Dz.U. 2011 nr 134 poz. 778

Dziennik Ustaw Nr 134 — 7892 — Poz. 778

Art. 

1. W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obsza rach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 23: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Zakazuje się wznoszenia i wykorzystywania elektrowni wiatrowych na morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Organy, o których mowa w ust. 2, wydają opinię w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia otrzymania wniosku; niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrze żeń.”, c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane na okres niezbędny do wznoszenia i wykorzystywania sztucznych wysp, konstruk cji i urządzeń, jednak nie dłuższy niż 30 lat, z zastrzeżeniem ust. 6g.”, d) po ust. 6 dodaje się ust. 6a—6g w brzmieniu: „6a. Jeżeli w ciągu 6 lat od dnia wydania pozwo lenia, o którym mowa w ust. 1, podmiot, któremu udzielono pozwolenia, nie uzyska pozwolenia na budowę dla całości lub części etapowanego przedsięwzięcia objętego tym pozwoleniem organ, który wydał pozwolenie stwierdza, w drodze decyzji, wygaśnięcie tego pozwolenia. 6b. Jeżeli nie później niż 60 dni przed upływem 6 lat od dnia wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, podmiot, któremu udzielono pozwolenia, złoży organowi, który wydał pozwolenie, wyjaśnienia na piśmie i doku menty potwierdzające podjęcie wszystkich czynności wymaganych przez prawo zmie rzających do uzyskania pozwolenia na bu dowę, termin, o którym mowa w ust. 6a, zostaje przedłużony na czas niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę, jednak nie dłuższy niż 2 lata od dnia, w którym upły nął 6 letni termin od dnia wydania pozwo lenia, o którym mowa w ust. 

1. Przedłużenie terminu stwierdza, w drodze decyzji, organ, który wydał pozwolenie. 6c. Jeżeli w ciągu:

1) 3 lat od dnia, w którym decyzja o pozwo leniu na budowę stała się ostateczna, nie zostanie rozpoczęta budowa sztucznej wyspy, konstrukcji i urządzeń albo

2) 5 lat od dnia rozpoczęcia budowy nie zo stanie podjęte wykorzystywanie sztucznej wyspy, konstrukcji i urządzeń — organ, który wydał pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, stwierdza, w drodze decyzji, wygaśnięcie tego pozwolenia. 6d. Organ, który wydał pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, może, w drodze decyzji stwierdzić dla całości lub, w  przypadku etapowanego przedsięwzięcia, dla części obszaru objętego pozwoleniem, jego wygaśnięcie, jeżeli wznoszenie lub wykorzy stywanie sztucznej wyspy, konstrukcji i urzą dzeń, jest niezgodne z warunkami określo nymi w pozwoleniu, jednocześnie nakłada jąc karę pieniężną, o której mowa w art. 55 ust. 2. 6e. W przypadku utraty ważności pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, lub stwierdzenia jego wygaśnięcia organ, który wydał pozwo lenie, może nakazać, w drodze decyzji, pod miotowi, któremu udzielono pozwolenia, całkowite lub częściowe usunięcie na koszt tego podmiotu konstrukcji, urządzeń i ele mentów infrastruktury oraz spowodowanych szkód w  środowisku, określając warunki i termin wykonania tych czynności. 6f. Jeżeli konstrukcje, urządzenia i elementy infrastruktury oraz szkody w środowisku nie zostaną usunięte zgodnie z warunkami i terminami określonymi w decyzji, o której mowa w ust. 6e, prace te mogą być wyko nane przez właściwego terytorialnie dyrek tora urzędu morskiego na koszt podmiotu zobowiązanego decyzją do wykonania tych prac. 6g. Jeżeli sztuczne wyspy, konstrukcje i urzą dzenia zostały wzniesione oraz były wyko rzystywane zgodnie z wymaganiami okreś lonymi w  pozwoleniu, o  którym mowa w ust. 1, organ, który wydał pozwolenie, może przedłużyć jego ważność na okres do 20 lat. Przedłużenie ważności następuje w drodze decyzji, na wniosek podmiotu, któremu udzielono pozwolenia, złożony nie później, niż 120 dni przed upływem terminu określonego w ust. 

