Dz.U. 2011 nr 155 poz. 925

Dziennik Ustaw Nr 155 — 9202 — Poz. 9251. Na podstawie art.  16 ust.  1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów nor matywnych i  niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 67

6) ogłasza się w załączniku do niniejszego ob wieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 11 kwietnia 2001  r. o  rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr  49, poz. 509), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wpro wadzające ustawę — Prawo o ustroju sądów ad ministracyjnych i  ustawę — Prawo o  postępo waniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271),

2) ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i  Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152),

3) ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 172, poz. 1804),

4) ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektó rych innych ustaw (Dz. U. Nr 26, poz. 156),

5) ustawą z  dnia 23 października 2009  r. o  zmianie ustaw w  zakresie uwierzytelniania dokumentów (Dz. U. Nr 216, poz. 1676),

6) ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278),

7) ustawą z dnia 24 września 2010 r. o zmianie usta wy o  rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr  197, poz. 1308),

8) wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z  dnia 18  października 2010  r. sygn. akt K 1/09 (Dz. U. Nr 200, poz. 1326) oraz zmian wynikających z  przepisów ogłoszonych przed dniem 28 czerwca 2011 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art.  69—72 i  art.  78 ustawy z  dnia 11 kwietnia 2001  r. o  rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 49, poz. 509), które stanowią: „Art. 6

9. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960  r. — Kodeks postępowania administracyjne go (Dz. U. z  2000  r. Nr  98, poz.  1071) w art. 33 w § 3 po wyrazach „radca praw ny” dodaje się wyrazy „oraz rzecznik pa tentowy”. Art. 70. W ustawie z dnia 11 maja 1995  r. o Na czelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 i Nr 104, poz. 515, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 106, poz. 679, Nr 114, poz.  739 i  Nr  144, poz.  971, z  1998  r. Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 75, poz. 853, z  2000  r. Nr  2, poz.  5, Nr  48, poz.  552, Nr  60, poz.  704 i  Nr  91, poz.  1008 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 50

8) w art. 55 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. W  sprawach skarg na działania lub bezczynność Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej ust. 3 stosu je się odpowiednio do uczestnika po stępowania reprezentowanego przez rzecznika patentowego.” Art. 7

1. W  ustawie z  dnia 29 sierpnia 1997  r. o  ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 47

4) w art. 43 w ust. 1 w pkt 5 po wyrazach „radcy prawnego” dodaje się wyrazy „rzecznika patentowe go,”. Art. 7

2. W ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr  101, poz.  1178 oraz z  2000  r. Nr  86, poz. 958 i Nr 114, poz. 119

3) dotychczaso wą treść art.  87 oznacza się jako ust.  1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu: „

2. Świadczący pomoc w  zakresie włas ności przemysłowej nie jest przedsię biorcą w  rozumieniu przepisów ni niejszej ustawy. Działalność polegają cą na świadczeniu pomocy w zakresie własności przemysłowej określają przepisy ustawy z  dnia 11 kwietnia 2001  r. o  rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 49, poz. 509).”” „Art. 7

8.

1. Organy samorządu, istniejące w  dniu wejścia w życie ustawy, stają się orga nami samorządu w rozumieniu niniej szej ustawy i prowadzą swą działalność do końca kadencji.

2. Krajowa Rada Rzeczników Patento wych przygotuje i uchwali tymczasowy statut, w celu dostosowania go do wy mogów określonych w  ustawie przed zwołaniem pierwszego, po dniu wej ścia w  życie ustawy, Krajowego Zjaz du.”; 925 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzecznikach patentowych Dziennik Ustaw Nr 155 — 9203 — Poz. 9252) art. 106 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepi sy wprowadzające ustawę — Prawo o ustroju są dów administracyjnych i  ustawę — Prawo o  po stępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271), który stanowi: „Art. 10

6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2004 r., z wyjątkiem przepisów art. 8 pkt 1 i 2, art. 10 pkt 2 i 3, art. 84 pkt 1, art. 86 § 1, art. 87 § 2, art. 88, art. 90 § 1, art.  91 i art.  92, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

3) art. 161 i 163 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubez pieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i  Polskim Biurze Ubez pieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr  124, poz. 1152), które stanowią: „Art. 16

1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie upoważnień usta wowych zmienianych w  art.  141—158 zachowują moc do czasu wydania no wych przepisów wykonawczych, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie.” „Art. 16

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2004 r., z wyjątkiem:

1) art.  25 ust.  2, art.  95, art.  102—105, art. 123 pkt 1 i 3, art. 124 i 125, art. 127, art. 135 ust. 2 i 3 — w zakresie doty czącym art.  123 pkt  3 oraz art.  137 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2004 r., jednak nie później niż z  dniem uzyskania członkostwa Rze czypospolitej Polskiej w Unii Europej skiej;

2) art. 148 pkt 3 lit. c, w zakresie, w któ rym dotyczy art. 80b ust. 2 pkt 3 usta wy zmienianej w art. 148, który wcho dzi w  życie z  dniem 1 lipca 2004  r., jednak nie później niż z dniem uzyska nia członkostwa Rzeczypospolitej Pol skiej w Unii Europejskiej.”;

4) art. 13 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie usta wy — Kodeks postępowania cywilnego oraz nie których innych ustaw (Dz. U. Nr  172, poz.  1804), który stanowi: „Art. 1

3. Ustawa wchodzi w  życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z  tym że przepisy art. 47912, art. 47931a, art. 47932, art. 47935, art. 47947, art. 47954, art. 47956, art. 47958, art. 47965, art. 47967, art. 47969, art. 47976 i art. 47978 ustawy, o której mo wa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej szą ustawą oraz art.  2, art.  9—12 niniej szej ustawy, wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

5) art. 10 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 26, poz. 156), który stanowi: „Art. 

10. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2010 r., z wyjątkiem:

1) art. 126 § 6, 1311 § 3, 50531 § 6, 783 § 5 ustawy, o  której mowa w  art.  1, w brzmieniu nadanym niniejszą usta wą, art.  17b ustawy, o  której mowa w  art.  5 oraz art.  7 niniejszej ustawy, które wchodzą w  życie z dniem ogło szenia;

2) art. 2—4 niniejszej ustawy, art. 2 ust. 4 pkt  3, art.  85 ust.  1 pkt  19 ustawy, o której mowa w art. 5 oraz art. 6 i 8 niniejszej ustawy, które wchodzą w ży cie z dniem 1 października 2009 r.”;

6) art. 11 i 12 ustawy z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania doku mentów (Dz. U. Nr 216, poz. 1676), które stanowią: „Art. 1

1. W  sprawach wszczętych przed dniem wejścia w  życie ustawy stosuje się, do czasu zakończenia postępowania w  pierwszej instancji, dotychczasowe przepisy w zakresie uwierzytelniania do kumentów. Art. 1

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2010  r., z  wyjątkiem art.  10, który wchodzi w  życie z  dniem 31 grudnia 2009 r.”;

7) art. 55—57 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świad czeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278), które stanowią: „Art. 5

5. Spółki prowadzące w dniu wejścia w ży cie ustawy kancelarie patentowe są obo wiązane do dostosowania postanowień swoich umów, składu osobowego oraz składu osobowego organów do wymo gów określonych w art. 5 ustawy wymie nionej w  art.  35, w  brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 5

6.

1. Koncesje, zezwolenia, licencje i  zgody wydane przed dniem wejścia w  życie niniejszej ustawy zachowują ważność do upływu terminu, na który zostały wydane.

2. Do postępowań o:

1) udzielenie koncesji, zezwolenia, li cencji i zgody,

2) dokonanie wpisu do rejestru działal ności regulowanej — wszczętych i  niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 5

7. Ustawa wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

8) art. 2—6 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmia nie ustawy o  rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 197, poz. 1308), które stanowią: „Art. 

2.

1. Do kosztów aplikacji, która została roz poczęta przed dniem wejścia w życie ni niejszej ustawy stosuje się przepisy do tychczasowe. Dziennik Ustaw Nr 155 — 9204 — Poz. 9252. Do egzaminów kwalifikacyjnych osób, które odbywają aplikację w dniu wejścia w  życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w  art.  1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art. 

3. Osoby wpisane na listę rzeczników paten towych albo na listę aplikantów rzeczni kowskich, w  stosunku do których w  dniu wejścia w życie niniejszej ustawy:

1) występują okoliczności określone w art. 8 ust. 4 pkt 2 ustawy, o której mo wa w art. 1, w brzmieniu dotychczaso wym,

2) występują okoliczności określone w art. 23a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą — są obowiązane powiadomić o tym Kra jową Radę Rzeczników Patentowych, w terminie miesiąca od dnia wejścia w ży cie niniejszej ustawy; przepisy art.  23a ust. 3 i 4 ustawy, o której mowa w art. 1, w  brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio. Art. 

4. Do wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy postępo wań dyscyplinarnych stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 

5. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy dane na podstawie art. 39 ustawy, o której mowa w  art.  1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art.  39 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nada nym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres sześciu miesięcy od dnia wej ścia w życie niniejszej ustawy. Art. 

6. Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.”. Marszałek Sejmu: G. Schetyna Dziennik Ustaw Nr 155 — 9205 — Poz. 925

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 29 czerwca 2011 r. (poz. 925) USTAWA z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 

1.

1. Ustawa określa zasady i warunki wykony wania zawodu rzecznika patentowego oraz organiza cję i zakres działania samorządu rzeczników patento wych.

2. Zawód rzecznika patentowego jest zawodem za ufania publicznego.

3. Tytuł zawodowy „rzecznik patentowy” podlega ochronie prawnej. Art. 2.

1) 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) sprawach własności przemysłowej — rozumie się przez to: a) uzyskiwanie, zachowywanie, wykonywanie oraz dochodzenie praw odnoszących się do przed miotów własności przemysłowej, w  szczegól ności wynalazków, wzorów użytkowych, wzo rów przemysłowych oraz topografii układów scalonych, a  także znaków towarowych, nazw handlowych i oznaczeń geograficznych, b) zwalczanie nieuczciwej konkurencji;

2) państwach członkowskich — rozumie się przez to państwa członkowskie Unii Europejskiej, Konfede rację Szwajcarską oraz państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o  Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3) obywatelach państw członkowskich — rozumie się przez to: a) obywateli państw członkowskich oraz członków ich rodzin w  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeź dzie z tego terytorium obywateli państw człon kowskich Unii Europejskiej i  członków ich ro dzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.2)), b) obywateli państw trzecich posiadających ze zwolenie na pobyt rezydenta długoterminowe go Wspólnot Europejskich w  rozumieniu prze pisów ustawy z  dnia 13 czerwca 2003  r. o  cu dzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.3));

4) usługach transgranicznych — rozumie się przez to tymczasowe i  okazjonalne wykonywanie czynno ści z zakresu pomocy w sprawach własności prze mysłowej przez osoby, o  których mowa w pkt 3, uprawnione do wykonywania tych czynności w państwie członkowskim;

5) państwie macierzystym — rozumie się przez to państwo członkowskie, w którym osoba wykonu jąca czynności z  zakresu pomocy w  sprawach własności przemysłowej uzyskała uprawnienia do wykonywania tych czynności. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) Urzędzie Patentowym — rozumie się przez to Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej;

2) samorządzie — rozumie się przez to Polską Izbę Rzeczników Patentowych. Art. 

