Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1038

Dziennik Ustaw Nr 174 — 10174 — Poz. 1038 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 

1. Ustawa określa organizację i zadania samo rządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz pra wa i obowiązki jego członków. Art. 

2.

1. Samorząd zawodowy pielęgniarek i po łożnych, zwany dalej „samorządem”, reprezentuje osoby wykonujące zawody pielęgniarki i położnej oraz sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

2. Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swo ich zadań i podlega tylko przepisom prawa.

3. Przynależność pielęgniarek i  położnych do samorządu jest obowiązkowa.

4. Jednostkami organizacyjnymi samorządu po siadającymi osobowość prawną są:

1) Naczelna Izba Pielęgniarek i  Położnych, zwana dalej „Naczelną Izbą”;

2) okręgowe izby pielęgniarek i  położnych, zwane dalej „okręgowymi izbami”. Art. 

3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) izbie — należy przez to rozumieć okręgową izbę oraz Naczelną Izbę;

2) radzie — należy przez to rozumieć okręgową radę pielęgniarek i  położnych oraz Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych;

3) okręgowym zjeździe, okręgowej radzie, okręgo wym sądzie i okręgowym rzeczniku — należy przez to rozumieć odpowiednio: okręgowy zjazd pielęg niarek i  położnych, okręgową radę pielęgniarek i  położnych, okręgowy sąd pielęgniarek i  położ nych oraz okręgowego rzecznika odpowiedzial ności zawodowej;

4) Krajowym Zjeździe, Naczelnej Radzie, Naczelnym Sądzie i  Naczelnym Rzeczniku — należy przez to rozumieć odpowiednio: Krajowy Zjazd Pielęgnia rek i Położnych, Naczelną Radę Pielęgniarek i Po łożnych, Naczelny Sąd Pielęgniarek i  Położnych oraz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Za wodowej;

5) rzeczniku odpowiedzialności zawodowej — należy przez to rozumieć okręgowego rzecznika odpowie dzialności zawodowej i  Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;

6) sądzie pielęgniarek i położnych — należy przez to rozumieć okręgowy sąd pielęgniarek i położnych oraz Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych;

7) zawodzie — należy przez to rozumieć zawód pielęgniarki lub położnej;

8) państwie członkowskim Unii Europejskiej — należy przez to rozumieć również państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o  Wolnym Handlu (EFTA) — stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederację Szwajcarską;

9) obywatelach państw członkowskich Unii Europej skiej — należy przez to rozumieć obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw człon kowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o  Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcar skiej, członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wy jeździe z tego terytorium obywateli państw człon kowskich Unii Europejskiej i  członków ich rodzin (Dz.  U. Nr  144, poz.  1043, z  późn. zm.2)) oraz obywateli państw trzecich posiadających zezwole nie na pobyt rezydenta długoterminowego WE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.3));

10) podmiocie leczniczym — należy przez to rozumieć podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 i Nr 149, poz. 887). Rozdział 2 Zadania i zasady działania samorządu Art. 

4.

1. Zadaniami samorządu są w szczególnoś ci:

1) sprawowanie pieczy nad należytym wykonywa niem zawodów;

2) ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodo wej oraz sprawowanie nadzoru nad ich przestrze ganiem;

3) ustalanie standardów zawodowych i  standardów kwalifikacji zawodowych obowiązujących na po szczególnych stanowiskach pracy; 1038 USTAWA z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych1)

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z  dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2007  r. Nr  120, poz.  818, z  2008  r. Nr  216, poz.  1367, z 2010 r. Nr 81, poz. 531 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 532.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2007  r. Nr  120, poz.  818 i  Nr  165, poz.  1170, z  2008  r. Nr  70, poz.  416, Nr  180, poz.  1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 95, poz. 790, z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 96, poz. 620 i Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 131, poz. 764. Dziennik Ustaw Nr 174 — 10175 — Poz. 1038

4) współdziałanie w  ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa;

5) integrowanie środowiska pielęgniarek i  położ nych;

6) obrona godności zawodowej;

7) reprezentowanie i ochrona zawodów;

8) zajmowanie stanowiska w  sprawach stanu zdro wia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia;

9) edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.

2. Samorząd wykonuje swoje zadania w szczegól ności przez:

1) stwierdzanie i przyznawanie prawa wykonywania zawodu;

2) prowadzenie rejestrów na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z  dnia 15 lipca 2011  r. o  zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039);

3) opiniowanie i  przedstawianie wniosków w  spra wie warunków wykonywania zawodów;

4) opiniowanie warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych;

5) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształce nia zawodowego;

6) prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęg niarek i położnych;

7) przewodniczenie i  uczestnictwo jego przedstawi cieli w  komisjach konkursowych na kierownicze stanowiska pielęgniarskie lub położnicze oraz na inne stanowiska kierownicze w podmiotach leczni czych, o ile odrębne przepisy przewidują taki obo wiązek;

8) opiniowanie projektów aktów normatywnych w  zakresie dotyczącym ochrony zdrowia i  zasad organizacji opieki zdrowotnej;

9) opiniowanie programów kształcenia zawodowe go;

10) orzekanie w  zakresie odpowiedzialności zawodo wej; 1

1) prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej lub badawczej; 1

2) udzielanie informacji na temat uznawania kwalifi kacji zawodowych, uregulowań prawnych doty czących ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecz nych oraz zasad etyki zawodowej w zakresie nie zbędnym do wykonywania zawodu; 1

3) współpracę z  towarzystwami naukowymi, szkoła mi wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowy mi w kraju i za granicą; 1

4) współpracę z  organami administracji publicznej, samorządami i organizacjami pielęgniarek i położ nych za granicą oraz samorządem innych zawo dów medycznych w kraju; 1

5) organizowanie i  prowadzenie instytucji samo pomocowych i  innych form pomocy materialnej dla pielęgniarek i położnych; 1

6) zarządzanie majątkiem własnym; 1

7) prowadzenie działalności wydawniczej; 1

8) uznawanie kwalifikacji pielęgniarek i  położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 1

9) wykonywanie innych zadań określonych w odręb nych przepisach.

3. W celu wykonywania zadania, o którym mowa w ust. 2 pkt 12, Naczelna Izba może tworzyć w porozu mieniu z  ministrem właściwym do spraw zdrowia ośrodki informacyjno-edukacyjne.

4. Uprawnienia samorządu wymienione w  ust.  2 pkt 3 nie naruszają uprawnień związków zawodowych wynikających z odrębnych przepisów. Art. 

5.

1. Członkami samorządu są pielęgniarki i położne, które mają stwierdzone lub przyznane pra wo wykonywania zawodu i  są wpisane do rejestru prowadzonego przez właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu okręgową radę.

2. Pielęgniarka i położna stają się członkami samo rządu z dniem wpisania do rejestru, o którym mowa w ust. 1.

3. Pielęgniarka i położna przestają być członkami samorządu z dniem wykreślenia z  rejestru, o którym mowa w ust. 1.

4. W razie zgłoszenia zamiaru wykonywania zawo du na obszarze działania dwóch lub więcej okręgo wych izb pielęgniarka i położna są obowiązane doko nać wyboru okręgowej izby, której będą członkami.

5. W  przypadku zamiaru rozpoczęcia wykonywa nia zawodu na obszarze innej okręgowej izby, a także w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli w wyniku tego miałoby dojść do zmiany dotychczasowej okrę gowej izby, pielęgniarka i  położna składają wniosek o  wykreślenie ich z  rejestru dotychczasowej okręgo wej izby wraz z  informacją o  dokonanym wyborze okręgowej izby, której chcą zostać członkami.

6. Po otrzymaniu uchwały o wykreśleniu z rejestru z dotychczasowej okręgowej izby pielęgniarka i położ na składają wniosek o wpis do rejestru wybranej przez siebie okręgowej izby.

7. W  przypadku wykonywania zawodu wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pielęgniar ka i położna składają wniosek o wykreślenie z rejestru wraz z informacją o miejscu wykonywania zawodu. Art. 

6.

1. Organami Naczelnej Izby są:

1) Krajowy Zjazd;

2) Naczelna Rada;

3) Naczelna Komisja Rewizyjna;

4) Naczelny Sąd;

5) Naczelny Rzecznik.

2. Siedzibą Naczelnej Izby i  jej organów jest mia sto stołeczne Warszawa. Art. 

7.

1. Organami okręgowej izby są:

1) okręgowy zjazd; Dziennik Ustaw Nr 174 — 10176 — Poz. 1038

2) okręgowa rada;

3) okręgowa komisja rewizyjna;

4) okręgowy sąd;

5) okręgowy rzecznik.

2. Okręgową izbę tworzą pielęgniarki i  położne wpisane do rejestru pielęgniarek i położnych prowa dzonego przez okręgową radę.

3. Obszar działania poszczególnych okręgowych izb, ich liczbę i siedziby ustala Naczelna Rada na wnio sek właściwych okręgowych zjazdów. Art. 

8.

1. Kadencja organów izby trwa 4 lata. Orga ny te działają do czasu pierwszego posiedzenia nowo wybranych organów.

2. Wyboru zastępcy rzecznika odpowiedzialności zawodowej dokonuje się na okres kadencji rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Zastępca rzecznika odpowiedzialności zawodowej pełni funkcję do czasu wyboru nowego zastępcy rzecznika odpowiedzialnoś ci zawodowej.

3. Funkcję:

1) przewodniczącego okręgowej rady, wiceprzewod niczącego okręgowej rady, skarbnika okręgowej rady, przewodniczącego komisji rewizyjnej, prze wodniczącego sądu pielęgniarek i  położnych, okręgowego rzecznika oraz sekretarza okręgowej rady,

2) Prezesa Naczelnej Rady, Wiceprezesa Naczelnej Rady, Skarbnika Naczelnej Rady, Przewodniczące go Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczące go Naczelnego Sądu, Naczelnego Rzecznika oraz Sekretarza Naczelnej Rady — można nieprzerwanie pełnić nie dłużej niż przez 2  następujące po sobie kadencje; pełnienie danej funkcji dłużej niż przez 24 miesiące w danej kadencji przyjmuje się za pełnienie jej przez pełną kadencję. Art. 

9.

1. W  sprawach wynikających z  przepisów prawa organy kolegialne izb podejmują uchwały. Po podjęciu uchwały organy izby są obowiązane do nie zwłocznego sporządzenia jej tekstu na piśmie.

2. Uchwały, o których mowa w ust. 1, są podejmo wane zwykłą większością głosów, w obecności co naj mniej połowy członków danego organu.

3. Uchwałę okręgowej rady lub uchwałę Naczelnej Rady podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodni czący oraz członek rady i odpowiednio Prezes Naczel nej Rady lub Wiceprezes oraz członek prezydium.

4. W  sprawach wynikających z  przepisów prawa organy samorządu mają prawo do używania wizerun ku orła, określonego na podstawie przepisów o godle, barwach i  hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Art. 

10.

