Dz.U. 2011 nr 156 poz. 932

Dziennik Ustaw Nr 156 — 9254 — Poz. 932

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 21 grud nia 2000  r. o  dozorze technicznym (Dz.  U. Nr  122, poz. 1321, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: § 

1. W rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 20 października 2006 r. w sprawie warunków technicz nych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i  modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych (Dz.  U. Nr 199, poz. 146

9) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1: a) w ust. 2: — w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) w układzie hamulcowym pojazdu kolejo wego, metra i  tramwaju lub w  układzie sterującym elementami za- i  wyładow czymi pojazdu kolejowego i  metra lub w  urządzeniu przeciwpożarowym pojaz du kolejowego, metra i  tramwaju lub w innych układach tych pojazdów,”, — dodaje się pkt 3—7 w brzmieniu: „

3) zbiorniki zamontowane w instalacjach za silania pojazdów i statków żeglugi śródlą dowej, napełniane: a) skroplonym gazem węglowodorowym LPG stanowiącym mieszaninę węglo wodorów, zwane dalej „zbiornikami LPG”, b) sprężonym gazem ziemnym CNG, zwa ne dalej „zbiornikami CNG”, c) skroplonym schłodzonym gazem ziem nym LNG, zwane dalej „zbiornikami LNG”, d) wodorem, zwane dalej „zbiornikami wodoru”;

4) zbiorniki na gaz skroplony lub sprężony zamontowane w instalacjach grzewczych pojazdów lub statków żeglugi śródlądo wej, stosowane: a) w celu ogrzewania: — kabin pojazdów drogowych, kolejo wych lub statków żeglugi śródlądo wej, — przyczep kempingowych oraz tury stycznych, b) w  celu prowadzenia procesów techno logicznych;

5) kotły parowozowe;

6) urządzenia służące do podawania pod ciś nieniem płynnego betonu, zamontowane na pojazdach drogowych;

7) zbiorniki magazynowe LNG znajdujące się na obszarze kolejowym, na terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej.”, b) w ust. 3 dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu: „

3) Regulaminy nr 67 i nr 110 Europejskiej Ko misji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych stanowiące załączniki do Po rozumienia dotyczącego przyjęcia jednoli tych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wza jemnego uznawania homologacji udzielo nych na podstawie tych wymagań, sporzą dzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 104, poz. 1135 i 1136);

4) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (WE) nr  79/2009 z  dnia 14 stycznia 2009  r. w  sprawie homologacji typu pojaz dów silnikowych napędzanych wodorem oraz zmieniające dyrektywę 2007/46/WE (Dz. Urz. UE L 35 z 04.02.2009, str. 32).”, c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, na prawy i modernizacji, dla zbiorników maga zynowych LNG znajdujących się na obszarze kolejowym, na terenie portów i  przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej, zgodnie z  art.  8 ust.  6 ustawy z  dnia 21 grudnia 2000  r. o  dozorze technicznym, określa Dyrektor Transportowego Dozoru Technicz nego, zwany dalej „TDT”.”; 932 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 15 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych2)

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządo wej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządze nia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007  r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infra struktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w  dniu 24 marca 2011  r., pod numerem 2011/0141/PL, zgodnie z  §  4 rozporządzenia Rady Mini strów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funk cjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz.  597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawia jącą procedurę udzielania informacji w  zakresie norm i  przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz.  Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wyda nie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr  104, poz.  708, Nr  170, poz.  1217 i  Nr  249, poz.  1832, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 i 818, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 132, poz. 766. Dziennik Ustaw Nr 156 — 9255 — Poz. 9322) w § 2: a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) wyposażenie konstrukcyjne — wewnętrzne lub zewnętrzne elementy wzmacniające, stabilizujące, wsporcze, izolacja cieplna;”, b) pkt 7 otrzymuje brzmienie: „

7) wyposażenie eksploatacyjne — urządzenia zabezpieczające przed przepełnieniem zbior nika, urządzenia grzewcze, urządzenia chłod nicze, sprężarki, pomposprężarki, przyrządy kontrolno-pomiarowe;”, c) dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu: „

10) podmiot uprawniony — podmiot posiada jący uprawnienie, odpowiednio w zakresie wytwarzania, modernizacji lub naprawy urządzeń technicznych, wydane przez TDT na podstawie art. 9 ustawy z dnia 21 grud nia 2000 r. o dozorze technicznym; 1

