Dz.U. 2011 nr 126 poz. 718

Dziennik Ustaw Nr 126 — 7597 — Poz. 718

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 84

2) zarządza się, co następuje: § 

1. Rozporządzenie określa:

1) organizację i tryb przeprowadzania nadzoru i kon troli realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania prze mocy w rodzinie;

2) kwalifikacje inspektorów upoważnionych do wyko nywania czynności nadzorczych i kontrolnych;

3) wzór legitymacji uprawniającej do wykonywania czynności nadzorczych i kontrolnych;

4) kwalifikacje Wojewódzkiego Koordynatora Realiza cji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemo cy w Rodzinie. § 

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) dyrektorze — należy przez to rozumieć dyrektora wydziału właściwego do spraw pomocy społecznej urzędu wojewódzkiego;

2) jednostce podlegającej kontroli — należy przez to rozumieć: a) jednostkę organizacyjną pomocy społecznej re alizującą zadania z zakresu przeciwdziałania prze mocy w rodzinie, b) specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar prze mocy w rodzinie, c) urząd gminy, starostwo powiatowe i urząd mar szałkowski, w zakresie zadań realizowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, d) podmiot niepubliczny wykonujący zadania z za kresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie umowy z organami administracji rzą dowej i samorządowej;

3) jednostce podlegającej nadzorowi — należy przez to rozumieć: a) jednostkę organizacyjną pomocy społecznej re alizującą zadania z zakresu przeciwdziałania prze mocy w rodzinie, b) specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar prze mocy w rodzinie, c) urząd gminy, starostwo powiatowe i urząd mar szałkowski, w zakresie zadań realizowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

4) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w ro dzinie. § 3. 

1. W ramach nadzoru nad realizacją zadań z za kresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wojewoda monitoruje, wspomaga i kontroluje ich wykonywanie.

2. Monitorowanie jest realizowane w szczególności w zakresie:

1) dostępności udzielanych świadczeń;

2) jakości świadczonych usług;

3) działalności jednostek podlegających nadzorowi w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. Wspomaganie w realizacji zadań na rzecz prze ciwdziałania przemocy w rodzinie polega w szczegól ności na:

1) inspirowaniu do podejmowania działań;

2) motywowaniu do intensyfikacji działań;

3) doskonaleniu wdrażanych rozwiązań;

4) udzielaniu pomocy i wsparcia przy realizacji zadań.

4. Kontrola polega w szczególności na prowadzeniu przez zespół inspektorów czynności kontrolnych w jed nostkach podlegających kontroli, w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa z zakresu przeciwdzia łania przemocy w rodzinie. § 4. 

1. Kontrola jest prowadzona w oparciu o plan kontroli na dany rok kalendarzowy, z wyjątkiem kon troli doraźnych, które mogą być prowadzone w każdym czasie.

2. Plan kontroli opracowany przez zespół inspekto rów zatwierdza dyrektor.

3. Przy opracowywaniu planu kontroli uwzględnia się w szczególności:

1) wyniki wcześniejszych kontroli i audytów;

2) wyniki badań i analiz określonych problemów oraz skarg i wniosków;

3) analizę ryzyka w obszarach leżących we właściwo ści zarządzającego kontrolę;

4) informacje pochodzące od organów państwowych i samorządowych oraz organizacji i stowarzyszeń pozarządowych, a także pochodzące ze środków masowego przekazu. 718 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem admini stracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu dzia łania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598). Dziennik Ustaw Nr 126 — 7598 — Poz. 718

§ 

5. Kontrola wykonywana przez zespół inspektorów może mieć charakter:

1) kontroli kompleksowej;

2) kontroli problemowej;

3) kontroli doraźnej;

4) kontroli sprawdzającej. §  6. 

1. Zakres kontroli kompleksowej obejmuje wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążące się z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2. Kontrolę kompleksową przeprowadza się nie rza dziej niż raz na trzy lata. § 

7. Kontrola problemowa polega na sprawdzeniu wybranych sfer organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążących się z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. § 

8.

1. Kontrolę doraźną przeprowadza się w celu zbadania prawidłowości organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli w określonym zakresie.

2. Podstawą prowadzenia kontroli doraźnej mogą być informacje dotyczące nieprawidłowości w organi zacji i funkcjonowaniu jednostki podlegającej kontroli. § 

9. Kontrolę sprawdzającą przeprowadza się w ce lu zbadania, czy i w jakim zakresie zostały zrealizowane zalecenia pokontrolne. § 10. 

