Dz.U. 2011 nr 184 poz. 1091

Dziennik Ustaw Nr 184 — 10607 — Poz. 1091

Na podstawie art. 21 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011  r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr  21, poz.  112, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa tryb i  terminy zawia damiania gmin o osobach pozbawionych prawa wy bierania oraz o  wygaśnięciu przyczyny pozbawienia prawa wybierania, a także wzory zawiadomień w tych sprawach. § 2. 

1. Sądy pierwszej instancji, które wydały orze czenie, przekazują urzędom właściwych gmin zawia domienia o  osobach, które prawomocnym orzecze niem sądu zostały:

1) pozbawione praw publicznych;

2) ubezwłasnowolnione.

2. W wypadku uchylenia orzeczenia, o którym mo wa w ust. 1, sąd pierwszej instancji zawiadamia o tym urząd właściwej gminy.

3. Sąd Najwyższy przekazuje urzędom właściwych gmin zawiadomienia Trybunału Stanu o osobach po zbawionych praw wyborczych jego prawomocnym orzeczeniem.

4. Zawiadomienia, o  których mowa w  ust.  1—3, wysyła się najpóźniej w terminie siedmiu dni od chwi li uprawomocnienia się orzeczenia lub zwrotu akt z właściwego sądu.

5. W  przypadku gdy orzeczenie sądu, o  którym mowa w ust. 1—3, uprawomocni się po upływie trzy dziestego dnia przed dniem wyborów, zawiadomienie przekazuje się urzędowi właściwej gminy oraz, odpo wiednio, administracji zakładu karnego lub aresztu śledczego niezwłocznie, przy wykorzystaniu, w  razie potrzeby, technicznych środków łączności zapewnia jących identyfikację nadawcy przekazu i  zachowanie tajemnicy telekomunikacyjnej. § 3. 

1. Niezależnie od zawiadomień, o których mo wa w § 2, od dnia ogłoszenia aktu o zarządzeniu wy borów sądy pierwszej instancji przekazują urzędom właściwych gmin zawiadomienia o osobach:

1) pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, jeżeli koniec okresu, na który ten środek karny orzeczono, przypada nie wcześ niej niż w dniu wyborów;

2) ubezwłasnowolnionych do dnia wyborów prawo mocnym orzeczeniem sądu.

2. W  przypadku gdy w  okresie, o  którym mowa w  ust.  1, akta sprawy, w  której uprawomocniło się orzeczenie powodujące utratę prawa wybierania, znajdują się w  sądzie drugiej instancji, zawiadomie nie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje ten sąd, czy niąc o tym adnotację w aktach sprawy.

3. Zawiadomienia, o  których mowa w  ust.  1 i  2, przekazuje się urzędowi właściwej gminy oraz, odpo wiednio, administracji zakładu karnego lub aresztu śledczego nie później niż w  trzydziestym dniu przed dniem wyborów. § 4. 

1. Zawiadomienia, o których mowa w § 2 i 3, przekazuje się urzędom gmin właściwych według miejsca ostatniego zamieszkania osób, których zawia domienia dotyczą.

2. W odniesieniu do osób przebywających w zakła dach karnych lub aresztach śledczych zawiadomienia przekazuje się:

1) urzędowi gminy właściwej według ostatniego zna nego sądowi miejsca, w którym ta osoba zamiesz kiwała, oraz

2) urzędowi gminy właściwej według położenia za kładu karnego lub aresztu śledczego, w którym ta osoba przebywa, za pośrednictwem administracji tego zakładu lub aresztu.

§5. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 3 oraz § 3, określa załącznik nr 1 do rozporzą dzenia. § 6. 

1. Zawiadomienie o osobie, wobec której wy gasła przyczyna pozbawienia prawa wybierania, prze kazuje urzędowi właściwej gminy sąd pierwszej in stancji; zawiadomienie Trybunału Stanu przekazuje Sąd Najwyższy.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, wysy ła się najpóźniej w terminie siedmiu dni od dnia wy gaśnięcia przyczyny pozbawienia prawa wybierania.

3. Przepisy § 2 ust. 5 i § 4 stosuje się odpowiednio.

4. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia.2) Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski 1091 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2011  r. Nr  94, poz.  550, Nr  102, poz.  588, Nr 134, poz.  777,  Nr  147, poz.  881, Nr 149, poz. 889 i Nr 171, poz. 1016.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Sprawiedliwości z  dnia 22 lutego 2002  r. w sprawie trybu i terminu zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania (Dz. U. Nr 19, poz. 195), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozpo rządzenia na podstawie art.  15 ustawy z  dnia 5 stycznia 2011 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Kodeks wy borczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889). Dziennik Ustaw Nr 184 — 10608 — Poz. 1091

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2011 r. (poz. 1091) Załącznik nr 1 WZÓR

