Dz.U. 2011 nr 168 poz. 1000

Dziennik Ustaw Nr 168 — 9831 — Poz. 1000

1000 USTAWA z dnia 10 czerwca 2011 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r. Art.

1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Pre zydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w spra wie unikania podwójnego opodatkowania w  odnie sieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie między narodowym, podpisanej w  Londynie dnia 7 marca 2011 r. Art.

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-08-16
Data wydania: 2011-06-10
Data wejścia w życie: 2011-08-31
Data obowiązywania: 2011-08-31
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 168 poz. 1000