1. Organy kolegialne izb podejmujące da ną uchwałę są obowiązane przekazywać ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w terminie 21 dni od dnia ich podjęcia, uchwały dotyczące:

1) r egulaminu wyborów do organów izb;

2) regulaminów organów izb;

3) wyborów osób na funkcje w organach izb;

4) reprezentowania izb przez osoby pełniące funkcje w ich organach.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia może za skarżyć do Sądu Najwyższego pod zarzutem niezgod ności z  prawem uchwałę organu izby w  terminie 3  miesięcy od dnia jej otrzymania. Do rozpoznania skargi stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964  r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz.  U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.4)) o postępowaniu niepro cesowym.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i  242, z 1985  r. Nr 20, poz. 86, z 1987  r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz.  348, Nr  75, poz.  471, Nr  102, poz.  643, Nr  117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz.  934, Nr  140, poz.  940 i  Nr  141, poz.  944, z  1998  r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz.  665, Nr  73, poz.  852, Nr  94, poz.  1037, Nr  114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr  4, poz.  27, Nr  49, poz.  508, Nr  63, poz.  635, Nr  98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i  Nr  138, poz.  1546, z  2002  r. Nr  25, poz.  253, Nr  26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i  1070, Nr  129, poz.  1102, Nr  153, poz.  1271, Nr  219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003  r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr  236, poz.  2356 i  Nr  237, poz.  2384, z  2005  r. Nr  13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr  169, poz.  1413 i  1417, Nr  172, poz.  1438, Nr  178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr  226, poz.  1656 i  Nr  235, poz.  1699, z  2007  r. Nr  7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr  121, poz.  831, Nr  123, poz.  849, Nr  176, poz.  1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845, z  2008  r. Nr 59, poz.  367, Nr 96, poz.  609 i  619, Nr 110, poz.  706, Nr  116, poz.  731, Nr  119, poz.  772, Nr  120, poz.  779, Nr  122, poz.  796, Nr  171, poz.  1056, Nr  220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, poz. 1547 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz.  592 i  593, Nr  131, poz.  1075, Nr  179, poz.  1395 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7, poz. 45, Nr 40, poz. 229, Nr 108, poz. 684, Nr 109, poz. 724, Nr 125, poz.  842, Nr  152, poz.  1018, Nr  155, poz.  1037, Nr  182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307, Nr 215, poz. 1418, Nr 217, poz. 1435 i Nr 241, poz. 1621 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 482, Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 735, Nr 138, poz. 806 i 807, Nr 144, poz. 854 i Nr 149, poz. 887. Dziennik Ustaw Nr 174 — 10177 — Poz. 1038

3. Sąd Najwyższy utrzymuje zaskarżoną uchwałę w mocy lub ją uchyla i przekazuje sprawę do ponow nego rozpoznania właściwemu organowi samorządu, ustalając wytyczne co do sposobu jej załatwienia.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia w celu rea lizacji uprawnienia, o  którym mowa w  ust.  2, lub w  przypadku nienadesłania uchwały, o  której mowa w ust. 1, ma prawo zwrócić się do organu izby z żąda niem przekazania podjętej przez ten organ uchwały. Organ izby przekazuje uchwałę w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia może zwrócić się do Krajowego Zjazdu lub do Naczelnej Rady o  podjęcie uchwały w  sprawie należącej do właściwości samorządu.

6. Wniosek, o  którym mowa w  ust.  5, powinien rozpatrzyć najbliższy Krajowy Zjazd, a Naczelna Rada — na najbliższym posiedzeniu, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jego wpływu.

7. Przepisów ust. 1—6 nie stosuje się do uchwał:

1) podejmowanych w postępowaniu w zakresie od powiedzialności zawodowej pielęgniarek i  położ nych;

2) do których na podstawie odrębnych przepisów stosuje się przepisy ustawy z  dnia 14  czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjne go (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.5)), odnoszące się do decyzji administracyjnych. Rozdział 3 Prawa i obowiązki członków samorządu Art. 1

1.

1. Członkowie samorządu mają prawo:

1) wybierać i  być wybierani do organów izb, z  za strzeżeniem art. 12 oraz art. 13 ust. 2—4;

2) korzystać z  pomocy izb w  zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ochrony właściwych warunków wykonywania zawodu;

3) korzystać z ochrony i pomocy prawnej izb;

4) korzystać z  innych świadczeń izb i  działalności samopomocowej.

2. Członkowie samorządu są obowiązani:

1) postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz zasadami wykonywania zawodu określonymi w  ustawie z  dnia 15 lipca 2011  r. o  zawodach pielęgniarki i położnej;

2) sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe;

3) przestrzegać uchwał organów izb;

4) regularnie opłacać składkę członkowską;

5) aktualizować dane w rejestrze pielęgniarek i reje strze położnych. Art.  1

2.

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby, z wyjątkiem członków:

1) wobec których orzeczono zakaz pełnienia funkcji z  wyboru w  organach samorządu na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 5 lub zawieszonych w prawie wy konywania zawodu na podstawie art.  60 ust.  1 pkt 7 lub

2) wobec których sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych lub środek karny polegający na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wydał postanowienie o  zastosowaniu środka zapobiegawczego w  po staci zawieszenia wykonywania zawodu.

2. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby, z wyjątkiem członków:

1) zawieszonych w prawie wykonywania zawodu na podstawie art.  27 ust.  4 ustawy z  dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej lub

2) wobec których sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych lub środek karny polegający na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wydał postanowienie o  zastosowaniu środka zapobiegawczego w  po staci zawieszenia wykonywania zawodu, lub

3) skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za po pełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskar żenia publicznego, lub

4) ukaranych jedną z  kar wymienionych w  art.  60 ust. 1 pkt 2—8 — do czasu upływu terminu zatarcia kary lub upływu terminu, na który został orzeczony środek zabezpie czający.

3. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje człon kom izb, którzy za okres co najmniej jednego roku w okresie ostatnich pięciu lat przed wyborami nie wy konali obowiązku opłacenia składki członkowskiej, do dnia opłacenia tej składki. Art. 1

3.

1. Wybory do organów izby odbywają się w  głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

2. W wyborach przeprowadzanych w trakcie okrę gowego zjazdu i  Krajowego Zjazdu uczestniczą wy łącznie delegaci na dany zjazd.

3. Do pełnienia funkcji rzecznika odpowiedzialnoś ci zawodowej, jego zastępcy oraz członków sądów pielęgniarek i  położnych mogą kandydować pielęg niarki i położne wykonujące zawód nieprzerwanie co najmniej od 10 lat.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2001  r. Nr  49, poz.  509, z  2002  r. Nr  113, poz.  984, Nr  153, poz.  1271 i  Nr  169, poz.  1387, z 2003  r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004  r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr  195, poz.  1501 i  Nr  216, poz.  1676, z  2010  r. Nr  40, poz.  230, Nr  167, poz.  1131, Nr  182, poz.  1228 i  Nr  254, poz.  1700 oraz z  2011  r. Nr  6, poz.  18, Nr  34, poz.  173 i Nr 106, poz. 622. Dziennik Ustaw Nr 174 — 10178 — Poz. 1038

4. Członkowie sądu pielęgniarek i położnych, okrę gowej komisji rewizyjnej, Naczelnej Komisji Rewizyj nej, rzecznik odpowiedzialności zawodowej i jego za stępcy nie mogą być członkami innego organu samo rządu, z  wyjątkiem okręgowego zjazdu i  Krajowego Zjazdu.

5. W  razie wygaśnięcia mandatu okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej przed upły wem kadencji lub niemożności sprawowania funkcji do czasu wyboru nowego rzecznika funkcję tę pełni jeden z  zastępców wyznaczony przez Naczelnego Rzecznika.

6. W  razie wygaśnięcia mandatu Naczelnego Rzecznika przed upływem kadencji lub niemożności sprawowania funkcji do czasu wyboru nowego rzecz nika funkcję tę pełni jeden z  zastępców wyznaczony przez Naczelny Sąd.

7. Funkcji zastępcy rzecznika odpowiedzialności zawodowej nie można pełnić w  przypadkach, o  któ rych mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1—4 i 6—8.

8. Zastępca rzecznika odpowiedzialności zawodo wej zostaje zawieszony w  pełnieniu swojej funkcji w  razie wszczęcia przeciwko niemu postępowania w  sprawie umyślnego popełnienia przestępstwa ści ganego z  oskarżenia publicznego lub postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej. Art. 1

4.

1. Mandat w organie izby przed upływem kadencji wygasa wskutek:

1) wykreślenia z  rejestru pielęgniarek i  położnych prowadzonego przez okręgową radę;

2) odwołania przez organ, który dokonał wyboru;

3) ukarania jedną z kar wymienionych w art. 60 ust. 1 pkt 2—8;

4) zawieszenia w  prawie wykonywania zawodu na podstawie art.  27 ust.  4 ustawy z  dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;

5) odwołania składu organu;

6) prawomocnego orzeczenia przez sąd środka kar nego pozbawienia praw publicznych lub środka karnego polegającego na zakazie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej albo prawomoc nego orzeczenia przez sąd środka zabezpieczające go polegającego na zawieszeniu w wykonywaniu zawodu;

7) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popeł nione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

8) niewykonania obowiązku opłacenia składki człon kowskiej za okres jednego roku;

9) zrzeczenia się mandatu;

10) śmierci.

2. Mandat w organie izby ulega zawieszeniu w ra zie wszczęcia przeciwko osobie go sprawującej postę powania w sprawie umyślnego popełnienia przestęp stwa ściganego z  oskarżenia publicznego. Mandat członków sądów pielęgniarek i położnych oraz rzecz nika odpowiedzialności zawodowej ulega zawieszeniu również w przypadku wszczęcia przeciwko osobie go sprawującej postępowania w  przedmiocie odpowie dzialności zawodowej.

3. Wykreślenie z  prowadzonego przez okręgową izbę rejestru pielęgniarek i położnych z powodu prze niesienia się na obszar działania innej izby powoduje utratę mandatu wyłącznie w organie okręgowej izby, której pielęgniarka lub położna była członkiem. Art. 1

5.

1. Członkowie organów izby pełnią swoje obowiązki nieodpłatnie.

2. Krajowy Zjazd ustala wykaz funkcji w organach izby, których pełnienie może być wynagradzane.

3. Naczelna Rada ustala zasady wynagradzania osób pełniących obowiązki na stanowiskach określo nych w ust. 2.

4. Wysokość wynagrodzenia dla członków orga nów Naczelnej Izby ustala Naczelna Rada, a dla człon ków organów okręgowej izby — okręgowa rada. Art.  1

6.

1. Na wniosek okręgowej rady albo jej przewodniczącego lub Naczelnej Rady albo jej Preze sa pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pra cownika będącego członkiem organu izby lub wyko nującego czynności na rzecz izby, bez prawa do wyna grodzenia.

2. Naczelna Rada określa zasady i tryb kompensa cji wynagrodzenia przez organy samorządu na czas zwolnień od pracy, o których mowa w ust. 1, oraz tryb zwrotu kosztów podróży i  innych uzasadnionych wy datków poniesionych przez członka w związku z wyko nywaniem czynności na rzecz izby, biorąc pod uwagę przepisy wydane na podstawie art.  775 § 2 ustawy z  dnia 26 czerwca 1974  r. — Kodeks pracy (Dz.  U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.6)).

