Dz.U. 2011 nr 185 poz. 1092

Dziennik Ustaw Nr 185 — 10614 — Poz. 1092

Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 

1. Ustawa określa:

1) zasady i tryb przeprowadzania kontroli działalnoś ci organów administracji rządowej, urzędów je obsługujących lub stanowiących ich aparat po mocniczy oraz jednostek organizacyjnych podleg łych tym organom lub przez nie nadzorowanych, zwanych dalej „jednostkami kontrolowanymi”;

2) organy właściwe w sprawach kontroli. Art. 

2. Przepisy ustawy stosuje się również do kon troli:

1) działalności organów samorządu terytorialnego w  sprawach dotyczących wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej;

2) wykonywania przez inne podmioty zadań z zakre su administracji rządowej w zakresie, w jakim za dania te są finansowane z budżetu państwa. Art. 3. 

1. Przeprowadzenie kontroli ma na celu oce nę działalności jednostki kontrolowanej dokonaną na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy zasto sowaniu przyjętych kryteriów kontroli.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ce lem kontroli jest również ustalenie ich zakresu, przy czyn i  skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych, a także sformułowanie zaleceń zmierzających do usu nięcia nieprawidłowości. Art. 

4. Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią ina czej, kontrolę przeprowadza się pod względem legal ności, gospodarności, celowości i rzetelności. Art.  5. 

1. W  rozumieniu ustawy za pracownika uważa się także funkcjonariusza, żołnierza zawodowe go, członka organu kolegialnego, a także osobę, która wykonuje pracę w  jednostce kontrolowanej na pod stawie innej umowy niż umowa o pracę.

2. Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest oso ba, która zgodnie z  przepisami określającymi ustrój jednostki jest odpowiedzialna za działalność tej jedno stki i jest uprawniona do jej reprezentowania. W przy padku jednostki zarządzanej przez organ kolegialny za kierownika tej jednostki uznaje się przewodniczącego organu kolegialnego.

3. Kierownikiem jednostki kontrolującej jest Prezes Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Mini strów, minister, kierownik urzędu centralnego, prze wodniczący komitetu wchodzącego w  skład Rady Ministrów, wojewoda albo osoba, która zgodnie z przepisami określającymi ustrój jednostki jest odpo wiedzialna za działalność tej jednostki i jest uprawnio na do jej reprezentowania. Art. 6. 

1. Prezes Rady Ministrów kontroluje organy lub jednostki administracji rządowej, a także jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane.

2. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów kontro luje instytucje gospodarki budżetowej przez niego utworzone oraz podmioty, które otrzymały dotację z  części budżetu państwa, której dysponentem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

3. Minister, kierownik urzędu centralnego lub prze wodniczący komitetu wchodzącego w  skład Rady Ministrów kontroluje:

1) podległe mu lub przez niego nadzorowane organy lub jednostki organizacyjne;

2) jednostki podległe organom, o  których mowa w pkt 1, lub przez nie nadzorowane;

3) podmioty, które otrzymały środki budżetowe z  części budżetu państwa, której jest dysponen tem.

4. Wojewoda kontroluje:

1) organy rządowej administracji zespolonej w woje wództwie;

2) jednostki podległe organom, o  których mowa w pkt 1, lub przez nie nadzorowane;

3) organy samorządu terytorialnego;

4) podmioty, które otrzymały dotację z części budże tu państwa, której dysponentem jest wojewoda. 1092 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej1)

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z  dnia 21 listopada 1967  r. o  powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, ustawę z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych, ustawę z dnia 22  czerwca 1995  r. o  zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rze czypospolitej Polskiej, ustawę z  dnia 14 grudnia 1995  r. o  urzędzie Ministra Obrony Narodowej, ustawę z  dnia 8  sierpnia 1996  r. o  zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawę z dnia 8 sierp nia 1996  r. o Radzie Ministrów, ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy, ustawę z dnia 17 lu tego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów reali zujących zadania publiczne, ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę z dnia 21 listo pada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawę z dnia 23 stycznia 2009  r. o  wojewodzie i  administracji rządowej w  woje wództwie, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009  r. o  finansach publicznych, ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, ustawę z  dnia 30 kwietnia 2010  r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, usta wę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Dziennik Ustaw Nr 185 — 10615 — Poz. 10925. Organy administracji zespolonej i niezespolonej kontrolują:

1) podległe im lub przez nie nadzorowane organy lub jednostki organizacyjne;

2) jednostki podległe organom, o  których mowa w pkt 1, lub przez nie nadzorowane. Art. 

7. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wy konuje zadania Prezesa Rady Ministrów wynikające z ustawy, z jego upoważnienia. Art.  8. 

1. Prezes Rady Ministrów jest organem właściwym w  sprawach koordynowania kontroli, w  tym zarządzanej przez inne organy administracji rządowej. Prezes Rady Ministrów może w  szczegól ności:

1) zlecić kierownikowi jednostki kontrolującej prze prowadzenie kontroli wskazanych podmiotów lub obszarów działalności i  żądać przedstawiania in formacji o wynikach kontroli;

2) delegować kontrolera Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do uczestniczenia w kontroli;

3) określić standardy kontroli w administracji rządo wej, które udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2. Prezes Rady Ministrów może zlecić przeprowa dzenie kontroli wskazanego obszaru działalności ad ministracji rządowej przez więcej niż jednego kierow nika jednostki kontrolującej. W takim przypadku Pre zes Rady Ministrów koordynuje kontrolę w szczegól ności przez:

1) wydanie wskazówek metodycznych wiążących dla tej kontroli;

2) opracowanie lub zlecenie opracowania programu kontroli;

3) czuwanie nad przebiegiem kontroli;

4) sporządzenie lub zlecenie sporządzenia informacji zbiorczych o wynikach kontroli.

