Dz.U. 2011 nr 135 poz. 789

Dziennik Ustaw Nr 135 — 7942 — Poz. 789

Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 

1. Ustawa określa:

1) zasady i warunki przygotowania i realizacji inwe stycji w zakresie budowy obiektów energetyki ją drowej oraz inwestycji towarzyszących;

2) organy właściwe w sprawach, o których mowa w pkt 1;

3) podział korzyści pomiędzy gminami z tytułu reali zacji inwestycji w zakresie budowy elektrowni ją drowych.

2. Przepisów ustawy nie stosuje się w zakresie ure gulowanym przepisami ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276, z późn. zm.2)). Art. 

2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) inwestycja towarzysząca — inwestycję w zakresie budowy lub rozbudowy sieci przesyłowych w rozu mieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.3)) koniecznych do wypro wadzenia mocy z elektrowni jądrowej lub inną in westycję niezbędną do wybudowania lub zapew nienia prawidłowej eksploatacji obiektu energetyki jądrowej;

2) obiekt energetyki jądrowej — elektrownię jądrową lub działający na potrzeby energetyki jądrowej: a) zakład wzbogacania izotopowego, b) zakład wytwarzania paliwa jądrowego, c) zakład przerobu wypalonego paliwa jądrowego, d) przechowalnik wypalonego paliwa jądrowego, e) obiekt do przechowywania odpadów promienio twórczych, f) zakład do wydobywania rud uranu i toru ze złóż i do ich wstępnego przetwarzania. Art. 

3. Inwestycje, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, są inwestycjami celu publicznego w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Rozdział 2 Przygotowanie inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej Art. 4. 

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej może być wydana na wniosek inwestora, który spełnia wy magania, o których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 i 2.

2. Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakre sie budowy obiektu energetyki jądrowej wydaje właś ciwy miejscowo wojewoda.

3. W przypadku inwestycji w zakresie budowy obiek tu energetyki jądrowej realizowanej na obszarze dwóch lub więcej województw, decyzję o ustaleniu lokalizacji wydaje wojewoda, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część nieruchomości przezna czonych na realizację inwestycji.

4. Organem wyższego stopnia w stosunku do wo jewody w sprawach lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej jest minister właś ciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Art. 5. 

1. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu ener getyki jądrowej zawiera:

1) ogólną charakterystykę planowanej inwestycji obej mującą: a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie uzbro jenia terenu, a w razie potrzeby również sposobu zagospodarowywania odpadów, b) określenie planowanego sposobu zagospodaro wania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i wielkości projektowanych obiektów budow lanych, przedstawione w formie opisowej i gra ficznej, c) określenie charakterystycznych parametrów tech nicznych inwestycji oraz danych charakteryzują cych jej wpływ na środowisko;

2) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przed stawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przy padku jej braku, na kopii mapy katastralnej, w ska 789 USTAWA z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących1)

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo wisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008  r. Nr 93, poz. 583 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 132, poz. 766.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011 r. Nr 94, poz. 551. Dziennik Ustaw Nr 135 — 7943 — Poz. 789

li 1:1000, 1:2000 lub 1:5000, przyjętych do państwo wego zasobu geodezyjnego i  kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać;

3) mapy zawierające projekt podziału nieruchomości, w przypadku konieczności dokonania podziału nie ruchomości, sporządzone w skali i zgodnie z odręb nymi przepisami, z uwzględnieniem wskazań, o któ rych mowa w pkt 9 i 10;

4) dokumenty potwierdzające posiadanie przez inwe stora obiektu energetyki jądrowej siedziby w pań stwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wol nym Handlu (EFTA) — będącym stroną umowy o  Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz oświadczenie inwestora lub podmiotu powiązane go z nim kapitałowo o spełnieniu wymagań, o któ rych mowa w art. 22 ust. 3 pkt 2;

5) wskazanie okresu, na jaki ma być wydana decyzja;

6) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o któ rej mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździer nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.4)), z zastrzeżeniem art. 20;

7) raport lokalizacyjny, o którym mowa w art. 35b ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomo we, wraz z wyprzedzającą opinią Prezesa Państwo wej Agencji Atomistyki, o której mowa w art. 36a tej ustawy, dotyczącą planowanej lokalizacji obiek tu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym;

8) wykaz nieruchomości lub ich części, zgodnie z ewi dencją gruntów i budynków, na których planuje się zlokalizowanie inwestycji, ze wskazaniem nierucho mości, w stosunku do których inwestor nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości;

9) wskazanie nieruchomości lub ich części, w stosun ku, do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwe stycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądro wej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 3 i 7, oraz ujawnionych ograniczonych praw rzeczowych obciążających te nieruchomości;

10) wskazanie nieruchomości, których dotyczyć ma zezwolenie na zakładanie i przeprowadzanie na nie ruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej, a także innych podziemnych i naziem nych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbęd nych do korzystania z tych przewodów i urządzeń; 1

1) opinię operatora systemu przesyłowego elektro energetycznego dotyczącą możliwości przyłączenia elektrowni jądrowej do sieci przesyłowej tego ope ratora — w przypadku inwestycji w zakresie budo wy elektrowni jądrowej; 1

2) opinie: a) ministra właściwego do spraw zdrowia — w od niesieniu do inwestycji lokalizowanych na ob szarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowi skach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399, z późn. zm.5)), b) ministra właściwego do spraw gospodarki mor skiej, ministra właściwego do spraw gospodar ki, ministra właściwego do spraw kultury i dzie dzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rybołówstwa, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony Na rodowej — w odniesieniu do wznoszenia i wy korzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, zgod nie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.6)), c) dyrektora właściwego urzędu morskiego — w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, d) właściwego organu administracji geologicznej — w odniesieniu do terenów zagrożonych ru chami masowymi ziemi oraz występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz przestrze ni objętych wyznaczonymi terenami górniczymi dla kopalin stanowiących przedmiot działalności wydobywczej, e) organów właściwych w sprawach ochrony grun tów rolnych i leśnych — w odniesieniu do grun tów wykorzystywanych na cele rolne i  leśne, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochro nie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.7)) oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.8)),

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 143, poz. 963 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 122, poz. 695 i Nr 132, poz. 766.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 133, poz. 921, z 2009 r. Nr 62, poz. 504 oraz z 2011 r. Nr 73, poz. 390 i Nr 112, poz. 654.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 106, poz. 622 i Nr 134, poz. 778.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 80, poz. 541 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 237, poz. 1657 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 115, poz. 967 i Nr 157, poz. 1241.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 44, poz. 253, Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159. Dziennik Ustaw Nr 135 — 7944 — Poz. 789

f) właściwego komendanta wojewódzkiego Pań stwowej Straży Pożarnej — w odniesieniu do inwestycji podlegającej przepisom ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 35

3) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.9)), g) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Pań stwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Pań stwowe — w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będą cych w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zgodnie z ustawą z  dnia 28 września 1991  r. o  lasach (Dz.  U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, Nr 34, poz. 170 i Nr 106, poz. 622), h) właściwego wojewódzkiego konserwatora za bytków — w odniesieniu do zabytków chronio nych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.

10) ), i) właściwego zarządcy drogi — w odniesieniu do obszarów pasa drogowego zgodnie z przepisa mi ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.11)), j) właściwego zarządcy terenów kolejowych — w odniesieniu do obszarów kolejowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.12)), k) właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezy denta miasta), l) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego — w od niesieniu do obiektów budowanych w otoczeniu lotnisk lub stanowiących przeszkody lotnicze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.13)), m) ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa — w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grud nia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179), n) dyrektora parku narodowego — w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku i jego otuliny, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwiet nia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.14)), o) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska — w  odniesieniu do innych, niż określone w lit. n, form ochrony przyrody, p) właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej — w odniesieniu do inwe stycji obejmującej wykonanie urządzeń wodnych, q) właściwych organów, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwo wej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.15)).

