Dz.U. 2011 nr 156 poz. 930

Dziennik Ustaw Nr 156 — 9241 — Poz. 930

Na podstawie art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z  2010  r. Nr  211, poz.  1384 oraz z  2011  r. Nr  106, poz. 622 i Nr 131, poz. 76

3) zarządza się, co następuje: § 

1. W  rozporządzeniu Ministra Finansów z  dnia 18  listopada 2009 r. w sprawie wymogów, jakim po winny odpowiadać wnioski domów maklerskich o wy danie zgody na niektóre czynności w ramach prowa dzonej działalności maklerskiej (Dz.  U. Nr  204, poz. 157

2) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1: a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu: „2a) zaliczenie do kapitałów nadzorowanych domu maklerskiego, określonych w załącz niku nr 12 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, instrumentów finansowych wyemitowanych przez dom maklerski, innych niż akcje albo udziały, o nieoznaczo nym terminie wykupu lub z  pierwotnym terminem zapadalności wynoszącym co najmniej 30 lat; 2b) wykup lub umorzenie instrumentów wy mienionych w pkt 2a, zaliczonych do kapi tałów zasadniczych domu maklerskiego, o  których mowa w  §  2 ust.  1 załącznika nr 12 do rozporządzenia o wymogach kapi tałowych;”, b) dodaje się pkt 11 w brzmieniu: „1

1) zaliczanie przez dom maklerski kapitałów uzupełniających III kategorii, o których mo wa w § 9 załącznika nr 12 do rozporządze nia o wymogach kapitałowych, do kapita łów nadzorowanych, o których mowa w za łączniku nr 12 do rozporządzenia o wymo gach kapitałowych.”;

2) po § 5 dodaje się § 5a i 5b w brzmieniu: „§ 5a. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 2a, za wiera:

1) opis warunków emisji instrumentów, o których mowa w § 1 pkt 2a, obejmują cy w szczególności: a) informacje o wysokości oprocentowa nia lub udziału w zysku, b) informacje o  harmonogramie wypłaty oprocentowania lub udziału w zysku, c) informacje o  prawie emitenta do wstrzymania wypłaty odsetek lub udziału w zysku, d) informacje o terminie wykupu instru mentów lub o  pierwotnym terminie zapadalności instrumentów, e) informacje o opcji kupna, w tym imię i nazwisko lub nazwę (firmę) nabyw cy, i o terminie, w którym opcja może być wykonana, f) informacje o możliwości i warunkach oraz terminie ich umorzenia, o  ile możliwość umorzenia została przewi dziana w warunkach emisji, g) informacje o możliwości pokrywania strat środkami finansowymi pocho dzącymi z  instrumentów, o  których mowa w § 1 pkt 2a, wraz z niespłaco nymi odsetkami należnymi z  tytułu tych instrumentów, h) w przypadku instrumentów o ustalo nym pierwotnym terminie zapadalno ści — warunki emisji, które mogą być zachętą dla domu maklerskiego do ich umorzenia przed terminem zapa dalności, i) informacje o możliwości zamiany in strumentów na akcje lub udziały do mu maklerskiego — w szczególności z podaniem wartości nominalnej akcji lub udziałów, na jakie zostaną one za mienione;

2) informacje o  opłaceniu instrumentów, o których mowa w § 1 pkt 2a;

3) wskazanie kwoty środków pieniężnych otrzymanych przez dom maklerski z  ty tułu emisji instrumentów, o których mo wa w § 1 pkt 2a;

4) warunki dokonywania spłaty instrumen tów, o których mowa w § 1 pkt 2a;

5) opis zasad zwrotu środków wynikają cych z  instrumentów, o  których mowa w § 1 pkt 2a, w przypadku upadłości lub likwidacji domu maklerskiego;

6) informacje o  możliwości odroczenia spłaty odsetek należnych z tytułu instru mentów, o których mowa w § 1 pkt 2a;

7) wskazanie wartości instrumentów, o których mowa w § 1 pkt 2a, uwzględ nianych w  kapitale podstawowym do mu maklerskiego, określonym w § 2 za łącznika nr 12 do rozporządzenia o wy mogach kapitałowych; 930 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o wydanie zgody na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 roz porządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). Dziennik Ustaw Nr 156 — 9242 — Poz. 9308) wskazanie wartości instrumentów, o których mowa w § 1 pkt 2a, uwzględ nianych zgodnie z § 2 ust. 11 załącznika nr  12 do rozporządzenia o  wymogach kapitałowych w  kapitałach uzupełniają cych II kategorii domu maklerskiego, określonych w  §  4 załącznika nr  12 do rozporządzenia o  wymogach kapitało wych;