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  1998  r. Nr  106, poz.  668 i  Nr  113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr  43, poz.  489, Nr  107, poz.  1127 i  Nr  120, poz.  1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr  99, poz.  1075, Nr  111, poz.  1194, Nr  123, poz.  1354, Nr  128, poz.  1405 i  Nr  154, poz.  1805, z  2002  r. Nr  74, poz.  676, Nr  135, poz.  1146, Nr  196, poz.  1660, Nr  199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i  Nr  213, poz.  2081, z  2004  r. Nr  96, poz.  959, Nr  99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr  217, poz.  1587 i  Nr  221, poz.  1615, z  2007  r. Nr  64, poz.  426, Nr  89, poz.  589, Nr  176, poz.  1239, Nr  181, poz.  1288 i  Nr  225, poz.  1672, z  2008  r. Nr  93, poz.  586, Nr  116, poz.  740, Nr  223, poz.  1460 i  Nr  237, poz.  1654, z 2009  r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr  135, poz.  912, Nr  182, poz.  1228, Nr  224, poz.  1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855 i Nr 149, poz. 887. Dziennik Ustaw Nr 174 — 10179 — Poz. 1038 Art. 1

7.

1. Pracodawca nie może, bez zgody właści wej rady, wypowiedzieć lub rozwiązać umowy o pracę ani wypowiedzieć warunków pracy lub płacy pielęg niarce lub położnej:

1) będącej członkiem organu izby, o  którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2—5 i art. 7 ust. 1 pkt 2—5,

2) pełniącej funkcję zastępcy rzecznika odpowiedzial ności zawodowej — w czasie jej pełnienia oraz w okresie jednego roku po ustaniu kadencji.

2. Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy bez zgody właściwej rady, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 43 ustawy z dnia 26 czerw ca 1974 r. — Kodeks pracy. Rozdział 4 Organy Naczelnej Izby Art. 1

8. Najwyższym organem Naczelnej Izby jest Krajowy Zjazd. Art. 1

9.

1. W Krajowym Zjeździe biorą udział dele gaci wybrani przez okręgowe zjazdy oraz, z  głosem doradczym, niebędące delegatami osoby pełniące funkcje w ustępujących organach Naczelnej Izby wy mienionych w art. 6 ust. 1 pkt 2—5.

2. Liczbę delegatów z poszczególnych okręgowych izb określa Naczelna Rada.

3. Krajowy Zjazd zwołuje Naczelna Rada co 4 lata.

4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd zwołuje Naczelna Rada:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek Naczelnej Komisji Rewizyjnej;

3) na wniosek co najmniej 1/3 okręgowych rad.

5. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd zwołuje się w ter minie 3 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku. Art. 

20. Krajowy Zjazd, w drodze uchwały, w szcze gólności:

1) określa zasady etyki zawodowej;

2) zajmuje stanowisko w sprawie kierunków rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa;

3) przyjmuje program działania samorządu;

4) określa regulaminy organów Naczelnej Izby i  ra mowe regulaminy organów okręgowych izb;

5) ustala regulamin wyborów do organów izb oraz tryb odwoływania ich członków;

6) ustala liczbę członków organów Naczelnej Izby i liczbę zastępców Naczelnego Rzecznika;

7) wybiera Prezesa i pozostałych członków Naczelnej Rady, Przewodniczącego i  pozostałych członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej i  Naczelnego Sądu oraz Naczelnego Rzecznika i jego zastępców;

8) uchwala zasady gospodarki finansowej Naczelnej Izby;

9) uchwala szczegółowy sposób przeprowadzania wizytacji, w tym sposób wyboru osób wykonują cych czynności wizytacyjne;

10) rozpatruje i  zatwierdza sprawozdania organów Naczelnej Izby; 1

1) określa wysokość i  częstotliwość wpłat składki członkowskiej oraz zasady jej podziału; 1

2) udziela absolutorium Naczelnej Radzie. Art. 2

1.

1. W skład Naczelnej Rady wchodzą:

1) Prezes Naczelnej Rady;

2) członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd;

3) przewodniczący okręgowych rad.

2. Naczelna Rada wybiera spośród swoich człon ków Prezydium.

3. Prezydium Naczelnej Rady stanowią Prezes i wybrani przez Naczelną Radę Wiceprezesi, Sekretarz, Skarbnik i członkowie.

4. Prezydium działa w  imieniu Naczelnej Rady w  sprawach określonych jej uchwałą, z  wyjątkiem uchwalenia budżetu organów Naczelnej Izby. Art.  2

2.

1. Naczelna Rada kieruje działalnością samorządu w  okresie między Krajowymi Zjazdami, w szczególności:

1) wykonuje uchwały Krajowego Zjazdu;

2) analizuje i opiniuje kierunki rozwoju ochrony zdro wia;

3) przygotowuje wnioski dotyczące zasad etyki zawo dowej;

4) ustala standardy zawodowe i standardy kwalifika cji zawodowych obowiązujące na poszczególnych stanowiskach pracy;

5) określa zasady wykonywania obowiązku dotyczą cego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawo dowych przez pielęgniarki i położne;

6) reprezentuje samorząd, w tym w ustalaniu warun ków umów związanych z  przekazywaniem przez ministra właściwego do spraw zdrowia środków finansowych na realizację zadań określonych w art. 91 ust. 1;

7) rozpatruje odwołania od uchwał okręgowych rad;

8) uchwala budżet organów Naczelnej Izby;

9) podejmuje uchwały w  innych sprawach należą cych do samorządu, niezastrzeżonych dla innych organów; Dziennik Ustaw Nr 174 — 10180 — Poz. 1038

10) ustala wzory pieczęci organów samorządu; 1

1) prowadzi Centralny Rejestr Pielęgniarek i  Położ nych; 1

2) opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczą cych ochrony zdrowia i  zasad organizacji opieki zdrowotnej oraz zawodów medycznych.

2. Naczelna Rada może powoływać stałe lub do raźne komisje lub zespoły robocze.

3. Naczelna Rada może zwrócić się do okręgowej rady o podjęcie uchwały w określonej sprawie należą cej do zakresu jej działania. Uchwała okręgowej rady powinna być podjęta w  terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia uchwały Naczelnej Rady.

4. Naczelna Rada uchyla uchwałę okręgowej rady sprzeczną z prawem, regulaminem wydanym na pod stawie ustawy lub uchwałą wyższego organu. Art. 2

3. W posiedzeniach Naczelnej Rady i jej pre zydium mają prawo uczestniczyć, z  głosem dorad czym, Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Naczelnego Sądu oraz Naczelny Rzecznik. Art. 2

4. Naczelna Komisja Rewizyjna:

1) kontroluje działalność finansową i  gospodarczą Naczelnej Rady;

2) przedstawia Krajowemu Zjazdowi sprawozdanie wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Na czelnej Rady;

3) przedstawia Naczelnej Radzie corocznie informa cje o wynikach przeprowadzonych kontroli;

4) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych komisji rewizyjnych. Art. 2

5. Naczelny Sąd:

1) rozpoznaje sprawy z  zakresu odpowiedzialności zawodowej;

2) rozpatruje zażalenia w  przypadkach przewidzia nych w ustawie;

3) dokonuje wyboru zastępców Przewodniczącego Naczelnego Sądu spośród członków tego Sądu;

4) składa Naczelnej Radzie okresowe informacje o stanie spraw z zakresu odpowiedzialności zawo dowej;

5) składa Krajowemu Zjazdowi sprawozdanie kaden cyjne;

6) rozpoznaje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów;

7) orzeka o wznowieniu postępowania w przedmio cie odpowiedzialności zawodowej;

8) przeprowadza szkolenia dla składów okręgowych sądów. Art. 2

6.

1. Naczelny Rzecznik:

1) prowadzi postępowanie w  sprawach odpowie dzialności zawodowej;

2) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych rzeczników;

3) sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądem pielęg niarek i położnych;

4) rozpatruje zażalenia w  przypadkach przewidzia nych w ustawie;

5) rozpatruje skargi na przewlekłość postępowania okręgowych rzeczników;

6) składa Krajowemu Zjazdowi sprawozdanie ze swojej działalności;

7) szkoli okręgowych rzeczników i  ich zastępców w zakresie odpowiedzialności zawodowej;

8) prowadzi działalność prewencyjną w zakresie wy kroczeń zawodowych i postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej.

2. Z tytułu sprawowanego nadzoru oraz w ramach rozpatrywania skarg na przewlekłość postępowania Naczelny Rzecznik może:

1) zaznajamiać się z materiałami zbieranymi w toku postępowania oraz z  zamierzeniami prowadzące go postępowanie okręgowego rzecznika;

2) wskazywać kierunki postępowania;

3) składać okręgowemu zjazdowi sprawozdanie z działalności właściwego okręgowego rzecznika. Rozdział 5 Organy okręgowej izby Art. 2

7. Najwyższym organem okręgowej izby jest okręgowy zjazd. Art. 2

8.

1. W okręgowym zjeździe uczestniczą dele gaci wybrani w rejonach obejmujących swoim zasię giem część obszaru działania izby.

2. Zasady podziału izby na rejony oraz liczbę dele gatów biorących udział w okręgowym zjeździe ustala okręgowa rada na podstawie prowadzonych reje strów.

3. W  okręgowym zjeździe mogą uczestniczyć, z  głosem doradczym, niebędące delegatami osoby pełniące funkcje w ustępujących organach okręgowej izby wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 2—5. Art. 2

9.

1. Okręgowy zjazd odbywa się raz w roku i jest zwoływany przez okręgową radę.

2. Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje okręgo wa rada:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek Naczelnej Rady; Dziennik Ustaw Nr 174 — 10181 — Poz. 1038

3) na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej;

4) na wniosek co najmniej 1/5 członków okręgowej izby.

3. Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje się w ter minie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku. Art.  30. Okręgowy zjazd, w  drodze uchwały, w szczególności:

1) ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala roczny budżet;

2) rozpatruje i  zatwierdza roczne i  kadencyjne spra wozdania z  działalności okręgowej rady, okręgo wej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu i  okrę gowego rzecznika;

3) ustala liczbę członków oraz szczegółową organiza cję, zasady i tryb działania organów izby;

4) wybiera przewodniczącego i  pozostałych człon ków okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej i  okręgowego sądu oraz okręgowego rzecznika i jego zastępców;

5) wybiera delegatów na Krajowy Zjazd;

6) odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji;

7) udziela absolutorium ustępującej okręgowej radzie;

8) podejmuje uchwały w sprawach istotnych dla za wodów pielęgniarki i położnej oraz w innych spra wach objętych zakresem działania okręgowej izby. Art. 3

1. Okręgowa rada kieruje działalnością okrę gowej izby i wykonuje zadania samorządu na obsza rze działania izby, w szczególności:

1) wykonuje uchwały okręgowego zjazdu;

2) stwierdza oraz przyznaje prawo wykonywania za wodu;

3) prowadzi rejestr pielęgniarek i rejestr położnych;

4) powołuje komisje i zespoły problemowe i kieruje ich pracą;

5) prowadzi bieżące sprawy izby i wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę;

6) składa roczne i kadencyjne sprawozdania z działal ności oraz z wykonania budżetu przed okręgowym zjazdem;

7) współpracuje z terenowymi organami administra cji rządowej oraz z jednostkami samorządu teryto rialnego. Art.  3

2.