3. W przypadku kontroli, o której mowa w ust. 2, zadania kierownika jednostki kontrolującej wynikające z ustawy wykonuje Prezes Rady Ministrów. Art. 

9. Jednostki administracji rządowej przekazu ją Prezesowi Rady Ministrów, na jego wniosek, infor macje lub dokumenty dotyczące działalności kontrol nej jednostki kontrolującej, w tym plany kontroli, do kumentację kontroli, informację o realizowanych kon trolach i ich wynikach, o wystosowanych zaleceniach i  wnioskach, a  także sposobach ich realizacji, oraz zbiorcze informacje z wybranych kontroli bądź z dzia łalności kontrolnej tej jednostki. Art.  10. 

1. Kierownicy jednostek kontrolujących mogą zarządzić kontrolę wspólną, jeżeli przedmiot kontroli dotyczy zadań będących we właściwości tych kierowników.

2. Zarządzając kontrolę wspólną, kierownicy jed nostek kontrolujących określają, w  porozumieniu, skład zespołu kontrolującego oraz wskazują organ, który wykonuje zadania kierownika jednostki kontro lującej wynikające z ustawy.

3. W  przypadku prowadzenia kontroli wspólnej program kontroli obejmuje wszystkie jednostki kon trolowane i jest zatwierdzany przez kierownika komór ki do spraw kontroli w urzędzie obsługującym organ wykonujący zadania kierownika jednostki kontrolują cej wynikające z ustawy. Art. 1

1. Kontrolę przeprowadza się w trybie zwy kłym lub uproszczonym. Art. 12. 

1. Kontrolę prowadzi się zgodnie z okreso wym planem kontroli, opracowanym przez kierownika komórki do spraw kontroli i zatwierdzonym przez kie rownika jednostki kontrolującej.

2. Kierownik jednostki kontrolującej może zarzą dzić przeprowadzenie kontroli nieprzewidzianej okre sowym planem kontroli. Art.  1

3. W  sprawach doręczeń, obliczania termi nów oraz protokołu, w  zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie, przepisy ustawy z dnia 14 czerw ca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.2)) stosuje się odpowiednio. Rozdział 2 Kontrola w trybie zwykłym Art.  14. 

1. Przeprowadzenie kontroli poprzedza opracowanie programu kontroli, który zatwierdza kie rownik komórki do spraw kontroli.

2. Przy opracowywaniu programu kontroli uwzględnia się w szczególności:

1) wyniki wcześniejszych kontroli;

2) wyniki badań i analiz oraz skargi i wnioski dotyczą ce przygotowywanej kontroli;

3) czynniki ryzyka mające wpływ na działalność jed nostki kontrolowanej;

4) informacje dotyczące działalności jednostki kon trolowanej.

3. Program kontroli określa w szczególności:

1) jednostkę kontrolowaną;

2) zakres kontroli, to jest przedmiot i  okres objęty kontrolą;

3) zagadnienia wymagające oceny;

4) termin kontroli;

5) stan prawny dotyczący przedmiotu kontroli oraz wskazówki metodyczne dotyczące sposobu i tech niki przeprowadzenia kontroli;

6) organizację i harmonogram przeprowadzenia kon troli.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2001  r. Nr  49, poz.  509, z  2002  r. Nr  113, poz.  984, Nr  153, poz.  1271 i  Nr  169, poz.  1387, z 2003  r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004  r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr  195, poz.  1501 i  Nr  216, poz.  1676, z  2010  r. Nr  40, poz.  230, Nr  167, poz.  1131, Nr  182, poz.  1228 i  Nr  254, poz.  1700 oraz z  2011  r. Nr  6, poz.  18, Nr  34, poz.  173 i Nr 106, poz. 622. Dziennik Ustaw Nr 185 — 10616 — Poz. 10924. Do czasu zakończenia kontroli programu kontro li nie udostępnia się.

5. Po zakończeniu kontroli jej program dołącza się do akt kontroli. Art. 15. 

1. W celu przygotowania kontroli kierow nik jednostki kontrolowanej, na pisemny wniosek kie rownika jednostki kontrolującej, niezwłocznie udo stępnia dokumenty, materiały i  informacje dotyczące jej działalności.

2. Kierownik jednostki kontrolującej może wystą pić również do innych organów i  jednostek o  nie zwłoczne udostępnienie dokumentów, które są nie zbędne do przygotowania i przeprowadzenia kontroli. Art. 16. 

1. Kontrolę przeprowadza pracownik jed nostki kontrolującej (kontroler) na podstawie pisem nego imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, po okazaniu legitymacji służbowej, a  jeżeli w danej jednostce nie są wydawane legitymacje służ bowe, po okazaniu dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wy daje kierownik jednostki kontrolującej.

3. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli za wiera:

1) oznaczenie wydającego upoważnienie oraz numer i datę wystawienia;

2) podstawę prawną podjęcia kontroli;

3) imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera;

4) zakres kontroli;

5) nazwę i adres jednostki kontrolowanej;

6) okres ważności upoważnienia;

7) podpis wydającego upoważnienie.

