bezpieczeństwo jego eksploatacji; 1

5) niebezpieczne uszkodzenie — nieprzewidziane, nagłe uszkodzenie urządzenia, w wyniku którego urządzenie nie może być eksploatowane albo przy istnieniu którego dalsza jego eksploatacja stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska; 1

6) osprzęt ciśnieniowy — urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzenia głów nego i posiadające powłoki ciśnieniowe; 1

7) osprzęt zabezpieczający — urządzenia przeznaczo ne do zabezpieczania urządzeń technicznych przed przekroczeniem parametrów dopuszczalnych; 1

8) płyn — gaz, ciecz i parę w postaci czystej, a także ich mieszaniny; płyn może zawierać zawiesiny ciał stałych; 1

9) wojskowe urządzenie do napełniania i opróżniania zbiornika transportowego (UNO-WP) — urządze nie w postaci elastycznego przewodu, ramienia przeładunkowego lub węzła dystrybucyjnego, któ rego zadaniem jest napełnianie lub opróżnianie towarem niebezpiecznym lub pod ciśnieniem wyż szym od 0,5 bara zbiornika transportowego, kole jowego, drogowego, zamontowanego na statku powietrznym lub jednostce pływającej należącej do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej albo przez nie eksploatowane;

20) urządzenie do napełniania uzbrojenia i  sprzętu wojskowego (UNW) — urządzenie w postaci ela stycznego przewodu, ramienia nalewczego lub węzła dystrybucyjnego niebędącego UNO zapew niające szczelne połączenie przy napełnianiu uzbrojenia i sprzętu wojskowego; 2

1) uzbrojenie i sprzęt wojskowy (UiSW) — techniczne środki walki, w tym środki bojowe, sprzęt technicz ny oraz wyposażenie, które ze względu na swoje wymagania lub właściwości techniczno-konstruk cyjne oraz sposób zaprojektowania lub wykonania są przeznaczone do wykorzystania przez wojsko; 2

2) zbiornik ciśnieniowy zainstalowany i eksploatowa ny na statku powietrznym, jednostce pływającej i  wozie bojowym należącym do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej — zbiornik o iloczynie nadciśnienia i  pojemności wyższym od 50 barów x dm3 oraz nadciśnieniu wyższym od 0,5 bara.

§5.

1. Na urządzeniu, z wyłączeniem butli, powin na być zamocowana w miejscu dostępnym trwała, czytelna tabliczka znamionowa, odporna na działanie czynników atmosferycznych i roboczych, zawierająca co najmniej:

1) nazwę wytwórcy;

2) numer fabryczny;

3) rok produkcji;

4) parametry robocze;

5) nazwę czynnika roboczego.

2. Tabliczka elastycznego przewodu będącego UNO lub UNW, poza danymi określonymi w ust. 1, powinna być oznaczona cechą inspektora WDT, umieszczoną pomiędzy datą badania (dwie ostatnie cyfry roku/miesiąc) i datą następnego badania (dwie ostatnie cyfry roku/miesiąc).

3. Na butlach powinny być naniesione (w sposób podany w  dokumentacji technicznej) następujące oznaczenia, jeśli przepisy szczególne nie stanowią ina czej:

1) nazwa lub znak wytwórcy;

2) numer fabryczny;

3) pojemność (dm3);

4) ciśnienie napełnienia w temperaturze 15ºC (bar);

5) ciśnienie próbne (bar);

6) masa próżnego zbiornika (kg);

7) nazwa czynnika roboczego lub jego wzór chemicz ny;

8) znak kontroli jakości;

9) cecha inspektora WDT umieszczona pomiędzy datą badania (dwie ostatnie cyfry roku/miesiąc) i datą następnego badania (dwie ostatnie cyfry roku/miesiąc);

10) dla butli napełnianych wagowo, dodatkowo: a) masa netto czynnika roboczego (kg), b) masa brutto butli (kg).

4. Urządzenie, z wyłączeniem butli i elastycznego przewodu będącego UNO-WP lub UNW, powinno być oznakowane w widocznym miejscu numerem ewi dencyjnym WDT. Dziennik Ustaw Nr 125 — 7527 — Poz. 711

Rozdział 2 Projektowanie, wytwarzanie i dokumentacja

§6.

1. W fazie projektowania urządzenia projektant powinien opracować w dwóch egzemplarzach doku mentację techniczną (w języku polskim) i przedłożyć ją WDT w celu uzgodnienia.

2. Dokumentacja techniczna powinna zawierać co najmniej:

1) rysunek zestawieniowy oraz ogólny opis i wyjaś nienia niezbędne do zrozumienia rysunków oraz pracy urządzenia;

2) obliczenia wytrzymałościowe;

3) dane o osprzęcie, schemat instalacji i dobór urzą dzeń zabezpieczających, jeżeli urządzenie jest pro jektowane łącznie z instalacją;

4) dokumentację techniczną automatyki zabezpiecza jącej (jeżeli ma zastosowanie);

5) sprawozdania z badań (jeżeli były wykonywane, np. na prototypie);

6) identyfikację i analizę zagrożeń;

7) wykaz zastosowanych w  całości lub częściowo dokumentów odniesienia;

8) informację o badaniach, które mają być przepro wadzone podczas wytwarzania;

9) informację o  kwalifikacjach lub świadectwach kwalifikacyjnych personelu wykonującego połą czenia nierozłączne i przeprowadzającego badania nieniszczące;

10) informację o procesach wykonywania połączeń nierozłącznych; 1

1) instrukcję eksploatacji.

3. Z uzgodnienia dokumentacji technicznej WDT sporządza sprawozdanie zawierające informację o tym, że dokumentacja ta spełnia wymagania rozpo rządzenia.

4. WDT potwierdza uzgodnienie dokumentacji technicznej pieczęcią WDT naniesioną na tę dokumen tację, w szczególności na rysunek zestawieniowy.

5. Wszelkie zmiany w dokumentacji technicznej, o  której mowa w  ust.  1, wymagają dodatkowych uzgodnień z WDT.

§7.

1. Rysunek zestawieniowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, powinien zawierać:

1) wymiary konieczne do sprawdzenia obliczeń wytrzymałościowych wraz z wymiarami elemen tów znormalizowanych;

2) parametry charakterystyczne, charakterystykę techniczną urządzenia, nazwę czynnika roboczego i jego właściwości;

3) współczynniki wytrzymałościowe złączy spaja nych;

4) specyfikację złączy spajanych, z podaniem ich roz mieszczenia;

5) wymagania dotyczące obróbki cieplnej;

6) wymiary i rozmieszczenie bądź względnie zasady rozmieszczania, złączy spajanych;

7) wykaz elementów urządzenia z podaniem gatun ków materiałów i norm materiałowych, a dla ele mentów znormalizowanych także odpowiednich norm wyrobu; dla materiałów i elementów wyko nywanych według specyfikacji technicznych wy twórców należy dołączyć te specyfikacje;

8) wykaz króćców, z podaniem ich funkcji;

9) informacje o zabezpieczeniu antykorozyjnym, izo lacji termicznej;

10) specjalne wymagania dotyczące wytwarzania i ba dań określone przez projektanta.

2. Elementy urządzenia, nieprzedstawione dosta tecznie wyraźnie na rysunku zestawieniowym z uwagi na zastosowaną technikę lub skalę jego sporządzania, powinny być przedstawione na odrębnych rysunkach.

§8.

1. Obliczenia wytrzymałościowe, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, wykonuje się w oparciu o na stępujące analityczne metody obliczeniowe:

1) wzory obliczeniowe;

2) analiza;

3) mechanika pękania;

4) mechanika elementów skończonych.

2. W przypadku urządzenia o skomplikowanej kon strukcji metody, o których mowa w ust. 1, uzupełnia się o metodę doświadczalną.

§9. Dokumentacja techniczna automatyki zabez pieczającej, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 4, powinna zawierać co najmniej:

1) opis techniczny z algorytmem działania;

2) analizę zagrożeń wynikającą z przyjętej techno logii;

3) schemat logiczny;

4) schematy ideowe rozwinięte automatyki zabezpie czającej (elektryczny, hydrauliczny, pneumatycz ny);

5) schemat zasilania elektrycznego;

6) rysunek lub schemat rozmieszczenia urządzeń bez pieczeństwa na urządzeniu;

7) zestawienie wartości nastaw parametrów dopusz czalnych urządzeń bezpieczeństwa;

8) porównanie właściwości dynamicznych urządze nia z zastosowanym układem automatyki zabez pieczającej; Dziennik Ustaw Nr 125 — 7528 — Poz. 7119) dane dotyczące warunków środowiskowych i ruchowych założonych przy doborze elementów automatyki zabezpieczającej dla środowiska zagro żonego wybuchem; wymagany jest protokół okreś lający kategorie i strefy zagrożenia wybuchowe go;

10) zestawienie elementów składowych układu auto matyki z ich danymi technicznymi; 1

1) dokumentację techniczno-ruchową wraz z instruk cją eksploatacji automatyki zabezpieczającej; 1

2) świadectwo badania typu wystawione przez labo ratorium uznane przez organ dozoru techniczne go.

