Dz.U. 2011 nr 145 poz. 868

Dziennik Ustaw Nr 145 — 8810 — Poz. 8681. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta wy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 9

5) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i wa rzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386),

2) ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchy leniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959),

3) ustawą z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Moderniza cji Rolnictwa oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 64),

4) ustawą z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 115),

5) ustawą z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych, ustawy o  organizacji rynków owoców i  warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 141, poz. 1182),

6) ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462, Nr 189, poz. 1604 i Nr 267, poz. 2257 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1601 i Nr 251, poz. 1848),

7) ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zmianie ustawy o  organizacji rynków owoców i  warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 66, poz. 473),

8) ustawą z dnia 25 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz. U. Nr 92, poz. 638),

9) ustawą z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o  organizacji rynków owoców i  warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 245, poz. 1774),

10) ustawą z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o  organizacji rynków owoców i  warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 56, poz. 366) — ujętych w obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczy pospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji ryn ków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 11, poz. 70), 1

1) ustawą z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz usta wy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 52, poz. 303), 1

2) ustawą z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o  organizacji rynków owoców i  warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 158, poz. 989), 1

3) ustawą z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu pa szowego oraz niektórych innych ustaw (Dz.  U. Nr 228, poz. 1486), 1

4) ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 18 maja 2011 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze nia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 41—43 i art. 44—54 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, ryn ku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszo wego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221), które stanowią: „Art. 4

1. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o or ganizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 19 oraz z 2002 r. Nr 238, poz. 201

9) wprowa dza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) świadectwo równoważności — świa dectwo potwierdzające spełnianie przez importowany chmiel lub pro dukt chmielowy minimalnych wy magań jakościowych obowiązują cych w Rzeczypospolitej Polskiej, wydane przez kraj pochodzenia,”;

2) w art. 3 uchyla się pkt 2 i 3; 868 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno Dziennik Ustaw Nr 145 — 8811 — Poz. 8683) uchyla się art. 4;

4) w art. 5 w ust. 1: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) łączna wartość produktów wytwo rzonych przez członków grupy i sprzedanych w okresie roku po przedzającego złożenie wniosku wynosi co najmniej równowar tość 100 tys. euro,”, b) w pkt 3 uchyla się lit. a;

5) uchyla się art. 9—21;

6) w art. 22 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmie nie: „

2) łączna wartość produktów wytworzo nych przez członków grupy i sprzeda nych w okresie roku poprzedzającego złożenie wniosku wynosi co najmniej równowartość 50 tys. euro,”;

7) uchyla się art. 23 i art. 26;

8) w art. 24 w ust. 2: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) realizacji planu działania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3,”, b) uchyla się pkt 2;

9) w art. 37 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Na chmiel uzyskany w wyniku mie szania wydaje się certyfikat.”;

10) art. 38 otrzymuje brzmienie: „Art. 38. 

1. Przepakowywanie chmielu albo produktów chmielo wych, na które został wydany certyfikat, może odbywać się wyłącznie pod nadzorem in spektora.

2. Po przepakowaniu każde opa kowanie powinno być ozna kowane w sposób, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2 lub art. 36 ust. 

2. W certyfika cie inspektor wpisuje infor mację o zmianie opakowania i oznakowaniu opakowań.

3. W przypadku podziału partii chmielu lub produktu chmie lowego, na którą wydano certyfikat albo świadectwo równoważności, sprzedawca dołącza do każdej części tej partii fakturę lub inny doku ment handlowy, w którym umieszcza zgodne z certyfi katem albo świadectwem równoważności informacje o:

1) dla chmielu: a) określeniu towaru, b) masie netto, c) kraju i rejonie uprawy, d) roku zbioru, e) nazwie odmiany, f) numerze certyfikatu albo świadectwa rów noważności i  nazwie jednostki, która go wy dała,

2) dla produktu chmielowe go: a) informacje, o których mowa w pkt 1, b) miejscu i dacie wytwo rzenia.”; 1

1) w art. 39: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Inspektor prowadzi ewidencję umów kontraktacji zawartych mię dzy producentem chmielu lub gru pą producentów chmielu utworzo ną na podstawie przepisów o gru pach producentów rolnych i ich związkach a  nabywcą chmielu i innych umów potwierdzających przeniesienie własności chmielu oraz ewidencję ilości dostarczone go chmielu.”, b) w ust. 3 uchyla się pkt 6; 1

2) w art. 40 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Kopie pozostałych umów potwier dzających przeniesienie własności chmielu producent chmielu lub gru pa producentów chmielu przekazuje inspektorowi po dostarczeniu chmie lu nabywcy, nie później jednak niż do dnia 31 stycznia każdego roku.”; 1

3) art. 44 i 45 otrzymują brzmienie: „Art. 44. 

1. Wykonywanie działalności gospodarczej w  zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego wy maga zezwolenia wydanego w drodze decyzji przez Pre zesa Agencji Rynku Rolnego.

2. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie udziela się gru pom producentów tytoniu i ich związkom utworzonym na podstawie przepisów o grupach producentów rol nych i ich związkach.

3. Zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego prze twarzania surowca tytonio wego wydaje się, jeżeli wnioskodawca dysponuje pomieszczeniami i urządze niami technicznymi zapew niającymi uzyskanie stabil nego produktu nadającego się do przechowywania i dal szego przetwarzania. Dziennik Ustaw Nr 145 — 8812 — Poz. 8684. Wniosek o wydanie zezwole nia, o którym mowa w ust. 1, poza informacjami określo nymi w przepisach o działal ności gospodarczej, zawiera informacje o:

1) zdolnościach produkcyj nych w zakresie wstępne go przetwarzania surowca tytoniowego,

2) urządzeniach technicznych i ich rozmieszczeniu w po mieszczeniach służących do odbioru i klasyfikacji surowca tytoniowego oraz wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny wniosko dawcy do nieruchomości, w których ma być prowa dzona zamierzona działal ność,

2) zaświadczenie komendan ta powiatowego (miejskie go) Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i wojewódz kiego inspektora ochrony środowiska stwierdzające, że obiekty przeznaczone do prowadzenia zamierzo nej działalności gospodar czej spełniają wymagania określone w  przepisach o ochronie przeciwpożaro wej, sanitarnych i o ochro nie środowiska. Art. 45. 

1. Prezes Agencji Rynku Rolne go może cofnąć, w drodze decyzji, zezwolenie, o którym mowa w art. 44 ust. 1, w przy padku gdy przedsiębiorca:

1) nie dokonał płatności za dostarczony surowiec ty toniowy w terminie okreś lonym w umowie kontrak tacji,

2) przestał spełniać warunki, o których mowa w art. 44 ust. 3.

2. W  przypadku cofnięcia ze zwolenia z powodu przekro czenia określonego w umo wie kontraktacji terminu płat ności za dostarczony suro wiec tytoniowy ponowne zezwolenie w takim samym zakresie może być wydane nie wcześniej niż po upływie:

1) roku — jeżeli termin płat ności został przekroczony o 30 dni, ale nie więcej niż do 60 dni,

2) 2 lat — jeżeli termin płat ności został przekroczony o 60 dni, ale nie więcej niż do 90 dni,

3) 3 lat — jeżeli termin płat ności został przekroczony o 90 i więcej dni.”; 1

4) uchyla się art. 46—52 i art. 56. Art. 4

2. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o ja kości handlowej artykułów rolno-spożyw czych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z późn. zm.a)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „

5) owoców i warzyw, których wyma gania jakości handlowej określają przepisy Unii Europejskiej.”;

2) w art. 23 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Kontrole jakości handlowej owoców i warzyw wyprodukowanych i dostar czonych w danym roku gospodar czym przetwórcom, w rozumieniu przepisów o organizacji rynku prze tworów owocowych i warzywnych, prowadzone są na podstawie planu kontroli uzgodnionego z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Moderni zacji Rolnictwa, na wniosek dyrekto ra oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol nictwa właściwego ze względu na siedzibę przetwórcy lub organizacji producentów.”;

3) w art. 28 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „

8. Protokoły z kontroli, o których mowa w art. 23 ust. 3, przekazuje się Agen cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli.”. Art. 4

3. W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o orga nizacji rynku przetworów owocowych i wa rzywnych (Dz. U. Nr 150, poz. 123

8) w za łączniku w części „Objaśnienia” w pkt 8 wyrazy „nie mniejszą niż 12%” zastępuje się wyrazami „mniejszą niż 12%”.” „Art. 4

4. W 2004 r. do kwotowania produkcji surow ca tytoniowego oraz do rejonizacji upraw tytoniu stosuje się zasady określone w art. 45—50. Art. 45. 

1. Wprowadza się kwotowanie produkcji surowca tytoniowego na 2004 r. a) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 208, poz. 2020 i Nr 223, poz. 2220. Dziennik Ustaw Nr 145 — 8813 — Poz. 8682. Krajowa kwota produkcji surowca tyto niowego, w podziale na grupy użytkowe tytoniu, wynosi:

1) 22 200 t tytoniu jasnego — odmian typu Virginia;

2) 12 633 t tytoniu jasnego — odmian typu Burley;

3) 1 867 t tytoniu ciemnego suszonego powietrzem;

4) 1 233 t tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosusze nia i wędzenia. Art. 46. 

1. Prezes Agencji w ramach kwoty, o której mowa w art. 45 ust. 2, przyznaje, na wnio sek, w drodze decyzji, kwotę produkcji surowca tytoniowego z podziałem na grupy użytkowe tytoniu:

1) producentom surowca tytoniowego posiadającym gospodarstwo rolne, zwanym dalej „producentami”, lub

2) grupom producentów tytoniu, z po działem na poszczególnych członków.

2. Ustalenie wielkości kwoty produkcji su rowca tytoniowego dla producentów lub grup producentów tytoniu, z zastrzeże niem ust. 3, następuje przez podział kwo ty, o której mowa w art. 45 ust. 2, pro porcjonalnie do średniej ilości surowca tytoniowego dostarczonego przetwór com przez każdego producenta lub gru pę producentów tytoniu w  okresie 3 lat poprzedzających ostatni zbiór, a w przypadku producentów, którzy upra wiali tytoń na podstawie limitu otrzyma nego na 2003 r. i nie uprawiali tytoniu w latach 2000—2002, proporcjonalnie do ilości surowca tytoniowego będącego przedmiotem umowy kontraktacji ze zbiorów 2003 r.

3. Przy ustalaniu wielkości kwoty produk cji surowca tytoniowego uwzględnia się masę surowca tytoniowego, której pro ducent nie zebrał w wyniku wystąpienia wyjątkowych okoliczności.

4. Wniosek o przyznanie kwoty produkcji surowca tytoniowego zawiera:

1) imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i  adres albo nazwę, określenie siedziby i adres wniosko dawcy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer rachunku bankowego wnios kodawcy;

3) numer REGON, w  przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba prawna;

4) numer identyfikacyjny wnioskodawcy nadany na podstawie przepisów o kra jowym systemie ewidencji producen tów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

5) określenie ilości surowca tytoniowego w poszczególnych grupach odmian, której dotyczy wniosek;

6) informację o rejonie i wielkości po wierzchni uprawy oraz określenie miejsca położenia plantacji, na której uprawiany jest tytoń;

7) informację o ilości surowca tytonio wego dostarczonego przetwórcom ze zbiorów z 3 lat poprzedzających ostat ni zbiór, z podziałem na grupy użyt kowe tytoniu w przypadku producen tów uprawiających tytoń w  latach 2000—2002;

8) informację o wystąpieniu wyjątko wych okoliczności, których skutkiem było obniżenie produkcji surowca tytoniowego w danym roku w okre sie, który stanowi podstawę do wyli czenia kwoty produkcji surowca tyto niowego;

9) listę producentów wraz z informacja mi, o których mowa w pkt 1—8, jeże li wnioskodawcą jest grupa produ centów tytoniu.

5. Wniosek składa się do dnia 20 stycznia 2004 r.

6. Do wniosku dołącza się dokumenty po twierdzające informacje, o których mo wa w ust. 4 pkt 7 i 8.

7. Decyzję w sprawie przyznania kwoty produkcji surowca tytoniowego produ centowi lub grupie producentów tytoniu wydaje się do dnia 10 marca 2004 r. Art. 47. 

1. Producenci mogą zbywać między sobą prawa do przyznanych kwot produkcji surowca tytoniowego lub ich części, nie później niż do dnia 14 marca 2004 r., jeżeli:

1) na uprawę tytoniu objętego kwotą nie została zawarta umowa kontraktacji lub umowa na uprawę;

2) nabywca prawa do kwoty posiada już kwotę na daną grupę użytkową tyto niu;

3) zbywana część kwoty jest nie mniej sza niż 100 kg;

4) grupa producentów tytoniu wyraziła zgodę na zbycie kwoty lub jej części przez członka grupy nabywcy niebę dącemu członkiem tej grupy.

2. O zbyciu kwoty produkcji surowca tyto niowego lub jej części zbywca zawiada mia niezwłocznie na piśmie Prezesa Agencji, nie później jednak niż do dnia 20 marca 2004 r., dołączając:

1) oryginały decyzji, o których mowa w art. 46 ust. 7, wydanych producen towi i nabywcy; Dziennik Ustaw Nr 145 — 8814 — Poz. 8682) kopię umowy o zbyciu prawa do przy znanych kwot zawartej między zbyw cą a nabywcą;

3) dokument potwierdzający zgodę gru py, o której mowa w ust. 1 pkt 4.

3. Prezes Agencji, w drodze decyzji, przy znaje zbywcy i nabywcy nowe kwoty produkcji surowca tytoniowego do dnia 26 marca 2004 r. Art. 48. 

1. Uprawa tytoniu jest prowadzona wy łącznie w rejonach uprawy, na podsta wie:

1) umowy na uprawę zawartej między grupą producentów tytoniu a prze twórcą oraz umowy kontraktacji za wartej między producentem a grupą producentów tytoniu, po wydaniu decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 7;

2) umowy na uprawę zawartej po wy daniu decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 7, między producentem niebędą cym członkiem grupy producentów tytoniu a przetwórcą.

2. Umowa kontraktacji lub umowa na upra wę są zawierane oddzielnie dla każdej z grup użytkowych tytoniu, na okres nie dłuższy niż jeden cykl produkcyjny. Art. 49. 

1. Umowa na uprawę określa w szczegól ności:

1) grupę użytkową tytoniu;

2) cenę i  ilość surowca tytoniowego przewidzianą do dostarczenia;

3) wielkość kwoty produkcji surowca ty toniowego ustaloną w decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 7;

4) rejon i wielkość powierzchni uprawy tytoniu oraz miejsce położenia plan tacji, na których uprawia się tytoń;

5) minimalne wymagania co do jakości surowca tytoniowego, uzgodnione między stronami umowy;

6) termin płatności za dostarczony su rowiec tytoniowy, nie dłuższy niż mie siąc, licząc od dnia dostarczenia;

7) listę producentów wraz z informacja mi, o których mowa w pkt 1, 3 i 4, jeżeli umowa została zawarta z grupą producentów tytoniu.

2. Umowa kontraktacji zawiera w szcze gólności postanowienia, o których mo wa w ust. 1 pkt 1—6.

3. Umowę kontraktacji oraz umowę na uprawę zawiera się do dnia 31 marca 2004 r. Kopię umowy na uprawę produ cent lub grupa producentów tytoniu przekazuje Prezesowi Agencji, w termi nie 10 dni od dnia jej zawarcia. Art. 50. 

1. W przypadku niezawarcia umowy na uprawę lub w przypadku gdy po jej za warciu producent lub grupa producen tów tytoniu nie wykorzystała ustalonej kwoty produkcji surowca tytoniowego, o której mowa w art. 46 ust. 2, niezwłocz nie zawiadamia o tym na piśmie Preze sa Agencji.

2. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, Prezes Agencji poinfor muje grupy producentów tytoniu, naj później do dnia 15 kwietnia 2004  r., o możliwościach uzyskania dodatko wych kwot produkcji surowca tytonio wego.

3. Dodatkową kwotę produkcji surowca tytoniowego mogą otrzymać tylko gru py producentów tytoniu.

4. Wniosek o wydanie decyzji o przyznaniu dodatkowej kwoty produkcji surowca tytoniowego można składać do dnia 25 kwietnia 2004 r. Przepis art. 46 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

5. Decyzję, o której mowa w ust. 4, wyda je się do dnia 10 maja 2004 r.

6. Grupa producentów tytoniu, która otrzy mała decyzję o przyznaniu dodatkowej kwoty produkcji surowca tytoniowego, zawiera umowę na uprawę oraz umowy kontraktacji do dnia 30 maja 2004  r. i w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy na uprawę przekazuje jej kopię Prezesowi Agencji. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. Art. 51. 

1. Przedsiębiorcy, którzy przed dniem 1 stycznia 2004 r. uzyskali zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego na podstawie do tychczasowych przepisów, tracą prawo do wykonywania tej działalności, jeżeli do dnia 20 stycznia 2004 r. nie złożą do Prezesa Agencji wniosku o wydanie ze zwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w  zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy działalności gospodarczej w  zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego odebranego na podstawie umów kon traktacji zawartych przed dniem 31 mar ca 2003 r.

3. Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w  zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego składają Prezesowi Agencji, do dnia 31 maja 2004 r., sprawozdanie o ilości skupionego i przetworzonego surowca tytoniowego za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 145 — 8815 — Poz. 8684. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy, który na podstawie ust. 1 utracił prawo do wykonywania działalności w zakresie wstępnego prze twarzania surowca tytoniowego. Art. 51a.b)

1. W 2005 r. kwoty produkcji surowca tytoniowego dla producentów lub grup producentów tytoniu, w ramach krajowej kwoty produkcji, są przyzna wane:

1) w sposób określony w art. 46 ust. 2 i 3, przy czym za okres 3 lat poprze dzających ostatni zbiór uznaje się lata 2000—2002;

2) na podstawie dokumentów, o któ rych mowa w art. 46 ust. 4 i 6, zło żonych przez producenta lub grupę producentów tytoniu Prezesowi Agencji, w celu otrzymania kwoty na 2004 r.

