Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887

Dziennik Ustaw Nr 149 — 8914 — Poz. 887

Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochro ny i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzin nego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w tro sce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowy waniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i ro dzicami — uchwala się, co następuje: DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 

1. Ustawa określa:

1) zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wycho wawczych;

2) zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej oraz pomocy w usamodzielnianiu jej pełnoletnich wy chowanków;

3) zadania administracji publicznej w zakresie wspie rania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

4) zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

5) zadania w zakresie postępowania adopcyjnego. Art. 2. 

1. Wspieranie rodziny przeżywającej trudno ści w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywró cenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

2. System pieczy zastępczej to zespół osób, insty tucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemoż ności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.

3. Jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego wykonujące zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastęp czej, placówki wsparcia dziennego, organizatorzy rodzin nej pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo-wychowaw cze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, ośrodki adopcyjne oraz podmioty, którym zlecono realizację zadań z zakre su wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Art. 3. 

1. Obowiązek wspierania rodziny przeżywają cej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wycho wawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej realizują w szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami pomoc niczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiota mi leczniczymi, a także kościołami i związkami wyzna niowymi oraz organizacjami społecznymi.

3. Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są realizowane zgodnie z zasadą po mocniczości, zwłaszcza gdy przepisy ustawy przewidu ją możliwość zlecania realizacji tych zadań przez orga ny jednostek samorządu terytorialnego. Art. 

4. Stosując ustawę, należy mieć na względzie podmiotowość dziecka i rodziny oraz prawo dziecka do:

1) wychowania w rodzinie, a w razie konieczności wychowywania dziecka poza rodziną — do opieki i wychowania w rodzinnych formach pieczy zastęp czej, jeśli jest to zgodne z dobrem dziecka;

2) powrotu do rodziny;

3) utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał takich kontaktów; 887 USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej1)

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 25 lu tego 1964 r. — Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego, ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela, ustawę z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nielet nich, ustawę z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o po datku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawę z dnia 5 czerw ca 1998 r. o samorządzie województwa, ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez pieczeń Społecznych, ustawę z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, usta wę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro wotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, ustawę z dnia 7 września 2007 r. o po mocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Dziennik Ustaw Nr 149 — 8915 — Poz. 8874) stabilnego środowiska wychowawczego;

5) kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i prze konań oraz zabawy i wypoczynku;

6) pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia;

7) ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie dziecka;

8) informacji i wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą, odpowiednio do jego wieku i stopnia doj rzałości;

9) ochrony przed poniżającym traktowaniem i kara niem;

10) poszanowania tożsamości religijnej i kulturowej; 1

1) dostępu do informacji dotyczących jego pochodze nia. Art. 5. 

1. Ustawę stosuje się do:

1) osób posiadających obywatelstwo polskie, mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospo litej Polskiej;

2) mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw człon kowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 usta wy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i  członków ich rodzin (Dz.  U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.2)), posiadających pra wo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie: a) zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowe go Wspólnot Europejskich, b) uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

4) cudzoziemców mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie: a) zezwolenia na osiedlenie się, b) zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w  art.  53 ust.  1 pkt  13 ustawy z  dnia 13  czerwca 2003  r. o  cudzoziemcach (Dz.  U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.3)).

2. Osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 1—3, nie tra ci uprawnień określonych w dziale IV w przypadku podjęcia nauki poza granicami Rzeczypospolitej Pol skiej.

3. Przepisy działu III stosuje się także do małoletnie go cudzoziemca niewymienionego w ust. 1 pkt 2—4, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej. Art. 

6. Ilekroć w ustawie jest mowa o wójcie, należy przez to rozumieć także burmistrza oraz prezydenta miasta. Art. 

7. Podmioty realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej mogą przetwarzać, w zakresie określonym w ustawie, dane osobowe osób oraz członków ich rodzin, korzystających ze świadczeń określonych w ustawie. DZIAŁ II Wspieranie rodziny Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 8. 

1. Rodzinie przeżywającej trudności w wy pełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wójt zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na:

1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;

2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;

3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowaw czych rodziny;

4) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;

5) pomocy w integracji rodziny;

6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji spo łecznej rodziny;

7) dążeniu do reintegracji rodziny.

2. Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:

1) pracy z rodziną;

2) pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

3. Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów włas nych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. Art. 

9. Rodzina może otrzymać wsparcie przez dzia łania:

1) instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny;

2) placówek wsparcia dziennego;

3) rodzin wspierających.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818, z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, z 2010 r. Nr 81, poz. 531 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 532.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 95, poz. 790, z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 96, poz. 620 i Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 131, poz. 764. Dziennik Ustaw Nr 149 — 8916 — Poz. 887

Rozdział 2 Praca z rodziną Art. 10. 

1. Pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 190.

2. W przypadku gdy wyznaczonym na podstawie ust. 1 podmiotem jest ośrodek pomocy społecznej, w ośrodku można utworzyć zespół do spraw asysty rodzinnej.

3. Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:

1) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;

2) terapii i mediacji;

3) usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuń czych i specjalistycznych;

4) pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;

5) organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „gru pami samopomocowymi”.

4. Praca z rodziną jest prowadzona także w przypad ku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną. Art. 1

1.

1. W przypadku gdy ośrodek pomocy spo łecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wycho wawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej ro dzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.4)).

2. Po dokonaniu analizy sytuacji rodziny, pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy wnioskuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny. Art. 12. 

1. Asystentem rodziny może być osoba, która:

1) posiada: a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub pra ca socjalna lub b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dzieć mi lub rodziną i udokumentuje co najmniej rocz ny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres progra mowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z ty tułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyśl ne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbo we.

2. Asystent rodziny jest obowiązany do systema tycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz samokształcenie.

3. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, liczbę godzin i zakres progra mowy szkoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c, oraz kwalifikacje osób, które mogą prowadzić szkolenia, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu wykonywania zadań przez asystenta rodziny.

4. Program szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c, zatwierdza, na okres 5 lat na wniosek podmio tu, który opracował ten program, minister właściwy do spraw rodziny.

5. We wniosku, o którym mowa w ust. 4, przedsta wia się informacje dotyczące w szczególności programu szkolenia, liczby godzin i kwalifikacji osób prowadzących szkolenie, sposobu prowadzenia szkolenia oraz mate riału dydaktycznego wykorzystywanego podczas szko lenia.

6. Zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia pro gramu szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c, następuje w drodze decyzji. Art. 13. 

1. W przypadku wszczęcia przeciwko asy stentowi rodziny postępowania karnego o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, zawie sza się go w pełnieniu obowiązków do czasu prawo mocnego zakończenia postępowania.

2. W okresie zawieszenia, o którym mowa w ust. 1, asystent rodziny otrzymuje połowę przysługującego mu wynagrodzenia.

3. W przypadku umorzenia postępowania karnego albo wydania wyroku uniewinniającego asystentowi rodziny wypłaca się pozostałą część wynagrodzenia; nie dotyczy to warunkowego umorzenia postępowania karnego.

4. Asystentowi rodziny zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, w przypadku umorzenia postępowania karnego albo wydania wyroku uniewinniającego, okres zawieszenia wlicza się do okresu zatrudnienia, od któ rego zależą uprawnienia pracownicze; nie dotyczy to warunkowego umorzenia postępowania karnego.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz. 1427 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 440 i Nr 106, poz. 622. Dziennik Ustaw Nr 149 — 8917 — Poz. 887

Art. 1

4. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Art.  15. 

1. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pra cownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastęp czej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytu acji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domo wego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu prob lemów socjalnych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu prob lemów psychologicznych;

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu prob lemów wychowawczych z dziećmi;

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie pra widłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych; 1

1) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności po przez udział w zajęciach psychoedukacyjnych; 1

2) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin; 1

3) prowadzenie indywidualnych konsultacji wycho wawczych dla rodziców i dzieci; 1

4) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z ro dziną; 1

5) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1; 1

6) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakoń czeniu pracy z rodziną; 1

7) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach; 1

8) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami poza rządowymi oraz innymi podmiotami i osobami spe cjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny; 1

9) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 18 i 19, udzielają asystentowi rodziny odpowiedniej pomocy w wykonywaniu czynności zawodowych.

3. Plan pracy z rodziną, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawiera terminy ich realizacji i przewidywane efekty.

4. Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uza leżniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 20. Art. 16. 

1. Asystent rodziny, w związku z wykony waniem swoich zadań, ma prawo do:

1) wglądu do dokumentów zawierających dane oso bowe członków rodziny, niezbędne do prowadzenia pracy z rodziną, w tym: a) imię i nazwisko, b) datę urodzenia, c) obywatelstwo, d) adres miejsca zamieszkania, e) stan cywilny, f) wykształcenie, g) zawód, h) miejsce pracy, i) źródła dochodu, j) dane dotyczące warunków mieszkaniowych, k) dane dotyczące sytuacji prawnej oraz aktualnego miejsca pobytu dziecka, l) dane o rozwoju psychofizycznym dziecka;

2) występowania do właściwych organów władzy pub licznej, organizacji oraz instytucji o udzielenie infor macji, w tym zawierających dane osobowe, niezbęd nych do udzielenia pomocy rodzinie;

3) przedstawiania właściwym organom władzy pub licznej, organizacjom oraz instytucjom ocen i wnios ków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw rodzin.

2. Asystent rodziny ma prawo do korzystania z po radnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie jego kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypa lenia zawodowego.

3. Asystent rodziny, wykonując czynności w ramach swoich obowiązków, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Dziennik Ustaw Nr 149 — 8918 — Poz. 887

Art. 17. 

1. Asystenta rodziny zatrudnia kierownik jednostki organizacyjnej gminy, która organizuje pracę z rodziną, lub podmiot, któremu gmina na podstawie art. 190 zleciła organizację pracy z rodziną.

2. Praca asystenta rodziny jest wykonywana w ra mach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy albo umowy o świadczenie usług, do której, zgod nie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywil ny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.5)), stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

3. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego.

4. Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę. Rozdział 3 Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka Art. 18. 

1. W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wspar cia dziennego.

2. Placówkę wsparcia dziennego prowadzi gmina, podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 190, lub podmiot, który uzyskał ze zwolenie wójta.

3. Powiat może prowadzić lub zlecić, na podstawie art. 190, prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym. Art. 19. 

1. Wójt wydaje zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na wniosek, jeżeli podmiot występujący o zezwolenie przedstawi:

1) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieru chomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność;

2) odpis z właściwego rejestru;

3) oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP;

4) pozytywne opinie właściwego miejscowo komen danta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspek tora sanitarnego o  warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego, oraz najbliższym jego otoczeniu, mając na uwadze specyfikę placów ki;

5) statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;

6) regulamin organizacyjny placówki wsparcia dzien nego lub jego projekt;

7) informację o  sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w regulo waniu zobowiązań podatkowych i składek na ubez pieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świad czeń Pracowniczych.

2. Przepisów ust. 1 pkt 1 i 4 nie stosuje się do pla cówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pra cy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę. Art. 

20. Zezwolenie na prowadzenie placówki wspar cia dziennego wydaje się na czas nieokreślony. Art. 2

1. Wójt odmawia wydania zezwolenia, w przy padku gdy:

1) podmiot nie spełnia warunków określonych w usta wie;

2) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące pod miotowi wykonywania działalności objętej zezwo leniem. Art. 22. 

1. Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwo lenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego:

1) przestał spełniać warunki określone w ustawie,

2) nie przedstawi na żądanie wójta, w wyznaczonym terminie, aktualnych dokumentów, o których mowa w art. 19 — wójt wyznacza dodatkowy termin na spełnienie tych warunków albo na dostarczenie wymaganych doku mentów lub informacji.

2. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wójt cofa zezwolenie na pro wadzenie placówki wsparcia dziennego. Art. 23. 

1. Placówka wsparcia dziennego współpra cuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z pla cówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi.

2. Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest nieodpłatny.

3. Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest dobrowolny, chyba że do placówki skieruje sąd. Art. 24. 

1. Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie:

1) opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych;

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506, z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 79, poz. 662 i Nr 131, poz. 1075, z 2010 r. Nr 40, poz. 222 i Nr 155, poz. 1037 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432 i Nr 85, poz. 458. Dziennik Ustaw Nr 149 — 8919 — Poz. 8872) specjalistycznej;

3) pracy podwórkowej realizowanej przez wychowaw cę.

2. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w for mie opiekuńczej zapewnia dziecku:

1) opiekę i wychowanie;

2) pomoc w nauce;

3) organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia spor towe oraz rozwój zainteresowań.

3. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w for mie specjalistycznej w szczególności:

1) organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutycz ne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne;

2) realizuje indywidualny program korekcyjny, pro gram psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psycholo giczną i socjoterapię.

4. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w for mie pracy podwórkowej realizuje działania animacyjne i socjoterapeutyczne.

5. Placówka wsparcia dziennego może być prowa dzona w połączonych formach, o których mowa w ust. 1. Art. 25. 

1. Placówką wsparcia dziennego kieruje kierownik.

2. Kierownikiem placówki wsparcia dziennego mo że być osoba, która:

1) posiada wykształcenie wyższe: a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego pro gram obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub b) na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, peda gogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuń czo-wychowawczej;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z ty tułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyśl ne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbo we.

3. W przypadku wszczęcia przeciwko kierownikowi placówki wsparcia dziennego postępowania karnego o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicz nego przepisy art. 13 stosuje się odpowiednio. Art. 26. 

1. Osobą pracującą z dziećmi w placówce wsparcia dziennego może być osoba posiadająca na stępujące kwalifikacje:

1) w przypadku wychowawcy: a) wykształcenie wyższe: — na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego pro gram obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub — na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pe dagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, b) co najmniej wykształcenie średnie i udokumen tuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) w przypadku pedagoga — tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna;

3) w przypadku psychologa — prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samo rządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763 i Nr 154, poz. 1798 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 92, poz. 753);

4) w przypadku osoby prowadzącej terapię — udoku mentowane przygotowanie do prowadzenia terapii o profilu potrzebnym w pracy z dzieckiem i rodziną;

5) w przypadku opiekuna dziecięcego — ukończoną szkołę przygotowującą do pracy w zawodzie opie kuna dziecięcego lub pielęgniarki albo studia peda gogiczne.

2. W placówce wsparcia dziennego z dziećmi może pracować osoba, która:

1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;

2) wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z ty tułu egzekucyjnego;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. W przypadku wszczęcia przeciwko osobie, o któ rej mowa w ust. 1, postępowania karnego o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego przepi sy art. 13 stosuje się odpowiednio. Art. 27. 

1. Osobą zatrudnioną w placówce wsparcia dziennego, niebędącą kierownikiem lub osobą, o której mowa w art. 26 ust. 1, może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne prze stępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. W przypadku wszczęcia przeciwko osobie, o któ rej mowa w ust. 1, postępowania karnego o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego przepi sy art. 13 stosuje się odpowiednio. Dziennik Ustaw Nr 149 — 8920 — Poz. 887

Art.  28. 

1. W  placówce wsparcia dziennego, w tym samym czasie, może przebywać nie więcej niż 30 dzieci.

2. Pod opieką jednego wychowawcy, w tym samym czasie, możne przebywać nie więcej niż 15 dzieci.

3. Przy zapewnianiu opieki nad dziećmi przebywa jącymi w placówce wsparcia dziennego oraz wykony waniu innych czynności związanych z realizacją zadań tej placówki można korzystać z pomocy wolontariuszy. Przepis art. 27 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

4. Szczegółowe zadania oraz organizację działania placówki wsparcia dziennego, w tym rodzaj dokumen tacji dotyczącej dziecka oraz sposób jej prowadzenia, określa regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego opracowany przez kierownika tej placówki. Art. 29. 

1. W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wycho wawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.

2. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

1) opiece i wychowaniu dziecka;

2) prowadzeniu gospodarstwa domowego;

3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról spo łecznych. Art. 30. 

1. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego oto czenia dziecka.

2. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowa dzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Art. 31. 

1. Z rodziną wspierającą wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2.

2. Wójt może upoważnić kierownika ośrodka pomo cy społecznej do ustanawiania rodziny wspierającej lub zawierania i rozwiązywania umów, o których mowa w ust. 1. DZIAŁ III Piecza zastępcza Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 32. 

1. Piecza zastępcza jest sprawowana w przy padku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców.

2. Pieczę zastępczą organizuje powiat. Art. 3

3. Piecza zastępcza zapewnia:

1) realizację planu pracy z rodziną lub gdy jest to nie możliwe — dążenie do przysposobienia dziecka;

2) przygotowanie dziecka do: a) godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, b) pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasa dami etyki, c) nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobi stych i  społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skut ków doświadczania straty i separacji oraz zdoby wania umiejętności społecznych;

3) zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyj nych. Art. 3

4. Piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

1) rodzinnej;

2) instytucjonalnej. Art. 35. 

1. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu, z zastrzeże niem ust. 2 oraz art. 58 ust. 1 i art. 103 ust. 2.

2. W przypadku pilnej konieczności, na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, możliwe jest umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, na podstawie umowy zawartej między rodziną zastępczą lub prowa dzącym rodzinny dom dziecka a starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny lub miej sce prowadzenia rodzinnego domu dziecka. O zawartej umowie starosta zawiadamia niezwłocznie sąd.

3. Do umowy stosuje się odpowiednio przepisy art. 54 ust. 3 pkt 1—4, 11 i 14, ust. 4 i 6—8.

4. Umowa wygasa z chwilą zakończenia przez sąd postępowania z zakresu pieczy zastępczej. Art. 3

6. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka następuje po uzyskaniu zgody, odpowiednio rodziców zastępczych albo prowa dzącego rodzinny dom dziecka. Art. 37. 

1. Objęcie dziecka jedną z form pieczy za stępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiąg nięcia pełnoletności.

2. Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo pla cówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowied nio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wycho wawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 2

5. roku życia, jeżeli:

1) uczy się: a) w szkole, Dziennik Ustaw Nr 149 — 8921 — Poz. 887

b) w zakładzie kształcenia nauczycieli, c) w uczelni, d) u pracodawcy w celu przygotowania zawodo wego lub

2) legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiar kowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się: a) w szkole, b) w zakładzie kształcenia nauczycieli, c) w uczelni, d) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z in dywidualnym programem usamodzielnienia, e) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowe go. Art. 38. 

1. Kierownik powiatowego centrum pomo cy rodzinie, po zasięgnięciu opinii koordynatora rodzin nej pieczy zastępczej, może wytoczyć na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej powództwo o za sądzenie świadczeń alimentacyjnych.

2. Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzi nie wytacza powództwo o zasądzenie świadczeń ali mentacyjnych, w przypadku gdy od umieszczenia dzie cka w pieczy zastępczej upłynął rok.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, w po stępowaniu przed sądem do kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie stosuje się odpowiednio przepisy o udziale prokuratora w postępowaniu cywil nym. Rozdział 2 Rodzinna piecza zastępcza Art. 39. 

1. Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

1) rodzina zastępcza: a) spokrewniona, b) niezawodowa, c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistycz na;

2) rodzinny dom dziecka.

2. Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, na ich wniosek, są wspierane przez rodziny pomocowe, na zasadach określonych w art. 73—75. Art. 40. 

1. Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wy chowanie, w szczególności:

1) traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;

2) zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;

3) zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków roz wojowych i szkolnych;

4) zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań;

5) zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;

6) zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;

7) umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

2. Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka współpracują z ośrodkiem adopcyjnym, koor dynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej. Art. 41. 

1. Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dzie cka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej, z za strzeżeniem art. 55 i 58.

2. Rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżon kowie lub osoba, o których mowa w ust. 1, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.

3. Rodzinę zastępczą zawodową lub rodzinę zastęp czą niezawodową tworzą małżonkowie lub osoba, o któ rych mowa w ust. 1, niebędący wstępnymi lub rodzeń stwem dziecka. Art. 42. 

1. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być po wierzone osobom, które:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy za stępczej;

2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny — w przypad ku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie są ograniczone w zdolności do czynności praw nych;

5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczenia mi o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnie nia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia ro dzinnego domu dziecka, wystawionymi przez leka rza podstawowej opieki zdrowotnej;

6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszka niowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społeczne go, b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Dziennik Ustaw Nr 149 — 8922 — Poz. 8872. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne prze stępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi po siadać stałe źródło dochodów.

4. Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem mogą czasowo, za zgodą starosty, sprawować pieczę zastępczą nad tym dzieckiem poza terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej.

5. Sprawowanie pieczy zastępczej nad dzieckiem może być czasowo powierzone, za zgodą starosty, ro dzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, którzy nie zamieszkują na terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej, w przypadku gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka sprawują pieczę zastępczą nad rodzeństwem tego dziecka.

6. Udzielając zgody, o której mowa w ust. 4 i 5, sta rosta bierze pod uwagę opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz określa czas, na jaki zgoda jest wydawana, a także sposób realizacji planu pomocy dziecku.

7. Okoliczności, o których mowa w ust. 1—3, ustala się na podstawie przeprowadzonej przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej. Art. 4

3. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej kie ruje kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub pro wadzenia rodzinnego domu dziecka na szkolenie, o któ rym mowa w art. 44 ust. 1, po przeprowadzeniu oceny pod względem spełniania warunków, o których mowa w art. 42 ust. 1 i 2. Art. 44. 

1. Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obo wiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

2. Program szkolenia, o którym mowa w ust. 1, za twierdza, na okres 5 lat, na wniosek podmiotu prowa dzącego szkolenie, minister właściwy do spraw rodziny.

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 2, przedsta wia się informacje dotyczące w szczególności programu szkolenia, liczby godzin szkolenia i kwalifikacji osób prowadzących szkolenie, sposobu prowadzenia szko lenia oraz materiału dydaktycznego wykorzystywanego podczas szkolenia.

4. Zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia pro gramu szkolenia, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze decyzji.

5. Szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodzi ny zastępczej spokrewnionej można prowadzić według indywidualnego planu szkolenia, w zależności od po trzeb rodziny i dziecka. Art. 4

5. Na wniosek kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej nie zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, posiadającego świadectwo ukończenia szkolenia, o któ rym mowa w art. 44 ust. 1, organizator rodzinnej pieczy zastępczej właściwy ze względu na miejsce zamieszka nia kandydata wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia tego szkolenia, spełniania warunków, o których mowa w art. 42, oraz posiadania predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej. Art. 46. 

1. Starosta prowadzi rejestr danych o oso bach:

1) zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny za stępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodo wej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

2) pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowa dzących rodzinny dom dziecka.

2. Rejestr danych, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię i nazwisko;

2) datę urodzenia;

3) obywatelstwo;

4) adres miejsca zamieszkania;

5) stan cywilny;

6) wykształcenie;

7) zawód;

8) miejsce pracy;

9) źródła dochodu;

10) dane o warunkach mieszkaniowych; 1

1) dane o stanie zdrowia niezbędne do stwierdzenia, że osoba może sprawować właściwą opiekę nad dzieckiem; 1

2) zakres ukończonych szkoleń; 1

3) liczbę umieszczonych dzieci — w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2; 1

4) informację o pełnieniu przez rodzinę zastępczą za wodową funkcji pogotowia rodzinnego lub funkcji rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej — w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do poinformowania starosty o każdej zmianie danych, o  których mowa w  ust.  2, oraz do przedstawiania co 2 lata zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdro wotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

4. Dane z rejestru, o którym mowa w ust. 2, starosta przekazuje do właściwego sądu. Dziennik Ustaw Nr 149 — 8923 — Poz. 887

Art. 47. 

1. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej przygotowuje rodziny zastępcze oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na przyjęcie dziecka przez:

1) udzielenie szczegółowych informacji o dziecku i je go sytuacji rodzinnej, w tym informacji o rodzeń stwie, oraz zapewnienie, w miarę potrzeby, kontak tu z dzieckiem przed umieszczeniem go w tej rodzi nie lub rodzinnym domu dziecka w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed przyjęciem dziecka;

2) przekazanie, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień przyjęcia dziecka, następującej dokumentacji: a) odpisu aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot — również odpisu aktu zgonu zmarłego rodzica, b) dokumentacji o stanie zdrowia dziecka, c) dokumentów szkolnych, w szczególności świa dectw szkolnych i kart szczepień, d) diagnozy psychofizycznej dziecka, w tym dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, udzia łu w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz konieczności objęcia dziecka pomocą profi laktyczno-wychowawczą lub resocjalizacyjną albo leczeniem i rehabilitacją, e) planu pracy z rodziną, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1, przekazanego organizatorowi przez asystenta rodziny.

2. W przypadku umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej dziecka wymagającego natychmiastowej pomocy lub umieszczenia dziecka w trybie art. 12a usta wy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie organizator rodzinnej pieczy zastępczej prze kazuje rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka informacje i dokumentacje, o których mo wa w ust. 1, niezwłocznie po przyjęciu dziecka.

3. Niezależnie od dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka ma prawo do otrzymania lub wglądu do wszelkiej dostępnej dokumentacji medycz nej dotyczącej przyjętego dziecka.

4. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej umożliwia rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka uzyskanie porady w poradni psychologiczno -pedagogicznej lub w innej poradni specjalistycznej oraz podjęcie specjalistycznej terapii.

5. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej współ pracuje z  sądem oraz informuje, co najmniej raz na 6 miesięcy, właściwy sąd o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz sytuacji rodziny dziecka.

6. W przypadku stwierdzenia ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej organizator rodzinnej pieczy zastępczej informuje właściwy sąd o możliwości powrotu dziecka do jego rodziny, załącza jąc opinię asystenta rodziny i opinię koordynatora ro dzinnej pieczy zastępczej. Art. 4

8. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia kwalifi kacyjnego zawierającego potwierdzenie ukończenia szkolenia, spełniania warunków i posiadania predys pozycji do sprawowania pieczy zastępczej, mając na uwadze konieczność rzetelnej oceny predyspozycji kan dydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Art. 4

9. Obowiązek sprawowania pieczy nad dzie ckiem i jego wychowania rodzina zastępcza lub prowa dzący rodzinny dom dziecka podejmuje z dniem fak tycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka na mocy orzeczenia sądu, umowy, o której mowa w art. 35 ust. 2, oraz w sytua cjach określonych w art. 58 ust. 1 pkt 2 i 3. Art. 50. 

1. Jeżeli przeciwko osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka wszczęto postępowanie karne o umyślne prze stępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania starosta może odpowiednio:

1) zapewnić dziecku pieczę w innej rodzinie zastępczej;

2) wyznaczyć inną osobę, spełniającą warunki dla prowadzącego rodzinny dom dziecka, o których mowa w art. 42, i powierzyć jej prowadzenie rodzin nego domu dziecka, a gdy nie jest to możliwe, za pewnić dzieciom pieczę w rodzinie zastępczej lub innym rodzinnym domu dziecka.

2. W przypadku gdy starosta zapewnił dziecku pie czę zastępczą w innej rodzinie zastępczej lub w rodzin nym domu dziecka albo powierzył innej osobie prowa dzenie rodzinnego domu dziecka, przepisy art. 13 sto suje się odpowiednio. Art. 5

1. Rodzina zastępcza zawodowa oraz prowa dzący rodzinny dom dziecka są obowiązani do syste matycznego podnoszenia swoich kwalifikacji, w szcze gólności przez udział w szkoleniach. Art. 5

2. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, liczbę godzin szkoleń i zakres programowy szkoleń dla kandydatów do pełnienia funk cji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dzie cka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opie kuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, biorąc pod uwagę możliwość umieszczenia dzieci na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 65

4) lub legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnospraw ności oraz specyfikę zadań opiekuńczo-wychowawczych dla poszczególnych form rodzinnej pieczy zastępczej, a także mając na uwadze konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu sprawowanej pieczy zastęp czej. Art. 53. 

1. W rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej, w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2. Dziennik Ustaw Nr 149 — 8924 — Poz. 8872. W razie konieczności umieszczenia w rodzinie zastępczej rodzeństwa, za zgodą rodziny zastępczej oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci. Art. 54. 

1. Z rodziną zastępczą niezawodową speł niającą warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, posiadającą opinię koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz co najmniej 3-letnie doświadcze nie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka, starosta zawiera, na wniosek tej rodziny, umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodo wej.

2. Z rodziną zastępczą niezawodową spełniającą warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawo dowej, posiadającą pozytywną opinię koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, starosta może zawrzeć, na wniosek tej rodziny, umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej.

3. Umowa, o której mowa w ust. 1 i 2, określa w szczególności:

1) strony umowy;

2) cel i przedmiot umowy;

3) miejsce sprawowania pieczy zastępczej;

4) sposób i zakres finansowania pieczy zastępczej;

5) liczbę dzieci powierzonych rodzinie zastępczej;

6) maksymalną liczbę dzieci, które można umieścić w danej rodzinie zastępczej;

7) gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej sprawującej pieczę za stępczą nad: a) dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o nie pełnosprawności albo orzeczeniem o umiarko wanym lub znacznym stopniu niepełnosprawno ści, b) dzieckiem umieszczonym na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, c) małoletnią matką z dzieckiem;

8) gotowość do pełnienia funkcji pogotowia rodzinne go;

9) wysokość wynagrodzenia przysługującego rodzinie zastępczej oraz sposób wypłaty;

10) możliwość korzystania ze szkoleń i  innych form podnoszenia kwalifikacji przez osoby tworzące ro dzinę zastępczą; 1

1) zakres niezbędnej pomocy w razie choroby osób tworzących rodzinę zastępczą lub problemów z po wierzonymi dziećmi; 1

2) warunki czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą, w szczególności związanego z wypoczynkiem; 1

3) uprawnienia starosty w zakresie bieżącej kontroli wykonywania umowy; 1

4) czas, na jaki umowa została zawarta; 1

5) warunki i sposób zmiany oraz rozwiązania umowy.

4. Starosta może upoważnić kierownika powiato wego centrum pomocy rodzinie do zawierania i rozwią zywania umów, o których mowa w ust. 1 i 2.

5. Umowę zawiera się na okres co najmniej 4 lat.

6. Jeżeli umowę zawierają małżonkowie, wynagro dzenie przysługuje małżonkowi wskazanemu w umo wie.

7. Umowa ulega rozwiązaniu, w przypadku gdy rodzina zastępcza zawodowa zmieni miejsce sprawo wania pieczy zastępczej, opuszczając terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub powiat, z którego starostą została zawarta umowa, chyba że starosta postanowi inaczej lub zmiana miejsca sprawowania pieczy zastęp czej jest związana z wyjazdem wakacyjnym.

8. W zakresie nieuregulowanym ustawą do umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny dotyczące umowy zlecenia. Art. 55. 

1. Z kandydatami spełniającymi warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, na ich wniosek, starosta może zawierać umowy o utworzeniu rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka. Do umowy przepisy art. 54 ust. 3—8 stosuje się odpo wiednio.

2. Rodzinie zastępczej zawodowej lub prowadzące mu rodzinny dom dziecka, o których mowa w ust. 1, do czasu umieszczenia pierwszego dziecka w celu sprawo wania nad nim pieczy zastępczej, wynagrodzenie nie przysługuje, chyba że umowa stanowi inaczej. Art. 5

6. Umowy, o których mowa w art. 54 ust. 1 i 2, zawiera się w ramach limitu rodzin zastępczych zawo dowych na dany rok kalendarzowy, określonego w 3-let nim powiatowym programie dotyczącym rozwoju pie czy zastępczej. Art. 57. 

1. W przypadku gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej prze bywa więcej niż 3 dzieci, starosta, na wniosek rodziny zastępczej, zatrudnia osobę do pomocy przy sprawo waniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. Przepisy art. 64 stosuje się odpowiednio.

2. W szczególnie uzusadnionych przypadkach, na wniosek rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej, starosta może zatrudnić oso bę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. Przepisy art. 64 stosuje się odpowiednio. Art. 58. 

1. Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego przyjmuje dziecko:

1) na podstawie orzeczenia sądu; Dziennik Ustaw Nr 149 — 8925 — Poz. 8872) w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną;

3) na wniosek rodziców, dziecka lub innej osoby w przypadku, o którym mowa w art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

2. Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego może odmówić, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przyjęcia dziecka:

1) jeżeli łączna liczba umieszczonych w tej rodzinie dzieci przekroczy 3;

2) powyżej

10. roku życia doprowadzonego przez Po licję lub Straż Graniczną.

3. W przypadku przyjęcia dziecka w sytuacji, o któ rej mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rodzina zastępcza zawodo wa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego informuje o tym niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin, właściwy sąd, starostę oraz ośrodek pomocy społecznej.

4. W rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funk cję pogotowia rodzinnego umieszcza się dziecko do czasu unormowania sytuacji dziecka, nie dłużej jednak niż na okres 4 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony, za zgodą organizatora rodzinnej pieczy zastępczej do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego o:

1) powrót dziecka do rodziny;

2) przysposobienie;

3) umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej. Art. 59. 

1. W rodzinie zastępczej zawodowej specja listycznej umieszcza się w szczególności:

1) dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełno sprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiar kowanym stopniu niepełnosprawności;

2) dzieci na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

3) małoletnie matki z dziećmi.

2. W rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej nie można w tym samym czasie umieścić dzieci legity mujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i dzieci na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Art. 60. 

1. Rodzinny dom dziecka organizuje powiat lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego za dania na podstawie art. 190.

2. Powiat może, na zasadzie porozumienia, organi zować rodzinny dom dziecka na terenie innego powiatu. Art. 61. 

1. W rodzinnym domu dziecka, w tym sa mym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność prze bywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2.

2. W razie konieczności umieszczenia w rodzinnym domu dziecka rodzeństwa, za zgodą prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie więk szej liczby dzieci. Art. 62. 

1. Praca prowadzącego rodzinny dom dzie cka jest wykonywana na podstawie umowy o świad czenie usług, do której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

2. Z prowadzącym, o którym mowa w ust. 1, staro sta lub podmiot, któremu powiat zlecił organizowanie rodzinnego domu dziecka, zawiera umowę, która okreś la w szczególności:

1) strony umowy;

2) cel i przedmiot umowy;

3) miejsce sprawowania pieczy zastępczej;

4) sposób i zakres finansowania działalności rodzin nego domu dziecka, ze wskazaniem wysokości środ ków przeznaczonych na poszczególne cele;

5) liczbę dzieci powierzonych prowadzącemu rodzinny dom dziecka;

6) maksymalną liczbę dzieci, które można umieścić w danym rodzinnym domu dziecka;

7) wysokość wynagrodzenia przysługującego prowa dzącemu rodzinny dom dziecka oraz sposób wypła ty;

8) zasady korzystania ze szkoleń i innych form podno szenia kwalifikacji przez prowadzącego rodzinny dom dziecka;

9) zakres niezbędnej pomocy w razie choroby prowa dzącego rodzinny dom dziecka lub problemów z po wierzonymi dziećmi;

10) warunki czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem, w szczególności związanego z wypoczyn kiem; 1

1) wysokość kosztów utrzymania i eksploatacji lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym ma być prowadzony rodzinny dom dziecka; 1

2) zasady rozliczania otrzymywanych środków; 1

3) uprawnienia starosty w zakresie bieżącej kontroli wykonywania umowy; 1

4) warunki przyznawania środków finansowych na remonty lub pokrycie kosztów związanych ze zmia ną lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym ma być pro wadzony rodzinny dom dziecka; 1

5) czas, na jaki umowa została zawarta; 1

6) warunki i sposób zmiany oraz rozwiązania umowy.

3. Umowę zawiera się na okres co najmniej 5 lat. Dziennik Ustaw Nr 149 — 8926 — Poz. 8874. Jeżeli umowę zawierają małżonkowie, wynagro dzenie przysługuje małżonkowi wskazanemu w umowie.

5. Umowa ulega rozwiązaniu, w przypadku gdy prowadzący rodzinny dom dziecka zmieni miejsce spra wowania pieczy zastępczej, opuszczając terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub powiat, z którego starostą została zawarta umowa, chyba że starosta postanowi inaczej lub zmiana miejsca sprawowania pieczy zastęp czej jest związana z wyjazdem wakacyjnym. Art. 63. 

1. W przypadku nieobecności prowadzące go rodzinny dom dziecka dom ten prowadzi wskazana przez niego osoba, która uzyskała pozytywną opinię koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, wyznaczona przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

2. Do osoby wyznaczonej do prowadzenia rodzin nego domu dziecka, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 42 stosuje się odpowiednio. Art. 64. 

1. Powiat lub podmiot organizujący rodzin ny dom dziecka zatrudnia osobę zajmującą się opieką lub wychowaniem dzieci w rodzinnym domu dziecka na podstawie:

1) umowy o pracę albo

2) umowy o świadczenie usług, do której, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, stosuje się przepisy dotyczące zle cenia.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może być zatrudniona w systemie zadaniowego czasu pracy.

3. Osobą, o której mowa w ust. 1, może być wyłącz nie osoba wskazana przez prowadzącego rodzinny dom dziecka, która:

1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;

2) wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z ty tułu egzekucyjnego;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyśl ne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbo we.

4. W przypadku wszczęcia przeciwko osobie, o któ rej mowa w ust. 1, postępowania karnego o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego przepi sy art. 13 stosuje się odpowiednio. Art. 65. 

1. W rodzinnym domu dziecka, w którym przebywa więcej niż 4 dzieci, powiat lub podmiot orga nizujący rodzinny dom dziecka, na wniosek prowadzą cego rodzinny dom dziecka, zatrudnia osobę do pomo cy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. Przepisy art. 64 stosuje się odpowiednio.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek prowadzącego rodzinny dom dziecka, starosta może zatrudnić osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. Prze pisy art. 64 stosuje się odpowiednio. Art. 66. 

1. Przy zapewnianiu pieczy i wychowania dzieciom umieszczonym w rodzinie zastępczej lub ro dzinnym domu dziecka oraz wykonywaniu innych czyn ności związanych z realizacją zadań rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka mogą korzystać z pomocy wolontariuszy, organizowanej przez organi zatora rodzinnej pieczy zastępczej. Przepisy art. 64 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

2. O potrzebie skorzystania z pomocy, o której mo wa w ust. 1, rodzina zastępcza lub prowadzący rodzin ny dom dziecka informuje właściwego organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Art. 67. 

1. Nie można łączyć pełnienia funkcji rodzi ny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej nieza wodowej z prowadzeniem rodzinnego domu dziecka, a także pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej z funkcją rodziny zastępczej niezawodowej.

2. W przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z funkcją rodziny zastępczej zawodowej albo rodziny zastępczej niezawodowej w rodzinie tej nie może przebywać więcej niż 3 dzieci oraz osób, któ re osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastęp czej, o których mowa w art. 37 ust. 

2. W razie koniecz ności umieszczenia w takiej rodzinie rodzeństwa, za zgodą tej rodziny oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jest dopusz czalne umieszczenie w tym samym czasie większej licz by dzieci.

3. W przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z prowadzeniem rodzinnego domu dzie cka piecza zastępcza może być sprawowana nad nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnolet ność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 

2. W przypadku konieczności umieszcze nia w tej formie pieczy zastępczej rodzeństwa, za zgodą sprawującego pieczę zastępczą oraz po uzyskaniu po zytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastęp czej, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci. Art. 6

8. Okres pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej oraz okres prowadzenia rodzinnego domu dziecka wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych. Art. 69. 

1. Rodzina zastępcza zawodowa oraz pro wadzący rodzinny dom dziecka mają prawo do czaso wego niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem, w wymiarze 30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy.

2. W okresie czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem rodzinom zastęp czym zawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka przysługuje wynagrodzenie.

3. Rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka informuje organizatora rodzinnej pieczy zastępczej o terminie czasowego niesprawowa nia opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem, nie później niż 30 dni przed jego planowanym rozpo częciem. Dziennik Ustaw Nr 149 — 8927 — Poz. 887

Art. 70. 

1. Osoba, której przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, nie może kontynuować lub podjąć dodatkowego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez zgody właściwego starosty.

2. Starosta, po zasięgnięciu opinii organizatora ro dzinnej pieczy zastępczej może udzielić zgody, w przy padku gdy kontynuacja lub podjęcie dodatkowego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej nie będzie miało negatywnego wpływu na sprawowanie pieczy zastępczej. Art. 71. 

1. W przypadku gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka nie wypełnia swoich funkcji lub wypełnia je niewłaściwie, starosta zawiada mia właściwy sąd.

2. W przypadku gdy sąd zmieni orzeczenie o umiesz czeniu dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinnym domu dziecka z przyczyn, o których mowa w ust. 1, starosta może rozwiązać z tą rodziną zastępczą lub z osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenie rodzinnego domu dziecka, bez zachowania terminu wypowiedzenia.

3. Wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 1, powiatowe centrum pomocy rodzinie informuje sąd o rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka, w których można umieścić dziecko, o osobach spełnia jących warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, oraz o pla cówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych lub interwen cyjnych ośrodkach preadopcyjnych odpowiednich dla dziecka.

4. Do czasu ponownego umieszczenia w pieczy za stępczej, starosta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, ma obowiązek zapewnienia dzie cku opieki i wychowania. Art. 7

2. W przypadku przeniesienia dziecka do innej rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka do tychczasowa rodzina zastępcza lub osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, za pośrednictwem organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, przekazuje, nie później niż w dniu przeniesienia dziecka, osobie sprawującej pieczę zastępczą dokumentację, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 

2. Przepisy art. 47 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. Art. 73. 

1. W przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub prowa dzącego rodzinny dom dziecka piecza zastępcza nad dzieckiem może zostać powierzona rodzinie pomocowej.

2. Piecza zastępcza nad dzieckiem może być powie rzona rodzinie pomocowej, w szczególności w okresie:

1) czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka w związku z wypoczynkiem, o którym mowa w art. 69, udziałem w szkoleniach lub poby tem w szpitalu;

2) nieprzewidzianych trudności lub zdarzeń losowych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Art. 74. 

1. Rodziną pomocową może być:

1) rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

2) małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim przeszkoleni do pełnienia funkcji rodzi ny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dzie cka lub rodziny przysposabiającej.

2. Rodzina zastępcza zawodowa, rodzina zastępcza niezawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka może przyjąć dziecko jako rodzina pomocowa bez wzglę du na liczbę dzieci pozostających pod ich opieką. Art. 75. 

1. Podstawą umieszczenia dziecka w rodzi nie pomocowej jest umowa między starostą a rodziną pomocową.

2. Umowa określa w szczególności:

1) strony umowy;

2) cel i przedmiot umowy;

3) miejsce sprawowania pieczy zastępczej;

4) sposób i zakres finansowania pieczy zastępczej;

5) liczbę dzieci powierzonych rodzinie pomocowej;

6) wysokość dodatku i świadczenia, o których mowa w art. 85 ust. 5 i 6, przysługującego rodzinie pomo cowej oraz sposób wypłaty;

7) zakres niezbędnej pomocy w razie choroby osób tworzących rodzinę pomocową lub problemów z po wierzonymi dziećmi;

8) uprawnienia starosty w zakresie bieżącej kontroli wykonywania umowy;

9) czas, na jaki umowa została zawarta;

10) warunki i sposób zmiany oraz rozwiązania umowy.

3. O zawartej umowie starosta zawiadamia nie zwłocznie sąd.

4. Jeżeli umowę zawierają małżonkowie, świadcze nie przysługuje małżonkowi wskazanemu w umowie.

5. W zakresie nieuregulowanym ustawą do umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny dotyczące umowy zlecenia.

6. Czas pobytu dziecka w rodzinie pomocowej nie może przekroczyć 2 miesięcy. Art. 76. 

1. Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest wyznaczona przez starostę jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania na podstawie art. 190.

2. W przypadku gdy wyznaczoną na podstawie ust. 1 jednostką organizacyjną jest powiatowe centrum po mocy rodzinie, w centrum tym tworzy się zespół do spraw pieczy zastępczej.

3. Na terenie jednego powiatu może działać więcej niż jeden organizator rodzinnej pieczy zastępczej. Dziennik Ustaw Nr 149 — 8928 — Poz. 8874. Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

1) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funk cji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

2) kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzin nego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukoń czenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy za stępczej;

3) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzin nego domu dziecka;

4) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowaw czej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukoń czenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predys pozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowaw cy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;

5) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzą cym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;

6) zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawu jącym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;

7) organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowa dzących rodzinne domy dziecka pomocy wolonta riuszy;

8) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczegól ności z powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich orga nami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związ kami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecz nymi;

9) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób spra wujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;

10) zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w za kresie prawa rodzinnego; 1

1) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci prze bywających w rodzinnej pieczy zastępczej; 1

2) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsulta cyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspie ranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawu jących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą; 1

3) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psycho logicznych oraz analizy, o której mowa w art. 42 ust. 7, dotyczących kandydatów do pełnienia funk cji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 1

4) zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziała nie zjawisku wypalenia zawodowego; 1

5) przedstawianie staroście i radzie powiatu corocz nego sprawozdania z efektów pracy; 1

6) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających; 1

7) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opie ki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku. Art. 77. 

1. Rodziny zastępcze i rodzinne domy dzie cka obejmuje się opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

2. Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wyzna cza organizator rodzinnej pieczy zastępczej, po zasięg nięciu opinii odpowiednio rodziny zastępczej lub pro wadzącego rodzinny dom dziecka.

3. Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastęp czej należy w szczególności:

1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowa dzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;

2) przygotowanie, we współpracy z asystentem rodzi ny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzą cym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;

3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;

4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzą cym rodzinne domy dziecka dostępu do specjali stycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;

5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;

7) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

4. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej nie mo że mieć pod opieką łącznie więcej niż 15 rodzin zastęp czych lub rodzinnych domów dziecka.

5. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej jest obo wiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwa lifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szcze gólności przez udział w szkoleniach i samokształcenie. Dziennik Ustaw Nr 149 — 8929 — Poz. 8876. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ma pra wo do korzystania z poradnictwa zawodowego, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie jego kompeten cji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodo wego. Art. 78. 

1. Koordynatorem rodzinnej pieczy zastęp czej może być osoba, która:

1) posiada: a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakre sie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, re socjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzie ckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświad czenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z ty tułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyśl ne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbo we.

2. W przypadku wszczęcia przeciwko osobie będącej koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej postępo wania karnego o umyślne przestępstwo ścigane z os karżenia publicznego przepisy art. 13 stosuje się odpo wiednio. Art. 79. 

1. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej jest zatrudniany przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

2. Praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej jest wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczą ce zlecenia.

3. Praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego.

4. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej nie mo że prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizo wanych przez powiat.

5. W przypadku niewypełnienia obowiązku, o któ rym mowa w art. 77 ust. 3 pkt 5, z koordynatorem ro dzinnej pieczy zastępczej stosunek pracy lub umowa o świadczenie usług, o których mowa w ust. 2, mogą zostać rozwiązane bez zachowania okresu wypowie dzenia. Art. 80. 

1. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego ut rzymania, nie niższe niż kwota:

1) 660 zł miesięcznie — w przypadku dziecka umiesz czonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;

2) 1000 zł miesięcznie — w przypadku dziecka umiesz czonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dzie cka.

2. Wysokość świadczenia, o którym mowa w ust. 1, pomniejsza się o kwotę nie wyższą niż 50% dochodu dziecka, nie więcej jednak niż o 80% kwot, o których mowa w ust. 1.

3. Za dochód dziecka uważa się otrzymywane ali menty, rentę rodzinną oraz uposażenie rodzinne.

4. Zmiany wysokości dochodu dziecka w okresie pobierania świadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie wpływają na wysokość tego świadczenia, jeżeli łącznie nie przekroczyły 10% dochodu dziecka, uwzględnione go przy ustalaniu jego wysokości.

5. W przypadku gdy zmiany wysokości dochodu dziecka łącznie przekroczą 10% dochodu dziecka uwzględnionego przy ustalaniu wysokości świadczenia, odpowiednio rodzina zastępcza lub prowadzący rodzin ny dom dziecka informuje o zmianie wysokości docho du dziecka organ, który przyznał świadczenie. Art. 81. 

1. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orze czeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacz nym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł mie sięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

2. Rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 paździer nika 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł mie sięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. Art. 82. 

1. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje świadczenie, o któ rym mowa w art. 80 ust. 1, oraz dodatki, o których mo wa w art. 81, również po osiągnięciu przez dziecko peł noletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastęp czej lub rodzinnym domu dziecka, na zasadach okreś lonych w art. 37 ust. 2.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, prze pisów art. 80 ust. 2—5 nie stosuje się. Art. 83. 

1. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać:

1) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od

6. do 1

8. roku życia — raz w roku; Dziennik Ustaw Nr 149 — 8930 — Poz. 8872) świadczenie na pokrycie: a) niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka — jednorazowo, b) wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki — jednorazowo lub okresowo.

2. Rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa mo że otrzymywać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej wydat kom ponoszonym przez rodzinę zastępczą zawodową na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elek tryczną i cieplną, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych wydatków przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jedno rodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, któ re osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastęp czej, o których mowa w art. 37 ust. 2, umieszczonych w rodzinie zastępczej wraz z osobami tworzącymi tę rodzinę zastępczą.

3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 2, sta rosta jest zobowiązany przyznać rodzinie zastępczej zawodowej, w której umieszczono powyżej 3 dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pie czy zastępczej, o której mowa w art. 37 ust. 2, oraz je żeli zasadność przyznania tych środków zostanie po twierdzona w opinii organizatora rodzinnej pieczy za stępczej.

4. Rodzinie zastępczej zawodowej starosta może raz do roku przyznać świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remon tu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego. Art. 8

4. Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzy muje środki finansowe na:

1) utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielo rodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, w wysoko ści odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinny dom dziecka na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wo dę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament tele wizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych wydatków przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2, umieszczonych w rodzinnym domu dziecka wraz z prowadzącym rodzinny dom dziecka;

2) pokrycie kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony ro dzinny dom dziecka;

3) pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów zwią zanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funk cjonowaniem rodzinnego domu dziecka. Art. 85. 

1. Rodzinie zastępczej zawodowej oraz pro wadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wyna grodzenie nie niższe niż kwota 2000 zł miesięcznie.

2. Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2600 zł miesięcznie.

3. Ustalając wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, bierze się pod uwagę w szczególno ści kwalifikacje, szkolenia i oceny rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka.