§10. Identyfikacja i analiza zagrożeń, o której mo wa w § 6 ust. 2 pkt 6, powinna uwzględniać:

1) temperatury w trakcie normalnego trybu pracy, pełzania, zmiany struktury, przegrzania, niskich temperatur lub zmęczenia termicznego;

2) ciśnienia wewnętrzne i zewnętrzne;

3) zagrożenie korozją — erozją;

4) drgania — zmęczenia mechaniczne;

5) oddziaływanie śniegu i wiatru;

6) siły nacisku układów instalacji łączących;

7) inne zdefiniowane obciążenia, w szczególności od zamocowań;

8) ciśnienie statyczne oraz masę zawartości w wa runkach roboczych i podczas badań;

9) rozkład płynów nietrwałych;

10) inne zagrożenia zidentyfikowane przez wytwarza jącego lub zamawiającego. § 1

1.

1. Instrukcja eksploatacji, o  której mowa w § 6 ust. 2 pkt 11, powinna zawierać co najmniej:

1) parametry techniczne urządzenia, w tym określe nie wartości ciśnienia próbnego i żywotności urzą dzenia oraz dla butli wartość masy netto czynnika roboczego;

2) opis budowy i działania urządzenia;

3) opis czynności związanych z  uruchomieniem, ruchem i zatrzymaniem urządzenia, w tym z za trzymaniem awaryjnym;

4) informacje o sposobie przygotowania urządzenia do badań, w tym określenie miejsc i sposobu od cięcia od instalacji przed wejściem do jego wnę trza, oraz wyszczególnienie sprzętu i  środków ochrony indywidualnej;

5) wymagania określone w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciw wybuchowej, przeciwpożarowej i ochrony środo wiska;

6) wymagania dotyczące konserwacji i kontroli stanu urządzenia oraz jego osprzętu, w szczególności sposób i częstotliwość kontroli osprzętu zabezpie czającego, ciśnieniowego i bezciśnieniowego oraz zamknięć szybko działających;

7) opis sposobu postępowania w przypadku wystą pienia uszkodzeń oraz nieprawidłowości lub zakłó ceń w pracy urządzenia;

8) opis sposobu i zakresu rejestracji parametrów eks ploatacyjnych.

2. W zależności od konstrukcji urządzenia i  jego warunków eksploatacji, treść instrukcji eksploatacji, za zgodą WDT, może być ograniczona lub ujęta w in strukcji eksploatacji sprzętu lub maszyny, w której jest zainstalowane urządzenie.

3. W przypadku wyposażenia urządzenia w osprzęt zabezpieczający i ciśnieniowy, który powoduje wyłą czenie urządzenia po wystąpieniu zakłóceń, bez możli wości uszkodzenia urządzenia, w instrukcji eksploata cji powinny być określone warunki użytkowania urzą dzenia bez stałej obecności osób je obsługujących oraz czynności związane z jego obsługą, mające na celu przywrócenie normalnej pracy urządzenia. § 1

2.

1. Wytwarzający urządzenie powinien wysta wić dokument poświadczający, że urządzenie to zosta ło wykonane i zbadane zgodnie z dokumentacją tech niczną oraz warunkami określonymi w uprawnieniu do wytwarzania.

2. Wytwarzający powinien przekazać eksploatują cemu wraz z urządzeniem (sporządzone w języku pol skim) dwa komplety dokumentów, o których mowa w ust. 1. § 1

3.

1. Dokumenty niezbędne do objęcia dozorem technicznym urządzenia wcześniej eksploatowanego w innej armii uzgadnia z Szefem WDT gestor danego UiSW.

2. Do uzgodnienia, o  którym mowa w  ust.  1, powinny być przedłożone (sporządzone w  dwóch egzemplarzach w języku polskim) następujące doku menty:

1) opis techniczny urządzenia;

2) dokumenty dostarczone przez wytwórcę urządze nia (deklaracje, poświadczenia wykonania) — jeże li występują;

3) rysunek zestawieniowy oraz ogólny opis i wyjaś nienia niezbędne do zrozumienia rysunków oraz pracy urządzenia;

4) wykaz zastosowanych w  całości lub częściowo dokumentów odniesienia;

5) obliczenia wytrzymałościowe;

6) dane o osprzęcie, schemat instalacji i dobór urzą dzeń zabezpieczających;

7) dokumentacja techniczna automatyki zabezpiecza jącej (jeżeli ma zastosowanie);

8) instrukcja eksploatacji. Dziennik Ustaw Nr 125 — 7529 — Poz. 7113. Z uzgodnienia dokumentacji, o którym mowa w ust. 1, WDT sporządza sprawozdanie zawierające informację o tym, że dokumentacja ta spełnia wyma gania rozporządzenia. Przepis § 6 ust. 4 stosuje się od powiednio.

4. Na podstawie uzgodnionych dokumentów, o których mowa w ust. 2, eksploatujący powinien spo rządzić dokumentację odbiorczą i zgłosić (w uzgodnie niu z gestorem UiSW) urządzenie do przeprowadzenia przez WDT czynności odbiorczych. § 1

4.

1. W celu przeprowadzenia czynności odbior czych poprzedzających uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia eksploatujący powinien przedłożyć WDT (w dwóch egzemplarzach) dokumen tację odbiorczą, poprzedzoną spisem zawartości i za wierającą:

1) poświadczenie wykonania i zbadania urządzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1;

2) opis techniczny urządzenia;

3) rysunek urządzenia, z  podaniem nominalnej i minimalnej grubości ścianek głównych elementów, w  szczególności płaszcza, den, przegród i  falo chronów oraz wykazem materiałów użytych do jego budowy;

4) schemat instalacji z zaznaczeniem lokalizacji urzą dzenia, osprzętu zabezpieczającego, ciśnieniowe go, źródeł zasilania;

5) opis doboru osprzętu zabezpieczającego (jeżeli występuje) wraz z jego dokumentacją, z uwzględ nieniem źródeł zasilania;

6) instrukcję eksploatacji urządzenia, której zakres został określony w § 11;

7) ze względu na umiejscowienie urządzenia: a) plan usytuowania urządzenia, z  uwzględnie niem rozmieszczenia sąsiednich urządzeń lub budynków, b) rysunek zestawieniowy UiSW z zamontowanym urządzeniem z podstawowymi wymiarami, po kazujący sposób połączenia urządzenia z pod woziem (ramą podwozia lub wózkiem pojazdu).

2. Kompletna dokumentacja odbiorcza, o której mowa w ust. 1, jest podstawą do objęcia dozorem urządzenia, polegającego na nadaniu mu numeru ewidencyjnego WDT, założeniu księgi rewizyjnej i przeprowadzeniu czynności odbiorczych.

3. Jeden egzemplarz dokumentacji, o której mowa w ust. 1, po zakończeniu czynności odbiorczych WDT zwraca eksploatującemu, a drugi egzemplarz, jako wtórnik dokumentacji, jest przechowywany w archi wum WDT. § 1

5. Opis techniczny, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 2, powinien zawierać co najmniej:

1) nazwę i adres eksploatującego;

2) l okalizację urządzenia;

3) nazwę i adres wytwórcy;

4) określenie rodzaju urządzenia i  jego przeznacze nia;

5) typ urządzenia, numer fabryczny, rok budowy, oznakowanie;

6) podstawowe parametry urządzenia, w szczególno ści: a) pojemność, b) ciśnienie obliczeniowe, c) ciśnienie próbne i robocze, d) najwyższą lub najniższą temperaturę roboczą;

7) określenie parametrów źródeł zasilania, a dla kot łów rodzaj paliwa i wydajności palników;

8) wykaz i sposób zabudowy osprzętu zabezpieczają cego oraz osprzętu ciśnieniowego. Rozdział 3 Zakres i terminy badań technicznych § 1

6. W toku wytwarzania urządzenia WDT spraw dza wykonanie materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania tego urządzenia oraz przeprowadza następujące rodzaje badań technicznych:

1) badanie typu — wykonywane na wniosek wytwa rzającego urządzenie lub osprzęt przed rozpoczę ciem seryjnej produkcji w celu sprawdzenia i po świadczenia przez WDT, że zbadany egzemplarz reprezentatywny dla zamierzonej produkcji speł nia wymagania określone w rozporządzeniu;

2) badanie sprawdzające — badanie przeprowadzo ne w toku wytwarzania urządzenia. § 1

7.