4. W  przypadku gdy w  trakcie przeprowadzania kontroli zaistnieje konieczność wydłużenia czasu trwa nia czynności kontrolnych lub rozszerzenia zakresu kontroli, kierownik jednostki kontrolującej przedłuża ważność upoważnienia, przez uczynienie na nim sto sownej wzmianki, lub wydaje nowe upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

5. Dla kontrolera delegowanego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, upoważnienie wydaje Szef Kance larii Prezesa Rady Ministrów. Art.  1

7. Kierownik jednostki kontrolującej może powołać zespół kontrolerów do przeprowadzenia kon troli. Art. 18. 

1. Kierownik jednostki kontrolującej może włączyć w  skład zespołu kontrolerów posiadających wiedzę specjalistyczną pracowników organów i  jed nostek organizacyjnych podporządkowanych lub przez niego nadzorowanych.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, upoważ nienie do przeprowadzenia kontroli, o którym mowa w art. 16, wydaje kierownik jednostki kontrolującej. Art. 19. 

1. Kontroler podlega wyłączeniu z udziału w kontroli z urzędu, jeżeli kontrola mogłaby dotyczyć praw lub obowiązków jego lub osoby mu bliskiej, oraz z udziału w kontroli, której przedmiot stanowią zada nia należące wcześniej do jego obowiązków jako pra cownika, przez rok od zakończenia ich wykonywania.

2. Za osobę bliską kontrolera uważa się małżonka lub osobę pozostającą z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnego i powinowatego do drugiego stop nia albo osobę związaną z nim z tytułu przysposobie nia, opieki lub kurateli. Wyłączenie trwa mimo ustania jego przyczyny.

3. Kontroler podlega wyłączeniu z udziału w kon troli na wniosek, jeżeli zaistnieją uzasadnione wątpli wości co do jego bezstronności.

4. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kon troler składa pisemne oświadczenie o braku lub istnie niu okoliczności uzasadniających jego wyłączenie z udziału w kontroli.

5. O  wyłączeniu kontrolera rozstrzyga kierownik komórki do spraw kontroli.

6. O wyłączeniu kontrolera czyni się wzmiankę na upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli.

7. W okresie od złożenia wniosku o wyłączenie do czasu wydania rozstrzygnięcia o wyłączeniu kontrole ra z  udziału w  kontroli kontroler podejmuje jedynie czynności niecierpiące zwłoki. Art. 

20. O planowanej kontroli zawiadamia się kie rownika jednostki kontrolowanej, podając przewidy wany czas trwania czynności kontrolnych. Art. 21. 

1. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie jednostki kontrolowanej w czasie wykony wania przez nią zadań lub poza nią.

2. Czynności kontrolne powinny być przeprowa dzane w  sposób sprawny i  możliwie niezakłócający funkcjonowania jednostki kontrolowanej.

3. W szczególnych okolicznościach czynności kon trolne przeprowadza się także w  dniach wolnych od pracy lub poza godzinami pracy.

4. Prowadzenie czynności kontrolnych z udziałem pracowników jednostki kontrolowanej w dniach wol nych od pracy lub poza godzinami pracy wymaga zgody kierownika jednostki kontrolowanej. Art. 2

2. Kontroler w trakcie przeprowadzania kon troli ma prawo do:

1) swobodnego wstępu i  poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej bez obowiązku uzyskiwa nia przepustki;

2) wglądu do dokumentów dotyczących działalności jednostki kontrolowanej, pobierania za pokwito waniem oraz zabezpieczania dokumentów związa nych z zakresem kontroli, z zachowaniem przepi sów o tajemnicy prawnie chronionej; Dziennik Ustaw Nr 185 — 10617 — Poz. 10923) sporządzania, a w razie potrzeby żądania sporzą dzenia niezbędnych do kontroli kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień lub obli czeń;

4) przetwarzania danych osobowych w zakresie nie zbędnym do realizacji celu kontroli;

5) żądania złożenia ustnych lub pisemnych wyjaś nień w sprawach dotyczących zakresu kontroli;

6) swobodnego stosowania środków dowodowych przewidzianych w ustawie. Art. 23. 

1. Kontroler ma obowiązek niezwłocznego poinformowania kierownika jednostki kontrolowanej o  stwierdzeniu bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, lub możliwości powstania niepo wetowanej szkody w mieniu, w celu zapobieżenia tym zagrożeniom.

2. Kierownik jednostki kontrolowanej jest obowią zany do niezwłocznego podjęcia działań zapobiegają cych zagrożeniom oraz poinformowania o tym kontro lera.

3. Kontroler w przypadku powzięcia uzasadnione go podejrzenia, że kierownik jednostki kontrolowanej nie podjął działań zapobiegających zagrożeniom lub podjęte działania są niewystarczające, informuje o tym kierownika komórki do spraw kontroli.