1. Przed przystąpieniem do czynności kontrol nych sporządza się program kontroli.

2. Program kontroli oraz zmiany do tego programu zatwierdza wojewoda.

3. Program kontroli powinien określać:

1) oznaczenie jednostki podlegającej kontroli;

2) temat kontroli;

3) cel kontroli;

4) rodzaj kontroli;

5) zakres przedmiotowy i okres objęty kontrolą;

6) wyniki analizy przedkontrolnej, obejmującej w szcze gólności tematykę podlegającą badaniu, analizie obowiązującego w jej zakresie stanu prawnego oraz analizie ryzyka kontroli;

7) wskazówki metodyczne określające sposób i tech niki prowadzenia kontroli;

8) kryteria kontroli oraz mierniki umożliwiające ocenę działalności jednostki podlegającej kontroli;

9) założenia organizacyjne, w tym termin kontroli, harmonogram działań, podział zadań pomiędzy członków zespołu kontrolnego;

10) wykaz aktów prawnych dotyczących tematyki kon troli; 1

1) imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe inspek torów — członków zespołu inspektorów, ze wska zaniem inspektora kierującego zespołem inspek torów.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wo jewoda może w programie kontroli doraźnej odstąpić od przeprowadzenia analizy przedkontrolnej. § 1

1. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera:

1) oznaczenie organu, który wystawia upoważnienie;

2) datę i miejsce wystawienia upoważnienia;

3) wskazanie podstawy prawnej do przeprowadzenia kontroli;

4) imiona i nazwiska inspektorów oraz rodzaje i nu mery dokumentów potwierdzających ich tożsamość, a także wskazanie inspektora kierującego zespołem inspektorów;

5) nazwę jednostki podlegającej kontroli;

6) zakres kontroli oraz miejsce przeprowadzania kon troli;

7) przewidywany termin, w którym przeprowadzane będą czynności kontrolne;

8) podpis wojewody. § 12. 

1. Inspektor podlega wyłączeniu od udziału w kontroli, na wniosek lub z urzędu, jeżeli wyniki kon troli mogą dotyczyć jego praw lub obowiązków albo praw lub obowiązków jego małżonka lub osoby pozo stającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krew nych i powinowatych do drugiego stopnia albo osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Powody wyłączenia inspektora trwają mimo ustania małżeństwa, wspólnego pożycia, przysposo bienia, opieki lub kurateli.

2. Inspektor podlega wyłączeniu również w razie zaistnienia w toku kontroli okoliczności mogących wy wołać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstron ności.

3. O wyłączeniu inspektora od udziału w kontroli decyduje wojewoda na wniosek inspektora lub dyrek tora. § 13. 

1. O przedmiocie i terminie rozpoczęcia kon troli wojewoda powiadamia organ założycielski oraz kierownika jednostki podlegającej kontroli na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kontroli doraźnej. §  14. 

1. Czynności kontrolne przeprowadza się w dniach i godzinach pracy obowiązujących w jednost ce podlegającej kontroli, a w jednostkach całodobowych — w godzinach od 700 do 1700.

2. W razie potrzeby kontrole doraźne mogą być przeprowadzane w innych dniach i godzinach niż okreś lone w ust. 1. § 15. 

1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli powinien:

1) zapewnić warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli; Dziennik Ustaw Nr 126 — 7599 — Poz. 7182) umożliwić zespołowi inspektorów wstęp do obiek tów i pomieszczeń jednostki podlegającej kontroli, a także przeprowadzenie oględzin obiektów, skład ników majątkowych oraz przebiegu określonych czynności objętych obowiązującym standardem;

3) przedstawić na żądanie zespołu inspektorów infor macje, dokumenty i dane dotyczące zakresu kon troli;

4) udzielić zespołowi inspektorów ustnych lub pisem nych wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą;

5) sporządzić uwierzytelnione odpisy lub wyciągi z do kumentów oraz zestawień danych niezbędnych do kontroli.

2. W przypadku braku warunków umożliwiających wykonywanie czynności kontrolnych związanych z ba daniem dokumentacji, w szczególności w przypadku nieudostępnienia inspektorom pomieszczenia i miejsca do przechowywania dokumentów, zespół inspektorów może żądać, od kierownika jednostki podlegającej kon troli lub od osoby przez niego upoważnionej, wydania niezbędnych dokumentów za pokwitowaniem. § 16. 

