Dz.U. 2011 nr 134 poz. 782

Dziennik Ustaw Nr 134 — 7919 — Poz. 782

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pra cownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lu tego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracow ników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pra cowników innych jednostek (Dz. U. Nr 27, poz. 134) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 11 ust. 10 otrzymuje brzmienie: „

10. Pracownik, który podjął zatrudnienie w urzędzie lub jednostce po dniu 27 stycznia 1995 r., na bywa prawo do nagrody jubileuszowej na za sadach określonych w ust. 1—8, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody jubileuszowej za dany okres pracy.”;

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia: a) tabela III otrzymuje brzmienie określone w za łączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia, b) tabela IX otrzymuje brzmienie określone w za łączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia. § 

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk 782 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, z 2008 r. Nr 157, poz. 976 i Nr 227, poz. 1505, z 2010 r. Nr 165, poz. 1118, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1494 oraz z 2011 r. Nr 82, poz. 451. Dziennik Ustaw Nr 134 — 7920 — Poz. 782

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2011 r. (poz. 782) Załącznik nr 1 III. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDACH WOJEWÓDZKICH Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje wykształcenie liczba lat pracy 1 2 3 4 5 6 1 Lekarz koordynator ratownictwa medycznego XVIII—XXI 10 według odrębnych przepisów 2 Przewodniczący wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności XV—XIX 7 3 Przewodniczący składu orzekającego o niepełnosprawności XIV—XVIII 6 4 Komendant wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej XV—XVII 5 5 Sekretarz wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności XIII—XVII 5 6 Zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Łowieckiej XIV—XVI 4 7 Członkowie wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny) XIII—XVI 4 8 Operator numerów alarmowych XIII—XVII — 9 Komendant posterunku Państwowej Straży Łowieckiej XII—XV 3 10 Starszy strażnik Państwowej Straży Łowieckiej V—XIII — 11 Strażnik Państwowej Straży Łowieckiej III—X — 12 Młodszy strażnik Państwowej Straży Łowieckiej I—VII — Dziennik Ustaw Nr 134 — 7921 — Poz. 782

Załącznik nr 2 IX. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W KANCELARII POLSKIEJ AKADEMII NAUK ORAZ BIURZE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje wykształcenie liczba lat pracy 1 2 3 4 5 6 1 Kanclerz Polskiej Akademii Nauk XXI 10 wyższe 7 2 Dyrektor biura (zespołu), Dziekan wydziału Polskiej Akademii Nauk XIX—XXI 10 wyższe 7 3 Wicedyrektor biura (zespołu), rzecznik prasowy XVIII—XX 9 wyższe 7 główny specjalista do spraw legislacji wyższe prawnicze główny księgowy Polskiej Akademii Nauk według odrębnych przepisów 4 Kierownik biura oddziału Polskiej Akademii Nauk, naczelnik działu, radca Prezesa Polskiej Akademii Nauk XVII—XVIII 8 wyższe 7 pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, audytor wewnętrzny według odrębnych przepisów 5 Główny specjalista, administrator sieci, administrator systemu informatycznego XV—XVII 6 wyższe 7 radca prawny według odrębnych przepisów 6 Starszy specjalista XIII—XV — wyższe 6 7 Starszy: programista, informatyk XII—XV — wyższe 6 8 Specjalista, programista, informatyk XII—XIV — wyższe 4 9 Starszy inspektor XI—XIII — wyższe 3 10 Inspektor, starszy księgowy, technik informatyczny IX—XII — wyższe — średnie 2 referent prawny wyższe prawnicze — 11 Księgowy, starszy referent VIII—XI — średnie — 12 Referent VI—IX — średnie —

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-06-29
Data wydania: 2011-06-13
Data wejścia w życie: 2011-07-07
Data obowiązywania: 2011-07-07
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 134 poz. 782