1. W  skład prezydium okręgowej rady wchodzą przewodniczący okręgowej rady wybrany przez okręgowy zjazd oraz wybrani przez okręgową ra dę spośród jej członków wiceprzewodniczący, sekre tarz, skarbnik i członkowie.

2. Prezydium działa w  imieniu okręgowej rady w  sprawach określonych jej uchwałą, z  wyjątkiem spraw określonych w art. 31 pkt 6.

3. W posiedzeniach okręgowej rady i jej prezydium mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, prze wodniczący okręgowej komisji rewizyjnej, przewodni czący okręgowego sądu oraz okręgowy rzecznik. Art. 3

3. Okręgowa komisja rewizyjna:

1) kontroluje działalność finansową i  gospodarczą okręgowej rady;

2) składa sprawozdania okręgowemu zjazdowi i Na czelnej Komisji Rewizyjnej;

3) występuje z  wnioskiem w  sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie. Art. 3

4. Okręgowy sąd:

1) rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności za wodowej wniesione przez okręgowego rzecznika;

2) dokonuje wyboru zastępców przewodniczącego okręgowego sądu spośród członków tego sądu;

3) składa okręgowej radzie okresowe informacje o stanie prowadzonych spraw;

4) składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania. Art. 3

5.

1. Okręgowy rzecznik:

1) prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej;

2) sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami pie lęgniarek i położnych;

3) składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności;

4) organizuje dla członków samorządu szkolenia z za kresu odpowiedzialności zawodowej.

2. Zastępca okręgowego rzecznika odpowiedzial ności zawodowej działa w imieniu i na rzecz okręgo wego rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Rozdział 6 Odpowiedzialność zawodowa Art. 3

6.

1. Członkowie samorządu podlegają odpo wiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej lub przepisów dotyczących wykonywania zawodu, zwane dalej „przewinieniem zawodowym”.

2. Odpowiedzialności zawodowej, o której mowa w ust. 1, podlegają także obywatele państw członkow skich Unii Europejskiej wykonujący czasowo i okazjo nalnie zawód pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dziennik Ustaw Nr 174 — 10182 — Poz. 1038 Art.  3

7. Postępowanie w  przedmiocie odpowie dzialności zawodowej o ten sam czyn toczy się nieza leżnie od postępowania karnego w  sprawie o  prze stępstwo, postępowania w sprawie o wykroczenie lub postępowania dyscyplinarnego wszczętego w  jed nostce organizacyjnej, w  której przepisy szczególne przewidują takie postępowanie. Może jednak być ono zawieszone do czasu ukończenia postępowania karne go w  sprawie o  przestępstwo lub postępowania w sprawie o wykroczenie. Art. 3

8.

1. Postępowanie w przedmiocie odpowie dzialności zawodowej obejmuje:

1) czynności sprawdzające;

2) postępowanie wyjaśniające;

3) postępowanie przed sądem pielęgniarek i  położ nych;

4) postępowanie wykonawcze.

2. Celem czynności sprawdzających jest zbadanie okoliczności koniecznych do ustalenia, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania wyjaśniające go. W trakcie czynności sprawdzających nie przepro wadza się dowodu z opinii biegłego ani czynności wy magających spisania protokołu, z wyjątkiem przesłu chania w charakterze świadka osoby składającej skar gę na pielęgniarkę lub położną.

3. Celem postępowania wyjaśniającego jest usta lenie, czy został popełniony czyn mogący stanowić przewinienie zawodowe, wyjaśnienie okoliczności sprawy, a w przypadku stwierdzenia znamion przewi nienia zawodowego — ustalenie osoby obwinionej oraz zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakre sie utrwalenie dowodów dla sądu pielęgniarek i  po łożnych.

4. Celem postępowania przed sądem pielęgniarek i  położnych jest pociągnięcie do odpowiedzialności sprawcy przewinienia zawodowego oraz ujawnienie okoliczności sprzyjających popełnianiu przewinień za wodowych, a także zapobieganie im oraz umacnianie poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego.

5. Celem postępowania wykonawczego jest wyko nanie orzeczeń zapadłych w toku postępowania przed sądem pielęgniarek i położnych. Art. 3

9.

1. Stronami postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i  położ nych są pokrzywdzony oraz osoba obwiniona.

2. W postępowaniu przed sądem pielęgniarek i po łożnych stroną jest również rzecznik odpowiedzialnoś ci zawodowej albo jego zastępca.

3. W postępowaniu w przedmiocie odpowiedzial ności zawodowej zastępca rzecznika odpowiedzial ności zawodowej wykonuje prawa i obowiązki rzeczni ka odpowiedzialności zawodowej. Art.  40.

1. Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposia dająca osobowości prawnej, której dobro prawne zo stało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przewinienie zawodowe.

2. Pokrzywdzony może ustanowić nie więcej niż dwóch pełnomocników spośród pielęgniarek i położ nych, adwokatów lub radców prawnych.

3. W  razie śmierci pokrzywdzonego jego prawa w  postępowaniu w  przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, w tym prawo dostępu do informacji me dycznej oraz dokumentacji medycznej, może wykony wać małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powi nowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostają ca w  stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. Art. 4

1.

1. Za osobę obwinioną uważa się pielęg niarkę lub położną, wobec której w toku postępowa nia wyjaśniającego rzecznik odpowiedzialności zawo dowej wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutu lub przeciwko której skierował do sądu pielęgniarek i położnych wniosek o ukaranie.

2. Osoba obwiniona może ustanowić nie więcej niż dwóch obrońców spośród pielęgniarek i  położ nych, adwokatów lub radców prawnych.

3. W  czasie postępowania w  przedmiocie odpo wiedzialności zawodowej, na uzasadniony wniosek osoby obwinionej, właściwy sąd pielęgniarek i położ nych ustanawia jej obrońcę z urzędu spośród pielęg niarek i położnych, adwokatów lub radców prawnych.

4. W przypadku gdy zachodzi uzasadniona wątpli wość co do poczytalności osoby obwinionej i nie ma ona obrońcy z  wyboru, właściwy sąd pielęgniarek i położnych ustanawia jej obrońcę z urzędu spośród pielęgniarek i położnych. W postępowaniu wyjaśnia jącym okręgowy sąd ustanawia obrońcę na wniosek rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

5. Jeżeli organ prowadzący postępowanie uzna za niezbędne ustanowienie obrońcy ze względu na oko liczności utrudniające obronę, właściwy sąd pielęg niarek i  położnych ustanawia dla osoby obwinionej obrońcę z  urzędu spośród pielęgniarek i  położnych, adwokatów lub radców prawnych. Art.  4

2.

1. Organ prowadzący postępowanie w  przedmiocie odpowiedzialności zawodowej prze prowadza dowody na wniosek stron lub z urzędu.

2. Jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istot ne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wia domości specjalnych, zasięga się opinii biegłego lub specjalisty.

3. W  celu wydania opinii o  stanie zdrowia psy chicznego osoby obwinionej powołuje się dwóch biegłych lekarzy psychiatrów.

4. Nie stanowi naruszenia tajemnicy zawodowej składanie przez pielęgniarkę i położną zeznań lub wy jaśnień w trakcie postępowania w przedmiocie odpo wiedzialności zawodowej. Art. 4

3.

1. Jeżeli w postępowaniu w sprawie odpo wiedzialności zawodowej świadek, biegły lub specjali sta bez usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie Dziennik Ustaw Nr 174 — 10183 — Poz. 1038 rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub na roz prawę przed sądem pielęgniarek i położnych albo bez podstawnie odmawia zeznań, rzecznik odpowiedzial ności zawodowej lub sąd pielęgniarek i  położnych może zwrócić się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby wezwanej o:

1) nałożenie kary za nieusprawiedliwione niesta wiennictwo albo za odmowę zeznań;

2) przymusowe sprowadzenie świadka, biegłego lub specjalisty.

2. Świadek, biegły lub specjalista nie podlega ka rze, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli nie był uprze dzony o skutkach niestawiennictwa albo odmowy zło żenia zeznań.

3. Świadek, biegły lub specjalista zamieszkały po za obszarem działania organu prowadzącego postę powanie w  przedmiocie odpowiedzialności zawodo wej może być, na wniosek tego organu, przesłuchiwa ny przez właściwy dla miejsca zamieszkania sąd pielęgniarek i położnych.

4. Jeżeli świadek, biegły lub specjalista nie może stawić się z powodu przeszkody zbyt trudnej do usu nięcia, sąd pielęgniarek i  położnych zleca jego prze słuchanie członkowi wyznaczonemu ze swego składu. Strony mają prawo brać udział w tej czynności. Art. 4

4.

1. Nie można pociągnąć do odpowiedzial ności zawodowej obwinionego, dopóki popełnienie przewinienia zawodowego nie zostało udowodnione i  stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu pielęgniarek i położnych.

2. Wszelkie wątpliwości, których w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej nie da się usunąć, należy tłumaczyć na korzyść osoby obwi nionej.

3. Organy prowadzące postępowanie w przedmio cie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i  po łożnych kształtują swoje przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie, z  uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i  doświadczenia życiowego. Art. 4

5.

1. Postępowania w przedmiocie odpowie dzialności zawodowej nie wszczyna się, jeżeli:

1) czynu nie popełniono albo brak jest danych dosta tecznie uzasadniających podejrzenie jego popeł nienia;

2) czyn nie stanowi przewinienia zawodowego albo przepisy ustawy stanowią, że sprawca nie popeł nia przewinienia zawodowego;

3) osoba obwiniona zmarła;

4) nastąpiło ustanie karalności;

5) postępowanie w  przedmiocie odpowiedzialności zawodowej co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się;

6) szkodliwość społeczna czynu jest znikoma.

2. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialnoś ci zawodowej umarza się, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w ust. 1.

3. W razie śmierci osoby obwinionej przed ukoń czeniem rozpoczętego postępowania przed sądem pielęgniarek i  położnych toczy się ono nadal, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia jej zgonu zażąda tego jej małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powino waty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w  stosunku przysposobienia oraz jej małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. W  takim przypadku sąd pielęgniarek i położnych może wydać tylko orzeczenie uniewinniające albo w braku przesła nek dla wydania tego rodzaju orzeczenia — umorzyć postępowanie. Art.  4

6.

1. Nie można wszcząć postępowania w  przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, jeżeli od chwili popełnienia czynu upłynęły 3 lata.

2. Bieg przedawnienia przerywa każda czynność rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

3. Karalność przewinienia zawodowego ustaje, je żeli od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat.

4. Jeżeli czyn, o  którym mowa w ust.  1, stanowi jednocześnie przestępstwo, ustanie karalności przewi nienia zawodowego następuje nie wcześniej niż usta nie karalności przestępstwa. Art.  4

7.