2. Właściwe organy wydają opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 12, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki ją drowej.

3. Opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 12, zastępu ją uzgodnienia, pozwolenia, opinie, zgody bądź stano wiska właściwych organów, wymagane odrębnymi przepisami dla lokalizacji inwestycji. Art. 6. 

1. Wojewoda zawiadamia o wszczęciu postę powania o ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej:

1) wnioskodawcę;

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569 i Nr 122, poz. 695.

10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871. 1

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13. 1

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 102, poz. 586 i Nr 106, poz. 622. 1

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432 i Nr 106, poz. 622. 1

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549. 1

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 20, poz. 106, Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 21, poz. 105, Nr 81, poz. 529, Nr 130, poz. 871, Nr 182, poz. 1228 i Nr 213, poz. 1396 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 112, poz. 654 i Nr 113, poz. 657. Dziennik Ustaw Nr 135 — 7945 — Poz. 7892) właścicieli i użytkowników wieczystych nierucho mości objętych wnioskiem, przy czym zawiadomie nia wysyła się na adres określony w ewidencji grun tów i budynków ze skutkiem doręczenia;

3) pozostałe strony, w drodze obwieszczenia w urzę dzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie budo wy obiektu energetyki jądrowej, na stronach inter netowych urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim; w obwieszczeniu zamiesz cza się oznaczenia nieruchomości objętych wnios kiem, według ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej, a także informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy;

4) właściwe miejscowo organy w sprawach, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, przy czym wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie ogłasza o wszczęciu postępowania na stronach internetowych gminy.

2. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym zawiadomienia dokonuje się w formie obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do innych wezwań, zawiadomień i pism, które organ jest obowiązany doręczać stronom w toku postępowania.

4. Z dniem doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1:

1) nieruchomości stanowiące własność Skarbu Pań stwa lub jednostki samorządu terytorialnego obję te wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokali zacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energe tyki jądrowej nie mogą być przedmiotem jakichkol wiek czynności rozporządzających lub zobowiązu jących; czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna;

2) w odniesieniu do nieruchomości objętych wnios kiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwe stycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądro wej do czasu zakończenia postępowania w sprawie wydania takiej decyzji, nie wydaje się decyzji o po zwoleniu na budowę, a toczące się postępowania ulegają zawieszeniu z mocy prawa do czasu wyda nia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w za kresie budowy obiektu energetyki jądrowej;

3) w odniesieniu do nieruchomości objętych wnios kiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwe stycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądro wej, do czasu zakończenia postępowania w sprawie wydania takiej decyzji, zawiesza się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagos podarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokali zacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu usta wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.16)).

5. Przepisów ust. 4 pkt 2 i 3 nie stosuje się do nie ruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub o wydanie decyzji o wa runkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczne go złożonych przez inwestora w zakresie budowy obiek tu energetyki jądrowej.

6. W przypadku zbycia własności nieruchomości, innej niż określona w ust. 4 pkt 1, objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w za kresie budowy obiektu energetyki jądrowej, po dorę czeniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, na bywca i zbywca są zobowiązani do zgłoszenia właści wemu wojewodzie danych nowego właściciela. Brak dokonania tego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważ ności.

7. Wojewoda niezwłocznie składa wniosek do właś ciwego sądu o ujawnienie w księdze wieczystej wszczę cia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwe stycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, a jeżeli nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej — o złożenie do istniejącego zbioru dokumentów za wiadomienia o wszczęciu tego postępowania. Art. 7. 

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej określa i zawiera:

1) określenie nieruchomości objętych inwestycją w za kresie budowy obiektu energetyki jądrowej, w tym linii rozgraniczających obszar inwestycji;

2) warunki techniczne realizacji inwestycji;

3) warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska i ochrony zabytków, w tym dotyczące przeciwdzia łania poważnym awariom przemysłowym;

4) warunki ochrony przeciwpożarowej dla inwestycji;

5) wymagania dotyczące ochrony interesów osób trze cich;

6) zatwierdzenie podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 24 ust. 1;

7) oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 7;

8) oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 28 ust. 1;

9) oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 3;

10) termin wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń; 1

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159. Dziennik Ustaw Nr 135 — 7946 — Poz. 789

1

1) lokalizację sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz podmorskich kabli i rurociągów, za pomocą współrzędnych geo graficznych; 1

2) oznaczenie gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi.

2. Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakre sie budowy obiektu energetyki jądrowej wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat. Art. 8. 

1. Nieuregulowany stan prawny nierucho mości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustale niu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nie stanowi przeszkody do wszczę cia i prowadzenia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jąd rowej.

2. Przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu prze strzennym nie mają zastosowania w sprawach określo nych w niniejszym rozdziale, z wyjątkiem art. 57 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za gospodarowaniu przestrzennym, które stosuje się do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie bu dowy obiektu energetyki jądrowej. Art. 9. 

1. Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądro wej stanowi podstawę do dokonywania wpisów w księ dze wieczystej i w ewidencji gruntów i budynków.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, wiąże właściwe organy przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kie runków zagospodarowania przestrzennego oraz miej scowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wojewoda przekazuje niezwłocznie wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej właściwym wójtom (bur mistrzom, prezydentom miasta).

3. Z dniem, gdy decyzja, o której mowa w ust. 1, stanie się ostateczna, właściwe organy umarzają po stępowanie prowadzone w odniesieniu do nierucho mości, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, w sprawie wydania decyzji:

1) o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

2) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

3) o której mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 paździer nika 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajo wym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm.17));

4) o której mowa w art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 i Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 72, poz. 6

20) ;

5) o której mowa w art. 9q ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;

6) o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku pub licznego (Dz. U. Nr 42, poz. 340 i Nr 161, poz. 1281);

7) o której mowa w art. 49 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunika cyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675);

8) o pozwoleniu na budowę.

4. Właściwe organy odmawiają wydania decyzji, o których mowa w ust. 3, w przypadku złożenia wniosku o ich wydanie, po wydaniu ostatecznej decyzji o usta leniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.

5. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się w odniesieniu do inwestycji realizowanych przez inwestora w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz innych inwe stycji, jeżeli mogą być realizowane łącznie z inwestycją w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej. Art. 10. 

1. Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu ener getyki jądrowej wnioskodawcy oraz zawiadamia pozo stałe strony o jej wydaniu, w drodze obwieszczenia, w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, na stronach internetowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim. Właści cielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości ob jętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w za kresie budowy obiektu energetyki jądrowej zawiado mienie o wydaniu decyzji wysyła się na adres określo ny w ewidencji gruntów i budynków.

2. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu ener getyki jądrowej zawiera informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do doręczenia i zawiadamiania stron o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu ener getyki jądrowej wydanej przez organ wyższego stopnia. Art. 11. 

1. Jeżeli do przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia raportu lokalizacyjnego, o którym mowa w art. 35b ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo ato mowe, konieczne jest wejście na teren cudzej nierucho mości, inwestor, który spełnia wymagania, o których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 i 2, może wystąpić z wnios kiem o wydanie:

1) decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji;

2) zezwolenia na wejście na teren nieruchomości.

2. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, inwestor jest obowiązany wystąpić o zgodę właś ciciela nieruchomości na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych nieruchomości. Przepis art. 14 ust. 1 stosuje się. 1

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440, z 2006 r. Nr 12, poz. 61, z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 99, poz. 666, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz.  720, Nr  105, poz.  877, Nr  115, poz.  966, Nr  143, poz. 1164, Nr 157, poz. 1241 i Nr 223, poz. 1776. Dziennik Ustaw Nr 135 — 7947 — Poz. 7893. W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 2, wojewoda, rozstrzygając o konieczności wejścia na teren cudzej nieruchomości, na wniosek inwestora, wydaje decyzję o wydaniu zezwolenia na wejście na teren nieruchomości.