1) zbiorniki magazynowe LNG — zbiorniki magazynowe na skroplony, schłodzony gaz ziemny przechowywany w temperatu rze nie wyższej niż –163°C.”;

3) w § 3: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. W  celu uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację specjalistycznego urządzenia ciśnieniowego eksploatujący zgłasza pisem nie urządzenie do TDT.”, b) w ust. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie: „

9) instrukcję obsługi specjalistycznego urzą dzenia ciśnieniowego zawierającą wszystkie niezbędne informacje dotyczące zasad bez piecznej obsługi i konserwacji, zwaną dalej „instrukcją eksploatacji”.”, c) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: „

6. Wytwarzający składa dla zbiorników LPG zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, w celu wydania decyzji zezwalającej na eksploata cję tych urządzeń.

7. W  technicznie uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z TDT, zakres dokumentacji, o  którym mowa w  ust.  3, może ulec zmia nie.”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. 

1. Na podstawie dokumentacji, o której mo wa w § 3 ust. 3, oraz czynności, o których mowa w § 7 ust. 1, TDT wydaje decyzję ze zwalającą na eksploatację specjalistyczne go urządzenia ciśnieniowego.

2. Decyzji nie wydaje się dla zbiorników LPG, które są montowane w zakładach posiada jących homologację w  zakresie montażu instalacji gazowej zasilania pojazdów samochodowych oraz posiadają protokół badania i decyzję zezwalającą na eksploa tację wydaną przez TDT w fazie wytwarza nia.”;

5) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Eksploatujący lub podmiot uprawniony przy gotowuje specjalistyczne urządzenie ciśnienio we do badań w  zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia, w sposób zapewniający bez pieczeństwo osób wykonujących badania oraz zapewnia obsługę techniczną wykonywanych badań.”;

6) po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu: „§ 15a. Osoby napełniające zbiorniki LPG, CNG, LNG i  wodoru zamontowane w  instala cjach zasilania pojazdów i statków żeglugi śródlądowej oraz osoby obsługujące kotły parowozowe powinny posiadać odpo wiednie uprawnienia wydane przez TDT, potwierdzające kwalifikacje niezbędne do wykonania tych czynności.”;

7) rozdział 5 otrzymuje brzmienie: „Rozdział 5 Wytwarzanie, naprawa lub modernizacja specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych § 16. 

1. Wytwarzanie, naprawa lub modernizacja specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych powinny być przeprowadzone przez pod miot uprawniony, zgodnie z  warunkami określonymi w uprawnieniu oraz w uzgod nionej przez TDT dokumentacji technicznej i technologicznej.

2. Wytworzenie, naprawa lub modernizacja specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych powinny być potwierdzone pisemnie przez podmiot uprawniony.

3. W  czasie wytwarzania specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych, nieobjętych oce ną zgodności, o której mowa w przepisach o systemie oceny zgodności, należy prze prowadzić badania zgodnie z  przepisami, o których mowa odpowiednio w § 1 ust. 3 pkt  3 i  4, oraz z  warunkami określonymi w uprawnieniu i uzgodnioną przez TDT do kumentacją techniczną i technologiczną.

4. Połączenia spajane wykonywane podczas wytwarzania, naprawy lub modernizacji specjalistycznego urządzenia ciśnieniowe go powinny być wykonane na podstawie uzgodnionej przez TDT technologii spaja nia przez personel posiadający odpowied nie kwalifikacje potwierdzone przez TDT; nie dopuszcza się naprawy połączeń spaja nych bez uzgodnienia z TDT.

5. Po zakończeniu naprawy lub modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych należy przeprowadzić badanie techniczne, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 2 lit. a.”;

8) w § 19 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) ciśnienie próbne powinno być utrzymane co najmniej przez 30 minut dla cystern ciśnienio wych, których ciśnienie próbne przekracza wartość 1 bara, oraz 15 minut dla pozostałych specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych, chy ba że warunki określone w uprawnieniu pod Dziennik Ustaw Nr 156 — 9256 — Poz. 932

miotu uprawnionego do wytwarzania zbiorni ków specjalistycznego urządzenia ciśnienio wego lub dokumentacja techniczna i  techno logiczna zbiorników uzgodniona przez TDT sta nowią inaczej;”;

9) § 21 otrzymuje brzmienie: „§ 2

1. Rewizja zewnętrzna polega na ocenie wizu alnej stanu zewnętrznej powierzchni specja listycznego urządzenia ciśnieniowego, wy posażenia obsługowego i eksploatacyjnego oraz osprzętu zabezpieczającego, stanu po łączenia zbiornika z  podwoziem, ramą lub innymi elementami mocującymi, stanu za bezpieczeń antykorozyjnych, oznaczeń i opi sów, a  także na sprawdzeniu działania osprzętu.”;

10) po § 28 dodaje się § 28a w brzmieniu: „§ 28a.