1. W  sprawach odpowiedzialności zawo dowej osób pełniących funkcję w  organach izb wy mienionych w  art.  6 ust.  1 pkt  2—4 i  w  art.  7 ust.  1 pkt 4 i 5 oraz zastępców okręgowego rzecznika postę powanie prowadzi Naczelny Rzecznik.

2. W sprawach odpowiedzialności zawodowej Na czelnego Rzecznika i  jego zastępców postępowanie prowadzi okręgowy rzecznik wyznaczony przez Na czelny Sąd. W przedmiocie wyznaczenia okręgowego rzecznika orzeka Naczelny Sąd w składzie trzyosobo wym.

3. W  sprawach odpowiedzialności zawodowej członków organów izb wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt  2 i  3 postępowanie prowadzi okręgowy rzecznik wyznaczony przez Naczelnego Rzecznika.

4. Naczelny Rzecznik z  urzędu, na wniosek po krzywdzonego albo osoby obwinionej, może ze wzglę du na dobro sprawy przekazać prowadzenie postępo wania okręgowemu rzecznikowi innej okręgowej izby. Art. 4

8.

1. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej niezwłocznie po otrzymaniu informacji wskazującej na możliwość popełnienia przewinienia zawodowego jest obowiązany wydać postanowienie o  wszczęciu bądź o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniają cego. Postanowienie doręcza się stronom.

2. Jeżeli zachodzi potrzeba, można zażądać uzupeł nienia w określonym terminie danych zawartych w in formacji lub dokonać sprawdzenia faktów w  tym za kresie. W  tym wypadku postanowienie o  wszczęciu albo o odmowie wszczęcia postępowania należy wy dać najpóźniej w terminie miesiąca od dnia otrzyma nia informacji, o której mowa w ust. 1. Dziennik Ustaw Nr 174 — 10184 — Poz. 1038

3. Pokrzywdzonemu przysługuje zażalenie na po stanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wy jaśniającego.

4. Stronom przysługuje zażalenie na postanowie nie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego.

5. Uprawnionym do złożenia zażalenia przysługuje prawo przejrzenia akt.

6. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem okręgo wego rzecznika do Naczelnego Rzecznika w  terminie 14 dni od dnia otrzymania odpisu postanowienia. Je żeli Naczelny Rzecznik nie przychyli się do zażalenia, kieruje je do okręgowego sądu.

7. Jeżeli postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydał Naczelny Rzecznik, zażalenie wnosi się do Na czelnego Sądu za pośrednictwem Naczelnego Rzecz nika w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpisu po stanowienia.

8. Naczelny Sąd rozpoznaje zażalenie oraz orzeka w składzie trzyosobowym.

9. Uchylając postanowienie o umorzeniu postępo wania wyjaśniającego albo o odmowie jego wszczę cia, organ uchylający postanowienie wskazuje powo dy uchylenia, a w miarę potrzeby — także okolicznoś ci, które należy wyjaśnić, lub czynności, które należy przeprowadzić. Wskazania te są wiążące dla rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Art.  4

9. W  toku postępowania wyjaśniającego rzecznik odpowiedzialności zawodowej powinien dą żyć do szczegółowego wyjaśnienia sprawy. W tym ce lu może przesłuchiwać pokrzywdzonego i inne osoby w charakterze świadków, powoływać i przesłuchiwać biegłych lub specjalistów, jak również przeprowadzać inne dowody. W  przypadkach niecierpiących zwłoki, w szczególności wtedy, gdy mogłoby to spowodować zatarcie śladów lub dowodów przewinienia zawodo wego, rzecznik odpowiedzialności zawodowej może przesłuchać pielęgniarkę lub położną w  charakterze osoby obwinionej, przed wydaniem postanowienia o  przedstawieniu zarzutów, jeżeli zachodzą warunki do sporządzenia takiego postanowienia. Art. 50. Jeżeli zebrany w postępowaniu wyjaśnia jącym materiał dowodowy wskazuje na fakt popełnie nia przewinienia zawodowego, rzecznik odpowiedzial ności zawodowej wydaje postanowienie o  przedsta wieniu pielęgniarce lub położnej zarzutów. Art.  5

1.

1. Jeżeli postępowanie wyjaśniające nie dostarczyło podstaw do sporządzenia wniosku o uka ranie, rzecznik odpowiedzialności zawodowej wydaje postanowienie o  umorzeniu postępowania bez ko nieczności uprzedniego zaznajomienia osoby obwi nionej z  materiałami postępowania wyjaśniającego i bez postanowienia o zamknięciu postępowania.

2. W  postanowieniu o  umorzeniu postępowania wskazuje się przyczyny umorzenia.

3. Jeżeli umorzenie następuje po wydaniu posta nowienia o  przedstawieniu zarzutów, postanowienie o umorzeniu zawiera także imię i nazwisko osoby ob winionej oraz określenie zarzucanego jej czynu. Art. 5

2.

1. Jeżeli istnieją podstawy do sporządze nia wniosku o  ukaranie, rzecznik odpowiedzialności zawodowej zawiadamia osobę obwinioną i jej obroń ców o terminie końcowego zaznajomienia z materia łami postępowania wyjaśniającego wraz z  poucze niem o możliwości uprzedniego przejrzenia akt.

2. W terminie 14 dni od dnia zaznajomienia osoby obwinionej z  materiałami postępowania wyjaśniają cego może ona składać wnioski o uzupełnienie postę powania.

3. Termin zaznajomienia osoby obwinionej z ma teriałami postępowania wyjaśniającego powinien być tak wyznaczony, aby od doręczenia zawiadomienia o nim osobie obwinionej i  jej obrońcom upłynęło co najmniej 14 dni.

4. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo osoby obwinionej lub jej obrońcy nie wstrzymuje dalszego postępowania.

5. Jeżeli nie zachodzi potrzeba uzupełnienia postę powania wyjaśniającego, rzecznik odpowiedzialności zawodowej wydaje postanowienie o jego zamknięciu.

6. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej, w  ter minie 14 dni od dnia wydania postanowienia o  zamknięciu postępowania wyjaśniającego, składa do sądu pielęgniarek i położnych wniosek o ukaranie. Art. 5

3.

1. Postępowanie wyjaśniające prowadzo ne przez okręgowego rzecznika powinno być zakoń czone w terminie 6 miesięcy od dnia uzyskania infor macji, o której mowa w art. 48 ust. 1.

2. W uzasadnionym przypadku Naczelny Rzecznik może przedłużyć okres postępowania wyjaśniającego na dalszy czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

3. W przypadku niezakończenia postępowania wy jaśniającego w terminie 12 miesięcy akta sprawy prze kazuje się Naczelnemu Sądowi, który może przedłużyć postępowanie wyjaśniające na dalszy czas określony. W przedmiocie przedłużenia postępowania Naczelny Sąd orzeka w składzie trzyosobowym. Art. 5

4.

1. W przypadku gdy zebrane w postępo waniu wyjaśniającym lub przeprowadzone przed są dem pielęgniarek i położnych dowody wskazują z du żym prawdopodobieństwem, że osoba obwiniona po pełniła przewinienie zawodowe, a rodzaj tego przewi nienia wskazuje, że wykonywanie przez osobę obwi nioną zawodu zagraża bezpieczeństwu pacjentów lub grozi popełnieniem kolejnego przewinienia zawodo wego, sąd pielęgniarek i położnych może wydać po stanowienie o tymczasowym zawieszeniu prawa wy konywania zawodu przez osobę obwinioną na okres nieprzekraczający 12 miesięcy.

2. Postanowienie o  tymczasowym zawieszeniu prawa wykonywania zawodu sąd pielęgniarek i położ nych może wydać z urzędu lub na wniosek rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Jest ono natychmiast wykonalne. Dziennik Ustaw Nr 174 — 10185 — Poz. 1038

3. Sąd pielęgniarek i  położnych, który wydał po stanowienie o tymczasowym zawieszeniu prawa wy konywania zawodu, niezwłocznie przekazuje je prze wodniczącemu właściwej okręgowej rady.

4. Jeżeli do upływu okresu tymczasowego zawie szenia prawa wykonywania zawodu w sprawie zawie szonej pielęgniarki lub położnej nie zapadnie prawo mocne orzeczenie sądu pielęgniarek i położnych, sąd ten z urzędu bada zasadność dalszego tymczasowego zawieszenia prawa wykonywania zawodu.

5. Na postanowienie, o  którym mowa w  ust.  1, osobie obwinionej przysługuje zażalenie w  terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Zażalenie wnosi się do Naczelnego Sądu za pośrednictwem okręgowego sądu, który wydał postanowienie. Zażalenie nie wstrzymuje natychmiastowej wykonalności postano wienia.

6. W  przedmiocie zażalenia na postanowienie o tymczasowym zawieszeniu prawa wykonywania za wodu Naczelny Sąd orzeka w składzie trzyosobowym. Art.  5

5.

1. Sprawy w  przedmiocie odpowiedzial ności zawodowej rozpoznają okręgowe sądy i Naczel ny Sąd.

2. Właściwy do rozpoznania sprawy w  pierwszej instancji jest okręgowy sąd izby, której osoba obwi niona jest członkiem w chwili wszczęcia postępowa nia. W przypadku obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej wykonującego czasowo i okazjonal nie zawód pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji jest okręgowy sąd izby, na której obszarze miało miejsce przewinienie zawo dowe.

3. Naczelny Sąd z  urzędu lub na wniosek strony może ze względu na dobro sprawy przekazać prowa dzenie postępowania okręgowemu sądowi innej okrę gowej izby. W przedmiocie przekazania Naczelny Sąd orzeka w składzie trzyosobowym.

4. Sprawy przeciwko osobom pełniącym funkcję w organach, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2—5 i  w  art.  7 ust.  1 pkt  2—5, oraz przeciwko zastępcom okręgowego rzecznika i zastępcom Naczelnego Rzecz nika rozpoznaje Naczelny Sąd. Art. 5

6.

1. Postępowanie przed sądem pielęgniarek i położnych odbywa się na rozprawie jawnej.

2. Sąd pielęgniarek i  położnych może wyłączyć jawność rozprawy, jeżeli jawność mogłaby:

1) naruszyć tajemnicę zawodową;

2) wywołać zakłócenie spokoju lub porządku publicz nego;

3) obrażać dobre obyczaje;

4) ujawnić okoliczności, które ze względu na ważny interes państwa powinny być zachowane w tajem nicy;

5) naruszyć ważny interes prywatny.

3. Sąd pielęgniarek i położnych wyłącza jawność rozprawy także na wniosek pokrzywdzonego. Art.  5

7.

1. Okręgowy sąd orzeka w  składzie trzy osobowym.

2. Naczelny Sąd orzeka w  składzie pięcioosobo wym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

3. W składzie orzekającym sądu pielęgniarek i po łożnych może uczestniczyć, bez prawa głosu, jeden z członków sądu, wyznaczony w charakterze sędziego rezerwowego. Art.  5

8. Członkowie sądów pielęgniarek i  położ nych w  zakresie orzekania podlegają przepisom po wszechnie obowiązującego prawa. Art.  5

9.