4. Wniosek inwestora o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) dokumenty potwierdzające posiadanie przez inwe stora obiektu energetyki jądrowej siedziby w pań stwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wol nym Handlu (EFTA) — będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz jego oświadczenie lub podmiotu powiązanego z nim kapitałowo o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 2;

2) ogólną charakterystykę planowanej inwestycji;

3) określenie granic terenu objętego wnioskiem;

4) oznaczenie nieruchomości lub ich części, na które wejście jest konieczne do sporządzenia raportu lo kalizacyjnego;

5) wskazanie pomiarów, badań lub innych prac, które mają być przeprowadzone przez inwestora;

6) wskazanie okresu, na jaki ma zostać wydana decy zja — w przypadku wniosku inwestora o wydanie decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu jądrowego;

7) oświadczenie inwestora o braku zgody właściciela, o której mowa w ust. 2 — w przypadku wniosku inwestora o wydanie decyzji o zezwolenie na wejście na teren nieruchomości. Art. 12. 

1. Wojewoda zawiadamia o wszczęciu po stępowania o wydanie decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 1:

1) wnioskodawcę;

2) właścicieli i użytkowników wieczystych nierucho mości objętych wnioskiem, przy czym zawiadomie nia wysyła się na adres określony w ewidencji grun tów i budynków ze skutkiem doręczenia;

3) osoby, którym przysługują ograniczone prawa rze czowe do nieruchomości, o których mowa w pkt 2 — w przypadku wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej;

4) właściwe miejscowo organy w sprawach, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 — w przypadku wszczę cia postępowania o wydanie decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.

2. Do doręczania innych wezwań, zawiadomień i pism, które organ jest obowiązany doręczać stronom w toku postępowania, przepis ust. 1 stosuje się odpo wiednio.

3. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym zawiadomienia dokonuje się w formie obwieszczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3.

4. Do skutków doręczenia zawiadomienia o wszczę ciu postępowania o wydanie decyzji o wskazaniu loka lizacji inwestycji w zakresie obiektu energetyki jądrowej oraz do skutków wydania ostatecznej decyzji o wska zaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej przepisy art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 oraz ust. 7 stosuje się odpowiednio.

5. Do postępowań w sprawie wydania decyzji, o któ rych mowa w art. 11 ust. 1, przepis art. 8 ust. 1 stosuje się odpowiednio. Art. 13. 

1. Decyzja o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej jest wydawana na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat.

2. Do czasu wygaśnięcia ważności decyzji, o której mowa w ust. 1, w odniesieniu do nieruchomości lub ich części, których decyzja ta dotyczy, nie może być wydana inna decyzja o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.

3. Zezwolenie na wejście na teren nieruchomości wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata.

4. Do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Art. 14. 

1. Inwestor, po zakończeniu pomiarów, ba dań lub innych prac, o których mowa w art. 11 ust. 1, jest obowiązany przywrócić nieruchomość do stanu poprzedniego. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego nie jest możliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, właścicielom, użytkow nikom wieczystym i osobom, którym przysługują ogra niczone prawa rzeczowe, przysługuje od inwestora odszkodowanie.

2. Odszkodowanie powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek tych zdarzeń zmniej szy się wartość nieruchomości, odszkodowanie powięk sza się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu.

3. Do określenia wysokości odszkodowania art. 130, art. 134 i art. 135 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gos podarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.18)) stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1, właścicielom i użytkownikom wieczystym oraz osobom, którym przysługują ograniczone prawa rze czowe do nieruchomości, przysługuje ponadto odszko dowanie z tytułu skutków, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3.

5. Decyzję o odszkodowaniu wydaje wojewoda w terminie miesiąca, na wniosek właściciela lub użyt kownika wieczystego nieruchomości, lub osoby, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nierucho mości złożony nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym utraciła ważność decyzja o wskazaniu lokalizacji inwestycji lub zezwolenie na wejście na teren nieruchomości. Decyzja nie podlega zaskarżeniu. 1

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732 i  Nr 130, poz. 762. Dziennik Ustaw Nr 135 — 7948 — Poz. 7896. Strona niezadowolona z przyznanego jej odszko dowania w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej de cyzji o odszkodowaniu, może wnieść powództwo do sądu powszechnego. Wniesienie powództwa nie wstrzy muje wykonania decyzji. Art. 15. 

1. Pozwolenie na budowę obiektu energe tyki jądrowej wydaje wojewoda na zasadach i w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235 i Nr 94, poz. 551), zwanej dalej „Prawem budowlanym”, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.

2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakre sie budowy obiektu energetyki jądrowej wiąże woje wodę wydającego pozwolenie na budowę.

3. Pozwolenie na budowę obiektu energetyki jądro wej może, w zależności od żądania wniosku, obejmować całe zamierzenie budowlane lub jego część.

4. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę inwestor dołącza także:

1) zezwolenie na budowę obiektu jądrowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopa da 2000 r. — Prawo atomowe;

2) decyzję zasadniczą, o której mowa w art. 22 ust. 1.

5. Do postępowania w sprawie pozwolenia na bu dowę inwestycji w zakresie budowy obiektu energety ki jądrowej przepisy art. 4 ust. 3, art. 6 ust. 1 oraz art. 10 stosuje się odpowiednio.

6. Ilekroć w przepisach Prawa budowlanego mowa jest o decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro wania terenu, rozumie się przez to także decyzję o usta leniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej. Art. 16. 

1. W pozwoleniu na budowę obiektu ener getyki jądrowej wojewoda zezwala na usunięcie drzew lub krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w za kresie budowy obiektu energetyki jądrowej. Do inwe stycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nie stosuje się przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, z wyjątkiem art. 84—89 tej ustawy. Nie pobiera się opłat za usunię cie drzew w przypadkach, o których mowa w art. 83 ust. 6 tej ustawy.

2. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę obiek tu energetyki jądrowej w przypadku, o którym mowa w ust. 1, powinien dodatkowo zawierać:

1) inwentaryzację drzew i krzewów znajdujących się na terenie objętym wnioskiem, z wyszczególnieniem struktury i wieku drzewostanu oraz przeznaczenia i dotychczasowego sposobu wykorzystywania te renu, na którym rosną drzewa i krzewy oraz

2) plan gospodarki zielenią jako część projektu zagos podarowania działki lub terenu, w którym określa się przyczynę i termin zamierzonego usunięcia po szczególnych drzew, wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy i termin zamierzonego ich usunięcia.

3. Wojewoda może w pozwoleniu na budowę obiek tu energetyki jądrowej nałożyć obowiązek przesadzenia drzew lub krzewów we wskazane miejsce. Art. 17. 

1. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej inwestor może złożyć wnio sek o wydanie pozwolenia na prace przygotowawcze obejmujące:

1) niwelację terenu, zagospodarowanie terenu budo wy wraz z budową tymczasowych obiektów budow lanych, wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy oraz innych prac niewymagających sporządzenia projektu architek toniczno-budowlanego;

2) rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych;

3) usunięcie drzew lub krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o ustaleniu lo kalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu ener getyki jądrowej.

2. Do wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, inwestor dołącza:

1) decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej;

2) decyzję zasadniczą, o której mowa w art. 22 ust. 1;

3) wyprzedzającą opinię, o której mowa w art. 36a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomo we — w przypadku obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, prze pis art. 16 ust. 1 zdanie drugie, ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

4. Pozwolenie na prace przygotowawcze wydaje wojewoda, w drodze decyzji. Przepisy art. 4 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. Art. 1

8. Pozwolenie na użytkowanie inwestycji w za kresie budowy obiektu energetyki jądrowej wydaje wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Art. 19. 