6. Przepisy ust. 2—5, art. 27a i art. 27b ust. 1 stosuje się odpo wiednio.”; 778 USTAWA z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 106, poz. 622. Dziennik Ustaw Nr 134 — 7893 — Poz. 7782) w art. 27a: a) w ust. 1 pkt 1—3 otrzymują brzmienie: „

1) proponowanej lokalizacji określonej za po mocą współrzędnych geograficznych nanie sionych na mapę morską, wyznaczających akwen przeznaczony na realizację i eksploa tację przedsięwzięcia;

2) powierzchni akwenu przeznaczonego na re alizację i eksploatację przedsięwzięcia oraz okresu niezbędnego do realizacji i eksploata cji przedsięwzięcia;

3) charakterystycznych parametrów technicz nych i wartości planowanego przedsięwzięcia, łącznie z przedstawieniem etapów i harmo nogramu realizacji przedsięwzięcia oraz z przedstawieniem sposobów przekazywania produktu na ląd;”, b) w ust. 2: — pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3) informacje o środowisku znajdującym się w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia;

4) opis potencjalnych oddziaływań planowa nego przedsięwzięcia na środowisko i jego zasoby naturalne zarówno żywe, jak i mi neralne oraz ich ocenę;”, — pkt 7 otrzymuje brzmienie: „

7) projekt programu monitoringu, w tym mo nitoringu środowiska i zarządzania proce sem inwestycyjnym i eksploatacyjnym;”, — dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „

8) opis elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z  dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)), znajdujących się w zasięgu przewi dywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.”, c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Wniosek wraz z załącznikami, o których mo wa w ust. 2, należy złożyć w siedmiu egzem plarzach.”, d) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wniosków o wydanie pozwoleń, o których mowa w art. 26, a także wniosków o wydanie decyzji, o których mowa w art. 27.”;

3) w art. 27b: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Za wydanie pozwoleń, o  których mowa w art. 23, art. 23a i art. 26, organ wydający pozwolenia pobiera opłaty w wysokości sta nowiącej równowartość 300 jednostek obli czeniowych, określonych w art. 55, a jeżeli wydane pozwolenie przewiduje zajęcie wy łącznej strefy ekonomicznej pod sztuczną wy spę, konstrukcję i urządzenie, pobiera się dodatkową opłatę w wysokości stanowiącej 1% wartości planowanego przedsięwzięcia, określonej zgodnie z ust. 1b. Opłatę w wyso kości stanowiącej równowartość 300 jedno stek obliczeniowych pobiera się przed wyda niem pozwolenia, a dodatkową opłatę pobie ra się w następujący sposób:

1) 10% pełnej kwoty opłaty w ciągu 90 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu, o któ rym mowa w art. 23 ust. 1, stała się osta teczna;

2) 30% pełnej kwoty w ciągu 30 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę przedsięwzięcia stała się ostateczna, a w przypadku gdy decyzja o pozwoleniu na budowę nie jest wymagana w ciągu 30 dni od dnia, w którym rozpoczęto budo wę przedsięwzięcia;

3) 30% pełnej kwoty w ciągu 30 dni od dnia, w którym rozpoczęto wykorzystanie sztucz nych wysp, konstrukcji i urządzeń;

4) 30% pełnej kwoty po 3 latach od dnia do konania wpłaty, o której mowa w pkt 3.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a—1f w brzmieniu: „1a. Opłaty, o których mowa w ust. 1, związane z decyzją wymienioną w art. 23 w ust. 6g, wnoszone są w całości w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o przedłużeniu waż ności pozwolenia stała się ostateczna. 1b. Wartość planowanego przedsięwzięcia ob licza się na potrzebę dodatkowej opłaty, o której mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę ceny rynkowe urządzeń i usług niezbędnych do całkowitej realizacji przedsięwzięcia, na dzień składania wniosku o wydanie pozwo lenia, o którym mowa w art. 23 ust. 1. 1c. Podmiot, któremu udzielono pozwolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 1, przed doko naniem opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 3, przedstawia organowi, który wydał to po zwolenie, informację o rzeczywistej wartości zrealizowanego przedsięwzięcia. 1d. Organ, który wydał pozwolenie, o którym mowa w art. 23 ust. 1, określa, w drodze de cyzji, wysokość opłat, o  których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, biorąc pod uwagę różnicę pomiędzy faktyczną wartością zrealizowa nego przedsięwzięcia oraz wysokością opłat wniesionych zgodnie z zasadami określony mi w ust. 1 pkt 1 i 2. 1e. Opłaty, o których mowa w ust. 1, nie podle gają zwrotowi. 1f. W razie niewniesienia opłat określonych w ust. 1 we wskazanych terminach, organ właściwy do wydania pozwolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 1, w drodze decyzji, od mawia wydania pozwolenia albo stwierdza utratę jego ważności. Przepisy art. 23 ust. 6e i 6f stosuje się odpowiednio.”;