2. Prezes Agencji, w terminie do dnia 28 lutego 2005 r., w drodze decyzji, przyznaje kwoty, o  których mowa w ust. 1, z podziałem na grupy użytko we tytoniu:

1) producentom lub

2) grupom producentów tytoniu, z po działem na poszczególnych człon ków. Art. 52. 

1. Podmiot zajmujący się produkcją suszu, który zamierza korzystać z dopłaty z ty tułu tej produkcji, przysługującej od dnia 1 maja 2004 r., składają wnioski o za twierdzenie przedsiębiorstwa przetwór czego do dyrektora oddziału terenowe go Agencji, do dnia 31 stycznia 2004 r.

2. Wniosek o zatwierdzenie przedsiębior stwa przetwórczego zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę oraz ozna czenie miejsca zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy i adres przed siębiorstwa przetwórczego;

2) opis przedsiębiorstwa przetwórczego ze wskazaniem punktów wwozu zie lonki przeznaczonej do produkcji su szu oraz punktów wywozu wyprodu kowanego suszu, usytuowania ma gazynów do przechowywania zielon ki, suszu, lokalizacji urządzeń do produkcji suszu;

3) opis urządzeń technicznych do pro dukcji suszu, w szczególności opis pieców, młynów oraz wag, a także określenie godzinowej wydajności ewaporacyjnej oraz temperatury na wlocie do komory suszenia;

4) wykazy: a) dodatków używanych przed susze niem albo podczas suszenia zielon ki, b) innych produktów używanych do produkcji suszu, c) produktów finalnych;

5) opis sposobu prowadzenia ewidencji produkcji suszu.

3. Do wniosku o zatwierdzenie przedsię biorstwa przetwórczego dołącza się:

1) dokument potwierdzający tytuł praw ny wnioskodawcy do obiektów, w któ rych ma być wykonywana działalność;

2) zaświadczenie komendanta powiato wego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i wojewódz kiego inspektora ochrony środowiska stwierdzające, że obiekty spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sani tarnych i o ochronie środowiska.

4. Decyzję w sprawie zatwierdzenia przed siębiorstwa przetwórczego wydaje się do dnia 31 marca 2004 r., po stwierdze niu, że:

1) przedsiębiorstwo przetwórcze zapew nia wyprodukowanie suszu o jakości określonej w ust. 5;

2) dodatki używane przed suszeniem albo podczas suszenia zielonki oraz inne produkty używane do produkcji suszu nadają się do tej produkcji i otrzymywania produktów finalnych;

3) sposób prowadzenia ewidencji, o któ rej mowa w ust. 2 pkt 5, umożliwia uzyskiwanie dziennego zestawienia ilości zielonki, przeznaczonej do pro dukcji suszu, wyprodukowanego z niej suszu, środków wiążących i in nych dodatków stosowanych do jego produkcji, przy czym oddzielnie po winien być ewidencjonowany susz wyprodukowany przez innych przed siębiorców wprowadzany na teren przedsiębiorstwa przetwórczego oraz susz własnej produkcji powtórnie wprowadzany na teren przedsiębior stwa przetwórczego.

5. Susz powinien spełniać następujące wymagania jakościowe:

1) jego wilgotność nie powinna być większa niż: a) 12% — w przypadku suszu w po staci mączki, koncentratów białko wych oraz innych produktów otrzy mywanych w  wyniku suszenia w suszarniach, b) Dodany przez art. 6 pkt 12 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 115), która weszła w życie z dniem 9 lutego 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 145 — 8816 — Poz. 868

b) 14% — w przypadku suszu w po staci brykietów, granul, balotów i sieczki;

2) zawartość białka surowego w suchej masie nie powinna być mniejsza niż: a) 15% — w przypadku suszu i innych produktów otrzymywanych w wy niku suszenia zielonki w suszar niach, b) 45% — w przypadku koncentratów białkowych. Art. 53. 

1. Podmiot skupujący zielonkę do suszenia i śrutowania zamierzający od dnia 1 ma ja 2004 r. sprzedawać zielonkę podmio towi prowadzącemu zatwierdzone przedsiębiorstwo przetwórcze składa wniosek o zatwierdzenie do dyrektora oddziału terenowego Agencji, do dnia 31 stycznia 2004 r.

2. Do wniosku dołącza się dokument urzę dowy potwierdzający, że wnioskodawca wykonuje działalność gospodarczą w za kresie skupu zielonki.

3. Decyzję w sprawie zatwierdzenia pod miotu skupującego wydaje się do dnia 31 marca 2004 r. Art. 5

4. Przepisy wykonawcze wydane na podsta wie art. 50 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 41, zachowują moc do czasu wyda nia przepisów wykonawczych na podsta wie art. 32 ust. 1 pkt 1 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres roku od dnia wejścia w życie tej ustawy.”;

2) art. 59 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rol nych (Dz. U. Nr 42, poz. 386), który stanowi: „Art. 5

9. Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, z wyjątkiem art. 12 ust. 2, art. 16, art. 17, art. 20—23, art. 43, art. 48, art. 51, art. 52, art. 53 ust. 1 pkt 4 i  art.  54—56, które wchodzą w  życie z dniem ogłoszenia.”;

3) art. 111 i 113 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską człon kostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), które stanowią: „Art. 11

1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie upoważnień zmie nianych niniejszą ustawą zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wyko nawczych wydanych na podstawie upo ważnień w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.” „Art. 11

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r., z wyjątkiem:

1) art. 42, art. 44, art. 70, art. 71 pkt 10, art. 74 pkt 5 i 6, art. 94 pkt 3, art. 97, art. 100, art. 101, art. 103 pkt 17 oraz art. 112, które wchodzą w życie z dniem 30 kwietnia 2004 r.;

2) art. 85 pkt 7 w zakresie dotyczącym art. 456 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem 2 maja 2004 r.”;

4) art. 5 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Mo dernizacji Rolnictwa oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 64), który stanowi: „Art. 

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

5) art. 9, 11 i 13 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i orga nizacji niektórych rynków rolnych oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 115), któ re stanowią: „Art. 

9. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy dane na podstawie:

1) art. 26 i art. 38 ust. 5 ustawy wymienionej w art. 1,

2) art. 12 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 5,

3) art. 33a ust. 5 ustawy wymienionej w art. 6 — zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych.” „Art. 1

1. O zapotrzebowaniu na produkty przetwo rzone z owoców i warzyw nieprzeznaczo nych do sprzedaży na rok 2005, podmioty, o których mowa w art. 12 ust. 9 ustawy wymienionej w art. 6, informują Prezesa Agencji Rynku Rolnego do dnia 31 stycznia 2005 r.” „Art. 1

3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 3 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem ogłosze nia.”;

6) art. 4—7 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych, ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu pa szowego oraz ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 141, poz. 1182), które stanowią: „Art. 4. 

1. Decyzje w sprawach zatwierdzenia przed siębiorstwa przetwórczego, o  których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy wymienionej w  art.  2, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują ważność, pod warunkiem zło żenia przez podmiot prowadzący przed siębiorstwo przetwórcze oświadczenia o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozpo rządzenia Komisji (WE) nr 382/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiającego szcze gółowe zasady stosowania rozporządze nia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszo wego (Dz. Urz. UE L 61 z 8.03.2005, str. 4).

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się Prezesowi Agencji Rynku Rol nego w terminie 2 miesięcy od dnia wej ścia w życie niniejszej ustawy. Dziennik Ustaw Nr 145 — 8817 — Poz. 868

Art. 5. 

1. Do postępowań w sprawach dotyczących rynku suszu paszowego, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Postępowania wszczęte przed dniem wej ścia w życie niniejszej ustawy w spra wach dotyczących roku gospodarczego 2005/2006 z dniem wejścia w życie niniej szej ustawy toczą się na podstawie prze pisów tej ustawy. Art. 

6. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 34 ust. 5, art. 35 ust. 12 oraz art. 39 usta wy, o której mowa w art. 2, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wyko nawczych wydanych na podstawie art. 35 ust. 6 oraz art. 36 ust. 13 ustawy, o której mowa w art. 2, w brzmieniu nadanym ni niejszą ustawą. Art. 

7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

7) art. 47 ust. 1 i art. 48 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji tere nowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462, Nr 189, poz. 1604 i Nr 267, poz. 2257 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1601 i Nr 251, poz. 1848), które stanowią: Art. 4

7. „

1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 35a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 7, art. 31 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 8, art. 8 ust. 4 i  art.  43 ust.  2 ustawy zmienianej w art. 11, art. 13 ust. 2 ustawy zmienia nej w art. 15, art. 8 ust. 8, art. 24b i art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 16, art.  12 ust.  11 ustawy zmienianej w art. 18, art. 7 ust. 11 i art. 31 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 28, zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów, wydanych na podstawie art.  35a ust.  4 ustawy zmienianej w art. 7, art. 31 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 8, art. 8 ust. 4 i art. 43 ust. 2 usta wy zmienianej w art. 11, art. 13 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 15, art. 8 ust. 8, art. 24b i art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy zmie nianej w art. 16, art. 12 ust. 11 ustawy zmienianej w  art.  18, art.  7 ust.  11 i  art.  31 ust.  10 ustawy zmienianej w art. 28, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ni niejszej ustawy.” „Art. 4

8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r., z wyjątkiem:

1) art. 35, art. 37, art. 38 ust. 3, art. 42, art. 45, art. 46 i art. 47 ust. 3, które wcho dzą w życie z dniem ogłoszenia; 1a) art. 17 pkt 2, art. 22, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.;

2) art. 19, art. 20 oraz art. 21, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.”;

8) art. 2—7 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, ryn ku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszo wego (Dz. U. Nr 66, poz. 473), które stanowią: „Art. 2. 

1. W  2006  r. wnioski o  wydanie decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia, z mocy ustawy, prawa do uzyskania płatności składa się w terminie do dnia 15 maja.

2. W przypadku złożenia wniosku o wydanie decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia, z mocy ustawy, prawa do uzyskania płat ności, po upływie terminu, o którym mo wa w  ust.  1, płatność uzupełniająca, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu na danym niniejszą ustawą, nie przysługuje za surowiec tytoniowy wyprodukowany w 2006 r. Art. 3. 

1. W 2006 r. płatność uzupełniająca, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy wymie nionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przysługuje:

1) za ilość surowca tytoniowego: a) wyprodukowanego na działce rolnej, której całość lub część jest położona w rejonie uprawy tytoniu, b) dostarczonego pierwszemu prze twórcy, w ramach umowy na uprawę tytoniu zawartej z pierwszym prze twórcą przez: — producenta surowca tytoniowego niebędącego członkiem grupy producentów tytoniu lub — grupę producentów tytoniu, w ra mach umów kontraktacji zawar tych z członkami grupy;

2) podmiotowi, który jest wpisany do re jestru podmiotów posiadających pra wo do uzyskania płatności.

2. W 2006 r. umowę na uprawę tytoniu oraz umowę kontraktacji zawiera się do dnia 30 kwietnia.

3. W 2006 r. pierwszy przetwórca przekazuje Prezesowi Agencji Rynku Rolnego infor macje o ilości surowca tytoniowego ob jętego umowami na uprawę tytoniu, z po działem na grupy odmian tytoniu, do dnia 15 maja.

4. Producenci surowca tytoniowego, którzy zawarli umowy na uprawę tytoniu oraz umowy kontraktacji na 2006  r. przed dniem wejścia w życie ustawy, mogą ubie gać się o przyznanie płatności uzupełnia jącej na zasadach określonych w ust. 1, jeżeli te umowy spełniają wymagania określone w art. 33d ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Dziennik Ustaw Nr 145 — 8818 — Poz. 868

Art. 

4. Przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwole nie na wykonywanie działalności gospo darczej w zakresie wstępnego przetwarza nia surowca tytoniowego na podstawie przepisów dotychczasowych, uznaje się za pierwszych przetwórców surowca tytonio wego wpisanych do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego w ro zumieniu przepisów ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art. 

5. Postępowania w sprawach dotyczących organizacji rynku tytoniu, w tym dotyczą cych przyznawania i wypłaty płatności dla producentów surowca tytoniowego, wszczę te i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, toczą się na za sadach i w trybie określonym w przepisach dotychczasowych. Art. 

6. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wyda nych na podstawie art. 33f ust. 6 pkt 2 usta wy wymienionej w art. 1, w brzmieniu na danym niniejszą ustawą. Art. 

7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”;

9) art. 9 ustawy z dnia 25 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz. U. Nr 92, poz. 638), który stanowi: „Art. 

9. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze nia.”;

10) art. 2 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu pa szowego (Dz. U. Nr 245, poz. 1774), które stanowią: „Art. 

2. Pierwsi przetwórcy dostosują swoją dzia łalność do wymagań określonych w art. 29 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w ter minie 30 dni od dnia wejścia w życie niniej szej ustawy. Art. 

3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 1

1) art. 2 i 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu pa szowego (Dz. U. Nr 56, poz. 366), które stanowią: „Art. 

2. Płatność uzupełniająca, o  której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i wa rzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz ryn ku suszu paszowego, przysługuje również za surowiec tytoniowy pochodzący ze zbio rów 2006 r. dostarczony w ramach umowy na uprawę tytoniu zawartej z pierwszym przetwórcą surowca tytoniowego uznanym przez inne państwo członkowskie Unii Euro pejskiej zgodnie z art. 171cb rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 paździer nika 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady zastosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w sprawie systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji su rowców (Dz. Urz. UE L 345 z 20.11.2004, str. 1, z późn. zm.). Art. 

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2007 r.”; 1

2) art. 3—8 ustawy z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu pa szowego (Dz. U. Nr 52, poz. 303), które stanowią: „Art. 3. 

1. Przedsiębiorcy wpisani w dniu wejścia w  życie niniejszej ustawy do rejestru pierwszych przetwórców surowca tyto niowego przekazują dyrektorowi oddzia łu terenowego Agencji Rynku Rolnego, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, informację o miejscu położenia obiektów będących w ich po siadaniu, w których przechowują suro wiec tytoniowy oraz surowiec tytoniowy po pierwszym przetworzeniu.

2. Jeżeli informacja, o której mowa w ust. 1, nie zostanie przekazana w terminie okreś lonym w ust. 1, dyrektor oddziału tereno wego Agencji Rynku Rolnego wydaje de cyzję o skreśleniu pierwszego przetwórcy surowca tytoniowego z rejestru pierw szych przetwórców surowca tytoniowego.

3. Decyzja o skreśleniu pierwszego prze twórcy surowca tytoniowego z rejestru pierwszych przetwórców surowca tyto niowego podlega natychmiastowemu wykonaniu.

4. W przypadku wydania decyzji o skreśle niu z rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego podmiot skreślony z tego rejestru:

1) wykonuje prawa i obowiązki wynikają ce z zawartych umów na uprawę tyto niu oraz przetwarza surowiec tytonio wy odebrany na podstawie tych umów;

2) nie zawiera nowych umów na uprawę tytoniu. Art. 4. 

1. Niezwiązana z produkcją część płatności uzupełniającej, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 2, przysługuje również za 2007 r.

2. Przyznanie niezwiązanej z produkcją czę ści płatności uzupełniającej za 2007 r. następuje w trybie i na zasadach określo nych w ustawie wymienionej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że wnioski o przyznanie tej części płatności składa się w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Dziennik Ustaw Nr 145 — 8819 — Poz. 868

Art. 

5. W  przypadku gdy podmiot, który nabył z mocy ustawy prawo do uzyskania niezwią zanej z produkcją części płatności uzupeł niającej, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 2, zbył swoje prawo do uzyskania tej płatności uzupełnia jącej na podstawie przepisów dotychczaso wych, może zbyć także prawo do niezwią zanej z produkcją części płatności uzupeł niającej, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 2, temu podmio towi, który nabył od niego prawo do uzy skania tej płatności uzupełniającej. Art. 

6. Prawa do uzyskania płatności uzupełniającej, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 2, nabyte na podstawie dotychczasowych przepisów z dniem wej ścia w życie niniejszej ustawy stają się pra wami do uzyskania związanej z produkcją części tej płatności uzupełniającej. Art. 

7. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 33f ust. 5, ust. 6 pkt 1 i ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 2:

1) zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 33f ust. 5, ust. 6 pkt 1 i ust. 7 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy;

2) stosuje się do związanej z produkcją czę ści płatności uzupełniającej określonej w niniejszej ustawie. Art. 

8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 2 pkt 3, art. 2 pkt 5 lit. a i c oraz art. 2 pkt 7 lit. b, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2008 r.”; 1

3) art. 2—5 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu pa szowego (Dz. U. Nr 158, poz. 989), które stanowią: „Art. 2. 

1. W 2008 r. wnioski o przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt  4 ustawy wymienionej w  art.  1, w przypadku gdy pomoc ta jest wypłaca na w  częściach, składa się do dnia 30 września odrębnie za pierwszy kwartał oraz za drugi kwartał tego roku.

2. W 2008  r. wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 usta wy wymienionej w art. 1, składa się w ter minie do dnia 28 listopada. Art. 3. 

1. Kopie umów, o których mowa w art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o płatnościach do grun tów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 44, poz. 262), wnioskodawca w rozumieniu art. 171d lit. a rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004  r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do sys temów wsparcia przewidzianych w tytu łach IV i  IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców (Dz. Urz. UE L 345 z 20.11.2004, str. 1, z późn. zm.) składa kierownikowi biura powiatowego Agen cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic twa do dnia 15 września 2008 r.

2. Kopie umów, o których mowa w art. 6 pkt 3 ustawy wymienionej w ust. 1, zło żonych po dniu 31 lipca 2008 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, uznaje się za złożone w terminie. Art. 

4. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wy konawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz art. 19 ust. 2 pkt 3 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 mie sięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 1

4) art. 5, art. 6 ust. 1, art. 7—14 ustawy z dnia 22 paź dziernika 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 228, poz. 1486), które sta nowią: „Art. 

5. Marszałek województwa, w terminie 2 mie sięcy od dnia wejścia w życie ustawy, za mieszcza w  rejestrze, o  którym mowa w  art.  2b ustawy wymienionej w  art.  1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, dane dotyczące grup producentów owoców i warzyw, organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń oraz ponadnarodo wych organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń, które zostały wstęp nie uznane lub uznane przed dniem wejścia w życie ustawy. Art. 6. 