3.

1. Zawód rzecznika patentowego może wy konywać osoba, która spełnia wymagania określone niniejszą ustawą.

2. Rzecznik patentowy w  wykonywaniu zawodu podlega tylko ustawom. 3.

4) Rzecznik patentowy ma obowiązek wykony wać zawód zgodnie z zasadami etyki rzecznika paten towego i z należytą starannością.

4. (uchylony).5) Art. 

4. 1.

6) Zawód rzecznika patentowego polega na świadczeniu pomocy w sprawach własności prze mysłowej.

2. Rzecznik patentowy wykonuje zawód, na warun kach określonych w ustawie, w kancelarii patentowej lub na rzecz pracodawcy.

1) W  brzmieniu ustalonym przez art.  1 pkt  1 ustawy z  dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o rzecznikach paten towych (Dz. U. Nr  197, poz.  1308), która weszła w  życie z dniem 26 stycznia 2011 r.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2007  r. Nr  120, poz.  818, z  2008  r. Nr  216, poz.  1367, z 2010 r. Nr 81, poz. 531 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 532.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2007  r. Nr  120, poz.  818 i  Nr  165, poz.  1170, z  2008  r. Nr  70, poz.  416, Nr  180, poz.  1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 95, poz. 790, z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 96, poz. 620 i Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 131, poz. 764.

4) W  brzmieniu ustalonym przez art.  1 pkt  2 lit. a  ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

5) Przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

6) W  brzmieniu ustalonym przez art.  1 pkt  3 lit. a  ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 155 — 9206 — Poz. 9253. Rzecznik patentowy może wykonywać zawód, na warunkach określonych w ustawie, także na pod stawie umów cywilnoprawnych. 4.

7) Rzecznik patentowy wykonujący zawód w ra mach stosunku pracy zajmuje samodzielne stanowi sko podległe bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej, a  jeżeli jednostka organizacyjna za trudnia dwóch lub więcej rzeczników patentowych, jednemu z nich powierza się koordynację pracy świad czonej przez nich w tej jednostce. Art. 5.

8)

1. Kancelaria patentowa może być utwo rzona i prowadzona:

1) indywidualnie przez rzecznika patentowego na własny rachunek w ramach działalności gospodar czej;

2) jako spółka cywilna lub jawna, w której wspólnika mi są rzecznicy patentowi lub rzecznicy patentowi i adwokaci, radcowie prawni, prawnicy zagranicz ni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepi sów ustawy z dnia 5 lipca 2002  r. o  świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w  Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr  126, poz.  1069, z  późn. zm.9)) lub doradcy podatkowi, o ile wykonują swój zawód wspólnie z rzecznikami patentowymi w kancelarii patentowej;

3) jako spółka partnerska, w  której partnerami są rzecznicy patentowi lub rzecznicy patentowi i ad wokaci, radcowie prawni, prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepi sów ustawy z dnia 5 lipca 2002  r. o  świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej lub doradcy podatko wi, o ile wykonują swój zawód wspólnie z rzeczni kami patentowymi w kancelarii patentowej;

4) jako spółka komandytowa lub komandytowo-ak cyjna, w której komplementariuszami są rzecznicy patentowi lub rzecznicy patentowi i adwokaci, rad cowie prawni, prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawni ków zagranicznych pomocy prawnej w  Rzeczy pospolitej Polskiej lub doradcy podatkowi, o  ile wykonują swój zawód wspólnie z rzecznikami pa tentowymi w kancelarii patentowej;

5) jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna spełniająca następujące warunki: a) większość udziałów (akcji) posiadają rzecznicy patentowi, b) większość głosów w zgromadzeniu wspólników (walnym zgromadzeniu) oraz w organach nad zoru przysługuje rzecznikom patentowym, c) większość członków zarządu stanowią rzecznicy patentowi, d) w spółce akcyjnej wydawane są wyłącznie akcje imienne, e) zbycie udziałów lub akcji albo ustanowienie na nich zastawu wymaga zezwolenia udzielonego przez zarząd spółki.

2. Kancelaria patentowa może być utworzona i  prowadzona, gdy co najmniej połowę wspólników w  spółce cywilnej lub jawnej, partnerów w  spółce partnerskiej lub komplementariuszy w spółce koman dytowej lub komandytowo-akcyjnej stanowią rzeczni cy patentowi.

3. Przedmiotem działalności kancelarii patentowej jest świadczenie pomocy w sprawach własności prze mysłowej. Art. 

6. Przepisy niniejszej ustawy, dotyczące orga nizacji i form wykonywania zawodu rzecznika patento wego, stosuje się do wykonywania tego zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 

7.

1. Ogół rzeczników patentowych i aplikan tów rzecznikowskich tworzy Polską Izbę Rzeczników Patentowych.

2. Polska Izba Rzeczników Patentowych reprezen tuje jej członków i sprawuje pieczę nad należytym wy konywaniem zawodu rzecznika patentowego w grani cach interesu publicznego oraz dla jego ochrony.

3. Polska Izba Rzeczników Patentowych ma osobo wość prawną. Jej samodzielność podlega ochronie sądowej.

4. (uchylony).

10) Rozdział 2 Prawa i obowiązki rzecznika patentowego11) Art.  8.1

2)

1. Rzecznik patentowy świadczy pomoc prawną i techniczną.

2. Pomoc prawna polega w  szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, badaniu stanu prawnego przedmio tów własności przemysłowej, zastępstwie prawnym i procesowym.

3. Pomoc techniczna polega w  szczególności na opracowywaniu opisów technicznych zgłoszeń do ochrony przedmiotów działalności twórczej przezna czonych do przemysłowego wykorzystywania, bada niu zakresu ich ochrony, prowadzeniu poszukiwań do tyczących stanu techniki.

7) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w od nośniku 1.

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej (Dz. U. Nr  47, poz.  278), która weszła w życie z dniem 10 kwietnia 2010 r.

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 150, poz. 1240 i Nr 163, poz. 1361, z 2007 r. Nr 121, poz. 831 i Nr 147, poz. 1028, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.

10) Przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 1

1) Tytuł rozdziału w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 1

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 155 — 9207 — Poz. 925

Art. 

9. 1.1

3) Rzecznik patentowy występuje w cha rakterze pełnomocnika w  postępowaniu przed Urzę dem Patentowym, sądami i  organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej, z wyjątkiem wy stępowania w charakterze pełnomocnika w postępo waniu karnym i postępowaniu karnym skarbowym.

2. Rzecznik patentowy może udzielić dalszego peł nomocnictwa (substytucji) innemu rzecznikowi paten towemu, a  także w  zakresie określonym w  art.  36 ust. 1 — aplikantowi. 3.1

4) Rzecznik patentowy ma prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odręb nymi przepisami. Poświadczenie powinno zawierać podpis rzecznika patentowego, datę i oznaczenie miej sca jego sporządzenia, na żądanie — również godzinę dokonania czynności. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia) rzecz nik patentowy stwierdza to w poświadczeniu. Art. 

10.

1. Rzecznik patentowy może odmówić udzielenia pomocy w sprawach własności przemysło wej lub wypowiedzieć pełnomocnictwo tylko z  waż nych powodów, o których informuje zainteresowane go.

2. Rzecznik patentowy, wypowiadając pełnomoc nictwo lub umowę o pracę, obowiązany jest wykonać wszystkie niezbędne czynności, aby okoliczność ta nie miała negatywnego wpływu na dalszy tok prowadzo nych przez niego spraw. W przypadku wypowiedzenia pełnomocnictwa powinien on wykonywać wszystkie niezbędne czynności jeszcze przez dwa miesiące, jeże li nie nastąpiło wcześniejsze objęcie sprawy przez in nego rzecznika patentowego lub odwołanie przez oso bę, która udzieliła pełnomocnictwa.

3. Rzecznik patentowy jest obowiązany niezwłocz nie zawiadomić Urząd Patentowy oraz Krajową Radę Rzeczników Patentowych o podjęciu wykonywania za wodu i  miejscu oraz formie jego wykonywania, o  przejściu na emeryturę lub rentę, a  także o  każdej zmianie tych informacji.

4. W przypadku zawieszenia prawa wykonywania zawodu lub skreślenia rzecznika patentowego z  listy rzeczników patentowych, Krajowa Rada Rzeczników Patentowych ustanawia, w  razie konieczności, tym czasowego zastępcę. Krajowa Rada Rzeczników Pa tentowych może również ustanowić tymczasowego zastępcę rzecznika patentowego, który czasowo nie może wykonywać zawodu, a  sam nie ustanowił za stępcy.

5. W  przypadku zdarzenia powodującego trwałą utratę możliwości świadczenia przez kancelarię paten tową pomocy w  sprawach własności przemysłowej, Krajowa Rada Rzeczników Patentowych ustanawia tymczasowego zarządcę kancelarii. Do czasu ustano wienia przez osoby mające sprawy w tej kancelarii no wych pełnomocników, tymczasowy zarządca obowią zany jest zapewnić wykonywanie bieżących, niezbęd nych czynności. Art. 1

1.

1. Rzecznik patentowy przy wykonywaniu czynności zawodowych korzysta z  wolności słowa i  pisma w  granicach określonych przepisami prawa i rzeczową potrzebą.

2. Nadużycie wolności, o  której mowa w  ust.  1, stanowiące ściganą z oskarżenia prywatnego zniewa gę lub zniesławienie strony lub jej pełnomocnika, świadka, biegłego albo tłumacza, podlega wyłącznie odpowiedzialności dyscyplinarnej.

3. Rzecznik patentowy podczas i w związku z wy konywaniem czynności zawodowych korzysta z ochro ny prawnej przysługującej adwokatowi.

4. Rzecznik patentowy nie może być związany po leceniem służbowym co do treści wydawanej opinii lub porady. Art. 1

2. Rzecznik patentowy nie może przyjąć za stępstwa lub udzielić pomocy, jeżeli zastępował stro nę przeciwną lub udzielił jej pomocy w tej samej bądź związanej z nią sprawie; nie może również przyjąć za stępstwa lub udzielić pomocy w sprawie, w której brał lub bierze udział z upoważnienia organów administra cji rządowej lub samorządowej. Art. 1

3.

