Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1068

Dziennik Ustaw Nr 179 — 10438 — Poz. 1068

Na podstawie art.  96 ust.  1 pkt  3 ustawy z  dnia 27  lipca 2005  r. — Prawo o  szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §  1.  Rozporządzenie określa tryb udzielania oraz zasady i tryb rozliczania dotacji celowej na dofinanso wanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005  r. — Prawo o  szkolnictwie wyższym, realizowanych w  szczególności z  udziałem środków pochodzących z:

1) budżetu państwa;

2) państwowych funduszy celowych;

3) środków rozwojowych pochodzących z Unii Euro pejskiej lub

4) innych źródeł zagranicznych, o  których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach pro wadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241). § 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z  dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.3));

2) Prawie budowlanym — rozumie się przez to usta wę z  dnia 7 lipca 1994  r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.4));

3) ministrze — rozumie się przez to ministra właści wego do spraw szkolnictwa wyższego oraz mini strów, o  których mowa w  art.  33 ustawy z  dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym;

4) realizacji inwestycji budowlanej — rozumie się przez to wykonywanie robót budowlanych, o któ rych mowa w art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego;

5) rozpoczęciu realizacji inwestycji — rozumie się przez to rozpoczęcie budowy zgodnie z art. 41 Pra wa budowlanego;

6) szacunkowym łącznym koszcie inwestycji — rozu mie się przez to łączny koszt inwestycji ustalony na podstawie wskaźników określonych w ogólno dostępnych opracowaniach lub na podstawie kosztów zrealizowanej inwestycji o podobnej zło żoności;

7) EFRR — rozumie się przez to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;

8) Instytucji Zarządzającej, zwanej dalej „IZ”, Instytu cji Pośredniczącej, zwanej dalej „IP”, projekcie, kwalifikowalności wydatków — rozumie się przez to pojęcia zdefiniowane w ustawie z dnia 6 grud nia 2006  r. o  zasadach prowadzenia polityki roz woju. Rozdział 2 Tryb udzielania dotacji celowej § 

3. Uczelnia ubiegająca się o dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji do wnios ku o  przyznanie dotacji celowej dołącza następujące dokumenty:

1) uchwałę senatu uczelni o zgodzie na realizację in westycji lub zakup nieruchomości;

2) w  przypadku inwestycji budowlanej polegającej na odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, robo tach budowlanych oraz przebudowie obiektu bu dowlanego wraz z pierwszym wyposażeniem: a) dokument stwierdzający prawo do dysponowa nia nieruchomością na cele budowlane, o  któ rym mowa w art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego, b) zaakceptowany przez rektora uczelni program inwestycji spełniający wymogi określone w przepisach dotyczących szczegółowego spo sobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa wydanych na podstawie art. 134 usta wy, zawierający w szczególności: — nazwę i lokalizację inwestycji, — numer rachunku bankowego uczelni, — uzasadnienie celowości inwestycji, — wartość kosztorysową inwestycji według grup kosztów, — analizę celowości i możliwości wykonania in westycji etapami, 1068 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu rozliczania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji uczelni publicznej

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem ad ministracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust.  2 pkt  2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz.  1043 i  Nr  227, poz.  1658, z  2007  r. Nr  80, poz.  542, Nr  120, poz.  818, Nr  176, poz.  1238 i  1240 i  Nr  180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i  Nr  127, poz.  857 oraz z  2011  r. Nr  45, poz.  235, Nr  84, poz. 455, Nr 112, poz. 654 i Nr 174, poz. 1039.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2011  r. Nr  32, poz.  159, Nr  45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789 i Nr 142, poz. 829. Dziennik Ustaw Nr 179 — 10439 — Poz. 1068

— oświadczenie o źródłach finansowania inwe stycji w kolejnych latach jej realizacji, zapew niających inwestorowi terminowe regulowa nie zobowiązań finansowych i terminowe za kończenie inwestycji, — informację o  zakresie inwestycji związanym z  realizacją praw osób niepełnosprawnych do udziału w procesie kształcenia;

3) w przypadku zakupu nieruchomości: a) wskazujące nazwę i lokalizację nieruchomości, b) uzasadniające celowość zakupu nieruchomości, w tym określenie terminu tego zakupu, c) określające łączny koszt zakupu nieruchomości, d) dotyczące analizy celowości i możliwości zaku pu ratalnego, e) określające wysokość środków własnych i inne źródła dofinansowania lub finansowania, f) zawierające informację o powierzchni zakupio nej nieruchomości;

