Dz.U. 2011 nr 144 poz. 849

Dziennik Ustaw Nr 144 — 8754 — Poz. 849

Art. 

1. Prawosławne Seminarium Duchowne w War szawie otrzymuje dotacje i inne środki z budżetu pań stwa na zasadach określonych dla uczelni publicznych, z wyjątkiem finansowania kosztów realizacji inwestycji budowlanych. Art. 

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie poczynając od roku budżetowego 2011. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski 849 USTAWA z dnia 13 maja 2011 r. o finansowaniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z budżetu państwa

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-07-13
Data wydania: 2011-03-13
Data wejścia w życie: 2011-07-28
Data obowiązywania: 2011-07-28
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 144 poz. 849