1. Opłaty za czynności rzeczników patento wych wykonujących zawód w  kancelariach patento wych oraz zatrudnionych na podstawie umowy cywil noprawnej, ustala umowa z klientem. 2.1

5) Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Patentowego oraz Krajowej Ra dy Rzeczników Patentowych, określi, w drodze rozpo rządzenia, wysokość opłat za czynności rzeczników patentowych przed organami wymiaru sprawiedliwo ści oraz przed Urzędem Patentowym działającym w trybie postępowania spornego, stanowiących pod stawę do ustalenia kosztów zastępstwa, które mogą być zasądzone przez sąd lub orzeczone przez Urząd Patentowy, mając na względzie, że ustalenie opłaty wyższej niż stawka minimalna, o której mowa w ust. 3, lecz nieprzekraczającej sześciokrotności tej stawki, może być uzasadnione rodzajem i zawiłością sprawy oraz niezbędnym nakładem pracy rzecznika patento wego. 3.1

6) Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Patentowego oraz Krajowej Ra dy Rzeczników Patentowych, określi, w drodze rozpo rządzenia, stawki minimalne za czynności rzeczników patentowych, o  których mowa w  ust.  1, mając na względzie rodzaj i  zawiłość sprawy oraz wymagany nakład pracy rzecznika patentowego. 1

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 1

4) Dodany przez art. 7 ustawy z dnia 23 października 2009 r. o  zmianie ustaw w  zakresie uwierzytelniania dokumen tów (Dz. U. Nr  216, poz.  1676), która weszła w  życie z dniem 1 stycznia 2010 r. 1

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 72 pkt 4 lit. a ustawy z  dnia 30 sierpnia 2002  r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo o  ustroju sądów administracyjnych i ustawę — Prawo o postępowaniu przed sądami admini stracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271), która weszła w ży cie z dniem 1 stycznia 2004 r. 1

6) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 72 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 15. Dziennik Ustaw Nr 155 — 9208 — Poz. 925

Art. 13a.1

7)

1. Koszty pomocy prawnej udzielonej przez rzecznika patentowego z  urzędu ponosi Skarb Państwa.

2. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Patentowego oraz Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, określi, w drodze rozporzą dzenia, szczegółowe zasady ponoszenia kosztów, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem sposobu ustalania tych kosztów, wydatków stanowiących pod stawę ich ustalania oraz maksymalnej wysokości opłat za udzieloną pomoc. Art. 14.1

8)

1. Rzecznik patentowy jest obowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które uzys kał w  związku z  wykonywaniem czynności zawodo wych. Rzecznika patentowego nie można zwolnić z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o  których dowiedział się, udzielając pomocy w sprawach własności przemysłowej.

2. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o prze ciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu ter roryzmu (Dz. U. z  2010  r. Nr  46, poz.  276 i  Nr  182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 134, poz. 77

9) — w zakresie określonym tymi przepisami. Art.  14a.1

9)

1. Rzecznik patentowy ma obowiązek doskonalenia zawodowego.

2. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych określa, w drodze uchwały, sposób realizacji obowiązku, o któ rym mowa w  ust.  1, w  szczególności częstotliwość, zakres i formy doskonalenia zawodowego. Art. 1

5.

1. Rzecznik patentowy obowiązany jest do opłacania, na warunkach określonych w  ustawie, składki na potrzeby samorządu, której wysokość usta la corocznie Krajowa Rada Rzeczników Patentowych. 2.

20) Rzecznicy patentowi, w stosunku do których, zgodnie z art. 23a ust. 3, została podjęta uchwała o za wieszeniu prawa do wykonywania zawodu opłacają składkę na potrzeby samorządu w  wysokości 30% składki, o której mowa w ust. 1. Art.  15a.2

1) Krajowy Zjazd Rzeczników Patento wych określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady prowadzenia reklamy przez rzeczników patentowych, mając na uwadze specyfikę wykonywania zawodu i konieczność zachowania niezależności oraz tajemni cy zawodowej. Art.  1

6. 1.2

2) Rzecznik patentowy wykonujący za wód w kancelarii patentowej lub na podstawie umo wy cywilnoprawnej, a także osoba świadcząca na tery torium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgranicz ne, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpo wiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy w sprawach własności przemy słowej. 2.2

2) Spełnieniem obowiązku, o  którym mowa w  ust.  1, jest także zawarcie umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielem z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, pod warunkiem że zakres terytorialny tego ubezpieczenia obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i  jest ono równoważne z ubezpieczeniem krajowym. 2a.2

3) Krajowa Rada Rzeczników Patentowych jest uprawniona do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 i 2, w tym do oce ny równoważności ubezpieczenia, wynikającego z  umowy zawartej z  ubezpieczycielem z  innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, z ubezpieczeniem krajowym. 3.2

4) Minister właściwy do spraw instytucji finan sowych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szcze gółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o któ rym mowa w  ust.  1, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykony wanego zawodu oraz zakres realizowanych zadań. Art.  1

7.

1. Przepisy art.  11—15 stosuje się odpo wiednio do aplikantów, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Składka opłacana przez aplikanta na potrzeby samorządu wynosi 50% składki, o  której mowa w art. 15 ust. 1. Art. 17a.2

5)

1. Dane do składania podpisu elektro nicznego na potrzeby elektronicznego postępowania upominawczego są udzielane rzecznikom patento wym po złożeniu stosownego wniosku za pośredni ctwem właściwego okręgowego zgromadzenia rzecz ników patentowych.

2. Dopuszcza się również komunikowanie się rzecznika patentowego z sądem w elektronicznym po stępowaniu upominawczym przy wykorzystaniu bez piecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3. Wnioski rzeczników patentowych o  udzielenie danych wskazanych w ust. 1 złożone do właściwego okręgowego zgromadzenia rzeczników patentowych będą przesyłane właściwemu sądowi wraz z potwier dzeniem udziału (zrzeszenia) rzecznika we właściwym 1

7) Dodany przez art. 72 pkt 5 ustawy, o której mowa w od nośniku 15. 1

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 1

9) Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnoś niku 1.

20) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 2

1) Dodany przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. 2

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 35 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 8. 2

3) Dodany przez art.  35 pkt 2 lit. b ustawy, o  której mowa w odnośniku 8. 2

4) W  brzmieniu ustalonym przez art.  155 ustawy z  dnia 22  maja 2003  r. o  ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i  Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. 2

5) Dodany przez art.  6 ustawy z  dnia 9 stycznia 2009  r. o  zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 26, poz. 156), któ ry wszedł w życie z dniem 1 października 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 155 — 9209 — Poz. 925

zgromadzeniu. Osoby zamierzające komunikować się z  sądem w sposób wskazany w ust.  2 zawiadamiają o tym sąd za pośrednictwem właściwego okręgowego zgromadzenia rzeczników patentowych, podając dane do weryfikacji podpisu elektronicznego.

4. Informacje, o których mowa w ust. 3, właściwe okręgowe zgromadzenie rzeczników patentowych przesyła sądowi w  terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Rozdział 3 Uprawnienia do wykonywania zawodu rzecznika patentowego Art. 1

8.

1. Prawo wykonywania zawodu rzecznika patentowego powstaje po złożeniu ślubowania, z dniem dokonania wpisu na listę rzeczników patento wych.

2. Listę rzeczników patentowych prowadzi Urząd Patentowy.

3. Lista rzeczników patentowych jest jawna.

4. Wpisu na listę rzeczników patentowych dokonu je się na wniosek zainteresowanego. Art. 1

9.

1. Na listę rzeczników patentowych może być wpisany, kto: 1)2

6) posiada obywatelstwo państwa członkowskie go;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzy sta z pełni praw publicznych;

3) jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychcza sowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowe go wykonywania zawodu rzecznika patentowego;

4) ukończył magisterskie studia wyższe o  kierunku przydatnym do wykonywania zawodu rzecznika patentowego, w  szczególności techniczne lub prawnicze; 5)2

7) odbył aplikację rzecznikowską na warunkach określonych w ustawie; 6)2

8) złożył z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifi kacyjny, o którym mowa w art. 31. 2.2

9) Na listę rzeczników patentowych może być wpisany także obywatel państwa członkowskiego, który:

1) spełnia wymogi określone w ust. 1 pkt 2 i 3;

2) nabył kwalifikacje do wykonywania zawodu rzecz nika patentowego uznane zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifika cji zawodowych nabytych w państwach członkow skich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394);

3) posługuje się językiem polskim w stopniu niezbęd nym do wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności umożli wiającym w ramach wykonywania zawodu wystę powanie w charakterze pełnomocnika w postępo waniach przed Urzędem Patentowym, a  także w  postępowaniu sądowym i  sądowoadministra cyjnym.

3. (uchylony).30) Art. 19a.3

1) 1. Osoba, która po raz pierwszy podej muje świadczenie usług transgranicznych na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana złożyć Krajowej Radzie Rzeczników Patentowych pisemne oświadczenie o podjęciu świadczenia takich usług. Do oświadczenia osoba ta dołącza:

1) sporządzony w języku polskim lub przetłumaczony na język polski dokument potwierdzający, że jest uprawniona w  państwie macierzystym do wyko nywania czynności z zakresu pomocy w sprawach własności przemysłowej;

2) dokument potwierdzający jej obywatelstwo;

3) kopię dowodu ubezpieczenia od odpowiedzialno ści cywilnej, o którym mowa w art. 16.

2. Osoba świadcząca w  Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne w przypadku istotnej zmiany sy tuacji potwierdzonej dokumentami, o  których mowa w ust. 1, jest obowiązana do przedstawienia nowych dokumentów. Art. 19b.3

1) Osoba, o której mowa w art. 19a ust. 1, zamierzająca świadczyć usługi transgraniczne na tery torium Rzeczypospolitej Polskiej w  kolejnych latach, jest obowiązana poinformować Krajową Radę Rzecz ników Patentowych o zamiarze ich świadczenia w każ dym kolejnym roku działalności. Do informacji tej oso ba ta dołącza kopię dowodu ubezpieczenia od odpo wiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 16. Art. 19c.3

1) W zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą do świadczenia usług transgranicznych stosu je się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008  r. o  zasadach uznawania kwalifikacji zawodo wych nabytych w  państwach członkowskich Unii Europejskiej. Art. 19d.3

1) Osoba świadcząca na terytorium Rze czypospolitej Polskiej usługi transgraniczne, reprezen tująca klienta w postępowaniu przed organami admi nistracji lub przed sądami, jest obowiązana wskazać organowi prowadzącemu postępowanie osobę upo ważnioną do odbioru pism w  Rzeczypospolitej Pol skiej. W razie niewskazania takiej osoby, pismo dorę cza się reprezentowanej stronie, jeżeli ma ona miejsce 2

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. a tiret pierw sze ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 2

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. a tiret dru gie ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 2

8) Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. a tiret trzecie ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 2

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 30) Przez art. 1 pkt 12 lit. c ustawy, o której mowa w odnośni ku 1. 3

1) Dodany przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 155 — 9210 — Poz. 925

zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej. W  pozostałych przypadkach pismo pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, o czym or gan ten poucza przy pierwszym doręczeniu. Art.  20.3

2) 1.  Wniosek o  wpis na listę rzeczników patentowych, o którym mowa w art. 18 ust. 4, składa się w terminie sześciu miesięcy od dnia złożenia egza minu kwalifikacyjnego.