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549. Dziennik Ustaw Nr 134 — 7894 — Poz. 7784) po art. 27b dodaje się art. 27c—27p w brzmieniu: „Art. 27c. 

1. W przypadku złożenia wniosku o wy danie pozwolenia, o  którym mowa w art. 23 ust. 1, dotyczącego wyłącznej strefy ekonomicznej, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej nie zwłocznie zamieszcza ogłoszenie o moż liwości składania kolejnych wniosków o wydanie pozwolenia dotyczących akwenu objętego tym wnioskiem w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługu jącego tego ministra.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje o:

1) przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie;

2) lokalizacji określonej za pomocą współrzędnych geograficznych;

3) powierzchni akwenu przeznaczonego na realizację przedsięwzięcia obję tego wnioskiem;

4) organie właściwym do wydania po zwolenia;

5) możliwości składania kolejnych wniosków, o których mowa w ust. 1, w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej;

6) obowiązujących kryteriach oceny wniosków;

7) najistotniejszym kryterium oceny wniosków. Art. 27d. 

1. Jeżeli w  terminie, o  którym mowa w art. 27c ust. 2 pkt 5, zostanie złożony co najmniej jeden kolejny kompletny wniosek, o którym mowa w art. 27c ust. 1, minister właściwy do spraw gos podarki morskiej przeprowadza postę powanie rozstrzygające.

2. Minister właściwy do spraw gospodar ki morskiej, po upływie terminu, o któ rym mowa w art. 27c ust. 2 pkt 5:

1) informuje wnioskodawców, którzy złożyli kompletne wnioski w tym ter minie, o wszczęciu postępowania rozstrzygającego;

2) wzywa wnioskodawców, którzy zło żyli kompletne wnioski w tym termi nie, do przedłożenia w  terminie 21  dni, informacji i  dokumentów pozwalających na ustalenie spełnie nia przez wnioskodawców kryteriów, o których mowa w art. 27g.

3. Termin zakończenia postępowania roz strzygającego nie może być dłuższy niż 4 miesiące od dnia wpłynięcia ostatniej opinii, o której mowa w art. 23 ust. 2 i 2a. Art. 27e. 

1. Do wniosków, o  których mowa w art. 27c, przepisy art. 23 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku gdy opinia, o której mowa w art. 23 ust. 2, do wniosku jest nega tywna, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może wydać de cyzję o odmowie wydania pozwolenia przed zakończeniem postępowania rozstrzygającego. Art. 27f. Postępowanie rozstrzygające jest postę powaniem odrębnym od postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia, o któ rym mowa w art. 23 ust. 

1. Do postępo wania rozstrzygającego nie stosuje się przepisów ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania admini stracyjnego. Art. 27g. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej ocenia złożone w postępowaniu rozstrzygającym wnioski, w szczególno ści według następujących kryteriów:

1) zgodność planowanych przedsięwzięć z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego, o  którym mowa w art. 37a, lub w przypadku jego braku możliwość przeznaczenia akwenu na wnioskowane cele z uwzględnieniem opinii, o których mowa w art. 23 ust. 2;

2) proponowane przez wnioskodawców okresy obowiązywania pozwolenia, w tym daty rozpoczęcia i zakończenia budowy i eksploatacji planowanych przedsięwzięć;

3) sposób zabezpieczenia środków finan sowych przeznaczonych na wniesienie opłaty, o której mowa w art. 27b ust. 1 pkt 1;

4) sposoby finansowania planowanych przedsięwzięć, z uwzględnieniem środ ków własnych, kredytów, pożyczek oraz proponowanego dofinansowania realizacji inwestycji ze środków pub licznych;

