Dz.U. 2011 nr 133 poz. 774

Dziennik Ustaw Nr 133 — 7881 — Poz. 774

774 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 10 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo łecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świad czeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 82, poz. 496 oraz z 2009 r. Nr 51, poz. 41

1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracow ników zatrudnionych w:

1) państwowych jednostkach budżetowych dzia łających w ochronie zdrowia utworzonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia;

2) wojewódzkich centrach zdrowia publiczne go.”;

2) w § 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, która jest określona w załączni ku nr 1 do rozporządzenia;”;

3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym, rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierw szej kategorii zaszeregowania, ustalone w tabe li miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadni czego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.”;

4) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmie nie określone w załączniku do niniejszego rozporzą dzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem admini stracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322 i Nr 80, poz. 432. Dziennik Ustaw Nr 133 — 7882 — Poz. 774

Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2011 r. (poz. 774) TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 1 100—1 400 II 1 110—1 420 III 1 120—1 450 IV 1 130—1 500 V 1 140—1 550 VI 1 150—1 650 VII 1 160—1 760 VIII 1 170—1 870 IX 1 180—1 980 X 1 200—2 150 XI 1 220—2 350 XII 1 240—2 550 XIII 1 280—2 900 XIV 1 330—3 300 XV 1 380—3 750 XVI 1 440—4 200 XVII 1 500—4 650 XVIII 1 560—5 100

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-06-28
Data wydania: 2011-06-10
Data wejścia w życie: 2011-07-13
Data obowiązywania: 2011-07-13
Organ wydający: MIN. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 133 poz. 774