Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1064

Dziennik Ustaw Nr 179 — 10419 — Poz. 1064

Na podstawie art.  12 ustawy z  dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i  innych osób w  nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. Nr  183, poz. 1354, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W  rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie ogólnych warun ków umów dotyczących dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych oraz zakresu okresowych informacji o  udzielonych dopłatach (Dz. U. Nr  221, poz. 161

8) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) ustawa — ustawę z  dnia 8 września 2006  r. o  finansowym wsparciu rodzin i  innych osób w nabywaniu własnego mieszkania;”;

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w  załączniku do niniejszego rozporzą dzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 31 sierpnia 2011 r. Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk 1064 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych oraz zakresu okresowych informacji o udzielonych dopłatach

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządo wej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszka niowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Preze sa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U.  z  2007  r. Nr  136, poz.  955, z  2008  r. Nr  223, poz. 1465, z 2009 r. Nr 50, poz. 403 oraz z 2011 r. Nr 168, poz. 1006. Dziennik Ustaw Nr 179 — 10420 — Poz. 1064

Za łą cz ni k do r oz po rz ąd ze ni a M in is tr a In fr as tr uk tu ry z  d ni a 26 s ie rp ni a 20 11  r . ( po z. 1 06 4) K w ar ta ln a in fo rm ac ja o  fin an so w ym w sp ar ci u ud zi el on ym z e śr od kó w F un du sz u D op ła t za .. … … … … … k w ar ta ł . … … … … . r ok u Lp . W ys zc ze gó ln ie ni e K re dy ty u dz ie lo ne n a ce le o kr eś lo ne : Razem (3 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 14 + 15 + 16) w  a rt . 5 u st . 1 p kt 1 li t. a  us ta w y w  a rt . 5

us t.  1 pk t 1 lit . b

us ta w y w  a rt . 5

us t.  1 pk t 1 lit . c

us ta w y w  a rt . 5

us t.  1 pk t 1

lit . d

us ta w y w  a rt . 5 u st . 1

pk t 1 li t. e us ta w y w  a rt . 5 u st . 1 pk t 2 li t. a us ta w y w a rt . 5 us t. 1 pk t 2

lit . b

us ta w y w a rt . 5 us t. 1 pk t 2

lit . c

us ta w y w  a rt . 5

u st . 1

pk t 2

lit . d

us ta w y og ół em w  ty m

za ku p lo ka lu

m ie sz ka ln e go w  ty m

za ku p do m u je dn o ro dz in ne go w  ty m z ak up

lo ka lu

m ie sz ka ln e go lu b do m u je dn or od zi n ne go n a ry n ku p ie rw ot ny m 1) lo ka l m ie sz ka ln y do m

je dn o ro dz in ny og ół em w  ty m

za ku p lo ka lu

m ie sz ka ln eg o na r yn ku p ie r w ot ny m 1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 I. U dz ie lo ne k re dy ty p re fe re nc yj ne 1 Li cz ba u dz ie lo ny ch k re dy tó w pr ef er en cy jn yc h og ół em (n ar as ta ją co ) 2 Li cz ba u dz ie lo ny ch k re dy tó w pr ef er en cy jn yc h ob ję ty ch do pł at am i d o op ro ce nt ow an ia , w ed łu g st an u na k on ie c kw ar ta łu

(n ar as ta ją co ) 3 K w ot a kr ed yt ów p re fe re nc yj ny ch ud zi el on yc h w  k w ar ta le (w  z ł) 4 Li cz ba k re dy tó w p re fe re nc yj ny ch ud zi el on yc h w  k w ar ta le , w  ty m w  lo ka liz ac ji in w es ty cj i, o  kt ór ej m ow a w  a rt . 5 u st . 1 p kt 1 i  2 us ta w y: 4. 1 W ro cł aw 4. 2 w oj ew ód zt w o do ln oś lą sk ie (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 4 .1 ) 4. 3a B yd go sz cz 4. 3b To ru ń 4. 4 w oj ew ód zt w o ku ja w sk o po m or sk ie (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 4 .3 a i 4 .3 b) 4. 5 Lu bl in 4. 6 w oj ew ód zt w o lu be ls ki e (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 4 .5 ) Dziennik Ustaw Nr 179 — 10421 — Poz. 1064