1. Postępowania w sprawach dotyczących przyznawania lub wypłaty pomocy wspól notowej, o której mowa w art. 103ga ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawia jącego wspólną organizację rynków rol nych oraz przepisy szczegółowe dotyczą ce niektórych produktów rolnych („roz porządzenie o jednolitej wspólnej orga nizacji rynku”) (Dz.  Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.), w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 toczą się na zasadach i  w  trybie określonym w przepisach dotychczasowych.” „Art. 

7. Do spraw dotyczących przyznawania i wy płaty za 2009 r. i za lata poprzednie płatnoś ci uzupełniającej, o której mowa w przepi sach rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego Dziennik Ustaw Nr 145 — 8820 — Poz. 868

wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polity ki rolnej i ustanawiającego określone syste my wsparcia dla rolników oraz zmieniają cego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr  1452/2001, (WE) nr  1453/2001, (WE) nr  1454/2001, (WE) nr  1868/94, (WE) nr  1251/1999, (WE) nr  1254/1999, (WE) nr  1673/2000, (EWG) nr  2358/71 i  (WE) nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wy danie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 269, z późn. zm.), związanej z produkcją, stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 

8. Dane zawarte w rejestrze podmiotów po siadających prawo do uzyskania płatności uzupełniającej, o której mowa w rozporzą dzeniu wymienionym w art. 7, związanej z produkcją, przechowuje się wieczyście. Art. 

9. Przetwórców wpisanych do rejestru uznanych przetwórców na podstawie ustawy wymie nionej w art. 13 uważa się za głównych prze twórców w rozumieniu art. 91 ust. 2 rozpo rządzenia, o którym mowa w art. 6 ust. 1, upoważnionych zgodnie z przepisami ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art. 

10. Do postępowań w sprawie:

1) udzielania dopłat do przetwarzania sło my lnianej lub konopnej na włókno do tyczących lat gospodarczych 2008/2009 i 2009/2010,

2) wpisu do rejestru uznanych przetwór ców — wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 1

1. Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o przepisach o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego, należy przez to rozumieć przepisy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz ryn ków lnu i konopi uprawianych na włókno. Art. 12. 

1. Przepisy wykonawcze wydane na pod stawie art. 8 ust. 1 pkt 5 i ust. 4, art. 19 ust. 2 pkt 10, 14, 15 i 18 ustawy wymie nionej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonaw czych wydanych na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 5 i ust. 4, art. 19 ust. 2 pkt 10, 14, 15 i 18 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Przepisy wykonawcze wydane na pod stawie art. 33ff ust. 7 ustawy wymienio nej w art. 1 zachowują moc.

3. Przepisy wykonawcze wydane na pod stawie art. 12 pkt 1 lit. c i pkt 3 lit. a usta wy wymienionej w art. 13 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 39f pkt 1 lit. b i c ustawy wymienio nej w art. 1, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie ni niejszej ustawy.

4. Przepisy wykonawcze wydane na pod stawie art. 12 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. b ustawy wymienionej w art. 13 na lata gospodarcze 2008/2009 i 2009/2010 za chowują moc. Art. 1

3. Traci moc ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 240, poz. 2059, z późn. zm.c)). Art. 1

4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 1

5) art. 105 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ogranicza niu barier administracyjnych dla obywateli i przed siębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622), który stanowi: „Art. 10

5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r., z wyjątkiem:

1) art. 36 pkt 3 i 4, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

2) art. 44 i art. 103, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2011 r.;

3) art. 20 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.”. Marszałek Sejmu: G. Schetyna c) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 14, poz. 115 i Nr 141, poz. 1182, z 2008 r. Nr 52, poz. 303 oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 817. Dziennik Ustaw Nr 145 — 8821 — Poz. 868

Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 

1. Ustawa określa:

1) zadania i właściwość jednostek organizacyjnych i organów w zakresie określonej przepisami Unii Europejskiej organizacji rynków: a) owoców i warzyw, b) chmielu, c) suszu paszowego, d)

2) lnu i konopi uprawianych na włókno; 2)

3) organizację rynku tytoniu, w tym warunki i tryb udzielania płatności uzupełniającej, o której mowa w  rozporządzeniu Rady (WE) nr  73/2009 z  dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolni ków w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawia jącym określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylają cym rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16), dla producentów su rowca tytoniowego, stanowiącej krajową płatność uzupełniającą, zwaną dalej „płatnością niezwiąza ną”.

2. Do organizacji rynków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów o ochronie konkurencji.

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych ogło si, w drodze obwieszczenia, wykaz przepisów Unii Eu ropejskiej, o których mowa w ust. 1 pkt 1. Art. 1a. Zadania marszałka województwa określone w niniejszej ustawie są zadaniami z zakresu administra cji rządowej. Art. 1b. Do postępowania w sprawach indywidual nych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyj nych stosuje się przepisy Kodeksu postępowania ad ministracyjnego, chyba że ustawa albo przepisy wy mienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 stanowią inaczej. Rozdział 2 Rynki owoców i warzyw Art. 2. 

1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej marszałek województwa wydaje decyzje w sprawach:

1) wstępnego uznania grupy producentów owoców i warzyw, zwanej dalej „grupą producentów”, i za twierdzenia planu dochodzenia do uznania tej gru py za organizację producentów owoców i warzyw, zwaną dalej „organizacją producentów”;

2) zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów za organizację producentów, zwanego dalej „planem dochodzenia do uznania”;

3) uznania organizacji producentów i ich zrzeszeń;

4) uznania ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń;

5) zawieszenia albo cofnięcia:4) a) wstępnego uznania grupy producentów, b) uznania organizacji producentów i ich zrzeszeń, c) uznania ponadnarodowych organizacji produ centów i ich zrzeszeń. 1a.

5) Oprócz przypadków, o których mowa w art. 116 i 117 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiającego przepisy wykonaw cze do rozporządzeń Rady (WE) nr  2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i wa rzyw (Dz. Urz. UE L 350 z 31.12.2007, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1580/2007”, marszałek województwa wydaje decyzję o zawieszeniu uznania albo wstępnego uznania także w przypadku, gdy:

1) organizacja producentów albo zrzeszenie organiza cji producentów nie przekazuje informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 lit. b;

2) grupa producentów nie przekazuje informacji, o któ rych mowa w art. 13 ust. 1a. Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. (poz. 868) USTAWA z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno1)

1) Tytuł ustawy w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 usta wy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o orga nizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 228, poz. 1486), która weszła w życie z dniem 17 grudnia 2010 r.

2) Dodana przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w od nośniku 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

4) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmie lu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 158, poz. 989), która weszła w życie z dniem 13 września 2008 r.

5) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w od nośniku 4. Dziennik Ustaw Nr 145 — 8822 — Poz. 8682. W zakresie określonym przepisami Unii Europej skiej marszałek województwa:

1) przeprowadza kontrole w zakresie spełniania wa runków: a) wstępnego uznania grupy producentów i zatwier dzenia planu dochodzenia do uznania, b) zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania, c) uznania organizacji producentów i ich zrzeszeń, d) uznania ponadnarodowych organizacji produ centów i ich zrzeszeń;

2) współpracuje z właściwymi władzami państw człon kowskich Unii Europejskiej w zakresie uznawania i kontroli ponadnarodowych organizacji producen tów i ich zrzeszeń.

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych jest organem wyższego stopnia w stosunku do marszałka województwa w sprawach, o których mowa w ust. 1. Art. 2a.

6)

1. Realizacja planu dochodzenia do uzna nia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, może odbywać się w okresach rocznych lub półrocznych.

2. Okres, o którym mowa w art. 51 ust. 4 rozporzą dzenia Komisji (WE) nr 1580/2007, wynosi 4 miesiące. Art. 2b.

7)

1. Marszałek województwa prowadzi rejestr wstępnie uznanych grup producentów, uznanych organizacji producentów i  ich zrzeszeń oraz ponad narodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń.

2. Rejestr zawiera:

1) nazwę, siedzibę i dane teleadresowe wstępnie uzna nych grup producentów lub uznanych organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń;

2) datę wydania decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 4;

3) nazwę grupy lub grup produktów, ze względu na które grupa producentów lub organizacja produ centów i ich zrzeszenie oraz ponadnarodowa orga nizacja producentów i  ich zrzeszenie otrzymały decyzje, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 4;

4) zatwierdzoną liczbę członków wstępnie uznanej grupy producentów, uznanej organizacji producen tów i ich zrzeszenia oraz ponadnarodowej organi zacji producentów i ich zrzeszenia;

5) imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezento wania wstępnie uznanej grupy producentów lub uznanej organizacji producentów i  ich zrzeszenia oraz ponadnarodowej organizacji producentów i ich zrzeszenia.

3. Rejestr jest jawny.

4. Marszałek województwa jest obowiązany do wprowadzania do rejestru każdej zmiany danych za wartych w rejestrze po wydaniu decyzji, o których mo wa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 5. Art. 3. 

1. Marszałek województwa przekazuje mini strowi właściwemu do spraw rynków rolnych, Preze sowi Agencji Rynku Rolnego, zwanej dalej „Agencją”, Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol nictwa, zwanej dalej „Agencją Restrukturyzacji”, oraz Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwanemu dalej „Głównym Inspek torem”, informacje o:

1) dacie wydania decyzji o wstępnym uznaniu grupy producentów i okresie realizacji zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania,

2) wydaniu decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2—5 — w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji.

2. Marszałek województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych informacje o:

1) wynikach kontroli, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1, 2)

8) których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 1a — na formularzu udostępnionym przez ministra właś ciwego do spraw rynków rolnych. 3.

9) Marszałek województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych informacje o:

1) złożeniu wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, oraz o ewentualnych skutkach finansowych jego pozytywnego rozpatrzenia;

2) odmowie: a) wstępnego uznania grupy producentów i zatwier dzenia planu dochodzenia do uznania tej grupy, b) uznania organizacji producentów i ich zrzeszeń — w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, o któ rym mowa w pkt 1, lub odmowy, o której mowa w pkt 2 lit. a lub b. Art. 4. 

1. Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, zawiera:

1) nazwę, określenie siedziby i adres wnioskodawcy; 2)

10) nazwę grupy lub grup produktów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2, ze względu na które wnioskuje się o wstępne uznanie;

6) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoś niku 4.

7) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoś niku 1.

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

9) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 4.

10) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 4. Dziennik Ustaw Nr 145 — 8823 — Poz. 868

3)1

1) informacje o liczbie członków oraz wartości pro duktów wytworzonych przez członków grupy pro ducentów i  sprzedanych w  okresie odniesienia wskazanym w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2.

2. Do wniosku dołącza się:

1) dokument urzędowy potwierdzający, że wniosko dawca jest osobą prawną, oraz wskazujący organy i osoby uprawnione do reprezentowania wniosko dawcy;

2) statut albo umowę grupy producentów;

3) dokumenty potwierdzające informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3;

4) plan dochodzenia do uznania pozytywnie zaopinio wany przez dyrektora oddziału regionalnego Agen cji Restrukturyzacji właściwego ze względu na sie dzibę grupy producentów. Art. 5. 1.1

2) Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, składa się w terminie do:

1) końca okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zmiana w planie dochodzenia do uznania — w przy padku zmian w harmonogramie realizacji planu dochodzenia do uznania i zmian zakresu etapu in westycji realizowanych z podziałem na etapy;

2) 3 miesięcy przed końcem okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zmiana w planie dochodzenia do uznania — w przypadku zmian wprowadzanych do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania in nych niż określone w pkt 1.

2. Wniosek zawiera:

1) nazwę, określenie siedziby i adres wnioskodawcy;

2) określenie proponowanych zmian w planie docho dzenia do uznania wraz z uzasadnieniem.

3. Do wniosku dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające aktualny stan realizacji planu dochodzenia do uznania;

2) pozytywną opinię dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji właściwego ze względu na siedzibę grupy producentów, dotyczącą propono wanych zmian w planie dochodzenia do uznania;

3) dokument urzędowy wskazujący organy i osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy. Art. 6. 

1. Wniosek o wydanie decyzji, o których mo wa w art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4, zawiera:

1) nazwę, określenie siedziby i adres wnioskodawcy;

2) wykaz organizacji producentów tworzących zrze szenie; 3)1

3) nazwę grupy lub grup produktów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2, ze względu na które wnioskuje się o uznanie; 4)1

4) informacje o liczbie członków organizacji produ centów oraz wartości produktów wytworzonych przez członków organizacji producentów i sprzeda nych w okresie odniesienia wskazanym w przepi sach wydanych na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2.

2. Do wniosku dołącza się:

1) statut albo umowę organizacji producentów;

2) umowę o utworzeniu zrzeszenia organizacji produ centów określającą przedmiot i zakres jego działania;

3) kopię decyzji o uznaniu organizacji producentów tworzących zrzeszenie;

4) dokument urzędowy potwierdzający, że wniosko dawca jest osobą prawną, oraz wskazujący organy i osoby uprawnione do reprezentowania wniosko dawcy. Art. 7. 

1. Marszałek województwa opracowuje rocz ny plan przeprowadzania kontroli, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1.

2. Marszałek województwa może powierzyć prze prowadzenie kontroli, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1, jednostkom organizacyjnym dysponującym od powiednimi warunkami organizacyjnymi, kadrowymi i technicznymi określonymi na podstawie ust. 11 pkt 2.

3. Czynności kontrolne są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie wydane przez mar szałka województwa.

4. Upoważnienie zawiera wskazanie osoby upoważ nionej do wykonywania czynności kontrolnych, ich miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich wykony wania.

5. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich wykonywania jest obowią zana okazać imienne upoważnienie.

6. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do:

1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części należących do grupy producentów, orga nizacji producentów, zrzeszenia organizacji produ centów lub ich członków i służących do prowadze nia działalności przez tę grupę, organizację, zrzesze nie lub ich członków;

2) żądania pisemnych lub ustnych informacji związa nych z przedmiotem kontroli;

3) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kserokopii oraz zabezpieczania tych dokumen tów. 1

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 1

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 1

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 4. 1

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 145 — 8824 — Poz. 8687. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności protokół.

8. Protokół podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz kontrolowany.

9. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego protokół podpisuje tylko osoba wyko nująca czynności kontrolne, dokonując w protokole stosownej adnotacji o tej odmowie.

10. W przypadku gdy kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole, może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu, zgłosić odpowied nio marszałkowi województwa albo jednostce organi zacyjnej przeprowadzającej kontrolę umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. 1

1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, mając na względzie ujedno licenie informacji zawartych w upoważnieniu;

2) warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli, mając na względzie zapewnienie wykonywania ich w jed nolity sposób na obszarze całego kraju. Art. 8. 

1. Minister właściwy do spraw rynków rol nych określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki przystąpienia osób prawnych i osób fizycz nych niebędących producentami owoców i warzyw do organizacji producentów, mając na względzie zapewnienie ochrony interesów producentów owo ców i warzyw, 2)1

5) warunki wstępnego uznawania grup producentów oraz uznawania organizacji producentów lub ich zrzeszeń, w tym wykaz grup produktów, ze względu na które wnioskuje się o wstępne uznanie lub uzna nie,

3) warunki i wymagania, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania,

4) warunki, zgodnie z którymi organizacja producentów może zlecać zrzeszeniom organizacji producentów lub innym jednostkom organizacyjnym realizację zadań, o których mowa w przepisach Unii Europej skiej, 5)1

6) warunki wypowiedzenia członkostwa w organi zacji producentów oraz okres, w którym występu jący z organizacji producentów nie będzie mógł przystąpić do wstępnie uznanej grupy producen tów w zakresie grupy produktów, w odniesieniu do której dana organizacja producentów została uznana, 6)1

7) maksymalną część produkcji lub produktów kwa lifikującą się do sprzedaży przez członków organi zacji producentów, po uzyskaniu zgody organizacji producentów, bezpośrednio w ich gospodarstwach lub poza nimi, konsumentom na ich własne potrze by — mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie wstęp nie uznanych grup producentów, organizacji producen tów i zrzeszeń organizacji producentów oraz wykorzy stanie pomocy finansowej i możliwość nadzorowania wydatkowania środków finansowych. 1a.1

8) Program operacyjny, o którym mowa w roz porządzeniu Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 paździer nika 2007 r. ustanawiającym wspólną organizację ryn ków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące nie których produktów rolnych („rozporządzenie o jednoli tej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „rozpo rządzeniem nr 1234/2007”, zawiera co najmniej dwa działania w zakresie ochrony środowiska, o których mowa w ramach krajowych na rzecz działań w zakresie ochrony środowiska dla programów operacyjnych or ganizacji producentów w sektorze owoców i warzyw, zwanych dalej „ramami krajowymi”. 2.1

9) Minister właściwy do spraw rynków rolnych, na podstawie informacji uzyskanych zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1, powiadamia Komisję Europejską o złożeniu wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, oraz o ewentualnych skutkach finansowych jego pozytywnego rozpatrzenia. 3.

20) Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej:

1) jest organem właściwym do przekazywania Komisji Europejskiej informacji dotyczących grup produ centów, organizacji producentów i zrzeszeń orga nizacji producentów, w tym rocznego sprawozdania, o którym mowa w art. 99 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1580/2007;

2) opracowuje projekt ram krajowych i strategii krajo wej na rzecz programów operacyjnych. 4.2

1) Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w przypadku braku zastrzeżeń Komisji Europejskiej do opracowanego projektu ram krajowych, określi, w dro dze rozporządzenia, warunki i sposób wdrażania stra tegii krajowej w programach operacyjnych, mając na względzie wytyczne Komisji Europejskiej w tym zakre sie. 1

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a tiret pierw sze ustawy, o której mowa w odnośniku 4. 1

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 1

7) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku 4. 1

8) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 1

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 4.

20) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. c ustawy, o której mowa w od nośniku 4. 2

1) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. c ustawy, o której mowa w od nośniku 4; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 145 — 8825 — Poz. 868

Art. 9. 