2. Wniosek o  wpis na listę rzeczników patento wych, składany przez osoby, o których mowa w art. 19 ust. 2, składa się w terminie sześciu miesięcy od dnia wydania decyzji w sprawie uznania kwalifikacji do wy konywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za wodu rzecznika patentowego.

3. Osoby, o  których mowa w  art.  19 ust.  2, do wniosku o wpis na listę rzeczników patentowych dołą czają decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawodu rzecz nika patentowego.

4. Prezes Urzędu Patentowego wydaje decyzję o  odmowie wpisu na listę rzeczników patentowych w przypadku:

1) złożenia wniosku o  wpis po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 albo 2;

2) wystąpienia w  stosunku do osoby składającej wniosek o  wpis okoliczności, o  których mowa w art. 23a ust. 1.

5. Osoba, której zgodnie z ust. 4 pkt 2 wydano de cyzję o odmowie wpisu na listę rzeczników patento wych, może ponownie złożyć wniosek o wpis w termi nie sześciu miesięcy od dnia ustania okoliczności, o których mowa w art. 23a ust. 

1. Przepis ust. 4 pkt 1 stosuje się odpowiednio. Art.  2

1.

1. Od wymogu odbycia aplikacji rzeczni kowskiej można zwolnić, w całości lub odpowiedniej części, osobę, która wykaże, że posiada określoną wie dzę lub praktykę w  sprawach własności przemysło wej, przydatną dla wykonywania zawodu rzecznika patentowego.

2. Zwolnienie od odbycia aplikacji rzecznikowskiej, zgodnie z  ust.  1, następuje, na wniosek kandydata, w drodze uchwały Krajowej Rady Rzeczników Paten towych. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych prze syła kopię uchwały, wraz z uzasadnieniem, Prezesowi Urzędu Patentowego. 3.3

3) Na uchwałę w sprawie zwolnienia od odbycia aplikacji rzecznikowskiej kandydatowi służy skarga do sądu administracyjnego. Art.  2

2.

1. Rota ślubowania składanego przez rzecznika patentowego ma następujące brzmienie: „Ślubuję uroczyście wykonywać zawód rzecznika pa tentowego sumiennie i zgodnie z prawem Rzeczypo spolitej Polskiej, zachowywać tajemnicę zawodową, postępować godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki rzecznika patentowego.”.

2. Do roty ślubowania, o  której mowa w  ust.  1, rzecznik patentowy może dodać słowa „Tak mi dopo móż Bóg”.

3. Ślubowanie odbiera Prezes Urzędu Patentowe go w obecności przedstawiciela samorządu. Art. 2

3. Urząd Patentowy wydaje rzecznikowi pa tentowemu, wpisanemu na listę rzeczników patento wych, legitymację, która potwierdza prawo wykony wania zawodu oraz używania tytułu zawodowego „rzecznik patentowy”. Art. 23a.3

4)

1. Zawieszenie prawa wykonywania za wodu rzecznika patentowego następuje w przypadku:

1) zatrudnienia w Urzędzie Patentowym, w sądzie ad ministracyjnym, w Europejskim Urzędzie Patento wym lub w  Urzędzie Harmonizacji Rynku We wnętrznego; 2)  sprawowania urzędu sędziego, wykonywania za wodu notariusza, komornika, zajmowania stano wiska prokuratora, asesora prokuratorskiego lub notarialnego, albo odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej, prokuratorskiej, notarialnej lub ko morniczej, oraz w razie podjęcia pracy w organach wymiaru sprawiedliwości lub w  organach ściga nia.

2. Rzecznik patentowy jest obowiązany zawiado mić Krajową Radę Rzeczników Patentowych, w termi nie miesiąca, o zaistnieniu oraz o ustaniu w stosunku do niego okoliczności, o których mowa w ust. 1.

3. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych w  ter minie trzech miesięcy od dnia otrzymania zawiado mienia, o którym mowa w ust. 2, podejmuje uchwałę odpowiednio o zawieszeniu albo o przywróceniu pra wa do wykonywania zawodu rzecznika patentowego.

4. Na uchwałę, o której mowa w ust. 3, zaintereso wanemu służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. Art. 2

4.

1. Rzecznik patentowy traci prawo do wy konywania zawodu z dniem skreślenia z listy rzeczni ków patentowych.

2. Skreślenie z  listy rzeczników patentowych na stępuje w przypadku:

1) wniosku rzecznika patentowego o  skreślenie go z listy rzeczników patentowych;

2) ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych;

3) pozbawienia rzecznika patentowego, z mocy pra womocnego wyroku sądowego, praw publicznych lub orzeczenia zakazu wykonywania zawodu rzecz nika patentowego;

4) prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego o po zbawieniu rzecznika patentowego prawa wykony wania zawodu; 3

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 3

3) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 72 pkt 6 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 15. 3

4) Dodany przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 155 — 9211 — Poz. 9255) gdy rzecznik patentowy przestał spełniać warunek dotyczący obywatelstwa wymagany do wpisu na listę rzeczników patentowych; 5a)3

5) nieuiszczania składek członkowskich za okres dłuższy niż rok;

6) śmierci rzecznika patentowego.

3. W przypadku gdy przeciwko rzecznikowi paten towemu toczy się postępowanie dyscyplinarne lub są dowe o przestępstwo zagrożone środkiem karnym po zbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu rzecznika patentowego, do czasu ich zakoń czenia, można odmówić skreślenia z  listy rzeczników patentowych pomimo wniosku, o  którym mowa w ust. 2 pkt 1.

4. W  przypadku skreślenia z  listy rzeczników pa tentowych, ponowny wpis na listę może nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7, po ustaniu przyczyny skreś lenia, na wniosek zainteresowanego, po zasięgnięciu opinii samorządu.

5. Jeżeli skreślenie nastąpiło w  wyniku zarzutów dotyczących wykonywania zawodu, a  także w  razie znacznej przerwy, jaka nastąpiła po skreśleniu z listy, ponowny wpis na listę rzeczników patentowych może być uzależniony od złożenia egzaminu uzupełniające go, a  w  szczególnie uzasadnionych przypadkach — również od odbycia uzupełniającej aplikacji rzeczni kowskiej.

6. W decyzji uzależniającej ponowny wpis na listę rzeczników patentowych od złożenia egzaminu uzu pełniającego lub także odbycia uzupełniającej aplika cji, określa się zakres egzaminu, okres aplikacji i  jej zakres, a  także — jeżeli jest to niezbędne — okresy aplikacji uzupełniającej, po których aplikant może za stępować rzecznika patentowego w  określonym za kresie.

7. (utracił moc).36) Art. 2

5.

1. Decyzję o wpisie lub odmowie wpisu na listę rzeczników patentowych i o skreśleniu lub odmo wie skreślenia z tej listy, a także decyzję uzależniającą dokonanie wpisu od odbycia uzupełniającej aplikacji rzecznikowskiej lub złożenia egzaminu uzupełniające go, wydaje Prezes Urzędu Patentowego. 2.3

7) Na decyzje, o  których mowa w  ust.  1, służy skarga do sądu administracyjnego.

3. O  wpisie na listę rzeczników patentowych i o skreśleniu z tej listy ogłasza się w organie urzędo wym „Wiadomości Urzędu Patentowego”.

4. Urząd Patentowy przesyła kopię decyzji o skreś leniu rzecznika patentowego z listy rzeczników paten towych pracodawcy tego rzecznika. Art. 2

6. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór i  sposób prowadzenia listy rzeczników patentowych oraz wzór legitymacji rzecz nika patentowego, a  także wysokość opłat pobiera nych przez Urząd Patentowy od wniosku o wpis bądź zmianę wpisu na liście rzeczników patentowych. Lista rzeczników patentowych powinna zawierać w  szcze gólności dane dotyczące rzecznika patentowego, jego wykształcenia, złożenia egzaminu kwalifikacyjnego oraz wpisu na listę, aktualnego miejsca i formy wyko nywania zawodu oraz przerw w  jego wykonywaniu, bądź skreślenia z listy rzeczników patentowych, a tak że adnotacje wskazujące na znajdujące się w  aktach osobowych rzecznika patentowego dokumenty lub odpisy orzeczeń dyscyplinarnych, a  także informacje o  funkcjach pełnionych przez rzecznika patentowego w organach samorządu. Rozdział 4 Aplikacja rzecznikowska i egzamin kwalifikacyjny38) Art. 2

7.

1. Celem aplikacji rzecznikowskiej, zwanej dalej „aplikacją”, jest przygotowanie aplikanta do samodzielnego i  należytego wykonywania zawodu rzecznika patentowego. 2.3

9) Aplikacja trwa trzy lata.

3. Aplikację organizuje i  prowadzi Krajowa Rada Rzeczników Patentowych. Art.  2

8.

1. Aplikacja odbywa się pod kierunkiem patrona.

2. Patronem, o którym mowa w ust. 1, może być tylko rzecznik patentowy.

3. Aplikant otrzymuje zlecane mu systematycznie przez patrona prace i zadania praktyczne, które mogą być również wykonywane poza miejscem odbywania aplikacji. Art. 28a.40)

1. Aplikacja jest prowadzona jako od płatna działalność samorządu rzeczników patento wych na zasadach samofinansowania.

2. Koszty aplikacji pokrywane są z opłat wnoszo nych przez aplikantów.

3. Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty rocznej za aplikację, kierując się koniecznością zapewnienia apli kantom właściwego poziomu wykształcenia, przy czym wysokość opłaty rocznej nie może być wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w gos podarce narodowej w  poprzednim roku kalendarzo 3

5) Dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. 3

6) Z dniem 27 października 2010 r. na podstawie wyroku Try bunału Konstytucyjnego z  dnia 18 października 2010  r. sygn. akt K 1/09 (Dz. U. Nr 200, poz. 1326). 3

7) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 72 pkt 7 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 15. 3

8) Tytuł rozdziału w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 3

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 40) Dodany przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 155 — 9212 — Poz. 925

wym ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z  dnia 17 grudnia 1998  r. o  emeryturach i  rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.41)).

4. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych może, na uzasadniony wniosek aplikanta, zwolnić go w czę ści od ponoszenia opłaty, o  której mowa w  ust.  3, a także odroczyć jej płatność lub rozłożyć ją na raty. Art. 28b.40)

1. Wpis na listę aplikantów następuje po przeprowadzeniu egzaminu konkursowego, które go termin wyznacza Krajowa Rada Rzeczników Paten towych.

2. Celem egzaminu konkursowego jest sprawdze nie wiedzy kandydatów z zakresu:

1) zadań rzecznika patentowego i  zasad wykonywa nia tego zawodu;

2) podstaw prawa własności przemysłowej;

3) elementów wiedzy technicznej;

4) elementów prawa konstytucyjnego;

5) stopnia znajomości jednego języka obcego, we dług wyboru kandydata, angielskiego, francuskie go lub niemieckiego. 3. Egzamin konkursowy składa się z części pisem nej i ustnej.

4. Za przeprowadzenie egzaminu konkursowego pobierana jest od kandydatów opłata.

5. Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, określi, w  drodze rozporządzenia, wysokość opłaty za egza min konkursowy, przy czym wysokość tej opłaty nie może być wyższa niż 0,3 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 28a ust. 3. Art. 29.4

2) 1. Na listę aplikantów może być wpisana osoba, która uzyskała pozytywną ocenę z  egzaminu konkursowego, spełnia warunki określone w  art.  19 ust. 1 pkt 1—4, złoży oświadczenie o pokryciu kosztów aplikacji oraz oświadczenie, iż nie występują w  sto sunku do niej okoliczności, o których mowa w art. 23a ust. 1. 2. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych, co naj mniej na trzy miesiące przed terminem egzaminu kon kursowego, ogłasza o możliwości składania przez za interesowane osoby wniosków o  wpis na listę apli kantów oraz podaje do wiadomości zakres tematycz ny egzaminu.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, na wnio sek Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, Prezes Urzędu Patentowego zamieszcza w  organie urzędo wym Urzędu Patentowego „Wiadomości Urzędu Pa tentowego”. 4. Podstawą wpisu kandydata na listę aplikantów jest uchwała Komisji Egzaminacyjnej stwierdzająca pozytywny wynik egzaminu konkursowego.

5. Aplikantowi wpisanemu na listę aplikantów Kra jowa Rada Rzeczników Patentowych wydaje legityma cję, ważną na czas określony.

6. Po podjęciu uchwały, o  której mowa w ust.  4, Krajowa Rada Rzeczników Patentowych przekazuje Prezesowi Urzędu Patentowego wykaz osób wpisa nych na listę, obejmujący następujące dane tych osób:

1) imię i nazwisko;

2) data urodzenia;

3) adres miejsca zamieszkania. Art. 30.

1. Do obowiązków aplikanta należy:

1) uczestniczenie w przewidzianych programem zaję ciach teoretycznych i praktycznych;

2) samodzielne pogłębianie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania zawodu rzecznika patentowego oraz praktycznych umiejętności za wodowych;

3) przestrzeganie dyscypliny szkolenia i pracy;

4) przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego w wy znaczonym terminie. 2.4

3) Obowiązek przystąpienia do egzaminu kwali fikacyjnego dotyczy również osób zwolnionych w ca łości od odbycia aplikacji. Art.  31.4

4)

1. Celem egzaminu kwalifikacyjnego, którego termin wyznacza Krajowa Rada Rzeczników Patentowych, jest sprawdzenie przygotowania osoby przystępującej do tego egzaminu do samodzielnego i prawidłowego wykonywania zawodu, w tym posia danej przez nią wiedzy oraz umiejętności jej praktycz nego zastosowania z zakresu:

1) prawa własności przemysłowej, w tym prawa eu ropejskiego i międzynarodowego;

2) prawa autorskiego;

3) prawa cywilnego, gospodarczego i administracyj nego;

4) postępowania administracyjnego, postępowania sądowoadministracyjnego, postępowania cywil nego, w  tym postępowania w  sprawach gospo darczych; 4

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2010  r. Nr  40, poz.  224, Nr  134, poz.  903, Nr  238, poz.  1578 i  Nr  257, poz.  1726 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 149, poz. 887. 4

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 4

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 4

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 155 — 9213 — Poz. 9255) postępowania międzynarodowego w  sprawach własności przemysłowej;

6) metodyki wykonywania zawodu, w szczególności uzyskiwania, utrzymywania, wykonywania oraz dochodzenia praw odnoszących się do przedmio tów własności przemysłowej;

7) zasad wykonywania zawodu rzecznika patentowe go i zasad etyki rzecznika patentowego. 2. Egzamin kwalifikacyjny składa się z dwóch czę ści pisemnych i jednej części ustnej. 3. W częściach pisemnych egzaminu kwalifikacyj nego zdający opracowuje trzy tematy. Opracowanie tematu następuje przez sporządzenie:

1) dokumentacji zgłoszenia wynalazku do ochrony;

2) pisma procesowego w postępowaniu administra cyjnym, sądowoadministracyjnym lub cywilnym oraz opinii na podstawie przedstawionego stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia problemu prawne go na podstawie opisanego przypadku (kazusu). 4. Część ustna egzaminu polega na odpowiedzi na pytania zamieszczone w  wylosowanym zestawie py tań. Każdy z zestawów składa się z dziesięciu pytań. Art.  32.4

5)

1. Do egzaminu kwalifikacyjnego do puszcza się osobę, która ukończyła aplikację.

2. W przypadku niezaliczenia określonej części eg zaminu kwalifikacyjnego egzamin może być powta rzany w tej części. Terminy, w których egzamin może być powtarzany, wyznacza Krajowa Rada Rzeczników Patentowych, na dzień przypadający nie wcześniej niż sześć miesięcy i nie później niż rok od dnia poprzed niego egzaminu. Na wniosek osoby przystępującej do egzaminu termin sześciu miesięcy może być skróco ny. Art.  33.4

6)

1. Egzamin konkursowy oraz egzamin kwalifikacyjny przeprowadza Komisja Egzaminacyjna, powołana przez Krajową Radę Rzeczników Patento wych. Komisja Egzaminacyjna działa w zespołach eg zaminacyjnych, których liczba zależy od liczby kandy datów.

2. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych powo łuje Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej, który organizuje i  nadzoruje pracę zespołów egzaminacyj nych.

3. W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzą:

1) przedstawiciel Krajowej Rady Rzeczników Patento wych jako przewodniczący;

2) trzej eksperci Urzędu Patentowego wskazani przez Prezesa Urzędu Patentowego i  trzej rzecznicy pa tentowi wybrani przez Krajową Radę Rzeczników Patentowych.

4. Członkiem zespołu egzaminacyjnego nie może być osoba, która pozostaje z którymkolwiek ze zdają cych w stosunku osobistym lub służbowym tego ro dzaju, że mogłoby to wywołać wątpliwości co do jej bezstronności.

5. Pytania będące przedmiotem egzaminu kwalifi kacyjnego oraz egzaminu konkursowego ustala Komi sja Egzaminacyjna. Członkowie Komisji Egzaminacyj nej są obowiązani do zachowania w tajemnicy ustalo nych pytań.

6. Od uchwały Komisji Egzaminacyjnej stwierdza jącej wynik egzaminu konkursowego i egzaminu kwa lifikacyjnego przysługuje odwołanie do Krajowej Rady Rzeczników Patentowych w  terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu.

7. Opłatę za egzamin konkursowy i egzamin kwali fikacyjny przeznacza się na pokrycie kosztów odpo wiednio egzaminu konkursowego albo egzaminu kwalifikacyjnego, w tym na wynagrodzenia dla człon ków Komisji Egzaminacyjnej. Wysokość tego wyna grodzenia jest ustalana w  drodze uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych. Art. 34.4

7) 1. Za przeprowadzenie egzaminu kwali fikacyjnego od osoby przystępującej do egzaminu po bierana jest opłata.

2. Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, określi, w  drodze rozporządzenia, wysokość opłaty za prze prowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego, przy czym wysokość tej opłaty nie może być wyższa niż 0,4 prze ciętnego wynagrodzenia w  gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 28a ust. 3. Art. 35.4

8) Osoba, która złożyła egzamin kwalifika cyjny z wynikiem pozytywnym otrzymuje świadectwo. Art. 3

6. 1.4

9) Po upływie osiemnastu miesięcy od rozpoczęcia aplikacji rzecznik patentowy kierujący aplikacją (patron) może upoważnić swojego aplikanta do zastępowania go we wszystkich czynnościach.

2. Za czynności, o których mowa w ust. 1, wykony wane przez aplikanta odpowiedzialność ponosi rzecz nik patentowy kierujący aplikacją (patron). Art.  3

7. Aplikanta skreśla się z  listy aplikantów w drodze uchwały Krajowej Rady Rzeczników Paten towych: 1)50) w przypadku ukończenia przez niego aplikacji;

2) odpowiednio w  przypadkach, o  których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 1—3, 5 i 6; 4

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 4

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 4

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 4

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 4

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywil nego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr  172, poz. 1804), która weszła w życie z dniem 5 lutego 2005 r. 50) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 155 — 9214 — Poz. 925

2a)5

1) w  przypadku nieuiszczania, bez usprawiedli wionej przyczyny, opłaty za aplikację dłużej niż trzy miesiące;

3) w razie prawomocnego orzeczenia dyscyplinarne go o ukaraniu aplikanta karą wydalenia z aplikacji; 4)5

2) w  razie nieukończenia przez niego, bez uspra wiedliwionej przyczyny, aplikacji w terminie, o któ rym mowa w art. 27 ust. 2;

5) (uchylony);53)

6) (uchylony).53) Art. 38.5

4) Na uchwałę o odmowie wpisu na listę aplikantów oraz o  skreśleniu z  listy, służy skarga do sądu administracyjnego. Art. 39.5

5) Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, okreś li, w drodze rozporządzenia, przedmiot szkolenia apli kantów, z uwzględnieniem interdyscyplinarnego cha rakteru zawodu rzecznika patentowego, szczegółowy tryb i  sposób przeprowadzania egzaminu konkurso wego i egzaminu kwalifikacyjnego, z uwzględnieniem konieczności prawidłowego i  efektywnego przepro wadzenia naboru na aplikację, egzaminu konkursowe go, egzaminu kwalifikacyjnego oraz zapewnienia bez stronności pracy członków Komisji Egzaminacyjnej. Art. 40.5

6) Krajowa Rada Rzeczników Patentowych określa, w  drodze uchwały, program, regulamin i szczegółowe zasady odbywania aplikacji z uwzględ nieniem organizacji i  formy szkolenia, a  także wzór świadectwa złożenia egzaminu kwalifikacyjnego. Pro gram aplikacji oraz organizacja szkolenia powinny uwzględniać zakres czynności praktycznych, jakie mo że podejmować aplikant w toku aplikacji. Art. 4

1. 1.57) Do aplikanta stosuje się odpowiednio przepisy art.  18 ust.  1, art.  20 ust.  4 pkt  2 i  ust.  5, art. 23a, art. 24 ust. 1, 3 i 4.