1. Wytwarzający przygotowuje urządzenie do badania typu, o którym mowa w § 16 pkt 1, i zgłasza je do WDT.

2. Program badania typu ustala się z WDT.

3. Przeprowadzający badanie typu może wykorzy stać lub uznać wyniki badań i opinii wykonanych przez wyspecjalizowane jednostki projektanta lub wytwa rzającego bądź odpowiednią jednostkę badawczą.

4. Badaniem typu może być objęty typoszereg urządzeń; w takim przypadku poddaje się badaniom wybrane przez WDT egzemplarze z tego typoszeregu.

5. Urządzenie lub osprzęt mogą być zakwalifiko wane do tego samego typoszeregu, jeżeli:

1) spełniają wymagania tych samych przepisów;

2) są wytwarzane na podstawie tej samej techno logii;

3) posiadają te same kształty geometryczne;

4) są zbudowane z tych samych materiałów; Dziennik Ustaw Nr 125 — 7530 — Poz. 7115) w przypadku różnej ich długości różnią się tylko wymiarami, ilością i rozmieszczeniem otworów in spekcyjnych;

6) posiadają podpory tej samej konstrukcji, uwzględ niającej w obliczeniach wytrzymałościowych naj bardziej niekorzystny wariant obciążenia.

6. Badania typu powinny być przeprowadzone u  wytwarzającego na stanowisku uzgodnionym z WDT lub na miejscu ustawienia urządzenia, w zależ ności od rodzaju urządzenia i zakresu badań.

7. W badaniach typu może uczestniczyć przedsta wiciel zlecającego badanie, jako obserwator.

8. Wprowadzenie zmian w urządzeniu lub osprzę cie poddanym badaniu typu może wymagać przepro wadzenia dodatkowych badań. § 1

8.

1. Wytwarzający powinien przygotować urzą dzenie lub jego element do badania sprawdzającego, o którym mowa w § 16 pkt 2, i zawiadomić WDT o go towości do jego przeprowadzenia.

2. Zakres i  sposób przeprowadzenia badania sprawdzającego powinien być uzgodniony z  WDT przed rozpoczęciem wytwarzania lub montażu urzą dzenia lub elementu.

3. Urządzenia wytwarzane seryjnie, które były pod dane badaniu typu, mogą być zgłaszane przez wytwa rzającego partiami do badań sprawdzających.

4. Badania sprawdzające partii urządzeń obejmują 10% zgłoszonych w partii urządzeń, jednak nie mniej niż dwa urządzenia.

5. Wynik badań sprawdzających partii urządzeń uznaje się za pozytywny, jeżeli wyniki badań wszystkich zbadanych urządzeń są pozytywne.

6. W razie negatywnego wyniku badań jednego lub więcej urządzeń wynik badań sprawdzających partii urządzeń uznaje się za negatywny.

7. Urządzenia z partii, której badania sprawdzające dały wynik negatywny, mogą być ponownie zgłoszone do badań sprawdzających po usunięciu usterek i doko naniu kontroli wszystkich urządzeń zgłoszonych w da nej partii. Powtórne badania sprawdzające przeprowa dzane są jako badania jednostkowe. § 1

9. Badania sprawdzające mogą być wykonywane jako:

1) badanie budowy;

2) próba ciśnieniowa;

3) próba szczelności;

4) próba gazowa;

5) rewizja zewnętrzna;

6) próba niszcząca;

7) badania specjalne, określone w dokumentacji tech nicznej urządzenia lub przez WDT.

§20.

1. Badanie budowy, o którym mowa w § 19 pkt 1, polega na sprawdzeniu:

1) zgodności wykonania urządzenia z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu;

2) stanu ścianek urządzenia;

3) jakości złączy;

4) oznaczeń;

5) wyposażenia i osprzętu;

6) innych cech, zależnie od konstrukcji urządzenia i stosowanego materiału;

7) pojemności i masy próżnej butli oraz prawidłowoś ci ustalenia masy netto czynnika roboczego i brutto całej butli (ustalonych z dokładnością do trzech cyfr znaczących).

2. Elementy urządzenia, których badanie budowy wykonano u wytwarzającego, mogą nie być podda wane powtórnemu badaniu podczas badania budowy całego urządzenia.

3. Urządzenie poddane u wytwarzającego badaniu budowy bez kompletnego osprzętu powinno być u eksploatującego poddane badaniu uzupełniające mu, po zainstalowaniu kompletnego osprzętu. § 2

1.

1. Próbę ciśnieniową, o której mowa w § 19 pkt 2, wykonuje się jako próbę hydrauliczną, z zastrze żeniem § 23.

2. Podczas wykonywania próby ciśnieniowej war tość ciśnienia próbnego przyjmuje się zgodnie z in strukcją eksploatacji lub opisem technicznym urządze nia.

3. WDT może ustalić inną, niż określona w ust. 2, wartość ciśnienia próbnego w zależności od ciśnienia dopuszczalnego i temperatury dopuszczalnej.

4. Temperatura płynu próbnego nie powinna być niższa niż +10°C i nie wyższa niż +50°C, jeśli w doku mentacji technicznej urządzenia nie została ustalona inna temperatura próby ciśnieniowej.

5. Podczas próby ciśnieniowej:

1) równomiernie podnosi się ciśnienie, aż do osiąg nięcia ciśnienia próbnego, przy czym szybkość wzrostu ciśnienia od dopuszczalnego do próbnego nie powinna przekraczać 1 bar/min (z  wyłącze niem butli), chyba że w dokumentacji technicznej urządzenia została ustalona inna wartość;

2) ciśnienie próbne utrzymuje się co najmniej przez: a) 1 minutę dla butli, b) 30 minut dla pozostałych urządzeń;

3) ciśnienie obniża się do dopuszczalnego (robocze go) i dokonuje się oględzin urządzenia i osprzętu.

6. Podczas wykonywania próby ciśnieniowej insta lacja zasilania urządzenia płynem próbnym powinna być szczelna. Dziennik Ustaw Nr 125 — 7531 — Poz. 7117. Próbę ciśnieniową, jeśli jest to możliwe, prze prowadza się w warunkach umożliwiających oględzi ny ścianek urządzenia, w szczególności złączy spawa nych i połączeń rozłącznych.

8. Próba ciśnieniowa może być wykonywana bez zdejmowania izolacji zewnętrznej lub po częściowym zdjęciu izolacji w miejscach wskazanych przez WDT.

9. Próbę ciśnieniową wykonuje się oddzielnie dla każdej przestrzeni urządzenia.

10. Wynik próby ciśnieniowej uznaje się za pozy tywny, jeżeli podczas tej próby nie stwierdzono od kształceń trwałych, uszkodzeń lub nieszczelności ścia nek i połączeń urządzenia. § 2

2.

1. Próbę szczelności, o której mowa w § 19 pkt  3, wykonuje się wraz z  osprzętem, jako próbę hydrauliczną, za pomocą czynnika roboczego, lub wo dy lub wody z  użyciem farb wskaźnikowych, lub luminoforów ultrafioletowych, z zastrzeżeniem § 23.

2. Podczas wykonywania próby szczelności war tość ciśnienia próbnego przyjmuje się zgodnie z in strukcją eksploatacji lub opisem technicznym.

3. Temperatura płynu próbnego nie powinna być niższa niż +10°C i nie wyższa niż +50°C, jeśli w doku mentacji technicznej urządzenia nie została ustalona inna temperatura próby szczelności.

4. Podczas próby szczelności:

1) równomiernie podnosi się ciśnienie, aż do osiąg nięcia najwyższego ciśnienia roboczego, przy czym szybkość wzrostu ciśnienia nie powinna przekraczać 1 bar/min, chyba że w dokumentacji technicznej urządzenia została ustalona inna war tość;

2) ciśnienie próbne utrzymuje się co najmniej przez pięć minut, a  następnie dokonuje się oględzin urządzenia, w tym osprzętu.

5. Podczas wykonywania próby szczelności insta lacja zasilania urządzenia płynem próbnym powinna być szczelna.

6. Próbę szczelności, jeśli jest to możliwe, przepro wadza się w warunkach umożliwiających oględziny ścianek urządzenia, w szczególności złączy spawa nych i połączeń rozłącznych oraz osprzętu.

