Dz.U. 2011 nr 140 poz. 817

Dziennik Ustaw Nr 140 — 8492 — Poz. 817

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Określa się, w załączniku do rozporządzenia, granice i obszar wolnego obszaru celnego w Świnouj ściu, ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie ustanowienia wol nego obszaru celnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 94, poz. 448 oraz z 2006 r. Nr 206, poz. 1515).

§2. Zarządzającym wolnym obszarem celnym w Świnoujściu jest Euro Terminal Real Estate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świno ujściu.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: wz. L. Kotecki 817 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany obszaru i osoby zarządzającego wolnym obszarem celnym w Świnoujściu

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finan sów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 673 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622. Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2011 r. (poz. 817) SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I OBSZARU WOLNEGO OBSZARU CELNEGO W ŚWINOUJŚCIU Opis przebiegu granic wolnego obszaru celnego przedstawiony jest na mapie. Dokument zawierający opis przebiegu granic wolnego obszaru celnego wraz z mapą jest przechowywany u zarządzającego wolnym obszarem celnym oraz w postaci kopii we właściwej miejscowo izbie celnej nadzorującej wolny obszar cel ny i w Ministerstwie Finansów. Granicę wolnego obszaru celnego wyznaczają na stępujące punkty graniczne. Od punktu nr 102, zlokalizowanego na skraju na brzeża Wyposażeniowego w Basenie Bałtyckim, grani ca biegnie skrajem nabrzeża CPN w kierunku południo wo-zachodnim do punktu nr 152, gdzie załamuje się, i biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 153. W punkcie nr 153 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 154, gdzie załamuje się pod kątem prostym, i biegnie w kie runku północno-zachodnim wzdłuż ogrodzenia do punk tu nr 103, po czym linią łamaną przez punkt nr 104 dochodzi do punktu nr 105 zlokalizowanego na narożu budynku. Dalej granica biegnie na północny wschód wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 106, a następnie linią łamaną przez punkt nr 107 do punktu nr 108 zlokalizowanego na skraju drogi wewnętrznej. Od punktu nr 108 granica biegnie w kierunku połu dniowo-wschodnim skrajem pasa drogowego i docho dzi do punktu nr 109, gdzie skręca pod kątem rozwar tym, i biegnie na północny wschód wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 110. W punkcie nr 110 granica załamuje się pod kątem ostrym i biegnie po linii prostej w kierunku północno -zachodnim do punktu nr 111, a następnie skręca pod kątem rozwartym w kierunku zachodnim do punktu nr 112. W punkcie nr 112 granica załamuje się pod kątem ostrym i biegnie po linii prostej w kierunku północno -wschodnim do punktu nr 113, a następnie wzdłuż bocz nicy kolejowej w kierunku wschodnim do punktu nr 114. Z punktu nr 114 granica biegnie linią prostą w kie runku południowo-wschodnim, przecinając w punkcie nr 115 bocznicę kolejową, do punktu nr 116, skąd linią łamaną przez punkty nr 117 i nr 118 dochodzi do punk tu nr 119. Z punktu nr 119 granica, przecinając bocznicę kole jową i drogę wjazdową, biegnie w kierunku południowo -wschodnim do punktu nr 120, gdzie skręca w kierunku południowym, i dochodzi do punktu nr 12

1. Od punktu nr 121 granica biegnie linią prostą w kierunku wschod nim do punktu nr 122, gdzie skręca pod kątem prostym w kierunku północnym do punktu nr 123, a następnie załamuje się na północny wschód pod kątem rozwartym i dochodzi do punktu nr 124 zlokalizowanego na grani cy pasa drogowego ulicy Ludzi Morza. Od punktu nr 124 granica biegnie w kierunku połu dniowo-wschodnim, skrajem pasa drogowego ulicy Ludzi Morza, do punktu nr 125, a następnie skręca w kie runku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 126. Dziennik Ustaw Nr 140 — 8493 — Poz. 817

Z punktu nr 126 granica skręca w kierunku zachod nim, dochodzi do punktu nr 127, w którym pod kątem rozwartym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i wzdłuż ogrodzenia Morskiej Stoczni Remontowej przez punkty nr 128 i nr 129 dochodzi do punktu nr 130. W punkcie nr 130 granica skręca pod kątem prostym w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 131, a następnie skręca pod kątem prostym w kie runku południowo-zachodnim do punktu nr 132, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i dochodzi do punk tu nr 133, z którego podąża w kierunku północno-za chodnim do punktu nr 134. W punkcie nr 134 granica załamuje pod kątem pro stym i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 135, gdzie skręca w kierunku zachodnim, i dochodzi do punktu nr 136. Z punktu nr 136 granica linią prostą biegnie w kie runku północno-zachodnim do punktu nr 137, gdzie załamuje się w  kierunku zachodnim, i biegnie do pkt nr 138, skąd linią prostą podąża w kierunku północ no-zachodnim do punktu nr 139. Z punktu nr 139 granica linią łamaną biegnie w kie runku północnym do punktu nr 140, a następnie w kie runku północno-zachodnim do punktu nr 141 zlokalizo wanego na nabrzeżu Stacji Prób Basenu Atlantyckiego. Z punktu nr 141 granica biegnie skrajem nabrzeża Stacji Prób do punktu nr 142, następnie skrajem na brzeża Remontowo-Zaopatrzeniowego do punktów nr 143 i nr 144, skrajem nabrzeża Top do punktu nr 145 i skrajem nabrzeża Rozładunkowego do punktu nr 146. Z punktu nr 146 granica skręca na północny zachód i  biegnie skrajem nabrzeża Rybackiego do punktu nr 147, a następnie skrajem nabrzeża Komunikacyjnego dochodzi do punktu nr 148. W punkcie nr 148 granica skręca w kierunku północ no-wschodnim i skrajem nabrzeża Zaopatrzeniowego biegnie do punktów nr 149 i nr 150, a następnie skrajem nabrzeża Nok dochodzi do punktu nr 151. W punkcie nr 151 granica skręca pod kątem rozwar tym i skrajem nabrzeża Wyposażeniowego dochodzi do punktu nr 102. Łączna powierzchnia wolnego obszaru celnego wy nosi 462045 m2.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-07-07
Data wydania: 2011-06-21
Data wejścia w życie: 2011-07-22
Data obowiązywania: 2011-07-22
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 140 poz. 817