Dz.U. 2011 nr 146 poz. 873

Dziennik Ustaw Nr 146 — 8856 — Poz. 873

Na podstawie art. 50 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy za wodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przypadków, w któ rych żołnierze zawodowi są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych (Dz. U. Nr 73, poz. 660, z 2007 r. Nr 155, poz. 1090 oraz z 2008 r. Nr 23, poz. 13

9) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: „§ 2a.

1. Żołnierza zawodowego — kobietę w ciąży, zwalnia się od obowiązku noszenia umun durowania i oznak wojskowych w czasie wykonywania zadań służbowych, na jej pisemny wniosek skierowany do dowódcy (szefa, komendanta, dyrektora) jednostki wojskowej.

2. Zwolnienie od obowiązku noszenia umun durowania, o którym mowa w ust. 1, ogłasza się w rozkazie dowódcy (szefa, komendanta, dyrektora) jednostki wojskowej.”;

2) w § 3: a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury — na stanowiskach prokuratorów i asesorów, podczas wykonywania czynności służbowych określonych przez Naczelnego Prokuratora Wojskowego;”, b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a i 5b w brzmieniu: „5a) sądach wojskowych — na stanowiskach sędziów, podczas wykonywania czynności służbowych określonych przez prezesa właś ciwego sądu wojskowego; 5b) jednostkach i komórkach organizacyjnych Sił Zbrojnych — na stanowiskach radców prawnych;”. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich 873 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654 i Nr 122, poz. 696.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-07-15
Data wydania: 2011-07-07
Data wejścia w życie: 2011-07-30
Data obowiązywania: 2011-07-30
Organ wydający: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 146 poz. 873