7. Wynik próby szczelności uznaje się za pozytyw ny, jeżeli podczas tej próby nie stwierdzono odkształ ceń trwałych, uszkodzeń lub nieszczelności ścianek i połączeń rozłącznych oraz osprzętu urządzenia. § 2

3. W uzasadnionych względami technicznymi przypadkach, za zgodą WDT, próby hydrauliczne, o których mowa w § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1, można za stąpić inną próbą lub badaniem innego rodzaju umoż liwiającym równoważną ocenę stanu technicznego urządzenia. § 2

4.

1. Próbie gazowej, o której mowa w § 19 pkt 4, podlegają butle:

1) spawane;

2) bezszwowe do gazów palnych, trujących lub chemicznie nietrwałych.

2. Próbę gazową butli przeprowadza się pod war stwą wody przy użyciu sprężonego powietrza lub azo tu, przyjmując wartość ciśnienia próby równą najwyż szemu ciśnieniu roboczemu.

3. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli podczas jej trwania nie stwierdzono nieszczelności ścianek i połączeń rozłącznych. § 2

5. Rewizja zewnętrzna, o której mowa w § 19 pkt 5, polega na wykonaniu zewnętrznych oględzin urządzenia w miejscach dostępnych oraz sprawdzeniu działania jego osprzętu ciśnieniowego i zabezpiecza jącego oraz automatyki zabezpieczającej. § 2

6.

1. Próbie niszczącej, o której mowa w § 19 pkt 6, podlega wybrana wyrywkowo przynajmniej jed na butla dla statku powietrznego na sto wyproduko wanych lub jedna z partii butli mniejszej niż sto.

2. Próba niszcząca polega na poddaniu butli pró bie hydraulicznej na ciśnienie niszczące.

3. Wynik próby uznaje się za negatywny, jeżeli wartość ciśnienia, przy którym nastąpiło pęknięcie lub trwałe niedopuszczalne odkształcenie ścianek butli, jest mniejsza niż:

1) dla wykonanych ze stali o wytrzymałości na rozcią ganie Rm ” 440 MPa — 2 x pp;

2) dla wykonanych ze stali o  wytrzymałości na rozciąganie zawartej w  przedziale: 440 MPa < Rm ” 800 MPa — 1,8 x pp;

3) dla wykonanych ze stali stopowej, ulepszonej ciepl nie, o wytrzymałości na rozciąganie Rm > 800 MPa — 1,6 x pp;

4) dla wykonanych z innego materiału — ustalone przez projektanta w dokumentacji technicznej.

4. W razie negatywnego wyniku próby niszczącej należy ją powtórzyć na dwóch innych wyrywkowo wy branych butlach.

5. W przypadku negatywnego wyniku nawet jed nej z powtórnych prób należy wstrzymać przeprowa dzanie badań sprawdzających i zawiesić uprawnienie zakładu do wytwarzania, do czasu ustalenia i usunię cia przyczyn wadliwej produkcji. § 2

7.

1. Pozytywny wynik badania sprawdzającego butli stanowi podstawę do wydania decyzji dopusz czającej ją do eksploatacji i oznakowania (ocechowa nia) jej przez WDT.

2. Dokumentacja badań sprawdzających butle jest przechowywana u wytwarzającego. Dziennik Ustaw Nr 125 — 7532 — Poz. 711

§ 2

8. Formy dozoru technicznego i maksymalne terminy badań okresowych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 35. § 2

9.

1. W toku eksploatacji urządzenia WDT prze prowadza:

1) czynności odbiorcze — przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia;

2) badania okresowe — dla urządzenia objętego do zorem pełnym, nie rzadziej niż w terminach okreś lonych dla danego rodzaju urządzenia w załączniku nr 1 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 35 ust. 1;

3) badania doraźne — wynikające z bieżących po trzeb, w tym: a) kontrolne — wykonywane w ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów z zakresu bez pieczeństwa eksploatacji urządzeń i obejmujące czynności określone w § 25, b) eksploatacyjne, c) powypadkowe lub poawaryjne.

2. Badania okresowe i doraźne urządzenia, o któ rych mowa w ust. 1, są wykonywane jako:

1) rewizje wewnętrzne, zgodnie z § 30;

2) próby ciśnieniowe, zgodnie z § 21;

3) próby szczelności, zgodnie z § 22;

4) rewizje zewnętrzne, zgodnie z § 25;

5) sprawdzenie masy próżnej butli;

6) badania specjalne, ustalone w dokumentacji tech nicznej urządzenia lub określone przez WDT.

3. W  ramach przeprowadzania przy urządzeniu czynności i  badań technicznych, o  których mowa w ust. 1, WDT wykonuje:

1) sprawdzenie kompletności i  odpowiedniości przedłożonej dokumentacji, w tym: a) księgi rewizyjnej urządzenia, b) książki ruchu urządzenia, c) zaświadczeń kwalifikacyjnych osób obsługują cych urządzenie;

2) identyfikację urządzenia i sprawdzenie jego stanu technicznego oraz opisów i oznaczeń;

3) sprawdzenie zgodności wyposażenia z przedłożo ną dokumentacją;

4) badania techniczne (odbiorcze, okresowe, doraź ne).

4. Badania techniczne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a, mają na celu sprawdzenie, czy:

1) zrealizowano zalecenia z poprzedniego badania;

2) w urządzeniu nie powstały uszkodzenia lub zmia ny stanu technicznego mające wpływ na bezpie czeństwo eksploatacji;

3) urządzenia zabezpieczające i urządzenia ochronne są zainstalowane oraz pracują prawidłowo;

4) napisy ostrzegawcze, instrukcje i  informacje są umieszczone na urządzeniu oraz czy są czytelne i zrozumiałe.

5. W przypadkach uzasadnionych stanem tech nicznym, intensywnością eksploatacji, warunkami eksploatacji urządzenia mającymi wpływ na bezpie czeństwo eksploatacji WDT może:

1) skrócić terminy badań określone w załączniku nr 1;

2) rozszerzyć zakres czynności podczas badania do raźnego kontrolnego, o  których mowa w  § 29 ust. 1 pkt 3 lit a. § 30.

1. Rewizja wewnętrzna, o której mowa w § 29 ust. 2 pkt 1, obejmuje ocenę wizualną stanu ścianek urządzenia, jego połączeń rozłącznych i nierozłącz nych oraz osprzętu zabezpieczającego i ciśnieniowe go.

2. W  uzasadnionych względami technicznymi przypadkach ocena wizualna, o której mowa w ust. 1, może być uzupełniona lub zastąpiona innymi bada niami umożliwiającymi równoważną ocenę stanu technicznego urządzenia. § 3

1.

1. Badania odbiorcze, o których mowa w § 29 ust. 3 pkt 4, przeprowadza się, jeżeli bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia zależy od warunków jego za instalowania, w szczególności gdy urządzenie jest:

1) montowane w miejscu jego eksploatacji;

2) wyposażone w osprzęt zabezpieczający lub osprzęt ciśnieniowy w miejscu jego eksploatacji.

2. Zakres badania odbiorczego obejmuje:

1) sprawdzenie prawidłowości zainstalowania i dzia łania urządzenia wraz z jego osprzętem;

2) dodatkowe badanie techniczne, w tym określone przez projektanta, zgodnie z wymaganiami szcze gółowymi, odpowiednio do rodzaju urządzenia.

3. Badanie odbiorcze nie jest wymagane dla urzą dzenia, które jest oznakowane „CE” odnoszącym się do kompletnego, gotowego do eksploatacji urządze nia.

4. Przed uzyskaniem decyzji zezwalającej na eks ploatację urządzenia można przeprowadzić rozruch w pełni wyposażonego urządzenia w celu sprawdze nia działania i regulacji osprzętu zabezpieczającego oraz osprzętu ciśnieniowego i bezciśnieniowego.

5. Urządzenie przedstawione do badania odbior czego powinno być całkowicie zmontowane, sprawne technicznie i przygotowane do eksploatacji, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, przepisa mi w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcją eksploatacji. Dziennik Ustaw Nr 125 — 7533 — Poz. 711

§ 3

2.

1. Badania doraźne eksploatacyjne, o których mowa w § 29 ust. 1 pkt 3 lit. b, są wykonywane na wniosek eksploatującego urządzenie, w szczególności w przypadku:

1) zmiany eksploatującego lub miejsca zainstalowa nia urządzenia;

2) konieczności naprawy elementów urządzenia;

3) wymiany elementów urządzenia, z wyłączeniem elementów określonych w § 39 ust. 1;

4) zmiany nastaw osprzętu zabezpieczającego;

5) zmiany charakterystyki lub rodzaju urządzeń zasi lających;

6) stwierdzenia nieszczelności lub uszkodzeń ścianek urządzenia;

7) zmiany dokonywanej w instalacji współpracującej z urządzeniem;

8) naprawy metodą chemicznego czyszczenia;

9) uzasadnionym stanem technicznym urządzenia.