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4. 7a G or zó w W ie lk op ol sk i 4. 7b Zi el on a G ór a 4. 8 w oj ew ód zt w o lu bu sk ie (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 4 .7 a i 4 .7 b) 4. 9 Łó dź 4. 10 w oj ew ód zt w o łó dz ki e (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 4 .9 ) 4. 11 K ra kó w 4. 12 w oj ew ód zt w o m ał op ol sk ie (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 4 .1 1) 4. 13 W ar sz aw a 4. 14 w oj ew ód zt w o m az ow ie ck ie (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 4 .1 3) 4. 15 O po le 4. 16 w oj ew ód zt w o op ol sk ie (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 4 .1 5) 4. 17 R ze sz ów 4. 18 w oj ew ód zt w o po dk ar pa ck ie (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 4 .1 7) 4. 19 B ia ły st ok 4. 20 w oj ew ód zt w o po dl as ki e (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 4 .1 9) 4. 21 G da ńs k 4. 22 w oj ew ód zt w o po m or sk ie (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 4 .2 1) 4. 23 K at ow ic e 4. 24 w oj ew ód zt w o śl ąs ki e (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 4 .2 3) 4. 25 K ie lc e 4. 26 w oj ew ód zt w o św ię to kr zy sk ie (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 4 .2 5) 4. 27 O ls zt yn 4. 28 w oj ew ód zt w o w ar m iń sk o m az ur sk ie (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 4 .2 7) 4. 29 Po zn ań Dziennik Ustaw Nr 179 — 10422 — Poz. 1064

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4. 30 w oj ew ód zt w o w ie lk op ol sk ie (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 4 .2 9) 4. 31 S zc ze ci n 4. 32 w oj ew ód zt w o za ch od ni op om or sk ie (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 4 .3 1) 5 Pr oc en to w y ud zi ał w  łą cz ne j l ic zb ie ud zi el on yc h w  k w ar ta le k re dy tó w pr ef er en cy jn yc h ty ch k re dy tó w , kt ór yc h ok re s sp ła ty w yn os i: 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 5. 1 do 8 la t 5. 2 9— 15 la t 5. 3 16 — 25 la t 5. 4 po w yż ej 2 5 la t 6 Pr oc en to w y ud zi ał w  łą cz ne j l ic zb ie ud zi el on yc h w  k w ar ta le k re dy tó w pr ef er en cy jn yc h ty ch k re dy tó w , dl a kt ór yc h re la cj a kw ot y ud zi el on eg o kr ed yt u do c en y za ku pu lu b ko sz tó w in w es ty cj i, o  kt ór yc h m ow a w  a rt . 5 u st . 1 pk t 1 i  2 us ta w y, w yn os i: 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 6. 1 do 4 0% 6. 2 41 — 60 % 6. 3 61 — 80 % 6. 4 po w yż ej 8 0% 7 Li cz ba k re dy tó w p re fe re nc yj ny ch , kt ór e ut ra ci ły p ra w o do d op ła t w  k w ar ta le z  u w ag i n a up ły w ok re su , o  k tó ry m m ow a w  a rt . 9 us t.  1 us ta w y x x x x x x x x x x x x x x 8 Li cz ba k re dy tó w p re fe re nc yj ny ch , kt ór e ut ra ci ły p ra w o do d op ła t w  k w ar ta le z  p rz yc zy n in ny ch ni ż ok re śl on a w  a rt . 9 u st . 1 u st aw y x x x x x x x x x x x x x x II. U dz ie lo ne w sp ar ci e fin an so w e 1 K w ot a do pł at n al eż ny ch z a da ny kw ar ta ł p rz ek az an yc h in st yt uc jo m fin an so w ym (w  z ł) x x x x x x x x x x x x x x 2 K w ot a śr od kó w w ła sn yc h B G K pr ze ka za ny ch n a do pł at y, o  k tó ry ch m ow a w  a rt . 1 0 us t.  4 us ta w y (w  z ł) x x x x x x x x x x x x x x 3 K w ot a od se te k, o  k tó ry ch m ow a w  a rt . 1 0 us t.  4 us ta w y (w  z ł) x x x x x x x x x x x x x x Dziennik Ustaw Nr 179 — 10423 — Poz. 1064