2. Rota ślubowania składanego przez aplikanta ma następujące brzmienie: „Ślubuję uroczyście wykony wać obowiązki aplikanta rzecznikowskiego sumiennie i zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, zacho wywać tajemnicę zawodową, postępować godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki rzecznika paten towego.”.

3. Do roty ślubowania, o  której mowa w  ust.  2, aplikant może dodać słowa „Tak mi dopomóż Bóg”.

4. Ślubowanie składane przez aplikanta odbiera Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w obec ności przedstawiciela Urzędu Patentowego wyznaczo nego przez Prezesa Urzędu Patentowego. Rozdział 5 Samorząd rzeczników patentowych Art.  4

2. Przynależność rzeczników patentowych i aplikantów do Polskiej Izby Rzeczników Patentowych jest obowiązkowa. Art. 4

3.

1. Do zadań samorządu należy w szczegól ności:

1) podejmowanie działań w celu zapewnienia warun ków należytego wykonywania zawodu rzecznika patentowego;

2) reprezentowanie rzeczników patentowych i  apli kantów oraz ochrona ich interesów zawodowych;

3) współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu pra wa własności przemysłowej, a także w zakresie or ganizowania i wykonywania zawodu rzecznika pa tentowego;

4) doskonalenie zawodowe rzeczników patentowych i kształcenie aplikantów;

5) sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywa niem zawodu przez rzeczników patentowych i apli kantów;

6) prowadzenie badań w  sprawach własności prze mysłowej.

2. Wykonując zadania, o których mowa w ust. 1, samorząd współdziała z  organami władzy i  admini stracji rządowej oraz samorządowej, a także z innymi samorządami zawodowymi i  organizacjami społecz nymi, jak również sprawuje orzecznictwo dyscyplinar ne oraz prowadzi działalność wydawniczą. Art. 4

4. 1.58) Organami samorządu są: 1) Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych; 2) Krajowa Rada Rzeczników Patentowych; 3) Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych;

4) Komisja Rewizyjna; 5) Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny; 6) Sąd Dyscyplinarny; 7) Rzecznik Dyscyplinarny; 8) okręgowe zgromadzenia rzeczników patentowych; 9) okręgowe rady rzeczników patentowych.

2. Członkami organów samorządu, z  zastrzeże niem ust. 3, mogą być tylko rzecznicy patentowi mają cy miejsce zamieszkania i wykonujący zawód na tery torium Rzeczypospolitej Polskiej. 5

1) Dodany przez art.  1 pkt 27 lit. b ustawy, o  której mowa w odnośniku 1. 5

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 5

3) Przez art. 1 pkt 27 lit. d ustawy, o której mowa w odnośni ku 1. 5

4) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 72 pkt 8 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 15. 5

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 5

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 5

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 5

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 155 — 9215 — Poz. 9253. Rzecznicy patentowi, niespełniający warunku określonego w ust. 2, mogą uczestniczyć w Krajowym Zjeździe Rzeczników Patentowych.

4. Kadencja organów samorządu trwa cztery lata, jednakże organy są obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów.

5. Członkowie organów mogą być odwołani przez organ, który ich wybrał.

6. Wybory do organów samorządu odbywają się w  głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów. 7.59)  Mandat członka organu samorządu wygasa wskutek: 1) zrzeczenia się mandatu; 2) skreślenia z listy rzeczników patentowych; 3)  prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej wymienionej w art. 58 ust. 1 pkt 2—4; 4) odwołania przez organ, który dokonał wyboru; 5)  wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 23a ust.  1 lub niespełnienia warunku określonego w art. 44 ust. 2. Art. 4

5. Szczegółową strukturę organizacyjną, licz bę i granice okręgów oraz szczegółowe zasady działa nia samorządu i  jego organów, tryb powoływania i  odwoływania członków tych organów oraz uzupeł niania ich składu, a także ogólne zasady ustalania licz by delegatów na Krajowe Zjazdy Rzeczników Patento wych, określa statut Polskiej Izby Rzeczników Patento wych. Art. 4

6.

1. Organy samorządu podejmują uchwały zwykłą większością głosów, o  ile statut nie stanowi inaczej.

2. Uchwały doręcza się niezwłocznie Prezesowi Urzędu Patentowego. Art.  4

7.

1. W  Krajowym Zjeździe Rzeczników Pa tentowych udział biorą, z zastrzeżeniem ust. 2, rzeczni cy patentowi, którym przysługuje czynne prawo wy borcze, oraz, bez prawa głosowania, aplikanci.

2. Z upoważnienia Krajowego Zjazdu Rzeczników Patentowych, Krajowa Rada Rzeczników Patentowych zwołuje kolejny Zjazd jako zjazd delegatów, określając w regulaminie sposób przeprowadzenia wyborów de legatów oraz liczbę delegatów z poszczególnych okrę gów.

3. W Krajowym Zjeździe Rzeczników Patentowych, odbywającym się jako zjazd delegatów, udział biorą delegaci wybrani w okręgach spośród ogółu rzeczni ków patentowych oraz, z głosem doradczym, niebędą cy delegatami członkowie ustępującej Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, Przewodniczący Odwoław czego Sądu Dyscyplinarnego, Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Rzecznik Dyscyplinarny.

4. Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych zwołuje Krajowa Rada Rzeczników Patentowych nie później niż na 7 dni przed upływem kadencji organów samo rządu. Art. 4

8.

1. Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych, zwany dalej „Krajowym Zjazdem”, stanowi najwyższą władzę samorządu.

2. Do Krajowego Zjazdu należy:

1) uchwalanie statutu Polskiej Izby Rzeczników Pa tentowych;

2) uchwalanie wytycznych działania samorządu i  je go organów;

3) uchwalanie zasad etyki rzecznika patentowego;

4) określanie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu i  liczby członków tych orga nów; 5)60) wybór Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Paten towych;

6) wybór członków Krajowej Rady Rzeczników Paten towych, Komisji Rewizyjnej, Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego, Sądu Dyscyplinarnego, Rzeczni ka Dyscyplinarnego i jego zastępców;

7) ustalanie zasad gospodarki finansowej samorządu i  wytycznych w  sprawie określania wysokości składki członkowskiej;

8) rozpatrywanie i  zatwierdzanie sprawozdań Krajo wej Rady Rzeczników Patentowych, Komisji Rewi zyjnej, Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego, Są du Dyscyplinarnego i Rzecznika Dyscyplinarnego; 8a)6

1) udzielanie absolutorium ustępującym orga nom samorządu;

9) podejmowanie innych uchwał. Art.  4

9.

1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Rzeczni ków Patentowych, zwany dalej „Nadzwyczajnym Kra jowym Zjazdem”, zwołuje Krajowa Rada Rzeczników Patentowych:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek swego prezydium lub Komisji Rewizyj nej;

3) na wniosek co najmniej jednej piątej ogólnej liczby członków samorządu, zawierający uzgodniony przez nich porządek obrad.

2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd powinien być zwo łany, ze wskazaniem porządku obrad, w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku o zwołanie Zjazdu.

3. Porządek obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu może być na Zjeździe, drogą głosowania, roz szerzony. Nie dotyczy to rozszerzenia porządku obrad o wybór nowych organów samorządu. 5

9) Dodany przez art.  1 pkt 31 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 60) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 6

1) Dodany przez art. 1 pkt 32 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 155 — 9216 — Poz. 925

Art.  50.6

2) 1.  Krajową Radę Rzeczników Patento wych stanowią Prezes Polskiej Izby Rzeczników Paten towych, członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd oraz dziekani. 2. Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patento wych stanowią Prezes Polskiej Izby Rzeczników Paten towych oraz wybrani przez Krajową Radę Rzeczników Patentowych ze swego grona wiceprezesi Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, sekretarz, skarbnik i członkowie. 3. Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patento wych jest organem wykonawczym tej Rady i składa jej sprawozdanie ze swojej działalności. 4.  Prezydium wykonuje czynności należące do kompetencji Krajowej Rady Rzeczników Patentowych w  zakresie określonym przez Krajową Radę Rzeczni ków Patentowych, z  wyjątkiem czynności, o  których mowa w art. 51 pkt 3, 4a i 6. Art.  5

1. Do Krajowej Rady Rzeczników Patento wych należy:

1) (uchylony);63)

2) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz przedstawianie wniosków dotyczących unormo wań prawnych w sprawach własności przemysło wej i rzeczników patentowych;

3) uchwalanie budżetu Krajowej Rady i  zatwierdza nie sprawozdań z jego wykonania;

4) prowadzenie gospodarki finansowej samorządu; 4a)6

4) zatwierdzanie sprawozdań finansowych;

5) rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej;

6) określanie wysokości składki członkowskiej i zasad zwalniania w całości lub części z obowiązku opła cania składki, a także przypadków, w jakich osoby przechodzące na emeryturę lub rentę nie są obo wiązane do jej opłacania; 7)6

5) organizowanie aplikacji, w tym uchwalanie pro gramu oraz regulaminu aplikacji i egzaminu kwali fikacyjnego;

8) organizowanie szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego rzeczników patentowych;

9) ustanawianie tymczasowego zastępcy rzecznika patentowego i  tymczasowego zarządcy kancelarii patentowej, w przypadkach określonych ustawą;

10) 66) wybór Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Paten towych oraz Rzecznika Dyscyplinarnego — w razie wygaśnięcia ich mandatów w  okresie pomiędzy Krajowymi Zjazdami; 1

1) prowadzenie i  aktualizacja ogólnie dostępnych ewidencji: a) miejsc zatrudnienia rzeczników patentowych, b) kancelarii patentowych; 1

2) występowanie do organów rejestrowych lub ewi dencyjnych z wnioskiem o wszczęcie postępowa nia o wykreślenie z rejestru lub ewidencji jednost ki organizacyjnej prowadzącej działalność w  za kresie świadczenia pomocy w sprawach własności przemysłowej niezgodnie z przepisami ustawy; 1

3) realizacja innych zadań samorządu, niezastrzeżo nych dla pozostałych jego organów. Art. 51a.6

7) 1. Prezes Polskiej Izby Rzeczników Pa tentowych: 1) reprezentuje samorząd; 2)  przewodniczy Krajowej Radzie Rzeczników Paten towych; 3)  prowadzi listę aplikantów; 4)  podpisuje uchwały Krajowej Rady Rzeczników Pa tentowych; 5)  wykonuje inne czynności określone w przepisach prawa i statucie. 2.  Wiceprezesi Polskiej Izby Rzeczników Patento wych działają w granicach upoważnienia udzielonego przez Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Art. 5

2. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę dzia łalności statutowej Krajowej Rady Rzeczników Paten towych. Art.  5

3.