1. Maksymalny okres użytkowania zbiorni ków LPG, CNG, LNG i wodoru określony przez wytwarzającego, eksploatowa nych w normalnych warunkach nie mo że wynosić więcej niż 20 lat.

2. Zbiorniki LPG, CNG, LNG i wodoru, któ re podczas wypadku lub awarii zostały poddane działaniu ognia, powinny zo stać wycofane z eksploatacji.

3. Zbiorniki LPG, CNG, LNG i  wodoru za montowane w  pojazdach lub statkach żeglugi śródlądowej, które uczestniczyły w  wypadku lub uległy awarii, powinny być wymontowane i  zgłoszone przez eksploatującego do badania doraźnego. Do dalszej eksploatacji mogą być do puszczone zbiorniki, które nie wykazują śladów odkształceń lub innych uszko dzeń mechanicznych oraz przeszły z wy nikiem pozytywnym badania przepro wadzone przez TDT.”; 1

1) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w  załączniku do niniejszego rozporzą dzenia. §  2. 

1. Urządzenia, o  których mowa w  §  1 ust.  2 pkt 6 rozporządzenia wymienionego w § 1, eksploato wane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozpo rządzenia powinny zostać zgłoszone do dnia 31 grud nia 2012 r. do TDT.

2. Do zgłoszenia należy dołączyć, w dwóch egzem plarzach, dokumentację, o  której mowa w § 3 ust.  3 rozporządzenia wymienionego w § 1.

3. W przypadku braku dokumentacji, o której mo wa w § 3 ust. 3 rozporządzenia wymienionego w § 1, może być sporządzona dokumentacja uproszczona za wierająca co najmniej:

1) opis i charakterystykę techniczną;

2) rysunek zestawieniowy urządzenia wraz z  moco waniem jego do pojazdu, z  podaniem głównych wymiarów, w szczególności grubości elementów przesyłowych oraz zastosowanych połączeń i uszczelnień;

3) dokument potwierdzający wykonanie i  zbadanie urządzenia, o ile taki dokument został wystawiony;

4) dokumenty dostarczane przez wytwarzającego elementy i osprzęt urządzenia określone w przepi sach dotyczących oznakowania CE — w przypadku urządzeń wprowadzonych do obrotu po dniu 1 maja 2004 r., o ile ma zastosowanie;

5) dokumenty kontroli jakości dla zastosowanych materiałów, o ile takie dokumenty istnieją, lub wy kaz zastosowanych materiałów;

6) oświadczenie eksploatującego urządzenie o prze prowadzonej modernizacji lub zmianach konstruk cyjnych;

7) instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia.

4. Na podstawie dokumentacji, o  której mowa w ust. 2 lub 3, oraz czynności, o których mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1, TDT wy daje decyzję zezwalającą na eksploatację specjali stycznego urządzenia ciśnieniowego. § 

3. Osoby napełniające zbiorniki CNG, LNG i wo doru zamontowane w instalacjach zasilania pojazdów i statków żeglugi śródlądowej oraz osoby obsługujące kotły parowozowe muszą uzyskać uprawnienia, o któ rych mowa w  §  15a rozporządzenia wymienionego w § 1, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. § 

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: wz. T. Jarmuziewicz Dziennik Ustaw Nr 156 — 9257 — Poz. 932