4. W przypadku gdy rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka nie sprawuje opieki nad dzieckiem z powodu umieszczenia dziecka w jednostce, o której mowa w art. 87 ust. 2, albo opusz czenia rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka przez ostatnie powierzone dziecko lub osobę, która osiągnęła pełnoletność, przebywając w pie czy zastępczej, o której mowa w art. 37 ust. 2, nad któ rymi była sprawowana piecza zastępcza, rodzina za stępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka za okres pozostawania w gotowości do czasu powrotu dziecka z jednostki, o której mowa w art. 87 ust. 2, lub przyjęcia kolejnego dziecka otrzymują wyna grodzenie w wysokości 80% dotychczas otrzymywane go wynagrodzenia.

5. Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, w której przebywa przez okres dłuższy niż 10 dni w miesiącu kalendarzowym więcej niż 3 dzieci lub co najmniej jedno dziecko, o którym mowa w art. 81, otrzymuje dodatek w wysokości 20% otrzymywanego wynagrodzenia.

6. Rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka, za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej, otrzymuje świadczenie w wyso kości nie niższej niż 20% otrzymywanego wynagrodze nia miesięcznie.

7. Rodzina zastępcza niezawodowa oraz małżonko wie lub osoba, o których mowa w art. 74 ust. 1 pkt 2, za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej otrzy mują miesięcznie świadczenie w wysokości nie niższej niż 20% kwoty, o której mowa w ust. 1.

8. Świadczenia, o których mowa w ust. 6 i 7, przy sługują w wysokości proporcjonalnej do liczby dni po bytu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka w danym miesiącu kalendarzowym. Art. 86. 

1. Wysokości wynagrodzeń i świadczeń, określone w umowach, o których mowa w art. 54, 62 i  75, są waloryzowane corocznie średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń, określonym w ustawie budżetowej, dla pracowników państwowej sfery budżetowej nieobjętych mnożnikowymi syste mami wynagrodzeń od dnia 1 kwietnia każdego roku kalendarzowego. Dziennik Ustaw Nr 149 — 8931 — Poz. 8872. Kwoty, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81, podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, od dnia 1 czerwca roku kalen darzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyj nych w okresie od roku kalendarzowego, w którym była przeprowadzona ostatnio waloryzacja, przekroczył 105%.

3. Wysokość kwot, o których mowa w ust. 2, jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny, w termi nie do końca marca roku kalendarzowego, w którym jest przeprowadzana waloryzacja. Art. 87. 

1. Świadczenia i dodatki, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81, przyznaje się od dnia faktycz nego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka do dnia fak tycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

2. W przypadku gdy rodzina zastępcza lub prowa dzący rodzinny dom dziecka nie ponosi kosztów utrzy mania dziecka w związku z jego pobytem w:

1) domu pomocy społecznej,

2) specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,

3) młodzieżowym ośrodku wychowawczym,

4) młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę,

5) specjalnym ośrodku wychowawczym — otrzymuje świadczenia, o których mowa w art. 80 ust. 1, w wysokości nie niższej niż 20% przyznanych świadczeń.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka dodatki, o których mowa w art. 81, nie przysługują.

4. W przypadku gdy świadczenia oraz dodatki, o któ rych mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81, przysługują rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka za niepełny miesiąc kalendarzowy, świadczenia oraz do datki wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do licz by dni pobytu dziecka w danym miesiącu kalendarzo wym.

5. W przypadku powierzenia rodzinie pomocowej opieki i wychowania nad dzieckiem umieszczonym w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, rodzinie pomocowej wypłaca się świadczenie i dodatki przysługujące rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81, w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu w tej rodzinie po mocowej. Art. 88. 

1. Świadczenia, dodatki i dofinansowanie do wypoczynku, o których mowa w art. 80 ust. 1, art. 81, 83 i 84, są udzielane na wniosek odpowiednio rodziny zastępczej, rodziny pomocowej lub prowadzącego ro dzinny dom dziecka.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, rodzina po mocowa składa, w przypadku gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka nie pobierała świadczeń, dodatków lub dofinansowania do wypo czynku, o których mowa w art. 80 ust. 1, art. 81, 83 i 84.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, rodzina za stępcza, rodzina pomocowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka składają w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszka nia.

4. Przyznanie oraz odmowa przyznania świadczeń, dodatków i dofinansowania do wypoczynku, o których mowa w art. 80 ust. 1, art. 81, 83 i 84 następuje w dro dze decyzji.

5. W przypadku zmiany przepisów regulujących prawo do świadczeń, dodatków i dofinansowania do wypoczynku, o których mowa w art. 80 ust. 1, art. 81, 83 i 84 oraz w przypadku zmiany sytuacji osobistej ro dziny zastępczej, rodziny pomocowej lub prowadzące go rodzinny dom dziecka, a także w przypadku zmiany sytuacji osobistej, dochodowej lub majątkowej umiesz czonego dziecka, organ właściwy do wydania decyzji może bez zgody rodziny zastępczej, rodziny pomocowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka zmienić lub uchylić decyzję, o której mowa w ust. 4.

6. Decyzję zmienia się lub uchyla, jeżeli rodzina zastępcza, rodzina pomocowa lub prowadzący rodzin ny dom dziecka marnotrawi przyznane świadczenia. Art. 8

9. Osoby otrzymujące świadczenia, dodatki, wynagrodzenia oraz dofinansowania do wypoczynku, o których mowa w niniejszym rozdziale, zwane dalej „świadczeniami pieniężnymi”, są obowiązane nie zwłocznie poinformować organ, który przyznał świad czenie pieniężne, o każdej zmianie ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń. Art. 90. W przypadku osób lub małżonków, niespeł niających warunków dotyczących rodzin zastępczych w zakresie niezbędnych szkoleń, którym sąd powierzył tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie art. 109 § 2 pkt 5 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. — Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.6)), przepisy art. 80—82, 86 i 87 sto suje się odpowiednio. Art. 9

1. Rada powiatu może, w drodze uchwały, podnieść wysokość świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 80 ust. 1, art. 81, 83 i 85. Art. 92. 

1. Nienależnie pobrane świadczenia pienięż ne podlegają zwrotowi łącznie z ustawowymi odsetka mi przez osobę, która je pobrała.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1986 r. Nr 36, poz. 180, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1998 r. Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 122, poz. 1322, z 2001 r. Nr 128, poz. 1403, z 2003 r. Nr 83, poz. 772 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1691, z 2007 r. Nr 121, poz. 831, Nr 134, poz. 947 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 220, poz. 1431, z 2010 r. Nr 125, poz. 842 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 149, poz. 887. Dziennik Ustaw Nr 149 — 8932 — Poz. 8872. Za nienależnie pobrane świadczenia pieniężne uważa się świadczenia:

1) wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodu jących ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadcze nia pieniężnego w całości lub w części;

2) przyznane lub wypłacone w przypadku świadome go wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia;

3) wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważność decyzji przyznającej świadczenie pieniężne albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono de cyzję przyznającą to świadczenie i odmówiono pra wa do tego świadczenia.

3. Wysokość należności z tytułu nienależnie pobra nych świadczeń pieniężnych oraz termin ich spłaty ustala, w drodze decyzji, organ, który przyznał świad czenie pieniężne.

4. Należności z tytułu nienależnie pobranych świad czeń pieniężnych ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja ustalająca ich wysokość stała się ostateczna.

5. Bieg przedawnienia, o którym mowa w ust. 4, przerywa odroczenie terminu płatności należności, roz łożenie spłaty należności na raty oraz każda czynność zmierzająca do ściągnięcia należności, jeżeli o czynno ści tej dłużnik został zawiadomiony.

6. Nie wydaje się decyzji o zwrocie nienależnie po branych świadczeń pieniężnych, jeżeli od terminu ich pobrania upłynęło 10 lat.

7. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń pienięż nych wraz z odsetkami, ustalone ostateczną decyzją, podlegają potrąceniu z bieżąco wypłacanych świadczeń pieniężnych.

8. Należności z tytułu nienależnie pobranych świad czeń pieniężnych podlegają egzekucji w trybie przepi sów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

9. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia pieniężne go do dnia spłaty.

10. Uzyskane kwoty zalicza się w pierwszej kolejno ści na poczet należności najdawniej wymagalnych. 1

1. Starosta w porozumieniu z wójtem może umo rzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń pienięż nych łącznie z odsetkami w całości lub w części, odro czyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli za chodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczą ce sytuacji rodziny. Rozdział 3 Instytucjonalna piecza zastępcza Art. 93. 

1. Instytucjonalna piecza zastępcza jest spra wowana w formie:

1) placówki opiekuńczo-wychowawczej;

2) regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej;

3) interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

2. Placówkę opiekuńczo-wychowawczą prowadzi powiat lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania na podstawie art. 190.

3. Samorząd województwa może prowadzić lub zlecić, na podstawie art. 190, prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyj nego ośrodka preadopcyjnego.

4. Placówka opiekuńczo-wychowawcza:

1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szcze gólności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, by towe, społeczne i religijne;

2) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;

3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi oso bami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;

4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;

5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostoso wanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;

6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;

7) zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych. Art. 94. 

1. Starosta może zapewnić wspólną obsłu gę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną pro wadzonych placówek opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności tworząc centra administracyjne do obsługi tych placówek lub zlecić realizację tego zadania na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia łalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2010  r. Nr  234, poz.  1536 oraz z  2011 r. Nr  112, poz. 654).

2. Do obsługi placówek opiekuńczo-wychowaw czych, w zakresie wykonywanych zadań, o których mo wa w art. 93 ust. 4, można zatrudniać osoby, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2—4.

3. Dyrektorem podmiotu, który zapewnia obsługę, może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 97 ust. 3. Art. 95. 

1. W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjali styczno-terapeutycznego są umieszczane dzieci powy żej

10. roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w ro dzinie.

2. Umieszczenie dziecka poniżej

10. roku życia w pla cówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjne go, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycz nego jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, szcze gólnie gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa. Dziennik Ustaw Nr 149 — 8933 — Poz. 8873. W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu so cjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno -terapeutycznego można umieścić, w tym samym cza sie, łącznie nie więcej niż 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastęp czej, o których mowa w art. 37 ust. 2.

4. W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu ro dzinnego można umieścić, w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły peł noletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2.

5. Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia możliwość przyjmowania dzieci przez całą dobę. Art. 9

6. Placówka opiekuńczo-wychowawcza współ pracuje, w zakresie wykonywanych zadań, z sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodziną, asy stentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy za stępczej oraz z innymi osobami i  instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych placówki opiekuńczo-wychowawczej, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają akceptację dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Art. 97. 

1. Placówką opiekuńczo-wychowawczą kie ruje dyrektor.

2. W przypadku zapewnienia na podstawie art. 94 wspólnej obsługi ekonomiczno-administracyjnej i or ganizacyjnej placówek opiekuńczo-wychowawczych, placówką opiekuńczo-wychowawczą, kieruje dyrektor podmiotu, który zapewnia tę obsługę, przy pomocy wychowawcy. Przepisu nie stosuje się do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

3. Dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjali styczno-terapeutycznego może być osoba, która:

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równo rzędny: a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kie runku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wycho wawczą, albo b) na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, peda gogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji;

2) posiada co najmniej 3-letni staż pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną albo udo kumentowane doświadczenie pracy z dziećmi lub rodziną;

3) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

4) wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z ty tułu egzekucyjnego;

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyśl ne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbo we;

6) jest zdolna do kierowania placówką opiekuńczo -wychowawczą, co zostało potwierdzone zaświad czeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do peł nienia tej funkcji.

4. Dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego może być osoba, która:

1) posiada co najmniej wykształcenie średnie;

2) posiada świadectwo ukończenia szkolenia, o którym mowa w art. 44;

3) posiada pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dotyczącą predyspozycji do peł nienia funkcji dyrektora. Przepisy ust. 3 pkt 3—6 stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku wszczęcia przeciwko osobie będącej dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej po stępowania karnego o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego przepisy art. 13 stosuje się odpowiednio. Art. 98. 

1. Osobą pracującą z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej może być osoba posiada jąca następujące kwalifikacje:

1) w przypadku wychowawcy — wykształcenie wyższe: a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opie kuńczo-wychowawczą, albo b) na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, peda gogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji;

2) w przypadku pedagoga — tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna;

3) w przypadku psychologa — prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samo rządzie zawodowym psychologów;

4) w przypadku osoby prowadzącej terapię — udoku mentowane przygotowanie do prowadzenia terapii o profilu potrzebnym w pracy z dzieckiem i rodziną;

5) w przypadku opiekuna dziecięcego — ukończoną szkołę przygotowującą do pracy w zawodzie opie kuna dziecięcego lub pielęgniarki albo studia peda gogiczne;

6) w przypadku pracownika socjalnego — wykształce nie wyższe uprawniające do wykonywania zawodu.

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do wycho wawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego posiadającego wykształcenie średnie i po zytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dotyczącą predyspozycji do pełnienia funkcji wycho wawcy. Dziennik Ustaw Nr 149 — 8934 — Poz. 8873. W placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która:

1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

2) wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z ty tułu egzekucyjnego;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyśl ne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wycho wawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy.

4. Osoby, o których mowa w ust. 1, mają prawo do korzystania z poradnictwa, które ma na celu zachowa nie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziała nie zjawisku wypalenia zawodowego.

5. W przypadku wszczęcia przeciwko osobie, o któ rej mowa w ust. 1, postępowania karnego o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego przepi sy art. 13 stosuje się odpowiednio. Art. 99. 

1. Dyrektor placówki opiekuńczo-wycho wawczej, z  wyłączeniem sytuacji, o  której mowa w art. 97 ust. 2, może pełnić równocześnie funkcję wy chowawcy.

2. Powiat lub podmiot prowadzący placówkę opie kuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, na wniosek dyrektora tej placówki, zatrudnia w placówce:

1) co najmniej jedną osobę do pomocy przy sprawo waniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodar skich — w przypadku gdy w placówce przebywa więcej niż 4 dzieci;

2) co najmniej dwie osoby do pomocy przy sprawo waniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodar skich — w przypadku gdy w placówce przebywa więcej niż 8 dzieci. Przepis art. 98 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3. W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu ro dzinnego można zatrudnić tylko osobę wskazaną przez dyrektora. Może to być osoba z nim spokrewniona lub spowinowacona.

4. Przy zapewnianiu opieki lub wychowania nad dzieckiem przebywającym w placówce opiekuńczo -wychowawczej oraz wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań tej placówki można ko rzystać z pomocy wolontariuszy. Przepis art. 98 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. W placówce opiekuńczo-wychowawczej w razie potrzeby mogą być zatrudnione osoby do obsługi i ad ministracji. Przepis art. 98 ust. 3 pkt 3 i 4 stosuje się odpowiednio. Art. 100. 

1. Praca z dzieckiem w placówce opiekuń czo-wychowawczej jest prowadzona zgodnie z planem pomocy dziecku, sporządzonym i realizowanym przez wychowawcę we współpracy z asystentem rodziny.

2. Pracę z grupą dzieci oraz pracę indywidualną z dzieckiem organizuje wychowawca.

3. Wychowawca realizuje zadania wynikające z pla nu pomocy dziecku oraz pozostaje w stałym kontakcie z rodziną.

4. Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej zgłasza informacje o przebywających w tej placówce dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodków adopcyjnych, w celu poszukiwania dla nich rodzin przy sposabiających.

5. W przypadku niewypełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 4, z dyrektorem placówki opiekuńczo -wychowawczej stosunek pracy może zostać rozwiąza ny bez zachowania okresu wypowiedzenia. Art. 101. 

1. Placówka opiekuńczo-wychowawcza jest prowadzona jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu:

1) socjalizacyjnego;

2) interwencyjnego;

3) specjalistyczno-terapeutycznego;

4) rodzinnego.

2. Typ placówki opiekuńczo-wychowawczej określa jej regulamin.

3. Placówka opiekuńczo-wychowawcza może łączyć zadania placówek, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3. Art. 10

2. Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego:

1) wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorasta jące i usamodzielniające się;

2) umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu;

3) współpracuje z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i asystentem rodziny. Art. 103. 

1. Zadaniem placówki opiekuńczo-wycho wawczej typu interwencyjnego jest doraźna opieka nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej, w szcze gólności placówka jest obowiązana przyjąć dziecko w przypadkach wymagających natychmiastowego za pewnienia dziecku opieki.

2. Do placówki, o której mowa w ust. 1, dziecko przyjmuje się:

1) na podstawie orzeczenia sądu;

2) w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną;

3) na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej lub umieszcza się dziecko w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w ro dzinie.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, prze pisów art. 95 ust. 1 i 3 nie stosuje się. Dziennik Ustaw Nr 149 — 8935 — Poz. 8874. Do placówki, o której mowa w ust. 1, nie może być przyjęte dziecko w trakcie samowolnego pobytu poza:

1) zakładem poprawczym, schroniskiem dla nieletnich lub młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym;

2) podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą lub domem pomocy społecznej, jeżeli pobyt w tych instytucjach został orzeczony w trybie określonym w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępo waniu w sprawach nieletnich.

5. Do placówki, o której mowa w ust. 1, są przyjmo wane dzieci niezależnie od miejsca zamieszkania.

6. Pobyt dziecka w placówce, o której mowa w ust. 1, nie może trwać dłużej niż 3 miesiące.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres, o którym mowa w ust. 6, może zostać przedłużony do zakończenia trwającego postępowania sądowego o:

1) powrót dziecka do rodziny;

2) przysposobienie;

3) umieszczenie w pieczy zastępczej.

8. O przyjęciu dziecka dyrektor placówki, o której mowa w ust. 1, informuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin, sąd, powiatowe centrum pomocy rodzinie oraz ośrodek pomocy społecznej.

9. Dziecko poniżej

10. roku życia, przyjęte do placów ki, o której mowa w ust. 1, zostaje niezwłocznie przenie sione do jednej z rodzinnych form pieczy zastępczej. Art. 104. 

1. W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego może zostać wyodrębniona część organizacyjna dysponująca bazą noclegową i zapew niająca opiekę wychowawczą, czynna przez całą dobę, wykorzystywana w sytuacjach kryzysowych, kiedy dzie cko ze względów rodzinnych musi czasowo zamieszkać poza swoją rodziną za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych albo kiedy rodzina musi czasowo uzyskać schronienie.

2. Rada powiatu określa, w drodze uchwały, szcze gółowe warunki ponoszenia opłaty za pobyt w wyod rębnionej części organizacyjnej, o której mowa w ust. 1. Art. 105. 

1. Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego sprawuje opiekę nad dzieckiem o indywidualnych potrzebach, w szcze gólności:

1) legitymującym się orzeczeniem o niepełnospraw ności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacz nym stopniu niepełnosprawności;

2) wymagającym stosowania specjalnych metod wy chowawczych i specjalistycznej terapii;

3) wymagającym wyrównywania opóźnień rozwojo wych i edukacyjnych.

2. Placówka, o której mowa w ust. 1, zapewnia za jęcia wychowawcze, socjoterapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekom pensujące braki w wychowaniu w rodzinie i przygoto wujące do życia społecznego, a dzieciom niepełno sprawnym także odpowiednią rehabilitację i zajęcia rewalidacyjne. Art. 106. 

1. Placówka opiekuńczo-wychowawcza powstaje z dniem uzyskania zezwolenia wojewody właściwego ze względu na miejsce prowadzenia tej placówki.

2. W budynku może się mieścić tylko jedna placów ka opiekuńczo-wychowawcza.

3. Wojewoda może zezwolić na funkcjonowanie w jednym wielorodzinnym budynku więcej niż jednej placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 dzieci, uwzględniając specyfikę i zadania tych placówek oraz potrzeby środowiska lokalnego w przypadku lokali sta nowiących odrębną nieruchomość w rozumieniu prze pisów o własności lokali.

4. Wojewoda wydaje zezwolenie na wniosek, jeżeli podmiot występujący o zezwolenie:

1) spełnia warunki określone w ustawie i standardy określone w przepisach wydanych na podstawie art. 127;

2) przedstawi: a) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nie ruchomości, na terenie której placówka opiekuń czo-wychowawcza ma prowadzić działalność, b) odpis z właściwego rejestru, c) oświadczenie o  numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP, d) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospoda rowania przestrzennego, a w przypadku ich bra ku zaświadczenie właściwego organu gminy o zgodności lokalizacji obiektu, w którym będzie prowadzona placówka opiekuńczo-wychowaw cza, z przepisami o planowaniu i zagospodaro waniu przestrzennym, e) pozytywną opinię starosty powiatu, na terenie którego będzie prowadzona placówka opiekuń czo-wychowawcza, w przypadku placówki opie kuńczo-wychowawczej organizowanej przez podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania, f) pozytywne opinie właściwego miejscowo komen danta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i  właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeń stwa i higieny w budynku, w którym będzie mieś cić się placówka opiekuńczo-wychowawcza, oraz najbliższego jej otoczenia, mając na uwadze spe cyfikę placówki, g) statut placówki opiekuńczo-wychowawczej lub jego projekt, h) regulamin organizacyjny placówki opiekuńczo -wychowawczej lub jego projekt, i) informację o sposobie finansowania placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i skła dek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwaranto wanych Świadczeń Pracowniczych. Dziennik Ustaw Nr 149 — 8936 — Poz. 8875. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. f, są wymagane w przypadku, gdy wojewoda po przepro wadzeniu oględzin obiektu zażąda ich przedstawienia.

6. Zezwolenie wydaje się po przeprowadzeniu oglę dzin obiektu, w którym placówka opiekuńczo-wycho wawcza ma prowadzić działalność.

7. Zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo -wychowawczej wydaje się na czas nieokreślony.

8. Po uzyskaniu zezwolenia placówka opiekuńczo -wychowawcza podlega wpisowi do rejestru placówek, o którym mowa w art. 186 pkt 1.

9. Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej:

1) przestał spełniać warunki określone w ustawie i stan dardy usług określone w przepisach wydanych na podstawie art. 127,

2) nie przedstawi, na żądanie wojewody, w wyznaczo nym terminie, aktualnych dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. b—g — wojewoda wyznacza dodatkowy termin na spełnie nie tych warunków lub standardów albo na dostarcze nie wymaganych dokumentów lub informacji.

10. Po bezskutecznym upływie dodatkowego termi nu, o którym mowa w ust. 9, wojewoda cofa zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej. 1

1. W przypadku cofnięcia zezwolenia wojewoda wykreśla placówkę opiekuńczo-wychowawczą z rejestru placówek, o którym mowa w art. 186 pkt 1. Art. 107. 

1. Podmiot prowadzący placówkę opiekuń czo-wychowawczą nie może jej zlikwidować bez zgody wojewody.

2. Wojewoda wydaje zgodę na likwidację placówki opiekuńczo-wychowawczej, jeżeli starosta zapewni właściwą pieczę zastępczą dzieciom z tej placówki.

3. Dokumentację likwidowanej placówki opiekuńczo -wychowawczej przechowuje starosta właściwy ze względu na siedzibę placówki. Art. 108. 

1. Na wniosek dyrektora placówki opie kuńczo-wychowawczej lub na wniosek wychowawcy za zgodą dyrektora placówki opiekuńczo-wychowaw czej, po zasięgnięciu opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, oraz powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego ze względu na miejsce zamiesz kania dziecka, starosta może przenieść dziecko do innej placówki opiekuńczo-wychowawczej tego samego typu.

2. O przeniesieniu dziecka umieszczonego w pla cówce opiekuńczo-wychowawczej na podstawie orze czenia sądu starosta informuje właściwy sąd.

3. Placówka opiekuńczo-wychowawcza, za zgodą starosty, może przyjąć dziecko z terenu innego powia tu, jeśli dysponuje wolnym miejscem w tej placówce. Art. 109. 

1. W regionalnej placówce opiekuńczo -terapeutycznej są umieszczane dzieci wymagające szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia wymagający stosowania specjalistycznej opieki i reha bilitacji nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pie czy zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowaw czej.

2. W regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycz nej można umieścić, w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 30 dzieci. Art. 1

10. Regionalna placówka opiekuńczo-terapeu tyczna, za zgodą marszałka województwa, może przyjąć dziecko z powiatu leżącego w granicach innego woje wództwa, jeżeli dysponuje wolnym miejscem. Art. 111. 

1. W interwencyjnym ośrodku preadopcyj nym umieszcza się dzieci, które wymagają specjalistycz nej opieki i w okresie oczekiwania na przysposobienie nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy za stępczej.

2. W  interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w tym samym czasie, można umieścić nie więcej niż 20 dzieci.

3. Pobyt dziecka w interwencyjnym ośrodku prea dopcyjnym nie może trwać dłużej niż do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Art. 11

2. Regionalne placówki opiekuńczo-terapeu tyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne za pewniają specjalistyczną opiekę medyczną i rehabili tację dzieciom umieszczonym w  tych placówkach i ośrodkach. Art. 11

3. Do regionalnych placówek opiekuńczo -terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków pre adopcyjnych przepisy art. 93 ust. 4, art. 94, art. 95 ust. 4, art. 96—100 i art. 106—108 stosuje się odpowiednio. Art. 114. 

1. Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego otrzymuje środki finansowe na utrzy manie dziecka oraz środki finansowe na bieżące funk cjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

2. Rada powiatu, w drodze uchwały, może zwiększyć wysokość środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinne go oraz wysokość środków finansowych na bieżące funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Art. 115. 