1. Sąd Dyscyplinarny rozpatruje sprawy dyscyplinarne rzeczników patentowych i  aplikantów, wniesione przez Rzecznika Dyscyplinarnego, oraz za żalenia na postanowienia Rzecznika Dyscyplinarnego.

2. Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny rozpatruje środki odwoławcze od orzeczeń Sądu Dyscyplinarne go. 3.68) Rzecznik Dyscyplinarny prowadzi postępowa nie wyjaśniające oraz składa wnioski o wszczęcie po stępowania przed Sądem Dyscyplinarnym. 4.69) Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego działają w granicach upoważnienia udzielonego przez Rzeczni ka Dyscyplinarnego. Art.  5

4. 1.70)  Rzecznicy patentowi i  aplikanci za mieszkali w danym okręgu tworzą okręgowe zgroma dzenie rzeczników patentowych. 6

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 6

3) Przez art. 1 pkt 34 lit. a ustawy, o której mowa w odnośni ku 1. 6

4) Dodany przez art.  1 pkt 34 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 6

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 34 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 6

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 34 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 6

7) Dodany przez art. 1 pkt 35 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. 6

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 6

9) Dodany przez art.  1 pkt 36 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 70) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 37 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 155 — 9217 — Poz. 9252. Rzecznicy patentowi i aplikanci zamieszkali poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przynależą do okręgu obejmującego m.st. Warszawę. 3.71) Do okręgowego zgromadzenia rzeczników pa tentowych należy: 1) wybór dziekana; 2)  wybór członków okręgowej rady rzeczników pa tentowych; 3)  udzielanie absolutorium okręgowej radzie rzeczni ków patentowych; 4)  uchwalanie wniosków do przedłożenia Krajowe mu Zjazdowi; 5)  wybór delegatów na Krajowy Zjazd w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 2 i 3; 6)  rozpatrywanie i  zatwierdzanie sprawozdań okrę gowej rady rzeczników patentowych; 7)  wykonywanie innych zadań przewidzianych w sta tucie. 4.71) Okręgowe zgromadzenie rzeczników patento wych zwołuje dziekan z własnej inicjatywy, a ponadto na dzień przypadający nie później niż dwa miesiące przed upływem kadencji organów samorządu — na podstawie uchwały Krajowej Rady Rzeczników Paten towych. 5.72) Okręgową radę rzeczników patentowych sta nowią dziekan, który przewodniczy radzie, i  członko wie, spośród których okręgowa rada rzeczników pa tentowych może wybrać wicedziekanów i sekretarza. 6.72) Do okręgowej rady rzeczników patentowych należy: 1)  reprezentowanie samorządu na terenie okręgu i kierowanie jego działalnością; 2)  promowanie ochrony własności przemysłowej i działalność edukacyjną w tym zakresie; 3)  doskonalenie umiejętności i  kształcenie zawodo we rzeczników patentowych; 4)  wykonywanie zadań zleconych przez Krajową Ra dę Rzeczników Patentowych; 5)  wykonywanie innych zadań przewidzianych w sta tucie. Art. 5

5. Działalność samorządu jest finansowana:

1) ze składek rzeczników patentowych i  aplikantów oraz kar pieniężnych, o  których mowa w  art.  58 ust. 1 pkt 3;

2) z prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłą czeniem spraw, o których mowa w art. 4 ust. 1;

3) z dochodów z innych źródeł, w tym spadków i da rowizn. Art.  5

6.

1. Prezes Urzędu Patentowego może za skarżyć do Sądu Najwyższego sprzeczną z  prawem uchwałę organu samorządu, w terminie trzech miesię cy od dnia jej doręczenia. Sąd Najwyższy utrzymuje zaskarżoną uchwałę w mocy bądź uchyla ją i przeka zuje sprawę do ponownego rozpoznania właściwemu organowi samorządu, ustalając wytyczne co do spo sobu jej załatwienia. Wytyczne te są wiążące dla orga nu samorządu.

2. Prezes Urzędu Patentowego może zwrócić się do Krajowego Zjazdu lub Krajowej Rady Rzeczników Patentowych o  podjęcie uchwały w  określonej spra wie należącej do właściwości samorządu. Uchwała Krajowej Rady Rzeczników Patentowych powinna być podjęta w terminie dwóch miesięcy, a uchwała Krajo wego Zjazdu — na najbliższym Zjeździe.

3. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych przed stawia corocznie Prezesowi Urzędu Patentowego pi semną informację o działalności samorządu, a także, na bieżąco, o  funkcjach pełnionych przez rzeczników patentowych w organach samorządu. Rozdział 6 Odpowiedzialność dyscyplinarna Art. 5

7. 1.73) Rzecznik patentowy i aplikant podle gają odpowiedzialności dyscyplinarnej za zawinione, nienależyte wykonywanie zawodu rzecznika patento wego i  innych obowiązków określonych w  ustawie, w szczególności za czyny sprzeczne ze ślubowaniem lub z zasadami etyki rzecznika patentowego.

2. Od odpowiedzialności dyscyplinarnej wyłączo ne są czyny, do których mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy dotyczące porządku i dyscypliny pra cy. Art. 5

8.

1. Karami dyscyplinarnymi są:

1) upomnienie;

2) nagana z ostrzeżeniem;

3) kara pieniężna nie niższa od 10-krotności i nie wyż sza od 50-krotności miesięcznej składki członkow skiej obowiązującej w  dacie orzeczenia dyscypli narnego;

4) zawieszenie prawa wykonywania zawodu rzeczni ka patentowego na czas od trzech miesięcy do pię ciu lat;

5) pozbawienie prawa wykonywania zawodu rzeczni ka patentowego, a  w  stosunku do aplikantów — wydalenie z aplikacji.

2. W razie wszczęcia postępowania dyscyplinarne go z  powodu popełnienia kilku przewinień dyscypli narnych, Sąd Dyscyplinarny ocenia je i wymierza jed ną karę, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności po pełnienia tych przewinień. 7

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 37 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 7

2) Dodany przez art.  1 pkt  37 lit. c ustawy, o  której mowa w odnośniku 1. 7

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 38 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 155 — 9218 — Poz. 9253. Kara zawieszenia prawa wykonywania zawodu rzecznika patentowego pociąga za sobą utratę bierne go i czynnego prawa wyborczego do organów samo rządu na czas zawieszenia i okres trzech lat następują cy po odbyciu kary.

4. Kara nagany z ostrzeżeniem oraz kara pieniężna pociąga za sobą utratę biernego prawa wyborczego do organów samorządu na okres trzech lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

5. Obok kary nagany z ostrzeżeniem oraz kary pie niężnej można w stosunku do rzecznika patentowego orzec dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas od roku do pięciu lat.

6. Obok kary zawieszenia prawa wykonywania za wodu rzecznika patentowego orzeka się dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas od dwóch lat do lat dziesięciu, jednakże nie krócej niż na okres za wieszenia.

7. Wobec aplikantów nie orzeka się kar, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.

8. Orzekając wobec aplikanta karę wydalenia z aplikacji, można orzec jednocześnie zakaz ponowne go ubiegania się o wpis na listę aplikantów. 9.74) W razie orzeczenia wobec aplikanta kary dy scyplinarnej wydalenia z aplikacji, ponowne przystą pienie do egzaminu konkursowego może nastąpić po upływie trzech lat od dnia uprawomocnienia się orze czenia dyscyplinarnego, chyba że orzeczenie to prze widuje jednocześnie zakaz ponownego ubiegania się o wpis na listę aplikantów. Art. 5

9.

1. Postępowanie dyscyplinarne o ten sam czyn toczy się niezależnie od postępowania karnego lub odrębnego postępowania dyscyplinarnego wyni kającego z  przepisów szczególnych, którym podlega obwiniony. Postępowanie dyscyplinarne może być za wieszone do czasu zakończenia postępowania karne go.

2. W razie wszczęcia przeciwko rzecznikowi paten towemu postępowania karnego, Sąd Dyscyplinarny może zawiesić prawo wykonywania zawodu na okres do zakończenia toczącego się postępowania. Zawie szenie prawa wykonywania zawodu może nastąpić również w przypadku uporczywego uchylania się ob winionego od udziału w  postępowaniu dyscyplinar nym.

3. Na postanowienia w sprawach, o których mowa w ust. 2, przysługuje zażalenie do Odwoławczego Są du Dyscyplinarnego, w terminie miesiąca od dnia do ręczenia odpisu postanowienia.

4. Zawieszenie prawa wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 2, pociąga za sobą utratę bier nego i czynnego prawa wyborczego do organów sa morządu na czas zawieszenia. Art. 59a.7

5) Postępowanie dyscyplinarne obejmu je: 1) postępowanie wyjaśniające; 2) postępowanie przed Sądem Dyscyplinarnym; 3)  postępowanie przed Odwoławczym Sądem Dy scyplinarnym; 4) postępowanie wykonawcze. Art. 60.

1. Postępowanie dyscyplinarne przed Są dem Dyscyplinarnym wszczyna się na wniosek Rzecz nika Dyscyplinarnego, po przeprowadzeniu postępo wania wyjaśniającego.

2. Rzecznik Dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające z własnej inicjatywy lub na wniosek Pre zesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych albo Pre zesa Urzędu Patentowego. Art.  6

1.

1. Postępowania dyscyplinarnego nie wszczyna się, a wszczęte umarza się, jeżeli zaszła oko liczność, która zgodnie z  przepisami Kodeksu postę powania karnego wyłącza ściganie.

2. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinar nego:

1) jeżeli od chwili popełnienia przewinienia upłynęły trzy lata, a w przypadku przewinienia polegające go na nadużyciu wolności słowa i pisma — sześć miesięcy;

2) po upływie sześciu miesięcy od dnia powzięcia wiadomości przez Rzecznika Dyscyplinarnego o popełnieniu przewinienia.

3. Jeżeli jednak czyn zawiera znamiona przestęp stwa, przedawnienie dyscyplinarne nie następuje wcześniej niż przedawnienie przewidziane w ustawie — Kodeks karny.

4. Bieg przedawnienia dyscyplinarnego przerywa każda czynność Rzecznika Dyscyplinarnego w  spra wie.

5. W  razie śmierci obwinionego przed ukończe niem postępowania dyscyplinarnego, toczy się ono nadal, jeżeli zażąda tego — w terminie dwóch miesię cy od dnia zgonu obwinionego — jego małżonek, krewny w linii prostej, brat lub siostra.