1. Czynności kontrolnych dokonuje się w obec ności kierownika jednostki podlegającej kontroli lub osoby przez niego wyznaczonej.

2. W przypadku kontroli doraźnej czynności kontrol ne mogą być dokonane bez względu na obecność osób, o których mowa w ust. 1.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zespół inspektorów może wnioskować o zwołanie w toku kon troli narady z osobami wykonującymi pracę na rzecz jednostki podlegającej kontroli w celu omówienia kwe stii związanych z przeprowadzaną kontrolą.

4. Naradę zarządza kierownik jednostki podlegającej kontroli.

5. Czynności kontrolnych dokonuje się z poszano waniem praw oraz godności osób i rodzin korzystają cych z usług realizowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. § 17. 

1. Dokonane w toku kontroli ustalenia zespół inspektorów opisuje w protokole kontroli w sposób uporządkowany, zwięzły i przejrzysty.

2. Protokół kontroli powinien zawierać:

1) oznaczenie jednostki podlegającej kontroli, jej sie dzibę i adres, imię i nazwisko kierownika tej jedno stki, z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą;

2) imiona i nazwiska, stanowiska służbowe członków zespołu inspektorów oraz numer i datę upoważnie nia do przeprowadzenia kontroli;

3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrol nych w jednostce podlegającej kontroli, z wymie nieniem dni będących przerwami w kontroli;

4) określenie zakresu kontroli i okresu objętego kon trolą;

5) opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu fak tycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości lub uchybień oraz ich zakresu, przyczyn i skutków, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej, której naruszenie stanowią ujawnione nieprawidłowości, oraz osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości;

6) wskazanie podstaw dokonanych ustaleń;

7) pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu;

8) wzmiankę o zgłoszeniu zastrzeżeń oraz o stanowisku zajętym wobec nich przez zespół inspektorów;

9) omówienie dokonanych w protokole kontroli po prawek, skreśleń i uzupełnień;

10) wzmiankę o doręczeniu protokołu kontroli kierow nikowi jednostki podlegającej kontroli; 1

1) adnotację o wpisie do rejestru kontroli w jednostce podlegającej kontroli; 1

2) parafy członków zespołu inspektorów i kierownika jednostki podlegającej kontroli na każdej stronie protokołu; 1

3) podpisy członków zespołu inspektorów i kierowni ka jednostki podlegającej kontroli oraz miejsce i da tę podpisania protokołu kontroli; 1

4) w razie odmowy podpisania protokołu kontroli — wzmiankę o tym fakcie.

3. W przypadku gdy protokół kontroli zawiera infor macje niejawne, protokół lub jego fragment oznacza się odpowiednią klauzulą tajności.

4. Protokół kontroli sporządza się w dwóch jedno brzmiących egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz protokołu kontroli wojewoda przekazuje, za poświad czeniem odbioru, kierownikowi jednostki podlegającej kontroli, a drugi włącza się do akt kontroli. § 18. 

1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składa jąc, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaś nienie przyczyn tej odmowy.

2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół in spektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

3. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem pro tokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczą cych ustaleń zawartych w protokole.

4. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

5. O zachowaniu terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do protokołu kontroli decyduje data nadania przesyłki.

6. Zastrzeżenia zgłoszone po terminie lub zgłoszone przez osobę nieuprawnioną pozostawia się bez rozpa trzenia. Dziennik Ustaw Nr 126 — 7600 — Poz. 7187. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli termin odmowy podpisania protokołu, wraz z podaniem jej przyczyn, biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowi ska dyrektora wobec zastrzeżeń.

8. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w pro tokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolu jący daną jednostkę zespół inspektorów.