2. Zakres badań doraźnych eksploatacyjnych i spo sób przygotowania urządzenia do tych badań ustala WDT, w zależności od okoliczności uzasadniających ich przeprowadzenie. § 3

3.

1. Badania doraźne powypadkowe lub po awaryjne, o których mowa w § 29 ust. 1 pkt 3 lit. c, WDT przeprowadza po otrzymaniu zawiadomienia lub informacji dotyczącej niebezpiecznego uszkodzenia lub nieszczęśliwego wypadku związanego z eksploata cją urządzenia.

2. Zakres dokumentacji wymaganej do przeprowa dzenia badań, o których mowa w ust. 1, oraz zakres tych badań ustala WDT, tak aby było możliwe określe nie stanu technicznego urządzeń oraz przyczyn nie szczęśliwego wypadku lub niebezpiecznego uszkodze nia związanego z jego eksploatacją. § 3

4.

1. Terminy badań doraźnych kontrolnych urządzenia objętego dozorem ograniczonym określa Szef WDT.

2. Dla urządzenia niewymienionego w załączniku nr 1 do rozporządzenia WDT na podstawie odpowied nich dokumentów odniesienia lub gdy takich doku mentów nie ma, na podstawie znajomości stanu tech niki (sztuki inżynierskiej), ustala:

1) parametry dopuszczalne;

2) ciśnienie próbne;

3) czasokres badań technicznych;

4) konieczność prowadzenia książki ruchu. § 3

5.

1. Badania okresowe butli ze statków po wietrznych powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż co dwanaście lat, z  uwzględnieniem okresów międzynaprawczych ustalonych w obowiązującym biu letynie resursowym dla danego typu statku powietrz nego.

2. Terminy badań, o których mowa w ust. 1, okreś la się, uwzględniając następujące kryteria:

1) złożoność konstrukcji i przeznaczenie;

2) warunki eksploatacji;

3) stan techniczny;

4) parametry pracy;

5) okres użytkowania i  wynikający z  tego stopień zużycia. § 3

6.

1. Terminy badań, o których mowa w § 28 i 33, wyznacza się od daty wydania pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację tego urządzenia, z uwzględnieniem wykonanych wcześniej czynności dozorowych, podając dla:

1) rewizji wewnętrznej, próby ciśnieniowej i próby szczelności — miesiąc i rok;

2) rewizji zewnętrznej — rok.

2. Wyznaczone terminy, o których mowa w ust. 1, powinny umożliwić wykonanie badań do dnia 30 listo pada danego roku.

3. Na uzasadniony wniosek eksploatującego:

1) termin kolejnego badania okresowego może być ustalony od daty wykonania badania doraźnego eksploatacyjnego, jeżeli badanie to obejmowało pełny zakres badania okresowego;

2) rewizja wewnętrzna, próba ciśnieniowa i próba szczelności mogą być przeprowadzone do sześciu miesięcy przed wyznaczonym terminem, pod wa runkiem że termin badania zostanie uzgodniony przez eksploatującego z WDT z czternastodnio wym wyprzedzeniem, liczonym od dnia otrzyma nia przez WDT wniosku;

3) WDT może odroczyć termin wykonania okresowej rewizji wewnętrznej lub próby ciśnieniowej albo próby szczelności do sześciu miesięcy, po prze prowadzeniu z wynikiem pozytywnym rewizji ze wnętrznej, przy czym odroczenie terminu może na stąpić najwyżej dwukrotnie, tak aby łączny czas odroczenia nie przekroczył dwunastu miesięcy od terminu pierwotnie wyznaczonego badania. Rozdział 4 Eksploatacja § 3

7. Eksploatujący w celu bezpiecznej eksploatacji powinien:

1) użytkować urządzenie tylko wtedy, gdy posiada wydaną przez WDT decyzję zezwalającą na jego eksploatację;

2) użytkować urządzenie zgodnie z  instrukcją eks ploatacji i zasadami określonymi w rozporządzeniu;

3) wyposażyć urządzenie w stanowiskową instrukcję obsługi, opracowaną na podstawie instrukcji eks ploatacji i dostępną dla osób obsługujących; Dziennik Ustaw Nr 125 — 7534 — Poz. 7114) utrzymywać urządzenie we właściwym, niebudzą cym zastrzeżeń, stanie technicznym;

5) zapewnić kontrolę metrologiczną przyrządów po miarowych wchodzących w skład urządzenia;

6) stosować odpowiednie środki zapewniające bez pieczeństwo eksploatacji;

7) zapewnić właściwą obsługę;

8) przechowywać księgę rewizyjną i książkę ruchu urządzenia;

9) pisemnie zgłaszać urządzenie przygotowane do badania doraźnego do WDT;

10) niezwłocznie zawiadamiać WDT o każdym niebez piecznym uszkodzeniu lub nieszczęśliwym wypad ku związanym z eksploatacją urządzenia. § 3

8.

1. Urządzenia mogą obsługiwać osoby, które:

1) posiadają kwalifikacje dla poszczególnych stano wisk lub zawodów;

2) odbyły przeszkolenie w zakresie przewidzianym dla zajmowanego stanowiska lub zawodu i wyka zały się znajomością instrukcji eksploatacji oraz praktycznymi umiejętnościami obsługi urządze nia.

2. Do obowiązków obsługującego należy prze strzeganie instrukcji eksploatacji urządzenia w zakre sie obsługi. § 3

9.

1. Eksploatujący urządzenie, jeżeli producent urządzenia nie określił inaczej, może dokonać wymia ny:

1) manometrów i termometrów;

2) armatury zaporowej i zwrotnej;

3) przyrządów cieczowskazowych;

4) zaworów redukcyjnych;

5) zaworów bezpieczeństwa i głowic bezpieczeństwa;

6) urządzeń zasilających.

2. Nowo zainstalowane elementy, o których mowa w ust. 1, powinny być tego samego typu, o takich sa mych parametrach, charakterystyce i nastawach jak elementy wymieniane.

3. Nowo instalowane zawory bezpieczeństwa po winny posiadać protokół lub poświadczenie nastawy wystawione albo potwierdzone przez organ jednostki dozoru technicznego, a przed zamontowaniem powin no być sprawdzone ich funkcjonowanie przez osoby eksploatujące urządzenie.

4. Wymiana elementów, o których mowa w ust. 1, powinna być nadzorowana przez osoby odpowiedzial ne za nadzór eksploatacyjny urządzenia i udokumen towana.

5. Uszkodzone lub zużyte elementy zamknięć i po łączeń rozłącznych, takie jak: śruby, nakrętki, uszczelki, rygle, klamry oraz kabłąki, zastępuje się odpowiedni mi elementami, zgodnie z dokumentami odniesienia. § 40.

1. Książkę ruchu prowadzi się dla urządzeń, o których mowa w poz. 8, 45, 49, 81 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

2. W książce, o której mowa w ust. 1, osoby odpo wiedzialne za obsługę urządzenia odnotowują datę oraz potwierdzają podpisem dokonanie wpisów o tre ści dostosowanej do rodzaju i charakteru urządzenia, podając co najmniej:

1) parametry pracy urządzenia;

2) kontrolę osprzętu zabezpieczającego;

3) stopień napełnienia urządzenia;

4) istotne zakłócenia w pracy urządzenia oraz wyko nane czynności konserwacyjne;

5) inne wykonane czynności określone w instrukcji eksploatacji.

3. Wpisów do książki ruchu można dokonywać dla zespołu urządzeń lub instalacji, w których jest zabudo wane urządzenie. § 4

1.

1. Eksploatujący, w wyznaczonym terminie i w uzgodnieniu z WDT, przygotowuje urządzenie do badania w zakresie niezbędnym do jego przeprowa dzenia.

2. Badania przeprowadzane na rzecz eksploatują cego powinny być wykonywane z udziałem obsługu jącego urządzenie oraz w obecności przedstawiciela eksploatującego (zgłaszającego urządzenie do badań).

3. W przypadku zbiorników przenośnych przygoto wuje i zgłasza je do badań technicznych zakład upraw niony przez WDT. § 4

2.

1. Otwarcie urządzenia może nastąpić dopiero po zamknięciu dopływu czynników roboczych z wszystkich źródeł zasilania i po zrównaniu się ciśnie nia wewnątrz urządzenia z ciśnieniem atmosferycz nym oraz schłodzeniu cieczy do temperatury niższej niż temperatura wrzenia przy ciśnieniu atmosferycz nym, przy czym najwyższą temperaturę czynnika ro boczego, przy której może nastąpić otwarcie urządze nia, określa się w instrukcji eksploatacji.

