Dz.U. 2011 nr 146 poz. 870

Dziennik Ustaw Nr 146 — 8852 — Poz. 870

Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. Upoważnia się polskie organizacje o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszające międzynarodowych prze woźników drogowych, upoważnione do wydawania zezwoleń zagranicznych na mocy rozporządzenia Mini stra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie upo ważnienia polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajo wym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do wydawania zezwoleń zagranicznych (Dz. U. Nr 146, poz. 869), do pobierania opłat za czyn ności administracyjne z tytułu wydania zezwolenia za granicznego, o ile organizacje te posiadają wyodręb niony rachunek bankowy przeznaczony do gromadzenia wpływów z opłat za czynności administracyjne z tytułu wydania zezwolenia zagranicznego. § 

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.3) Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Trans portu Międzynarodowego w Warszawie oraz polskich orga nizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających między narodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym (Dz. U. Nr 256, poz. 2153), które zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 249, poz. 1656) utraciło moc z dniem 2 lipca 2011 r. 870 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za czynności administracyjne z tytułu wydania zezwolenia zagranicznego

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządo wej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządze nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infra struktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 43, poz. 246, Nr 164, poz. 1107, Nr 225, poz. 1466, Nr 247, poz. 1652 i Nr 249, poz. 1656 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 30, poz. 151, Nr 48, poz. 247, Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622 i Nr 134, poz. 780.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-07-15
Data wydania: 2011-07-05
Data wejścia w życie: 2011-07-23
Data obowiązywania: 2011-07-23
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 146 poz. 870