4) w przypadku zakupów środków trwałych w rozu mieniu przepisów dotyczących szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa wydanych na podstawie art. 134 ustawy, w  tym służących kształceniu studentów i  dokto rantów, będących osobami niepełnosprawnymi, zaakceptowany przez rektora uczelni plan inwesty cji, zawierający w szczególności: a) informację o rodzaju inwestycji, b) szacunkowy koszt inwestycji, c) uzasadnienie celowości realizacji inwestycji, w  tym celowości realizacji w planowanym ter minie i zakresie rzeczowym, d) oświadczenie o  innych źródłach finansowania inwestycji, w tym środków własnych, e) informację o  zakresie inwestycji związanym z kształceniem osób niepełnosprawnych i realiza cją praw osób niepełnosprawnych;

5) w  przypadku dofinansowania kosztów realizacji inwestycji współfinansowanych ze źródeł zagra nicznych: a) umowę o  dofinansowanie projektu wraz z  za wartymi aneksami, b) kopię wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków EFRR, c) oświadczenie o  udziale środków własnych w realizacji inwestycji, d) poświadczenie o współfinansowaniu inwestycji przez inne podmioty, e) w przypadku inwestycji budowlanej — ponadto decyzję o pozwoleniu na budowę lub zaświad czenie o złożeniu przez inwestora do właściwe go organu zgłoszenia robót budowlanych, o których mowa w art. 30 Prawa budowlanego. §  4. 

1. Wniosek składa się w  terminie do dnia 15 lutego roku poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana dotacja celowa. W przypadku zadań inwe stycyjnych ujętych w programach wieloletnich, wnios ki składa się do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana dotacja celowa.

2. W przypadku zdarzenia losowego niezależnego od uczelni powodującego zakłócenie jej działalności wniosek może być złożony bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1.

3. Wnioski składa się w  formie papierowej w dwóch egzemplarzach. Wnioski mogą być również składane w  formie elektronicznej, pod warunkiem opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowane go certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 wrześ nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.5)).

4. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymagania określone w  roz porządzeniu. W przypadku wniosków niekompletnych wskazuje się uczelni braki i  wady w  dokumentacji wniosku oraz informuje o możliwości ich uzupełnienia w  terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania tej informacji wraz z pouczeniem, że nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. § 5. 

1. Oceny wniosków, o których mowa w § 4, poza inwestycjami realizowanymi w  ramach progra mów wieloletnich oraz wniosków złożonych w trybie określonym w § 4 ust. 2, dokonuje zespół powołany przez ministra, uwzględniając w szczególności znacze nie planowanej inwestycji dla rozwoju uczelni.

2. Ocena wniosków o  przyznanie dotacji celowej sporządzona przez zespół zawiera propozycję dotyczą cą wysokości dotacji lub odmowy przyznania dotacji wraz z uzasadnieniem.

3. Zespół sporządza ocenę wniosków w  terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od upływu terminu, o któ rym mowa w § 4 ust. 1. §  6.  1.  Dotacje celowe na dofinansowanie lub finansowanie inwestycji są przekazywane w  tran szach. Wysokość dotacji oraz sposób i  warunki jej przekazywania oraz rozliczania określa umowa.

2. Projekt umowy, o której mowa w ust. 1, minister przesyła uczelni wraz z  informacją o wysokości przy znanej dotacji celowej. Nieprzesłanie podpisanej przez uczelnię umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji oznacza rezygnację z przyznanej dotacji ce lowej. § 7. Łączna kwota przyznanej dotacji celowej z bud żetu państwa nie może być wyższa niż wartość koszto rysowa inwestycji, określona przy rozpoczęciu jej rea lizacji bez przeszacowania wartości kosztorysowej.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2002  r. Nr  153, poz.  1271, z  2003  r. Nr  124, poz.  1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz.  565, z  2006  r. Nr  145, poz.  1050, z  2009  r. Nr  18, poz. 97, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622. Dziennik Ustaw Nr 179 — 10440 — Poz. 1068

§ 8. Jeżeli inwestycja budowlana jest wykonywana etapami, finansowanie ze środków budżetu państwa kolejnego jej etapu może być kontynuowane po doko naniu przez ministra pozytywnej oceny dotychczaso wego przebiegu realizacji inwestycji i  wykorzystania jej efektów rzeczowych, które uczelnia uzyskała w wy niku zakończenia poprzednich etapów inwestycji. § 9. 