2. Wejście do urządzenia, w którym może nastąpić przekroczenie dopuszczalnych stężeń i natężeń czyn ników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy lub dopuszczalnej granicy niskich i wysokich tempera tur, jest dopuszczalne po dokonaniu neutralizacji, przewietrzenia i  innych czynności gwarantujących bezpieczeństwo oraz po wystawieniu przez przedsię biorcę pozwolenia na wejście do urządzenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2.

3. Grubość ścianek urządzenia w czasie całego okresu eksploatacji nie może być mniejsza od określo nej w dokumentacji technicznej grubości minimalnej.

4. Urządzenie powinno być zamykane w taki spo sób, aby jego zawartość nie mogła się wydostać na zewnątrz w sposób niekontrolowany. Dziennik Ustaw Nr 125 — 7535 — Poz. 7115. Zmiany nastaw osprzętu zabezpieczającego i je go połączeń z urządzeniem lub atmosferą można do konać po uprzednim wyrażeniu zgody na ich zmianę przez WDT. § 4

3.

1. Urządzenie przedstawione do badań po winno być oczyszczone i w stanie gotowym do jego przeprowadzenia, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i instrukcji eksploatacji.

2. Zgłaszający urządzenie do badania powinien za pewnić:

1) dokumentację w zakresie niezbędnym do wykona nia tego badania;

2) dostęp do urządzenia;

3) bezpieczne warunki pracy;

4) wyposażenie i obsługę techniczną niezbędną do przeprowadzenia badań.

3. Podczas przygotowywania stanowiska pracy i urządzeń oraz ich osprzętu do badań należy prze strzegać zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań określonych w  instrukcji eks ploatacji. § 4

4.

1. Chemiczne czyszczenie, w tym trawienie kotła, może być wykonane:

1) po uzyskaniu zgody WDT;

2) przez przedsiębiorcę uprawnionego do naprawy — w zakresie chemicznego czyszczenia kotłów;

3) na podstawie uzgodnionej z organem dozoru tech nicznego technologii chemicznego czyszczenia kotła.

2. Po wykonaniu chemicznego czyszczenia kotła wykonujący te czynności wystawia poświadczenie ich wykonania, zawierające ocenę wyników czyszczenia kotła oraz określenie stanu powierzchni kotła, po prze prowadzeniu tych czynności.

3. Po wykonaniu chemicznego czyszczenia kotła powinien być on zgłoszony do WDT, w celu wykona nia rewizji wewnętrznej oraz próby ciśnieniowej. § 4

5. Kocioł wyposażony w więcej niż jeden przy rząd wodowskazowy, w przypadku niesprawności jed nego z tych przyrządów, może być nadal eksploatowa ny, pod warunkiem że:

1) w instrukcji eksploatacji określono warunki eks ploatacji kotła z niesprawnym przyrządem wodo wskazowym;

2) bezzwłocznie zostaną podjęte działania mające na celu doprowadzenie do właściwego funkcjonowa nia wszystkich przyrządów wodowskazowych. § 4

6. Kocioł wyposażony w więcej niż jedno urzą dzenie zasilające, w przypadku niesprawności jedne go z tych urządzeń, może być nadal eksploatowany, pod warunkiem że:

1) w instrukcji eksploatacji określono warunki eks ploatacji kotła z niesprawnym urządzeniem zasila jącym;

2) bezzwłocznie zostaną podjęte działania mające na celu doprowadzenie do właściwego funkcjonowa nia wszystkich urządzeń zasilających. § 4

7.

1. Sterowane zawory bezpieczeństwa kotłów powinny być sprawdzane w terminach określonych w instrukcji ruchowej zaworów, jednak nie rzadziej niż raz na dwanaście miesięcy.

2. Sprawdzenie zaworów w ruchu przeprowadza się w taki sposób, aby można było sprawdzić prawid łowość działania zaworów głównych oraz poszczegól nych obwodów sterujących. § 4

8.

1. Napełnianie butli innym czynnikiem robo czym niż ten, do którego został przeznaczony, jest nie dozwolone.

2. Na uzasadniony pod względem technicznym wniosek eksploatującego WDT może dopuścić możli wość zmiany czynnika roboczego i oznaczeń butli. Rozdział 5 Naprawa lub modernizacja § 4

9.

1. Naprawa lub modernizacja urządzenia po winna być dokonana przez przedsiębiorcę posiadają cego uprawnienie wydane przez WDT, na podstawie uprzedniego uzgodnienia z WDT dokumentacji na prawczej lub modernizacyjnej.

2. Wykonanie naprawy lub modernizacji powinno być pisemnie potwierdzone przez wykonawcę.

3. Po zakończeniu naprawy lub modernizacji nale ży przeprowadzić badanie doraźne eksploatacyjne, zgodnie z § 29. Rozdział 6 Przepisy przejściowe i końcowe § 50. Urządzenie, którego tok projektowania lub wytwarzania rozpoczął się przed dniem wejścia w ży cie rozporządzenia, może być projektowane i wytwa rzane na podstawie dotychczasowych przepisów. § 5

1. Urządzenie importowane, przeznaczone do zainstalowania na już eksploatowanym UiSW, może być dopuszczone do eksploatacji przez WDT po do starczeniu przez eksploatującego (gestora UiSW) nie zbędnej dokumentacji, określonej przez WDT, oraz wykonaniu czynności zgodnie z § 5 i 19. § 5

2. Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie warun ków technicznych dozoru technicznego, jakim powin ny odpowiadać zbiorniki ciśnieniowe statków po wietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 104, poz. 976). § 5