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2011 r. (poz. 932) FORMY DOZORU TECHNICZNEGO I TERMINY BADAŃ SPECJALISTYCZNYCH URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH Lp. Wyszczególnienie Forma dozoru Terminy badań rewizja wewnętrzna próba ciśnieniowa rewizja zewnętrzna próba szczelności i funkcjono wania osprzętu 1 2 3 4 5 6 7 1 Zbiorniki sprężonego powietrza za montowane na stałe w  tramwajach, pojazdach kolejowych z  napędem własnym i  metra, o  których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a pełny co 6 lat co 12 lat co 3 lata co 3 lata 2 Hydroakumulatory zamontowane na stałe w hydraulicznych układach ro boczych pojazdów kolejowych, o któ rych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a pełny co 6 lat co 12 lat co 3 lata co 3 lata 3 Zbiorniki sprężonego powietrza za montowane na stałe w  pomocni czych układach sterowniczych pojaz dów, o  których mowa w  § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a pełny co 6 lat co 12 lat co 3 lata co 3 lata 4 Zbiorniki w agregatach proszkowych zamontowanych na stałe w  gaśni czych pojazdach drogowych, o  któ rych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b pełny co 6 lat co 12 lat co 3 lata — 5 Zbiorniki sprężonego powietrza za montowane na stałe w pojazdach ko lejowych bez własnego napędu, o  iloczynie nadciśnienia i  pojemno ści PS × V > 200 bar × dm3, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a ograniczony — — co 4 lata z uwzględnie niem terminów przeglądów okresowych pojazdów szynowych co 4 lata z uwzględnie niem terminów przeglądów okresowych pojazdów szynowych 6 Zbiorniki przeciwpożarowe zamonto wane na stałe w  pojazdach, o  któ rych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a ograniczony — — co 6 lat co 6 lat 7 Zbiorniki sprężonego powietrza za montowane na stałe w pojazdach ko lejowych bez własnego napędu, o  iloczynie nadciśnienia i  pojemno ści PS × V £ 200 bar × dm3, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a uproszczony — — — — 8 Cysterny napełniane podciśnienio wo i opróżniane ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. a pełny co 6 lat co 6 lat co 2 lata co 2 lata 9 Cysterny opróżniane lub napełniane ciśnie niem wyższym niż 0,5 bara, o których mo wa w  § 1 ust. 2 pkt  2 lit. b w ruchu drogowym pełny co 6 lat co 6 lat co 2 lata co 2 lata w ruchu kolejowym pełny co 6 lat co 6 lat co 3 lata co 3 lata 10 Cysterny napełniane i  przewożone pod ciś nieniem wyższym niż 0,5 bara do przewozu materiałów płynnych, o  których mowa w  § 1 ust. 2 pkt 2 lit. c w ruchu drogowym pełny co 6 lat co 6 lat co 2 lata co 2 lata w ruchu kolejowym pełny co 6 lat co 6 lat co 3 lata co 3 lata Dziennik Ustaw Nr 156 — 9258 — Poz. 932

1 2 3 4 5 6 7 11 Cysterny odejmowalne (zbiorniki kontenerowe), które są pod ciśnie niem napełniane, opróżniane lub przewożone, o iloczynie nadciśnienia i  pojemności PS × V > 50 barów × dm3 i nadciśnieniu PS > 0,5 bara, o  których mowa w  § 1 ust. 2 pkt  2 lit. d pełny co 6 lat co 6 lat co 2 lata co 2 lata 12 Hydroakumulatory zamontowane na stałe w  układach hamulcowych, na pinających i  sterujących kolei lino wych, wyciągów narciarskich pełny co 6 lat co 6 lat co 1 rok co 1 rok 13 Zbiorniki LPG zamontowane na stałe w pojazdach samochodowych pełny* co 10 lat co 10 lat co 10 lat co 10 lat 14 Zbiorniki CNG zamontowane na sta łe w pojazdach samochodowych pełny co 10 lat co 10 lat co 3 lata co 3 lata 15 Zbiorniki LNG zamontowane na stałe w pojazdach samochodowych pełny co 10 lat co 10 lat co 1 rok co 1 rok 16 Zbiorniki wodoru zamontowane na stałe w pojazdach samochodowych pełny co 10 lat co 10 lat co 1 rok co 1 rok 17 Pozostałe zbiorniki LPG, CNG i LNG pełny co 10 lat co 10 lat co 2 lata co 2 lata 18 Zbiorniki na gaz, o  których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 pełny co 6 lat co 6 lat co 1 rok co 1 rok 19 Kotły parowozowe pełny co 6 lat co 6 lat co 1 rok co 1 rok 20 Urządzenia służące do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, za montowane na pojazdach drogo wych pełny co 6 lat co 3 lata co 1 rok (wraz z pomiarem grubości elementów przesyło wych) co 1 rok 21 Zbiorniki magazynowe LNG pełny w okresach remontowych zgodnie z dokumentacją techniczną i warunkami, o których mowa w § 1 ust. 4 co 1 rok —— * Bez prowadzenia ewidencji.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-07-29
Data wydania: 2011-07-15
Data wejścia w życie: 2011-08-13
Data obowiązywania: 2011-08-13
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 156 poz. 932