6. Postanowienie o umorzeniu postępowania wy jaśniającego wydane przez Rzecznika Dyscyplinarne go traci moc, jeżeli postępowanie wyjaśniające wszczęte zostało na wniosek Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych lub Prezesa Urzędu Patento wego i  umorzeniu postępowania w  terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia odpisu postanowienia sprzeciwi się wnioskodawca. Art. 61a.7

6) 1. Stronami w postępowaniu dyscypli narnym są Rzecznik Dyscyplinarny, obwiniony i  po szkodowany.

2. Obwinionym jest rzecznik patentowy lub apli kant, przeciwko któremu toczy się postępowanie dy scyplinarne. 7

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 7

5) Dodany przez art. 1 pkt 40 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. 7

6) Dodany przez art. 1 pkt 41 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 155 — 9219 — Poz. 9253. Poszkodowanym jest osoba, której dobro praw ne zostało bezpośrednio naruszone postępowaniem rzecznika patentowego lub aplikanta, określonym w art. 57 ust. 1.

4. O wyłączeniu Rzecznika Dyscyplinarnego i wy znaczeniu na jego miejsce zastępcy, w toku postępo wania wyjaśniającego orzeka Sąd Dyscyplinarny, a w pozostałych przypadkach Sąd Dyscyplinarny albo Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny — w zależności od te go, przed którym z nich toczy się postępowanie. Art.  6

2.

1. Rozprawa przed Sądem Dyscyplinar nym jest jawna dla rzeczników patentowych i aplikan tów. Na rozprawie może być obecny poszkodowany. 2.77) W postępowaniu dyscyplinarnym obwiniony ma prawo korzystać z wybranego przez siebie obroń cy, którym może być adwokat, radca prawny lub rzecznik patentowy.

3. Sąd Dyscyplinarny może odstąpić od wymierze nia kary dyscyplinarnej, jeżeli przewinienie jest mniej szej wagi. Art. 6

3. 1.7

8) Od orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego stronie przysługuje odwołanie do Odwoławczego Są du Dyscyplinarnego, w terminie miesiąca od dnia do ręczenia odpisu orzeczenia.

2. W  razie śmierci obwinionego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, do wniesienia od wołania od orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego przepis art. 61 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

3. Do postępowania przed Odwoławczym Sądem Dyscyplinarnym przepis art. 62 stosuje się odpowied nio. Art. 6

4.

1. Członkowie Sądu Dyscyplinarnego oraz Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego są w zakresie orzekania niezawiśli i podlegają wyłącznie przepisom prawa.

2. Członkowie Sądu Dyscyplinarnego i Odwoław czego Sądu Dyscyplinarnego orzekają na podstawie swego przekonania opartego na swobodnej ocenie całokształtu dowodów z uwzględnieniem okoliczności przemawiających zarówno na korzyść, jak i na nieko rzyść obwinionego. Art. 6

5.

1. Odpis prawomocnego orzeczenia skazu jącego na karę dyscyplinarną dołącza się do akt oso bowych obwinionego, prowadzonych wraz z  listą rzeczników patentowych lub odpowiednio z listą apli kantów.

2. W  przypadku orzeczenia wobec aplikanta kary wydalenia z aplikacji, odpis prawomocnego orzecze nia przekazywany jest także Prezesowi Urzędu Paten towego. Art. 66.7

9)

1. Od orzeczenia wydanego przez Odwo ławczy Sąd Dyscyplinarny przysługuje kasacja do Są du Najwyższego stronom, Prezesowi Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Prezesowi Urzędu Patento wego oraz Rzecznikowi Praw Obywatelskich. 2.  Orzeczenie, od którego służy kasacja podmio tom wymienionym w ust. 1, nie podlega wykonaniu do czasu wniesienia kasacji lub bezskutecznego upły wu terminu do jej wniesienia, nie podlega również wykonaniu orzeczenie, od którego wniesiono kasację, do czasu jej rozpoznania. 3. Kasację wnosi się do Sądu Najwyższego za po średnictwem Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia z uza sadnieniem. 4. Kasacja może być wniesiona z powodu rażące go naruszenia prawa, jak również rażącej niewspół mierności kary dyscyplinarnej. 5. Od kasacji nie uiszcza się opłaty sądowej. 6. Sąd Najwyższy rozpoznaje kasację na rozprawie w składzie trzech sędziów. Art. 6

7.

1. Usunięcie adnotacji na liście rzeczników patentowych lub liście aplikantów, a  także odpisu orzeczenia dyscyplinarnego z  akt osobowych obwi nionego następuje z urzędu po upływie:

1) trzech lat od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego upomnienia, nagany z  ostrzeże niem lub kary pieniężnej, a  także wydalenia apli kanta z aplikacji;

2) pięciu lat od upływu okresu zawieszenia prawa wykonywania zawodu rzecznika patentowego. Pomimo usunięcia z  listy rzeczników patentowych adnotacji o zawieszeniu prawa wykonywania zawo du, z akt osobowych nie usuwa się odpisu orzeczenia do dnia upływu okresu kar dodatkowych bądź okresu utraty biernego lub czynnego prawa wyborczego do organów samorządu.

2. Nie usuwa się z akt odpisu orzeczenia dyscypli narnego ani adnotacji na liście rzeczników patento wych lub liście aplikantów w przypadku kary pozba wienia prawa wykonywania zawodu rzecznika paten towego lub wydalenia aplikanta z  aplikacji z  jedno czesnym orzeczeniem zakazu ponownego ubiegania się o wpis na listę aplikantów. Art. 67a.80) 1. Za zawinione naruszenie warunków wykonywania zawodu i zasad etyki rzecznika patento wego, osoba świadcząca na terytorium Rzeczypospo litej Polskiej usługi transgraniczne podlega odpowie dzialności dyscyplinarnej według przepisów o odpo wiedzialności dyscyplinarnej rzeczników patentowych. 2. W miejsce kary zawieszenia prawa wykonywa nia zawodu stosuje się karę zawieszenia prawa do świadczenia usług transgranicznych na okres od trzech miesięcy do pięciu lat. Zamiast kary pozbawie nia prawa wykonywania zawodu stosuje się karę zaka zu świadczenia usług transgranicznych. 3. Sąd dyscyplinarny doręcza niezwłocznie właści wemu organowi w  państwie macierzystym osoby świadczącej usługi transgraniczne odpisy:

1) wniosku Rzecznika Dyscyplinarnego o  ukaranie, wraz z powiadomieniem o uprawnieniach wynika jących z ust. 4; 7

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 42 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 7

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 43 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 7

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 44 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 80) Dodany przez art. 1 pkt 45 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 155 — 9220 — Poz. 9252) orzeczeń wydanych w  toku postępowania dyscy plinarnego;

3) środków odwoławczych. 4. Organ, o którym mowa w ust. 3, na każdym eta pie postępowania dyscyplinarnego może przedstawić sądowi dyscyplinarnemu swoje stanowisko w  spra wie, a jego przedstawiciel może brać udział w rozpra wie, także gdy prowadzona jest z wyłączeniem jawno ści. Art. 67b.80) W sprawach nieuregulowanych w ni niejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. Art. 6

8. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Patentowego oraz Krajowej Ra dy Rzeczników Patentowych określi, w drodze rozpo rządzenia, szczegółowe zasady i  tryb postępowania dyscyplinarnego, w tym orzekania, a także właściwość i skład sądów dyscyplinarnych oraz tryb powoływania członków składów orzekających, jak również sposób wykonywania orzeczeń i obliczania kosztów postępo wania. Rozdział 7 Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe Art. 6

9. (pominięty).81) Art. 70. (pominięty).81) Art. 7

1. (pominięty).81) Art. 7

2. (pominięty).81) Art.  7

3.

1. Rzecznicy patentowi wpisani na listę rzeczników patentowych przed dniem wejścia w życie ustawy stają się rzecznikami patentowymi w rozumie niu niniejszej ustawy.

2. Rzecznicy patentowi, o których mowa w ust. 1, obowiązani są w  terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy do złożenia w Urzędzie Paten towym oraz Krajowej Radzie Rzeczników Patentowych oświadczenia w sprawie wykonywania zawodu. Nie złożenie oświadczenia w  terminie jest podstawą do skreślenia rzecznika patentowego z  listy rzeczników patentowych.

3. Z dniem wejścia w życie ustawy powstaje obo wiązek wykonywania zawodu rzecznika patentowego na zasadach określonych w art. 8, również w odniesie niu do rzeczników patentowych, o  których mowa w  ust.  1, niewykonujących zawodu w  dniu wejścia w życie ustawy. Art. 7

4. Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy nabyły uprawnienia do wpisu na listę rzeczni ków patentowych na podstawie dotychczasowych przepisów, mogą ubiegać się, w okresie sześciu mie sięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o wpis na listę rzeczników patentowych. Późniejsze złożenie wniosku o wpis na listę jest podstawą do wydania decyzji o od mowie wpisu. Art.  7

5.

1. Osoby, które w  dniu wejścia w  życie ustawy odbywają szkolenia na rzeczników patento wych na podstawie dotychczasowych przepisów i  ukończą je w  przewidzianym terminie, przystępują do egzaminu kwalifikacyjnego i ubiegają się o wpis na listę rzeczników patentowych zgodnie z przepisami ni niejszej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Do osób, o których mowa w ust. 1, wymóg wy kształcenia warunkujący wpis na listę rzeczników pa tentowych ocenia się na podstawie przepisów dotych czasowych. Art. 7

6. Jednostki organizacyjne rzeczników paten towych działające przed dniem wejścia w życie usta wy w formie nieodpowiadającej warunkom dla kance larii patentowych, określonym w  niniejszej ustawie, dostosują formę, skład osobowy i przedmiot działal ności do przepisów tej ustawy w terminie pięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy albo zakończą swą dzia łalność w zakresie świadczenia pomocy w sprawach własności przemysłowej. Art. 7

7. Postępowanie dyscyplinarne wobec rzecz ników patentowych, wszczęte i  niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, toczy się według prze pisów dotychczasowych. Art. 7

8. (pominięty).81) Art. 7

9. Traci moc ustawa z dnia 9 stycznia 1993 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 10, poz. 46). Art. 80. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 mie sięcy od dnia ogłoszenia82). 8

1) Zamieszczony w obwieszczeniu. 8

2) Ustawa została ogłoszona w dniu 21 maja 2001 r. Dziennik Ustaw i Monitor Polski są dostępne w Internecie pod adresem www.wydawnictwa.cuw.gov.pl i www.rcl.gov.pl Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego, al. J.Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. 22 622-66-56 Skład, druk i kolportaż: Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52, faks 22 694-60-48 www.wydawnictwa.cuw.gov.pl e-mail: wydawnictwa@cuw.gov.pl Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa Zam. 1848/W/C/2011 ISSN 0867-3411 Cena 6,20 zł (w tym VAT)

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-07-28
Data wydania: 2011-06-29
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 155 poz. 925