9) informacje, czy sytuacja finansowa do mu maklerskiego w  bieżącym okresie sprawozdawczym lub w okresie sprawo zdawczym poprzedzającym złożenie wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 2a, uległa istotnemu pogorszeniu w  rozu mieniu § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia o wymogach kapitałowych. § 5b. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 2b, za wiera:

1) charakterystykę instrumentów, o  któ rych mowa w § 1 pkt 2a, które mają pod legać wykupowi lub umorzeniu;

2) warunki wykupu lub umorzenia instru mentów, o których mowa w § 1 pkt 2a;

3) wskazanie wartości instrumentów, o których mowa w § 1 pkt 2a, będących przedmiotem wykupu lub umorzenia, uwzględnianych w  kapitale podstawo wym domu maklerskiego, określonym w § 2 załącznika nr 12 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;

4) wskazanie wartości instrumentów, o których mowa w § 1 pkt 2a, będących przedmiotem wykupu lub umorzenia, uwzględnianych zgodnie z § 2 ust. 11 za łącznika nr 12 do rozporządzenia o wy mogach kapitałowych w kapitałach uzu pełniających II  kategorii domu makler skiego, określonych w  §  4 załącznika nr  12 do rozporządzenia o  wymogach kapitałowych;

5) informacje o  bieżącej i  prognozowanej sytuacji finansowej domu maklerskiego, w  szczególności analizę ekonomiczno -finansową możliwości prowadzenia działalności maklerskiej przez okres ro ku od dnia wykupu lub umorzenia in strumentów, o  których mowa w  §  1 pkt 2a;

6) informacje o prognozowanej wysokości nadzorowanych kapitałów, określonych w  załączniku nr  12 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, po wykupie lub umorzeniu instrumentów, o których mowa w § 1 pkt 2a;

7) informacje o wysokości wpłaconych na rzecz domu maklerskiego środków pie niężnych pochodzących z emisji instru mentów, o których mowa w § 1 pkt 2a, które mają podlegać wykupowi lub umorzeniu;

8) informacje o prognozowanej wysokości całkowitego wymogu kapitałowego, określonego w § 3 ust. 2 rozporządzenia o wymogach kapitałowych, po wykupie lub umorzeniu instrumentów, o których mowa w § 1 pkt 2a;

9) informacje o prognozowanej wysokości kapitału wewnętrznego w okresie sprawo zdawczym obowiązującym w  terminie wykupu lub umorzenia instrumentów, o których mowa w § 1 pkt 2a;

10) informacje o spełnianiu przez dom ma klerski całkowitego wymogu kapitało wego w bieżącym okresie sprawozdaw czym oraz w  okresie sprawozdawczym poprzedzającym złożenie wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 2b; 1

1) informacje o  poziomie kapitału we wnętrznego utrzymywanego przez dom maklerski w  bieżącym okresie sprawo zdawczym oraz w okresie sprawozdaw czym poprzedzającym złożenie wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 2b.”;

3) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu: „§ 13a. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 11, za wiera:

1) wartość podaną osobno dla każdej z po zycji, o  których mowa w  §  9 ust.  1 pkt  1—3 załącznika nr  12 do rozporzą dzenia o wymogach kapitałowych, które mają podlegać zaliczeniu do kapitałów uzupełniających III kategorii;

2) opis metod i procedur stosowanych do kalkulacji, wraz z  przedstawieniem kal kulacji w odniesieniu do pozycji, o któ rej mowa w: a) § 9 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 12 do roz porządzenia o  wymogach kapitało wych, b) § 9 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 12 do roz porządzenia o  wymogach kapitało wych;

3) w odniesieniu do pozycji, o których mo wa w § 9 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 12 do rozporządzenia o  wymogach kapitało wych — informacje wymienione w § 5 pkt 1—5 i 7.”. § 

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: wz. L. Kotecki

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-07-29
Data wydania: 2011-07-13
Data wejścia w życie: 2011-08-13
Data obowiązywania: 2011-08-13
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 156 poz. 930