Dz.U. 2011 nr 178 poz. 1055

Dziennik Ustaw Nr 178 — 10402 — Poz. 1055

Art. 

1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Pre zydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Poprawki do Umowy o  Międzynarodowym Funduszu Waluto wym dotyczącej reformy Rady Wykonawczej, przyję tej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr  66-2 w  dniu 15 grudnia 2010 r. Art. 

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski 1055 USTAWA z dnia 29 czerwca 2011 r. o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej reformy Rady Wykonawczej, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 66-2 w dniu 15 grudnia 2010 r.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-08-29
Data wydania: 2011-06-29
Data wejścia w życie: 2011-09-13
Data obowiązywania: 2011-09-13
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 178 poz. 1055