1. Środki finansowe na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinne go przysługują w zryczałtowanej kwocie nie niższej niż 660 zł miesięcznie.

2. Środki finansowe na utrzymanie dziecka legity mującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w placówce opiekuńczo-wycho wawczej typu rodzinnego przysługują w zryczałtowanej kwocie nie niższej niż 860 zł miesięcznie. Dziennik Ustaw Nr 149 — 8937 — Poz. 8873. Zryczałtowana kwota, o której mowa w ust. 1 i 2, obejmuje wydatki na:

1) wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka;

2) wyposażenie w: a) odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty oso bistego użytku, stosownie do wieku i indywidu alnych potrzeb dziecka, b) środki higieny osobistej;

3) podręczniki, pomoce i przybory szkolne;

4) koszty przejazdu do i z miejsca uzasadnionego po bytu poza placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego;

5) zajęcia kulturalne, rekreacyjne i sportowe;

6) zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego dzie cka;

7) miesięczną drobną kwotę do własnego dyspono wania przez dziecko umieszczone w placówce opie kuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;

8) opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dzie cko uczy się poza miejscowością, w której mieści się placówka opiekuńczo-wychowawcza typu ro dzinnego.

4. Zryczałtowana kwota, o której mowa w ust. 1 i 2, może zostać zwiększona o wydatki na:

1) dofinansowanie wypoczynku poza miejscem za mieszkania dziecka w wieku od

6. do 1

8. roku życia — raz w roku;

2) pokrycie: a) niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka — jednorazowo, b) wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki — jednorazowo lub okresowo. Art. 116. 

1. Środki finansowe na bieżące funkcjono wanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzin nego są określane w miesięcznych i rocznych stawkach.

2. W miesięcznych stawkach są określane środki finansowe na:

1) utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielo rodzinnym albo domu jednorodzinnego, w którym mieści się placówka opiekuńczo-wychowawcza ty pu rodzinnego;

2) usługi telekomunikacyjne.

3. W rocznych stawkach są określane środki finan sowe na:

1) bieżące naprawy, remonty oraz wyposażenie pla cówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w sprzęt niezbędny dla umieszczonych w niej dzieci;

2) świadczenia opieki zdrowotnej, które w całości lub w części nie są finansowane ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach o świadcze niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

3) wyrównywanie opóźnień w nauce. Art. 117. 

1. Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w którym mieści się placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego, przysługują w miesięcznej stawce odpo wiadającej wysokości kwoty wydatków ponoszonych na czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, windę, an tenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, wy datki związane z kosztami eksploatacji i remontów, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, z uwzględnieniem podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, podzielonej przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu i pomnożo nej przez liczbę dzieci umieszczonych w placówce opie kuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz dyrektora placówki.

2. Środki finansowe na utrzymanie domu jednoro dzinnego, w którym mieści się placówka opiekuńczo -wychowawcza typu rodzinnego, przysługują w mie sięcznej stawce odpowiadającej wysokości kwoty wy datków ponoszonych na czynsz, opłaty za energię cieplną i elektryczną, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, abonament telewizyjny i radiowy, ryczałt na zakup opału, wydatki związane z kosztami eksploatacji i remontów, z uwzględnieniem podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie grun tów, podzielonej przez liczbę osób zamieszkujących w domu jednorodzinnym i pomnożonej przez liczbę dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wycho wawczej typu rodzinnego oraz dyrektora placówki. Art. 118. 

1. Środki finansowe na usługi telekomu nikacyjne przysługują w miesięcznej stawce odpowia dającej wysokości wydatków ponoszonych na abona ment i połączenia telefoniczne w ruchu automatycznym.

2. Wysokość środków finansowych na połączenia telefoniczne w ruchu automatycznym, w kwocie nie wyższej niż 346 zł, ustala starosta w porozumieniu z dy rektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Art. 119. 

1. Środki finansowe na bieżące naprawy i remonty przysługują w rocznej stawce odpowiadają cej wysokości ponoszonych wydatków podzielonych przez liczbę osób zamieszkujących w lokalu mieszkal nym lub domu jednorodzinnym i pomnożonej przez liczbę dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo -wychowawczej typu rodzinnego, w kwocie nie wyższej niż 1581 zł na dziecko.

2. Środki finansowe na wyposażenie placówki opie kuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w sprzęt nie zbędny dla umieszczonych w niej dzieci, z uwzględnie niem standardu usług świadczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, przysługują w rocznej stawce odpowiadającej wysokości poniesionych wy datków, w kwocie nie wyższej niż 2915 zł na dziecko. Dziennik Ustaw Nr 149 — 8938 — Poz. 887

Art. 1

20. Środki finansowe na świadczenia opieki zdrowotnej, które w całości lub w części nie są finan sowane ze środków publicznych na zasadach określo nych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, lub na wyrów nywanie opóźnień w nauce przysługują w rocznej staw ce ustalonej ze starostą w miarę wystąpienia potrzeb, w wysokości poniesionych wydatków, w kwocie nie wyższej niż 2685 zł na dziecko. Art.  12

1. Do kwot, o  których mowa w  art.  115 i art. 118—120, przepisy art. 86 ust. 2 stosuje się odpo wiednio. Art. 12

2. Wojewoda sprawuje nadzór nad działal nością placówek opiekuńczo-wychowawczych, regio nalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. Art. 123. 

1. Wojewoda może przeprowadzać kon trolę w nadzorowanych placówkach opiekuńczo-wy chowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo -terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych.

2. Kontrolę prowadzą upoważnieni pracownicy urzę du wojewódzkiego w zespołach co najmniej dwuoso bowych, zwanych dalej „zespołami inspektorów”.

3. Przy przeprowadzaniu kontroli wojewoda może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistycz ną wiedzę z zakresu przedmiotu kontroli.

4. Zespół inspektorów, w zakresie prowadzonej kon troli, ma prawo w szczególności do:

1) żądania udzielenia informacji w formie ustnej lub pisemnej oraz przedstawienia dokumentów i da nych, niezbędnych do sprawowania nadzoru i kon troli;

2) nienaruszającego miru domowego wstępu w ciągu doby do obiektów i pomieszczeń kontrolowanej placówki lub ośrodka;

3) wzywania i przesłuchiwania świadków;

4) zwrócenia się o wydanie opinii biegłych.

5. Członkowie zespołu inspektorów, przeprowadza jąc czynności, o których mowa w ust. 4, są obowiązani do okazania imiennego upoważnienia do prowadzenia kontroli oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość.

6. Członkiem zespołu inspektorów upoważnionym do prowadzenia kontroli w nadzorowanych przez wo jewodę placówkach opiekuńczo-wychowawczych, re gionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych może być osoba, która posiada:

1) tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia lub politologia o specjalności profilaktyka społeczna i resocjalizacja;

2) co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie peda goga lub psychologa albo w zakresie resocjalizacji. Art. 124. 

1. Wojewoda, w związku z prowadzoną kontrolą, może wystąpić z wnioskiem do właściwego miejscowo komendanta Policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności, o których mowa w art. 123 ust. 4.

2. Komendant Policji jest obowiązany do zapewnie nia zespołowi inspektorów pomocy Policji w toku wy konywanych przez niego czynności. Art. 125. 

1. Wojewoda, po przeprowadzeniu kontro li, może wydać zalecenia pokontrolne.

2. Podmiot prowadzący placówkę opiekuńczo-wy chowawczą, regionalną placówkę opiekuńczo-terapeu tyczną lub interwencyjny ośrodek preadopcyjny, które mu wydano zalecenia pokontrolne może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych zaleceń, zgłosić do nich zastrzeżenia.

3. Wojewoda, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, przedstawia sta nowisko w sprawie ich uwzględnienia.

4. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń przez wojewodę podmiot, o którym mowa w ust. 2, jest obo wiązany w terminie 30 dni od dnia otrzymania stano wiska wojewody, o którym mowa w ust. 3, do powia domienia wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych.

5. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń przez wo jewodę podmiot, o którym mowa w ust. 2, jest obowią zany w terminie 30 dni od dnia otrzymania stanowiska wojewody, o którym mowa w ust. 3, do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeżeń.

6. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności wojewoda, niezależnie od przysługują cych mu innych środków, zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach właściwy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

7. Organ wykonawczy jednostki samorządu teryto rialnego, o którym mowa w ust. 6, do którego skiero wano zawiadomienie o stwierdzonych uchybieniach, jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych uchybieniach, powia domić wojewodę o podjętych czynnościach. Art. 12

6. W przypadku niepodjęcia lub niewykona nia czynności wynikających z zaleceń pokontrolnych mających na celu ograniczenie lub likwidację stwier dzonych istotnych uchybień lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego wojewoda może orzec o czasowym lub stałym cofnięciu zezwole nia na prowadzenie tej placówki lub ośrodka. Art. 12

7. Minister właściwy do spraw rodziny okreś li, w drodze rozporządzenia:

1) tryb i sposób kierowania i przyjmowania dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyj nego ośrodka preadopcyjnego oraz ich opuszczania, z uwzględnieniem dzieci cudzoziemców, Dziennik Ustaw Nr 149 — 8939 — Poz. 8872) organizację placówek i ośrodków, o których mowa w pkt 1, w tym: a) maksymalną liczbę dzieci pozostających pod opie ką jednego wychowawcy oraz innych osób pra cujących z dziećmi, w zależności od organizacji pracy i potrzeb dzieci, b) warunki sprawowania opieki w godzinach noc nych, c) organizację pracy wychowawczej, w tym tryb przeprowadzania diagnozy psycho-fizycznej dzie cka, d) prowadzoną dokumentację dotyczącą dziecka,

3) standardy usług świadczonych w  placówkach i ośrodkach, o których mowa w pkt 1,

4) wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadze nie placówki lub ośrodka, o którym mowa w pkt 1 — uwzględniając zadania realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opie kuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki pre adopcyjne, potrzebę zapewnienia prawidłowego funk cjonowania tych placówek i ośrodków oraz odpowied niego poziomu świadczonych usług, a także kontaktów dziecka z jego rodziną. Rozdział 4 Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka Art. 12

8. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej ocenia:

1) sytuację dziecka umieszczonego w rodzinie zastęp czej oraz w rodzinnym domu dziecka;

2) rodzinę zastępczą oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka. Art. 12

9. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje oceny w celu:

1) ustalania aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka;

2) analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i ro dziną;

3) modyfikowania planu pomocy dziecku;

4) monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z ure gulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przyspo sobienie;

5) oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych po trzeb;

6) oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

7) informowania sądu o potrzebie umieszczenia dzie cka w placówce działającej na podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub po mocy społecznej. Art. 130. Oceny sytuacji dziecka organizator rodzin nej pieczy zastępczej dokonuje w konsultacji w szcze gólności z:

1) odpowiednio rodziną zastępczą albo prowadzącym rodzinny dom dziecka;

2) pedagogiem;

3) psychologiem;

4) właściwym asystentem rodziny;

5) przedstawicielem ośrodka adopcyjnego;

6) koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej. Art. 131. 

1. Ocena sytuacji dziecka powinna być przeprowadzana w miarę potrzeb, jednak w przypadku dzieci w wieku poniżej 3 lat nie rzadziej niż co 3 miesią ce, a w przypadku dzieci starszych nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

2. Po dokonaniu oceny sytuacji dziecka organizator rodzinnej pieczy zastępczej formułuje na piśmie opinię dotyczącą zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej, a następnie przekazuje ją do właściwego sądu. Art. 13

2. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykony wanej pracy. Art. 13

3. Oceny rodziny zastępczej lub prowadzące go rodzinny dom dziecka organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje w konsultacji w szczególności z ko ordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz asysten tem rodziny pracującym z rodziną dziecka. Art. 134. 

1. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje pierwszej oceny rodziny zastępczej albo pro wadzącego rodzinny dom dziecka nie później niż przed upływem roku od umieszczenia pierwszego dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.

2. Kolejna ocena jest dokonywana po upływie roku od dokonania pierwszej oceny, a następne nie rzadziej niż co 3 lata.

3. W przypadku negatywnej oceny rodziny zastęp czej albo prowadzącego rodzinny dom dziecka, kolejna ocena jest dokonywana nie później niż w terminie 6 mie sięcy od dnia dokonania tej oceny. W przypadku nega tywnej kolejnej oceny organizator rodzinnej pieczy zastępczej kieruje do sądu wniosek o uchyleniu posta nowienia o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.

4. W przypadku rodzin zastępczych zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka w celu ustalenia za sadności przedłużenia okresu obowiązywania umowy, o której mowa odpowiednio w art. 54 lub art. 62, oceny dokonuje się także na trzy miesiące przed wygaśnięciem tej umowy.

5. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej wyznacza termin oceny rodziny zastępczej albo prowadzącego rodzinny dom dziecka, uwzględniając stopień przygo towania rodziny zastępczej albo prowadzącego rodzin ny dom dziecka do wykonywania ich zadań. Dziennik Ustaw Nr 149 — 8940 — Poz. 887

Art. 13

5. W placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, zwany dalej „zespołem”, ocenia sytuację umieszczonego dziecka. Art. 13

6. Zespół dokonuje oceny dziecka w celu:

1) ustalania aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka;

2) analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i ro dziną;

3) modyfikowania planu pomocy dziecku;

4) monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z ure gulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przyspo sobienie;

5) oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych po trzeb;

6) oceny możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej;

7) informowania sądu o potrzebie umieszczenia dzie cka w placówce działającej na podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub po mocy społecznej. Art. 137. 

1. W skład zespołu wchodzą w szczegól ności:

1) dyrektor placówki lub osoba przez niego wyznaczo na;

2) pedagog, psycholog oraz pracownik socjalny, jeże li są zatrudnieni w placówce;

3) wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka;

4) przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastęp czej;

5) lekarz i pielęgniarka, w miarę indywidualnych po trzeb dziecka;

6) inne osoby, w szczególności asystent rodziny pro wadzący pracę z rodziną dziecka oraz przedstawiciel ośrodka adopcyjnego.

2. Do udziału w posiedzeniu stałego zespołu mogą być zapraszani przedstawiciele: sądu właściwego ze względu na miejsce położenia placówki, właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie, ośrodka po mocy społecznej, Policji, ochrony zdrowia, instytucji oświatowych oraz organizacji społecznych statutowo zajmujących się problematyką rodziny i dziecka, a tak że osoby bliskie dziecku. Art. 138. 

1. Zespół dokonuje okresowej oceny sytu acji dziecka w miarę potrzeb nie rzadziej niż co pół roku, a w przypadku dziecka w wieku poniżej 3 lat nie rzadziej niż co trzy miesiące.

2. Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka zespół formułuje na piśmie wniosek dotyczący zasad ności dalszego pobytu dziecka w placówce i przesyła go do sądu. Art. 139. 

1. W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oceny sytuacji dziecka dokonuje dy rektor w porozumieniu z organizatorem rodzinnej pie czy zastępczej właściwym ze względu na położenie placówki.

2. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej wspiera dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w sporządzeniu planu pomocy dziecku.

3. Przepis art. 138 ust. 2 stosuje się odpowiednio. DZIAŁ IV Pomoc dla osób usamodzielnianych Art. 140. 

1. Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną pla cówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zwanej dalej „osobą usamodzielnianą”, w przypadku gdy umieszczenie w pie czy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu:

1) przyznaje się pomoc na: a) kontynuowanie nauki, b) usamodzielnienie, c) zagospodarowanie;

2) udziela się pomocy w uzyskaniu: a) odpowiednich warunków mieszkaniowych, b) zatrudnienia.

2. Przez osobę usamodzielnianą rozumie się również osobę, której pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej ustał na skutek śmierci osób tworzących rodzinę zastępczą lub osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, w okre sie 6 miesięcy przed osiągnięciem przez osobę usamo dzielnianą pełnoletności.

3. W przypadku gdy osoba usamodzielniana prze bywa w domu pomocy społecznej albo w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełno sprawnym lub przewlekle chorym, pomoc, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje. Art. 141. 

1. Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przy znawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

1) 3 lat — w przypadku osoby usamodzielnianej opusz czającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;

2) roku — w przypadku osoby usamodzielnianej opusz czającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, pla cówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

2. Do okresów pobytu w pieczy zastępczej, o których mowa w ust. 1, wlicza się również:

1) okresy pobytu w domu pomocy społecznej dla dzie ci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz w schronisku dla nieletnich, zakładzie Dziennik Ustaw Nr 149 — 8941 — Poz. 887

poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wycho wawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, zapewniają cym całodobową opiekę, i młodzieżowym ośrodku wychowawczym, jeżeli orzeczenie sądu o umiesz czeniu w pieczy zastępczej nie zostało uchylone;

2) okres pobytu osoby pełnoletniej w rodzinie zastęp czej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuń czo-wychowawczej, na zasadach określonych w art. 37 ust. 2. Art. 142. 

1. Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamo dzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zł.

2. W przypadku gdy dochód miesięczny osoby usa modzielnianej przekracza kwotę 1200 zł, można przyznać pomoc na usamodzielnienie lub pomoc na zagospoda rowanie, jeżeli jest to uzasadnione jej sytuacją miesz kaniową, dochodową, majątkową lub osobistą.

3. Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżon ka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzie loną przez liczbę tych osób.

4. Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się dochody, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.7)), uzy skane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. Art. 143. 

1. Pomoc, o której mowa w art. 140 ust. 1, jest przyznawana lub udzielana na wniosek osoby usa modzielnianej.

2. Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie osoba usamodziel niana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.

3. Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodaro wanie oraz o udzielenie pomocy w uzyskaniu odpo wiednich warunków mieszkaniowych lub w uzyskaniu zatrudnienia składa się w powiecie właściwym ze wzglę du na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

4. W przypadku cudzoziemców wniosek składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce pobytu osoby usamodzielnianej. Art. 14

4. Osoby usamodzielniane są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał pomoc, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 1 lit. b i c, o każdej zmianie ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń. Art. 145. 

1. Warunkiem przyznania pomocy na kon tynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest złożenie wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego indywidual nego programu usamodzielnienia, określającego w szczególności:

1) zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia,

2) sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomo cy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszka niowych oraz w podjęciu przez osobę usamodziel nianą zatrudnienia.

2. Osoba usamodzielniana co najmniej na dwa mie siące przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wska zuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opie kuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgo dę tej osoby.

3. Opiekunem usamodzielnienia może być osoba tworząca rodzinę zastępczą, prowadząca rodzinny dom dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pra cownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie, osoba będąca w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej wychowawcą lub psychologiem, lub inna osoba wska zana przez osobę usamodzielnianą i zaakceptowana przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.

4. Indywidualny program usamodzielnienia jest opracowywany przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia lub koordynatorem ro dzinnej pieczy zastępczej co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnolet ności, a następnie jest zatwierdzany przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie. Art. 146. 

1. Pomoc na kontynuowanie nauki przyzna je się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę:

1) w szkole;

2) w zakładzie kształcenia nauczycieli;

3) w uczelni;

4) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indy widualnym programem usamodzielnienia;

5) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

2. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, wy nosi nie mniej niż 500 zł miesięcznie.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 2

5. roku życia.

4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przysługuje w cza sie trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akade mickiego, kursu albo przygotowania zawodowego.

5. W przypadku gdy po ukończeniu:

1) nauki w szkole ponadgimnazjalnej osoba usamo dzielniana została przyjęta w tym samym roku ka lendarzowym na studia wyższe lub do zakładu kształ cenia nauczycieli,

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 97, poz. 800 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 50, poz. 301 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622. Dziennik Ustaw Nr 149 — 8942 — Poz. 8872) studiów pierwszego stopnia osoba usamodzielnia na została przyjęta w tym samym roku kalendarzo wym na studia drugiego stopnia — pomoc, o której mowa w ust. 1, przysługuje także za wrzesień.

6. Osoba usamodzielniana otrzymująca pomoc pie niężną na kontynuowanie nauki jest obowiązana przed łożyć, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, zaświadczenie stwierdzające kontynuowanie nauki.

7. W przypadku gdy uprawnienie do pomocy na kontynuowanie nauki nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, pomoc przyznaje się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni w danym miesiącu kalen darzowym, w których przysługuje pomoc. Art. 14

7. Pomoc na kontynuowanie nauki nie przy sługuje w przypadku, gdy osoba usamodzielniana:

1) kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub uczelni, która zapewnia nieodpłatną naukę i nieod płatne pełne utrzymanie;

2) bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie, na tym samym poziomie kształcenia, szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub uczelnię, kurs lub przy gotowanie do wykonywania zawodu;

3) została umieszczona w zakładzie karnym. Art. 148. 

1. Pomoc na kontynuowanie nauki można zawiesić w przypadku, gdy:

1) w trakcie kształcenia w zakładzie kształcenia nauczy cieli lub w uczelni osoba usamodzielniana przebywa na urlopie od zajęć;

2) osoba usamodzielniana nie realizuje indywidualne go programu usamodzielnienia.

2. Zawieszenie pomocy na kontynuowanie nauki następuje z urzędu lub na wniosek osoby usamodziel nianej, w drodze decyzji. Art. 149. 

1. Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

1) w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną — nie mniej niż 3300 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;

2) w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opie kuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-wychowawczą: a) nie mniej niż 6600 zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat, b) nie mniej niż 3300 zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat, c) nie mniej niż 1650 zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

2. Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypła cona, w zależności od ustaleń indywidualnego progra mu usamodzielniania, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamo dzielnianą 2

6. roku życia.

3. W przypadku gdy osoba usamodzielniana otrzy muje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usa modzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobiera nia pomocy na kontynuowanie nauki. W uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynu owanie nauki. Art. 150. 

1. Pomoc na zagospodarowanie jest wy płacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 2

6. roku życia, w wyso kości nie niższej niż 1500 zł, a w przypadku osoby legi tymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacz nym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3000 zł.

2. Pomoc na zagospodarowanie może być przyzna na w formie rzeczowej. Art. 151. 

1. Przyznanie oraz odmowa przyznania pomocy dla osoby usamodzielnianej na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie następuje w drodze decyzji.

2. W przypadku zmiany przepisów regulujących prawo do pomocy dla osoby usamodzielnianej lub jej wysokość oraz w przypadku zmiany sytuacji osobistej, dochodowej lub majątkowej osoby usamodzielnianej, organ właściwy do wydania decyzji może bez zgody osoby usamodzielnianej zmienić lub uchylić decyzję, o której mowa w ust. 1.

3. Decyzję zmienia się lub uchyla, jeżeli osoba usa modzielniana marnotrawi przyznane świadczenia.

4. Udzielenie osobie usamodzielnianej pomocy, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 2, nie wymaga wy dania decyzji. Art. 15

2. Przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie lub na zagospodarowanie można odmówić w przypadku, gdy:

1) istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zo stanie wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki zostanie przyznana;

2) osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełno letności opuściła samowolnie pieczę zastępczą;

3) osoba usamodzielniana porzuciła naukę umożliwia jącą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmuje zatrudnienia;

4) stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika;

5) osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczy ny uchyla się od podjęcia proponowanego jej za trudnienia;

6) osoba usamodzielniana została skazana prawomoc nym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub prze stępstwo skarbowe. Art. 15

3. Do pomocy dla osób usamodzielnianych przepisy art. 86 ust. 2 i 3, art. 91 i 92 stosuje się odpo wiednio. Dziennik Ustaw Nr 149 — 8943 — Poz. 887

DZIAŁ V Postępowanie adopcyjne Art. 154. 

1. Prowadzenie procedur przysposobienia oraz przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka, zwanych dalej „kandydatami do przysposobienia dziecka”, stanowi wyłączną kom petencję ośrodka adopcyjnego.

2. Ośrodek adopcyjny prowadzi samorząd woje wództwa lub podmiot, któremu samorząd województwa zlecił realizację tego zadania, na podstawie art. 190.

3. W przypadku zlecenia realizacji zadania, o którym mowa w ust. 2, marszałek województwa zleca prowa dzenie ośrodka adopcyjnego na okres co najmniej 5 lat.

4. Marszałek województwa publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej województwa wykaz ośrodków adopcyjnych, które na terenie województwa prowadzą postępowania adopcyjne. Art. 155. 

1. Ośrodek adopcyjny w realizacji swoich zadań kieruje się dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw.

2. Ośrodek adopcyjny współpracuje ze środowi skiem lokalnym, w szczególności z innymi podmiotami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomo cy społecznej, sądami i  ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. Art. 156. 

1. Do zadań ośrodka adopcyjnego należy, w szczególności:

1) kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pe dagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informa cji o stanie zdrowia dziecka;

2) dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze wzglę du na potrzeby dziecka;

3) współpraca z  sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu o okolicznoś ciach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępo wania opiekuńczego;

4) udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów;

5) gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione;

6) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psycho logicznych kandydatów do przysposobienia dziecka;

7) przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdro wotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kan dydatów do przysposobienia dziecka, zwanej dalej „wywiadem adopcyjnym”;

8) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsulta cyjnej dla kandydatów do przysposobienia dziecka;

9) wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandy datów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko;

10) organizowanie szkoleń dla kandydatów do przyspo sobienia dziecka; 1

1) wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, opinii o ich kwalifikacjach osobistych oraz sporządzanie opinii kwalifikacyjnej w sprawach dotyczących umieszcza nia dzieci w rodzinie przysposabiającej; 1

2) zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno -położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawie nia dziecka bezpośrednio po urodzeniu; 1

3) prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań.