1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji, właściwy ze względu na siedzibę wstępnie uznanej grupy producentów, organizacji pro ducentów albo zrzeszenia organizacji producentów, wydaje decyzje w sprawach:

1) zatwierdzenia organizacji producentów albo zrze szeniu organizacji producentów: a) programu operacyjnego albo jego zmiany, b) corocznie: — wysokości funduszu operacyjnego oraz wyso kości wydatków na działania zatwierdzone w programie operacyjnym albo ich zmiany, — wysokości pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej albo jej zmia ny;

2) zatwierdzenia częściowego programu operacyjnego zrzeszeniu organizacji producentów;

3) przyznania wstępnie uznanej grupie producentów pomocy finansowej na: a) pokrycie kosztów związanych z utworzeniem gru py producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej, b) pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwe stycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodze nia do uznania; 4)2

2) przyznania organizacji producentów albo zrzesze niu organizacji producentów pomocy finansowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego;

5) (uchylony);23)

6) corocznego rozliczania środków finansowych, o któ rych mowa w pkt 4; 6a) (uchylony);23)

7) (uchylony);23)

8) (uchylony);24)

9) (uchylony);25)

10) wymierzenia kary pieniężnej lub zastosowania in nych sankcji; 11)2

6) wymierzania, na wniosek Prezesa Agencji, kar pieniężnych jednostkom organizacyjnym lub oso bom fizycznym, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b; 12)2

7) wyłączenia z objęcia pomocą finansową działania zatwierdzonego w programie operacyjnym lub kwa lifikowanego kosztu inwestycji ujętej w zatwierdzo nym planie dochodzenia do uznania, ze wskazaniem okresu tego wyłączenia; 13)2

8) zawieszenia zatwierdzenia programu operacyj nego realizowanego przez organizację producentów lub zrzeszenie organizacji producentów. 1a.2

9) W decyzjach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 4 i 6, określa się również obniżki pomocy, jeżeli wyni kają one z przepisów Unii Europejskiej. 1b.2

9) Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji właściwy ze względu na siedzibę organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów oblicza, na wniosek organizacji produ centów lub zrzeszenia organizacji producentów, roczny pułap pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, uwzględ niając okres odniesienia, o którym mowa w art. 53 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1580/2007. 1c.2

9) Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1 pkt 4, może być wypłacana w częściach. 1d.2

9) Wnioski o przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1 pkt 4, w przypadku gdy pomoc ta jest wypłacana w częściach, składa się: a) do dnia 30 kwietnia — za pierwszy kwartał roku, b) do dnia 31 lipca — za drugi kwartał roku, c) do dnia 31 października — za trzeci kwartał roku. 2.30) Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji: 1)3

1) opiniuje grupie producentów ubiegającej się o wstępne uznanie plan dochodzenia do uznania oraz jego zmiany w zakresie dokładności informacji podanych w planie, jego spójności handlowej i ja kości technicznej, rzetelności szacunków i harmono gramu jego wdrożenia, kwalifikowalności zapropo nowanych inwestycji oraz zasadności wydatków z nimi związanych — w terminie miesiąca od dnia złożenia tego planu lub jego zmiany; 2)3

1) monitoruje sposób wdrażania przez organizacje producentów strategii krajowej w programach ope racyjnych. 3.3

2) Odwołanie od decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1—4 i 6, nie wstrzymuje ich wykonania. 2

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a tiret pierw sze ustawy, o której mowa w odnośniku 4. 2

3) Przez art. 1 pkt 9 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 2

4) Przez art. 1 pkt 8 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 4. 2

5) Przez art. 3 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Moderni zacji Rolnictwa oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 64), która weszła w życie z dniem 1 lutego 2005 r. 2

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku 4. 2

7) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. a tiret czwarte ustawy, o której mowa w odnośniku 4. 2

8) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 2

9) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 4. 30) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 4. 3

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 3

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 145 — 8826 — Poz. 868

4.30) Do egzekucji należności wynikających z decy zji, o których mowa w ust. 1 pkt 10 i 11, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administra cji.

5. Wnioski o wydanie decyzji, o  których mowa w ust. 1 pkt 1—4 i 6, zawierają:33)

1) nazwę, określenie siedziby i adres wnioskodawcy;

2) numer identyfikacyjny nadany na podstawie prze pisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) w przypadku decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 3:34) a) numer rachunku bankowego, na który mają być przekazane środki finansowe, b) kwotę wnioskowanej pomocy finansowej albo kwotę wnioskowanej rekompensaty;

4) w przypadku decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 4: a) numer rachunku bankowego utworzonego do obsługi funduszu operacyjnego, b) kwotę wnioskowanej pomocy finansowej;

5) (uchylony).35)

6. Do wniosków o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1—4 i 6, dołącza się:36)

1) dokumenty urzędowe wskazujące organy i osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy; 2)3

7) kopie decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1—4. 7.3

8) Wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1—4 i 6, składa się na formularzach opra cowanych przez Agencję Restrukturyzacji i udostępnio nych na stronie internetowej administrowanej przez Agencję Restrukturyzacji. 7a. Decyzje, o których mowa w ust. 1: 1)3

9) pkt 3, są wydawane w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku; 2)3

9) pkt 4, są wydawane w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku;

3) (uchylony);40)

4) pkt 6, są wydawane w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku o  rozliczenie roczne środków finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 4;

5) (uchylony).40)

8. Organizacja producentów i zrzeszenie organizacji producentów gromadzi środki funduszu operacyjnego na wyodrębnionym rachunku bankowym.

9. Organizacje producentów i zrzeszenia organizacji producentów prowadzą rachunkowość w sposób umoż liwiający identyfikację każdego pojedynczego wydatku i przychodu związanego z funduszem operacyjnym w ramach poszczególnych działań określonych w pro gramie operacyjnym.

10. Krajowe środki finansowe z budżetu państwa w ramach pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, przeznacza się na dofinansowanie od 5% do 25% kwalifikowanych kosztów inwestycji. 11.4

1) W przypadku wystąpienia producenta owoców i warzyw ze wstępnie uznanej grupy lub organizacji producentów i przystąpienia do innej wstępnie uznanej grupy lub organizacji producentów wartość produktów sprzedanych przez tę grupę lub organizację producen tów określa się zgodnie z rzeczywistą, udokumentowa ną ilością produktów sprzedanych, pochodzących od tego producenta. 1

2. Wydatki na działania ujęte w programie opera cyjnym mogą zostać zwiększone nie więcej niż o 20%, bez konieczności wcześniejszego ich zatwierdzenia, jeżeli:

1) nastąpi jednoczesne obniżenie wydatków na inne działania;

2) nie zostanie przekroczona zatwierdzona wysokość funduszu operacyjnego. Art. 10.4

2) W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji Restrukturyzacji: 1)4

3) dokonuje wypłaty środków finansowych przyzna nych w decyzjach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6, w terminie 30 dni od dnia wydania każ dej z tych decyzji;

2) przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych informacje o: a)4

4) całkowitej kwocie funduszy operacyjnych wraz z całkowitą kwotą pomocy finansowej na dofinan sowanie funduszy operacyjnych organizacji pro ducentów, 3

3) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. d tiret pierwsze ustawy, o której mowa w od nośniku 1. 3

4) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. d tiret drugie ustawy, o której mowa w od nośniku 1. 3

5) Przez art. 1 pkt 9 lit. d tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 3

6) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. e tiret pierwsze ustawy, o której mowa w od nośniku 1. 3

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. e tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 3

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit.  f ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 3

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. g tiret pierw sze ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 40) Przez art. 1 pkt 9 lit. g tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 4

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. h ustawy, o której mowa w odnośniku 4. 4

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku 4. 4

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 4

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. b tiret pierw sze ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 145 — 8827 — Poz. 868

b) wstępnie uznanych grupach i uznanych organi zacjach producentów oraz ich zrzeszeniach — na formularzu udostępnionym przez ministra właś ciwego do spraw rynków rolnych, c)4

5) udzieleniu i wypłacie pomocy finansowej i in nych środków finansowych wstępnie uznanym grupom producentów i uznanym organizacjom producentów oraz zrzeszeniom organizacji pro ducentów — na formularzu udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw ryn ków rolnych; 3)4

6) monitoruje wdrażanie strategii krajowej i ocenia sposób jej wdrożenia. Art. 11. 

1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji przeprowadza kontrole w zakresie:

1) realizacji działań ujętych w planach dochodzenia do uznania wstępnie uznanych grup producentów oraz w programach operacyjnych uznanych organizacji producentów lub ich zrzeszeń; 2)4

7) spełnienia warunków do przyznania i wypłacenia oraz sposobu wykorzystania środków finansowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6, w tym zgodności z kryteriami wstępnego uznania grupy producentów lub uznania organizacji producentów, w roku, za który jest wypłacana pomoc finansowa;

3) sposobu zarządzania funduszem operacyjnym; 4)4

8) zgodności rzeczywiście poniesionych kosztów i wydatków z kwotami deklarowanymi we wnioskach o wydanie decyzji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6;

5) (uchylony).49)

2. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restruk turyzacji przeprowadza kontrole zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji.

3. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restruk turyzacji może powierzyć przeprowadzenie kontroli jednostkom organizacyjnym dysponującym odpowied nimi warunkami organizacyjnymi, kadrowymi i tech nicznymi określonymi na podstawie ust. 12.

4. Czynności kontrolne są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie wydane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restruktury zacji.

5. Upoważnienie zawiera wskazanie osoby upoważ nionej do wykonywania czynności kontrolnych, ich miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich wykony wania.

6. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich wykonywania jest obowiązana okazać imienne upoważnienie.

7. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do:

1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części należących do wstępnie uznanej grupy producentów, organizacji producentów, zrzeszenia organizacji producentów lub ich członków i służą cych do prowadzenia działalności przez tę grupę, organizację, zrzeszenie lub ich członków;

2) żądania pisemnych lub ustnych informacji związa nych z przedmiotem kontroli;

3) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kserokopii oraz zabezpieczania tych dokumen tów.

8. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności protokół.

9. Protokół podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz kontrolowany.

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego protokół podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując w proto kole stosownej adnotacji o tej odmowie. 1

1. W przypadku gdy kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole, może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu, zgłosić odpowied nio dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji Restruk turyzacji albo jednostce organizacyjnej przeprowadza jącej kontrolę umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. 1

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, mając na względzie ujedno licenie informacji zawartych w upoważnieniu;

2) warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli, mając na względzie zapewnienie wykonywania ich w jed nolity sposób na obszarze całego kraju. Art. 12. 

1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji:

1) wydaje decyzje w sprawie: a) uznania jednostki organizacyjnej za organizację charytatywną uprawnioną do dystrybucji otrzy manych od organizacji producentów i ich zrze szeń nieprzeznaczonych do sprzedaży owoców i warzyw, b) wyznaczenia innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych jako uprawnionych do otrzy mania od organizacji producentów i ich zrzeszeń bezpłatnie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, 4

5) Dodana przez art. 1 pkt 10 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 4

6) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 4

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 4

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 4

9) Przez art. 1 pkt 11 lit. c ustawy, o której mowa w odnośni ku 1. Dziennik Ustaw Nr 145 — 8828 — Poz. 868

c) cofnięcia uznania i uprawnienia, o których mowa w lit. a i b, d)50) zezwolenia uznanym organizacjom producen tów i ich zrzeszeniom na rozdysponowanie owo ców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży;

2) (uchylony);51) 2a) (uchylony);51) 3)5

2) przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych informacje o: a) organizacjach charytatywnych uprawnionych do dystrybucji otrzymanych od organizacji produ centów i ich zrzeszeń owoców i warzyw nieprze znaczonych do sprzedaży, b) innych jednostkach organizacyjnych lub osobach fizycznych uprawnionych do otrzymania od or ganizacji producentów i ich zrzeszeń bezpłatnie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprze daży, c) ilości i sposobie zagospodarowania poszczegól nych gatunków owoców i warzyw nieprzeznaczo nych do sprzedaży — na podstawie informacji otrzymanych od organizacji producentów lub ich zrzeszeń oraz decyzji, o których mowa w pkt 1 lit. d, na koniec każdego roku handlowego, d) owocach i warzywach nieprzeznaczonych do sprzedaży, wskazane przez tego ministra;

4) (uchylony);53)

5) (uchylony);53)

6) przeprowadza kontrole w zakresie: a) spełnienia przez jednostki organizacyjne lub oso by fizyczne, o których mowa w pkt 1 lit. a i b, warunków uznania, b) sposobu zagospodarowania przez organizacje producentów i ich zrzeszenia oraz jednostki or ganizacyjne lub osoby fizyczne, o których mowa w pkt 1 lit. a i b, owoców i warzyw nieprzezna czonych do sprzedaży.

2. Wniosek o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, zawiera:

1) nazwę, określenie siedziby i adres jednostki orga nizacyjnej albo imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania osoby fizycznej; 2)5

4) liczbę zwierząt, dla których jednostki organizacyj ne lub osoby fizyczne uprawnione do otrzymania od organizacji producentów i ich zrzeszeń bezpłatnie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży będą je przekazywały na paszę; 3)5

5) liczbę osób, którym jednostki organizacyjne uzna ne za organizacje charytatywne uprawnione do dystrybucji otrzymanych od organizacji producen tów i ich zrzeszeń bezpłatnie owoców i warzyw nie przeznaczonych do sprzedaży będą je przekazywały na cele konsumpcyjne.

3. Do wniosku dołącza się:

1) dokumenty urzędowe wskazujące organy i osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy;

2) statut albo umowę o utworzeniu jednostki organi zacyjnej;

3) zgodę osób zarządzających jednostką organizacyjną lub osoby fizycznej na przeprowadzenie kontroli w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej;

4) zobowiązanie do: a) przestrzegania przepisów Unii Europejskiej o nie przeznaczeniu owoców i warzyw do sprzedaży, b) prowadzenia odrębnych rejestrów zapasów owo ców i warzyw oraz odrębnej rachunkowości do tyczącej działań związanych z zagospodarowa niem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, c) przekazywania Prezesowi Agencji świadectwa przejęcia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, d) (uchylona).56)

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przysłu guje odwołanie do ministra właściwego do spraw ryn ków rolnych.

5. Prezes Agencji prowadzi rejestr jednostek orga nizacyjnych i osób fizycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b.

6. Rejestr jest jawny i zawiera:

1) nazwę, określenie siedziby i adres jednostki orga nizacyjnej lub imię i nazwisko oraz miejsce zamiesz kania osoby fizycznej;

2) nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezen towania jednostki organizacyjnej.

7. (uchylony).57)

8. (uchylony).57)

9. (uchylony).57)

10. (uchylony).57) 50) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. a tiret pierw sze ustawy, o której mowa w odnośniku 4. 5

1) Przez art. 1 pkt 11 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 4. 5

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku 4. 5

3) Przez art. 1 pkt 11 lit. a tiret czwarte ustawy, o której mowa w odnośniku 4. 5

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 5

5) Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 5

6) Przez art. 1 pkt 11 lit. b ustawy, o której mowa w odnośni ku 4. 5

7) Przez art. 1 pkt 11 lit. c ustawy, o której mowa w odnośni ku 4. Dziennik Ustaw Nr 145 — 8829 — Poz. 868

Art. 13. 1.5

8) Organizacja producentów albo zrzesze nie organizacji producentów przekazuje:

1) Prezesowi Agencji — informacje o ilości nieprze znaczonych do sprzedaży owoców i warzyw w po przednich miesiącach roku handlowego, w rozbiciu na gatunki — w terminie 5 dni roboczych od końca miesiąca, w którym nie przeznaczono owoców i wa rzyw do sprzedaży;

2) marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów: a) zatwierdzony program operacyjny, o którym mo wa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a, b) informacje o zakresie swojej działalności, na for mularzu udostępnionym przez ministra właści wego do spraw rynków rolnych, c)5

9) informacje o każdej zmianie składu członkow skiego organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów;

3) dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji Restruk turyzacji i marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę organizacji producentów: a) informacje o zmianach programu operacyjnego wprowadzonych w danym roku jego realizacji, które nie wymagają zatwierdzenia, b) corocznie informacje o wartości produktów sprze danych, jeżeli organizacja producentów nie zło żyła wniosku o zatwierdzenie programu opera cyjnego; 4)60) dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji — informacje o szacunkowych kwo tach wkładu Unii Europejskiej oraz wkładów człon ków organizacji lub samej organizacji do funduszu operacyjnego — do dnia 15 września danego roku. 1a.6

1) Grupa producentów przekazuje marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę gru py producentów — informacje o zakresie swojej dzia łalności, na formularzu udostępnionym przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych.

2. Prezes Agencji informuje: 1)6

2) dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restruk turyzacji właściwego ze względu na siedzibę orga nizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, która była posiadaczem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, o wyda nych decyzjach, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. d — w terminie 7 dni od dnia ich wydania;

2) (uchylony).63)

3. (uchylony).64) 4.6

5) Organizacja producentów albo zrzeszenie or ganizacji producentów dokonuje oznaczenia i zabezpie czenia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprze daży, tak aby uniemożliwić ich wprowadzenie do obro tu lub bezpośredniej konsumpcji. Art. 14. 

1. Prezes Agencji przeprowadza kontrole, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6, zgodnie z rocznym planem kontroli.

2. Prezes Agencji może powierzyć przeprowadzenie kontroli, o których mowa w ust. 1, innym jednostkom organizacyjnym dysponującym odpowiednimi warun kami organizacyjnymi, kadrowymi i technicznymi okreś lonymi na podstawie ust. 11 pkt 2.

3. Czynności kontrolne są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie wydane przez Pre zesa Agencji.

4. Upoważnienie zawiera wskazanie osoby upoważ nionej do wykonywania czynności kontrolnych, ich miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich wykony wania.

5. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich wykonywania jest obowiązana okazać imienne upoważnienie.

6. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do:

1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części należących do organizacji producentów, zrzeszenia organizacji producentów lub ich członków oraz organizacji charytatywnych i innych jednostek organizacyjnych uprawnionych do otrzymywania bezpłatnie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży i służących do prowadzenia przez nie działalności;

2) żądania pisemnych lub ustnych informacji związa nych z przedmiotem kontroli;

3) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kserokopii oraz zabezpieczania tych dokumen tów.

7. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności protokół.

8. Protokół podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz kontrolowany.

9. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego protokół podpisuje tylko osoba wyko nująca czynności kontrolne, dokonując w protokole stosownej adnotacji o tej odmowie.

10. (uchylony).66) 5

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 4. 5

9) Dodana przez art. 1 pkt 13 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 60) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 6

1) Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 4. 6

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 4. 6

3) Przez art. 1 pkt 13 lit. b ustawy, o której mowa w odnoś niku 1. 6

4) Przez art. 1 pkt 13 lit. c ustawy, o której mowa w odnośni ku 1. 6

5) Dodany przez art. 1 pkt 13 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 6

6) Przez art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz o  zmianie innych ustaw (Dz.  U. z 2005 r. Nr 14, poz. 115), która weszła w życie z dniem 9 lutego 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 145 — 8830 — Poz. 868

1

1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, mając na względzie ujedno licenie informacji zawartych w upoważnieniu;

2) warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli, mając na względzie zapewnienie wykonywania ich w jed nolity sposób na obszarze całego kraju. Art. 15. 1.6

7) W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zwany dalej „wojewódz kim inspektorem”:

1) pełni funkcję organu kontrolnego;

2) wydaje i cofa, w drodze decyzji, zezwolenie na ko rzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opa kowań określonego w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1580/2007 w załączniku II;

3) kontroluje, czy owoce i warzywa nieprzeznaczone do sprzedaży spełniają wymagania w zakresie jakoś ci handlowej;

4) przeprowadza kontrole wykonania czynności mają cych na celu uniemożliwienie wprowadzenia do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji owoców i wa rzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży oraz sporzą dza protokół z wykonania tych czynności;

5) przeprowadza kontrole w zakresie spełniania przez handlowców w rozumieniu art. 9 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1580/2007 obowiązku przekazywania informacji, o których mowa w art. 17 ust. 1, 2 i 4, oraz zgodności tych informacji ze stanem faktycz nym. 1a.6

7) Kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, są przeprowadzane na wniosek Prezesa Agencji. 1b.6

8) Kontrolę zgodności w punkcie detalicznej sprzedaży, o której mowa w załączniku VI do rozporzą dzenia Komisji (WE) nr 1580/2007, przeprowadza się przy zastosowaniu metod określonych w tym załączni ku.

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wy daje się, jeżeli wnioskodawca spełnia wymagania okreś lone przepisami Unii Europejskiej oraz zatrudnia rzeczoznawców, o których mowa w przepisach o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, kontrolujących jakość handlową owoców i warzyw przed ich wprowa dzeniem do obrotu. 3.6

9) Do kontroli, o których mowa w ust. 1 pkt 3—5, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.70)).

4. Wojewódzki inspektor informuje Prezesa Agencji oraz dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restruk turyzacji, właściwego ze względu na siedzibę organiza cji producentów albo zrzeszenia organizacji producen tów, o wynikach kontroli, o której mowa:

1) w ust. 1 pkt 3, w terminie 24 godzin od dnia jej za kończenia; 2)7

1) w ust. 1 pkt 4, w terminie 5 dni od dnia przepro wadzenia kontroli.

5. Organizacja producentów albo zrzeszenie orga nizacji producentów:

1) powiadamia Prezesa Agencji o zamiarze nieprze znaczenia do sprzedaży owoców i warzyw oraz o planowanym sposobie ich zagospodarowania;

2) przekazuje Prezesowi Agencji oświadczenie na for mularzu opracowanym i  udostępnionym przez Agencję, że owoce i warzywa nieprzeznaczone do sprzedaży spełniają wymagania jakości handlowej;

3) (uchylony).72)

6. (uchylony).73)

7. W zakresie określonym przepisami Unii Europej skiej Główny Inspektor: 1)7

4) pełni rolę organu koordynującego;

2) tworzy i prowadzi bazę danych o handlowcach.

8. (uchylony).75)

9. (uchylony).75) Art. 1

6. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej minister właściwy do spraw rynków rol nych przekazuje Komisji Europejskiej informacje o: 1)7

6) nazwie, adresie i adresie poczty elektronicznej organu koordynującego; 6

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 6

8) Dodany przez art. 1 pkt 13 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 4. 6

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 70) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 214, poz. 1346 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31, poz. 206 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 120, poz. 690. 7

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 7

2) Przez art. 2 pkt 5 lit. d ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych, ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 141, poz. 1182), która weszła w życie z dniem 13 sierpnia 2005 r. 7

3) Przez art. 2 pkt 5 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 72. 7

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 7

5) Przez art. 1 pkt 14 lit. e ustawy, o której mowa w odnośni ku 1. 7

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 145 — 8831 — Poz. 868

2)7

6) nazwie, adresie i adresie poczty elektronicznej organu kontrolnego; 3)7

6) zakresie działania organu kontrolnego;

4) (uchylony).77) Art. 17.7

8)

1. Handlowiec przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce za mieszkania lub siedzibę tego handlowca, na formularzu opracowanym przez Głównego Inspektora i udostęp nionym na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący Głównego Inspektora, informacje o:

1) rozpoczęciu prowadzenia działalności w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej, nie później niż w dniu rozpoczę cia prowadzenia tej działalności;

2) wyrażonej w kilogramach ilości owoców lub warzyw objętych normami handlowymi, wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym, w terminie do końca pierwszego kwartału roku na stępnego.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera w szczególności imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres handlowca oraz rodzaj i zakres działalności.

3. Handlowiec, który prowadzi działalność gospo darczą, do informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dołącza aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowe go lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działal ności gospodarczej.

4. Handlowiec informuje wojewódzkiego inspekto ra o każdej zmianie danych określonych w ust. 2, w ter minie 7 dni od dnia jej dokonania.

5. Handlowiec przekazuje wojewódzkiemu inspek torowi zgłoszenie o zaprzestaniu prowadzenia działal ności, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w terminie 7 dni od dnia jej zaprzestania.

6. Wojewódzki inspektor przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, Głównemu Inspektoro wi w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych. Art. 18. 1.7

9) Główny Inspektor opracowuje, po za sięgnięciu opinii wojewódzkich inspektorów, plan selektywnych kontroli zgodności, o  których mowa w art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1580/2007.

2. Do kontroli, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 21 grud nia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spo żywczych. Art. 18a.80) Do znakowania owoców i warzyw obję tych ogólną normą handlową, o której mowa w art. 2a rozporządzenia Komisji (WE) nr 1580/2007, stosuje się odpowiednio przepisy art. 7 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Art. 19. 

1. Minister właściwy do spraw rynków rol nych może określić, w drodze rozporządzenia: 1)8

1) inne niż wymienione w art. 9 ust. 6 dokumenty, które dołącza się do wniosków o wydanie decyzji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1—4 i 6, mając na względzie zapewnienie prawidłowego przyzna wania pomocy finansowej, a także innych środków finansowych określonych w przepisach Unii Euro pejskiej, wstępnie uznanym grupom producentów i uznanym organizacjom producentów oraz uzna nym zrzeszeniom organizacji producentów;

2) inne niż określone w przepisach Unii Europejskiej terminy wypłaty środków na dofinansowanie fun duszu operacyjnego z tytułu realizacji programu operacyjnego w poprzednim roku, mając na wzglę dzie możliwość przeprowadzania kontroli realizo wanych programów;

3) (uchylony);82)

4) wykaz działań i wydatków objętych pomocą finan sową z tytułu realizacji programu operacyjnego oraz stawki dopłat do powierzchni produkcji owoców i warzyw, w związku ze stosowaniem technologii mających na celu ochronę środowiska lub poprawę jakości produktów, mając na względzie wdrażanie do praktyki rolniczej metod produkcji przyjaznych dla środowiska oraz upowszechnianie osiągnięć nauki w praktyce rolniczej;

5) stawkę dopłaty za kilometr przy przewozie owoców lub warzyw transportem kolejowym lub wodnym, biorąc pod uwagę dodatkowe koszty transportu kolejowego lub wodnego w porównaniu z kosztami transportu drogowego, mając na względzie ochro nę środowiska; 6)8

3) przypadki, w których zezwala się na realizację odrębnych programów operacyjnych do zakończe nia okresu, na który zostały one ustanowione, w sy tuacji połączenia się organizacji producentów, ma jąc na względzie prawidłowe realizowanie celów i zadań organizacji producentów;

7) (uchylony);84) 8)8

3) standardowe zryczałtowane stawki kosztów dzia łań realizowanych przez organizację producentów w ramach programów operacyjnych, w przypadkach określonych przepisami Unii Europejskiej, mając na względzie uproszczenie kalkulacji przyznawanego wsparcia.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych okreś li, w drodze rozporządzenia:

1) warunki i tryb zmian programu operacyjnego wpro wadzanych w trakcie jego realizacji, mając na wzglę dzie zmieniającą się sytuację rynkową oraz koniecz ność ochrony interesów ekonomicznych organizacji producentów; 7

7) Przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnośniku 4. 7

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 7

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 80) Dodany przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. 8

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. a tiret pierw sze ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 8

2) Przez art. 1 pkt 19 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 8

3) Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 4. 8

4) Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 4; uchylony przez art. 1 pkt 19 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 145 — 8832 — Poz. 8682) warunki i tryb zmian programu operacyjnego wpro wadzanych w trakcie jego realizacji, które nie wy magają zatwierdzenia przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji, mając na względzie zmieniającą się sytuację rynkową, ko nieczność ochrony interesów ekonomicznych orga nizacji producentów oraz zakres dokonywanych zmian;

3) (uchylony);85)

4) wskaźniki redukcji lub sposób ich ustalania, sposób określania wartości owoców i warzyw sprzedanych oraz okresy referencyjne stosowane przy określaniu wartości owoców i warzyw sprzedanych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej, mając na względzie prawidłowe wyliczenie wartości produkcji sprzedanej niezbędnej do określenia wysokości środ ków na dofinansowanie funduszu operacyjnego;

5) kryteria kwalifikacji produkcji jako doświadczalnej, mając na względzie nowatorstwo stosowanych roz wiązań, koncepcji oraz ryzyko ich wprowadzenia;

6) (uchylony);86)

7) warunki i tryb zwrotu składników majątkowych in westycji zrealizowanej w ramach programu opera cyjnego w gospodarstwie członka organizacji pro ducentów lub jej wartości, w przypadku wystąpienia członka z organizacji, mając na względzie zabezpie czenie interesów organizacji producentów oraz za pewnienie prawidłowego gospodarowania środka mi publicznymi;

8) (uchylony);87)

9) wzór świadectwa, o którym mowa w art. 12 ust. 3 pkt 4 lit. c, mając na względzie zapewnienie ujed nolicenia stosowania systemu pomocy finansowej;

10) 8

8) wzór protokołu, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 4, mając na względzie zasadność ubiegania się o przyznanie pomocy na dofinansowanie funduszu operacyjnego z tytułu nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzedaży; 1

1) sposób oznaczania i zabezpieczenia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 6, mając na względzie skuteczne uniemożliwienie wprowadzenia tych owoców i wa rzyw do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji; 1

2) tryb i  terminy powiadamiania, o którym mowa w art. 15 ust. 5, mając na względzie umożliwienie przeprowadzenia kontroli jakości owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży; 1

3) (uchylony);89) 14)90) terminy przekazywania informacji, o których mo wa w art. 3 ust. 2, art. 10 pkt 2, art. 12 ust. 1 pkt 3 oraz art. 13 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 1a, mając na wzglę dzie zapewnienie ich sprawnego i prawidłowego przekazania Komisji Europejskiej w zakresie wyni kającym z przepisów Unii Europejskiej dotyczących funkcjonowania rynków owoców i warzyw; 15)9

1) przypadki, w których spadek wartości produkcji sprzedanej wystąpił z przyczyn niezależnych od gru py lub organizacji producentów, oraz sposób po twierdzenia wystąpienia tego spadku, mając na względzie złagodzenie skutków spadku wartości pomocy finansowej wynikającej ze spadku wartości produkcji sprzedanej; 16)9

2) maksymalną wysokość rekompensat z tytułu nie przeznaczania do sprzedaży niektórych gatunków owoców i warzyw, dla których rekompensaty te nie zostały określone przepisami Unii Europejskiej, ma jąc na względzie prawidłowe wykorzystanie fundu szu operacyjnego na nieprzeznaczanie owoców i warzyw do sprzedaży; 17)9

2) sposób zagospodarowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, mając na wzglę dzie prawidłowe funkcjonowanie rynku owoców i warzyw; 18)9

3) sposób, wysokość oraz terminy spłaty przez od biorców produktów nieprzeznaczonych do sprzeda ży wartości tych produktów oraz związanych z tym kosztów sortowania, pakowania oraz transportu, mając na względzie zapewnienie prawidłowego wdrożenia przepisów Unii Europejskiej w zakresie nieprzeznaczania owoców i warzyw do sprzedaży.

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych:

1) określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wa runki przyznawania pomocy finansowej oraz wykaz kwalifikowanych kosztów inwestycji, o których mo wa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b, mając na względzie zapewnienie prawidłowego wykorzystania pomocy finansowej na inwestycje realizowane w ramach zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania;

2) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporzą dzenia, wysokość krajowych środków finansowych, o których mowa w art. 9 ust. 10, wyrażoną jako pro cent kwalifikowanych kosztów inwestycji, mając na względzie zapewnienie kontynuacji inwestycji nie zbędnych do spełnienia warunków wymaganych do uznania organizacji producentów.

4. (uchylony).94) 8

5) Przez art. 1 pkt 19 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mo wa w odnośniku 1. 8

6) Przez art. 2 pkt 6 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 72. 8

7) Przez art. 1 pkt 16 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 4. 8

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 8

9) Przez art. 1 pkt 19 lit. b tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 90) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. b tiret czwar te ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 9

1) Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. b tiret czwarte ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 4; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. b tiret czwarte ustawy, o której mowa w od nośniku 1. 9

2) Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. b tiret czwarte ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 4. 9

3) Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. b tiret czwarte ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 4; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. b tiret piąte ustawy, o której mowa w od nośniku 1. 9

4) Przez art. 1 pkt 19 lit. c ustawy, o której mowa w odnośni ku 1. Dziennik Ustaw Nr 145 — 8833 — Poz. 8685. Minister właściwy do spraw rynków rolnych mo że określić, w drodze rozporządzenia, przypadki, w któ rych wprowadzane do obrotu owoce lub warzywa mo gą nie spełniać wymagań jakości handlowej, mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.

6. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia:

1) przypadki, w których handlowcy są zwolnieni z obo wiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 1, mając na względzie zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu kontroli jakości handlowej owoców i wa rzyw wprowadzanych do obrotu;

2) kryteria wpisu do bazy danych, o  której mowa w art. 15 ust. 7 pkt 2, mając na względzie obowią zujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej; 3)9

5) wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych u handlowców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie ob rotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej, mając na względzie zapewnienie jednolitego sposobu przeprowadzania kontroli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 19a.9

6)

1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Agencja realizuje zadania i obowiąz ki państwa członkowskiego lub właściwej władzy pań stwa członkowskiego związane z wdrożeniem na tery torium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” ustanowionego zgodnie z art. 103ga ust. 1 rozporządzenia nr 1234/2007.

2. W zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, dyrektor oddziału terenowego Agencji, w dro dze decyzji:

1) zatwierdza wnioskodawców, o  których mowa w art. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 288/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiającego szczegó łowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólno towej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w pla cówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ra mach programu „Owoce w  szkole” (Dz.  Urz. UE L 94 z 08.04.2009, str. 38), zwanego dalej „roz porządzeniem nr 288/2009”, spełniających warunki określone w art. 7 lub 8 rozporządzenia nr 288/2009 i zawiesza lub cofa zatwierdzenie na zasadach okreś lonych w art. 9 rozporządzenia nr 288/2009;

2) przyznaje pomoc wspólnotową zgodnie z art. 103ga ust. 1 rozporządzenia nr 1234/2007;

3) nakłada kary, o których mowa w art. 13 ust. 10 roz porządzenia nr 288/2009, i egzekwuje je w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w ad ministracji.

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych opra cowuje projekt strategii, o której mowa w art. 103ga ust. 2 rozporządzenia nr 1234/2007. Art. 19b.9

6)

1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Agencję związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” oraz sposób i tryb reali zacji tych zadań, mając na względzie zapewnienie sku tecznego i efektywnego wdrożenia tego programu.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rynków rolnych może okreś lić szczegółowe warunki uczestnictwa podmiotów w programie „Owoce w szkole” oraz szczegółowe wa runki i tryb przyznawania pomocy wspólnotowej, o któ rej mowa w art. 103ga rozporządzenia nr 1234/2007, mając na względzie zapewnienie prawidłowej i przej rzystej realizacji tego programu zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie.

3. W przypadku gdy w przepisach Unii Europejskiej określonym podmiotom zostały przyznane uprawnienia lub obowiązki związane z wdrożeniem programu „Owo ce w szkole”, minister właściwy do spraw rynków rol nych, w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, okreś li sposób realizacji tych uprawnień lub wykonania tych obowiązków, mając na względzie zapewnienie skutecz nej realizacji tego programu. Art. 19c.9

6) Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, sposób realizacji środków towarzyszących, o których mowa w art. 3 ust. 4 rozporządzenia nr 288/2009, mając na względzie zapewnienie prawidłowego wykonania pro gramu „Owoce w szkole”, a także kierując się potrzebą upowszechniania wśród dzieci zdrowych nawyków ży wieniowych. Rozdział 3 Rynek chmielu Art. 20. 