1. Jeżeli realizacja inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wymaga wydania pozwolenia wodnoprawnego, odpowiednio, marszałek województwa albo starosta wydają pozwolenie w ter minie nie dłuższym niż 65 dni od dnia złożenia wniosku. W sprawach dotyczących wydania pozwolenia wodno prawnego nie stosuje się art. 131 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne.

2. W celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w art. 132 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne, siedziby i adresy właś cicieli tych nieruchomości określa się według ewiden cji gruntów i budynków. Art. 20. 

1. Wydanie decyzji o środowiskowych uwa runkowaniach realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej następuje zgodnie z prze pisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z zastrzeżeniem przepi sów niniejszej ustawy. Dziennik Ustaw Nr 135 — 7949 — Poz. 7892. W postępowaniu w sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, mogą uczestniczyć na prawach strony organizacje ekologiczne, pod warunkiem że zo stały wpisane do właściwego rejestru na co najmniej 1 rok przed wszczęciem tego postępowania.

3. Termin wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, wynosi 45 dni od dnia złożenia wniosku.

4. Do terminu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, w szczególności w ramach postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

5. Do decyzji, o której mowa w ust. 1, przepisu art. 37 nie stosuje się. Art. 2

1. Do nieruchomości stanowiących rodzinne ogrody działkowe objętych decyzją o ustaleniu inwe stycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nie stosuje się art. 17—22 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 201, poz. 1237 i Nr 223, poz. 1475). Rozdział 3 Decyzja zasadnicza Art. 22. 

1. Warunkiem ubiegania się przez inwesto ra o wydanie pozwolenia na budowę obiektu energe tyki jądrowej lub pozwolenia na prace przygotowawcze jest uprzednie uzyskanie decyzji zasadniczej.

2. Decyzję zasadniczą wydaje minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek inwestora, po zasięg nięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz nego w zakresie wpływu inwestycji na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

3. Decyzja zasadnicza może być wydana inwesto rowi, który:

1) posiada siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europej skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2) wykaże, że on sam lub podmiot powiązany z nim kapitałowo, w ciągu ostatnich 10 lat prowadził przy najmniej przez 1 rok eksploatację bloków energe tycznych o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej co najmniej 1000 MWe, w tym przynajmniej jedne go bloku energetycznego o mocy zainstalowanej wynoszącej co najmniej 200 MWe;

3) uzyskał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej. Art. 2

3. Do wniosku o wydanie decyzji zasadniczej, o którym mowa w art. 22 ust. 2, inwestor dołącza:

1) charakterystykę obiektu energetyki jądrowej, w tym określenie: a) planowanej łącznej mocy zainstalowanej — w przypadku elektrowni jądrowej, b) planowanego okresu eksploatacji obiektu;

2) ogólną opinię, o której mowa w art. 39b ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe, do tyczącą planowanych przez inwestora rozwiązań organizacyjno-technicznych — w przypadku obiek tu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym;

3) decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej;

4) dokumenty potwierdzające posiadanie lub możli wości pozyskania środków finansowych niezbęd nych do zrealizowania inwestycji w zakresie budo wy obiektu energetyki jądrowej wraz ze schematem sposobu finansowania tej inwestycji;

5) raport ze studium wykonalności;

6) wstępny plan ochrony fizycznej obiektu;

7) oświadczenie inwestora lub podmiotu powiązane go z nim kapitałowo o spełnieniu wymagań okreś lonych w art. 22 ust. 3 pkt 2;

8) opis technologii mających mieć zastosowanie do wydobywania rud uranu lub toru ze złóż — w przy padku obiektu energetyki jądrowej, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. f. Rozdział 4 Nabywanie tytułu prawnego do nieruchomości i realizacja inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej Art. 24. 

1. Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej zatwier dza się podział nieruchomości, w przypadku koniecz ności dokonania takiego podziału. Mapy z projektami podziału nieruchomości stanowią integralną część de cyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budo wy obiektu energetyki jądrowej.

2. Linie rozgraniczające teren ustalone decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stanowią linie podziału nieruchomości.

3. Nieruchomości znajdujące się w liniach rozgra niczających teren inwestycji w zakresie wskazanym w art. 7 ust. 1 pkt 9, stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa, z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu ener getyki jądrowej stała się ostateczna, za odszkodowa niem.

4. Jeżeli nieruchomości, o których mowa w ust. 3, lub prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomo ści są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwe stycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stała się ostateczna, prawa te wygasają za odszkodo waniem.

5. W przypadku gdy nieruchomość podlegająca podziałowi zgodnie z ust. 1 jest obciążona hipoteką, hipoteka wygasa wyłącznie w stosunku do części nie ruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w  zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej. Dziennik Ustaw Nr 135 — 7950 — Poz. 7896. W stosunku do nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, nie stosuje się art.  4 i art. 4a ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich oraz art. 109 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

7. Jeżeli przeznaczona na inwestycję w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego została oddana w  użytkowanie wieczyste, w  zakresie wskazanym w art. 7 ust. 1 pkt 7, użytkowanie to wygasa za odszko dowaniem, z dniem, w którym decyzja o ustaleniu in westycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stała się ostateczna.

8. Do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodo wania w przypadkach, o których mowa w ust. 3, 4 i 7, stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nie ruchomościami, z zastrzeżeniem art. 27 i art. 28. Art. 2

5. Do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stosuje się prze pisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Art. 26. 

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stano wi podstawę do wydania przez wojewodę decyzji o wy gaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na nie ruchomości przeznaczonej na inwestycję w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, stanowiącej włas ność Skarbu Państwa lub zarządu w odniesieniu do gruntów w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

2. Jeżeli przeznaczona na inwestycję w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa została uprzednio wydzierżawiona, wynajęta, użyczona lub stanowi przed miot innych stosunków obligacyjnych, z  upływem 3 miesięcy, licząc od dnia, gdy decyzja o ustaleniu lo kalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energe tyki jądrowej stała się ostateczna, umowy najmu, dzier żawy, użyczenia oraz inne stosunki obligacyjne doty czące nieruchomości wygasają z mocy prawa. Za szko dy poniesione na skutek wygaśnięcia umowy lub innych stosunków obligacyjnych przysługuje odszkodowanie. Art. 27. 

1. Za nieruchomości, użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, o których mowa w art. 24 ust. 3, 4 i 7, przysługuje od szkodowanie.

2. W terminie 2 miesięcy od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stała się ostateczna, woje woda ustala wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 1, w drodze decyzji. Decyzja jest niezaskarżalna.

3. Wysokość odszkodowania, o  którym mowa w ust. 2, ustala się na podstawie operatu szacunkowe go sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, według stanu nieruchomości oraz jej wartości w dniu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w za kresie budowy obiektu energetyki jądrowej przez organ pierwszej instancji albo w dniu wydania decyzji ustala jącej wysokość odszkodowania. Odszkodowanie pod lega waloryzacji na dzień wypłaty, według zasad obo wiązujących w  przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.

4. W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 4, wysokość odszkodowania przysługującego dotychcza sowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu zmniejsza się o kwotę równą wartości odszkodowania ustalonego z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych.

5. Suma wysokości odszkodowania przysługujące go dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu, z wyłączeniem kwot, o których mowa w ust. 9, i wysokości odszkodowania z tytułu wygaś nięcia ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na tej nieruchomości lub na prawie użytkowania wie czystego nie może przekroczyć wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. Roszcze nia osób uprawnionych z tytułu ograniczonych praw rzeczowych zaspokaja się według pierwszeństwa tych praw, ustalonego zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Jeżeli na nieruchomościach, o których mowa w art. 24 ust. 3, lub na prawie użytkowania wieczystego tych nieruchomości jest ustanowiona hipoteka, wyso kość odszkodowania z tytułu wygaśnięcia hipoteki usta la się w wysokości świadczenia głównego wierzytelno ści zabezpieczonej hipoteką, w zakresie, w jakim wie rzytelność ta nie wygasła, wraz z odsetkami zabezpie czonymi tą hipoteką obliczonymi na dzień spłaty wie rzyciela hipotecznego. Odszkodowanie to podlega za liczeniu na spłatę świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką wraz z odsetkami.

7. Odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia ograniczo nych praw rzeczowych wypłaca się osobom, którym te prawa przysługiwały. Wysokość odszkodowania z ty tułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych nie może przekraczać wartości nieruchomości ustalonej zgodnie z ust. 3.

8. Odszkodowania za nieruchomości o nieuregulo wanym stanie prawnym podlegają przekazaniu do de pozytu sądowego na okres 10 lat.

9. Jeżeli na nieruchomościach, o których mowa w art. 24 ust. 3, są zlokalizowane obiekty infrastruktury służące wykonywaniu przez jednostki samorządu tery torialnego zadań własnych, zrealizowane lub realizo wane przy wykorzystaniu środków pochodzących z bud żetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych, odszkodowanie przysługuje jednostce samorządu te rytorialnego w wysokości kwot podlegających zwroto wi środków pochodzących z dofinansowania wraz z od setkami należnymi zgodnie z przepisami regulującymi zasady zwrotu dofinansowania. Odszkodowanie przy znaje się pod warunkiem rozwiązującym dokonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w trybie i terminie wynikającym z właściwych przepisów, zwro tu dofinansowania wraz z należnymi odsetkami.

10. W przypadku gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądro wej dotyczy rodzinnych ogrodów działkowych ustano Dziennik Ustaw Nr 135 — 7951 — Poz. 789

wionych zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o ro dzinnych ogrodach działkowych inwestor, w którego interesie nastąpi likwidacja rodzinnego ogrodu dział kowego lub jego części, jest zobowiązany:

1) wypłacić członkom Polskiego Związku Działkowców — odszkodowanie za stanowiące ich własność na sadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działkach;

2) wypłacić Polskiemu Związkowi Działkowców — od szkodowanie za stanowiące jego własność urządze nia, budynki i budowle rodzinnego ogrodu działko wego przeznaczone do wspólnego korzystania przez użytkujących działki i służące do zapewnienia funk cjonowania ogrodu;

3) zapewnić nieruchomości zamienne na odtworzenie rodzinnego ogrodu działkowego. 1

1. Koszty wypłaty odszkodowań pokrywane są z części budżetu państwa, której dysponentem jest właś ciwy wojewoda. Art. 28. 

1. W odniesieniu do nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, wskazanych zgod nie z art. 7 ust. 1 pkt 8, w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia inwe stycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej albo na zakładaniu i przeprowadzaniu na nich ciągów drenażowych przewodów i urządzeń służących do prze syłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także in nych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiek tów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych prze wodów i urządzeń, a także prac związanych z konser wacją lub usuwaniem awarii, wojewoda, w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, ograniczy sposób korzy stania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na wejście na teren nieruchomości oraz zakładanie i prze prowadzenie na nieruchomości tych ciągów drenażo wych, przewodów i urządzeń, a także innych podziem nych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urzą dzeń. Przepisy art. 124 ust. 2 i  4—8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.

2. Decyzje w zakresie odszkodowania wydaje woje woda. Decyzja jest niezaskarżalna. Art. 29. 

1. W przypadku gdy inwestycja w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wymaga przejścia przez tereny wód płynących, dróg publicznych lub te reny linii kolejowej, inwestor jest uprawniony do zaję cia tego terenu na czas realizacji i eksploatacji inwesty cji. Inwestor przed planowanym zajęciem tego terenu uzgadnia, w drodze pisemnego porozumienia z odpo wiednimi organami, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne, z zarządcą dro gi lub z zarządcą infrastruktury kolejowej zakres, termin i warunki zajęcia tego terenu.

2. Grunty pokryte wodami, stanowiące własność Skarbu Państwa, niezbędne do realizacji i eksploatacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądro wej, oddaje się inwestorowi na czas prowadzenia i eks ploatacji inwestycji w użytkowanie, za opłatą roczną, na zasadach określonych w art. 20 ustawy z dnia 18 lip ca 2001 r. — Prawo wodne. Art. 30. 

1. Ustanowienie użytkowania wieczystego gruntu oraz przeniesienie własności znajdujących się na nim budynków, innych urządzeń lub lokali na rzecz inwestora następuje na jego wniosek złożony po uzy skaniu decyzji zasadniczej, o której mowa w art. 22 ust. 1.

2. Wojewoda zawiera umowę o ustanowienie użyt kowania wieczystego w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1. Art. 31. 

1. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządzające, na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, nieruchomościami obję tymi pozwoleniem na budowę inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, są obowiązane do dokonania wycinki drzew i krzewów oraz ich uprząt nięcia w terminie oraz na warunkach ustalonych w od rębnym porozumieniu między Państwowym Gospo darstwem Leśnym Lasy Państwowe a inwestorem.

2. Jeżeli w terminie miesiąca od dnia wydania de cyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, nie dojdzie do zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 1, inwe stor może wystąpić z wnioskiem do właściwego woje wody o ustalenie terminu oraz warunków wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia, w drodze decyzji. Or ganem wyższego stopnia w sprawie, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest minister właściwy do spraw środowiska.

3. Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewów, o której mowa w ust. 1, staje się, nieodpłatnie własnoś cią Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Pań stwowe.

4. Koszty wycinki drzew i krzewów oraz ich uprząt nięcia w zakresie przekraczającym wartość drewna po nosi inwestor. Art. 3

2. Do gruntów rolnych i leśnych objętych de cyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budo wy obiektu energetyki jądrowej nie stosuje się przepi sów o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Art. 33. 

1. Organem wyższego stopnia w sprawach określonych w niniejszym rozdziale jest minister właś ciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, z zastrzeżeniem art. 31 ust. 2.

2. Strona niezadowolona z przyznanego jej odszko dowania na podstawie przepisów niniejszego rozdzia łu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej decyzji o odszkodowaniu, może wnieść powództwo do sądu powszechnego. Wniesienie powództwa nie wstrzymu je wykonania decyzji. Art. 3

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przy czym ilekroć w przepisach tej ustawy jest mowa o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicz nego, rozumie się przez to także decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu ener getyki jądrowej. Dziennik Ustaw Nr 135 — 7952 — Poz. 789

Rozdział 5 Postępowanie administracyjne dla realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej Art. 35. 

1. Właściwe organy wydają decyzję, o której mowa w art. 7 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 1 oraz art. 18, w pierwszej instancji, w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania, z zastrzeżeniem art. 19 ust. 1 oraz art. 20 ust. 

3. Przepis art. 35 § 5 Ko deksu postępowania administracyjnego stosuje się.

2. W przypadku niewydania decyzji odpowiednio w terminie, o którym mowa w ust. 1, lub w terminie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 lub w art. 20 ust. 3, organ wyższego stopnia wymierza właściwemu orga nowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwło ki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa.

3. Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia dorę czenia postanowienia, o którym mowa w ust. 

2. W przy padku nieuiszczenia kary, o której mowa w ust. 2, pod lega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowa niu egzekucyjnym w administracji. Art. 3

6. Decyzje administracyjne, o których mowa w art. 11 ust. 1, art. 15 ust. 1 i art. 17 ust. 1, podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Art. 37. 

1. Odwołanie od decyzji, o której mowa w niniejszej ustawie, z zastrzeżeniem decyzji, o której mowa w art. 20 ust. 1, wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o wydaniu decyzji.

2. Odwołanie od decyzji, o której mowa w niniejszej ustawie, powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przed miotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasad niające to żądanie.

3. Odwołanie od decyzji, o której mowa w niniejszej ustawie, rozpatruje się w terminie 14 dni. Przepisu art. 135 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.