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich Dziennik Ustaw Nr 125 — 7536 — Poz. 711 Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 2011 r. (poz. 711) Załącznik nr 1 FORMY DOZORU TECHNICZNEGO ORAZ TERMINY BADAŃ OKRESOWYCH /S 5RG]DMH VSHFMDOLVW\F]Q\FK XU]ąG]HĔ FLĞQLHQLRZ\FK )RUP\ GR]RUX WHFKQLF]QHJR 7HUPLQ\ EDGDĔ .VLąĪND UXFKX UHZL]MD ]HZQĊWU]QD UHZL]MD ZHZQĊWU]QD SUyED FLĞQLHQLRZD SUyED V]F]HOQRĞFL .27ą< 1 .RWá\ DJUHJDWyZ ZRGQR-SDURZ\FK W\SX $:3-1 SHáQ\ ODWD ODWD ODWD – – .RWá\ V]\ENRĞFLRZ\FK Z\WZRUQLF SDU\ W\SX ::-1 SHáQ\ ODWD ODWD ODWD – – 3 .RWá\ W\SX 8'- 31-1 L ''$- SHáQ\ 3 ODWD ODW ODW – – 4 .RWá\ XU]ąG]HĔ JU]HMQ\FK W\SX 8* .3- SHáQ\ ODWD ODW ODW – – 5 6WHU\OL]DWRU\ V]SLWDOQH W\SX ,,,-3-E-1 $-6 SHáQ\ 3 ODWD 1 ODW 1 ODW – – 6 .RWá\ RGODG]DF]D-RGNDĪDF]D GOD VWDWNyZ SRZLHWU]Q\FK W\SX */-1 $3 SHáQ\ ODWD – – – – 7 3R]RVWDáH NRWá\ ]DPRQWRZDQH QD 8L6: SHáQ\ 1 URN 3 ODWD 6 ODW – – 5852&,Ą*, 32/2:(*) 8 3RORZH UXURFLąJL GR WUDQVSRUWX SDOLZ Sá\QQ\FK SHáQ\ 3 ODWD – 6 ODW – WDN 85=Ą'=(1,$ '2 1$3(ą1,$1,$ , 235Ïĩ1,$1,$ =%,251,.Ï: 75$1632572:<&+ 8U]ąG]HQLD GR QDSHáQLDQLD L RSUyĪQLDQLD ]ELRUQLNyZ WUDQVSRUWRZ\FK HODVW\F]QH SU]HZRG\ SHáQ\ 3 ODWD – 6 ODW – – 1 UDPLRQD SU]HáDGXQNRZH SHáQ\ 3 ODWD – 6 ODW – – 11 ZĊ]á\ G\VWU\EXF\MQH SHáQ\ 3 ODWD – – 6 ODW – 1 SR]RVWDáH SHáQ\ 1 URN – 6 ODW – – 85=Ą'=(1,$ '2 1$3(ą1,$1,$ 8L6: 13 8U]ąG]HQLD GR QDSHáQLDQLD 8L6: HODVW\F]QH SU]HZRG\ SHáQ\ 3 ODWD – 6 ODW – – 14 UDPLRQD QDOHZF]H SHáQ\ 3 ODWD – 6 ODW – – 15 ZĊ]á\ G\VWU\EXF\MQH SHáQ\ 3 ODWD – – 6 ODW – 16 SR]RVWDáH SHáQ\ 1 URN – – 6 ODW – =%,251,., &,ĝ1,(1,2:( 1$ 67$7.$&+ 32:,(75=1<&+ 6Lá =EURMQ\FK 5]HF]\SRVSROLWHM 3ROVNLHM 17 =ELRUQ NL FLĞQLHQLRZH VDPRORWX F-16 DNXPXODWRU K\GUDXOLF]Q\ K\GUDXOLF DFFXPXODWRUV – W\SX &71-1 &7- &7-3 XSURV]F]RQ\ – – – – – 18 ]ELRUQ N K\GUDXOLF]Q\ K\GUDXOLF UHVHUYRLUV – W\SX 169+5-5 169+5-6 XSURV]F]RQ\ – – – – – 1 ]ELRUQ N SQHXPDW\F]Q\ SQHXPDWLF UHVHUYRLUV – W\SX &77-1 &5-1 XSURV]F]RQ\ – – – – – ]ELRUQ N WOHQRZ\ 2%2*6 3OHQXP – W\SX 169.6-5 -' 169.6-1 XSURV]F]RQ\ – – – – – 1 ]ELRUQ N WOHQRZ\ 5HJXODWHG (PHUJHQF\ 2[\JHQ 6\VWHP – W\SX 169.6-3 XSURV]F]RQ\ – – – – – ]ELRUQ N SU]HFLZSRĪDURZ\ +DORQ %RWWOH – W\SX 1693-5 XSURV]F]RQ\ – – – – – 3 ]ELRUQ N D]RWX (38 QLWURJHQ ERWWOH – W\SX 169+34-1 XSURV]F]RQ\ – – – – – 4 ]ELRUQ N GZXWOHQNX ZĊJOD WUDWZ\ UDWXQNRZHM – W\SX F/8-$3 XSURV]F]RQ\ – – – – – =%,251,., &,ĝ1,(1,2:( 1$ :2=$&+ %2-2:<&+ 6Lá =EURMQ\FK 5]HF]\SRVSROLWHM 3ROVNLHM 5 =ELRUQ NL NV]WDáWX EXWORZHJR QD VSUĊĪRQH SRZLHWU]H SHáQ\ 1 ODW 1 ODW 1 ODW – – 6 =ELRUQ NL XNáDGyZ JDĞQLF]\FK SHáQ\ 1 ODW 1 ODW 1 ODW – – Dziennik Ustaw Nr 125 — 7537 — Poz. 711 /S 5RG]DMH VSHFMDOLVW\F]Q\FK XU]ąG]HĔ FLĞQLHQLRZ\FK FRUP\ GR]RUX WHFKQLF]QHJR 7HUPLQ\ EDGDĔ .VLąĪND UXFKX UHZL]MD ]HZQĊWU]QD UHZL]MD ZHZQĊWU]QD SUyED FLĞQLHQLRZD SUyED V]F]HOQRĞFL =%,251,., &,ĝ1,(1,2:( 1$ -('1267.$&+ 3ą<:$-Ą&<&+ 6Lá =EURMQ\FK 5]HF]\SRVSROLWHM 3ROVNLHM 7 =ELRUQ NL ]DLQVWDORZDQH L HNVSORDWRZDQH QD MHGQRVWNDFK Sá\ZDMąF\FK QD VSUĊĪRQH SRZLHWU]H L PLHV]DQLQ\ RGGHFKRZH SHáQ\ ODWD 6 ODW 6 ODW – – 8 QD UR]WZRU\ FKHPLF]QH SHáQ\ ODWD 4 ODWD 4 ODWD – – =ELRUQ NL FLĞQLHQLRZH SU]HQRĞQH WUDWZ SQHXPDW\F]Q\FK SHáQ\ 1 ODW 1 ODW 1 ODW – – 3 =ELRUQ NL XNáDGyZ JDĞQLF]\FK SHáQ\ 1 ODW 1 ODW 1 ODW – – 31 =ELRUQ NL NRPyU GHNRPSUHV\MQ\FK SHáQ\ 3 ODWD 6 ODW – – – 3 3R]RVWDáH SHáQ\ 3 ODWD 6 ODW 6 ODW – – 67$ą( =%,251,., &,ĝ1,(1,2:( 1$ 635=ĉ&,( :2-6.2:<0 33 =ELRUQ NL ]DLQVWDORZDQH Z ZĊ]áDFK G\VWU\EXF\MQ\FK ]ELRUQLNyZ GR SU]HZR]X PDWHULDáyZ QLHEH]SLHF]Q\FK GOD NWyU\FK 3' [ 9 > 3 EDU [ OLWU OXE 3' > 7 EDUD SHáQ\ 3 ODWD 6 ODW – – – 34 3' [ 9 ” 3 EDU [ OLWU OXE 3' ” 7 EDUD XSURV]F]RQ\ – – – – – 35 =ELRUQ NL G\VWU\EXWRUyZ WOHQX W\SX $.=6 SHáQ\ 3 ODWD 6 ODW – – – 36 =ELRUQ NL VSUĊĪDUHN SRZLHWU]D W\SX 176. 8*-338 $.6 F/2 60 8.6 SHáQ\ 3 ODWD 6 ODW – – – 37 =ELRUQ NL VWDFML Z\WZDU]DQLD WOHQX L D]RWX W\SX $.’6 SHáQ\ 3 ODWD 6 ODW – – – 38 =ELRUQ NL VSU]ĊWX W\SX 35 11% SHáQ\ 3 ODWD 6 ODW 6 ODW – – 3 =ELRUQ NL W\SX 1113117 SHáQ\ 5 ODW 5 ODW 5 ODW – – 4 =ELRUQ NL ED] ]DEH]SLHF]HQLD SUDF QXUNRZ\FK NRPRU\ GHNRPSUHV\MQHM SHáQ\ 3 ODWD 6 ODW – – – 41 VSUĊĪRQHJR SRZLHWU]D SHáQ\ 3 ODWD 6 ODW 6 ODW – – 4 =ELRUQ NL VSU]ĊWX W\SX 8′ – VWHU\OL]DWRU\ V]SLWDOQH W\SX $-6E SHáQ\ 3 ODWD 1 ODW – – – 43 =ELRUQ NL VSUĊĪRQHJR SRZLHWU]D ]DPRQWRZDQH QD NRPSUHVRUDFK ORWQLVNRZ\FK QD SU]\F]HSDFK GZXRVLRZ\FK %$*&- $631-1$ F-16 XSURV]F]RQ\ – – – – – 44 =ELRUQ NL ]DPRQWRZDQH QD ]HVSRáDFK ]DVLODMąFR -NOLPDW\]XMąF\FK QD SU]\F]HSLH GZXRVLRZHM – &*$&-1817 F-16 VSUĊĪRQHJR SRZLHWU]D XSURV]F]RQ\ – – – – – 45 F]\QQLND FKáRGQLF]HJR 5134D RJUDQLF]RQ\ 5 ODW – – – WDN 46 VHSDUDWRU ROHMX Z LQVWDODFML F]\QQLND 5 134D RJUDQLF]RQ\ 5 ODW – – – – 47 ILOWU – RVXV]DF] F]\QQLND 5 134D XSURV]F]RQ\ – – – – – 48 =ELRUQ NL ]DPRQWRZDQH QD HOHNWU\F]Q\FK NOLPDW\]DWRUDFK &-5 VDPRORWX F-16 QD SU]\F]HSDFK GZXRVLRZ\FK – (1$&4-1 VSUĊĪRQHJR SRZLHWU]D XSURV]F]RQ\ – – – – – 4 F]\QQLND FKáRGQLF]HJR 5 134D RJUDQLF]RQ\ 5 ODW – – – WDN 5 VHSDUDWRU\ ROHMX Z LQVWDODFML F]\QQLND 5 134D RJUDQLF]RQ\ 5 ODW – – – – 51 ILOWU – RVXV]DF] F]\QQLND 5 134D XSURV]F]RQ\ – – – – – 5 =ELRUQ NL VSUĊĪRQHJR SRZLHWU]D ]DPRQWRZDQH QD VSUĊĪDUFH SRZLHWU]D QD SU]\F]HSLH MHGQRRVLRZHM – 0&-$ F-16 XSURV]F]RQ\ – – – – – 53 =ELRUQ NL ]DPRQWRZDQH QD XU]ąG]HQLDFK K\GUDXOLF]Q\FK GR VSUDZG]DQLD V\VWHPyZ K\GUDXOLF]Q\FK VDPRORWX F-16 QD SU]\F]HSDFK GZXRVLRZ\FK – 0–$-1 ILOWU\ QLVNLHJR FLĞQLHQLD XSURV]F]RQ\ – – – – – 54 ILOWU\ Z\VRNLHJR FLĞQLHQLD RJUDQLF]RQ\ 5 ODW – – – – 55 =ELRUQ NL ]DPRQWRZDQH QD XU]ąG]HQLDFK HOHNWU\F]Q\FK GR VSUDZG]DQLD V\VWHPyZ K\GUDXOLF]Q\FK VDPRORWX F-16 QD SU]\F]HSDFK GZXRVLRZ\FK – 0.3$ ILOWU\ QLVNLHJR FLĞQLHQLD XSURV]F]RQ\ – – – – – 56 ILOWU\ Z\VRNLHJR FLĞQLHQLD RJUDQLF]RQ\ 5 ODW – – – – 57 =ELRUQ NL ]DPRQWRZDQH Z LQVWDODFML VSUĊĪRQHJR SRZLHWU]D VWDQRZLVND SUyE VLOQLNyZ VDPRORWRZ\FK +XVK +RXVH F-16 ]ELRUQLNL PDJD]\QRZH SRZLHWU]D VWDUWRZHJR SHáQ\ ODWD 6 ODW – – – 58 ]ELRUQLNL PDJD]\QRZH SRZLHWU]D LQVWUXPHQWDOQHJR SHáQ\ ODWD – – – – 5 RVXV]DF] RJUDQLF]RQ\ 5 ODW – – – – 6 =ELRUQ NL VSUĊĪDUNL SRZLHWU]D QD SU]\F]HSLH MHGQRRVLRZHM – 40%-1 F-16 Z\UyZQDZF]\ SHáQ\ 3 ODWD ODW – – – 61 ILOWU XSURV]F]RQ\ – – – – – 6 RGZDGQLDF] XSURV]F]RQ\ – – – – – 63 =ELRUQ NL ]DPRQWRZDQH Z LQVWDODFML SDOLZD VWDQRZLVND SUyE VLOQLNyZ VDPRORWRZ\FK +XVK +RXVH F-16 ILOWU SDOLZD SHáQ\ ODWD 1 ODW 1 ODW – – 64 QDF]\QLH Z]ELRUF]H SU]HSRQRZH XSURV]F]RQ\ – – – – – Dziennik Ustaw Nr 125 — 7538 — Poz. 711 /S 5RG]DMH VSHFMDOLVW\F]Q\FK XU]ąG]HĔ FLĞQLHQLRZ\FK FRUP\ GR]RUX WHFKQLF]QHJR 7HUPLQ\ EDGDĔ .VLąĪND UXFKX UHZL]MD ]HZQĊWU]QD UHZL]MD ZHZQĊWU]QD SUyED FLĞQLHQLRZD SUyED V]F]HOQRĞFL 65 =ELRUQLNL ILOWU\ ]DPRQWRZDQH QD G\VWU\EXWRUDFK D]RWX – 0′-3$ F-16 SHáQ\ 3 ODWD 6 ODW – – – 66 3R]RVWDáH SHáQ\ 1 URN 3 ODWD 6 ODW – – 35=(12ĝ1( =%,251,., &,ĝ1,(1,2:( =( 635=ĉ78 :2-6.2:(*2 67 =ELRUQLNL W\SX 75ĩ. SHáQ\ 3 ODWD – – 6 ODW – 68 =ELRUQLNL ]DLQVWDORZDQH QD VSU]ĊFLH W\SX 5ą$ 5ą6$ 06-4 35-11$ 35-11% 615 W\SX 3$$ =$.-3 SHáQ\ 7 ODW 7 ODW 7 ODW – – 6 =ELRUQLNL ]DLQVWDORZDQH QD VSU]ĊFLH W\SX (6′ 6′- 56.3-5.-1 615 W\SX 3: L 81: SHáQ\ 8 ODW 8 ODW 8 ODW – – 7 =ELRUQLNL ]DLQVWDORZDQH QD VSU]ĊFLH W\SX 5ą1 5ą4 *0 06-40 06-1 SHáQ\ 1 ODW 1 ODW 1 ODW – – 71 =ELRUQLNL DSDUDWyZ RGGHFKRZ\FK GR XĪ\WNX OąGRZHJR VWDORZH DOXPLQLRZH NRPSR]\WRZH SHáQ\ 5 ODW 5 ODW 5 ODW – – 7 =ELRUQLNL DSDUDWyZ RGGHFKRZ\FK GR QXUNRZDQLD VWDORZH DOXPLQLRZH NRPSR]\WRZH ] ZNáDGNą VWDORZą SHáQ\ ODWD ODWD ODWD – – 73 NRPSR]\WRZH ] ZNáDGNą DOXPLQLRZą QLHPHWDOLF]Qą EH] ZNáDGNL SHáQ\ 5 ODW 5 ODW 5 ODW – – 74 =ELRUQLNL QD D]RW ]DLQVWDORZDQH QD G\VWU\EXWRUDFK 0′-3$ F-16 SHáQ\ 1 ODW 1 ODW 1 ODW – – 75 =ELRUQLNL VWDáH NV]WDáWX EXWORZHJR ]DPRQWRZDQH QD XU]ąG]HQLDFK GR Z\WZDU]DQLD D]RWX QD SU]\F]HSDFK GZXRVLRZ\FK 6*16&-+3 F-16 SHáQ\ 1 URN 3 ODWD 6 ODW – – 76 =ELRUQLNL XU]ąG]HĔ GR Z\WZDU]DQLD D]RWX QD SU]\F]HSDFK GZXRVLRZ\FK – 6*16&-+3 F-16 NV]WDáWX EXWORZHJR SHáQ\ 5 ODW 5 ODW 5 ODW – – 77 VHSDUDWRU ROHMX XSURV]F]RQ\ – – – – – 78 ILOWU SRZLHWU]D XSURV]F]RQ\ – – – – – 7 =ELRUQLNL QD SRZLHWU]H ]DLQVWDORZDQH QD VSU]ĊFLH GR áDGRZDQLD DPXQLFML GR VDPRORWyZ F-16 QD SU]\F]HSDFK GZXRVLRZ\FK – /$/6 SHáQ\ 1 ODW 1 ODW 1 ODW – – 8 =ELRUQLNL QD D]RW ]DLQVWDORZDQH Z SU]\U]ąGDFK GR VSUDZG]DQLD V]F]HOQRĞFL IDORZRGyZ F-16 SHáQ\ 1 ODW 1 ODW 1 ODW – – 81 =ELRUQLNL GR VNURSORQHJR VFKáRG]RQHJR WOHQX QD SU]\F]HSDFK MHGQRRVLRZ\FK – 708-70 F-16 SHáQ\ 1 URN Z RNUHVDFK UHPRQWRZ\FK Z RNUHVDFK UHPRQWRZ\FK – WDN 8 3R]RVWDáH SHáQ\ 3 ODWD 6 ODW 6 ODW – –

