Dz.U. 2011 nr 135 poz. 795

Dziennik Ustaw Nr 135 — 7970 — Poz. 795

795 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podlegających Ministrowi Sprawiedliwości oraz w środkach przewozu osób Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopa da 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami uży wania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki używania wyrobów tytoniowych:

1) na terenie obiektów urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości;

2) na terenie obiektów jednostek organizacyjnych Służ by Więziennej;

3) na terenie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich;

4) na terenie obiektu Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie — zwanego dalej „Instytutem”;

5) w środkach przewozu osób, będących w dyspozycji urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości oraz jednostek, o których mowa w pkt 2—4.

§2.

1. Na terenie obiektów urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości używanie wyrobów tytonio wych jest dopuszczalne tylko w palarni wyznaczonej przez dyrektora generalnego urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości.

2. Jeżeli w obiekcie urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości nie wyznaczono palarni, dyrektor ge neralny urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwo ści wyznacza na zewnątrz obiektu miejsca, w których palenie wyrobów tytoniowych jest dozwolone.

§3.

1. Na terenie obiektów jednostek organizacyj nych Służby Więziennej używanie wyrobów tytonio wych jest dopuszczone tylko w palarni wyznaczonej przez kierownika jednostki organizacyjnej Służby Wię ziennej, zwanego dalej „kierownikiem”.

2. Jeżeli w obiekcie jednostki organizacyjnej Służby Więziennej nie wyznaczono palarni, kierownik wyznacza na zewnątrz obiektu miejsca, w których palenie wyro bów tytoniowych jest dozwolone.

§4.

1. Na terenie obiektu Instytutu używanie wyro bów tytoniowych jest dopuszczalne tylko w palarni wyznaczonej przez dyrektora Instytutu.

2. Jeżeli w pomieszczeniach obiektu Instytutu nie wyznaczono palarni, dyrektor Instytutu wyznacza na zewnątrz obiektu miejsca, w których palenie wyrobów tytoniowych jest dozwolone.

§5. Dyrektor generalny urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości, kierownik jednostki organi zacyjnej Służby Więziennej oraz dyrektor Instytutu zarządzają umieszczenie w widocznych miejscach in formacji o zakazie palenia tytoniu na terenie danego obiektu. § 6. 1. Na terenie aresztów śledczych oraz zakładów karnych typu zamkniętego dopuszcza się możliwość używania wyrobów tytoniowych przez osadzonych w celach mieszkalnych, które są wyodrębnione w spo sób uniemożliwiający oddziaływanie dymu tytoniowe go na osoby niepalące.

2. Dla osadzonych używających wyrobów tytonio wych wyznacza się odrębne cele mieszkalne.

3. Dopuszcza się używanie wyrobów tytoniowych poza celami mieszkalnymi, o których mowa w ust. 2, w miejscach i w czasie wyznaczonym przez kierownika. § 7. 1. Na terenie zakładów karnych typu półotwar tego i otwartego używanie wyrobów tytoniowych jest dopuszczalne tylko poza celami mieszkalnymi, w miej scach i w czasie wyznaczonym przez kierownika. 2. Na terenie zakładów karnych typu półotwartego, w przypadku zamknięcia cel mieszkalnych w porze noc nej, stosuje się warunki dotyczące używania wyrobów tytoniowych określone dla zakładów karnych typu zamkniętego.

3. W przypadku podjęcia przez kierownika, na pod stawie art. 247 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.2)), decyzji o zamknięciu cel i innych pomiesz czeń, w których przebywają lub pracują osadzeni, sto suje się warunki dotyczące używania wyrobów tytonio wych określone dla zakładów karnych typu zamknięte go.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 96, poz. 1107, z 2003 r. Nr 229, poz. 2274, z 2010 r. Nr 81, poz. 529 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i  Nr  179, poz.  1750, z  2004  r. Nr  93, poz.  889, Nr  210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 34, poz. 191, Nr 40, poz. 227, Nr 125, poz. 842 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 39, poz. 201 i 202, Nr 112, poz. 654 i Nr 129, poz. 734. Dziennik Ustaw Nr 135 — 7971 — Poz. 795§8. Miejsca wyznaczone do używania wyrobów tytoniowych, o których mowa w § 2 ust. 2, § 3 ust. 2, § 4 ust. 2, § 6 ust. 3 oraz § 7 ust. 1:

1) powinny być wyznaczone w sposób uniemożliwia jący oddziaływanie dymu tytoniowego na osoby niepalące, z zachowaniem stref wolnych od dymu tytoniowego;

2) nie powinny znajdować się w pobliżu pomieszczeń przeznaczonych do pracy, nauki i służby;

3) powinny być oznaczone w widoczny sposób.

§9. Na terenie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich używanie wyrobów tytoniowych jest do puszczone tylko w palarni — wyznaczonej przez dyrek tora zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich poza szkołą, pomieszczeniami mieszkalnymi, pomiesz czeniami higieniczno-sanitarnymi, izbami przejściowy mi, izbami izolacyjnymi oraz terenami i urządzeniami do zajęć rekreacyjnych i  sportowych — w  czasie wyznaczonym przez dyrektora zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich.

§10.

1. W środkach przewozu osób nie dopuszcza się używania wyrobów tytoniowych.

2. W środkach, o których mowa w ust. 1, umieszcza się w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenia graficzne, a w środkach przeznaczonych do przewozu osadzonych — również oznaczenia słowne, informują ce o zakazie palenia wyrobów tytoniowych. § 1

1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia.3) Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1996 r. w spra wie określenia zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych w obiektach zamkniętych podległych Ministro wi Sprawiedliwości (Dz. U. Nr 140, poz. 658, z 1998 r. Nr 12, poz. 54 oraz z 2007 r. Nr 69, poz. 464), które utraciło moc z dniem 16 maja 2011 r., w związku z art. 3 ustawy z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytonio wych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-06-30
Data wydania: 2011-06-20
Data wejścia w życie: 2011-06-30
Data obowiązywania: 2011-06-30
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 135 poz. 795