4. W postępowaniu przed organem wyższego stop nia oraz przed sądem administracyjnym nie można uchylić decyzji, o której mowa w niniejszej ustawie, w całości ani stwierdzić jej nieważności, gdy wadą do tknięta jest tylko część decyzji dotycząca części inwe stycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, nieruchomości lub działki.

5. Organ, rozpatrując odwołanie, przeprowadza po stępowanie wyjaśniające w całości lub w znacznej czę ści, jeżeli pomimo uprzedniego uchylenia decyzji i prze kazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji postępowanie to nie zostało prze prowadzone.

6. W postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, o której mowa w niniejszej ustawie, nie stosuje się art. 159 Kodeksu postępowania administracyjnego. Art. 38. 

1. Do skarg na decyzje, o których mowa w niniejszej ustawie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.19)), z wyłączeniem art. 61 § 3 tej ustawy, oraz z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy, z tym że:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

2. Termin rozpatrzenia skargi kasacyjnej wynikającej z realizacji inwestycji w zakresie obiektu energetyki jądrowej wynosi 2 miesiące od jej wniesienia. Art. 39. 

1. Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie bu dowy obiektu energetyki jądrowej, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji został złożony po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a  inwestor rozpoczął budowę. Przepis art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, sąd administracyjny po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia budowy może stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo z przyczyn wskazanych w art. 145 lub art. 156 Kodeksu postępo wania administracyjnego.

3. W przypadku stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej albo stwierdzenia, że de cyzja ta została wydana z naruszeniem prawa, napra wienie szkody powstałej w wykonaniu tej decyzji może nastąpić wyłącznie przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na rzecz poszkodowanego.

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz do decyzji o pozwo leniu na prace przygotowawcze. Art. 40. 

1. Organ, który wydał decyzję określoną w art. 7 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 15 ust. 1 i art. 17 ust. 1, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decy zja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, który spełnia warunki, o których mo wa w art. 22 ust. 3 pkt 1 i 2, jeżeli przyjmuje on wszyst kie warunki zawarte w tej decyzji.

2. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decy zji, o których mowa w ust. 1, są jedynie podmioty, mię dzy którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji. 1

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 169, poz. 1417, Nr 250, poz. 2118 i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 38, poz. 268, Nr 208, poz. 1536 i Nr 217, poz. 1590, z  2007  r. Nr 120, poz.  818, Nr 121, poz.  831 i Nr 221, poz. 1650, z 2008 r. Nr 190, poz. 1171 i Nr 216, poz. 1367, z 2009 r. Nr 53, poz. 433, Nr 144, poz. 1179, Nr 178, poz. 1375, Nr 216, poz. 1676 i Nr 221, poz. 1736, z 2010 r. Nr 36, poz. 196, Nr 122, poz. 826, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173 i Nr 76, poz. 409. Dziennik Ustaw Nr 135 — 7953 — Poz. 789

Rozdział 6 Udzielanie zamówień na realizację inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej Art. 4

1. Do zamówień udzielanych w związku z przy gotowaniem, realizacją i finansowaniem inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej, sto suje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.

20) ), z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy. Art. 42. 

1. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu złożenia ofert, zamawiający wzywa do wniesienia wadium w dodatkowym terminie. Po bezskutecznym upływie tego terminu zamawiający wy klucza wykonawców z postępowania o udzielenie za mówienia.

2. W przypadku gdy w określonym terminie wyko nawcy nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamó wień publicznych, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, nie więcej niż trzy krotnie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważ nienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawia jącego oświadczenia lub dokumenty powinny potwier dzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane do stawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określo nych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopusz czenie do udziału w postępowaniu albo termin składa nia ofert.

3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odset kami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na trzecie we zwanie, o którym mowa w ust. 2, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicz nych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wy nika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

4. Zamawiający może, nie więcej niż dwukrotnie, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 90 dni.

5. Zamawiający może żądać zawarcia przez wyko nawcę w ofercie informacji o podwykonawcach, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.

6. Zamawiający może określić w ogłoszeniu o za mówieniu inne niż wymienione w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicz nych przesłanki unieważnienia postępowania, w szcze gólności możliwość unieważnienia postępowania, w przypadku gdy złożono tylko jedną ofertę lub wystą piła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, lub zamawiający nie uzyskał środków, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia. Zastoso wanie przesłanek, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie może utrudniać uczciwej konkurencji, równego trak towania wykonawców lub przejrzystości. Zastrzeżenie unieważnienia postępowania bez podania przyczyny jest nieważne.

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia może być prowadzone w języku polskim oraz w innym języku wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o za mówieniu.

8. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówień udzielanych w celu realizacji inwestycji w za kresie budowy elektrowni jądrowych, których przed miotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata. Przepisu art. 142 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Art. 43. 

1. Jeżeli postępowanie o udzielenie zamó wienia jest prowadzone w trybie negocjacji z ogłosze niem, zamawiający może:

1) określić w ogłoszeniu o zamówieniu, przy zastoso waniu kryterium ceny i innych kryteriów odnoszą cych się do przedmiotu zamówienia, względną wa gę kryteriów oceny ofert albo porządek kryteriów oceny ofert według ich ważności, jeżeli przedsta wienie wag nie jest możliwe, lub

2) zaprosić do składania ofert wstępnych wykonaw ców, którzy spełniają warunki udziału w postępo waniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu nie mniej szej niż 3, lub

3) wymagać, aby oferty wstępne zawierały wstępne ceny, lub

4) odstąpić od zapraszania do składania ofert wstęp nych, lub

5) prowadzić negocjacje dotyczące wszystkich warun ków zamówienia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się art. 57 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych.

3. Wstępna cena, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie ma charakteru wiążącego.

4. Oferty wstępne złożone w postępowaniu o udzie lenie zamówienia mają charakter poufny i nie podlega ją udostępnieniu.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, za mawiający może zaprosić do negocjacji wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w licz bie określonej w ogłoszeniu nie mniejszej niż

3. Prze pisów art. 57 ust. 2 i 6 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Przepisy art. 57 ust. 3—5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.

20) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143 i Nr 87, poz. 484. Dziennik Ustaw Nr 135 — 7954 — Poz. 789

Art. 44. 

1. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie za mówienia złożono co najmniej dwie oferty niepodlega jące odrzuceniu, zamawiający może przeprowadzić aukcję elektroniczną.

2. Aukcja elektroniczna może być jednoetapowa lub wieloetapowa. Rozdział 7 Zadania inwestora na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej Art. 45. 

1. Przedsiębiorca może wykonywać prace lub świadczyć usługi na terenie budowy obiektu ener getyki jądrowej pod warunkiem przekazania inwesto rowi, na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem wyko nywania prac lub świadczenia usług na terenie budowy, danych pozwalających na identyfikację tego przedsię biorcy oraz pracowników zatrudnionych przez niego w celu wykonywania tych prac lub świadczenia usług.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, obejmują:

1) nazwę i adres siedziby albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy;

2) numer wpisu przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności Gospodarczej;

3) numer REGON;

4) dane, o których mowa w ust. 3, dotyczące członków organów zarządzających oraz udziałowców — w przypadku przedsiębiorców niemających siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dane, o których mowa w ust. 1, dotyczące pra cownika obejmują:

1) imię, nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia;

2) adres miejsca zamieszkania;

3) numer PESEL, a w przypadku pracownika posiada jącego obywatelstwo innego państwa, serię i numer paszportu lub w stosunku do obywateli innego pań stwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wol nym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, serię i numer innego do kumentu potwierdzającego obywatelstwo i tożsa mość. Art. 46. 

1. Inwestor gromadzi i przechowuje dane, o których mowa w art. 45 ust. 2 i 3, w sposób umożli wiający ich udostępnienie na żądanie służb lub organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów do występowania do administratora zbioru danych oso bowych z żądaniem ich przekazania.

