Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1036

Dziennik Ustaw Nr 173 — 10149 — Poz. 1036

Na podstawie art. 40 ust. 7 ustawy z dnia 12 paź dziernika 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015 i Nr 171, poz. 101

6) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) warunki otrzymywania świadczeń opieki zdrowot nej, o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004  r. o  świadczeniach opieki zdro wotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)), zwanych dalej „świadczeniami opieki zdrowot nej”, przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, o  których mowa w  art.  40 ust.  2 oraz art. 147e ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Stra ży Granicznej, zwanych dalej „funkcjonariusza mi”, w związku z urazami nabytymi podczas wyko nywania zadań poza granicami państwa;

2) sposób i tryb finansowania ponoszonych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej.

§2. Świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane funkcjonariuszom po przedstawieniu następujących dokumentów:

1) zaświadczenia o  stanie zdrowia, wystawionego nie później niż 30 dni przed dniem zgłoszenia się do świadczeniodawcy, a w przypadku niemożno ści przedstawienia zaświadczenia o stanie zdrowia dokumentacji medycznej potwierdzającej powsta nie urazu;

2) protokołu powypadkowego, sporządzonego przez komisję powypadkową powoływaną na podsta wie przepisów określających szczegółowe zasady i tryb ustalania okoliczności i przyczyn wypadków oraz sposób powoływania i postępowania komisji powypadkowej;

3) rozkazu personalnego o delegowaniu do czasowe go pełnienia służby poza granicami państwa. § 3. 

1. Świadczeniodawca, w  rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro wotnej finansowanych ze środków publicznych, otrzy muje środki publiczne za udzielone w danym miesiącu świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie mie sięcznego zestawienia oraz faktury, złożonych w  ter minie do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy zestawienie.

2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko, numer PESEL oraz datę urodzenia funkcjonariusza;

2) datę udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej;

3) rodzaj i  zakres udzielonego świadczenia opieki zdrowotnej oraz szczegółowy opis zastosowanego leczenia;

4) liczbę udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej;

5) datę wystawienia i numer faktury.

3. Środki publiczne są przekazywane świadczenio dawcy w  terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia pod względem merytorycznym i  finansowym dokumen tów, o których mowa w ust. 1.

4. Środki publiczne są przekazywane na rachunek świadczeniodawcy.

5. W przypadku dokonania korekty zestawień oraz faktur, o  których mowa w  ust.  1, świadczeniodawca składa oba dokumenty, wraz ze szczegółowym uza sadnieniem przyczyny sporządzenia korekty, nie zwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości.

6. W  przypadku konieczności dokonania zwrotu przekazanych wcześniej środków finansowych, wyni kającej z korekty, o której mowa w ust. 5, świadczenio dawca zwraca te środki, wraz z ustawowymi odsetka mi, na rachunek bankowy urzędu obsługującego mini stra właściwego do spraw wewnętrznych w terminie 7 dni od dnia sporządzenia korekty i wystawienia fak tury korygującej.

7. Środki, o których mowa w ust. 1, w części wyko rzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, świadczenio dawca zwraca, wraz z  ustawowymi odsetkami za okres pozostawania tych środków w dyspozycji świad czeniodawcy, na rachunek bankowy urzędu obsługu jącego ministra właściwego do spraw wewnętrznych w  terminie 7 dni od dnia stwierdzenia nieprawidło wości. 1036 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia łem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust.  2 pkt  3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegóło wego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2008  r. Nr  216, poz.  1367, Nr  225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz.  857, Nr  165, poz.  1116, Nr  182, poz.  1228, Nr  205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz.  1723 i  1725 oraz z  2011  r. Nr  45, poz.  235, Nr  73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887 i Nr 171, poz. 1016. Dziennik Ustaw Nr 173 — 10150 — Poz. 10368. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, świadcze niodawca składa w  wersji pisemnej i  na elektronicz nych nośnikach informacji.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z  dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w związ ku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 158, poz. 1332), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 164, poz. 1108).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-08-22
Data wydania: 2011-07-29
Data wejścia w życie: 2011-09-06
Data obowiązywania: 2011-09-06
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1036