* 5XURFLąJ SRORZ\ – UXURFLąJ ZRMVNRZ\ GR WUDQVSRUWX SU]HV\áDQLD PDWHULDáyZ FLHNá\FK ]DSDOQ\FK VNáDGDMąF\ VLĊ ] HOHPHQWyZ SRáąF]RQ\FK ]áąF]DPL UR]áąF]Q\PL Dziennik Ustaw Nr 125 — 7539 — Poz. 711 Załącznik nr 2 WZÓR POZWOLENIE na wejście do urządzenia Zezwalam Panu(i) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… imię i nazwisko, stanowisko w dniu ……………………………………….. w godz. od ……………………… do ……………………… na wejście do urządzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Nr ewid. WDT ………………………………………………………………. Nr fabr. ………………………………………………………………. w celu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Oświadczam, że urządzenie zostało oczyszczone, przewietrzone i zneutralizowane. Przeprowadzone pomiary wewnątrz urządzenia nie wykazały występowania substancji szkodliwych dla zdrowia w stężeniu przekraczającym najwyższe dopuszczalne stężenie czynników szkodliwych w środowisku pracy ani nie istnieje niebezpieczeństwo ich wystąpienia podczas przebywania w urządzeniu. ………………………………………………………… m.p. imię i nazwisko przedsiębiorcy data i podpis

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-06-16
Data wydania: 2011-05-19
Data wejścia w życie: 2011-07-01
Data obowiązywania: 2011-07-01
Organ wydający: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 125 poz. 711