Dz.U. 2011 nr 159 poz. 949

Dziennik Ustaw Nr 159 — 9345 — Poz. 949 Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierp nia 2010  r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 122

8) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb ustalania wysokości oraz poboru opłat za prze prowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa We wnętrznego, zwaną dalej „ABW”, albo Służbę Kontr wywiadu Wojskowego, zwaną dalej „SKW”, czynnoś ci z  zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, o  których mowa w  art.  48 ust.  3—6 oraz art.  50 ust. 1—4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, zwanej dalej „ustawą”.

§2.

1. Opłaty za przeprowadzenie czynności z za kresu bezpieczeństwa teleinformatycznego wynoszą:

1) za ocenę i  audyt bezpieczeństwa systemu telein formatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych w ramach akredytacji bez pieczeństwa teleinformatycznego systemu telein formatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych — równowartość 0,1 kwoty bazowej za godzinę pracy osoby dokonującej oce ny lub audytu, ale w sumie nie więcej niż równo wartość 50-krotności kwoty bazowej;

2) za badania i ocenę bezpieczeństwa środka ochro ny elektromagnetycznej przeznaczonego do ochrony informacji niejawnych o  klauzuli „pouf ne” lub wyższej w ramach procesu certyfikacji — równowartość 0,1 kwoty bazowej za godzinę pra cy osoby wykonującej badania lub ocenę, ale w sumie nie więcej niż równowartość 25-krotności kwoty bazowej;

3) za badania i ocenę bezpieczeństwa urządzenia lub narzędzia kryptograficznego przeznaczonego do ochrony informacji niejawnych w ramach procesu certyfikacji — równowartość 0,1 kwoty bazowej za godzinę pracy osoby wykonującej badania lub ocenę, ale w sumie nie więcej niż równowartość: a) 100-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony in formacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”, b) 75-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony infor macji niejawnych o klauzuli „tajne”, c) 50-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony infor macji niejawnych o klauzuli „poufne”, d) 25-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony infor macji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;

4) za badania i ocenę bezpieczeństwa urządzenia lub narzędzia przeznaczonego do ochrony informacji niejawnych realizującego zabezpieczenia teleinfor matyczne w ramach procesu certyfikacji — równo wartość 0,1 kwoty bazowej za godzinę pracy oso by wykonującej badania lub ocenę, ale w  sumie nie więcej niż równowartość: a) 100-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony in formacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”, b) 75-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony infor macji niejawnych o klauzuli „tajne”, c) 50-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony infor macji niejawnych o klauzuli „poufne”, d) 25-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony infor macji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;

5) za wydanie certyfikatu ochrony kryptograficznej, certyfikatu ochrony elektromagnetycznej, certyfi katu bezpieczeństwa teleinformatycznego lub świadectwa akredytacji bezpieczeństwa teleinfor matycznego — równowartość 0,25 kwoty bazowej.

2. Kwotę bazową stanowi kwota, o  której mowa w art. 53 ust. 5 pkt 2 ustawy.

§3.

1. ABW albo SKW, po przeprowadzeniu czyn ności, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1—4, wystawia rachunek podmiotowi, który wystąpił z  wnioskiem o  ich przeprowadzenie, zwanemu dalej „podmiotem zainteresowanym”.

2. W rachunku, o którym mowa w ust. 1, uwzględ nia się opłaty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1—4, oraz łączne koszty poniesione przez ABW albo SKW na przeprowadzenie czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1—4.

3. ABW albo SKW wystawia podmiotowi zaintere sowanemu rachunek za wydanie certyfikatu ochrony kryptograficznej, certyfikatu ochrony elektromagne tycznej, certyfikatu bezpieczeństwa teleinformatycz nego lub świadectwa akredytacji bezpieczeństwa tele informatycznego.

4. Podmiot zainteresowany wnosi kwoty wymie nione w rachunkach, o których mowa w ust. 1 i 3, na rachunek bankowy wskazany przez ABW albo SKW, w terminie 21 dni od daty doręczenia tych rachunków.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1) Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2005 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie przez służ bę ochrony państwa czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. Nr 200, poz. 1652), które traci moc z  dniem wejścia w  życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art.  189 ust.  1 ustawy z  dnia 5  sierpnia 2010  r. o  ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr  182, poz. 1228). 949 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-08-01
Data wydania: 2011-07-20
Data wejścia w życie: 2011-08-16
Data obowiązywania: 2011-08-16
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 159 poz. 949