2. Ośrodki adopcyjne wykonują swoje zadania nie odpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, o których mowa w ust. 1 pkt 7, ośrodek adop cyjny organizuje odpłatnie. Odpłatność za szkolenie nie może być wyższa niż 150% minimalnego wynagrodze nia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów usta wy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wyna grodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).

4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek kan dydata do przysposobienia dziecka, ośrodek adopcyjny może zwolnić w całości lub w części z ponoszenia od płatności za szkolenie, o której mowa w ust. 3. Art. 15

7. Szczegółowe zadania oraz organizację dzia łania, w tym godziny pracy, ośrodka adopcyjnego okreś la regulamin organizacyjny tego ośrodka, opracowany przez dyrektora ośrodka w porozumieniu z marszałkiem województwa. Art. 158. 

1. Dyrektorem ośrodka adopcyjnego może być osoba, która:

1) posiada tytuł zawodowy magistra na kierunku psy chologia, socjologia, pedagogika, nauki o rodzinie lub prawo;

2) posiada co najmniej 3-letni staż pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną;

3) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

4) wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z ty tułu egzekucyjnego;

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyśl ne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbo we.

2. W przypadku wszczęcia przeciwko osobie będącej dyrektorem ośrodka adopcyjnego postępowania kar nego o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego przepisy art. 13 stosuje się odpowiednio. Dziennik Ustaw Nr 149 — 8944 — Poz. 887

Art. 159. 

1. Osobą pracującą w ośrodku adopcyjnym, zajmującą się prowadzeniem procedur przysposobienia lub przygotowaniem osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka może być osoba, która:

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równo rzędny: a) na kierunku psychologia, pedagogika, nauki o ro dzinie lub prawo, albo b) na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, peda gogiki lub nauk o rodzinie;

2) posiada co najmniej roczny staż pracy z dziećmi w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną;

3) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

4) wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z ty tułu egzekucyjnego;

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyśl ne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbo we.

2. W przypadku wszczęcia przeciwko osobie, o któ rej mowa w ust. 1, postępowania karnego o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego przepi sy art. 13 stosuje się odpowiednio. Art. 160. 

1. Ośrodek adopcyjny współpracuje z kan dydatami do przysposobienia dziecka w zakresie opie ki nad dzieckiem i jego wychowania, w szczególności w następujących dziedzinach:

1) diagnoza pedagogiczna i psychologiczna dzieci i ro dzin;

2) problemy wychowawcze w rodzinie;

3) problemy związane z rozwojem dziecka.

2. Ośrodek adopcyjny wspiera osoby, które przy sposobiły dziecko, w wykonywaniu przez nie funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:

1) pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowaw czych i opiekuńczych;

2) poradnictwo i terapię, w tym terapię rodzinną;

3) pomoc pedagogiczną i psychologiczną;

4) pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego.

3. Pomocy i poradnictwa, o których mowa w ust. 2, udziela się na wniosek. Art. 161. 

1. Ośrodek adopcyjny prowadzi:

1) dokumentację dotyczącą: a) kandydatów do przysposobienia dziecka, b) szkoleń osób, o których mowa w lit. a, c) dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia, w tym dzieci zakwalifikowanych do przysposo bienia związanego ze zmianą dotychczasowego miejsca zamieszkania dziecka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania w innym państwie, d) pomocy pedagogicznej, psychologicznej i z zakre su prawa rodzinnego udzielonej osobom, które przysposobiły dziecko, i rodzinom naturalnym;

2) rejestr osób, które ukończyły szkolenie, o którym mowa w art. 172 ust. 1.

2. Ośrodek adopcyjny gromadzi następujące infor macje dotyczące kandydatów do przysposobienia dziecka:

1) imię i nazwisko;

2) obywatelstwo;

3) adres miejsca zamieszkania;

4) stan cywilny;

5) wykształcenie;

6) zawód;

7) miejsce pracy;

8) warunki mieszkaniowe;

9) źródła dochodu;

10) dane o stanie zdrowia niezbędne do stwierdzenia, że osoba może sprawować właściwą opiekę nad dzieckiem; 1

1) informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

3. Ośrodek adopcyjny gromadzi następujące infor macje dotyczące dzieci zakwalifikowanych do przyspo sobienia:

1) imię i nazwisko;

2) adres miejsca zamieszkania;

3) datę i miejsce urodzenia dziecka i datę urodzenia jego rodziców;

4) dane dotyczące sytuacji prawnej oraz aktualnego miejsca pobytu dziecka i jego rodzeństwa;

5) dane o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym;

6) dane dotyczące stanu zdrowia oraz innych informa cji dotyczących rodziców dziecka mających wpływ na zdrowie dziecka. Art. 162. 

1. Marszałek województwa wyznacza i og łasza, w drodze obwieszczenia, w wojewódzkim dzien niku urzędowym ośrodek adopcyjny właściwy do pro wadzenia banku danych o dzieciach z terenu wojewódz twa oczekujących na przysposobienie, zwanego dalej „wojewódzkim bankiem danych”, i informuje o tym sąd.

2. Marszałek województwa monitoruje przebieg procesów adopcyjnych w ośrodkach adopcyjnych na terenie województwa. Dziennik Ustaw Nr 149 — 8945 — Poz. 887

Art. 16

3. Minister właściwy do spraw rodziny wyzna cza i ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzę dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” ośro dek adopcyjny właściwy do prowadzenia centralnego banku danych o dzieciach oczekujących na przysposo bienie, zwanego dalej „centralnym bankiem danych”. Art. 164. 

1. Rodzice, podmiot leczniczy, organizator rodzinnej pieczy zastępczej, dyrektor placówki opiekuń czo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo -terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadop cyjnego oraz inna instytucja lub osoba, które powzięły informację o dziecku uzasadniającą zakwalifikowanie dziecka do przysposobienia, zgłaszają tę informację do ośrodka adopcyjnego działającego na terenie woje wództwa, w którym przebywa dziecko.

2. W przypadku powzięcia informacji, o której mowa w ust. 1, ośrodek adopcyjny sporządza informację o sy tuacji prawnej, rodzinnej i zdrowotnej dziecka, zwaną dalej „kartą dziecka”, oraz gromadzi dostępną doku mentację medyczną i psychologiczną dotyczącą dziecka.

3. W przypadku gdy ośrodek adopcyjny nie posiada informacji o sytuacji prawnej dziecka, w terminie 3 dni od powzięcia informacji, o której mowa w ust. 1, wystę puje do ośrodka adopcyjnego prowadzącego wojewódz ki bank danych o ustalenie sytuacji prawnej dziecka.

4. W terminie 7 dni od otrzymania wystąpienia, o którym mowa w ust. 3, ośrodek adopcyjny prowadzą cy wojewódzki bank danych przekazuje do ośrodka adopcyjnego, o którym mowa w ust. 3, informację o sy tuacji prawnej dziecka.

5. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o sytuacji prawnej umożliwiającej przysposobienie dzie cka ośrodek adopcyjny dokonuje kwalifikacji dziecka do przysposobienia oraz, w przypadku niepozyskania kan dydata do przysposobienia tego dziecka, przesyła ją wraz z kartą dziecka oraz dostępną dokumentacją medyczną i psychologiczną dotyczącą dziecka do ośrodka adopcyj nego prowadzącego wojewódzki bank danych.

6. Ośrodek adopcyjny prowadzący wojewódzki bank danych, w terminie 3 dni od dnia otrzymania dokumen tów, o których mowa w ust. 5, przekazuje te dokumenty do ośrodków adopcyjnych na terenie województwa oraz do ośrodków adopcyjnych prowadzących wojewódzkie banki danych w pozostałych województwach celem po szukiwania dla dziecka rodziny przysposabiającej.

7. W przypadku nieznalezienia kandydata do przy sposobienia dziecka, w terminie 45 dni od dnia przeka zania dokumentów do ośrodków, o których mowa w ust. 6, ośrodek adopcyjny prowadzący wojewódzki bank danych przekazuje w terminie 3 dni kwalifikację dziecka oraz kartę dziecka wraz z dostępną dokumen tacją medyczną i psychologiczną dotyczącą dziecka do ośrodka adopcyjnego prowadzącego centralny bank danych.

8. Ośrodek adopcyjny prowadzący centralny bank danych kwalifikuje dziecko do przysposobienia, o któ rym mowa w art. 167, w terminie 7 dni od dnia otrzy mania kwalifikacji dziecka oraz karty dziecka wraz z do stępną dokumentacją medyczną i psychologiczną do tyczącą dziecka.

9. Dokumenty, o których mowa w ust. 5, są przesy łane w formie elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3. Art. 16

5. O możliwości przysposobienia dziecka, którego brat albo siostra zostali wcześniej przysposo bieni, należy bezzwłocznie poinformować tę rodzinę, która przysposobiła brata albo siostrę. Art. 166. 

1. Kwalifikacja dziecka do przysposobienia obejmuje:

1) diagnozę psychologiczną dziecka;

2) określenie specyfiki potrzeb dziecka w kontekście prawidłowego doboru rodziny;

3) dokonywaną przez psychologa ocenę stopnia moż liwości nawiązania przez dziecko więzi emocjonalnej w nowej rodzinie;

4) ustalenie sytuacji prawnej rodzeństwa dziecka.

2. Przy kwalifikowaniu dziecka do przysposobienia ośrodek adopcyjny współpracuje w szczególności z asy stentem rodziny, koordynatorem rodzinnej pieczy za stępczej, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, regionalny mi placówkami opiekuńczo-terapeutycznymi, interwen cyjnymi ośrodkami preadopcyjnymi, podmiotami lecz niczymi, placówkami oświatowymi, jednostkami orga nizacyjnymi pomocy społecznej, sądami oraz Policją. Art. 16

7. Dziecko może być zakwalifikowane do przysposobienia związanego ze zmianą dotychczaso wego miejsca zamieszkania dziecka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania w in nym państwie po wyczerpaniu wszystkich możliwości znalezienia kandydata do przysposobienia tego dziecka na terenie kraju, chyba że między przysposabiającym a przysposabianym dzieckiem istnieje stosunek pokre wieństwa lub powinowactwa albo gdy przysposabia jący już przysposobił siostrę lub brata przysposabiane go dziecka. Art. 168. 

1. Minister właściwy do spraw rodziny współpracuje z organami centralnymi innych państw lub licencjonowanymi przez rządy tych państw organi zacjami lub ośrodkami adopcyjnymi w zakresie przy sposobienia związanego ze zmianą dotychczasowego miejsca zamieszkania dziecka na terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania w innym państwie lub wyznacza ośrodki adopcyjne upoważnio ne do tej współpracy.

2. Procedury przysposobienia związane ze zmianą miejsca zamieszkania dziecka na miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej może prze prowadzać wyłącznie ośrodek adopcyjny upoważniony do współpracy z organami centralnymi innych państw lub z licencjonowanymi przez rządy innych państw or ganizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi.

3. Minister właściwy do spraw rodziny ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” listę ośrod ków adopcyjnych, o których mowa w ust. 2. Dziennik Ustaw Nr 149 — 8946 — Poz. 887

Art. 169. 

1. Ośrodek adopcyjny umożliwia kontakt z dzieckiem oraz udostępnia o nim informacje kandy datom do przysposobienia dziecka po ukończeniu przez kandydata do przysposobienia dziecka szkolenia, o któ rym mowa w art. 172 ust. 1, i otrzymaniu pozytywnej opinii kwalifikacyjnej oraz zakwalifikowaniu dziecka do przysposobienia, chyba że przysposobienie następuje między członkami rodziny.

2. W przypadku gdy kandydat do przysposobienia dziecka zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej podmioty, o których mowa w art. 168 ust. 2, przekazują informację o dziecku pełnomocnikom orga nizacji lub ośrodków adopcyjnych licencjonowanych przez rządy innych państw, po zakwalifikowaniu dziecka do przysposobienia przez ośrodek, o którym mowa w art. 164 ust. 8, oraz umożliwiają kandydatom zakwa lifikowanym przez podmioty, o których mowa w art. 168 ust. 2, kontakt z dzieckiem, chyba że przysposobienie następuje między członkami rodziny. Art. 170. 

1. W przypadku gdy gotowość do przyspo sobienia dziecka zgłoszą:

1) osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzie ckiem,

2) rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka, w których dziecko jest umieszczone — ośrodek adopcyjny nie wszczyna postępowania, o którym mowa w art. 164, a wszczęte zawiesza.

2. Wszczęcie lub podjęcie postępowania, o którym mowa w art. 164, następuje, jeżeli osoby, o których mowa w ust. 1, nie uzyskają pozytywnej wstępnej oce ny ośrodka adopcyjnego.

3. W przypadku gdy osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 nie mają stałego pobytu na terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej, a dziecko w wyniku przysposobienia miałoby zmienić miejsce zamieszkania w Rzeczypospo litej Polskiej na miejsce zamieszkania w innym państwie, ośrodek adopcyjny, nie wszczynając postępowania, o którym mowa w art. 164, albo zawieszając to postę powanie, przesyła posiadane dokumenty do ministra właściwego do spraw rodziny w celu realizacji zadań wynikających z konwencji, o której mowa w art. 187 ust. 1 pkt 9. Art. 17

1. Ośrodek adopcyjny odpowiedzialny za kwalifikację do przysposobienia dziecka zgłoszonego uprzednio do wojewódzkich banków danych lub do centralnego banku danych, informuje ośrodki adopcyj ne prowadzące te banki danych o przysposobieniu dziecka, w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu. Art. 172. 

1. Kandydaci do przysposobienia dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szko lenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy kandydatów do przysposobienia spokrewnionych albo spowinowaconych z dzieckiem lub sprawujących nad nim rodzinną pieczę zastępczą.

3. Program szkolenia kandydatów do przysposobie nia dziecka zatwierdza, na okres pięciu lat, minister właściwy do spraw rodziny, na wniosek podmiotu pro wadzącego szkolenie.

4. Zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia pro gramu szkolenia, o którym mowa w ust. 3, następuje w drodze decyzji.

5. Przed skierowaniem kandydata do przysposobie nia dziecka na szkolenie ośrodek adopcyjny dokonuje jego wstępnej oceny, z uwzględnieniem:

1) kwalifikacji osobistych, o których mowa w art. 1141 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. — Kodeks rodzinny i opiekuńczy;

2) motywacji do podjęcia się wychowywania dziecka;

3) wywiadu adopcyjnego. Art. 17

3. Minister właściwy do spraw rodziny okreś li, w drodze rozporządzenia, liczbę godzin i zakres pro gramowy szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka oraz kwalifikacje osób, które mogą prowadzić szkolenia, biorąc pod uwagę specyfikę zadań opiekuń czo-wychowawczych wykonywanych przez kandydatów oraz mając na uwadze konieczność zapewnienia odpo wiedniego poziomu sprawowanej opieki. Art. 174. 

1. Ośrodki adopcyjne, o których mowa w art. 162, 163 i 168 ust. 2, przekazują ministrowi właś ciwemu do spraw rodziny, nie rzadziej niż co 6 miesię cy, informacje o realizacji powierzonych zadań.

2. Ośrodki adopcyjne przekazują informacje o rea lizacji powierzonych zadań za pośrednictwem marszał ka województwa. Art. 17

5. Minister właściwy do spraw rodziny okreś li, w drodze rozporządzenia, wzór kwestionariusza wy wiadu adopcyjnego oraz karty dziecka, mając na uwa dze sprawne i rzetelne przeprowadzenie procedury przysposobienia.

DZIAŁ VI Zadania administracj i publicznej w zakresie wspierania rodziny i  systemu pieczy zastępczej Art. 17

6. Do zadań własnych gminy należy:

1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych pro gramów wspierania rodziny;

2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;

3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez: a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostę pu do specjalistycznego poradnictwa, b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających, Dziennik Ustaw Nr 149 — 8947 — Poz. 887

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci;

4) finansowanie: a) kosztów szkoleń dla rodzin wspierających, b) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, c) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o któ rej mowa w art. 29 ust. 2, ponoszonych przez rodziny wspierające;

5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie za stępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opie kuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opie kuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;

6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicz nej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3;

7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy;

8) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 193 ust. 8. Art. 177. 

1. Do zadań zleconych z zakresu admini stracji rządowej realizowanych przez gminę należy wy konywanie zadań wynikających z rządowych progra mów z zakresu wspierania rodziny.

2. Gmina realizuje zadania zlecone z zakresu ad ministracji rządowej zgodnie z wytycznymi przekaza nymi przez wojewodę. Art. 17

8. Wójt może upoważnić swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, do prowadzenia postępowań w sprawach z za kresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych spra wach decyzji. Art. 179. 

1. W terminie do dnia 31 marca każdego roku wójt składa radzie gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań.

2. Rada gminy, biorąc pod uwagę potrzeby, o któ rych mowa w ust. 1, uchwala gminne programy wspie rania rodziny. Art. 180. Do zadań własnych powiatu należy:

1) opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych;

2) zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w pla cówkach opiekuńczo-wychowawczych;

3) organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia;

4) tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i ro dzin pomocowych;

5) prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu po nadgminnym;

6) organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, pro wadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomo cowych i dyrektorów placówek opiekuńczo-wycho wawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dy rektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;

7) organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy za stępczej, w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania: a) grup wsparcia, b) specjalistycznego poradnictwa;

8) powoływanie centrów administracyjnych do obsłu gi placówek opiekuńczo-wychowawczych;

9) wyznaczanie organizatora rodzinnej pieczy zastęp czej;

10) zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich; 1

1) prowadzenie rejestru danych, o  którym mowa w art. 46; 1

2) kompletowanie we współpracy z właściwym ośrod kiem pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w ro dzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka; 1

3) finansowanie: a) świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z te renu powiatu, umieszczonych w rodzinach za stępczych, rodzinnych domach dziecka, placów kach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, inter wencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub ro dzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu, b) pomocy przyznawanej osobom usamodzielnia nym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowaw cze lub regionalne placówki opiekuńczo-terapeu tyczne, c) szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji ro dziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego; Dziennik Ustaw Nr 149 — 8948 — Poz. 887

1

4) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy za stępczej oraz przekazywanie ich właściwemu woje wodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o  którym mowa w art. 187 ust. 3; 1

5) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 193 ust. 8. Art. 18

1. Do zadań zleconych z zakresu administra cji rządowej realizowanych przez powiat należy:

1) realizacja zadań wynikających z rządowych progra mów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

2) finansowanie pobytu w pieczy zastępczej osób, o których mowa w art. 5 ust. 3. Art. 182. 

1. Zadania powiatu w zakresie pieczy za stępczej starosta wykonuje za pośrednictwem powia towego centrum pomocy rodzinie oraz organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

2. Do zakresu działania powiatowego centrum po mocy rodzinie należą wszystkie sprawy z zakresu pieczy zastępczej niezastrzeżone na rzecz innych podmiotów.

3. W indywidualnych sprawach z zakresu pieczy zastępczej, należących do właściwości powiatu, decyzje wydaje starosta, upoważniony przez niego kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie lub inni pra cownicy powiatowego centrum pomocy rodzinie upo ważnieni na wniosek kierownika.

4. Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie współpracuje z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci, których rodzice zostali pozbawieni lub ograniczeni we władzy rodzicielskiej nad nimi.

5. Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzi nie składa zarządowi powiatu coroczne sprawozdanie z działalności powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz przedstawia zestawienie potrzeb w zakresie syste mu pieczy zastępczej.

6. Powiatowe programy wspierania rodziny i syste mu pieczy zastępczej uchwalane są na podstawie ze stawienia potrzeb, o którym mowa w ust. 5. Art. 18

3. Do zadań własnych samorządu wojewódz twa należy:

1) prowadzenie interwencyjnych ośrodków preadop cyjnych i regionalnych placówek opiekuńczo-tera peutycznych;

2) opracowywanie programów dotyczących wspiera nia rodziny i systemu pieczy zastępczej, będących integralną częścią strategii rozwoju województwa;

3) promowanie nowych rozwiązań w zakresie wspie rania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

4) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy za stępczej oraz przekazywanie ich właściwemu woje wodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o  którym mowa w art. 187 ust. 3. Art. 18

4. Do zadań zleconych z zakresu administra cji rządowej realizowanych przez samorząd wojewódz twa należy organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych. Art. 185. 

1. Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie wykonu je regionalny ośrodek polityki społecznej.

2. Kierownik regionalnego ośrodka polityki społecz nej składa zarządowi województwa coroczne sprawo zdanie z działalności interwencyjnego ośrodka prea dopcyjnego, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeu tycznej oraz ośrodka adopcyjnego, a także przedstawia plany działań tych jednostek na kolejny rok. Art. 18

6. Do zadań wojewody należy:

1) prowadzenie rejestrów: a) placówek opiekuńczo-wychowawczych, regional nych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i in terwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, b) wolnych miejsc w placówkach i ośrodkach, o któ rych mowa w lit. a, na terenie województwa;

2) wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie pla cówek i ośrodków, o których mowa w pkt 1 lit. a;

3) nadzór nad działalnością placówek i ośrodków, o których mowa w pkt 1 lit. a;

4) nadzór pedagogiczny w odniesieniu do wychowaw ców i innych pracowników pedagogicznych zatrud nionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.8)) przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o syste mie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 137, poz. 1304);

5) monitorowanie: a) realizacji zadań samorządu gminnego, powiato wego i województwa, b) zgodności zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami;

6) gromadzenie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy za stępczej oraz przekazywanie ich ministrowi właści wemu do spraw rodziny, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3. Art. 187. 

1. Do zadań ministra właściwego do spraw rodziny należy:

1) monitorowanie realizacji zadań wynikających z usta wy;

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706. Dziennik Ustaw Nr 149 — 8949 — Poz. 8872) finansowe wsparcie gminnych programów wspie rania rodziny i powiatowych programów dotyczą cych rozwoju systemu pieczy zastępczej;

3) zatwierdzanie programów szkoleń, o których mowa w art. 12, 44 i 172;

4) zlecanie i finansowanie badań, ekspertyz i analiz w obszarze działań na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

5) opracowywanie i finansowanie rządowych progra mów wspierania rodziny i systemu pieczy zastęp czej;

6) określanie zadań administracji publicznej w zakresie utrzymania i rozwoju systemu informatycznego w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz sprawowanie nad zoru nad funkcjonowaniem tego systemu;

7) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy za stępczej;

8) gromadzenie danych ze sprawozdań rzeczowo -finansowych z zakresu wspierania rodziny i syste mu pieczy zastępczej przekazywanych przez woje wodę;

9) wykonywanie zadań organu centralnego, wyzna czonego zgodnie z art. 6 Konwencji z dnia 29 maja 1993 r. o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego (Dz.  U. z 2000 r. Nr 39, poz. 448 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 17);

10) zlecanie części zadań instytucjom upoważnionym na podstawie art. 9 Konwencji z dnia 29 maja 1993 r. o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przy sposobienia międzynarodowego.

2. Minister właściwy do spraw rodziny może doko nywać kontroli i oceny realizacji programów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, które wspiera finansowo.

3. Systemy teleinformatyczne stosowane w urzę dach administracji publicznej realizujących zadania w zakresie określonym w ustawie stanowią integralne części systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji świadczeń rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

4. Minister właściwy do spraw rodziny może utwo rzyć rejestr centralny obejmujący dane dotyczące jed nostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, a także dane dotyczące osób i rodzin, którym udzielono wspar cia, oraz form udzielonego wsparcia, gromadzone przez jednostki organizacyjne realizujące zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na pod stawie przepisów ustawy.

5. W przypadku utworzenia rejestru centralnego, o którym mowa w ust. 4, jednostki organizacyjne rea lizujące zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przekazują dane do rejestru central nego.

6. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, wzory i sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej, realizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, mając na uwadze potrzebę ujednolicenia informacji przekazywanych przez podmioty realizujące ustawę. Art. 18

8. Minister właściwy do spraw rodziny może przyznawać nagrody pieniężne z budżetu państwa, z części będącej w jego dyspozycji, za wybitne, nowa torskie rozwiązania w zakresie wspierania rodziny i sys temu pieczy zastępczej. Art. 18

9. Rada Ministrów do dnia 31 lipca przedkła da Sejmowi i Senatowi informację o realizacji ustawy w roku poprzednim. Art. 190. 

1. Organy jednostek samorządu terytorial nego mogą zlecić realizację zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 i 3, art. 60 ust. 1, art. 76 ust. 1, art. 93 ust. 2 i 3 i art. 154 ust. 2:

1) organizacjom pozarządowym prowadzącym dzia łalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy za stępczej lub pomocy społecznej;

2) osobom prawnym i  jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospo litej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolnoś ci sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w  zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

2. Do zlecania realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, stosuje się ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. DZIAŁ VII Zasady f inansowania wspierania rodziny i  systemu pieczy zastępczej Art. 191. 

1. Powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi:

1) wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umiesz czonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym do mu dziecka;

2) średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzy manie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowaw czej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnej pla cówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyj nym ośrodku preadopcyjnym;

3) środki finansowe na utrzymanie dziecka w placów ce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz środki finansowe na bieżące funkcjonowanie tej placówki. Dziennik Ustaw Nr 149 — 8950 — Poz. 8872. Jeżeli nie można ustalić powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, właściwy do ponoszenia wydatków jest powiat miejsca jego ostat niego zameldowania na pobyt stały.

3. Jeżeli nie można ustalić miejsca ostatniego za meldowania dziecka na pobyt stały, właściwy do po noszenia wydatków jest powiat miejsca siedziby sądu, który orzekł o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej.

4. Powiat, na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć dziecko rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo-wychowawcza, zawiera z po wiatem, właściwym ze względu na miejsce zamieszka nia dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wy datków na jego opiekę i wychowanie.

5. Samorząd województwa, na terenie którego funk cjonuje mogąca przyjąć dziecko regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna lub interwencyjny ośrodek preadopcyjny, zawiera z  powiatem, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umiesz czeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, poro zumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wy chowanie.

6. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagro dzenia dla zawodowej rodziny zastępczej, prowadzące go rodzinny dom dziecka i osób zatrudnionych w ro dzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka lub zajmujących się opieką i wychowaniem w rodzinnym domu dziecka oraz świadczenia dla rodziny pomocowej finansuje proporcjonalnie do liczby dzieci powiat właś ciwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej.

7. Przepisów ust. 1 i 4 nie stosuje się w przypadku:

1) dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej pełnią cej funkcję pogotowia rodzinnego lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, na podstawie art. 58 ust. 1 lub art. 103 ust. 2;

2) dzieci pozostawionych bezpośrednio po urodzeniu lub dzieci, których tożsamość rodziców jest niezna na.

8. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właś ciwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka — w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy za stępczej;

2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka — w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastęp czej;

3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka — w trzecim roku i następnych latach pobytu dzie cka w pieczy zastępczej. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

9. W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opie kuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wy datki w wysokości:

1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastęp czej,

3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej — średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wycho wawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

10. Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka, o któ rym mowa w ust. 7 pkt 1, w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w rodzinie zastępczej peł niącej funkcję pogotowia rodzinnego lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, po nosi powiat właściwy ze względu na miejsce zamiesz kania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej albo powiat, który otrzymuje zwrot wydatków na utrzymanie dziecka. 1

1. Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka lub wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regio nalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub inter wencyjnym ośrodku preadopcyjnym ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce pozostawienia dziecka. 1

2. W przypadku gdy za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opie kuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuń czo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku pre adopcyjnym wydatki na opiekę i wychowanie dziecka albo średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzy manie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo środki finansowe na utrzymanie dziecka w placów ce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz środki finansowe na bieżące funkcjonowanie tej pla cówki poniosła gmina i powiat, kwoty, o których mowa w art. 92 ust. 10, dzieli się, uwzględniając wysokość poniesionych wydatków. Art. 19

2. Do wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, o których mowa w art. 191 ust. 1, zalicza się:

1) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dzie cka;

2) dodatek do świadczenia na pokrycie kosztów utrzy mania dziecka;

3) dofinansowanie do wypoczynku dziecka; Dziennik Ustaw Nr 149 — 8951 — Poz. 8874) świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka;

5) świadczenie przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki;

6) środki finansowe na pomoc na kontynuowanie na uki i usamodzielnienie;

7) środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalne go w budynku wielorodzinnym lub domu jednoro dzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa lub w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, oraz środki finansowe związane ze zmianą tego lokalu mieszkalnego w budynku wie lorodzinnym lub domu jednorodzinnego;

8) świadczenie związane z remontem lokalu mieszkal nego w budynku wielorodzinnym lub domu jedno rodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastęp cza zawodowa lub jest prowadzony rodzinny dom dziecka;

9) wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagro dzenia dla zawodowej rodziny zastępczej, prowa dzącego rodzinny dom dziecka i osób zatrudnionych w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka lub zajmujących się opieką i wychowaniem w ro dzinnym domu dziecka;

10) świadczenia dla rodziny pomocowej. Art. 193. 

1. Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości:

1) przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 — w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spo krewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dzie cka;

2) średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo -wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo -terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku pre adopcyjnym — w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socja lizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno -terapeutycznego, regionalnej placówce opiekuńczo -terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku pre adopcyjnym;

3) środków finansowych na utrzymanie dziecka w pla cówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjono wanie tej placówki — w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

2. Za ponoszenie opłaty, o której mowa w ust. 1, rodzice odpowiadają solidarnie.

3. W przypadku braku możliwości uzyskania od ro dziców całości lub części opłaty, opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, ponoszą osoby dysponujące docho dem dziecka, w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty tego dochodu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, za okres pobytu w pieczy zastępczej po uzyskaniu pełnoletności przez osobę, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 37 ust. 2, opłatę lub jej część ponosi także ta osoba, w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty dochodu tej osoby, o którym mowa w art. 80 ust. 3.

5. Osoby dysponujące dochodem dziecka oraz oso ba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 37 ust. 2, w przypad kach, o których mowa w ust. 3 i 4, odpowiadają za po noszenie opłaty solidarnie z rodzicami.

6. Opłatę, o której mowa w ust. 1, ponoszą także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczo na.

7. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do rodziców dziecka pozostawionego bezpośrednio po urodzeniu.

8. W przypadku powstania zaległości z tytułu nie ponoszenia opłaty, o której mowa w ust. 1, za okres dłuższy niż 12 miesięcy wójt albo starosta przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodar czą o powstaniu tej zaległości. Art. 194. 

1. Opłatę, o której mowa w art. 193 ust. 1, ustala, w drodze decyzji, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, pla cówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placów ce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

2. Rada powiatu określa, w drodze uchwały, szcze gółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącz nie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozło żenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1.

3. Starosta na wniosek lub z urzędu, uwzględniając uchwałę, o której mowa w ust. 2, może umorzyć w ca łości lub w części łącznie z odsetkami, odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty lub odstąpić od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1. Art. 195. 

1. W przypadku gdy za pobyt dziecka w ro dzinie zastępczej, rodzinie pomocowej, rodzinnym do mu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym wydatki na opiekę i wychowanie dziecka albo średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w pla cówce opiekuńczo-wychowawczej albo środki finan sowe na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo -wychowawczej typu rodzinnego oraz środki finansowe na bieżące funkcjonowanie tej placówki poniosła gmi na i powiat, uzyskaną opłatę, o której mowa w art. 193 ust. 1, dzieli się proporcjonalnie do poniesionych wy datków.

2. Uzyskaną opłatę zalicza się w pierwszej kolejnoś ci na poczet należności najdawniej wymagalnych. Dziennik Ustaw Nr 149 — 8952 — Poz. 887

Art. 196. 

1. Średnie miesięczne wydatki przeznaczo ne na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wy chowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-tera peutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyj nym stanowi kwota rocznych wydatków przeznaczonych na działalność tej placówki lub ośrodka wynikająca z utrzymania dzieci z poprzedniego roku kalendarzowe go, bez wydatków inwestycyjnych, powiększona o pro gnozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzielona przez liczbę miejsc w placówce lub ośrodku, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby dzieci w poszczególnych mie siącach poprzedniego roku kalendarzowego.

2. Ustalając średnie miesięczne wydatki przezna czone na utrzymanie dziecka, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio wydatki przeznaczone na działalność centrum administracyjnego, o którym mo wa w art. 94.

3. Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzy manie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej są ustalane przez starostę, a w przypadku regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyj nych ośrodków preadopcyjnych przez marszałka woje wództwa, i ogłaszane odpowiednio przez starostę lub marszałka województwa w wojewódzkim dzienniku urzę dowym, nie później niż do dnia 31 marca danego roku.

4. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 3, stanowi pod stawę do ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w pla cówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placów ce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym od następnego miesiąca przy padającego po miesiącu, w którym zostało opublikowa ne. Przepisy art. 61 ust. 3—4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej stosuje się odpowiednio. Art. 197. 

1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastęp czej, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% wydatków przeznaczonych na realizację zadania, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli środki przeznaczone na dotację, o której mowa w ust. 1, pochodzą z programów, o których mo wa w art. 187 ust. 1 pkt 5, wysokość dotacji nie może przekroczyć 70% wydatków przeznaczonych na realiza cję zadania.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinanso wanie zadań z programów, o których mowa w art. 187 ust. 1 pkt 5, udzielane są na podstawie umowy, która określa w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania;

2) wysokość udzielonej dotacji;

3) termin wykorzystania dotacji;

4) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;

5) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania;

6) tryb kontroli wykonania zadania. DZIAŁ VIII Kara pieniężna Art. 19

8. Kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 125 ust. 1, podlega karze pie niężnej w wysokości od 500 do 10 000 zł. Art. 199. 

1. Karę pieniężną, o której mowa w art. 198, wymierza, w drodze decyzji, wojewoda.

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rodziny.

3. Od nieuiszczonej w terminie kary pieniężnej po biera się odsetki ustawowe.

4. Egzekucja kary pieniężnej wraz z odsetkami za zwłokę następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5. Kara pieniężna jest wpłacana na rachunek bieżą cy dochodów wojewody. Art. 200. Wpływy z tytułu kary pieniężnej, o której mowa w art. 198, stanowią dochód budżetu państwa. DZIAŁ IX Zmiany w przepisach obowiązujących Art. 20

1. W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. — Ko deks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.9)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 100 § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 

2. W wypadkach, o których mowa w § 1, sąd opiekuńczy lub inne organy władzy publicznej zawiadamiają jednostkę organizacyjną wspie rania rodziny i  systemu pieczy zastępczej, w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o potrzebie udzie lenia rodzinie dziecka odpowiedniej pomocy. Właściwa jednostka organizacyjna wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej jest obo wiązana informować sąd o rodzajach udziela nej pomocy i jej rezultatach.”;

2) w art. 109: a) w § 2: — pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w szczególnoś ci do pracy z asystentem rodziny, realizo wania planu pracy z rodziną, skierować małoletniego do placówki wsparcia dzien nego, określonych w przepisach o wspie raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub skierować rodziców do placówki albo

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1986 r. Nr 36, poz. 180, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1998 r. Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 122, poz. 322, z 2001 r. Nr 128, poz. 1403, z 2003 r. Nr 83, poz. 772 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1691, z 2007 r. Nr 121, poz. 831, Nr 134, poz. 947 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 220, poz. 1431, z 2010 r. Nr 125, poz. 842 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398. Dziennik Ustaw Nr 149 — 8953 — Poz. 887

specjalisty zajmujących się terapią rodzin ną, poradnictwem lub świadczących rodzi nie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń,”, — pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) zarządzić umieszczenie małoletniego w ro dzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej albo powierzyć tymczasowo pełnienie funk cji rodziny zastępczej małżonkom lub oso bie, niespełniającym warunków dotyczą cych rodzin zastępczych, w zakresie nie zbędnych szkoleń, określonych w przepi sach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.”, b) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 

4. W przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 5, a także w razie zastosowania innych środ ków określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, sąd opiekuńczy zawiadamia o wydaniu orzecze nia właściwą jednostkę organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastęp czej, która udziela rodzinie małoletniego odpowiedniej pomocy i składa sądowi opie kuńczemu, w terminach określonych przez ten sąd, sprawozdania dotyczące sytuacji rodziny i udzielanej pomocy oraz realizacji planu pracy z rodziną, a także współpracuje z kuratorem sądowym.”;

3) po art. 112 dodaje się tytuł w brzmieniu: „Oddział 2a. Piecza zastępcza”;

4) art. 1121 i 1122 otrzymują brzmienie: „Art. 112

1.

§1. Obowiązek i prawo wykonywania bieżącej pieczy nad dzieckiem umieszczonym w pieczy zastępczej, jego wychowania i reprezentowa nia w tych sprawach, a w szczegól ności w  dochodzeniu świadczeń przeznaczonych na zaspokojenie jego potrzeb, należą do rodziny za stępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo kierującego pla cówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo -terapeutyczną lub interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym. Pozo stałe obowiązki i prawa wynikające z władzy rodzicielskiej należą do rodziców dziecka. § 

2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli sąd opiekuńczy postanowił inaczej. Art. 112

2. Organizację, funkcjonowanie oraz finan sowanie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo -wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i  interwen cyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz zasady określające kryteria wiekowe dzie ci umieszczanych w  tych placówkach i ośrodkach regulują przepisy o wspiera niu rodziny i systemie pieczy zastępczej.”;

5) po art. 1122 dodaje art. 1123—1128 w brzmieniu: „Art. 112

3. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej powinno nastąpić po wyczerpaniu wszystkich form pomocy rodzicom dzie cka, o  których mowa w  przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, chyba że dobro dziecka wy maga zapewnienia mu niezwłocznie pieczy zastępczej. Art. 112

4. Dziecko umieszcza się w pieczy zastępczej do czasu zaistnienia warunków umożli wiających jego powrót do rodziny albo umieszczenia go w rodzinie przysposa biającej. Art. 112

5. § 

1. Sąd może powierzyć sprawowanie pieczy zastępczej małżonkom albo osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy są wstępnymi albo rodzeństwem dziecka. Sprawo wanie pieczy zastępczej sąd może także powierzyć małżonkom albo osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy nie są wstępny mi albo rodzeństwem dziecka, jeże li osoby te zostały wpisane do reje stru osób zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej nie zawodowej, prowadzenia rodzinne go domu dziecka albo pełnią już funkcję rodziny zastępczej zawodo wej lub rodziny zastępczej niezawo dowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka. § 

2. Jeżeli jest to uzasadnione dobrem dziecka sąd może tymczasowo, nie dłużej jednak niż na 6 miesięcy, po wierzyć pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom albo osobie niepozostającej w związku małżeń skim, którzy nie są wstępnymi albo rodzeństwem dziecka, niespełniają cym warunku niezbędnych szkoleń, określonego w przepisach o wspie raniu rodziny i systemie pieczy za stępczej, dotyczących rodzin zastęp czych. Art. 112

6. Piecza zastępcza nad dzieckiem posia dającym orzeczenie o niepełnosprawnoś ci albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności jest powierzana przede wszystkim rodzi nie zastępczej zawodowej. Art. 112

7. § 

1. Sąd umieszcza dziecko w instytucjo nalnej pieczy zastępczej, jeżeli brak jest możliwości umieszczenia dzie cka w rodzinnej pieczy zastępczej lub z innych ważnych względów nie jest to zasadne. § 

2. W miarę możliwości sąd umieszcza dziecko w pieczy zastępczej na tere nie powiatu miejsca zamieszkania dziecka. Dziennik Ustaw Nr 149 — 8954 — Poz. 887

Art. 112

8. Rodzeństwo powinno być umieszczone w tej samej rodzinie zastępczej, rodzin nym domu dziecka, placówce opiekuń czo-wychowawczej lub regionalnej pla cówce opiekuńczo-terapeutycznej, chyba że byłoby to sprzeczne z dobrem dzie cka.”;

6) w art. 1131 § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 

2. Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli dziecko nie przebywa u żadnego z rodziców, a pieczę nad nim sprawuje opiekun lub gdy zostało umieszczone w pieczy zastępczej.”;

7) w art. 1141 § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 

1. Przysposobić może osoba mająca pełną zdol ność do czynności prawnych, jeżeli jej kwali fikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiąz ków przysposabiającego oraz posiada opinię kwalifikacyjną oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny, o  którym mowa w  przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp czej, chyba że obowiązek ten jej nie dotyczy.”;

8) w art. 1191 w § 1 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Rodzicom, którzy wyrazili taką zgodę, władza ro dzicielska i prawo do kontaktów z dzieckiem nie przysługują.”;

9) w art. 1201 § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 

4. Przy wykonywaniu nadzoru nad przebiegiem styczności przysposabiającego z przysposabia nym sąd opiekuńczy korzysta z pomocy ośrod ka adopcyjnego oraz, w razie potrzeby, organu pomocniczego w sprawach opiekuńczych.”;

10) w art. 149: a) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 

4. W razie potrzeby ustanowienia opieki dla małoletniego umieszczonego w pieczy za stępczej, sąd powierza sprawowanie opieki, przede wszystkim:

1) w przypadku umieszczenia dziecka w ro dzinie zastępczej — rodzicom zastęp czym,

2) w przypadku umieszczenia dziecka w ro dzinnym domu dziecka — osobom pro wadzącym ten dom,

3) w przypadku umieszczenia dziecka w pla cówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego — osobom prowadzącym tę placówkę,

4) w przypadku umieszczenia dziecka w pla cówce opiekuńczo-wychowawczej: socja lizacyjnej, specjalistyczno-terapeutycznej, interwencyjnej lub regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej — osobom bliskim dziecka — w terminie 7 dni od uprawomocnienia się postanowienia o pozbawieniu władzy rodzi cielskiej.”, b) dodaje się § 5 w brzmieniu: „§ 

5. W wypadku, o którym mowa w art. 1191 § 1, nie stosuje się przepisów § 1, 2 i 4 pkt 4.”. Art. 20

2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.

10) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 5701 otrzymuje brzmienie: „Art. 570

1. § 

1. Sąd opiekuńczy może zarządzić prze prowadzenie przez kuratora sądo wego wywiadu środowiskowego,

10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845, z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, poz. 1547 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 1075, Nr 179, poz. 1395 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7, poz. 45, Nr 40, poz. 229, Nr 108, poz. 684, Nr 109, poz. 724, Nr 125, poz. 842, Nr 152, poz. 1018, Nr 155, poz. 1037, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307, Nr 215, poz. 1418, Nr 217, poz. 1435 i Nr 241, poz. 1621 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 482, Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 735, Nr 138, poz. 806 i 807 i Nr 144, poz. 854. Dziennik Ustaw Nr 149 — 8955 — Poz. 887

a  także zwrócić się do właściwej jednostki organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej o informacje dotyczące małoletnie go i jego środowiska, a w szczegól ności dotyczące zachowania się i warunków wychowawczych mało letniego, sytuacji bytowej rodziny, przebiegu nauki małoletniego i spo sobu spędzania czasu wolnego, je go kontaktów środowiskowych, stosunku do niego rodziców lub opiekunów, podejmowanych od działywań wychowawczych, stanu zdrowia i znanych w środowisku uzależnień małoletniego. § 

2. W przypadku gdy z rodziną małolet niego asystent rodziny prowadzi pracę określoną w  przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pie czy zastępczej, sąd opiekuńczy zwra ca się o informacje, o których mowa w § 1, do właściwej jednostki orga nizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. § 

3. Sąd opiekuńczy może zwrócić się o informację do właściwej jednostki organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w celu wskazania osób właściwych do za pewnienia dziecku rodzinnej pieczy zastępczej.”;

2) w art. 578 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 oraz dodaje się § 2 w brzmieniu: „§ 

2. Sąd w terminie 7 dni od dnia uprawomocnie nia się postanowienia o pozbawieniu władzy rodzicielskiej przesyła to postanowienie do właściwego ośrodka adopcyjnego, prowadzą cego wojewódzki bank danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie.”;

3) art. 5791 otrzymuje brzmienie: „Art. 5791 § 

1. Po powzięciu wiadomości o umiesz czeniu dziecka w pieczy zastępczej bez orzeczenia sądu opiekuńczego, sąd ten niezwłocznie wszczyna po stępowanie opiekuńcze. § 

2. Jeżeli umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej nastąpiło w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o prze ciwdziałaniu przemocy w  rodzi nie (Dz.  U. Nr  180, poz.  1493, z  2009  r. Nr  206, poz.  1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 84

2) sąd niezwłocznie, po wy słuchaniu pracownika socjalnego, który odebrał dziecko z rodziny, nie później jednak niż w ciągu 24 go dzin, wydaje orzeczenie o umiesz czeniu dziecka w pieczy zastępczej, albo orzeczenie o powrocie dziecka do rodziny. § 

3. Sąd opiekuńczy okresowo, nie rza dziej niż raz na sześć miesięcy, do konuje oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w celu ustalenia możliwości powro tu dziecka do rodziny. Jeżeli wyma ga tego dobro dziecka, sąd wszczyna postępowanie o pozbawienie władzy rodzicielskiej jego rodziców.”;

4) po art. 5791 dodaje się art. 5792 w brzmieniu: „Art. 579

2. § 

1. Przed umieszczeniem dziecka w ro dzinie zastępczej lub rodzinnym do mu dziecka, sąd zasięga:

1) opinii właściwego ośrodka po mocy społecznej, opinii właści wego organizatora rodzinnej pie czy zastępczej, informacji o do tychczasowym sprawowaniu funkcji przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz informacji z rejestru danych prowadzonego przez sta rostę na podstawie przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

2) opinii starosty właściwego ze względu na miejsce sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej — w przypadku umieszczenia dzie cka w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innego powiatu niż powiat miejsca zamieszkania dziecka. § 

2. W opinii, o której mowa w § 1 pkt 2, zamieszcza się w szczególności in formacje o spełnianiu przez kandy data warunków do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, określo nych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp czej.”;

5) w art. 5821 w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) zobowiązać osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, do złożenia na rachunek depozytowy sądu odpowiedniej kwoty pieniężnej w celu po krycia wydatków uprawnionego związanych z wykonywaniem kontaktu na wypadek niewy konania lub niewłaściwego wykonania przez osobę zobowiązaną obowiązków wynikających z postanowienia o kontaktach; nie dotyczy to rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, rodzin pomocowych, placówek opiekuńczo -wychowawczych, regionalnych placówek opie kuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych,”;

6) w art. 586 § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 

4. Przed wydaniem orzeczenia sąd opiekuńczy występuje o opinię kwalifikacyjną do ośrodka adopcyjnego oraz — jeżeli jest to uzasadnione dobrem dziecka — zasięga opinii innej specja listycznej placówki.”. Dziennik Ustaw Nr 149 — 8956 — Poz. 887

Art. 20

3. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.11)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 15110 w pkt 9 lit. g otrzymuje brzmienie: „g) jednostkach organizacyjnych pomocy społecz nej oraz jednostkach organizacyjnych wspiera nia rodziny i systemu pieczy zastępczej zapew niających całodobową opiekę,”;

2) w art. 183 w § 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzy muje brzmienie: „Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i  wystąpił do sądu opiekuńczego z  wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposo bienia dziecka lub który przyjął dziecko na wycho wanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, ma prawo do urlopu na wa runkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze:”. Art. 20

4. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.12)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1: a) uchyla się ust. 1a, b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) pracownicy zatrudnieni u pracodawców nie wymienionych w ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1—3, pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kierowników praktycznej nauki zawodu, posiadający kwalifikacje okreś lone dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz wykonujący pracę dydaktyczną i wycho wawczą w wymiarze przewidzianym dla tych nauczycieli;”;

2) w art. 3 pkt 1—3 otrzymują brzmienie: „

1) nauczycielach bez bliższego określenia — rozu mie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrud nionych w przedszkolach, szkołach i placówkach wymienionych w art. 1 ust. 1;

2) szkołach bez bliższego określenia — rozumie się przez to przedszkola, szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1, a także odpowiednio ich zespoły;

3) stażu — rozumie się przez to okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach, szkołach i placów kach oraz innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, rozpoczętego i realizowanego w trybie i na zasadach określonych w przepisach rozdziału 3a, z tym że w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1—3, równoważ ny z odbywaniem stażu jest odpowiednio okres zatrudnienia na tych stanowiskach lub czas ur lopowania lub zwolnienia z obowiązku świad czenia pracy;”;

3) w art. 6a ust. 12 otrzymuje brzmienie: „1

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wycho wania, a w stosunku do nauczycieli szkół arty stycznych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i rodzinnych ośrodków diagno styczno-konsultacyjnych odpowiednio — mi nister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Minister Spra wiedliwości, w porozumieniu z ministrem właś ciwym do spraw oświaty i wychowania, okreś lą, w drodze rozporządzeń, kryteria i tryb do konywania oceny pracy nauczyciela, tryb po stępowania odwoławczego oraz skład i sposób powoływania zespołu oceniającego, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu wykonywania pracy przez nauczyciela.”;

4) w art. 9: a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:”, b) uchyla się ust. 1a;

5) w art. 9b w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stop nia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3, odbycie stażu, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1—3, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, o której mowa w art. 9c ust. 6, oraz:”;

6) w art. 9c ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kon traktowemu odbywającemu staż dyrektor szko ły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z tym że w przed szkolach, szkołach i placówkach, o których mo wa w art. 1 ust. 2 pkt 2, opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel zajmujący stanowisko kie rownicze.”; 1

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432 i Nr 144, poz. 855. 1

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706. Dziennik Ustaw Nr 149 — 8957 — Poz. 8877) w art. 9g: a) ust. 10 otrzymuje brzmienie: „

10. Minister właściwy do spraw oświaty i wy chowania określi, w porozumieniu z mini strem właściwym do spraw kultury i ochro ny dziedzictwa narodowego, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedli wości, w drodze rozporządzenia:

1) sposób odbywania stażu,

2) rodzaj dokumentacji załączanej do wnios ku o podjęcie postępowania kwalifikacyj nego lub egzaminacyjnego,