1. Sąd pielęgniarek i  położnych umarza postępowanie w przypadku:

1) stwierdzenia po rozpoczęciu przewodu sądowego okoliczności wymienionych w  art.  45 ust.  1 pkt 3—6;

2) gdy osoba obwiniona w chwili popełnienia czynu była niepoczytalna.

2. W razie ujawnienia okoliczności wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 1 i 2 sąd pielęgniarek i położnych wydaje orzeczenie uniewinniające osobę obwinioną. Art. 60.

1. Sąd pielęgniarek i położnych może orzec następujące kary:

1) upomnienie;

2) naganę;

3) karę pieniężną;

4) zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w  podmio tach leczniczych na okres od 1 roku do 5 lat;

5) zakaz pełnienia funkcji z  wyboru w  organach samorządu na okres od 1 roku do 5 lat;

6) ograniczenie zakresu czynności w  wykonywaniu zawodu na okres od 6 miesięcy do 2 lat;

7) zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od 1 roku do 5 lat;

8) pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

2. Sąd pielęgniarek i  położnych, orzekając karę przewidzianą w ust. 1 pkt 6 albo 7, może dodatkowo orzec karę wymienioną w ust. 1 pkt 4. Art. 6

1.

1. W przypadku orzeczenia kar przewidzia nych w art. 60 ust. 1 pkt 4—8 sąd pielęgniarek i położ nych może zarządzić opublikowanie orzeczenia w biu letynie właściwej okręgowej izby.

2. W  przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących czasowo i okazjonal nie zawód pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sąd pielęgniarek i położnych orzeka kary, o których mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1—3. Art. 6

2.

1. Karę pieniężną orzeka się w wysokości od 1000 zł do 10  000 zł na cel społeczny związany z ochroną zdrowia.

2. Karę pieniężną orzeka się samoistnie lub obok kar wymienionych w art. 60 ust. 1 pkt 4—7. Dziennik Ustaw Nr 174 — 10186 — Poz. 1038 Art. 6

3. Orzekając karę ograniczenia zakresu czyn ności w wykonywaniu zawodu, sąd pielęgniarek i po łożnych określa szczegółowo czynności, których pie lęgniarka lub położna nie mogą wykonywać. Art. 6

4.

1. Zawieszenie prawa wykonywania zawo du orzeka się w miesiącach i latach.

2. Bieg kary rozpoczyna się z dniem uprawomoc nienia się orzeczenia.

3. Na poczet kary zawieszenia prawa wykonywa nia zawodu zalicza się okres tymczasowego zawiesze nia prawa wykonywania zawodu.

4. Kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu pociąga za sobą skreślenie z rejestru, o którym mowa w art. 5.

5. Pielęgniarka lub położna, wobec której została orzeczona kara pozbawienia wykonywania zawodu może ubiegać się ponownie o uzyskanie tego prawa po upływie 10 lat od dnia uprawomocnienia się orze czenia, w którym wymierzona została kara pozbawie nia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub po łożnej. Art.  6

5.

1. Ogłoszenie orzeczenia sądu pielęgnia rek i położnych jest jawne.

2. Po ogłoszeniu orzeczenia przewodniczący skła du orzekającego przytacza ustnie jego główne moty wy.

3. Przewodniczący składu orzekającego może wy łączyć jawność ogłoszenia głównych motywów orze czenia w  razie zaistnienia przesłanek określonych w art. 56 ust. 2. Art.  6

6.

1. Orzeczenie sądu pielęgniarek i  położ nych zawiera:

1) oznaczenie sądu pielęgniarek i położnych, który je wydał, oraz sędziów, rzecznika odpowiedzialności zawodowej i protokolanta;

2) datę oraz miejsce rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia;

3) imię, nazwisko oraz numer prawa wykonywania zawodu osoby obwinionej;

4) opis i kwalifikację prawną zarzucanego czynu;

5) rozstrzygnięcie w przedmiocie postępowania;

6) postanowienie o kosztach postępowania;

7) rozstrzygnięcie co do kary, a w razie potrzeby — co do zaliczenia na jej poczet tymczasowego zawie szenia w  prawie wykonywania zawodu, w  przy padku orzeczenia skazującego.

2. Uzasadnienie orzeczenia zawiera:

1) wskazanie, jakie fakty sąd pielęgniarek i położnych uznał za udowodnione lub nieudowodnione, na ja kich w  tej mierze oparł się dowodach i  dlaczego nie uznał dowodów przeciwnych;

2) wskazanie podstawy prawnej orzeczenia;

3) przytoczenie okoliczności, które sąd pielęgniarek i położnych miał na względzie przy wymiarze kary.

3. Orzeczenie sądu pielęgniarek i położnych wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz pouczeniem o termi nie i sposobie wniesienia odwołania sąd pielęgniarek i  położnych doręcza stronom w  terminie 30 dni od dnia jego ogłoszenia, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 2. Art. 6

7.

1. W razie ukarania osoby obwinionej po nosi ona koszty postępowania, chyba że sąd pielęg niarek i położnych postanowi inaczej.

2. W  razie uniewinnienia osoby obwinionej lub umorzenia postępowania koszty postępowania pono si okręgowa izba.

3. Osobie obwinionej przysługuje zażalenie na roz strzygnięcie o  kosztach postępowania w  terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

4. Zażalenie wnosi się do sądu, który wydał orze czenie. Art.  6

8.

1. Od orzeczenia okręgowego sądu stro nom przysługuje odwołanie do Naczelnego Sądu w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, wnosi się za pośrednictwem okręgowego sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie.

3. Cofnięcie odwołania przez składającą je stronę przed rozpoczęciem rozprawy odwoławczej wiąże Naczelny Sąd, który pozostawia odwołanie bez rozpo znania, o  ile nie zachodzą przesłanki z  art.  439 § 1 pkt 1, 2 i 5—10 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko deks postępowania karnego (Dz.  U. Nr  89, poz.  555, z późn. zm.7)).

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz.  1071 i  Nr  106, poz.  1149, z  2002  r. Nr  74, poz.  676, z  2003  r. Nr  17, poz.  155, Nr  111, poz.  1061 i  Nr  130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr  10, poz.  70, Nr  48, poz.  461, Nr  77, poz.  680, Nr  96, poz.  821, Nr  141, poz.  1181, Nr  143, poz.  1203, Nr  163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr  112, poz.  766, Nr  123, poz.  849 i  Nr  128, poz.  903, z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr  123, poz.  802, Nr  182, poz.  1133, Nr  208, poz.  1308, Nr  214, poz.  1344, Nr  225, poz.  1485, Nr  234, poz.  1571 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127, poz.  1051, Nr  144, poz.  1178, Nr  168, poz.  1323, Nr  178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz.  46, Nr 98, poz.  626, Nr 106, poz.  669, Nr 122, poz.  826, Nr  125, poz.  842, Nr  182, poz.  1228 i  Nr  197, poz.  1307 oraz z  2011  r. Nr  48, poz.  245 i  246, Nr  53, poz.  273, Nr  112, poz.  654, Nr  117, poz.  678 i  Nr  142, poz. 829. Dziennik Ustaw Nr 174 — 10187 — Poz. 1038 Art.  6

9.

1. Odwołanie co do winy uważa się za zwrócone przeciwko całości orzeczenia.

2. Odwołanie co do kary uważa się za zwrócone przeciwko całości rozstrzygnięcia o karze. Art. 70. Naczelny Sąd utrzymuje w mocy, uchyla albo zmienia orzeczenie okręgowego sądu. Art. 7

1. Jeżeli sąd pielęgniarek i położnych uzna, że przyczyną popełnienia przewinienia zawodowego był stan zdrowia osoby obwinionej, występuje do właściwej okręgowej rady z wnioskiem o przeprowa dzenie postępowania przewidzianego w art. 27 usta wy z  dnia 15 lipca 2011  r. o  zawodach pielęgniarki i położnej. Art. 7

2.

1. Orzeczenia Naczelnego Sądu kończące postępowanie w  przedmiocie odpowiedzialności za wodowej są prawomocne z chwilą ogłoszenia.

2. Orzeczenie Naczelnego Sądu doręcza się stro nom wraz z  pisemnym uzasadnieniem w  terminie 2 miesięcy od dnia jego ogłoszenia. Art.  7

3.

1. Od prawomocnego orzeczenia sądu pielęgniarek i  położnych kończącego postępowanie w  przedmiocie odpowiedzialności zawodowej stro nom, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i Pre zesowi Naczelnej Rady przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia. Strony, minister właściwy do spraw zdro wia i Prezes Naczelnej Rady wnoszą kasację do Sądu Najwyższego za pośrednictwem Naczelnego Sądu.

2. Strona, która nie zaskarżyła orzeczenia sądu pielęgniarek i położnych pierwszej instancji, nie może wnieść kasacji od orzeczenia sądu odwoławczego, je żeli orzeczenie pierwszej instancji utrzymano w mocy lub zmieniono na jej korzyść.

3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2, nie doty czy uchybień wymienionych w  art.  439 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania kar nego.

4. Kasacja może być wniesiona z  powodu uchy bień wymienionych w  art.  439 § 1 ustawy z  dnia 6  czerwca 1997  r. — Kodeks postępowania karnego lub innego rażącego naruszenia prawa. Kasacja może być wniesiona również z powodu niewspółmierności kary.

5. Kasację w stosunku do tej samej osoby obwi nionej i od tego samego orzeczenia każdy uprawniony może wnieść tylko raz.

6. Niedopuszczalne jest uwzględnienie kasacji na niekorzyść osoby obwinionej wniesionej po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

7. W kasacji należy podać, na czym polega zarzu cane uchybienie.

8. Kasacja powinna być sporządzona i podpisana przez obrońcę będącego adwokatem albo radcą praw nym albo pełnomocnika będącego adwokatem albo radcą prawnym. Art.  7

4. Postępowanie w  przedmiocie odpowie dzialności zawodowej zakończone prawomocnym orzeczeniem sądu pielęgniarek i  położnych wznawia się, jeżeli:

1) w  związku z  postępowaniem dopuszczono się przestępstwa, a istnieje uzasadniona podstawa do przyjęcia, że mogło to mieć wpływ na treść orze czenia;

2) po wydaniu orzeczenia ujawnią się nowe fakty lub dowody nieznane przedtem temu sądowi, wskazu jące na to, że: a) osoba obwiniona nie popełniła czynu albo jej czyn nie stanowił przewinienia zawodowego lub nie podlegał karze, b) sąd ten umorzył postępowanie, błędnie przyj mując popełnienie przez osobę obwinioną zarzucanego jej czynu. Art.  7

5. Postępowanie w  przedmiocie odpowie dzialności zawodowej zakończone prawomocnym orzeczeniem sądu pielęgniarek i  położnych można wznowić w  przypadku uchylenia lub istotnej zmiany treści prawomocnego orzeczenia, z  powodu którego zostało ono umorzone w trybie art. 59 ust. 1. Art. 7

6. Czyn, o którym mowa w art. 74 pkt 1, musi być ustalony prawomocnym wyrokiem skazującym, chyba że orzeczenie takie nie może zapaść z przyczyn wymienionych w  art.  17 § 1 pkt  3—11 lub w  art.  22 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowa nia karnego. Art. 7

7.