1. Jeżeli cykl realizacji inwestycji jest dłuższy niż rok, rektor jest obowiązany do wykorzystania czę ści dotacji przewidzianej na dany rok w  wysokości określonej w  umowie. Obniżenie lub podwyższenie wysokości dotacji w  danym roku może nastąpić na wniosek rektora jedynie z uzasadnionych przyczyn.

2. Jeżeli cykl realizacji inwestycji jest dłuższy niż rok, a z oceny przebiegu jej realizacji wynika, że udzie lona dotacja celowa nie zostanie wykorzystana w peł nej wysokości, minister na wniosek rektora uczelni może obniżyć kwotę dotacji celowej w  danym roku budżetowym i odpowiednio podwyższyć wysokość tej dotacji w  następnym roku budżetowym, z  zachowa niem łącznej wysokości przyznanej dotacji.

3. Jeżeli cykl realizacji inwestycji jest dłuższy niż rok, a z uzasadnionego wniosku rektora uczelni wyni ka, że na realizację inwestycji w  danym roku mogą być zaangażowane większe środki niż udzielona kwota dotacji celowej, minister może podwyższyć planowa ną kwotę dotacji celowej w danym roku budżetowym i odpowiednio obniżyć planowaną kwotę dotacji celo wej w następnym roku budżetowym, z zachowaniem łącznej wysokości przyznanej dotacji.

4. Minister może dokonywać zmiany wysokości przyznanej dotacji celowej w  danym roku budżeto wym, jeżeli jest to uzasadnione wysokością środków finansowych będących w dyspozycji ministra przezna czonych na dofinansowanie lub finansowanie kosz tów realizacji inwestycji.

§10. Jeżeli wartość kosztorysowa inwestycji zo stała obniżona w czasie jej realizacji, to łączną kwotę dotacji celowej przyznanej na dofinansowanie lub finansowanie tej inwestycji minister obniża o taki sam procent, o jaki została obniżona wartość kosztorysowa inwestycji, oraz pisemnie zawiadamia o tym uczelnię. Rozdział 3 Tryb i zasady rozliczania dotacji § 11. 

1. Uczelnia otrzymująca dotację celową na in westycje ponosi odpowiedzialność za zgodne z prze znaczeniem wydatkowanie i  prawidłowe rozliczenie tej dotacji.

2. Wykorzystanie dotacji celowej następuje przez zapłatę za zrealizowane zadania w  ramach realizacji celów inwestycji, na którą przeznaczona była dotacja.

3. W przypadku gdy środki z dotacji celowej w ca łości lub w  części zostaną wykorzystane niezgodnie z  przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w  nad miernej wysokości, podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 169 ustawy.

4. Odsetki narosłe na rachunku bankowym uczelni, naliczone od przekazanych środków dotacji celowej, podlegają zwrotowi w  terminie do dnia 15 stycznia następnego roku po roku, w którym została udzielona dotacja celowa, na rachunek bankowy urzędu obsłu gującego ministra. § 12. 

1. Uczelnia, która otrzymała dotację celową na pokrycie kosztów inwestycji realizowanej przez okres dłuższy niż rok, składa raport roczny w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

2. Uczelnia, która otrzymała dotację celową na realizację inwestycji spełniającej warunki, o  których mowa w  art. 133a ustawy, składa wraz z  raportem rocznym informację zawierającą ocenę stopnia reali zacji założonych celów.

3. Uczelnia, która otrzymała dotację celową na realizację inwestycji współfinansowanych ze źródeł zagranicznych, składa raport roczny, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 marca następnego ro ku wraz z oświadczeniem rektora o kwalifikowalności wydatków poniesionych na realizację projektu po twierdzonym przez IZ lub IP.

4. Uczelnia może przekazać raport roczny również w  formie elektronicznej, pod warunkiem opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowa nym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o pod pisie elektronicznym. § 13. 1. Uczelnia, po zakończeniu i przekazaniu do użytku inwestycji, sporządza, w  terminie 60 dni od dnia, w  którym była uregulowana ostatnia płatność związana z finansowaniem inwestycji, rozliczenie koń cowe zawierające:

1) porównanie rzeczywistych kosztów, podstawo wych efektów rzeczowych, okresu realizacji i źró deł finansowania inwestycji z odpowiednimi wiel kościami planowanymi przy jej rozpoczęciu oraz określonymi w wyniku zmian dokonanych w okre sie realizacji tej inwestycji;

2) analizę i uzasadnienie różnic między wielkościami, o których mowa w pkt 1;

3) informację dotyczącą podatku od towarów i usług, zapłaconego i  zwróconego zgodnie z  przepisami o podatku od towarów i usług.