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 III . N ie ru ch om oś ci

ob ję te

w sp ar ci em fi na ns ow ym 1 Pr ze ci ęt na p ow ie rz ch ni a uż yt ko w a2 ) (w  m 2 ) fi na ns ow an a kr ed yt am i pr ef er en cy jn ym i u dz ie lo ny m i w  k w ar ta le , w  ty m w  lo ka liz ac ji in w es ty cj i: 1. 1 W ro cł aw 1. 2 w oj ew ód zt w o do ln oś lą sk ie (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 1 .1 ) 1. 3a B yd go sz cz 1. 3b To ru ń 1. 4 w oj ew ód zt w o ku ja w sk o po m or sk ie (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 1 .3 a i 1 .3 b) 1. 5 Lu bl in 1. 6 w oj ew ód zt w o lu be ls ki e (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 1 .5 ) 1. 7a G or zó w W ie lk op ol sk i 1. 7b Zi el on a G ór a 1. 8 w oj ew ód zt w o lu bu sk ie (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 1 .7 a i 1 .7 b) 1. 9 Łó dź 1. 10 w oj ew ód zt w o łó dz ki e (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 1 .9 ) 1. 11 K ra kó w 1. 12 w oj ew ód zt w o m ał op ol sk ie (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 1 .1 1) 1. 13 W ar sz aw a 1. 14 w oj ew ód zt w o m az ow ie ck ie (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 1 .1 3) 1. 15 O po le 1. 16 w oj ew ód zt w o op ol sk ie (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 1 .1 5) 1. 17 R ze sz ów 1. 18 w oj ew ód zt w o po dk ar pa ck ie (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 1 .1 7) 1. 19 B ia ły st ok Dziennik Ustaw Nr 179 — 10424 — Poz. 1064

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1. 20 w oj ew ód zt w o po dl as ki e (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 1 .1 9) 1. 21 G da ńs k 1. 22 w oj ew ód zt w o po m or sk ie (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 1 .2 1) 1. 23 K at ow ic e 1. 24 w oj ew ód zt w o śl ąs ki e (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 1 .2 3) 1. 25 K ie lc e 1. 26 w oj ew ód zt w o św ię to kr zy sk ie (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 1 .2 5) 1. 27 O ls zt yn 1. 28 w oj ew ód zt w o w ar m iń sk o m az ur sk ie (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 1 .2 7) 1. 29 Po zn ań 1. 30 w oj ew ód zt w o w ie lk op ol sk ie (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 1 .2 9) 1. 31 S zc ze ci n 1. 32 w oj ew ód zt w o za ch od ni op om or sk ie (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 1 .3 1) 2 Pr ze ci ęt na c en a lu b ko sz t 1 m 2 po w ie rz ch ni u ży tk ow ej (w  z ł) fin an so w an ej k re dy ta m i pr ef er en cy jn ym i u dz ie lo ny m i w  k w ar ta le , w  ty m w  lo ka liz ac ji in w es ty cj i: 2. 1 W ro cł aw 2. 2 w oj ew ód zt w o do ln oś lą sk ie (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 2 .1 ) 2. 3a B yd go sz cz 2. 3b To ru ń 2. 4 w oj ew ód zt w o ku ja w sk o po m or sk ie (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 2 .3 a i 2 .3 b) 2. 5 Lu bl in 2. 6 w oj ew ód zt w o lu be ls ki e (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 2 .5 ) 2. 7a G or zó w W ie lk op ol sk i Dziennik Ustaw Nr 179 — 10425 — Poz. 1064

