Dz.U. 2011 nr 160 poz. 958

Dziennik Ustaw Nr 160 — 9371 — Poz. 958

958 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach Na podstawie art.  162 ustawy z  dnia 27 lipca 2005  r. — Prawo o  szkolnictwie wyższym (Dz.  U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę puje: §  1.  Postanowienia regulaminu studiów w  uczel niach określają:

1) czas trwania oraz organizację roku akademickiego, w tym terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć;

2) termin i  sposób podawania do wiadomości stu dentów planów studiów i programów kształcenia;

3) warunki i  tryb odbywania zajęć dydaktycznych, w  tym uzyskiwania zaliczeń i  składania egzami nów (w roku lub semestrze) oraz sposób i tryb od bywania i zaliczania studenckich praktyk zawodo wych;

4) stosowane skale ocen;

5) stosowane metody wyrażania osiągnięć studenta zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Aku mulacji Punktów (ECTS) oraz przenoszenie i uzna wanie zajęć zaliczonych przez studenta;

6) sposób informowania studentów o  uzyskanych wynikach egzaminów i zaliczeń;

7) warunki odbywania studiów według indywidual nego planu studiów i programu kształcenia;

8) tryb i warunki realizacji kształcenia w  ramach in dywidualnych studiów międzyobszarowych;

9) zakres i  warunki prowadzenia w  języku obcym zajęć dydaktycznych, sprawdzianów wiedzy lub umiejętności i  egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania w języku obcym prac dyplomo wych;

10) warunki skreślania studenta z  listy studentów, w  tym sposób stwierdzania niepodjęcia studiów, sposób i tryb stwierdzania braku postępów w na uce oraz formę składania rezygnacji ze studiów; 1

1) warunki przyznawania studentom urlopów od zajęć oraz usprawiedliwiania krótkotrwałej nie obecności na zajęciach, w tym czas trwania urlopu krótkoterminowego i długoterminowego; 1

2) warunki zmiany kierunku lub formy studiów; 1

3) warunki przeprowadzania egzaminu komisyjnego, w  tym skład komisji przeprowadzającej egzamin komisyjny oraz formy tego egzaminu, z uwzględ nieniem udziału w egzaminie obserwatora wska zanego przez studenta; 1

4) sposób i tryb udzielania warunkowego zezwolenia na podjęcie studiów w następnym roku lub seme strze; 1

5) warunki wznawiania studiów; 1

6) warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowe go i składania tego egzaminu oraz sposób oblicza nia ostatecznego wyniku studiów; 1

7) tryb przeprowadzania, na wniosek studenta lub promotora, otwartego egzaminu dyplomowego; 1

8) warunki ukończenia studiów. § 2. Regulamin studiów określa sposób dostoso wania organizacji i właściwej realizacji procesu dydak tycznego do szczególnych potrzeb studentów będą cych osobami niepełnosprawnymi, w tym dostosowa nia warunków odbywania studiów do rodzaju niepeł nosprawności. §  3.  Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 października 2011 r.3) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego z  dnia 8  czerwca 2006  r. w  sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczel niach niespełniających wymagań określonych w  art.  56 ust. 2 lub w art. 58 ust. 4 ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 120, poz. 832), które utraciło moc na podstawie art.  37 pkt  1 ustawy z  dnia 18 marca 2011  r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, usta wy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stop niach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455 i Nr 112, poz. 654).

1) Minister Nauki i  Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podsta wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego (Dz.  U. Nr 63, poz. 324).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz.  1043 i  Nr  227, poz.  1658, z  2007  r. Nr  80, poz.  542, Nr  120, poz.  818, Nr  176, poz.  1238 i  1240 i  Nr  180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i  Nr  127, poz.  857 oraz z  2011  r. Nr  45, poz.  235, Nr  84, poz. 455 i Nr 112, poz. 654.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-08-03
Data wydania: 2011-07-19
Data wejścia w życie: 2011-10-01
Data obowiązywania: 2011-10-01
Organ wydający: MIN. NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 160 poz. 958