2. Inwestor udostępnia służbom lub organom, o któ rych mowa w ust. 1, dane, o których mowa w art. 45 ust. 2 i 3, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego żądania. Art. 4

7. Inwestor jest obowiązany do zorganizowa nia systemu kontroli dostępu na teren budowy obiektu energetyki jądrowej, uniemożliwiający wstęp na ten teren osobom innym niż te, których dane zostały mu przekazane zgodnie z art. 45 ust. 1, osobom upoważ nionym na podstawie odrębnych przepisów oraz służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy. Art. 4

8. Inwestor jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go wobec służb lub organów, o których mowa w art. 46 ust. 1. Art. 49. 

1. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz nego, w przypadku powzięcia informacji o możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej będącej skutkiem zda rzenia o charakterze terrorystycznym, zagrażającego realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu ener getyki jądrowej, może udzielać zaleceń inwestorowi, którego inwestycja jest zagrożona tymi zdarzeniami oraz przekazywać mu niezbędne informacje służące przeciwdziałaniu zagrożeniom.

2. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o podjętych działaniach, o których mowa w ust. 1, in formuje dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Rozdział 8 Podział korzyści pomiędzy gminami w związku z budową elektrowni jądrowych Art. 50. 

1. Gmina, na terenie której jest zlokalizowa na elektrownia jądrowa lub jej część, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, uiszcza na rzecz gmin z nią graniczących opła tę w wysokości równej 50% podatku od nieruchomości uiszczonego przez podatników tego podatku od elek trowni jądrowej lub jej części dla której wydano pozwo lenie na użytkowanie zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, jest dzielona w częściach równych pomiędzy wszystkie gminy gra niczące z gminą na terenie której zlokalizowana jest elektrownia jądrowa lub jej część i wpłacana na rachun ki budżetu każdej z graniczących gmin w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uiszczony został podatek od nieruchomości.

3. Opłata, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje gminie, na terenie której znajduje się część elektrowni jądrowej lub inna elektrownia jądrowa lub jej część.

4. W przypadku gdy elektrownia jądrowa lub jej część jest zlokalizowana na terenie więcej niż jednej gminy opłata, o której mowa w ust. 1, uiszczana jest przez każdą z tych gmin na rzecz wszystkich gmin z ni mi graniczących. Art. 51. 

1. Opłata, o której mowa w art. 50 ust. 1, stanowi dochód własny gminy.

2. Do wyliczenia części subwencji ogólnej dla gmin oraz wpłat do budżetu państwa, o których mowa w usta wie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.  U. z  2010  r. Nr  80, poz. 526 i Nr 127, poz. 857), przyjmuje się dochód z ty tułu podatku od nieruchomości, który gmina uzyskała od elektrowni jądrowej w wysokości pomniejszonej o opłatę przekazaną na rzecz gmin z nią graniczących, o której mowa w art. 50 ust. 1. Dziennik Ustaw Nr 135 — 7955 — Poz. 7893. W celu ustalenia części subwencji ogólnej oraz wpłat, o których mowa w ustawie wymienionej w ust. 2, przyjmuje się dochody, które gmina może uzyskać z po datku od nieruchomości od elektrowni jądrowej, sto sując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku oraz skutki finansowe wynikające z zastosowania przewidzianych w przepi sach prawa podatkowego innych ulg podatkowych i ulg w spłacie zobowiązań podatkowych — w wysokości 50% skutków finansowych tych ulg.

4. Do wyliczenia części subwencji ogólnej dla gmin oraz wpłat do budżetu państwa, o których mowa w usta wie wymienionej w ust. 2, przyjmuje się wpływy z opła ty, o której mowa w art. 50 ust. 1. Rozdział 9 Inwestycje towarzyszące inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej Art. 52. 

1. Status inwestycji towarzyszącej inwesty cji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej na daje minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze decyzji, na wniosek inwestora inwestycji towarzyszącej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera szcze gółowy opis planowanej inwestycji wraz z uzasadnie niem konieczności jej realizacji w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji obiektu energetyki jądrowej.

3. Inwestor w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej jest stroną postępowania o nadanie statusu inwestycji towarzyszącej. Art. 5

3. Do realizacji inwestycji towarzyszących prze pisy rozdziałów 2, 4 i 5 stosuje się odpowiednio. Prze pisów art. 11—14 i art. 17 nie stosuje się. Rozdział 10 Przepisy karne i kary administracyjne Art. 54. 

1. Kto, będąc do tego zobowiązanym nie wykonał ciążącego na nim obowiązku gromadzenia i przechowywania danych, o których mowa w art. 45, podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega ten, kto wbrew ciążące mu na nim obowiązkowi, o którym mowa w art. 47, umożliwił osobom nieuprawnionym wstęp na teren budowy obiektu energetyki jądrowej. Art. 5

5. Kto, będąc do tego zobowiązanym, nie wy konał obowiązku przekazania danych, o których mowa w art. 45 ust. 2 i 3, podlega karze grzywny. Art. 5

6. Kto, na żądanie służb lub organów, o których mowa w art. 46 ust. 1, nie udostępnia w terminie da nych, o których mowa w art. 45 ust. 2 i 3, lub udostęp nia dane lub informacje fałszywe, podlega karze grzywny. Art.  5

7. Orzekanie w  sprawach określonych w art. 54—56 następuje w trybie przepisów o postępo waniu w sprawach o wykroczenia. Art. 58. 

1. Karze pieniężnej podlega inwestor, który:

1) nie wykonuje obowiązku gromadzenia i przecho wywania danych, o którym mowa w art. 46;

2) nie wykonuje obowiązku zorganizowania systemu kontroli dostępu na teren budowy obiektu energe tyki jądrowej, o którym mowa w art. 47.

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza, w drodze decyzji, minister właściwy do spraw gospo darki.

3. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

4. Ustalając wysokość kary pieniężnej, minister właś ciwy do spraw gospodarki uwzględnia stopień oraz okoliczności naruszenia obowiązków.

5. Kara pieniężna jest płatna na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce lokali zacji inwestycji.

6. Kary pieniężne podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w admini stracji. Rozdział 11 Zmiany w przepisach obowiązujących i przepis końcowy Art. 5

9. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235 i Nr 94, poz. 551) w art. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) budowli — należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sie ci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządze nia reklamowe, budowle ziemne, obronne (forty fikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządze nia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle spor towe, cmentarze, pomniki, a także części budow lane urządzeń technicznych (kotłów, pieców prze mysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i  innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod wzglę dem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;”. Art. 60. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Pra wo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.21)) wprowadza się następujące zmiany: 2

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011 r. Nr 94, poz. 551. Dziennik Ustaw Nr 135 — 7956 — Poz. 7891) w art. 1 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) wykorzystywania energii atomowej w zakresie uregulowanym ustawą z  dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276, z późn. zm.22)).”;

2) w art. 7 ust. 8d otrzymuje brzmienie: „8d. Do wniosku o określenie warunków przyłącze nia podmiot, o którym mowa w ust. 8a, dołącza w szczególności wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku braku takiego planu, decyzję o wa runkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości określonej we wniosku, jeżeli jest ona wymagana na podstawie prze pisów o planowaniu i zagospodarowaniu prze strzennym lub decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energe tyki jądrowej wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygoto waniu i realizacji inwestycji w zakresie obiek tów energetyki jądrowej oraz inwestycji towa rzyszących (Dz. U. Nr 135, poz. 789). Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowa nia przestrzennego, decyzja o warunkach za budowy i zagospodarowania terenu lub decy zja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej powinny potwierdzać dopuszczalność lokalizacji danego źródła energii na terenie objętym planowaną inwestycją, która jest objęta wnioskiem o okreś lenie warunków przyłączenia.”;