4. Kierownik komórki do spraw kontroli niezwłocz nie powiadamia o  stwierdzonych zagrożeniach kie rownika jednostki nadrzędnej nad jednostką kontrolo waną lub właściwy organ państwowy. Art.  2

4. Kierownik jednostki kontrolowanej ma obowiązek zapewnienia kontrolerowi warunków nie zbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w  szczególności przez zapewnienie niezwłocznego przedstawiania żądanych dokumentów, terminowego udzielania ustnych i  pisemnych wyjaśnień w  spra wach objętych kontrolą, a  także udostępnianie nie zbędnych urządzeń technicznych i zapewnienie dostę pu do Internetu oraz, w miarę możliwości, oddzielne go pomieszczenia z odpowiednim wyposażeniem. Art.  2

5. Pracownik jednostki kontrolowanej ma obowiązek:

1) niezwłocznego przedstawiania, na żądanie kontro lera, dokumentów, materiałów i  informacji nie zbędnych do przeprowadzenia kontroli;

2) sporządzenia niezbędnych do przeprowadzenia kontroli kopii, odpisów lub wyciągów z dokumen tów, jak również zestawień i  obliczeń sporządzo nych na podstawie dokumentów; zgodność kopii, odpisów i  wyciągów oraz zgodność zestawień i  obliczeń z  oryginalnymi dokumentami potwier dza kierownik komórki organizacyjnej, w  której dokumenty się znajdują;

3) udzielenia kontrolerowi, w  wyznaczonym przez niego terminie, ustnych lub pisemnych wyjaśnień. Art.  2

6. Niewywiązywanie się przez pracownika jednostki kontrolowanej z obowiązków, które wynika ją z art. 25, może stanowić przesłankę odpowiedzial ności dyscyplinarnej lub porządkowej. Art. 27. 

1. Kontroler ustala stan faktyczny na pod stawie dowodów zebranych podczas kontroli.

2. Dowodami są w szczególności dokumenty, rze czy, oględziny, opinie biegłych, ustne lub pisemne wyjaśnienia lub oświadczenia. Art. 2

8. W ramach prowadzonych czynności kon trolnych kontroler może żądać udzielenia mu, w wy znaczonym przez niego terminie, ustnych lub pisem nych wyjaśnień od pracownika lub byłego pracowni ka. Art.  2

9. Odmowa udzielenia wyjaśnień może na stąpić w przypadku, gdy dotyczą one faktów lub oko liczności, których ujawnienie mogłoby narazić na od powiedzialność karną lub majątkową osobę wezwaną do złożenia wyjaśnień lub osobę jej bliską w rozumie niu art. 19 ust. 2. Art.  30. 

1. Każdy ma prawo złożyć oświadczenie dotyczące zakresu kontroli.

2. Kontroler nie ma prawa odmówić przyjęcia oświadczenia, jeżeli ma ono związek z zakresem kon troli. Art. 3

1. Oględziny przeprowadza się w obecności pracownika jednostki kontrolowanej. Art.  32. 

1. Z  przebiegu oględzin oraz z  przyjęcia ustnych wyjaśnień lub oświadczeń sporządza się pro tokół.

2. Protokół obejmuje:

1) oznaczenie czynności, czasu i miejsca jej przepro wadzenia;

2) imię, nazwisko i  stanowisko służbowe kontrolera oraz osoby uczestniczącej w czynnościach;

3) opis przebiegu czynności lub treść wyjaśnień lub oświadczeń;

4) podpisy kontrolera i osoby uczestniczącej w czyn nościach.

3. Z  czynności kontrolnych niewymienionych w ust. 1, które mają istotne znaczenie dla ustaleń kon troli, sporządza się notatkę służbową podpisaną przez kontrolera. Art. 33. 

1. Kierownik jednostki kontrolującej może, z urzędu lub na wniosek kontrolera, powołać biegłe go, jeżeli w toku kontroli konieczne jest przeprowadze nie specjalistycznych badań lub zbadanie określonych zagadnień wymagających szczególnych umiejętności lub wiedzy specjalistycznej.

2. Kierownik jednostki kontrolującej zawiera z bieg łym umowę, która określa przedmiot, termin wydania opinii oraz zakres niezbędnych badań, a także należne wynagrodzenie.

3. W razie potrzeby przeprowadzenia przez biegłe go czynności niezbędnych do wydania opinii na tere nie jednostki kontrolowanej kierownik jednostki kon trolującej wystawia upoważnienie zawierające:

1) oznaczenie wydającego upoważnienie oraz numer i datę wystawienia; Dziennik Ustaw Nr 185 — 10618 — Poz. 10922) imię i nazwisko biegłego;

3) oznaczenie kontroli, której ma dotyczyć wydana opinia;

4) okres ważności upoważnienia;

5) podpis wydającego upoważnienie.

4. Biegłym nie może być osoba, w  stosunku do której istnieją okoliczności mogące mieć wpływ na jej bezstronność, w szczególności gdy kontrola jest pro wadzona w  jednostce zatrudniającej tę osobę albo obejmuje zadanie, którego ta osoba jest lub była wy konawcą.

5. Kierownik jednostki kontrolowanej może żądać wyłączenia biegłego z przyczyn, z jakich można żądać wyłączenia kontrolera. Przepis art. 19 ust. 4—7 stosuje się odpowiednio. Art. 3

4. Kontroler może wystąpić do innych orga nów i jednostek administracji rządowej o udostępnie nie dokumentów, udzielenie informacji lub wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia kontroli. Art.  3

5. Po zakończeniu czynności kontrolnych kontroler, za zgodą kierownika komórki do spraw kon troli, może zwrócić się do kierownika jednostki kontro lowanej o złożenie w wyznaczonym terminie dodatko wych pisemnych wyjaśnień dotyczących zakresu kon troli, niezbędnych do sporządzenia wystąpienia po kontrolnego. Art.  36. 

