Dz.U. 2011 nr 148 poz. 882

Dziennik Ustaw Nr 148 — 8878 — Poz. 882

882 DOKUMENT WYPOWIEDZENIA przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą w sprawie utworzenia wspólnej jednostki wojskowej do udziału w międzynarodowych operacjach pokojowych i humanitarnych pod egidą międzynarodowych organizacji, podpisanej w Warszawie dnia 26 listopada 1997 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą w sprawie utworzenia wspólnej jednostki wojskowej do udziału w międzynarodowych operacjach pokojowych i humanitarnych pod egidą międzynarodowych organi zacji, podpisana w Warszawie dnia 26 listopada 1997 r., zostaje wypowiedziana przez Rzeczpospolitą Polską. Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 22 marca 2011 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski L.S. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-07-19
Data wydania: 2011-03-22
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 148 poz. 882