Dz.U. 2011 nr 144 poz. 852

Dziennik Ustaw Nr 144 — 8757 — Poz. 852

852 USTAWA z dnia 26 maja 2011 r. o wypowiedzeniu Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku Art. 

1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezy denta Rzeczypospolitej Polskiej wypowiedzenia Kon wencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku. Art. 

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-07-13
Data wydania: 2011-05-26
Data wejścia w życie: 2011-07-28
Data obowiązywania: 2011-07-28
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 144 poz. 852