Dz.U. 2011 nr 156 poz. 935

Dziennik Ustaw Nr 156 — 9262 — Poz. 935

Trybunał Konstytucyjny w składzie: Stanisław Biernat — przewodniczący, Mirosław Granat, Adam Jamróz, Stanisław Rymar, Sławomira Wronkowska-Jaśkie wicz — sprawozdawca, protokolant: Grażyna Szałygo, po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Sej mu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 18 lipca 2011 r., skargi konstytucyjnej Krzysztofa Gad kowskiego o zbadanie zgodności art. 48 § 1 w związku z  art.  47 § 1 w  związku z  art.  465 § 1 w  związku z art. 459 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko deks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555) w zakresie, w jakim na skutek pominięcia prawodaw czego ustawodawcy wykluczają możliwość wniesie nia zażalenia na — wydane przez prokuratora nadzo rującego postępowanie lub prokuratora bezpośred nio przełożonego — postanowienie o wyłączeniu or ganu prowadzącego lub nadzorującego postępowa nie przygotowawcze oraz oskarżyciela publicznego, z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji, orzeka: Art. 48 § 1 w związku z art. 459 § 2 i art. 465 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowa nia karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.) w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości wniesienia zażale nia do sądu na wydane przez prokuratora bezpośred nio przełożonego postanowienie w przedmiocie wyłą czenia prokuratora prowadzącego postępowanie przygotowawcze, jest zgodny z art. 45 ust. 1, art. 77 ust.  2 oraz z art.  32 ust.  1 w  związku z art.  45 ust.  1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto postanawia: na podstawie art.  39 ust.  1 pkt  1 ustawy z  dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr  102, poz.  643, z  2000  r. Nr  48, poz.  552 i  Nr  53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z  2010  r. Nr  182, poz.  1228 i  Nr  197, poz.  1307 oraz z  2011  r. Nr  112, poz.  65

4) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na niedopuszczal ność wydania wyroku. Stanisław Biernat Mirosław Granat Adam Jamróz Stanisław Rymar Sławomira Wronkowska -Jaśkiewicz 935 WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 18 lipca 2011 r. sygn. akt SK 10/10

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-07-29
Data wydania: 2011-07-18
Data wejścia w życie: 2011-07-29
Data obowiązywania: 2011-07-29
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 156 poz. 935