1. Wznowienie postępowania może nastą pić na wniosek strony lub z urzędu.

2. Wniosek o  wznowienie postępowania na ko rzyść osoby obwinionej może złożyć w razie jej śmier ci osoba, o której mowa w art. 45 ust. 3.

3. Postępowanie wznawia się z urzędu tylko w ra zie ujawnienia jednego z  uchybień wymienionych w art. 439 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko deks postępowania karnego.

4. Wznowienie nie może nastąpić z przyczyn wy mienionych w ust. 3, jeżeli były one przedmiotem roz poznania w trybie kasacji.

5. Niedopuszczalne jest wznowienie postępowa nia z urzędu na niekorzyść osoby obwinionej po upły wie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzecze nia. Dziennik Ustaw Nr 174 — 10188 — Poz. 1038 Art. 7

8.

1. W kwestii wznowienia postępowania za kończonego prawomocnym orzeczeniem okręgowego sądu lub Naczelnego Sądu orzeka w  innym składzie sąd pielęgniarek i położnych, który wydał orzeczenie kończące prawomocnie postępowanie.

2. W  kwestii wznowienia postępowania sąd pielęgniarek i  położnych orzeka na posiedzeniu bez udziału stron, chyba że przewodniczący sądu lub sąd postanowią inaczej. Art. 7

9. Wniosek o wznowienie postępowania po winien być sporządzony i podpisany przez adwokata albo radcę prawnego. Do wniosku dołącza się odpo wiednią liczbę jego odpisów dla stron postępowania. Art. 80.

1. Na postanowienie oddalające wniosek o  wznowienie postępowania lub pozostawiające go bez rozpoznania przysługuje zażalenie do Naczelnego Sądu w terminie 14 dni od dnia doręczenia postano wienia, z tym że zażalenie na postanowienie Naczelne go Sądu rozpoznaje ten sąd w innym składzie.

2. Orzekając o wznowieniu postępowania, okręgo wy sąd uchyla zaskarżone orzeczenie i ponownie roz patruje sprawę w  innym składzie, a  Naczelny Sąd uchyla zaskarżone orzeczenie i  przekazuje sprawę właściwemu okręgowemu sądowi do ponownego rozpoznania. Od orzeczenia o  wznowieniu postępo wania środek odwoławczy nie przysługuje.

3. Uchylając zaskarżone orzeczenie, Naczelny Sąd może uniewinnić osobę obwinioną, jeżeli nowe fakty lub dowody wskazują na to, że orzeczenie to jest oczy wiście niesłuszne, albo też postępowanie umorzyć. Art. 8

1.

1. Pielęgniarce lub położnej, która w wyni ku wznowienia postępowania w  przedmiocie odpo wiedzialności zawodowej albo kasacji została unie winniona, przysługuje roszczenie o odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, na skutek wykonania względem niej w całoś ci albo w  części kary, która została zmieniona albo uchylona w  wyniku wznowienia postępowania albo kasacji.

2. Roszczenia, o których mowa w ust. 1, przysługu ją w stosunku do okręgowej izby, której osoba obwi niona była członkiem w momencie ukarania. W przy padku obywatela państwa członkowskiego Unii Euro pejskiej wykonującego czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospo litej Polskiej roszczenie przysługuje w  stosunku do okręgowej izby, której sąd wydał orzeczenie, w spra wie która była przedmiotem wznowienia postępowa nia albo kasacji.

3. W sprawach roszczeń, o których mowa w ust. 1, orzeka sąd powszechny.

4. Roszczenia, o  których mowa w  ust.  1, ulegają przedawnieniu z upływem roku od dnia uprawomoc nienia się orzeczenia wydanego w wyniku wznowie nia postępowania albo kasacji. Art. 8

2. Prawomocne orzeczenie wydane przez sąd pielęgniarek i położnych w pierwszej instancji sąd ten doręcza wraz z  uzasadnieniem stronom, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, przewodniczącemu właściwej okręgowej rady i Prezesowi Naczelnej Ra dy. Art.  8

3.

1. Prawomocne ukaranie karami wymie nionymi w art. 60 ust. 1 pkt 7 i 8 stanowi podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z wi ny pracownika albo umowy cywilnoprawnej, na pod stawie której pielęgniarka lub położna wykonuje za wód.

2. Po otrzymaniu prawomocnego orzeczenia sądu pielęgniarek i  położnych, o  którym mowa w  ust.  1, przewodniczący właściwej okręgowej rady zawiada mia ukaranego o  wykreśleniu z  rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia łalności leczniczej. Art.  8

4.

1. Na wniosek osoby obwinionej prawo mocne orzeczenie uniewinniające ją w sprawie z  za kresu odpowiedzialności zawodowej podlega opubli kowaniu w  biuletynie okręgowej izby, której jest członkiem, na koszt tej izby.

2. W przypadku obywatela państwa członkowskie go Unii Europejskiej wykonującego czasowo i okazjo nalnie zawód pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej publikacja, o  której mowa w ust. 1, przysługuje w biuletynie okręgowej izby, któ rej sąd wydał orzeczenie, w sprawie która była przed miotem wznowienia postępowania albo kasacji. Art. 8

5.

1. Naczelna Rada prowadzi rejestr ukara nych pielęgniarek i położnych, w którym dokonuje się wpisu o ukaraniu. Rejestr jest jawny dla osób, które wykażą interes prawny.

2. Wpis o ukaraniu obejmuje następujące dane:

1) numer kolejny;

2) datę wpisu;

3) imiona i nazwisko;

4) datę i miejsce urodzenia;

5) imię ojca;

6) imię matki;

7) numer prawa wykonywania zawodu;

8) numer rejestru w okręgowej izbie;

9) oznaczenie orzeczenia;

10) datę orzeczenia; 1

1) nazwę orzekającego sądu; 1

2) rodzaj orzeczonej kary; Dziennik Ustaw Nr 174 — 10189 — Poz. 1038 1

3) datę uprawomocnienia orzeczenia; 1

4) datę wykonania kary; 1

5) datę zatarcia ukarania; 1

6) adnotacje o  orzeczeniach wydanych w  trybie art. 54. Art. 8

6.

1. Zatarcie ukarania następuje z urzędu:

1) po upływie roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu karą wymienioną w art. 60 ust. 1 pkt 1,

2) po upływie 3 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu karą wymienioną w art. 60 ust. 1 pkt 2,

3) po upływie 3 lat od dnia wykonania orzeczenia o ukaraniu karami wymienionymi w art. 60 ust. 1 pkt 3—6,

4) po upływie 5 lat od dnia wykonania orzeczenia o ukaraniu karą wymienioną w art. 60 ust. 1 pkt 7,

5) po upływie 15 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu karą wymienioną w art. 60 ust. 1 pkt 8 — jeżeli pielęgniarka lub położna nie zostaną w tym czasie ponownie ukarane lub nie zostaną wszczęte przeciwko nim postępowania w  przedmiocie odpo wiedzialności zawodowej.

2. Zatarcie ukarania następuje przez usunięcie z re jestru ukaranych pielęgniarek i  położnych wpisu o ukaraniu. Art. 8

7. Minister właściwy do spraw zdrowia w po rozumieniu z  Ministrem Sprawiedliwości, po zasięg nięciu opinii Naczelnej Rady określi, w drodze rozpo rządzenia:

1) sposób i  tryb prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych,

2) sposób i tryb wykonania prawomocnych orzeczeń sądów pielęgniarek i położnych — kierując się potrzebą respektowania praw uczest ników postępowania oraz specyfiką i złożonością po stępowań w  przedmiocie odpowiedzialności zawo dowej. Art. 8

8. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania w  przedmiocie odpowiedzialności zawodowej stosuje się odpowiednio przepisy:

1) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postę powania karnego dotyczące postępowania uprosz czonego; nie stosuje się przepisów o oskarżycielu prywatnym, powodzie cywilnym, przedstawicielu społecznym, o  postępowaniu przygotowawczym oraz środkach przymusu, z  wyjątkiem przepisów o karze pieniężnej;

2) rozdziałów I—III i art. 53 ustawy z dnia 6 czerwca 1997  r. — Kodeks karny (Dz.  U. Nr  88, poz.  553, z późn. zm.8)). Rozdział 7 Majątek i gospodarka finansowa Art.  8

9. Samorząd może prowadzić działalność gospodarczą. Art.  90.

1. Na majątek izby składają się środki finansowe oraz mienie ruchome i nieruchomości.

2. Majątek izby powstaje:

1) ze składek członkowskich;

2) z zapisów, darowizn, dotacji;

3) z wpływów z działalności gospodarczej;

4) z innych wpływów.

3. Majątkiem izby zarządza właściwa rada.

4. Podstawą gospodarki finansowej izby jest rocz ny budżet.  Art. 9

1.

1. Izby otrzymują z budżetu państwa środki finansowe na:

1) prowadzenie rejestrów pielęgniarek i  położnych, w tym rejestrów pielęgniarek i położnych czasowo i okazjonalnie wykonujących zawód;

2) stwierdzanie oraz przyznawanie prawa wykony wania zawodu;

3) wydawanie prawa wykonywania zawodu;

4) wystawianie i  wydawanie członkom samorządu zaświadczeń stwierdzających, że pielęgniarka lub położna posiada kwalifikacje zgodne z  wymaga niami wynikającymi z przepisów prawa Unii Euro pejskiej oraz że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniar

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz.  1216, z  2001  r. Nr  98, poz.  1071, z  2003  r. Nr  111, poz.  1061, Nr  121, poz.  1142, Nr  179, poz.  1750, Nr  199, poz.  1935 i  Nr  228, poz.  2255, z  2004  r. Nr  25, poz.  219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i  Nr  192, poz.  1378, z  2008  r. Nr  90, poz.  560, Nr  122, poz.  782, Nr  171, poz.  1056, Nr  173, poz.  1080 i  Nr  214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz.  1317, Nr  168, poz.  1323, Nr  190, poz.  1474, Nr  201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz.  227 i  229, Nr  98, poz.  625 i  626, Nr  125, poz.  842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474 i Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130, Nr 39, poz. 202, Nr 48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 133, poz. 767 i Nr 160, poz. 964. Dziennik Ustaw Nr 174 — 10190 — Poz. 1038 ki lub położnej wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej, oraz innych zaświadczeń wymaga nych przez odpowiednie władze lub organizacje państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej;

5) działalność prewencyjną w zakresie odpowiedzial ności zawodowej;

6) prowadzenie rejestru ukaranych;

7) działalność informacyjną, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 12;

8) koszty postępowania w  przedmiocie odpowie dzialności zawodowej zgodnie z art. 67 ust. 1 i 2.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia może, w ramach środków budżetu państwa, z części, której jest dysponentem, dofinansować koszty związane z  prowadzeniem Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych.