9. Zespół inspektorów przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia.

10. Z przeprowadzonych dodatkowych czynności kontrolnych sporządza się protokół. 1

1. Jeżeli zespół inspektorów stwierdzi zasadność zastrzeżeń, dokonuje zmian w protokole kontroli w ten sposób, że dołącza do niego stosowny tekst w brzmieniu:

1) „Ustalenia na str. …… skreśla się.”;

2) „Protokół kontroli na str. …… uzupełnia się przez dopisanie ………”;

3) „Treść ustaleń na str. …… otrzymuje brzmienie: ………”. 1

2. Protokół kontroli z uwzględnionymi zastrzeże niami zgłoszonymi przez kierownika jednostki podle gającej kontroli bądź uzupełniony na skutek czynności, o których mowa w ust. 9, przesyła się bezzwłocznie do podpisu kierownikowi jednostki podlegającej kontroli. 1

3. Podpisany protokół kontroli kierownik jednost ki podlegającej kontroli zwraca niezwłocznie dyrekto rowi. 1

4. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części, zespół inspektorów zajmuje stanowisko na piśmie, które przekazuje do akceptacji dyrektora. 1

5. Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń wojewoda przekazuje kierownikowi jednostki podlega jącej kontroli. § 19. 

1. Po zakończeniu kontroli, z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w § 18 ust. 1, w przypadku stwierdzenia uchybień w jednostce podlegającej kon troli, zespół inspektorów sporządza zalecenia pokon trolne.

2. Zalecenia pokontrolne zawierają ocenę działal ności jednostki podlegającej kontroli wynikającą z usta leń zawartych w protokole kontroli, opis przyczyn po wstania, zakres i skutki stwierdzonych nieprawidłowo ści, wskazanie osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz uwagi, wnioski i zalecenia w sprawie ich usunięcia. § 20. 

1. Inspektorem upoważnionym do wykonywa nia, w jednostkach podlegających kontroli, czynności związanych z nadzorem i kontrolą, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, może być osoba posia dająca następujące kwalifikacje:

1) ukończone studia II stopnia: a) na jednym z kierunków: prawo, pedagogika, pe dagogika specjalna, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie lub b) inne, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej lub resocjalizacji;

2) udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w ro dzinie lub zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w za kresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wy miarze co najmniej 100 godzin albo specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny ze spe cjalnością przemoc w rodzinie.

2. Do przeprowadzenia czynności kontrolnych do tyczących spraw z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przy których zachodzi konieczność zapozna nia się z informacjami niejawnymi, inspektor upoważ niony do kontroli powinien posiadać poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do infor macji niejawnych, uzyskane na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228). § 2

1. Wzór legitymacji uprawniającej do wykony wania czynności nadzorczych i kontrolnych stanowi załącznik do rozporządzenia. § 2

2. Wojewódzkim Koordynatorem Realizacji Kra jowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi nie może być osoba posiadająca następujące kwalifi kacje:

1) ukończone studia II stopnia: a) na jednym z kierunków: prawo, pedagogika, pe dagogika specjalna, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie lub b) inne, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej lub resocjalizacji;

2) specjalizację z zakresu organizacji pomocy spo łecznej;

3) udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w ro dzinie i zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w za kresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wy miarze co najmniej 100 godzin. § 23. 

1. Inspektorzy wykonujący czynności nadzorcze i kontrolne w zakresie realizacji zadań z zakresu prze ciwdziałania przemocy w rodzinie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, niespełniający wymogów, o któ rych mowa w § 20, są obowiązani spełnić te wymogi nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

2. Osoby będące w dniu wejścia w życie rozporzą dzenia Wojewódzkimi Koordynatorami Realizacji Kra jowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi nie, które nie spełniają wymogów, o których mowa w § 22, są obowiązane spełnić te wymogi nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r. § 2

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Pracy i Polityki Społecznej: wz. J. Duda Dziennik Ustaw Nr 126 — 7601 — Poz. 718

Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. (poz. 718) WZÓR Legitymacja uprawniająca do wykonywania czynności nadzorczych i kontrolnych Część zewnętrzna Część wewnętrzna Opis: Legitymacja ma formę 4-stronicowego tekturowego dokumentu o wymiarach 148 x 104 mm, gramaturze 200, w kolorze ciemnoniebieskim. Strona pierwsza zawiera centralnie umieszczone tłoczone godło Rzeczypospolitej Polskiej. Strona druga zawiera miejsce na zdjęcie o wymiarach 32 x 43 mm. Napisy na wszystkich stronach są otoczone ramką o wymiarach 95 x 65 mm. Napisy oraz ramka są w kolorze czarnym.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-06-17
Data wydania: 2011-06-03
Data wejścia w życie: 2011-07-02
Data obowiązywania: 2011-07-02
Organ wydający: MIN. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 126 poz. 718