1. Ustalenia dokonane w  trakcie kontroli oraz oceny opisuje się w projekcie wystąpienia pokon trolnego.

2. Projekt wystąpienia pokontrolnego zawiera w szczególności:

1) nazwę i adres jednostki kontrolowanej;

2) imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera;

3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrol nych;

4) zakres kontroli;

5) ocenę skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta;

6) zakres, przyczyny i  skutki stwierdzonych niepra widłowości. Art. 3

7. Projekt wystąpienia pokontrolnego podpi sują kontroler i kierownik komórki do spraw kontroli. Art. 3

8. Kierownik jednostki kontrolującej przeka zuje kierownikowi jednostki kontrolowanej projekt wystąpienia pokontrolnego wraz z pouczeniem o pra wie do zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. Prze kazanie projektu wystąpienia pokontrolnego następu je z  zachowaniem przepisów o  tajemnicy prawnie chronionej. Art.  39. 

1. Jeżeli w projekcie wystąpienia pokon trolnego wskazane zostaną nieprawidłowości, za któ re odpowiedzialność ponosi były kierownik jednostki kontrolowanej, kierownik komórki do spraw kontroli przekazuje kopię projektu wystąpienia pokontrolnego byłemu kierownikowi, jeżeli jednostka kontrolowana dysponuje jego adresem, na który wystąpienie takie można przesłać.

2. Były kierownik jednostki kontrolowanej może, w  terminie wyznaczonym przez kierownika komórki do spraw kontroli, złożyć pisemne oświadczenie od noszące się do stwierdzonych nieprawidłowości, za które ponosi odpowiedzialność w  okresie objętym kontrolą.

3. Przekazanie projektu wystąpienia pokontrolne go byłemu kierownikowi następuje z  zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.

4. Oświadczenie byłego kierownika jednostki kon trolowanej włącza się do akt kontroli, a jeżeli kierow nik jednostki kontrolującej uzna to za zasadne, może stanowić załącznik do wystąpienia pokontrolnego.

5. Przekazanie projektu wystąpienia pokontrolne go byłemu kierownikowi jednostki kontrolowanej nie wstrzymuje procedury wnoszenia zastrzeżeń przez kierownika jednostki kontrolowanej i przekazania wy stąpienia pokontrolnego. Art. 40. 

1. Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo do zgłoszenia, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu, umotywowanych pisem nych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolne go.

2. Na wniosek kierownika jednostki kontrolowa nej, złożony przed upływem terminu zgłoszenia za strzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kierownika jednostki kontrolującej. Art.  41. 

1. Kierownik jednostki kontrolującej ma prawo sprostowania w projekcie wystąpienia pokon trolnego, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek kierownika jednostki kontrolowanej, błędów pisar skich lub innych oczywistych omyłek.

2. Projekt wystąpienia pokontrolnego, w  którym dokonano sprostowania, przekazuje się kierownikowi jednostki kontrolowanej wraz z informacją o dokona nych zmianach.

3. Sprostowanie nie ma wpływu na bieg terminu zgłoszenia zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokon trolnego. Art.  42. 

1. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego rozpatruje kierownik komórki do spraw kontroli.

2. Kierownik komórki do spraw kontroli:

1) odrzuca zastrzeżenia wniesione przez osobę nie uprawnioną lub wniesione po upływie terminu i  zawiadamia o  tym zgłaszającego zastrzeżenia, informując na piśmie o przyczynach, albo

2) uwzględnia zastrzeżenia w  całości lub w  części albo je oddala. Dziennik Ustaw Nr 185 — 10619 — Poz. 10923. Kierownik jednostki kontrolowanej może w każ dym czasie wycofać złożone zastrzeżenia. Wycofane zastrzeżenia pozostawia się bez rozpatrzenia.

4. Kierownikowi jednostki kontrolowanej, w termi nie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomie nia o  odrzuceniu zastrzeżeń, przysługuje prawo do odwołania do kierownika jednostki kontrolującej.

5. Kierownik jednostki kontrolującej rozpatruje od wołanie i  o  swoim rozstrzygnięciu informuje na piś mie kierownika jednostki kontrolowanej. Art. 4

3. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń istnieje konieczność przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, kontroler przeprowadza te czynności na podstawie dotychczasowego upoważ nienia lub, jeżeli to konieczne, nowego upoważnienia. Art.  4

4. W  trakcie rozpatrywania zastrzeżeń kie rownik komórki do spraw kontroli ma prawo żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia pisemnych wyjaśnień przez pracowników jednostki kontrolowa nej. Art.  45. 

1. Kierownik komórki do spraw kontroli, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza stanowisko wo bec wniesionych zastrzeżeń, wraz z uzasadnieniem.

2. Kierownik komórki do spraw kontroli przekazuje stanowisko wobec oddalonych zastrzeżeń kierowniko wi jednostki kontrolowanej. Art.  46. 

1. W  przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń albo nieuwzględnienia wszystkich zastrzeżeń sporzą dza się wystąpienie pokontrolne obejmujące treść projektu wystąpienia pokontrolnego.

2. W  przypadku uwzględnienia zastrzeżeń wystą pienie pokontrolne sporządza się na podstawie pro jektu wystąpienia pokontrolnego oraz stanowiska kie rownika komórki do spraw kontroli wobec oddalo nych zastrzeżeń.

