Dz.U. 2011 nr 128 poz. 726

Dziennik Ustaw Nr 128 — 7688 — Poz. 726

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 

1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo ju Wsi z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie nadania statu tu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. Nr 30, poz. 181 oraz z 2010 r. Nr 145, poz. 97

7) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 11: a) w ust. 2 w pkt 1 uchyla się lit. b, b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) zwiększeniu o zysk netto za ubiegły rok obro towy;”;

2) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Agencji dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych zgodnie z przepisami o zamówie niach publicznych.”. § 

2. Badanie rocznego sprawozdania finansowego Agencji Rynku Rolnego za 2010 r. przeprowadza pod miot wybrany na podstawie dotychczasowych przepi sów. § 

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke 726 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 95, poz. 792 i Nr 97, poz. 799, z 2010 r. Nr 228, poz. 1486, Nr 247, poz. 1650 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 120, poz. 690.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-06-20
Data wydania: 2011-05-24
Data wejścia w życie: 2011-07-05
Data obowiązywania: 2011-07-05
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 128 poz. 726