2. W przypadku inwestycji współfinansowanej ze źródeł zagranicznych uczelnia składa rozliczenie koń cowe w terminie 90 dni od dnia dokonania ostatniej płatności w  ramach udzielonej dotacji celowej wraz z  oświadczeniem rektora o  kwalifikowalności wydat ków poniesionych na realizację projektu potwierdzo nym przez IZ lub IP. 3. Uczelnia rozliczenie końcowe inwestycji przeka zuje:

1) ministrowi;

2) innemu dysponentowi środków budżetu państwa, z których była dofinansowana inwestycja. Dziennik Ustaw Nr 179 — 10441 — Poz. 1068

4.  Uczelnia może przekazać rozliczenie końcowe również w formie elektronicznej pod warunkiem opa trzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym wery fikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego cer tyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. 5. Minister, w przypadku stwierdzenia nieprawid łowości w  rozliczeniu końcowym, poleca uczelni ich usunięcie i wyznacza termin przekazania poprawione go rozliczenia. 6.  Jeżeli inwestycja była realizowana poza grani cami kraju, minister na wniosek uczelni może przedłu żyć termin określony w  ust.  1, nie dłużej jednak niż o 30 dni. 7. Jeżeli uczelnia odliczyła od podatku należnego kwotę podatku od towarów i usług zawartą w nakła dach poniesionych na realizację inwestycji lub otrzy mała jej zwrot, to kwotę tę zwraca na rachunek docho dów budżetu państwa, w wysokości proporcjonalnej do kwoty uzyskanej dotacji celowej na dofinansowa nie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji w terminach określonych w przepisach o podatku od towarów i usług. 8. Jeżeli dotacja jest otrzymywana po upływie ter minów, o  których mowa w  ust.  7, zwrotu, o  którym mowa w ust. 7, uczelnia dokonuje w terminie 3 dni od dnia otrzymania dotacji. § 1

4. Raport roczny oraz rozliczenie końcowe roz patruje się w trybie stosowanym dla oceny wniosku. § 15. 

1. Minister na podstawie oceny raportu rocz nego dokonanej przez zespół rozstrzyga o:

1) kontynuacji dofinansowania lub finansowania in westycji;

2) wstrzymaniu lub zmniejszeniu dalszego dofinan sowania lub finansowania inwestycji;

3) nieprzyjęciu raportu rocznego i  odstąpieniu od umowy oraz wezwaniu do zwrotu przekazanych środków.

2. Minister na podstawie oceny rozliczenia końco wego dokonanej przez zespół uznaje umowę za:

1) wykonaną;

2) nienależycie wykonaną; w takim przypadku mini ster wzywa do zwrotu środków finansowych uzna nych za wykorzystane nieprawidłowo oraz może wezwać do zapłacenia kar umownych ustalonych w umowie;

3) niewykonaną w całości lub części; w  takim przy padku minister wzywa do zwrotu środków finan sowych wykorzystanych nieprawidłowo oraz mo że wezwać do zapłacenia kar umownych ustalo nych w umowie.

3. Minister o  rozstrzygnięciach, o  których mowa w ust. 1 i 2, zawiadamia uczelnię w formie pisemnej. § 1

6. W przypadku stwierdzenia przez właściwe or gany kontroli, że przekazany raport roczny lub rozli czenie końcowe przyznanej dotacji celowej nie zostały sporządzone prawidłowo, minister może zarządzić po nowne dokonanie oceny wykonania i rozliczenia realizo wanych zadań. Rozdział 4 Przepisy przejściowe i końcowe § 17. 

1. Do wniosków w sprawie przyznania dotacji celowej dla uczelni publicznych na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji, w tym realizowanych z  udziałem z  budżetu państwa, pań stwowych funduszy celowych lub ze źródeł zagranicz nych w ramach kontraktów wojewódzkich, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodo wym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.6)) oraz w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasa dach prowadzenia polityki rozwoju, złożonych i  nie rozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejsze go rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczaso we.

2. Do finansowania lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji, o której mowa w ust. 1, realizo wanego przed dniem wejścia w życie niniejszego roz porządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. §  18.  Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 stycznia 2012 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2005  r. Nr  90, poz.  759 i  Nr  267, poz.  2251, z  2006  r. Nr  149, poz.  1074 i  Nr  249, poz.  1832, z  2008  r. Nr  216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 161, poz. 1277 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-08-30
Data wydania: 2011-08-08
Data wejścia w życie: 2012-01-01
Data obowiązywania: 2012-01-01
Organ wydający: MIN. NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1068