3. Wystąpienie pokontrolne w razie potrzeby uzu pełnia się o:

1) zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia niepra widłowości lub usprawnienia funkcjonowania jed nostki kontrolowanej;

2) ocenę wskazującą na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę od powiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości;

3) termin złożenia informacji o  wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. Ter min wyznacza się, uwzględniając charakter zale ceń lub wniosków. Art.  4

7. Wystąpienie pokontrolne podpisuje kie rownik jednostki kontrolującej i  przekazuje kierowni kowi jednostki kontrolowanej. Art.  4

8. Od wystąpienia pokontrolnego nie przy sługują środki odwoławcze. Art. 4

9. Kierownik jednostki kontrolowanej, w wy znaczonym terminie, informuje kierownika jednostki kontrolującej o sposobie wykonania zaleceń, wykorzy staniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzysta nia albo o  innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Art.  50. Kierownik jednostki kontrolującej może odstąpić w każdym czasie od dalszego przeprowadza nia czynności kontrolnych, informując na piśmie kie rownika jednostki kontrolowanej o  odstąpieniu od kontroli. W takim przypadku nie sporządza się wystą pienia pokontrolnego. Rozdział 3 Kontrola w trybie uproszczonym Art. 51. 

1. W przypadkach uzasadnionych charak terem sprawy lub pilnością przeprowadzenia czynnoś ci kontrolnych można zarządzić przeprowadzenie kon troli w trybie uproszczonym.

2. Kontrola w  trybie uproszczonym może być za rządzona w szczególności w razie potrzeby:

1) sporządzenia informacji dla kierownika jednostki kontrolującej;

2) sprawdzenia informacji zawartych w  skargach i wnioskach;

3) dokonania analizy dokumentów otrzymanych z jednostek kontrolowanych. Art. 52. 

1. Kontrolę w trybie uproszczonym prowa dzi się zgodnie z  przepisami dotyczącymi kontroli w trybie zwykłym, z wyjątkiem przepisów dotyczących programu kontroli i sporządzania wystąpienia pokon trolnego.

2. Jeżeli kontrola w trybie uproszczonym jest pro wadzona w  sposób określony w  art.  8 ust.  2 albo art. 10 ust. 1, stosuje się przepisy dotyczące programu kontroli.

3. Kontrola w trybie uproszczonym może być pro wadzona także wtedy, gdy nie było możliwości wcześ niejszego powiadomienia kierownika jednostki kon trolowanej o terminie przeprowadzenia kontroli.

4. Kontrola w trybie uproszczonym kończy się spo rządzeniem sprawozdania z  kontroli, zawierającego opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocenę, a także, w razie potrzeby, zalecenia lub wnioski doty czące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej. Sprawozda nie podpisuje kierownik jednostki kontrolującej.

5. Kierownik jednostki kontrolowanej w  terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzy muje to realizacji ustaleń kontroli.

6. Sprawozdania nie przekazuje się byłemu kie rownikowi jednostki kontrolowanej. Art.  5

3. W  przypadku ujawnienia w  trakcie czyn ności kontrolnych okoliczności wskazujących na po pełnienie przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego lub naruszenia dyscypliny finansów publicznych kontrolę w  dalszej części przeprowadza się w trybie zwykłym. Dziennik Ustaw Nr 185 — 10620 — Poz. 1092

Rozdział 4 Dokumentacja kontroli Art. 54. 

1. Dla kontroli prowadzi się akta kontroli, numerując kolejno strony.

2. Akta kontroli obejmują w szczególności:

1) wykaz ich zawartości, z podaniem nazw dokumen tów i numerów stron;

2) upoważnienie do przeprowadzenia kontroli;

3) oświadczenia kontrolera o  braku albo istnieniu okoliczności uzasadniających jego wyłączenie z udziału w kontroli;

4) dowody zgromadzone w toku kontroli;

5) protokoły z przeprowadzenia dowodów;

6) wystąpienie pokontrolne i jego projekt albo spra wozdanie oraz zgłoszone zastrzeżenia i dokumen ty związane z ich rozpatrzeniem. Art.  55. 

1. Kierownik jednostki kontrolowanej na każdym etapie prowadzonej kontroli ma prawo wglą du do akt kontroli, z zachowaniem przepisów o tajem nicy prawnie chronionej.

2. Kontroler udostępnia akta kontroli po anonimi zacji w dokumentach danych osobowych pracownika lub innej osoby, jeżeli zastrzegły one nieujawnianie danych umożliwiających ich identyfikację, a zachodzi uzasadniona obawa, że udzielone informacje w spra wach objętych kontrolą mogą narazić tego pracowni ka lub osobę na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu udzielenia tych informacji. Rozdział 5 Informacje o wynikach kontroli Art. 56. 

1. W uzasadnionych przypadkach kierow nik jednostki kontrolującej może zarządzić sporządze nie informacji o wynikach kontroli.

2. Informacja o  wynikach kontroli może obejmo wać przedstawienie wyników więcej niż jednej kontro li.

3. Informacja o wynikach kontroli jest sporządzana na podstawie akt kontroli i zawiera w szczególności:

1) określenie celu i  zakresu kontroli oraz termin jej prowadzenia;

2) ustalenia z  kontroli wskazujące zakres stwierdzo nych nieprawidłowości, przyczynę ich powstania i  skutki, jakie wywołują lub mogą wywołać w  świetle kryteriów stosowanych w  postępowa niu kontrolnym;

3) zalecenia lub wnioski dotyczące usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej w zakre sie dotyczącym kontroli. Art. 57. 

1. Kierownik jednostki kontrolującej prze syła informację o wynikach kontroli kierownikowi jed nostki nadrzędnej lub sprawującej nadzór nad jed nostką kontrolowaną.