1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej wojewódzki inspektor, właściwy ze wzglę du na miejsce położenia uprawy chmielu lub lokalizację ośrodka certyfikacji:

1) wydaje certyfikat na chmiel;

2) wydaje certyfikat na produkty chmielowe;

3) pobiera próbki chmielu lub produktów chmielowych do badań laboratoryjnych;

4) prowadzi ewidencję: a)9

7) umów zawartych z wyprzedzeniem w rozumie niu art. 185 ust. 2 rozporządzenia nr 1234/2007, zwanych dalej „umowami zawartymi z wyprze dzeniem”, b) ilości chmielu dostarczonego nabywcy przez pro ducentów lub grupę producentów chmielu z po działem na chmiel dostarczony na podstawie umów zawartych z wyprzedzeniem oraz chmiel dostarczony na podstawie innych umów, c) chmielu zebranego z plantacji należących do bro warów i zużytego przez te browary w stanie świe żym lub po przetworzeniu, 9

5) Dodany przez art. 1 pkt 19 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 9

6) Dodany przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. 9

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 145 — 8834 — Poz. 868

d) powierzchni uprawy chmielu — na podstawie zgłoszenia producenta chmielu lub grupy produ centów chmielu;

5) sprawuje nadzór nad: a) zamkniętym obiegiem działania, b) sporządzaniem dokumentów potwierdzających ilość chmielu lub produktów chmielowych pod danych procesowi obróbki i ilość wytworzonych produktów chmielowych, c) mieszaniem chmielu, d) przepakowywaniem chmielu lub produktów chmielowych, na które został wydany certyfikat, e) oznaczaniem i pieczętowaniem opakowań chmie lu przygotowanego lub produktów chmielowych, na które wydaje się certyfikat;

6) wydaje dokumenty na chmiel przygotowany lub produkty chmielowe wytwarzane na zlecenie bro waru i zużyte przez ten browar na własne potrzeby. 1a. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. d:

1) przekazuje się w terminie do dnia 31 maja roku zbioru na formularzu opracowanym i udostępnio nym przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;

2) zawiera w szczególności: a) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres oraz numer identy fikacyjny producenta chmielu, b) nazwę i adres siedziby grupy producentów chmie lu, jeżeli producent chmielu jest członkiem grupy producentów chmielu, c) wielkość powierzchni każdej uprawy, miejsce jej położenia, numer ewidencyjny uprawy, jej wiek oraz numer albo numery działek ewidencyjnych — w odniesieniu do każdej odmiany chmielu. 1b. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b, jest prowadzona na podstawie kopii faktur przekazywa nych przez producenta chmielu lub grupę producentów chmielu, w miarę realizacji dostaw chmielu lub jedno razowo, jednakże nie później niż do dnia 15 marca roku następującego po roku zbioru. 1c. Wojewódzki inspektor, właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy chmielu, może zlecić pobie ranie próbek chmielu do badań laboratoryjnych rzeczo znawcy wpisanemu do rejestru rzeczoznawców, pro wadzonego na podstawie przepisów o jakości handlo wej artykułów rolno-spożywczych.

2. W zakresie określonym przepisami Unii Europej skiej wojewódzki inspektor, właściwy ze względu na miejsce objęcia importowanego chmielu lub produktu chmielowego procedurą dopuszczenia do obrotu, prze prowadza kontrole dotyczące spełniania przez chmiel lub produkt chmielowy minimalnych wymagań jakoś ciowych. 2a. Kontrolę, o której mowa w ust. 2, przeprowadza się zgodnie z przepisami rozdziału 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno -spożywczych.

3. W zakresie określonym przepisami Unii Europej skiej Główny Inspektor:

1) przeprowadza kontrole przestrzegania procedur certyfikacji chmielu lub produktów chmielowych;

2) wydaje decyzje w sprawie zatwierdzenia ośrodka certyfikacji;

3) wyznacza wojewódzkie inspektoraty jakości hand lowej artykułów rolno-spożywczych jako ośrodki certyfikacji, w przypadku certyfikacji chmielu w gos podarstwie;

4) nadaje numery identyfikacyjne ośrodkom certyfi kacji;

5) prowadzi ewidencję świadectw równoważności na chmiel i produkty chmielowe pochodzące z importu.

4. W zakresie określonym przepisami Unii Europej skiej marszałek województwa wydaje decyzje w sprawie:

1) uznania grupy producentów chmielu;

2) cofnięcia uznania grupie producentów chmielu.

5. Marszałek województwa niezwłocznie przekazuje informacje o wydaniu decyzji, o których mowa w ust. 4, ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych oraz Prezesowi Agencji Restrukturyzacji.

6. Minister właściwy do spraw rynków rolnych jest organem wyższego stopnia w stosunku do marszałka województwa w sprawach, o których mowa w ust. 4. Art. 20a. 

1. Wojewódzki inspektor, właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy chmielu, prowa dzi kontrolę jednolitości odmianowej chmielu na po wierzchniach uprawy chmielu zgłoszonych do ewiden cji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. d.

2. Kontroli nie podlegają powierzchnie uprawy chmielu prowadzone w celach doświadczalnych.

3. Kontrolę przeprowadza się nie wcześniej niż 30 dni przed planowanym terminem zbioru chmielu, po uzgod nieniu terminu kontroli z producentem lub grupą pro ducentów chmielu.

4. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwierdzony brak jednolitości odmianowej chmielu na powierzchni uprawy danej odmiany chmielu, zgłoszonej do ewiden cji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. d, wojewódz ki inspektor nakazuje, w drodze decyzji, zniszczenie roślin chmielu innej odmiany lub odmian. Decyzji na daje się rygor natychmiastowej wykonalności.

5. Zniszczenia roślin chmielu, o  którym mowa w ust. 4, dokonuje się, na koszt producenta chmielu, przez wykopanie karp tych roślin. Art. 21. 

1. Wojewódzki inspektor, po otrzymaniu wniosku o wydanie certyfikatu na chmiel nieprzygoto wany, pobiera próbki do badań laboratoryjnych oraz dokonuje zważenia i zabezpieczenia chmielu przez:

1) zamknięcie oraz zaplombowanie opakowania w spo sób uniemożliwiający jego otwarcie bez naruszenia plomby, na której umieszczony jest numer; Dziennik Ustaw Nr 145 — 8835 — Poz. 8682) opatrzenie każdego opakowania etykietą zawiera jącą informacje o: a) rejonie uprawy, b) roku zbioru, c) nazwie odmiany, d) numerze identyfikacyjnym ośrodka certyfikacji, e) zawartości nasion, przy użyciu określeń: — „chmiel zaziarniony” — w przypadku gdy za wartość nasion wynosi więcej niż 2% masy chmielu, — „chmiel niezaziarniony” — w przypadku gdy zawartość nasion wynosi nie więcej niż 2% ma sy chmielu.

2. Datę i miejsce czynności, o których mowa w ust. 1, inspektor ustala z producentem chmielu.

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych okreś li, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie certyfikatu na chmiel nieprzygotowany i deklaracji dołą czonej do chmielu nieprzygotowanego zgłoszonego do certyfikacji, mając na względzie zapewnienie jednolitości przekazywanych danych. Art. 22. 

1. Decyzję o zatwierdzeniu ośrodka certyfi kacji wydaje się przedsiębiorcy wykonującemu działal ność gospodarczą w zakresie:

1) obrotu chmielem lub

2) przygotowania chmielu, lub

3) wytwarzania produktów chmielowych — jeżeli obiekt, w którym ma być certyfikowany chmiel lub produkty chmielowe, urządzenia techniczne oraz ich rozmieszczenie w obiekcie umożliwiają prowadzenie certyfikacji.

2. Wniosek o  wydanie decyzji, o  której mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i  adres albo nazwę, określenie siedziby i  adres wnioskodawcy;

2) informację o miejscu położenia obiektu, w którym ma być certyfikowany chmiel lub produkty chmie lowe;

3) informację o urządzeniach technicznych i  ich roz mieszczeniu w obiekcie.

3. Do wniosku dołącza się:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny wniosko dawcy do obiektu; 2)9

8) zaświadczenie albo oświadczenie wnioskodawcy stwierdzające, że obiekty spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożaro wej i przepisach sanitarnych. 3a.9

9) Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następu jącej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności kar nej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

4. Po wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 1, Głów ny Inspektor informuje przedsiębiorcę o numerze iden tyfikacyjnym nadanym ośrodkowi certyfikacji.

5. Główny Inspektor może cofnąć, w drodze decyzji, zatwierdzenie ośrodka certyfikacji, w przypadku gdy przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, nie przestrze ga przepisów dotyczących certyfikacji chmielu lub pro duktów chmielowych lub obiekt, w którym ma być certyfikowany chmiel lub produkty chmielowe, urzą dzenia techniczne i ich rozmieszczenie w obiekcie unie możliwiają prowadzenie certyfikacji. Art. 23. 

1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Główny Inspektor przekazuje Komisji Eu ropejskiej informacje o:

1) ośrodkach certyfikacji albo wyznaczonych jako ośrodki certyfikacji wojewódzkich inspektoratach jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i nadanych im numerach identyfikacyjnych;

2) stosowanej metodzie kontroli wilgotności względnej chmielu;

3) liczbie i wynikach przeprowadzonych w roku kalen darzowym kontroli przestrzegania procedur certy fikacji chmielu i produktów chmielowych;

4) liczbie i wynikach przeprowadzonych w roku kalen darzowym kontroli chmielu i produktów chmielo wych pochodzących z importu;

5) nazwach i adresach jednostek certyfikujących;

6) ilości chmielu, która w danym roku zbioru jest przed miotem umów zawartych z wyprzedzeniem;

7) ilości chmielu dostarczonego z danego roku zbioru i średniej cenie za 1 kg chmielu;

8) wielkości produkcji alfa-kwasów i  ich średniej za wartości w chmielu;

9) ilości chmielu objętego umowami zawartymi z wy przedzeniem w odniesieniu do następnego roku zbiorów;

10) liczbie producentów chmielu; 1

1) (uchylony);100) 1

2) powierzchni uprawy i wielkości zbiorów chmielu. 9

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 55 pkt 1 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2011 r. 9

9) Dodany przez art. 55 pkt 2 ustawy, o której mowa w od nośniku 98. 100) Przez art. 1 pkt 3 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 56, poz. 366), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 145 — 8836 — Poz. 8682. W zakresie określonym przepisami Unii Europej skiej minister właściwy do spraw rynków rolnych prze kazuje Komisji Europejskiej informacje o:

1) rejonach uprawy chmielu;

2) uznanych grupach producentów chmielu;

3) jednostce odpowiedzialnej za: a) przeprowadzenie kontroli przestrzegania procedur certyfikacji chmielu i produktów chmielowych, b) prowadzenie ewidencji powierzchni uprawy chmielu.

3. Grupa producentów chmielu przekazuje Główne mu Inspektorowi do dnia 15 marca roku następującego po roku zbioru informacje o ponoszonym przez:

1) producenta chmielu średnim koszcie wstępnego przygotowania 1 kg chmielu;

2) grupę producentów chmielu: a) średnim koszcie składowania 1 kg chmielu, b) średnim koszcie w związku ze sprzedażą 1 kg chmielu.

4. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3, przekazuje Głównemu Inspektorowi informacje o średniej zawartości alfa-kwasów w chmielu do dnia 15 marca roku następującego po roku zbioru.

5. Główny Inspektor przekazuje informacje, o któ rych mowa w ust. 1, również ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych.

6. Główny Inspektor przekazuje Prezesowi Główne go Urzędu Statystycznego informacje o:

1) powierzchni uprawy chmielu, w kraju i w poszcze gólnych województwach, w  terminie do dnia 28 marca,

2) wielkości zbiorów chmielu, w kraju i w poszczegól nych województwach, w terminie do dnia 30 kwietnia — roku następującego po roku zbioru. Art. 2

4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, rejony uprawy chmie lu, z uwzględnieniem podziału terytorialnego kraju, mając na względzie czynniki przyrodnicze, tradycyjnie wyodrębnione rejony uprawy chmielu, a także planta cje chmielu założone przed dniem 1 września 2001 r. Rozdział 4 Rynek tytoniu Art. 2

5. (uchylony).101) Art. 2

6. (uchylony).101) Art. 2

7. (uchylony).101) Art. 2

8. (uchylony).101) Art. 2

9. (uchylony).101) Art. 30. (uchylony).101) Art. 3

1. (uchylony).101) Art. 31a. (uchylony).102) Art. 3

2. (uchylony).101) Art. 3

3. (uchylony).101) Art. 33a. (uchylony).101) Art. 33b. (uchylony).101) Art. 33c. (uchylony).101) Art. 33d. (uchylony).101) Art. 33e. (uchylony).101) Art. 33f. (uchylony).101) Art. 33fa.10

3) Płatność niezwiązana przysługuje pro ducentowi rolnemu, który:

1) jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 33fd ust. 1;

2) spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej, określone w przepisach o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej104). Art. 33fb.10

3)

1. Prawo do uzyskania płatności nie związanej nabywa, z mocy ustawy, osoba fizyczna, oso ba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadają ca osobowości prawnej, która w dniu 31 marca 2007 r.: 1)10

5) była wpisana do rejestru podmiotów posiadają cych prawo do uzyskania płatności uzupełniającej, o której mowa w przepisach rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustana wiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr  1254/1999, (WE) nr  1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 269, z późn. zm.), związanej z produkcją i 10

1) Przez art. 1 pkt 23 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 10

2) Dodany przez art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, ryn ku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 52, poz. 303), która weszła w życie z dniem 11 kwietnia 2008 r.; uchylony przez art. 1 pkt 23 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 10

3) Dodany przez art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, ryn ku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 52, poz. 303), która weszła w życie z dniem 11 kwietnia 2008 r. 10

4) Obecnie: przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, stosownie do art. 10 ustawy z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 44, poz. 262), która weszła w życie z dniem 15 marca 2008 r. 10

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 145 — 8837 — Poz. 868

2)10

5) posiadała prawo do uzyskania płatności uzupeł niającej, o której mowa w rozporządzeniu wymie nionym w pkt 1, związanej z produkcją, które zosta ło nabyte z mocy ustawy przez osobę fizyczną, oso bę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposia dającą osobowości prawnej, będącą w 2005 r. lub w 2006 r. stroną umowy kontraktacji lub umowy na uprawę tytoniu.

2. Dyrektor oddziału terenowego Agencji wydaje, na wniosek, decyzję w sprawie stwierdzenia nabycia, z mocy ustawy, prawa do uzyskania płatności niezwią zanej.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, jest składany do dyrektora oddziału terenowego Agencji, na formu larzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, i zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;

3) numer REGON — jeżeli wnioskodawca jest osobą prawną;

4) numer identyfikacyjny wnioskodawcy, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewiden cji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności — jeżeli został nadany.

4. Dyrektor oddziału terenowego Agencji wydaje decyzje o:

1) stwierdzeniu nabycia prawa do uzyskania płatności niezwiązanej, jeżeli wnioskodawca spełnia warunki nabycia tego prawa z mocy ustawy, i wpisuje wnios kodawcę do rejestru określonego w art. 33fd ust. 1;

2) odmowie stwierdzenia nabycia prawa do uzyskania płatności niezwiązanej, jeżeli wnioskodawca nie speł nia warunków nabycia tego prawa z mocy ustawy. Art. 33fc.10

3)

1. Prawo do uzyskania płatności nie związanej jest niepodzielne i:

1) podlega dziedziczeniu;

2) może być nabyte wyłącznie przez osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną niepo siadającą osobowości prawnej, która nabywa w ca łości gospodarstwo rolne od dotychczasowego posiadacza prawa do uzyskania płatności niezwią zanej.

2. Przeniesienia prawa do uzyskania płatności nie związanej w drodze czynności prawnej dokonuje się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

3. Jeżeli prawo do uzyskania płatności niezwiązanej przysługuje łącznie kilku podmiotom, to:

1) rozporządzanie tym prawem, w zakresie określonym w ust. 1, wymaga zgody wszystkich podmiotów, którym to prawo przysługuje, wyrażonej, pod rygo rem nieważności, w formie pisemnej;

2) w przypadku śmierci osoby fizycznej albo rozwią zania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jej uprawnie nia wynikające z łącznego prawa do uzyskania płat ności niezwiązanej wygasają;

3) płatność niezwiązaną przyznaje się podmiotowi wskazanemu, w formie pisemnej z notarialnie po świadczonymi podpisami, przez pozostałe podmio ty, którym przysługuje prawo do uzyskania płat ności niezwiązanej.

4. Jeżeli zgoda, o której mowa w ust. 3 pkt 1, nie została wyrażona, każdy z podmiotów, którym łącznie przysługuje prawo do uzyskania płatności niezwiązanej, może żądać rozstrzygnięcia przez sąd. Sąd orzeka, uwzględniając interesy wszystkich podmiotów.

5. W sprawach, o których mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilne go o postępowaniu nieprocesowym.

6. Nabywca prawa do uzyskania płatności niezwią zanej składa do dyrektora oddziału terenowego Agen cji wniosek o wpis do rejestru określonego w art. 33fd ust.  1, zawierający informacje, o  których mowa w art. 33fb ust. 3, w terminie 14 dni od dnia nabycia tego prawa.

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, dołącza się:

1) w przypadku przeniesienia prawa do uzyskania płatności niezwiązanej w drodze czynności prawnej — kopię dokumentu potwierdzającego przeniesienie tego prawa;

2) prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo

3) w przypadku przeniesienia prawa do uzyskania płat ności niezwiązanej w drodze dziedziczenia, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwier dzenie nabycia spadku: a) zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo b) kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku: — potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo —10

6) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracow nika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopią tego potwier dzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracow nika Agencji, albo 4)10

7) zarejestrowany akt poświadczający dziedziczenie sporządzony przez notariusza.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 3:

1) spadkobierca składa prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postano wienia; 10

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 10

7) Dodany przez art. 1 pkt 25 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 145 — 8838 — Poz. 8682) decyzję w sprawie wpisu do rejestru określonego w art. 33fd ust. 1 wydaje się po złożeniu przez spad kobiercę prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Art. 33fd.10

3)

1. Dyrektor oddziału terenowego Agen cji prowadzi rejestr podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej.

2. Rejestr podmiotów posiadających prawo do uzy skania płatności niezwiązanej:

1) prowadzi się w formie papierowej i w wersji elek tronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji;

2) jest jawny i zawiera dane, o których mowa w art. 33fb ust. 3, informacje o indywidualnej ilości referencyj nej, o której mowa w art. 33fe, oraz informację o zda rzeniu prawnym, na podstawie którego podmiot posiadający prawo do uzyskania płatności niezwią zanej nabył to prawo.