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2. 7b Zi el on a G ór a 2. 8 w oj ew ód zt w o lu bu sk ie (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 2 .7 a i 2 .7 b) 2. 9 Łó dź 2. 10 w oj ew ód zt w o łó dz ki e (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 2 .9 ) 2. 11 K ra kó w 2. 12 w oj ew ód zt w o m ał op ol sk ie (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 2 .1 1) 2. 13 W ar sz aw a 2. 14 w oj ew ód zt w o m az ow ie ck ie (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 2 .1 3) 2. 15 O po le 2. 16 w oj ew ód zt w o op ol sk ie (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 2 .1 5) 2. 17 R ze sz ów 2. 18 w oj ew ód zt w o po dk ar pa ck ie (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 2 .1 7) 2. 19 B ia ły st ok 2. 20 w oj ew ód zt w o po dl as ki e (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 2 .1 9) 2. 21 G da ńs k 2. 22 w oj ew ód zt w o po m or sk ie (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 2 .2 1) 2. 23 K at ow ic e 2. 24 w oj ew ód zt w o śl ąs ki e (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 2 .2 3) 2. 25 K ie lc e 2. 26 w oj ew ód zt w o św ię to kr zy sk ie (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 2 .2 5) 2. 27 O ls zt yn 2. 28 w oj ew ód zt w o w ar m iń sk o m az ur sk ie (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 2 .2 7) 2. 29 Po zn ań Dziennik Ustaw Nr 179 — 10426 — Poz. 1064

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2. 30 w oj ew ód zt w o w ie lk op ol sk ie (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 2 .2 9) 2. 31 S zc ze ci n 2. 32 w oj ew ód zt w o za ch od ni op om or sk ie (z  p om in ię ci em w sk az an yc h w  lp . 2 .3 1) D an e uz up eł ni aj ąc e w ed łu g st an u na k on ie c IV k w ar ta łu w  z ło ty ch Lp . W ys zc ze gó ln ie ni e 1 K w ot a ud zi el on yc h kr ed yt ów p re fe re nc yj ny ch o gó łe m , w ed łu g st an u na k on ie c IV k w ar ta łu 2 K w ot a za dł uż en ia k re dy to bi or có w z  ty tu łu u dz ie lo ny ch k re dy tó w p re fe re nc yj ny ch o bj ęt yc h do pł at am i d o op ro ce nt ow an ia , w ed łu g st an u na k on ie c IV k w ar ta łu 3 K w ot a do pł at , o  k tó ry ch m ow a w  a rt . 9 u st . 1 u st aw y, o gó łe m 4 K w ot a w pł at d o Fu nd us zu D op ła t, o  kt ór yc h m ow a w  a rt . 9 u st . 4 u st aw y: 4. 1 z  ty tu łu w yk or zy st an ia n ie zg od ne go z  c el em 4. 2 z  ty tu łu n ie w yk on an ia z ob ow ią za ni a, o  k tó ry m m ow a w  a rt . 4 u st . 3 u st aw y 4. 3 z  ty tu łu u zy sk an ia in fo rm ac ji o  pr aw om oc ny m s ka za ni u, o  k tó ry m m ow a w  a rt . 4 u st . 6 u st aw y 4. 4 z  ty tu łu n ie w yk on an ia o bo w ią zk u, o  k tó ry m m ow a w  a rt . 9 u st . 3 a us ta w y 1) P rz ez z ak up lo ka lu m ie sz ka ln eg o lu b do m u je dn or od zi nn eg o na r yn ku p ie rw ot ny m n al eż y ro zu m ie ć za ku p bę dą ce go w  b ud ow ie lu b no w o w yb ud ow an eg o do m u je dn or od zi nn e go lu b lo ka lu m ie sz ka ln eg o w  b ud yn ku w ie lo ro dz in ny m , s ta no w ią ce go o dr ęb ną n ie ru ch om oś ć, o d gm in y al bo o d os ob y, k tó ra w yb ud ow ał a te n bu dy ne k w  r am ac h w yk on yw an ej

dz ia ła ln oś ci g os po da rc ze j. 2) Z  d ok ła dn oś ci ą do 1 m ie js ca p o pr ze ci nk u.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-08-30
Data wydania: 2011-08-26
Data wejścia w życie: 2011-08-31
Data obowiązywania: 2011-08-31
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1064