2. Kierownik jednostki kontrolującej może przesłać informację o  wynikach kontroli do innych organów lub jednostek, które uzna za właściwe. Rozdział 6 Zmiany w przepisach obowiązujących Art. 5

8. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o po wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Pol skiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13a: a) w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „

5) zarządzanie i przeprowadzanie kontroli pod ległych związków organizacyjnych i  jedno stek wojskowych na zasadach i  w  trybie określonych w  przepisach o  kontroli w  ad ministracji rządowej.”, b) w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „

5) zarządzanie i przeprowadzanie kontroli pod ległych związków organizacyjnych i  jedno stek wojskowych na zasadach i  w  trybie określonych w  przepisach o  kontroli w  ad ministracji rządowej.”, c) w ust. 3 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „

5) zarządzanie i przeprowadzanie kontroli pod ległych związków organizacyjnych i  jedno stek wojskowych na zasadach i  w  trybie określonych w  przepisach o  kontroli w  ad ministracji rządowej.”, d) w ust. 4 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „

5) zarządzanie i przeprowadzanie kontroli pod ległych związków organizacyjnych i  jedno stek wojskowych na zasadach i  w  trybie określonych w  przepisach o  kontroli w  ad ministracji rządowej.”;

2) w art. 13b w ust.  2 w pkt  4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „

5) zarządzanie i  przeprowadzanie kontroli pod ległych związków organizacyjnych i  jednostek wojskowych na zasadach i  w  trybie określo nych w  przepisach o  kontroli w  administracji rządowej.”;

3) w  art. 13c w  ust.  2 w  pkt  4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „

5) zarządzanie i  przeprowadzanie kontroli w  za kresie właściwości na zasadach i w trybie okreś lonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej.”.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z  2008  r. Nr  171, poz.  1056, Nr  180, poz.  1109, Nr  206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr  113, poz.  745, Nr  127, poz.  857, Nr  182, poz.  1228, Nr 217, poz. 1427 i Nr 240, poz. 1601 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016. Dziennik Ustaw Nr 185 — 10621 — Poz. 1092

Art. 5

9. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.4)) w art. 84b:

1) uchyla się ust. 2;

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Kontrolę działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i  organów nad zoru budowlanego przeprowadza się na zasa dach i  w  trybie określonych w  przepisach o kontroli w administracji rządowej.”. Art. 60. W ustawie z dnia 12 października 1994 r. o  samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856, z późn. zm.5)) w art. 3a:

1) uchyla się ust. 3;

2) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: „

4. Sprawowanie nadzoru nad działalnością admi nistracyjną kolegiów polega w  szczególności na:

1) przeprowadzaniu kontroli organizacji i  wa runków pracy kolegiów, w tym na badaniu: a) prawidłowości stosowania przepisów re gulaminu organizacyjnego, b) terminowości załatwiania spraw oraz sta nu zaległości, ze szczególnym uwzględ nieniem spraw, w których postępowanie administracyjne trwa dłużej niż 6 miesię cy, c) prowadzenia ksiąg i innych urządzeń ewi dencyjnych oraz rzetelności sporządzania informacji o działalności kolegium,

2) analizie rocznych informacji o  działalności kolegium,

3) rozpatrywaniu skarg na pozaorzeczniczą działalność kolegiów,

4) badaniu zachowania trybu i wymogów wy łaniania kandydatów na prezesa kolegium,

5) badaniu zachowania trybu i wymogów wy łaniania kandydatów na członków kolegium,

6) badaniu prawidłowości przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w  celu usta lenia okoliczności faktycznych i  prawnych uzasadniających odwołanie prezesa kole gium,

7) badaniu prawidłowości przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego i postępowa nia dyscyplinarnego w  celu ustalenia oko liczności faktycznych i prawnych uzasadnia jących ukaranie członka kolegium.

5. Organ nadzoru sprawuje nadzór nad kolegiami przy pomocy komórki organizacyjnej właści wej do spraw nadzoru lub właściwej do spraw kontroli.”. Art. 6

1. W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o za kwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 11

4) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 51 dodaje się art. 52 w brzmieniu: „Art. 5

2. Minister Obrony Narodowej kontroluje Agencję na zasadach i  w  trybie określo nych w  przepisach o  kontroli w  admini stracji rządowej.”;

2) uchyla się rozdział 3a. Art. 6

2. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzę dzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z  1996  r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.6)) w art. 8 w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i  dodaje się pkt  8 w brzmieniu: „

8) przeprowadzanie kontroli jednostek organizacyj nych Sił Zbrojnych na zasadach i w trybie okreś lonych w  przepisach o  kontroli w  administracji rządowej.”. Art. 6

3. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasa dach wykonywania uprawnień przysługujących Skar bowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu: „Art. 19a. 

1. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa przeprowadza kontrolę:

1) wykonywania uprawnień wynikają cych z  praw majątkowych Skarbu Państwa przez państwowe jednost ki organizacyjne, którym przysłu guje prawo wykonywania takich uprawnień lub prawo do działania w imieniu Skarbu Państwa,

2) wykonywania przez inne organy administracji państwowej oraz państwowe osoby prawne zadań określonych w  odrębnych przepi sach, w  zakresie przekształceń własnościowych.

2. Zakres kontroli, o  której mowa w  ust.  1 pkt  1, obejmuje zgodność wykonywania uprawnień majątko wych Skarbu Państwa z  właściwymi przepisami oraz z  interesem Skarbu Państwa.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2011  r. Nr  32, poz.  159, Nr  45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789 i Nr 142, poz. 829.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 288 i Nr 122, poz. 1020.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr  210, poz.  2036, z  2006  r. Nr  104, poz.  711, z  2007  r. Nr 107, poz. 732, z 2010 r. Nr 28, poz. 143 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 439.