3. Dyrektor oddziału terenowego Agencji w przy padku, o którym mowa w art. 33fc ust. 6, wydaje decy zje o:

1) skreśleniu podmiotu, któremu dotychczas przysłu giwało prawo do uzyskania płatności niezwiązanej, z rejestru podmiotów posiadających prawo do uzy skania płatności niezwiązanej oraz

2) wpisie nabywcy prawa do uzyskania płatności nie związanej do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej.

4. Podmiot wpisany do rejestru podmiotów posia dających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej informuje dyrektora oddziału terenowego Agencji, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agen cję, o zmianie danych, o których mowa w art. 33fb ust. 3, w terminie 14 dni od dnia jej zaistnienia.

5. Dyrektor oddziału terenowego Agencji wydaje decyzję o odmowie wpisu do rejestru podmiotów po siadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej nabywcy tego prawa, jeżeli podmiot, któremu dotych czas przysługiwało to prawo, nie jest wpisany do tego rejestru. Art. 33fe.10

3)

1. W decyzjach wydawanych na pod stawie art. 33fb ust. 4 pkt 1 dyrektor oddziału tereno wego Agencji określa ilość surowca tytoniowego zwią zaną z prawem do uzyskania płatności niezwiązanej, będącą podstawą do określenia wysokości płatności niezwiązanej, zwaną dalej „indywidualną ilością refe rencyjną”.

2. Indywidualna ilość referencyjna stanowi ilość surowca tytoniowego wyprodukowanego w ramach umowy kontraktacji lub umowy na uprawę tytoniu:

1) zawartej w 2006 r., której stroną była osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niepo siadająca osobowości prawnej, która nabyła z mo cy ustawy prawo do uzyskania płatności uzupełnia jącej, określonej w art. 1 ust. 1 pkt 2, przysługujące w dniu 31 marca 2007 r. nabywcy z mocy ustawy prawa do uzyskania płatności niezwiązanej, lub

2) zawartej w 2005 r., której stroną była osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niepo siadająca osobowości prawnej, która nabyła z mo cy ustawy prawo do uzyskania płatności uzupełnia jącej, określonej w art. 1 ust. 1 pkt 2, przysługujące w dniu 31 marca 2007 r. nabywcy z mocy ustawy prawa do płatności niezwiązanej, jeżeli nie była stroną umowy, o której mowa w pkt 1 — jednak nie mniej niż 70% ilości surowca tytoniowego objętego umową kontraktacji lub umową na uprawę tytoniu.

3. W decyzjach wydawanych na podstawie art. 33fd ust. 3 pkt 2 dyrektor oddziału terenowego Agencji okreś la nabywcy prawa do uzyskania płatności niezwiązanej indywidualną ilość referencyjną równą indywidualnej ilości referencyjnej określonej podmiotowi, któremu dotychczas przysługiwało to prawo. Art. 33ff.10

3)

1. Decyzję w sprawie przyznania płat ności niezwiązanej wydaje dyrektor oddziału terenowe go Agencji, na wniosek składany corocznie w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja, na formularzu opra cowanym i udostępnionym przez Agencję.

2. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w art. 33fc ust. 6, decyzję w sprawie przyznania płatnoś ci niezwiązanej wydaje się, jeżeli decyzja w sprawie wpisu do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej stała się ostateczna.

3. Wniosek o przyznanie płatności niezwiązanej za wiera w szczególności informacje, o których mowa w art. 33fb ust. 3.

4. Do wniosku dołącza się dokument sporządzony w sposób określony w art. 33fc ust. 3 pkt 3, jeżeli prawo do uzyskania płatności niezwiązanej przysługuje łącznie kilku podmiotom.

5. Płatność niezwiązana stanowi iloraz:

1) iloczynu indywidualnej ilości referencyjnej wniosko dawcy i wysokości środków finansowych określo nych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 i

2) sumy wszystkich indywidualnych ilości referencyj nych wnioskodawców, którzy złożyli w danym roku wnioski o przyznanie płatności niezwiązanej.

6. Płatność niezwiązaną, ustaloną zgodnie z ust. 5, dyrektor oddziału terenowego Agencji zaokrągla w dół do pełnych groszy. 6a.10

8) Przyznaną producentowi surowca tytoniowe go kwotę płatności niezwiązanej Agencja wypłaca w ter minie od dnia 1 grudnia danego roku kalendarzowego do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. 6b.10

8) W przypadku śmierci osoby fizycznej lub rozwiązania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której przyznana płatność niezwiązana nie została wypłacona, Agencja wypłaca tę płatność następcy prawnemu, który nabył prawo do uzyskania płatności niezwiązanej, na jego wniosek. 10

8) Dodany przez art. 1 pkt 26 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 145 — 8839 — Poz. 868

6c.10

8) Agencja zapewnia środki finansowe na wy płatę płatności niezwiązanej:

1) następcy prawnemu, który nabył prawo do uzyska nia płatności niezwiązanej — w przypadku, o którym mowa w ust. 6b;

2) przyznanej w wyniku postępowania odwoławczego prowadzonego na skutek odmowy przyznania płat ności niezwiązanej albo jej części. 7.10

9) Rada Ministrów corocznie określa, w drodze rozporządzenia, wysokość środków finansowych prze znaczonych na płatność niezwiązaną, mając na względzie założenia do ustawy budżetowej na dany rok lub środki przewidziane w budżecie państwa na ten cel, a także zobowiązania wynikające z  zawartych przez Rzecz pospolitą Polską umów międzynarodowych oraz mak symalną wysokość środków finansowych zatwierdzo nych przez Komisję Europejską w decyzji wydawanej na podstawie art. 132 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośrednie go dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i usta nawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozpo rządzenie (WE) nr 1782/2003. Art. 33g.1

10)

1. Prezes Agencji przeprowadza kon trole podmiotów ubiegających się o przyznanie płatnoś ci niezwiązanej zgodnie z rocznym planem kontroli.

2. Prezes Agencji może powierzyć przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1, Agencji Restruktury zacji.

3. Kontrole, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się w zakresie spełnienia warunków do przyznania płat ności niezwiązanej.

4. Do kontroli, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy o Agencji Rynku Rolnego i or ganizacji niektórych rynków rolnych dotyczące czyn ności sprawdzających, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 — przepisy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Art. 33h.1

10) Minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje Komisji Europejskiej, na jej wniosek, informacje o rynku tytoniu. Rozdział 5 Rynek suszu paszowego Art. 3

4. (uchylony).111) Art. 34a.11

2) Zielonka przeznaczona do produkcji suszu paszowego metodą dehydratacji oznacza świeżą zielonkę o wilgotności nie mniejszej niż 30%, której okres przechowywania od wprowadzenia na teren przedsiębiorstwa przetwórczego, o  którym mowa w art. 2 pkt 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 382/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego (Dz. Urz. UE L 61 z 08.03.2005, str. 4, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji 382/2005”, do rozpoczęcia przetwarzania na susz pa szowy nie przekracza 48 godzin. Art. 34b.11

2)

1. Przedsiębiorstwo przetwórcze, nie zwłocznie po wprowadzeniu na jego teren zielonki prze znaczonej do produkcji suszu paszowego metodą de hydratacji, oznacza jej wilgotność:

1) na podstawie określonego w procentach ilorazu różnicy masy zielonki przeznaczonej do dehydrata cji i suchej masy suszu paszowego do masy zielon ki przeznaczonej do dehydratacji lub

2) laboratoryjnie: a) zgodnie z normą PN-ISO 6496:2002 Pasze. Ozna czanie wilgotności i zawartości innych substancji lotnych, b) na próbkach pobranych z partii zielonki przezna czonej do dehydratacji podczas jej wprowadze nia na teren przedsiębiorstwa przetwórczego, zgodnie z normą PN-EN ISO 6497:2005 Pasze. Pobieranie próbek oraz normą PN-ISO 6498:2001 Pasze. Przygotowanie próbek do badań, lub

3) przy zastosowaniu urządzeń do pomiaru wilgot ności zielonki przeznaczonej do dehydratacji. Art. 35. 

1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji:

1) wydaje decyzje w sprawach: a)1 1

3) zatwierdzenia przedsiębiorstwa przetwórcze go, b) zatwierdzenia nabywcy pasz do suszenia lub rozdrabniania w rozumieniu art. 2 pkt 3 rozpo rządzenia Komisji 382/2005, c) cofnięcia zatwierdzeń, o których mowa w lit. a i b, d)1 1

4) przyznawania pomocy, o której mowa w art. 86 ust. 1 rozporządzenia nr 1234/2007, zwanej dalej „pomocą”, w tym obniżenia kwoty pomocy zgod nie z art. 30 rozporządzenia Komisji nr 382/2005;

2) prowadzi nadzór nad: a) ponownym wprowadzeniem na teren przedsię biorstwa przetwórczego suszu paszowego, wy produkowanego przez to przedsiębiorstwo, w ce lu przepakowania, b) wprowadzeniem na teren przedsiębiorstwa prze twórczego suszu paszowego wyprodukowanego przez inne przedsiębiorstwo przetwórcze. 10

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 1

10) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 11

1) Przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 245, poz. 1774), która weszła w życie z dniem 12 stycz nia 2007 r. 11

2) Dodany przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w od nośniku 4. 11

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 4. 11

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 145 — 8840 — Poz. 8682. Wnioski o wydanie decyzji w sprawie zatwierdzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, zawierają w szcze gólności:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnios kodawcy albo nazwę i adres siedziby wnioskodaw cy;

2) numer rejestracyjny nadany wnioskodawcy w cen tralnym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Agencję.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agen cję.

4. Do wniosku o wydanie decyzji w sprawie zatwier dzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, dołącza się dokumentację określoną w art. 5 lit. a rozporządzenia Komisji 382/2005.

5. Wniosek o przyznanie pomocy składa się na for mularzu udostępnionym przez Agencję.

6. Minister właściwy do spraw rynków rolnych okreś li, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o przyznanie pomocy, mając na względzie uzyskanie informacji okreś lonych w art. 19 rozporządzenia Komisji 382/2005. Art. 35a.11

5) Prezes Agencji na podstawie informacji, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 2 lit. c, monitoruje dostawy zielonki przeznaczonej do produkcji suszu pa szowego metodą dehydratacji, a w uzasadnionych przy padkach prowadzi nadzór nad pobieraniem próbek zielonki oraz oznaczaniem jej wilgotności, jeżeli ozna czanie odbywa się w przedsiębiorstwie przetwórczym. Art. 36. 

1. Prezes Agencji przeprowadza kontrole, o których mowa w rozdziale 5 rozporządzenia Komisji 382/2005, z wyłączeniem kontroli określonych w art. 24 ust. 2 oraz art. 27 ust. 1 lit. b tego rozporządzenia, na podstawie analizy ryzyka oraz zgodnie z rocznym pla nem kontroli.

2. W analizie ryzyka, o której mowa w ust. 1, poza elementami wymienionymi w art. 27 ust. 2 lit. a—c roz porządzenia Komisji 382/2005, uwzględnia się:

1) liczbę i wielkość powierzchni działek ewidencyjnych, z których pochodzą pasze objęte umowami lub de klaracjami dostaw, o których mowa w art. 14 i 15 rozporządzenia Komisji 382/2005;

2) liczbę zawartych przez przedsiębiorstwo przetwórcze umów dostawy zielonki.

3. Prezes Agencji Restrukturyzacji przeprowadza, na wniosek Prezesa Agencji, kontrole, o których mowa w art. 24 ust. 2 oraz art. 27 ust. 1 lit. b rozporządzenia Komisji 382/2005, w terminie uzgodnionym z Prezesem Agencji.

4. Prezes Agencji Restrukturyzacji przekazuje Preze sowi Agencji kopie sprawozdań z kontroli, o których mo wa w art. 24 ust. 2 oraz art. 27 ust. 1 lit. b rozporządzenia Komisji 382/2005, w formie protokołów z kontroli.

5. Prezes Agencji może powierzyć przeprowadzenie kontroli, o których mowa w rozdziale 5 rozporządzenia Komisji 382/2005, z wyłączeniem kontroli określonych w art. 24 ust. 2 oraz art. 27 ust. 1 lit. b tego rozporzą dzenia, innym jednostkom organizacyjnym dysponu jącym odpowiednimi warunkami organizacyjnymi, kadrowymi i technicznymi, określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 13 pkt 2. 6.11

6) Prezes Agencji Restrukturyzacji może powie rzyć przeprowadzenie kontroli, o których mowa w art. 24 ust.  2 i  art.  27 ust.  1 lit.  b rozporządzenia Komisji 382/2005, innym jednostkom organizacyjnym dysponu jącym warunkami organizacyjnymi, kadrowymi i tech nicznymi określonymi na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej11

7) (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2008 r. Nr 44, poz. 262).

7. Czynności kontrolne są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie wydane odpowied nio przez:

1) Prezesa Agencji albo

2) Prezesa Agencji Restrukturyzacji.

8. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, zawiera wskazanie podstawy prawnej do przeprowa dzenia kontroli, osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych, miejsca przeprowadzenia kon troli, jej zakresu oraz terminu ważności upoważnienia. 9.11

8) Do upoważnienia, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej117).

10. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych oso ba upoważniona do ich wykonywania jest obowiązana okazać imienne upoważnienie. 1

1. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo:

1) wstępu: a) na grunty, na których są uprawiane rośliny pastewne przeznaczone do produkcji suszu pa szowego, 11

5) Dodany przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w od nośniku 4. 11

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 14 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 103. 11

7) Obecnie: ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 i Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 36, poz. 197 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278), stosownie do art. 10 ustawy z dnia 29 lu tego 2008 r. o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawy o opłacie skar bowej (Dz. U. Nr 44, poz. 262), która weszła w życie z dniem 15 marca 2008 r. 11

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 14 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 103. Dziennik Ustaw Nr 145 — 8841 — Poz. 868

b) do obiektów produkcyjnych, magazynowych oraz punktów sprzedaży suszu paszowego lub mie szanek, c) do mieszalni pasz i obiektów gospodarczych wy korzystywanych do chowu zwierząt;

2) żądania pisemnych lub ustnych informacji związa nych z przedmiotem kontroli;

3) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kserokopii oraz zabezpieczania tych dokumentów;

4) sporządzania dokumentacji fotograficznej z prze prowadzonej kontroli;

5) pobierania próbek do badań. 12.11

9) Sprawozdania z kontroli, o których mowa w art. 28 rozporządzenia Komisji 382/2005, sporządza się w formie raportu. 1

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia:

1) (uchylony);1

20)

2) warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli, o któ rych mowa w rozdziale 5 rozporządzenia Komisji 382/2005, z  wyłączeniem kontroli określonych w art. 24 ust. 2 oraz art. 27 ust. 1 lit. b tego rozpo rządzenia, mając na względzie zapewnienie wyko nywania ich w jednolity sposób na obszarze całego kraju;

3) wzór imiennego upoważnienia, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, mając na względzie ujednolicenie informacji zawartych w upoważnieniu. Art. 37. 

1. Prezes Agencji jest organem właściwym w sprawie przyjmowania:

1) informacji, o których mowa w art. 9 akapit pierwszy i drugi oraz art. 11 ust. 4,

2) listy, o której mowa w art. 17 — rozporządzenia Komisji 382/2005.

2. Przedsiębiorstwo przetwórcze przekazuje Preze sowi Agencji:

1) bilans zużycia energii użytej do produkcji pasz pod danych dehydratacji, zawierający informacje okreś lone w  załączniku I  do rozporządzenia Komisji 382/2005 — do dnia 10  maja za poprzedni rok gospodarczy;

2) informacje o: a) określonej w tonach szacowanej ilości zapasów suszu paszowego posiadanych przez przedsię biorstwo przetwórcze na dzień 31 marca poprzed niego roku gospodarczego — do dnia 10 kwietnia następnego roku gospodarczego, b) zamiarze: — wywozu partii suszu paszowego wyproduko wanego przez przedsiębiorstwo przetwórcze poza teren tego przedsiębiorstwa, — wprowadzenia na teren przedsiębiorstwa prze twórczego suszu paszowego, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 lit. a, — zmieszania partii suszu paszowego z innymi produktami w celu wyprodukowania mieszan ki, c)12

1) planowanych datach dostawy zielonki prze znaczonej do produkcji suszu paszowego metodą dehydratacji w danym miesiącu — co najmniej na dzień roboczy przed jej pierwszą dostawą w tym miesiącu.

3. Informacje:

1) o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b tiret pierwsze, przekazuje się co najmniej na 1 dzień roboczy przed wywozem partii suszu paszowego poza teren przed siębiorstwa przetwórczego;

2) o których mowa w: a) ust. 2 pkt 2 lit. b tiret drugie i trzecie, b) art. 9 akapit pierwszy i drugi rozporządzenia Komi sji 382/2005 — przekazuje się co najmniej na 2 dni robocze przed zamierzonym dokonaniem czynności określonych w tych przepisach. 4.12

2) Przedsiębiorstwo przetwórcze przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych in formację o ewolucji powierzchni przeznaczonych pod uprawę roślin motylkowych i innych pasz zielonych przeznaczonych do przetwórstwa, o  którym mowa w art. 86 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządze nie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”), zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia Komisji 382/2005 — do dnia 10 maja za poprzedni rok gospodarczy. Art. 37a.12

3)

1. (uchylony).124)

2. Z pobrania próbek suszu paszowego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 i ust. 2 akapit drugi rozporządze nia Komisji 382/2005, sporządza się protokół zawiera jący w szczególności:

1) dane podmiotu, który zlecił pobranie próbek, w tym imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres przedsiębiorstwa przetwór czego, w którym zostały pobrane próbki pierwotne suszu paszowego; 11

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 14 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 103. 1

20) Przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku 111. 12

1) Dodana przez art. 1 pkt 20 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 4. 12

2) Dodany przez art. 1 pkt 20 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 4. 12

3) Dodany przez art. 2 pkt 15 ustawy, o której mowa w od nośniku 103. 12

4) Przez art. 1 pkt 29 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 145 — 8842 — Poz. 8682) oznaczenie rodzaju suszu;

3) dane identyfikacyjne partii suszu paszowego, z któ rej zostały pobrane próbki pierwotne;

4) masę, w tonach, partii suszu paszowego oraz rodzaj i liczbę opakowań, z których zostały pobrane prób ki pierwotne;

5) określenie sposobu pobrania próbek pierwotnych suszu paszowego;

6) miejsce, datę i godzinę pobrania próbek pierwotnych suszu paszowego;

7) masę jednostkową próbki końcowej;

8) dane identyfikacyjne próbki końcowej suszu paszo wego;

9) rodzaj opakowania próbki końcowej suszu paszo wego oraz sposób jej zabezpieczenia;

10) imię i nazwisko oraz podpis osoby pobierającej próbki pierwotne lub osoby, która utworzyła prób kę końcową suszu paszowego; 1

1) imiona i nazwiska oraz podpisy osób, które były obecne przy pobraniu próbek pierwotnych lub utwo rzeniu próbki końcowej.

