Dz.U. 2011 nr 146 poz. 869

Dziennik Ustaw Nr 146 — 8850 — Poz. 869

Na podstawie art. 26 i 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 

1. Upoważnia się polskie organizacje o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszające międzynarodowych prze woźników drogowych, których wykaz stanowi załącznik do rozporządzenia, do wydawania zezwoleń zagranicz nych na przewóz osób i rzeczy. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.3) Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2002 r. w sprawie upoważnienia polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajo wym zrzeszających międzynarodowych przewoźników dro gowych do wydawania zezwoleń zagranicznych (Dz. U. Nr 68, poz. 627 oraz z 2003 r. Nr 47, poz. 402), które zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 249, poz. 165

6) utraciło moc z dniem 2 lipca 2011 r. 869 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do wydawania zezwoleń zagranicznych

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządo wej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządze nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infra struktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 43, poz. 246, Nr 164, poz. 1107, Nr 225, poz. 1466, Nr 247, poz. 1652 i Nr 249, poz. 1656 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 30, poz. 151, Nr 48, poz. 247, Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622 i Nr 134, poz. 780. Dziennik Ustaw Nr 146 — 8851 — Poz. 869

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2011 r. (poz. 869) WYKAZ POLSKICH ORGANIZACJI O ZASIĘGU OGÓLNOKRAJOWYM ZRZESZAJĄCYCH MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH UPOWAŻNIONYCH DO WYDAWANIA ZEZWOLEŃ ZAGRANICZNYCH NA PRZEWÓZ OSÓB I RZECZY

1. Centralne Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych i Spedytorów z siedzibą w Warszawie.

2. Dolnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Mię dzynarodowych z siedzibą we Wrocławiu.

3. Górnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Dro gowych z siedzibą w Katowicach.

4. Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych z siedzibą w Lipnikach.

5. Lubelskie Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoź ników Drogowych z siedzibą w Lublinie.

6. Łódzkie Stowarzyszenie Przewoźników Międzyna rodowych i Spedytorów z siedzibą w Łodzi.

7. Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i Spedytorów „Podlasie” z siedzibą w Siedlcach.

8. Ogólnopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Obrony Przewoźników w Międzyrzecu Podlaskim z siedzibą w Białej Podlaskiej.

9. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Dro gowych „Galicja” z siedzibą w Tęgoborzu.

10. Okręgowe Stowarzyszenie Przewoźników i Spedy torów „Wybrzeże” z siedzibą w Gdyni. 1

1. Opolskie Zrzeszenie Przewoźników Drogowych z sie dzibą w Opolu. 1

2. Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodo wego i Spedycji z siedzibą w Warszawie. 1

3. Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokaro wych z siedzibą w Warszawie. 1

4. Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogo wych z siedzibą w Gdyni. 1

5. Sądecka Izba Gospodarcza z siedzibą w Nowym Sączu. 1

6. Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych „Dolny Śląsk” z siedzibą we Wrocławiu. 1

7. Stowarzyszenie Przewoźników Krajowych i Między narodowych oraz Spedytorów Ziemi Ostrowskiej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej. 1

8. Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych Transportu Samochodowego z siedzibą w Katowi cach. 1

9. Stowarzyszenie Przewoźników Podlasia z siedzibą w Białymstoku.

20. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Przewoźników Dro gowych z siedzibą w Kielcach. 2

1. Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Międzynarodo wych Przewoźników Drogowych z  siedzibą w Olsztynie. 2

2. Wielkopolskie Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewoźników Samochodowych z  siedzibą w Poznaniu. 2

3. Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Międzynaro dowych Przewoźników Drogowych i Spedytorów z siedzibą w Szczecinie. 2

4. Zrzeszenie Przewoźników Drogowych w Ostrołęce z siedzibą w Ostrołęce.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-07-15
Data wydania: 2011-07-05
Data wejścia w życie: 2011-07-23
Data obowiązywania: 2011-07-23
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 146 poz. 869