Dz.U. 2011 nr 153 poz. 909

Dziennik Ustaw Nr 153 — 9106 — Poz. 909

Na podstawie art.  41 ustawy z  dnia 21 grudnia 2000  r. o  dozorze technicznym (Dz.  U. Nr  122, poz. 1321, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 

1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Urzędo wi Dozoru Technicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 19) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: „§ 3a. Wyboru podmiotu uprawnionego do bada nia sprawozdań finansowych UDT dokonuje minister właściwy do spraw gospodarki.”;

2) dodaje się § 6 w brzmieniu: „§ 

6. W ramach funkcjonowania w UDT adekwat nej, skutecznej i  efektywnej kontroli zarząd czej Prezes UDT korzysta ze standardów kon troli zarządczej dla sektora finansów publicz nych.”. § 

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Gospodarki: wz. M. Kasprzak 909 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 12 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządo wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w spra wie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr  104, poz.  708, Nr  170, poz.  1217 i  Nr  249, poz.  1832, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 i 818, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 132, poz. 766.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-07-26
Data wydania: 2011-07-12
Data wejścia w życie: 2011-08-10
Data obowiązywania: 2011-08-10
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 153 poz. 909