3) zakres wymagań do uzyskania poszcze gólnych stopni awansu zawodowego,

4) tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych,

5) wzory zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu oraz wzory aktów nadania stopni awansu zawodowego — uwzględniając potrzebę stopniowania i różnicowania wymagań stawianych nauczy cielom na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz potrzebę prawidłowego przeprowadzania postępowań kwalifikacyj nych i egzaminacyjnych.”, b) w ust. 11a: — pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) spełnia jeden z następujących warunków: a) jest nauczycielem akademickim zatrud nionym w szkole wyższej, kształcącym nauczycieli, wychowawców i  innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w art. 1 ust. 1, b) jest nauczycielem zatrudnionym w przed szkolu, szkole, placówce lub innej jed nostce organizacyjnej, o której mowa w art. 1, c) jest konsultantem współpracującym z Centrum Edukacji Artystycznej;”, — pkt 8 otrzymuje brzmienie: „

8) uzyskała rekomendację, zawierającą opis dorobku zawodowego nauczyciela lub na uczyciela akademickiego, wydaną przez instytucję lub stowarzyszenie działające w systemie oświaty i wychowania, szkol nictwa wyższego i nauki lub na ich rzecz albo nauczycielski związek zawodowy.”; c) ust. 11b otrzymuje brzmienie: „11b. W przypadku osoby spełniającej warunek, o którym mowa w ust. 11a pkt 5 lit. c, wpis na listę ekspertów następuje po akceptacji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.”, d) ust. 12 otrzymuje brzmienie: „1

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wy chowania określi, w porozumieniu z mini strem właściwym do spraw kultury i ochro ny dziedzictwa narodowego, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedli wości, w drodze rozporządzenia, ramowy program szkolenia kandydatów na eksper tów, sposób prowadzenia listy ekspertów, tryb wpisywania i skreślania ekspertów z li sty, uwzględniając w szczególności podsta wowe treści programowe szkolenia i mini malny wymiar godzin szkolenia, a  także dokumenty wymagane od osób ubiegają cych się o wpis na listę ekspertów oraz za kres danych objętych wpisem na listę.”;

8) w art. 20 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „

8. W wypadkach podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania w tej samej lub w innej szkole nauczyciel pozostający w stanie nieczynnym może, na swój wniosek lub na wnio sek dyrektora szkoły, podjąć pracę zgodnie z wy maganymi kwalifikacjami w  niepełnym lub w pełnym wymiarze zajęć, jednak na okres nie dłuższy niż okres stanu nieczynnego. Z tytułu wykonywania pracy nauczycielowi przysługuje odpowiednie do wymiaru zajęć wynagrodzenie, niezależnie od pobieranego wynagrodzenia z ty tułu pozostawania w stanie nieczynnym.”;

9) w art. 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mia nowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyny określonej w art. 23 ust. 1 pkt 3, przy znaje się odprawę pieniężną w wysokości jedno miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ostat nio pobieranego w czasie trwania stosunku pra cy — za każdy pełny rok pracy na stanowisku nauczyciela, w  jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 1a, nieprzekraczającą jednak sześciomiesięcz nego wynagrodzenia zasadniczego.”;

10) w art. 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiaro wych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przy dzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekra czającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.”; 1

1) w art. 42: a) w ust. 3 w tabeli lp. 8 otrzymuje brzmienie: 8 „Wychowawcy: a) w zakładach opiekuńczo-leczniczych dla dzieci, b) w domach wczasów dziecięcych — w tym na zajęcia dydaktyczne, c) w specjalnych ośrodkach szkolno-wy chowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, świetlicach szkół specjalnych, rodzinnych ośrod kach diagnostyczno-konsultacyjnych, młodzieżowych ośrodkach wychowaw czych, zespołach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych zorganizowanych w podmiotach leczniczych”, 26 26 10 24 Dziennik Ustaw Nr 149 — 8958 — Poz. 887

b) ust. 7a otrzymuje brzmienie: „7a. Zajęcia i czynności realizowane w ramach czasu pracy nauczyciela:

1) o których mowa w ust. 2 pkt 1, są rejestro wane i rozliczane w okresach tygodnio wych odpowiednio w dziennikach lekcyj nych lub dziennikach zajęć;

2) o których mowa w ust. 2 pkt 2, realizowa ne w wymiarze określonym w ust. 2 pkt 2 odpowiednio w lit. a i b, są rejestrowane i  rozliczane w  okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.”; 1

2) w art. 49 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) w budżetach wojewodów łącznie w wysokości stanowiącej równowartość 2.744 średnich wy nagrodzeń nauczyciela stażysty, z przeznacze niem na wypłaty nagród kuratorów oświaty oraz nagród organów sprawujących nadzór pedago giczny dla nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1;”. Art. 20

5. W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 65

4) wpro wadza się następujące zmiany:

1) w art. 6: a) pkt 9 otrzymuje brzmienie: „

9) orzec umieszczenie w młodzieżowym ośrod ku wychowawczym albo w rodzinie zastępczej zawodowej, która ukończyła szkolenie przy gotowujące do sprawowania opieki nad nie letnim;”, b) pkt 11 otrzymuje brzmienie: „1

1) zastosować inne środki zastrzeżone w niniej szej ustawie do właściwości sądu rodzinne go, jak również zastosować środki przewi dziane w Kodeksie rodzinnym i opiekuń czym, z wyłączeniem umieszczenia w rodzi nie zastępczej spokrewnionej, rodzinie za stępczej niezawodowej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wycho wawczej i regionalnej placówce opiekuńczo -terapeutycznej.”;

2) art. 12 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

2. W razie stwierdzenia u nieletniego upo śledzenia umysłowego, choroby psychicz nej lub innego zakłócenia czynności psy chicznych bądź nałogowego używania alkoholu albo innych środków w  celu wprowadzenia się w stan odurzenia, sąd rodzinny może orzec umieszczenie nielet niego w szpitalu psychiatrycznym lub in nym odpowiednim zakładzie leczniczym. Jeżeli zachodzi potrzeba zapewnienia nie letniemu jedynie opieki wychowawczej, sąd może orzec umieszczenie go w mło dzieżowym ośrodku wychowawczym, a w przypadku gdy nieletni jest upośle dzony umysłowo w  stopniu głębokim i wymaga jedynie opieki — w domu po mocy społecznej.”;

3) w art. 25 § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 

2. Przed wydaniem orzeczenia o umieszczeniu nieletniego w młodzieżowym ośrodku wycho wawczym, podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, domu pomocy społecznej albo zakładzie poprawczym sąd zwraca się o wy danie opinii, o której mowa w § 1.”;

4) w art. 25a § 2, art. 32 § 3, art. 80 § 1, art. 82 § 1 i art. 95a § 8 skreśla się wyrazy „w rozumieniu prze pisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działal ności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654)”;

5) art. 26 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

6. Wobec nieletniego można tymczasowo zastosować nadzór organizacji młodzieżo wej lub innej organizacji społecznej albo zakładu pracy, a także nadzór kuratora lub innej osoby godnej zaufania, a jeżeli było by to niewystarczające — umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowaw czym albo w rodzinie zastępczej zawodo wej, która ukończyła szkolenie przygoto wujące do sprawowania opieki nad nielet nim lub zastosować środki leczniczo-wy chowawcze, o których mowa w art. 12.”;

6) w art. 30 § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 

5. Na rozprawę lub posiedzenie sąd może wezwać także kuratora, przedstawiciela schroniska dla nieletnich, zakładu poprawczego, młodzieżo wego ośrodka wychowawczego, placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej pla cówki opiekuńczo-terapeutycznej lub podmio tu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą albo domu pomocy społecznej, w którym nie letni przebywa, a ponadto również inne osoby, w szczególności asystenta rodziny, koordyna tora rodzinnej pieczy zastępczej, przedstawi ciela szkoły, do której nieletni uczęszcza, zakła du pracy, w którym jest zatrudniony, lub orga nizacji społecznej, do której należy; w sprawach o czyn karalny jako przestępstwo skarbowe można wezwać także przedstawiciela właści wego finansowego organu dochodzenia, okreś lonego w Kodeksie karnym skarbowym.”;

7) w art. 32 § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 

2. Do kosztów postępowania zalicza się również należność z tytułu pobytu nieletniego w poli cyjnej izbie dziecka, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, młodzieżowym ośrod ku wychowawczym, w domu pomocy społecz nej, jak również zryczałtowaną kwotę z tytułu: postępowania mediacyjnego, badań nieletnie go w rodzinnym ośrodku diagnostyczno-kon sultacyjnym, umieszczenia w rodzinie zastęp czej zawodowej, pobytu w ośrodku kurator skim lub ustanowienia nadzoru kuratora.”;

8) w art. 40: a) w § 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) w ciągu 72 godzin od chwili zatrzymania nie ogłoszono nieletniemu postanowienia o umieszczeniu w schronisku dla nieletnich lub tymczasowym umieszczeniu w młodzie żowym ośrodku wychowawczym, rodzinie zastępczej zawodowej albo w zakładzie lub placówce, o których mowa w art. 12.”, Dziennik Ustaw Nr 149 — 8959 — Poz. 887

b) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 

7. W policyjnej izbie dziecka można również umieścić nieletniego w trakcie samowolne go pobytu poza schroniskiem dla nieletnich, młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym lub zakładem poprawczym na czas niezbęd ny do przekazania nieletniego właściwemu zakładowi, nie dłużej jednak niż na 5 dni.”;

9) w art. 66 § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 

1. Organizacja i system wychowawczy w mło dzieżowych ośrodkach wychowawczych i schroniskach dla nieletnich oraz w zakładach poprawczych powinny zapewniać możliwość indywidualnego oddziaływania na nieletnich odpowiednio do ich osobowości i potrzeb wy chowawczych.”;

10) art. 68 otrzymuje brzmienie: „Art. 6

8. Przepis art. 17 § 2 nie ma zastosowania w wypadkach, gdy wykonywany jest śro dek polegający na umieszczeniu nieletnie go w młodzieżowym ośrodku wychowaw czym, podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, domu pomocy społecznej albo w zakładzie poprawczym.”; 1

1) w art. 70 § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 

2. W sprawach nieletnich umieszczonych w mło dzieżowych ośrodkach wychowawczych, pod miotach leczniczych niebędących przedsię biorcą, domach pomocy społecznej oraz w schroniskach dla nieletnich i zakładach po prawczych wnioski w postępowaniu wyko nawczym może również składać dyrektor właś ciwego zakładu.”; 1

2) art. 72 otrzymuje brzmienie: „Art. 7

2. O umieszczeniu nieletniego w młodzieżo wym ośrodku wychowawczym albo w pod miocie leczniczym niebędącym przedsię biorcą lub w domu pomocy społecznej oraz o umieszczeniu w zakładzie popraw czym, jak również o każdej zmianie tego zakładu, placówki, ośrodka lub domu po mocy społecznej dyrektor zakładu, placów ki, ośrodka lub domu pomocy społecznej zawiadamia sąd rodzinny, który wykonuje orzeczenie.”; 1

3) w art. 73 § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 

1. Wykonywanie środków, o  których mowa w art. 6 pkt 2, 3 i 6 oraz w art. 7 i 8, jak również umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wy chowawczym, rodzinie zastępczej zawodowej, która ukończyła szkolenie przygotowujące do sprawowania opieki nad nieletnim, podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą albo domu pomocy społecznej ustaje z mocy prawa z chwilą ukończenia przez nieletniego lat 18, a  wykonywanie pozostałych środków — z chwilą ukończenia lat 21; jeżeli środki wy chowawcze zastosowano na podstawie art. 10 § 4 Kodeksu karnego lub art. 5 § 2 Kodeksu karnego skarbowego — wykonywanie ich ustaje z mocy prawa z chwilą ukończenia przez sprawcę lat 21.”; 1

4) w art. 74 § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 

3. Jeżeli orzeczono umieszczenie w młodzieżo wym ośrodku wychowawczym, a zachodzą warunki, o których mowa w § 2, sąd rodzinny może zastosować środki przewidziane w art. 26, a jeżeli nieletni był dotychczas ob jęty instytucjonalną pieczą zastępczą, sąd mo że postanowić o tymczasowym umieszczeniu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej do czasu wykonania postanowienia, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy.”; 1

5) w art. 76 § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 

1. Jeżeli rodzice lub opiekun nie mogą zapewnić nieletniemu zwalnianemu z młodzieżowego ośrodka wychowawczego, podmiotu leczni czego niebędącego przedsiębiorcą, domu po mocy społecznej, zakładu poprawczego, schro niska dla nieletnich albo opuszczającemu ro dzinę zastępczą niezbędnych warunków wy chowawczych i bytowych — udziela się nie letniemu pomocy.”; 1

6) w art. 77 § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 

1. Nadzór nad wykonywaniem orzeczeń o skie rowaniu nieletniego do ośrodka kuratorskiego, o umieszczeniu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, domu pomocy społecznej, podmiocie leczniczym niebędącym przedsię biorcą, schronisku dla nieletnich i zakładzie poprawczym, jak również decyzji o umieszcze niu w policyjnej izbie dziecka, sprawuje sędzia rodzinny.”; 1

7) art. 81 otrzymuje brzmienie: „Art. 8

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wy chowania, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, określi, w drodze rozpo rządzenia, szczegółowe zasady kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i  pobytu nieletnich w  młodzieżowym ośrodku wychowawczym, w szczególności wskazując organ odpowiedzialny za kiero wanie nieletnich do odpowiednich placó wek i uwzględniając sprawność postępo wania, konieczność zapewnienia bezpie czeństwa tych placówek, właściwych wa runków pobytu nieletnich i przestrzegania ich praw.”; 1

8) w dziale IV tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie: „Stosowanie środków przymusu bezpośredniego wobec nieletniego umieszczonego w zakładzie po prawczym, w schronisku dla nieletnich, młodzieżo wym ośrodku wychowawczym”; 1

9) w art. 95a w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) samowolnemu opuszczaniu przez nieletniego zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, młodzieżowego ośrodka wychowawczego,”;

20) w art. 95c § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 

1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporzą dzenia, szczegółowe warunki i sposób użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach po Dziennik Ustaw Nr 149 — 8960 — Poz. 887

prawczych, schroniskach dla nieletnich i mło dzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz sposób kontroli nad decyzjami o zastosowaniu tych środków, a także określi rodzaje młodzie żowych ośrodków wychowawczych, w których mogą być stosowane środki przymusu bezpo średniego, uwzględniając w szczególności cel stosowania środków, formy, w jakich mogą być one stosowane, związaną z ich stosowa niem potrzebę doboru właściwych metod od działywania wychowawczego na nieletniego, sposób prowadzenia dokumentacji związanej z zastosowaniem środków, szczegółowy spo sób sprawowania opieki nad stanem zdrowia fizycznego i psychicznego nieletniego, wobec którego zastosowano środek, mając na uwadze konieczność poszanowania praw i godności nieletniego oraz zapewnienia bezpieczeństwa zakładów, schronisk i placówek.”. Art. 20

6. W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podat ku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009  r. Nr 93, poz. 768 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 85, poz. 458) w art. 4 w ust. 1 w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17 w brzmieniu: „1

7) nabycie w drodze dziedziczenia lub darowizny przez osoby tworzące rodzinę zastępczą lub pro wadzącego rodzinny dom dziecka, o których mo wa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pieniędzy lub innych rzeczy pod warunkiem, że pieniądze te lub rzeczy w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania zostaną prze znaczone na cele bezpośrednio związane ze spra wowaniem pieczy zastępczej.”. Art. 20

7. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samo rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.13)) w art. 7 w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: „6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,”. Art. 20

8. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubez pieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.14)) w art. 29 w ust. 2 pkt 2 otrzy muje brzmienie: „

2) przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiąg nięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i  inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wycho wanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka,”. Art. 20

9. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podat ku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.15)) w art. 21 w ust. 1 pkt 24 otrzymuje brzmienie: „2

4) świadczenia, dodatki i inne kwoty oraz wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych z tytułu szkolenia, o których mowa w art. 31, art. 44 ust. 1, art. 80 ust. 1, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3, art. 140 ust. 1 pkt 1 i art. 156 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 88

7) oraz środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wie lorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w  części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły peł noletność przebywając w pieczy zastępczej;”. Art.  2

10. W  ustawie z  dnia 7 września 1991  r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.16)) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 35a;

2) art. 72 otrzymuje brzmienie: „Art. 7

2. Dzieciom i młodzieży pozbawionym całko wicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także dzieciom i młodzieży niedostoso wanym społecznie organizuje się opiekę i wychowanie na zasadach określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i syste mie pieczy zastępczej oraz w przepisach o pomocy społecznej.”. Art. 21

1. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo rządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.17)) w art. 14 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: „4a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,”. 1

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777. 1

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656, z 2009 r. Nr 69, poz. 595, Nr 79, poz. 667 i Nr 97, poz. 800 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622. 1

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 352, Nr 75, poz. 473, Nr 105, poz. 655, Nr 149, poz. 996, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1442, Nr 226, poz. 1475 i 1478 i Nr 257, poz. 1725 i 1726 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 75, poz. 398, Nr 84, poz. 455, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 120, poz. 690 i Nr 131, poz. 764 . 1

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654 i Nr 139, poz. 814. 1

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113. Dziennik Ustaw Nr 149 — 8961 — Poz. 887

Art.  21

2. W  ustawie z  dnia 5 czerwca 1998  r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.18)) w art. 4 w ust. 1 po pkt 3 do daje się pkt 3a w brzmieniu: „3a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,”. Art. 21

3. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o eme ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009  r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.19)) w art. 67 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiąg nięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i  inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wycho wanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka;”. Art.  21

4. W  ustawie z  dnia 25 czerwca 1999  r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecz nego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 i Nr 225, poz. 146

3) w art. 29 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastęp czej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odro czeniu obowiązku szkolnego — do 10 roku życia.”. Art. 21

5. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia łalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmie niu: „1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastęp czej;”;

2) w art. 33a w ust. 2 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centrum inte gracji społecznej, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regio nalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i  interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz szkół lub pla cówek publicznych określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.

20) ), bez zezwolenia,”. Art.  21

6. W  ustawie z  dnia 13 czerwca 2003  r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.  U. z  2009  r. Nr  189, poz. 1472, z 2010 r. Nr 81, poz. 531 oraz z 2011 r. Nr 73, poz. 390 i Nr 131, poz. 76

4) art. 62 i 63 otrzymują brzmie nie: „Art. 62. 

1. Organ przyjmujący wniosek doprowadza małoletniego bez opieki do rodziny zastęp czej zawodowej pełniącej funkcję pogoto wia rodzinnego lub placówki opiekuńczo -wychowawczej typu interwencyjnego.

2. Małoletni bez opieki przebywa w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego lub placówce opie kuńczo-wychowawczej typu interwencyj nego do czasu wydania orzeczenia przez sąd opiekuńczy. Art. 6

3. Koszty pobytu małoletniego bez opieki w ro dzinie zastępczej zawodowej pełniącej funk cję pogotowia rodzinnego lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwen cyjnego oraz koszty opieki medycznej, do zakończenia postępowania w sprawie nada nia statusu uchodźcy decyzją ostateczną, są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, ze środków będą cych w dyspozycji Szefa Urzędu.”. Art. 21

7. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.21)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapew niającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;”;

2) w art. 23 w ust. 4 w pkt 4 lit. c otrzymuje brzmienie: „c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdza jący przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowa dzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,”. Art. 21

8. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o po mocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.22)) wprowadza się następujące zmiany: 1

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113. 1

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398.

20) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814 i Nr 149, poz. 887. 2

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 97, poz. 800 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 50, poz. 301 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622. 2

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz. 1427 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 440 i Nr 106, poz. 622. Dziennik Ustaw Nr 149 — 8962 — Poz. 8871) w art. 6: a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) jednostka organizacyjna pomocy społecznej — regionalny ośrodek polityki społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośro dek pomocy społecznej, dom pomocy spo łecznej, placówkę specjalistycznego poradni ctwa, w tym rodzinnego, ośrodek wsparcia i ośrodek interwencji kryzysowej;”, b) uchyla się pkt 11a, c) pkt 15 otrzymuje brzmienie: „1

5) średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej — kwotę rocznych kosz tów działalności domu wynikającą z utrzy mania mieszkańców, z roku poprzedniego, bez kosztów inwestycyjnych, wydatków bie żących na remonty i zakupy związane z rea lizacją programu naprawczego, powiększo ną o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogó łem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzieloną przez liczbę miejsc, ustaloną jako sumę rzeczywistej licz by mieszkańców w poszczególnych miesią cach roku poprzedniego, w domu;”;

2) w art. 7 uchyla się pkt 10;

3) w art. 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokoś ci kwoty minimalnego i maksymalnego świad czenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczy pospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, a także maksymalna kwota zasił ku stałego ulegają zmianie w terminach weryfi kacji kryteriów dochodowych o 50% sumy kwot, o które wzrosły kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej i kryterium dochodo we na osobę w rodzinie.”;

4) w art. 10: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Przy ustalaniu prawa do zasiłków stałego i okresowego w składzie rodziny nie uwzględ nia się dzieci wychowywanych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz pełnoletnich wychowanków rodziny zastęp czej lub rodzinnego domu dziecka, a do do chodu rodziny nie wlicza się ich dochodów oraz świadczeń na pokrycie kosztów ich utrzymania i dodatków przyznanych na pod stawie przepisów o wspieraniu rodziny i sy stemie pieczy zastępczej.

2. Przy ustalaniu prawa do pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki do dochodu nie wli cza się pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 88 ust. 1.”, b) uchyla się ust. 3;

5) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracow nikiem socjalnym lub asystentem rodziny, o któ rym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez oso bę bezrobotną lub wykonywania prac społecznie użytecznych, o  których mowa w  przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pra cy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia lecze nia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwy kowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.”;

6) w art. 17: a) pkt 12 otrzymuje brzmienie: „1

2) prowadzenie i zapewnienie miejsc w miesz kaniach chronionych;”, b) uchyla się pkt 13;

7) w art. 19: a) uchyla się pkt 3—5, b) pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie: „

6) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamo dzielnienie oraz na kontynuowanie nauki oso bom opuszczającym domy pomocy społecz nej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opie kę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;

7) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełno sprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżo we ośrodki socjoterapii zapewniające całodo bową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wy chowawcze, mających braki w przystosowa niu się;”;

8) w art. 20: a) w ust. 1 uchyla się pkt 5 i 6, b) uchyla się ust. 3;

9) w art. 21 uchyla się pkt 6;

10) w art. 22: a) uchyla się pkt 3a, b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) prowadzenie rejestru domów pomocy spo łecznej, placówek zapewniających całodobo wą opiekę osobom niepełnosprawnym, prze wlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej;”, c) uchyla się pkt 6 i 8a; Dziennik Ustaw Nr 149 — 8963 — Poz. 887

1

1) w art. 23 w ust. 1 uchyla się pkt 8; 1

2) w art. 36: a) w pkt 1 uchyla się lit. e, b) w pkt 2 uchyla się lit. p i r; 1

3) w art. 46 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funk cjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzin ną.”; 1

4) w art. 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w co dziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakre sie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę za stępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżo wy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczy pospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.”; 1

5) w dziale II tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie: „Pomoc dla osób usamodzielnianych”; 1

6) uchyla się art. 70—87a; 1

7) art. 88 otrzymuje brzmienie: „Art. 88. 

1. Osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzie ży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nie letnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, spe cjalny ośrodek wychowawczy, młodzie żowy ośrodek socjoterapii zapewniają cy całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zwana dalej „osobą usamodzielnianą”, zostaje ob jęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środo wiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:

1) pieniężną na usamodzielnienie;

2) pieniężną na kontynuowanie nauki;

3) w uzyskaniu odpowiednich warun ków mieszkaniowych, w  tym w mieszkaniu chronionym;

4) w uzyskaniu zatrudnienia;

5) na zagospodarowanie — w formie rzeczowej.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przysłu guje osobie usamodzielnianej, w przy padku gdy skierowanie na pobyt cało dobowy do domu pomocy społecznej, specjalnego ośrodka szkolno-wycho wawczego, specjalnego ośrodka wycho wawczego albo młodzieżowego ośrod ka socjoterapii zapewniającego cało dobową opiekę nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu.

3. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie, która przeby wała w  domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie po prawczym, specjalnym ośrodku szkol no-wychowawczym, specjalnym ośrod ku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę albo młodzieżo wym ośrodku wychowawczym co naj mniej rok.

4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przysłu guje osobie usamodzielnianej opuszcza jącej dom pomocy społecznej, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy albo specjalny ośrodek wychowawczy, w przypadku gdy osoba ta jest zdolna do samodzielnej egzystencji.

5. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przysłu guje osobie opuszczającej dom dla ma tek z małoletnimi dziećmi i kobiet w cią ży, jeżeli bezpośrednio przed przyjęciem do takiego domu przebywała co naj mniej rok w rodzinie zastępczej, rodzin nym domu dziecka, placówce opiekuń czo-wychowawczej, regionalnej placów ce opiekuńczo-terapeutycznej, w domu pomocy społecznej, w schronisku dla nieletnich, w zakładzie poprawczym, w specjalnym ośrodku szkolno-wycho wawczym, w specjalnym ośrodku wy chowawczym, w młodzieżowym ośrod ku socjoterapii zapewniającym całodo bową opiekę albo w  młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

6. Warunkiem uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1, jest zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji indywidualnego programu usamodziel nienia, opracowanego wspólnie z opie kunem usamodzielnienia, zatwierdzo nego przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.

