Dz.U. 2011 nr 154 poz. 917

Dziennik Ustaw Nr 154 — 9165 — Poz. 917

Na podstawie art. 284 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011  r. — Kodeks wyborczy (Dz.  U. Nr  21, poz.  112, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. 

1. Komitety wyborcze, którym przysługuje pra wo rozpowszechniania audycji wyborczych równo cześnie do Sejmu i  do Senatu Rzeczypospolitej Pol skiej, mogą prowadzić łączną kampanię wyborczą w programach:

1) ogólnokrajowych „Telewizji Polskiej — Spółka Ak cyjna” i „Polskiego Radia — Spółka Akcyjna”, zwa nych dalej „Telewizją Polską” i „Polskim Radiem”;

2) regionalnych Telewizji Polskiej i spółek radiofonii regionalnej. 2. Prowadzenie łącznej kampanii wyborczej polega na łączeniu całego czasu przysługującego komitetowi wyborczemu w programach ogólnokrajowych telewi zyjnych lub radiowych w kampanii wyborczej do Sej mu Rzeczypospolitej Polskiej z całym czasem przysłu gującym komitetowi wyborczemu w  programach ogólnokrajowych telewizyjnych lub radiowych w kam panii wyborczej do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Zasady określone w ust. 2 stosuje się do łącze nia czasu w programach regionalnych. §  2.  1.  Pełnomocnicy komitetów wyborczych za wiadamiają Telewizję Polską, Polskie Radio i  spółki radiofonii regionalnej, nie później niż w 2

2. dniu przed dniem wyborów, o  zamiarze łącznego prowadzenia kampanii wyborczej do Sejmu i  do Senatu Rzeczy pospolitej Polskiej ze wskazaniem, czy ta forma pro wadzenia kampanii wyborczej będzie stosowana w  programach ogólnokrajowych czy regionalnych, czy też w jednych i drugich. 2.  W  przypadku zamiaru łącznego prowadzenia kampanii wyborczej w programach regionalnych, peł nomocnik komitetu wyborczego wskazuje oddziały Te lewizji Polskiej lub spółki radiofonii regionalnej, w któ rych będzie prowadzona łączna kampania wyborcza. 3. W przypadku niespełnienia przez pełnomocnika komitetu wyborczego wymogów określonych w ust. 1 i 2, komitetowi wyborczemu przydzielany jest czas na rozpowszechnianie audycji wyborczych w  oddziel nych blokach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. §  3. 

1. Audycje wyborcze są rozpowszechniane w specjalnych blokach audycji wyborczych zawierają cych łączne audycje wyborcze do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Czas antenowy niewykorzystany w jednym blo ku audycji wyborczych z przyczyn leżących po stronie komitetu wyborczego nie może być rekompensowany wydłużeniem czasu antenowego w innych blokach. § 

4. W sprawach dotyczących:

1) czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczo nego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych w  programach ogólnokrajowych i  programach regionalnych publicznej radiofonii i telewizji w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczy pospolitej Polskiej,

2) trybu postępowania w  sprawach podziału czasu, o którym mowa w pkt 1,

3) sposobu przygotowania, zakresu rejestracji i emi sji audycji wyborczych,

4) typu i rodzaju nośnika zapisu audycji wyborczej,

5) sposobu rozpowszechniania informacji o  termi nach emisji audycji wyborczych — stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 117 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wybor czy. §  5.  Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 sierpnia 2011 r. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: J. Dworak 917 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zasad i sposobu łącznego prowadzenia kampanii wyborczej w programach radiowych i telewizyjnych przez komitety wyborcze uprawnione do rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-07-27
Data wydania: 2011-07-12
Data wejścia w życie: 2011-08-01
Data obowiązywania: 2011-08-01
Organ wydający: KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 154 poz. 917