3) w art. 9g w ust. 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) kryteria dysponowania mocą jednostek wytwór czych energii elektrycznej, uwzględniające, w przypadku elektrowni jądrowych, wymagania w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej określone przepisami ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe, oraz kryteria zarządzania połączeniami syste mów gazowych albo systemów elektroenerge tycznych;”;

4) w art. 33 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) uzyskał decyzję o warunkach zabudowy i zagos podarowania terenu albo decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiek tu energetyki jądrowej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i re alizacji inwestycji w zakresie obiektów energe tyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.”. Art. 6

1. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gos podarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.23)) w art. 37 w ust. 2 w pkt 13 krop kę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmie niu: „1

4) jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej zgodnie z  przepisami ustawy z  dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. Nr 135, poz. 789).”. Art. 6

2. W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.24)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „

2. Wymogu opiniowania lub uzgadniania przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska nie stosuje się, jeżeli organem prowadzącym postę powanie jest Generalny Dyrektor Ochrony Śro dowiska.”;

2) w art. 61 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na śro dowisko, stanowiącą część postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji w  zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej wydawanej na podstawie usta wy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów ener getyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszą cych (Dz.  U. Nr  135, poz.  78

9) przeprowa dza Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.”;

3) w art. 64 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospoda rowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to opinii w sprawie obowiązku przepro wadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla drogi publicznej, dla linii ko lejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsię wzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagają cych koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji realizowanej na pod stawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwe stycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjne go skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700 oraz z 2010 r. Nr 57, poz.  35

8) w  zakresie zadań inwestycyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 2 oraz art. 38 tej ustawy, zwanej dalej „inwestycją w zakresie terminalu”, dla inwestycji związanych z regio nalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla bu dowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szcze gólnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodzio wych (Dz. U. Nr 143, poz. 96

3) oraz dla inwesty 2

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 583 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 132, poz. 766. 2

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732 i Nr 130, poz. 762. 2

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 143, poz. 963 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 122, poz. 695 i Nr 132, poz. 766. Dziennik Ustaw Nr 135 — 7957 — Poz. 789

cji w zakresie budowy obiektu energetyki jądro wej oraz inwestycji towarzyszących wydawanej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakre sie obiektów energetyki jądrowej oraz inwesty cji towarzyszących.”;

4) art. 67 otrzymuje brzmienie: „Art. 6

7. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, sporządzany w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stanowiącej część postępowa nia w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 16 i 18, powinien:

1) zawierać informacje, o których mowa w art. 66, określone ze szczegółowością i dokładnością odpowiednio do posia danych danych wynikających z projektu budowlanego i  innych informacji uzy skanych po wydaniu decyzji o środowi skowych uwarunkowaniach i decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2—9, 11—13 i 15—18a, jeżeli były już dla da nego przedsięwzięcia wydane;

2) określać stopień i sposób uwzględnienia wymagań dotyczących ochrony środo wiska, zawartych w decyzji o środowi skowych uwarunkowaniach i decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2—9, 11—13 i 15—18a, jeżeli były już dla da nego przedsięwzięcia wydane.”;

5) w art. 72: a) w ust. 1 w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 18a w brzmieniu: „18a) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki ją drowej oraz inwestycji towarzyszącej wy dawanej na podstawie ustawy z  dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i rea lizacji inwestycji w zakresie obiektów ener getyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszą cych;”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 

1. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarun kowaniach stała się ostateczna, z zastrzeże niem ust. 4 i 4b.”, c) po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu: „4b. Złożenie wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 18a, może nastąpić w ter minie 10 lat od dnia, w którym decyzja o śro dowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.”, d) w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „W okresie, o którym mowa w ust. 3, 4 i 4b, dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.”, e) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a. Dla obiektu energetyki jądrowej w rozumie niu ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przy gotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwesty cji towarzyszących będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomo we wydaje się jedną decyzję o środowisko wych uwarunkowaniach. Decyzja o środo wiskowych uwarunkowaniach uzyskana przed decyzją o ustaleniu lokalizacji inwe stycji w zakresie budowy obiektu energety ki jądrowej wydawaną na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzy szących wypełnia wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie ze zwolenia na budowę obiektu jądrowego przewidziany ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe.”;

6) w art. 74 w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmie niu: „5a) dla przedsięwzięć, dla których organem pro wadzącym postępowanie jest Generalny Dy rektor Ochrony Środowiska — wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania prze strzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej lub in westycji towarzyszącej;”;

7) w art. 75 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmie niu: „1a) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska — w przypadku inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej i inwestycji towa rzyszących realizowanej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i re alizacji inwestycji w zakresie obiektów energe tyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;”;

8) w art. 77: a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospo darowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego bra ku; nie dotyczy to uzgodnień i opinii dla dro gi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwe stycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla budowli przeciw powodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwe stycji w zakresie budowli przeciwpowodzio wych oraz dla inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.”, Dziennik Ustaw Nr 135 — 7958 — Poz. 789

b) w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „W stanowisku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, regionalny dyrektor ochrony środowiska lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwier dza konieczność przeprowadzenia oceny oddzia ływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o któ rych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18 i 18a, biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:”;

9) w art. 80 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Właściwy organ wydaje decyzję o środowisko wych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgod ności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze strzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Nie dotyczy to decyzji o środowiskowych uwarun kowaniach wydawanej dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wy magających koncesji na poszukiwanie i rozpo znawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z regional nymi sieciami szerokopasmowymi, dla budow li przeciwpowodziowych realizowanych na pod stawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegól nych zasadach przygotowania do realizacji in westycji w zakresie budowli przeciwpowodzio wych oraz dla inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszących.”;

10) w art. 82: a) w ust. 1: — pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) przedstawia stanowisko w sprawie koniecz ności przeprowadzenia oceny oddziaływa nia przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, z zastrzeżeniem pkt 4a i 4b;”, — po pkt 4 dodaje się pkt 4a i 4b w brzmieniu: „4a) nakłada obowiązek przeprowadzenia oce ny oddziaływania przedsięwzięcia na śro dowisko w ramach postępowania w spra wie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji w  zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej lub inwestycji jej to warzyszącej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przy gotowaniu i realizacji inwestycji w zakre sie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących; 4b) może nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w  ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na prace przygotowawcze wydawanej na podsta wie ustawy z  dnia 29 czerwca 2011  r. o przygotowaniu i  realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. W przypadku nałożenia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4b, ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowa dza Generalny Dyrektor Ochrony Środowi ska. Przepisy działu V rozdziału 4 stosuje się odpowiednio.”; 1

1) w art. 89 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Po otrzymaniu raportu o oddziaływaniu przed sięwzięcia na środowisko organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, występuje do regionalnego dyrektora ochrony środowiska albo Generalne go Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzię cia.”; 1

2) w art. 90 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, przeka zuje regionalnemu dyrektorowi ochrony środo wiska albo Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska zgłoszone przez społeczeństwo uwagi i wnioski oraz protokół z rozprawy admi nistracyjnej otwartej dla społeczeństwa, jeżeli była przeprowadzona.”; 1

3) w art. 96 w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospo darowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informacji o jego braku; nie dotyczy to drogi publicznej, linii kolejowej o zna czeniu państwowym, przedsięwzięć Euro 2012, przedsięwzięć wymagających koncesji na po szukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin oraz bezzbiornikowego magazynowania substancji w górotworze, inwestycji w zakresie terminalu, inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, budowli przeciwpowodzio wych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygo towania do realizacji inwestycji w zakresie bu dowli przeciwpowodziowych oraz inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszącej wydawanej na pod stawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przy gotowaniu i  realizacji inwestycji w  zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.”. Art. 6

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-06-30
Data wydania: 2011-06-29
Data wejścia w życie: 2011-07-01
Data obowiązywania: 2011-07-01
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 135 poz. 789