Dz.U. 2011 nr 146 poz. 875

Dziennik Ustaw Nr 146 — 8859 — Poz. 875

Na podstawie art. 24k ustawy z dnia 13 czerwca 2003  r. o  cudzoziemcach (Dz. U. z  2006  r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:  § 

1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz nych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicz nego i wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ra mach małego ruchu granicznego (Dz. U. Nr 236, poz. 164

6) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określo ne w załączniku do niniejszego rozporządzenia.  § 

2. Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w ży cie rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w dotychczasowym brzmieniu.  § 

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller 875 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego i wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego 1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia łem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na pod stawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Mini strów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini stracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).  2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 95, poz. 790, z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 96, poz. 620 i Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 131, poz. 764. Dziennik Ustaw Nr 146 — 8860 — Poz. 875 Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2011 r. (poz. 875) WZÓR Dziennik Ustaw Nr 146 — 8861 — Poz. 875 Dziennik Ustaw Nr 146 — 8862 — Poz. 875 1

6. -HVWHP ĞZLDGRP\D ĪH ]DZDUWH Z QLQLHMV]\P IRUPXODU]X GDQH RVRERZH PRJą E\ü SU]HFKRZ\ZDQH L SU]HWZDU]DQH Z ]DNUHVLH QLH]EĊGQ\P GR Z\GDQLD ]H]ZROHQLD RUD] XGRVWĊSQLDQH ZáDĞFLZ\P RUJDQRP Z SDĔVWZDFK REV]DUX 6FKHQJHQ 2ĞZLDGF]DP ĪH ]JRGQLH ] PRMą ZLHG]ą SRZ\ĪV]H GDQH Vą SUDZG]LZH L SHáQH :LHP ĪH SRGDQLH IDáV]\Z\FK GDQ\FK Z QLQLHMV]\P IRUPXODU]X RUD] GRáąF]DQ\FK GRNXPHQWDFK PRĪH VSRZRGRZDü RGPRZĊ Z\GDQLD ]H]ZROHQLD OXE FRIQLĊFLH Z\GDQHJR MXĪ ]H]ZROHQLD W przypadku wyGDQLD GHF\]ML R FRIQLĊFLX ]H]ZROHQLD QD SU]HNUDF]DQLH JUDQLF\ Z UDPDFK PDáHJR UXFKX JUDQLF]QHJR ]RERZLą]XMĊ VLĊ ]ZUyFLü ]H]ZROHQLH NRQVXORZL NWyU\ MH Z\GDá 2ĞZLDGF]DP ĪH ]RVWDáHPDP SRLQIRUPRZDQ\D LĪ ]H]ZROHQLH XSRZDĪQLD PQLH GR SU]HE\ZDQLD MHG\QLH Z VWUHILH SU]\JUDQLF]QHM R NWyUHM PRZD Z 8PRZLH R ]DVDGDFK PDáHJR UXFKX JUDQLF]QHJR L Z RNUHVLH SRE\WX GR NWyUHJR XSUDZQLD Z\GDQH PL ]H]ZROHQLH RUD] ĪH SU]HPLHV]F]DQLH VLĊ SR]D WĊ VWUHIĊ RUD] SU]HE\ZDQLH QD WHU\WRULXP 5]HF]\SRVSROLWHM 3ROVNLHM SR XSá\ZLH RNUHVX SRE\WX GR NWyUHJR E\áHPDP XSUDZQLRQ\D QD SRGVWDZLH ]H]ZROHQLD EĊG]LH SRGVWDZą GR Z\GDQLD GHF\]ML R Z\GDOHQLX GHF\]ML R ]RERZLą]DQLX GR RSXV]F]HQLD WHU\WRULXP 5]HF]\SRVSROLWHM 3ROVNLHM DOER GR XQLHZDĪQLHQLD Z\GDQHJR ]H]ZROHQLD RUD] RGPRZ\ Z\GDQia kolejnego zezwolenia. =RERZLą]XMĊ VLĊ GR QDW\FKPLDVWRZHJR SRLQIRUPRZDQLD RUJDQX Z\GDMąFHJR ]H]ZROHQLH R IDNFLH MHJR ]DJXELHQLD D Z SU]\SDGNX zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia zezwolenia w czasie pobytu w polskiej strefie przygranicznej do poinforPRZDQLD R SRZ\ĪV]\P ZáDĞFLZego organu 6WUDĪ\ *UDQLF]QHM -HVWHP ĞZLDGRP\D IDNWX ĪH SRVLDGDQLH ]H]ZROHQLD VWDQRZL W\ONR MHGHQ ] ZDUXQNyZ ZMD]GX QD WHU\WRULXP SROVNLHM VWUHI\ SU]\JUDnicznej. Uzyskanie zezwolenia nie oznacza nabycia prawa do odszkodowania w SU]\SDGNX RGPyZLHQLD PL SUDZD ZMD]GX QD WHU\WRULXP SROVNLHM strefy przygranicznej, w przypadku braku speáQLHQLD ZDUXQNyZ RNUHĞORQ\FK Z 8mowie o zasadach PDáego ruchu granicznego. Warunki, NWyUH QDOHĪ\ VSHáQLü SU]\ ZMHĨG]LH PRJą E\ü NDĪGRUD]RZR VSUDZG]RQe przy wjazdach na terytorium polskiej strefy przygranicznej. 2ĞZLDGF]DP ĪH ]DSR]QDáHPDP VLĊ ] Z\ND]HP MHGQRVWHN DGPLQLVWUDF\MQ\FK ]QDMGXMąF\FK VLĊ Z SROVNLHM VWUHILH SU]\JUDQLF]QHM

0LHMVFRZRĞü

————————————— Data

—————————————— 3RGSLV ZáDVQRUĊF]Q\ wnioskodawcy Z SU]\SDGNX PDáROHWQLHJR SRGSLV przedstawiciela prawnego)

——————————————–

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-07-15
Data wydania: 2011-06-28
Data wejścia w życie: 2011-07-30
Data obowiązywania: 2011-07-30
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 146 poz. 875