6ąG«««««««««««««

««««««««« GQ ««««««.« ZVWDZLü GDWĊ w «««««««««««««« ZVWDZLü GDQH sąGX ]DZLDGDPLDMąFHJR

8U]ąG *PLQ\Miasta* w ««««««««««««««««« adres: ««««««««««««««« «««««««««««««««««««… ZVWDZLü DGUHV ZáDĞFLZHJR XU]ĊGX JPLQ\

ZAWIADOMIENIE

Pan/Pani* «««««««««««««««««««««««««««««« numer PESEL*

numer paszportu lub innego dokumentu VWZLHUG]DMąFHJR WRĪVDPRĞü GRW\F]\ wyborcy obywatela Unii Europejskiej, ZREHF NWyUHJR VąG RU]HNá pozbawienie praw publicznych)*

«««««««««««««« «««««««««««««« urodzony/-na*

«««««««««««««««««««««««««««««« ZVWDZLü PLHMVFH L GDWĊ XURG]HQLD s\QFyUND*

««««««««««««««««««««««««««««««« ZVWDZLü LPLĊ RMFD ]DPLHV]NDá\-áD* w

«««««««««««««««««««««««««..«««« ««««««««««««««««««««««««««««« SRGDü RVWDWQL ]QDQ\ VąGRZL DGUHV ]RVWDá-a pozbawiony/-na praw publicznych na okres ««..««««««««««««««««* pozbawiony/-na praw w\ERUF]\FK QD RNUHV ««««««««««««««««««* XEH]ZáDVQRZROQLRQ\-na* wyrokiem

SąGX ««««««««..«««««««««««««««««««««««« ] GQLD ««««««« V\JQ DNW «««..««««««««««««««««* ZVND]Dü VąG GDWĊ RU]HF]HQLD i V\JQDWXUĊ DNW) wyrokiem

7U\EXQDáX 6WDQX ] GQLD ««««««« V\JQ DNW ««««««««««««««…«««««* ZVND]Dü GDWĊ RU]HF]HQLD i V\JQDWXUĊ Dkt) postanowieniem 6ąGX «««««««««««««««««««««««««««.««««« ] GQLD ««««««« V\JQ DNW «««««««««««««.«««««..* ZVND]Dü VąG GDWĊ RU]HF]HQLD i V\JQDWXUĊ DNW)

3R]EDZLHQLH SUDZD Z\ELHUDQLD QLH XVWDMH GR GQLD Z\ERUyZ SUH]\GHQFNLFKSDUODPHQWDUQ\FKVDPRU]ąGRZ\FK do Parlamentu Europejskiego* ]DU]ąG]RQ\FK QD G]LHĔ ««««««««««««««««««««««

3UH]HV 6ąGX ««««««««««««««« (podpis)

* NLHSRWU]HEQH VNUHĞOLü.

Dziennik Ustaw Nr 184 — 10609 — Poz. 1091

Załącznik nr 2 WZÓR

6ąG «««««««.««««««

««««««««« dn. «««««.«« ZVWDZLü GDWĊ w ««««««««««««««.. ZVWDZLü GDQH sąGX ]DZLDGDPLDMąFHJR

8U]ąG *PLQ\Miasta* w «««««««««««««««««

adres: ««««««««««««««« «««««««««««««««««« ZVWDZLü DGUHV ZáDĞFLZHJR XU]ĊGX JPLQ\

ZAWIADOMIENIE

Wobec Pana/Pani* ««««««««««««««««««««««««««««« ZVWDZLü LPLĊLPLRQD i nazwisko)

numer PESEL*

numer paszportu lub innego dokumentu VWZLHUG]DMąFHJR WRĪVDPRĞü GRW\F]\ wyborcy obywatela Unii Europejskiej, ZREHF NWyUHJR VąG RU]HNá SR]EDZLHQLH SUDZ SXEOLF]Q\FK *

«««««««««««««««« «««««««««««««««« urodzonego/urodzonej*

««««««««««««««««««««««««««..«««« ZVWDZLü PLHMVFH L GDWĊ XURG]HQLD V\QDFyUNL* ««««««««««««««..«««««««««««««««««««« (wstawLü LPLĊ RMFD RVWDWQLR ]DPLHV]NDáHJR]DPLHV]NDáHM* w «««««««««««««««««« «««««««««««««««««« SRGDü RVWDWQL ]QDQ\ VąGRZL DGUHV ] GQLHP«««««««..«««« URNX Z\JDVáD SU]\F]\QD SR]EDZLHQLD SUDZD Z\ELHUDQLD

3UH]HV 6ąGX ««««««««««««««« (podpis)

* NiHSRWU]HEQH VNUHĞOLü.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-09-05
Data wydania: 2011-08-31
Data wejścia w życie: 2011-09-05
Data obowiązywania: 2011-09-05
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 184 poz. 1091