3. Próbki końcowe suszu paszowego i protokół z po brania próbek przekazuje się do laboratorium wybrane go przez podmiot, który zlecił wykonanie oznaczeń, o których mowa w art. 10 ust. 3 akapit pierwszy rozpo rządzenia Komisji 382/2005. Art. 3

8. W dokumentach potwierdzających zbycie suszu paszowego — wystawianych przez przedsiębior stwo przetwórcze albo podmiot, o  którym mowa w art. 27 ust. 1 rozporządzenia Komisji 382/2005, odbie rający susz paszowy w stanie niezmienionym od wywo zu poza teren przedsiębiorstwa przetwórczego — wpi suje się numer partii suszu paszowego objętego wnios kiem o przyznanie pomocy, nadany przez przedsiębior stwo przetwórcze. Art. 39. 

1. Prezes Agencji:

1) przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych i Komisji Europejskiej informacje: a) o których mowa w art. 33 ust. 1 i 2 lit. a—d i lit. f rozporządzenia Komisji 382/2005, oraz b) o zbiorczym bilansie zużycia energii użytej do produkcji pasz poddanych dehydratacji, sporzą dzonym zgodnie z załącznikiem I do rozporządze nia Komisji 382/2005;

2) przeprowadza kontrolę, o której mowa w art. 34 ust. 1 lit. b rozporządzenia Komisji 382/2005.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych prze kazuje Komisji Europejskiej informacje:

1) o ewolucji powierzchni przeznaczonych pod uprawę roślin motylkowych i innych pasz zielonych, zgodnie z  załącznikiem nr  II do rozporządzenia Komisji 382/2005;

2) określone w art. 33 ust. 2 lit. g rozporządzenia Komi sji 382/2005. Rozdział 5a125) Rynki lnu i konopi uprawianych na włókno Art. 39a. 

1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji wydaje decyzje w sprawach:

1) udzielenia głównemu przetwórcy w rozumieniu art. 91 ust. 2 rozporządzenia nr 1234/2007, zwanemu dalej „głównym przetwórcą”, upoważnienia, o któ rym mowa w art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 507/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. ustanawiające go szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1673/2000 w sprawie wspólnej orga nizacji rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2008, str. 38), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 507/2008”, jeżeli są speł nione warunki określone w art. 91 ust. 1 rozporzą dzenia nr 1234/2007;

2) cofnięcia głównemu przetwórcy upoważnienia, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia nr 507/2008 — w przypadku określonym w art. 14 ust. 1 rozpo rządzenia nr 507/2008;

3) udzielenia zgody na czyszczenie krótkiego włókna lnianego, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 3 ust. 4 rozporządzenia nr 507/2008;

4) przyznawania pomocy z tytułu przetwórstwa słomy lnianej na długie włókno oraz słomy lnianej na krót kie włókno i słomy konopnej na włókno, o której mowa w art. 91 ust. 1 rozporządzenia nr 1234/2007, zwanej dalej „pomocą do przetwórstwa”, w tym obniżenia kwoty pomocy do przetwórstwa zgodnie z art. 14 ust. 3 rozporządzenia nr 507/2008.

2. Wniosek o udzielenie upoważnienia, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia nr 507/2008, składa się na formularzach opracowanych przez Agencję i udo stępnionych na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku gospodarczego.

3. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzają cy tytuł prawny wnioskodawcy do obiektów, w których ma być prowadzona zamierzona działalność. Art. 39b. 

1. Prezes Agencji przeprowadza kontrole, o których mowa w art. 13 rozporządzenia nr 507/2008, na podstawie analizy ryzyka oraz zgodnie z rocznym planem kontroli.

2. Do kontroli, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy o Agencji Rynku Rolnego i or ganizacji niektórych rynków rolnych dotyczące czyn ności sprawdzających. Art. 39c. Prezes Agencji:

1) jest organem właściwym w sprawie przyjmowania informacji i dokumentów określonych w art. 3 ust. 4 akapit czwarty, art. 6 oraz art. 9 ust. 1 i 2 rozporzą dzenia nr 507/2008;

2) może żądać dostarczenia przez upoważnionego głównego przetwórcę i osobę traktowaną jako prze twórca w rozumieniu art. 2 lit. a rozporządzenia nr 507/2008 kopii dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 507/2008. 12

5) Dodany przez art. 1 pkt 30 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 145 — 8843 — Poz. 868

Art. 39d. 

1. Upoważniony główny przetwórca po wiadamia Prezesa Agencji o każdej zmianie w zakresie informacji określonych w art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 507/2008, w terminie 10 dni od dnia jej wystąpienia.

2. Upoważniony główny przetwórca albo osoba trak towana jako przetwórca, ubiegając się o przyznanie pomocy do przetwórstwa, składa do Prezesa Agencji wniosek oraz deklaracje, o których mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 507/2008, na formularzach opraco wanych przez Agencję i udostępnionych na stronie in ternetowej administrowanej przez Agencję.

3. Do deklaracji, o których mowa w art. 6 ust. 2 roz porządzenia nr 507/2008:

1) upoważniony główny przetwórca, ubiegający się o przyznanie pomocy do przetwórstwa, dołącza informację o masie sprzedanego włókna lnianego albo konopnego zawierającą ceny jego sprzedaży;

2) osoba traktowana jako przetwórca, ubiegająca się o przyznanie pomocy do przetwórstwa, dołącza: a) informację zawierającą: — imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres upoważnionego głównego przetwórcy, który przetworzył partie słomy lnianej albo konopnej na podstawie umowy z osobą traktowaną jako przetwórca, — numer umowy, o której mowa w tiret pierwsze, — daty dostaw poszczególnych partii słomy lnia nej albo konopnej, — masę w tonach słomy lnianej albo konopnej dostarczonej do przetworzenia, — masę uzyskanego włókna z podziałem na jego rodzaje, b) kopię dokumentu, o którym mowa w art. 6 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 507/2008, przeka zanego osobie traktowanej jako przetwórca przez upoważnionego głównego przetwórcę, c) kopie faktur potwierdzających sprzedaż długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego albo włókna konopnego.

4. Upoważniony główny przetwórca ubiegający się o przyznanie pomocy do przetwórstwa, po zakończeniu przetwarzania słomy lnianej lub konopnej zebranej w danym roku kalendarzowym, i osoba traktowana jako przetwórca, po sprzedaniu włókna uzyskanego ze słomy zebranej w danym roku kalendarzowym, w ter minie 30 dni od dnia zakończenia tych czynności, prze kazują Prezesowi Agencji informacje o masie poszcze gólnych rodzajów uzyskanego włókna na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stro nie internetowej administrowanej przez Agencję, za wierającym:

1) numer umowy, o której mowa w art. 91 ust. 1 roz porządzenia nr 1234/2007;

2) powierzchnię oraz numer działki ewidencyjnej i oznaczenie działki rolnej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bez pośredniego, z której pochodzi słoma lniana albo konopna, z której uzyskano to włókno. Art. 39e. 

1. Osoba poddająca czyszczeniu krótkie włókno lniane sporządza, oprócz dokumentów wymie nionych w art. 3 ust. 4 akapit czwarty rozporządzenia nr 507/2008, protokół z czyszczenia krótkiego włókna lnianego zawierający w szczególności:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres poddającego czyszczeniu krótkie włókno lniane;

2) numer i datę jego sporządzenia;

3) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres upoważnionego głównego przetwórcy;

4) datę rozpoczęcia i zakończenia czyszczenia krótkiego włókna lnianego, z podziałem na poszczególne dni;

5) określenie w tonach masy nieoczyszczonego i oczysz czonego krótkiego włókna lnianego;

6) datę i podpis osoby sporządzającej protokół.

2. Osoba poddająca czyszczeniu krótkie włókno lnia ne przekazuje upoważnionemu głównemu przetwórcy kopię protokołu, o którym mowa w ust. 1.

3. Upoważniony główny przetwórca przekazuje Pre zesowi Agencji informację o zamiarze:

1) skierowania partii długiego i krótkiego włókna lnia nego lub włókna konopnego do dalszego przerobu lub sprzedaży albo

2) przekazania długiego i krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego osobie traktowanej jako przetwórca — co najmniej na jeden dzień roboczy przed wykona niem tych czynności.

4. Upoważniony główny przetwórca i osoba trakto wana jako przetwórca dokonują oznaczenia zawartości zanieczyszczeń w każdej uzyskanej przez nich partii krót kiego włókna lnianego lub włókna konopnego, która będzie stanowiła dla nich podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy, stosując metodę oznaczania za wartości zanieczyszczeń określoną w przepisach wyda nych na podstawie art. 39f pkt 1 lit. b. Art. 39f. Minister właściwy do spraw rynków rol nych, w drodze rozporządzenia:

1) określi: a) dla każdego roku gospodarczego współczynnik ilościowy, o którym mowa w art. 8 ust. 3 rozpo rządzenia nr 507/2008, mając na względzie przy znane Rzeczypospolitej Polskiej wielkości krajo wej gwarantowanej ilości długiego włókna lnia nego oraz krajowej gwarantowanej ilości krótkie go włókna lnianego i włókna konopnego okreś lonych w rozporządzeniu nr 1234/2007 w załącz niku XI w części A oraz wielkość powierzchni upraw lnu lub konopi włóknistych objętych po mocą, b) metodę oznaczania procentowej zawartości za nieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włók na konopnego, mając na względzie potrzebę ujednolicenia sposobu określania procentowej zawartości zanieczyszczeń, Dziennik Ustaw Nr 145 — 8844 — Poz. 868

c) wyższy niż 7,5% poziom procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego, do uzyskania której przysłu guje upoważnionemu głównemu przetwórcy albo osobie traktowanej jako przetwórca pomoc do przetwórstwa w zakresie określonym w art. 92 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia nr 1234/2007, mając na względzie zapotrzebowanie na krótkie włókno lniane lub włókno konopne;

2) może określić: a) ilości długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej iloś ci krótkiego włókna lnianego i włókna konopne go przy zastosowaniu przelicznika, o którym mo wa w art. 94 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia nr 1234/2007, mając na względzie pełne wyko rzystanie przyznanych Rzeczypospolitej Polskiej krajowych gwarantowanych ilości włókna, b) ilości krótkiego włókna lnianego lub włókna ko nopnego, które przenosi się z krajowej gwaran towanej ilości krótkiego włókna lnianego i włók na konopnego do krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego przy zastosowaniu przelicznika, o którym mowa w art. 94 ust. 3 aka pit drugi rozporządzenia nr 1234/2007, mając na względzie pełne wykorzystanie przyznanych Rzeczypospolitej Polskiej krajowych gwaranto wanych ilości włókna. Art. 39g. 

1. Prezes Agencji pozyskuje, gromadzi i opracowuje dane oraz na ich podstawie sporządza informacje określone w  art.  15 rozporządzenia nr 507/2008 i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje Komisji Europejskiej. Rozdział 6 Przepisy karne Art. 40. 

1. Kto wprowadza do obrotu chmiel lub produkty chmielowe bez certyfikatu albo świadectwa równoważności, podlega karze grzywny. 2.12

6) Kto, będąc upoważnionym do reprezentowa nia grupy producentów chmielu, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 23 ust. 3, nie przekazuje Głównemu Inspektorowi informacji o ponoszonym przez:

1) producenta chmielu średnim koszcie wstępnego przygotowania 1 kg chmielu,

2) grupę producentów chmielu: a) średnim koszcie składowania 1 kg chmielu, b) średnim koszcie w związku ze sprzedażą 1 kg chmielu — podlega karze grzywny.

3. (uchylony).127)

4. Kto: 1)12

8) działając w imieniu lub interesie organizacji pro ducentów lub zrzeszenia organizacji producentów, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 13 ust. 1: a) pkt 1 — nie przekazuje informacji o ilości owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży w po przednich miesiącach roku handlowego, w roz biciu na gatunki, b) pkt 4 — nie przekazuje informacji o szacunkowych kwotach wkładu Unii Europejskiej oraz wkładów członków organizacji lub samej organizacji do funduszu operacyjnego, 2)12

9) będąc upoważnionym do reprezentowania bro waru, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 20 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1850/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegó łowe zasady certyfikacji chmielu i produktów chmie lowych (Dz. Urz. UE L 355 z 15.12.2006, str. 72), nie przekazuje informacji o chmielu zebranym z plan tacji należących do browaru i zużytym przez ten browar w stanie świeżym lub po przetworzeniu, 3)12

9) będąc producentem chmielu nienależącym do grupy producentów chmielu albo będąc upoważ nionym do reprezentowania grupy producentów chmielu, wbrew obowiązkom określonym w art. 3 lub art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1557/2006 z dnia 18 października 2006 r. ustanawiającego szcze gółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr  1952/2005 w  odniesieniu do rejestracji umów i przekazywania danych odnoszących się do chmielu (Dz. Urz. UE L 288 z 19.10.2006, str. 18), nie przekazuje kopii umów zawartych z wyprzedzeniem lub kopii faktur potwierdzających przeniesienie włas ności chmielu, 4)12

9) będąc producentem chmielu nienależącym do grupy producentów chmielu albo będąc upoważ nionym do reprezentowania grupy producentów chmielu, przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi, właściwemu ze względu na miejsce położenia upra wy chmielu, nieprawdziwe dane w zgłoszeniu po wierzchni uprawy chmielu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. d,

5) będąc producentem chmielu przekazuje wojewódz kiemu inspektorowi, właściwemu ze względu na miejsce położenia uprawy chmielu, nieprawdziwe dane w deklaracji, o której mowa w art. 3 ust. 1 roz porządzenia Komisji (WE) nr  1850/2006 z  dnia 14 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady certyfikacji chmielu i produktów chmielowych (Dz. Urz. UE L 355 z 15.12.2006, str. 72), dołączanej do chmielu nieprzygotowanego zgłoszonego do certyfikacji,

6) wykonując działalność gospodarczą w zakresie wy twarzania produktów chmielowych, wbrew obo wiązkowi określonemu w art. 23 ust. 4, nie przeka zuje informacji o średniej zawartości alfa-kwasów w chmielu — podlega karze grzywny. 12

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 12

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 16 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 103. 12

6) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 16 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 103. 12

7) Przez art. 1 pkt 31 lit. a ustawy, o której mowa w odnoś niku 1. Dziennik Ustaw Nr 145 — 8845 — Poz. 868

4a.130) Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 113a ust. 3 rozporządzenia nr 1234/2007 wystawia, oferuje do sprzedaży, dostarcza lub w innej formie wpro wadza do obrotu owoce i warzywa niezgodnie z wyma ganiami w zakresie jakości handlowej, podlega karze grzywny. 4b. Kto:

1) udaremnia lub utrudnia wojewódzkiemu inspekto rowi przeprowadzenie kontroli jakości handlowej owoców i warzyw wprowadzanych do obrotu albo kontroli składowania lub transportowania tych artykułów, 2)13

1) nie przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi informacji określonych w art. 17 ust. 1, 4 lub 5 lub przekazuje je niezgodnie z tymi przepisami,

3) (uchylony),132)

4) (uchylony),132) 4a) (uchylony),132)

5) (uchylony),132)

6) (uchylony)132) — podlega karze grzywny. 5.13

3) Orzekanie w  sprawach, o  których mowa w ust. 1 i 2 oraz 4—4b, następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Rozdział 7 Zmiany w przepisach obowiązujących Art. 41—4

3. (pominięte).134) Rozdział 8 Przepisy przejściowe i końcowe Art. 44—5

4. (pominięte).134) Art. 5

5. Decyzje wydane na podstawie art. 11 ust. 1, art. 47 i art. 48 ustawy, o której mowa w art. 41, tracą moc z dniem 1 stycznia 2004 r. Art. 56. 

1. Ilekroć w przepisach odrębnych jest mo wa o grupie producentów owoców i warzyw lub związ ku grup producentów owoców i warzyw, należy przez to rozumieć odpowiednio organizację producentów owoców i warzyw lub zrzeszenie organizacji producen tów owoców i warzyw.

2. Wstępnie uznane lub uznane grupy producentów owoców i warzyw wpisane do rejestru na podstawie ustawy, o której mowa w art. 41, uważa się za wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw lub or ganizacje producentów owoców i warzyw, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 3 niniejszej ustawy. Art. 57. 

1. Traci moc ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o organizacji rynku owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 19, z 2002 r. Nr 238, poz. 2019 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2221).

2. Decyzje wydane na podstawie art. 44 ust. 1 usta wy, o której mowa w ust. 1, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004 r., zachowują moc. Art. 5

8. Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Euro pejskiej, z wyjątkiem art. 41 i art. 43—56, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. 130) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 13

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 lit. d tiret pierw sze ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 13

2) Przez art. 1 pkt 31 lit. d tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 13

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 13

4) Zamieszczone w obwieszczeniu.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-07-15
Data wydania: 2011-05-26
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 145 poz. 868