7. W realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia osobę usamodzielnia ną wspiera opiekun usamodzielnienia, którym może być pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie, wychowawca, psycholog lub pracownik socjalny domu pomocy społecznej, schroniska dla nieletnich, zakładu po prawczego, specjalnego ośrodka szkol no-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, młodzieżo wego ośrodka socjoterapii zapewniają cego całodobową opiekę, młodzieżowe go ośrodka wychowawczego, albo inna osoba wskazana przez osobę usamo dzielnianą.”; Dziennik Ustaw Nr 149 — 8964 — Poz. 887

1

8) w art. 89: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Wysokość pomocy pieniężnej na kontynuo wanie nauki i pomocy pieniężnej na usamo dzielnienie oraz wartość pomocy na zagospo darowanie w formie rzeczowej ustala się od kwoty 1647 zł, zwanej dalej „podstawą”.”, b) uchyla się ust. 4, c) w ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie dom po mocy społecznej dla dzieci i młodzieży nie pełnosprawnych intelektualnie, dom dla ma tek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży lub schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżo wy ośrodek socjoterapii zapewniający cało dobową opiekę lub młodzieżowy ośrodek wychowawczy;”; 1

9) w art. 90 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i po mocy pieniężnej na kontynuowanie nauki udzie la starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowa niem do placówki, o  której mowa w art.  88 ust. 1.”;

20) w art. 91a ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówki opiekuńczo-terapeu tycznej, o którym mowa w przepisach o wspie raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, za wiadamia właściwy sąd opiekuńczy o udzielaniu pomocy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w ust. 1.”; 2

1) w art. 97 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Do określenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecz nej.”; 2

2) w art. 106 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Udzielenie świadczeń w postaci interwencji kry zysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczest nictwa w zajęciach klubu samopomocy, a także przyznanie biletu kredytowanego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.”; 2

3) w art. 107 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin, w tym osób, o których mowa w art. 103, przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i po mocy pieniężnej na kontynuowanie nauki.”; 2

4) w art. 112: a) uchyla ust. 6 i 7a, b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: „

8. Starosta przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie sprawuje nadzór nad dzia łalnością jednostek specjalistycznego porad nictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i ośrod ków interwencji kryzysowej.”, c) uchyla się ust. 10 i 11; 2

5) w art. 120: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Pracowników socjalnych mogą również za trudniać inne instytucje, a w szczególności jednostki organizacyjne właściwe w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, szpitale, zakłady karne, do wykonywania za dań tych jednostek w zakresie pomocy spo łecznej.”, b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Pracownicy socjalni mogą być również za trudniani przez podmioty realizujące zadania określone w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.”; 2

6) art. 123 otrzymuje brzmienie: „Art. 12

3. Prawa i obowiązki pracowników zatrud nionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej re gulują przepisy o pracownikach samorzą dowych.”. Art.  21

9. W  ustawie z  dnia 27 sierpnia 2004  r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.23)) w art. 5 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przy sposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej — do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli po siada orzeczenie o znacznym stopniu niepełno sprawności lub inne traktowane na równi — bez ograniczenia wieku,”. Art. 2

20. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, z późn. zm.24)) w art. 95 w ust. 1 pkt 2 otrzy muje brzmienie: 2

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696 i Nr 138, poz. 808. 2

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1016 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 531 i Nr 106, poz. 622. Dziennik Ustaw Nr 149 — 8965 — Poz. 8872) o przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka, o na danie dziecku nazwiska, o przysposobienie dziecka, o odebranie osoby podlegającej władzy rodziciel skiej lub pozostającej pod opieką oraz o umiesz czenie dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;”. Art. 22

1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o prze ciwdziałaniu przemocy w  rodzinie (Dz.  U. Nr  180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 84

2) w art. 12a:

1) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzi nie pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma prawo odebrać dziecko z rodziny i umieścić je u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.25)), w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wycho wawczej.

2. Tryb umieszczania dzieci w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej re gulują przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp czej (Dz. U. Nr 149, poz. 887).”;

2) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: „

4. Pracownik socjalny ma obowiązek niezwłoczne go powiadomienia sądu opiekuńczego, nie póź niej niż w ciągu 24 godzin, o odebraniu dziecka z rodziny i umieszczeniu go u niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

5. Do umieszczenia dziecka u osoby najbliższej niezamieszkującej wspólnie stosuje się odpo wiednio przepisy dotyczące umieszczenia dzie cka w rodzinie zastępczej lub w placówce opie kuńczo-wychowawczej.”. Art. 22

2. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opła cie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.26)) w art. 2 w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie: „c) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwia nych na podstawie przepisów o pomocy społecz nej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów o zatrudnieniu socjalnym,”. Art. 22

3. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o po mocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.27)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 5 w pkt 2 kropkę zastępuje się śred nikiem i dodaje pkt 3 w brzmieniu: „

3) umieszczenia osoby uprawnionej w pieczy za stępczej.”;

2) w art. 10 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastęp czej;”. Art. 22

4. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udo stępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530, Nr 182, poz. 1228 i Nr 217, poz. 1427 oraz z 2011 r. Nr 126, poz. 71

5) wpro wadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 2 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3) dłużniku będącym konsumentem — rozumie się przez to osobę fizyczną, o której mowa w art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.28)), osobę zobowiązaną do świadczeń alimentacyj nych, o której mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom upraw nionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, 2

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474 i Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130, Nr 39, poz. 202, Nr 48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678 i Nr 133, poz. 767. 2

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 124, poz. 859, Nr 127, poz. 880 i Nr 128, poz. 883, z 2008 r. Nr 44, poz. 262, Nr 63, poz. 394, Nr 182, poz. 1121, Nr 195, poz. 1198, Nr 216, poz. 1367 i Nr 220, poz. 1414, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 57, poz. 466 i Nr 72, poz. 619, z 2010 r. Nr 8, poz. 51, Nr 81, poz. 531, Nr 107, poz. 679 i Nr 167, poz. 1131 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654 i Nr 133, poz. 768. 2

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 97, poz. 800 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 81, poz. 530 i Nr 229, poz. 1504 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 129, poz. 735. 2

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506, z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 79, poz. 662 i Nr 131, poz. 1075, z 2010 r. Nr 40, poz. 222 i Nr 155, poz. 1037 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432 i Nr 85, poz. 458. Dziennik Ustaw Nr 149 — 8966 — Poz. 887

poz. 7, z późn. zm.29)), a także rodzica zobowią zanego do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regional nej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w ro zumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887);

4) wierzycielu — rozumie się przez to osobę fizycz ną, której wierzytelność została stwierdzona tytułem wykonawczym, osobę fizyczną wyko nującą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której w związku z wyko nywaną działalnością gospodarczą lub stosun kiem prawnym przysługuje wierzytelność, organ właściwy wierzyciela w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy oso bom uprawnionym do alimentów oraz właściwą jednostkę organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu prze pisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspie raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;”;

2) w art. 16 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „

6. Wierzyciel przekazuje do biura informacje gospodarcze, o których mowa w art. 192 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na zasadach i w za kresie określonym w tej ustawie.”. Art. 22

5. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia łalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 65

4) w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. W ramach struktury organizacyjnej podmiotu lecz niczego może zostać wydzielona jednostka orga nizacyjna, w celu udzielania świadczeń zdrowot nych mieszkańcom domów pomocy społecznej, wychowankom regionalnych placówek opiekuń czo-terapeutycznych lub interwencyjnych ośrod ków preadopcyjnych, zlokalizowana na terenie tych podmiotów.”. DZIAŁ X Przepisy przejściowe i  końcowe Art. 226. 

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej usta wy działające na podstawie dotychczasowych przepi sów:

1) spokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze: a) tworzone przez wstępnych lub rodzeństwo, stają się rodzinami zastępczymi spokrewnionymi, w ro zumieniu niniejszej ustawy, b) tworzone przez osoby inne niż wymienione w lit. a, stają się rodzinami zastępczymi niezawo dowymi, w rozumieniu niniejszej ustawy;

2) niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze, stają się rodzinami zastępczymi niezawodowymi, w rozumieniu niniejszej ustawy;

3) zawodowe niespokrewnione z dzieckiem specjali styczne rodziny zastępcze stają się rodzinami za stępczymi zawodowymi specjalistycznymi, w rozu mieniu niniejszej ustawy;

4) zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego sta ją się rodzinami zastępczymi zawodowymi pełnią cymi funkcję pogotowia rodzinnego, w rozumieniu niniejszej ustawy.

2. Umowy o pełnienie funkcji zawodowej niespo krewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej lub zawodo wej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego, zawarte na pod stawie przepisów dotychczasowych, zachowują waż ność do czasu ich wygaśnięcia lub rozwiązania lub do czasu zawarcia umowy na podstawie przepisów niniej szej ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesię cy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. Przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, starosta na wniosek rodziny zastępczej zawiera umowę, o której mowa w art. 54.

4. Wydane na podstawie przepisów dotychczaso wych decyzje w sprawie:

1) pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie za stępczej,

2) opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej dziecka lub osoby pełnoletniej, przebywającej w rodzinie za stępczej do czasu ukończenia szkoły, w której roz poczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności, ponoszonej przez rodziców,

3) opłaty za pobyt w całodobowej placówce opiekuń czo-wychowawczej dziecka lub osoby pełnoletniej, przebywającej w całodobowej placówce opiekuń czo-wychowawczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem peł noletności, ponoszonej przez rodziców — zachowują moc do dnia wygaśnięcia, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

5. Wysokość otrzymywanych po dniu wejścia w ży cie niniejszej ustawy, przysługujących na podstawie umów lub decyzji, o których mowa w ust. 2 i 4, wyna grodzeń, dodatków oraz świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka lub osoby przebywającej w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, nie może być niższa od wynagrodze nia, dodatków i świadczeń otrzymywanych dotychczas i od kwot wynagrodzenia, dodatków i świadczeń okreś lonych w niniejszej ustawie. Art. 227. 

1. Programy szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia placówek rodzinnych zatwierdzone na podstawie prze pisów dotychczasowych, obowiązują do dnia zatwier dzenia odpowiedniego programu na podstawie niniej szej ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Do osób, które uzyskały świadectwo ukończenia szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia placówek rodzinnych, pro wadzonych na podstawie przepisów dotychczasowych nie stosuje się przepisu art. 44 ust. 1. 2

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 97, poz. 800 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 81, poz. 530 i Nr 229, poz. 1504 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 129, poz. 735 i Nr 149, poz. 887. Dziennik Ustaw Nr 149 — 8967 — Poz. 887

Art. 228. 

1. Publiczne placówki opiekuńczo-wycho wawcze wsparcia dziennego działające na podstawie przepisów dotychczasowych, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stają się placówkami wsparcia dzien nego, w rozumieniu niniejszej ustawy.

2. Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące placówki, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do stosować organizację i standardy świadczonych usług w tych placówkach do wymagań określonych na pod stawie przepisów niniejszej ustawy w terminie 12 mie sięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. Niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego, działające na podstawie przepisów dotychczasowych, funkcjonują nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

4. Do placówek, o których mowa w ust. 3, stosuje się przepisy dotychczasowe.

5. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dzienne go mogą prowadzić działalność, jeżeli spełniają warun ki określone w niniejszej ustawie.

6. Podmiot prowadzący placówkę, o której mowa w ust. 3, przekazuje wójtowi dokumentację dotyczącą sprawowanej opieki nad dziećmi niezwłocznie po za przestaniu działalności, nie później jednak niż w termi nie 14 dni. Art. 229. 

1. Całodobowe placówki opiekuńczo-wy chowawcze typu interwencyjnego, działające na pod stawie przepisów dotychczasowych, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stają się placówkami opie kuńczo-wychowawczymi typu interwencyjnego, w ro zumieniu niniejszej ustawy.

2. Całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, działające na podstawie przepi sów dotychczasowych, z dniem wejścia w życie niniej szej ustawy, stają się placówkami opiekuńczo-wycho wawczymi typu socjalizacyjnego, w rozumieniu niniej szej ustawy.

3. Wielofunkcyjne całodobowe placówki opiekuńczo -wychowawcze, działające na podstawie przepisów dotychczasowych, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stają się placówkami opiekuńczo-wychowaw czymi typu socjalizacyjnego, interwencyjnego oraz specjalistyczno-terapeutycznego, w rozumieniu niniej szej ustawy.

4. Całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, działające na podstawie przepisów dotychczasowych, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stają się placówkami opiekuńczo-wychowaw czymi typu rodzinnego, w rozumieniu niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 6.

5. Do placówek, o których mowa w ust. 4, przepisy art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.30)) stosuje się odpowiednio.

6. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy dyrektor całodobowej placówki opie kuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, działającej do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, złoży wniosek o przekształcenie w rodzinny dom dziecka, starosta zobowiązany jest do podpisania z dyrektorem tej pla cówki umowy, o której mowa w art. 62.

7. Regionalne placówki opiekuńczo-wychowawcze, działające na podstawie przepisów dotychczasowych, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stają się regionalnymi placówkami opiekuńczo-terapeutycznymi, w rozumieniu niniejszej ustawy.

8. Do placówek, o których mowa w ust. 1—3 i 7, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

9. Niepubliczne placówki, o  których mowa w ust. 1—3 i 7, mogą funkcjonować do czasu wygaś nięcia lub rozwiązania umowy o realizacji zadania, któ rego przedmiotem jest prowadzenie placówki, nie dłu żej jednak niż przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

10. W przypadku zakończenia działalności placówki, o której mowa w ust. 1—7, podmiot prowadzący tę placówkę przekazuje powiatowemu centrum pomocy rodzinie, nie później niż w dniu oddania dziecka, doku mentację dotyczącą sprawowanej opieki nad dzieckiem. 1

1. Powiatowe centrum pomocy rodzinie niezwłocz nie przekazuje dokumentację, o której mowa w ust. 10, odpowiednio rodzinie zastępczej, prowadzącemu ro dzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo -wychowawczej lub dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, które przyjęły dziecko. Art. 230. Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w art. 229 ust. 1—3 i 7, w okresie 9 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie może być wyższa niż 30. Art. 23

1. W placówkach opiekuńczo-wychowaw czych, o których mowa w art. 229 ust. 1—3 i 7, w okre sie 4 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy mo gą być umieszczane dzieci powyżej

7. roku życia. Prze pisy art. 95 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Art. 232. 

1. W placówkach opiekuńczo-wychowaw czych, o których mowa w art. 229 ust. 1—3 i 7, w okre sie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. mogą przebywać dzieci powyżej

7. roku życia.

2. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych mogą prze bywać dzieci powyżej

10. roku życia.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 95 ust. 2. Art. 233. 

1. W okresie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka nieposiadające przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy co najmniej 3-letniego doświadczenia jako rodzina zastępcza, obejmuje się opieką koordyna tora rodzinnej pieczy zastępczej.

2. W okresie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka posiadające przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy co najmniej 3-letnie doświadczenie jako rodzi na zastępcza, mogą zostać objęte opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. 30) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726. Dziennik Ustaw Nr 149 — 8968 — Poz. 8873. W okresie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, w stosunku do rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, posiadających przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, co najmniej 3-letnie doświad czenie jako rodzina zastępcza, nieobjętych opieką ko ordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zadania koor dynatora rodzinnej pieczy zastępczej wykonuje organi zator rodzinnej pieczy zastępczej. Art. 234. 

1. Zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne rodziny zastępcze działające na podstawie przepisów dotychczasowych funkcjonują do czasu wy gaśnięcia lub rozwiązania umowy zawartej na podsta wie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej usta wy.

2. Przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, starosta zawiera z zawodową niespokrewnioną z dzie ckiem wielodzietną rodziną zastępczą, na jej wniosek, umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodo wej lub prowadzenie rodzinnego domu dziecka, uwzględniając warunki określone niniejszą ustawą.

3. Do rodzin zastępczych, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Wysokość otrzymywanego przez rodzinę zastęp czą, o której mowa w ust. 1, wynagrodzenia, dodatków oraz świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania nie może być niższa od kwot wynagrodzenia, dodatków i świadczeń, określonych w niniejszej ustawie dla ro dziny zastępczej zawodowej.

5. Rodzinie zastępczej, o której mowa w ust. 1, w któ rej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zo stało umieszczone dziecko na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, przysługuje dodatek nie niższy niż 200 zł miesięcznie na dziecko. Art. 23

5. Okres prowadzenia placówki opiekuńczo -wychowawczej typu rodzinnego wlicza się do okresu doświadczenia, o którym mowa w art. 54 ust. 1. Art. 236. 

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej usta wy pracownicy zatrudnieni na podstawie przepisów dotychczasowych w:

1) placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego stają się pracownikami placówek wspar cia dziennego, w rozumieniu niniejszej ustawy;

2) całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowaw czych typu interwencyjnego stają się pracownikami placówek opiekuńczo-wychowawczych typu inter wencyjnego, w rozumieniu niniejszej ustawy;

3) całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowaw czych typu socjalizacyjnego stają się pracownikami placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socja lizacyjnego, w rozumieniu niniejszej ustawy;

4) wielofunkcyjnych całodobowych placówkach opie kuńczo-wychowawczych stają się pracownikami placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socja lizacyjnego, interwencyjnego oraz specjalistyczno -terapeutycznego, w rozumieniu niniejszej ustawy;

5) całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowaw czych typu rodzinnego stają się pracownikami pla cówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinne go, w rozumieniu niniejszej ustawy;

6) regionalnych placówkach opiekuńczo-wychowaw czych stają się pracownikami regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, w rozumieniu niniej szej ustawy.

2. Pracownicy zatrudnieni na podstawie przepisów dotychczasowych w  placówkach, o  których mowa w ust. 1, którzy nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez nich w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, mogą być nadal zatrudniani na tych stanowiskach, nie dłużej jed nak niż przez okres 6 lat od dnia wejścia w życie niniej szej ustawy. Art. 237. 

1. W stosunku do osób, o których mowa w art. 1 ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Kar ta Nauczyciela, w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zatrudnionych w pla cówkach opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w art. 228 ust. 1 i art. 229 ust. 1—7, ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela stosuje się przez okres 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, po upływie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stają się pracownikami samorządowymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządo wych (Dz.  U. Nr  223, poz.  1458, z  2009  r. Nr  157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 229, poz. 1494 oraz z 2011 r. Nr 134, poz. 777).

3. W odniesieniu do osób, o których mowa w ust. 1, przez okres 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej usta wy, nadzór pedagogiczny sprawuje wojewoda. Art. 23

8. W przypadku gdy dziecko zostało umiesz czone w pieczy zastępczej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przepisów art. 92 ust. 11, art. 176 pkt 5 oraz art. 191 ust. 8, 9 i 12 nie stosuje się. Art. 23

9. Rada Ministrów przedstawia po raz pierw szy Sejmowi i Senatowi informację, o której mowa w art. 189, do dnia 30 lipca 2013 r. Art. 240. 

1. Do pomocy dla osób usamodzielnianych, przyznanej przed dniem wejściem w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do okresów pobytu w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 141 ust. 1, zalicza się również okresy po bytu przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wycho wawczej, domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzie ży niepełnosprawnych intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, zapewniającym całodobową opiekę, i młodzieżowym ośrodku wychowawczym, jeżeli orzeczenie sądu o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej nie zostało uchylone. Dziennik Ustaw Nr 149 — 8969 — Poz. 887

Art. 241. 

1. Marszałkowie województw, w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r., utworzą ośrodki adopcyjne, o których mowa w niniejszej ustawie.

2. Starostowie, w  terminie do dnia 31 grudnia 2011 r., wyznaczą organizatorów rodzinnej pieczy za stępczej, o których mowa w niniejszej ustawie.

3. Marszałkowie województw oraz starostowie mo gą zlecić realizację zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, na zasadach, o których mowa w art. 190.

4. Podmiot prowadzący przed dniem wejścia w ży cie niniejszej ustawy ośrodek adopcyjno-opiekuńczy, w terminie do dnia 15 stycznia 2012 r., przekazuje za zgodą osób zainteresowanych właściwemu:

1) staroście — dokumentację dotyczącą kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowa dzenia placówki rodzinnej oraz rodzin zastępczych i osób prowadzących placówki rodzinne;

2) marszałkowi województwa — dokumentację doty czącą osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka oraz prowadzonych procedur przysposo bienia.

5. W przypadku gdy na organizatora rodzinnej pie czy zastępczej został wyznaczony podmiot prowadzący przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ośrodek adopcyjno-opiekuńczy, przepisu ust. 4 pkt 1 nie stosu je się.

6. Starosta niezwłocznie przekazuje otrzymaną do kumentację, o której mowa w ust. 4 pkt 1, organizato rowi rodzinnej pieczy zastępczej.

7. Marszałek województwa niezwłocznie przekazuje otrzymaną dokumentację, o której mowa w ust. 4 pkt 2, ośrodkowi adopcyjnemu. Art. 24

2. Postępowania w sprawie przysposobienia dziecka wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są prowadzone przez ośrodki adopcyjne utwo rzone na podstawie niniejszej ustawy na dotychczaso wych zasadach. Art. 24

3. Do osób, wobec których przed dniem wej ścia w życie niniejszej ustawy orzeczono o umieszczeniu w  rodzinie zastępczej lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii na podstawie ustawy z dnia 26 październi ka 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich sto suje się przepisy dotychczasowe. Art. 244. 

1. Publiczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze ulegają likwidacji z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Pracownicy ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, o których mowa w ust. 1, z dniem wejścia w życie ni niejszej ustawy stają się pracownikami starostwa po wiatowego.

3. W przypadku wyznaczenia, na podstawie art. 241 ust. 2, na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jed nostki organizacyjnej powiatu, osoby, o których mowa w ust. 2, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stają się pracownikami tej jednostki.

4. Prowadzący postępowania adopcyjne pracowni cy publicznych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, w których w 2010 r. przeprowadzono co najmniej 10 pro cedur adopcyjnych zakończonych przysposobieniem dziecka oraz prowadzący postępowania adopcyjne pra cownicy publicznych ośrodków adopcyjno-opiekuń czych prowadzących do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wojewódzki bank danych, z dniem wejścia w ży cie niniejszej ustawy stają się pracownikami urzędu marszałkowskiego, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W przypadku wyznaczenia do prowadzenia wo jewódzkiego banku danych ośrodka adopcyjnego utwo rzonego na podstawie art. 241 ust. 1, prowadzonego przez samorząd województwa, pracownicy zatrudnieni w publicznym ośrodku adopcyjno-opiekuńczym pro wadzącym do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wojewódzki bank danych stają się pracownikami tego ośrodka. Art. 245. 

1. Podmiotom prowadzącym niepubliczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w których w 2010 r. przepro wadzono co najmniej 20 procedur adopcyjnych zakoń czonych przysposobieniem dziecka, marszałek woje wództwa zleca prowadzenie ośrodka adopcyjnego na okres co najmniej 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Ośrodki adopcyjne, o których mowa w ust. 1, mogą zostać wyznaczone do prowadzenia wojewódz kiego banku danych. Art. 24

6. Pracownicy zatrudnieni na podstawie prze pisów dotychczasowych w ośrodkach adopcyjno-opie kuńczych, którzy nie spełniają wymagań kwalifikacyj nych przewidzianych w niniejszej ustawie dla pracow ników ośrodków adopcyjnych, mogą być zatrudniani w tych ośrodkach, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 247. 

1. Minister właściwy do spraw rodziny wprowadzi program na dofinansowanie w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zadań włas nych gminy i powiatu z zakresu realizacji zadań wspie rania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, w szcze gólności na pokrycie części wydatków związanych z powołaniem asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz prowadzeniem szkoleń, dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

2. Program jest finansowany dotacją celową z budżetu państwa.

3. Wysokość dotacji z budżetu państwa na realizację programu będzie określana na kolejne lata w ustawie budżetowej na dany rok.

4. Wysokość dotacji może przekroczyć 50% wydat ków na realizację zadania. Art. 24

8. Waloryzacja wynagrodzeń i świadczeń, o której mowa w art. 86 ust. 1, po raz pierwszy jest dokonywana w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym niniejsza ustawa weszła w życie. Dziennik Ustaw Nr 149 — 8970 — Poz. 887

Art. 24

9. Waloryzacja, o której mowa w art. 86 ust. 2, kwot, o których mowa w art. 80 ust. 1, art. 81, art. 121, art. 146 ust. 2, art. 149 ust. 1 i art. 150 ust. 1, jest doko nywana po raz pierwszy w roku kalendarzowym nastę pującym po roku kalendarzowym, w którym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przekroczył 105%. Art. 250. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy dane na podstawie art. 6a ust. 12 oraz art. 9g ust. 10 i 12 ustawy, o której mowa w art. 204, zachowują moc do dnia wejścia w życie aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 6a ust. 12 oraz art. 9g ust. 10 i 12 ustawy, o której mowa w art. 204 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 25

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem art. 77 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., i art. 241, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Status prawny: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2011-07-21
Data wydania: 2011-06-09
Data wejścia w życie: 2012-01-01
Data obowiązywania: 2012-01-01
Uwagi: art. 77 ust. 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., art. 241 wchodzi w życie z dniem 5 sierpnia 2011 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAW.
MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
MIN. WŁAŚCIWY DS OŚWIATY I WYCHOWANIA
MIN. WŁAŚCIWY DS RODZINY
RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887