5) możliwości stworzenia zaplecza kadro wego, organizacyjnego i logistyczne go, pozwalającego na realizację pla nowanych przedsięwzięć;

6) wkład planowanych przedsięwzięć w realizację unijnych i krajowych po lityk sektorowych. Art. 27h. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej umożliwia wnioskodawcom wgląd w dokumentację dotyczącą postę powania rozstrzygającego, w  której w szczególności:

1) dokonano wyboru najistotniejszego kryterium oceny wniosków w postę powaniu rozstrzygającym spośród kryteriów, o których mowa w art. 27g;

2) określono liczbę punktów za każde kry terium wymienione w art. 27g;

3) określono minimum kwalifikacyjne. Dziennik Ustaw Nr 134 — 7895 — Poz. 778

Art. 27i. Podmiotem wyłonionym w postępowaniu rozstrzygającym jest wnioskodawca, któ ry:

1) osiągnął minimum kwalifikacyjne;

2) uzyskał największą liczbę punktów spo śród wszystkich uczestników. Art. 27j. Wyniki postępowania rozstrzygającego ogłasza się w siedzibie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmio towej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki mor skiej, ze wskazaniem wnioskodawców, którzy osiągnęli minimum kwalifikacyjne, uszeregowanych w kolejności według malejącej liczby uzyskanych punktów. Art. 27k. 

1. Minister właściwy do spraw gospodar ki morskiej, po przeprowadzeniu po stępowania rozstrzygającego:

1) wydaje pozwolenie, o którym mowa w art. 23 ust. 1, podmiotowi wyło nionemu, nie wcześniej niż 14 dni od dnia ogłoszenia wyników tego po stępowania albo

2) uznaje to postępowanie za nieroz strzygnięte w przypadku, gdy żaden z wnioskodawców nie osiągnął mi nimum kwalifikacyjnego albo

3) unieważnia postępowanie rozstrzy gające, jeśli zachodzą przesłanki określone w art. 27m ust. 1.

2. Decyzja o wydaniu pozwolenia jest de cyzją administracyjną. Art. 27l. W przypadku gdy podmiot wyłoniony w postępowaniu rozstrzygającym zrezyg nuje z ubiegania się o pozwolenie, o któ rym mowa w art. 23 ust. 1, przed jego wydaniem lub nie wniesie opłaty za wy danie pozwolenia, o  której mowa w art. 27b ust. 1, lub w przypadku wystą pienia zagrożeń, o których mowa w art. 23 ust. 3, pozwolenie zostaje wydane uczest nikowi, który uzyskał kolejno największą liczbę punktów. Art. 27m. 

1. Minister właściwy do spraw gospodar ki morskiej z urzędu lub na wniosek uczestnika postępowania rozstrzygają cego, złożony w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników tego postępowa nia, unieważnia to postępowanie w drodze decyzji, jeżeli zostały rażąco naruszone przepisy prawa lub interesy uczestników konkursu.

2. Od decyzji w sprawie unieważnienia postępowania rozstrzygającego uczest nikowi tego postępowania przysługuje, w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji, wniosek o ponowne rozpa trzenie sprawy przez ministra właści wego do spraw gospodarki morskiej. Art. 27n. Po wyczerpaniu trybu, o którym mowa w art. 27m ust. 2, uczestnikowi postępo wania rozstrzygającego przysługuje skar ga do Wojewódzkiego Sądu Administra cyjnego w Warszawie. Art. 27o. Uczestnikowi postępowania rozstrzyga jącego nie przysługuje inny, niż określo ny w art. 27m ust. 2 i art. 27n, tryb kon troli rozstrzygnięć podejmowanych w po stępowaniu rozstrzygającym. Art. 27p. Unieważnienie postępowania rozstrzyga jącego stanowi podstawę wznowienia postępowania w sprawie o wydanie po zwolenia, o  którym mowa w  art.  23 ust. 1.”. Art. 

2. Do postępowań w sprawie wydania pozwo leń, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 

3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Status prawny: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2011-06-29
Data wydania: 2011-05-26
Data wejścia w życie: 2011-07-30
Data obowiązywania: 2011-07-30
Uwagi: Objęte tekstem jednolitym z dniem 16 sierpnia 2013 r. (Dz. U. poz. 934), z wyjątkiem art. 2
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 134 poz. 778