3. Środki, o  których mowa w  ust.  1 i  2, minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje w formie dota cji, na podstawie umów zawartych z  odpowiednią okręgową radą lub Naczelną Radą, zawierających w szczególności:

1) określenie wysokości finansowania;

2) sposób dokonywania rozliczeń;

3) sposób i terminy przekazywania środków.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia może prze prowadzić kontrolę realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, w okresie trwania umowy i przez okres 5 lat po jej wygaśnięciu. Art. 9

2. Nieopłacone w terminie składki członkow skie i koszty postępowania w sprawach odpowiedzial ności zawodowej podlegają ściągnięciu w trybie prze pisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Rozdział 8 Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe Art.  9

3. W  ustawie z  dnia 19 kwietnia 1991  r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz.  178, z  późn. zm.9)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 6 otrzymuje brzmienie: „Art. 

6.

1. Organy kolegialne izb podejmujące da ną uchwałę są obowiązane przekazywać ministrowi właściwemu do spraw zdro wia, w terminie 21 dni od dnia ich pod jęcia, uchwały dotyczące:

1) regulaminu wyborów do organów izb,

2) regulaminów organów izb,

3) wyborów osób na funkcje w  orga nach izb,

4) reprezentowania izb przez osoby peł niące funkcje w ich organach.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia może zaskarżyć do Sądu Najwyższego pod zarzutem niezgodności z  prawem uchwałę organu izby w terminie 3 mie sięcy od dnia jej otrzymania. Do rozpo znania skargi stosuje się przepisy usta wy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.

10) ) o postępowaniu nieprocesowym.

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 91, poz. 410, z 1998 r. Nr 106, poz.  668, z  2000  r. Nr  120, poz.  1268, z  2002  r. Nr  62, poz. 559, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr  92, poz.  885, z  2007  r. Nr  176, poz.  1237 i  Nr  200, poz. 1326 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i Nr 171, poz. 1016.

10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz.  348, Nr  75, poz.  471, Nr  102, poz.  643, Nr  117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz.  934, Nr  140, poz.  940 i  Nr  141, poz.  944, z  1998  r. Nr  106, poz.  668 i  Nr  117, poz.  757, z  1999  r. Nr  52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz.  1069 i  1070, Nr  129, poz.  1102, Nr  153, poz.  1271, Nr  219, poz.  1849 i  Nr  240, poz.  2058, z  2003  r. Nr  41, poz.  360, Nr  42, poz.  363, Nr  60, poz.  535, Nr  109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr  9, poz.  75, Nr  11, poz.  101, Nr  68, poz.  623, Nr  91, poz.  871, Nr  93, poz.  891, Nr  121, poz.  1264, Nr  162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz.  732, Nr  122, poz.  1024, Nr  143, poz.  1199, Nr  150, poz.  1239, Nr  167, poz.  1398, Nr  169, poz.  1413 i  1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr  264, poz.  2205 i  Nr  267, poz.  2258, z  2006  r. Nr  12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz.  1379, Nr  208, poz.  1537 i  1540, Nr  226, poz.  1656 i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz.  849, Nr  176, poz.  1243, Nr  181, poz.  1287, Nr  192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845, z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr  119, poz.  772, Nr  120, poz.  779, Nr  122, poz.  796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr  231, poz.  1547 i  Nr  234, poz.  1571, z  2009  r. Nr  26, poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 1075, Nr 179, poz. 1395 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr  3, poz.  13, Nr  7, poz.  45, Nr  40, poz.  229, Nr  108, poz.  684, Nr  109, poz.  724, Nr  125, poz.  842, Nr  152, poz. 1018, Nr 155, poz. 1037, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307, Nr 215, poz. 1418, Nr 217, poz. 1435 i Nr 241, poz. 1621 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 482, Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 735, Nr 138, poz. 806 i 807, Nr 144, poz. 854 i Nr 149, poz. 887. Dziennik Ustaw Nr 174 — 10191 — Poz. 1038

3. Sąd Najwyższy utrzymuje zaskarżoną uchwałę w mocy lub ją uchyla i przeka zuje sprawę do ponownego rozpozna nia właściwemu organowi samorządu, ustalając wytyczne co do sposobu jej załatwienia.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia w celu realizacji uprawnienia, o którym mowa w ust. 2, lub w przypadku niena desłania uchwały, o  której mowa w ust. 1, ma prawo zwrócić się do orga nu izby z żądaniem przekazania podjętej przez ten organ uchwały. Organ izby przekazuje uchwałę w  terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia może zwrócić się do Krajowego Zjazdu lub do Naczelnej Rady o  podjęcie uchwały w sprawie należącej do właści wości samorządu.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, po winien rozpatrzyć najbliższy Krajowy Zjazd, a  Naczelna Rada — na najbliż szym posiedzeniu, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jego wpływu.

7. Przepisów ust.  1—6 nie stosuje się do uchwał:

1) podejmowanych w  postępowaniu w  zakresie odpowiedzialności zawo dowej pielęgniarek i położnych,

2) do których na podstawie odrębnych przepisów stosuje się przepisy usta wy z  dnia 14  czerwca 1960  r. — Ko deks postępowania administracyjne go (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.11)), odnoszące się do de cyzji administracyjnych.”;

2) art. 14 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

4.

1. Kadencja organów izby trwa 4 lata. Or gany te działają do czasu pierwszego posiedzenia nowo wybranych orga nów.

2. Wyboru zastępcy rzecznika odpowie dzialności zawodowej dokonuje się na okres kadencji rzecznika odpowiedzial ności zawodowej. Zastępca rzecznika odpowiedzialności zawodowej pełni funkcję do czasu wyboru nowego za stępcy rzecznika odpowiedzialności za wodowej.

3. Funkcję:

1) przewodniczącego okręgowej rady, wiceprzewodniczącego okręgowej rady, skarbnika okręgowej rady, przewodniczącego komisji rewizyj nej, przewodniczącego sądu pielęg niarek i  położnych, okręgowego rzecznika oraz sekretarza okręgowej rady,

2) Prezesa Naczelnej Rady, Wicepreze sa Naczelnej Rady, Skarbnika Na czelnej Rady, Przewodniczącego Na czelnej Komisji Rewizyjnej, Prze wodniczącego Naczelnego Sądu, Naczelnego Rzecznika oraz Sekreta rza Naczelnej Rady — można nieprzerwanie pełnić nie dłu żej niż przez 2 następujące po sobie ka dencje; pełnienie danej funkcji dłużej niż przez 24 miesiące w danej kadencji przyjmuje się za pełnienie jej przez peł ną kadencję.”;

3) art. 17 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

7.

1. W sprawach wynikających z przepisów prawa organy kolegialne izb podejmu ją uchwały. Po podjęciu uchwały orga ny izby są obowiązane do niezwłoczne go sporządzenia jej tekstu na piśmie.

2. Uchwały, o których mowa w ust. 1, są podejmowane zwykłą większością gło sów, w obecności co najmniej połowy członków danego organu.

3. Uchwałę okręgowej rady lub uchwałę Naczelnej Rady podpisuje przewodni czący lub wiceprzewodniczący oraz członek rady i odpowiednio Prezes Na czelnej Rady lub wiceprezes oraz czło nek prezydium.

4. W sprawach wynikających z przepisów prawa organy samorządu mają prawo do używania wizerunku orła, określo nego na podstawie przepisów o godle, barwach i  hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o  pieczęciach państwo wych.”. Art.  9

4.

1. Naczelna Izba działająca przed dniem wejścia w życie ustawy staje się Naczelną Izbą w rozu mieniu ustawy.

2. Organy Naczelnej Izby działające przed dniem wejścia w życie ustawy stają się organami Naczelnej Izby w  rozumieniu ustawy. Kadencja tych organów liczy się od dnia ich wyboru na podstawie dotychcza sowych przepisów.

3. Zastępcy Naczelnego Rzecznika działający przed dniem wejścia w  życie ustawy stają się zastępcami Naczelnego Rzecznika w  rozumieniu ustawy i  pełnią funkcję do dnia wyboru zastępców Naczelnego Rzecz nika na podstawie ustawy. 1

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2001  r. Nr  49, poz.  509, z  2002  r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr  195, poz.  1501 i  Nr  216, poz.  1676, z  2010  r. Nr  40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz.  1700 oraz z  2011  r. Nr  6, poz.  18, Nr  34, poz.  173 i Nr 106, poz. 622. Dziennik Ustaw Nr 174 — 10192 — Poz. 1038

4. Uchwały podjęte przez organy Naczelnej Izby działające przed dniem wejścia w życie ustawy zacho wują moc.

5. Sprawy prowadzone przez organy Naczelnej Izby wszczęte i  niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy są prowadzone przez właściwy organ Naczelnej Izby w rozumieniu ustawy, w trybie i na za sadach określonych w ustawie. Art. 9

5.

1. Okręgowe izby działające przed dniem wejścia w życie ustawy stają się okręgowymi izbami w rozumieniu ustawy.

2. Członkowie okręgowych izb działających przed dniem wejścia w  życie ustawy stają się członkami okręgowych izb działających na podstawie ustawy.

3. Organy okręgowych izb działające przed dniem wejścia w  życie ustawy stają się organami okręgo wych izb w  rozumieniu ustawy. Kadencja tych orga nów liczy się od dnia ich wyboru na podstawie do tychczasowych przepisów.

4. Zastępcy okręgowych rzeczników działający przed dniem wejścia w życie ustawy stają się zastęp cami okręgowych rzeczników w  rozumieniu ustawy i  pełnią funkcję do dnia wyboru zastępców okręgo wych rzeczników na podstawie ustawy.

5. Uchwały podjęte przez organy okręgowych izb działające przed dniem wejścia w życie ustawy zacho wują moc.

6. Sprawy prowadzone przez organy okręgowych izb wszczęte i  niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy są prowadzone przez właściwe organy okręgowych izb w  rozumieniu ustawy, w  trybie i  na zasadach określonych w ustawie. Art.  9

6. Kadencję członka organu izby, w  trakcie której pełnił on funkcję w organach, o których mowa w art. 8 ust. 3, na podstawie przepisów dotychczaso wych, wlicza się do liczby kadencji określonej w art. 8 ust. 3. Art.  9

7. Przepisu art.  13 ust.  3 nie stosuje się do rzeczników odpowiedzialności zawodowej, zastępców rzeczników odpowiedzialności zawodowej i członków sądów pielęgniarek i  położnych wybranych na pod stawie dotychczasowych przepisów. Art.  9

8.

1. Przepisy ustawy dotyczące odpowie dzialności zawodowej stosuje się do spraw wszczę tych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy prawomocnym orzeczeniem w  przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, o ile przepisy dotych czasowe nie są dla osoby obwinionej względniejsze.

2. Czynności w  sprawach, o  których mowa w ust. 1, dokonane na podstawie przepisów dotych czasowych są skuteczne. Art. 9

9. Traci moc ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178, z późn. zm.12)). Art. 100. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2012 r., z wyjątkiem art. 93, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski 1

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 91, poz. 410, z 1998 r. Nr 106, poz.  668, z  2000  r. Nr  120, poz.  1268, z  2002  r. Nr  62, poz. 559, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr  92, poz.  885, z  2007  r. Nr  176, poz.  1237 i  Nr  200, poz. 1326 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 171, poz. 1016 i Nr 174, poz. 1038.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-08-23
Data wydania: 2011-07-01
Data wejścia w życie: 2012-01-01
Data obowiązywania: 2012-01-01
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1038