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz.  741 i  Nr  141, poz.  943, z  1998  r. Nr  155, poz.  1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26, z 2002 r. Nr  25, poz.  253 i  Nr  240, poz.  2055, z  2004  r. Nr  99, poz. 1001, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr  169, poz.  1417 i  Nr  183, poz.  1538, z  2006  r. Nr  107, poz. 721, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 206, poz. 1590, z 2010 r. Nr 229, poz. 1496 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 171 i Nr 122, poz. 695. Dziennik Ustaw Nr 185 — 10622 — Poz. 10923. Zakres kontroli, o  której mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje ocenę:

1) wykonywania zadań w  zakresie przekształceń własnościowych pod względem legalności, gospodar ności i  zapewnienia ochrony inte resów Skarbu Państwa,

2) zgodności stosowanych procedur przekształceń własnościowych z właściwymi przepisami,

3) zgodności realizacji przekształceń własnościowych z  udzielonym upoważnieniem lub zgodą ministra właściwego do spraw Skarbu Pań stwa, w przypadkach gdy taka zgo da lub upoważnienie są wymaga ne.

4. Kontrola, o której mowa w ust. 1, jest przeprowadzana na zasadach i w try bie określonych w przepisach o kon troli w administracji rządowej.”;

2) w art. 20 uchyla się pkt 1. Art. 6

4. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Ra dzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 29: a) uchyla się pkt 1, b) uchyla się pkt 7;

2) uchyla się art. 30;

3) w art. 34 w ust. 1 uchyla się pkt 3. Art. 6

5. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko deks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.9)) w art. 249 w § 3 uchyla się pkt 8. Art. 6

6. W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o infor matyzacji działalności podmiotów realizujących zada nia publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.

10) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 25: a) uchyla się ust. 2, b) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) podmiotów niewymienionych w pkt 1 — do konuje minister właściwy do spraw informa tyzacji.”;

2) uchyla się art. 26 i art. 27;

3) uchyla się art. 29—35. Art. 6

7. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o  szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr  164, poz.  1365, z późn. zm.11)) w art. 34:

1) w ust. 1 uchyla się zdanie trzecie;

2) uchyla się ust. 2 i 3. Art.  6

8. W  ustawie z  dnia 21 listopada 2008  r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr  157, poz.  1241 i  Nr  219, poz.  1706 oraz z  2011  r. Nr 82, poz. 45

1) w art. 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Szef Służby Cywilnej może zwrócić się do Preze sa Rady Ministrów z wnioskiem o przeprowadze nie kontroli w zakresie realizacji zadań wynikają cych z ustawy.”. Art. 6

9. W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o wo jewodzie i  administracji rządowej w  województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.12)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Kontrola, o której mowa w ust. 1 i 2, wykony wana jest pod względem:

1) legalności, gospodarności, celowości i  rze telności — w  odniesieniu do działalności organów administracji rządowej oraz in nych podmiotów;

2) legalności, gospodarności i  rzetelności — w  odniesieniu do działalności organów samorządu terytorialnego.”;

2) uchyla się art. 29—50.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2003  r. Nr  80, poz.  717, z  2004  r. Nr  238, poz.  2390 i  Nr  273, poz.  2703, z  2005  r. Nr  169, poz.  1414 i  Nr  249, poz.  2104, z  2006  r. Nr  45, poz.  319, Nr  170, poz.  1217 i  Nr  220, poz.  1600, z  2008  r. Nr  227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676.

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  1997  r. Nr  160, poz.  1083, z  1999  r. Nr  83, poz.  931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz.  1071 i  Nr  111, poz.  1194, z  2002  r. Nr  74, poz.  676 i  Nr  200, poz.  1679, z  2003  r. Nr  111, poz.  1061, Nr  142, poz.  1380 i  Nr  179, poz.  1750, z  2004  r. Nr  93, poz.  889, Nr  210, poz.  2135, Nr  240, poz.  2405, Nr  243, poz.  2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 34, poz. 191, Nr 40, poz. 227, Nr 125, poz. 842 i  Nr 182, poz. 1228 oraz z  2011  r. Nr  39, poz.  201 i  202, Nr 112, poz. 654 i Nr 129, poz. 734.

10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz.  817, z  2009  r. Nr  157, poz.  1241, z  2010  r. Nr  40, poz.  230, Nr  167, poz.  1131 i  Nr  182, poz.  1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654. 1

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr  120, poz.  818, Nr  176, poz.  1238 i  1240 i  Nr  180, poz.  1280, z  2008  r. Nr  70, poz.  416, z  2009  r. Nr  68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 84, poz. 455, Nr 112, poz. 654 i Nr 174, poz. 1039. 1

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010  r. Nr 40, poz. 230 oraz z 2011  r. Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz. 529 i Nr 163, poz. 981. Dziennik Ustaw Nr 185 — 10623 — Poz. 1092

Art.  70. W  ustawie z  dnia 27 sierpnia 2009  r. o  finansach publicznych (Dz. U. Nr  157, poz.  1240, z późn. zm.13)) w art. 150 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) tryb kontroli wykonania zadania; w umowie moż na postanowić, że kontrola będzie prowadzona na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej.”. Art. 7

1. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o za sadach finansowania nauki (Dz. U. Nr  96, poz.  615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 45

5) wprowadza się następu jące zmiany:

1) w art. 31 uchyla się ust. 3—5;

2) po art. 31 dodaje się art. 31a i art. 31b w brzmie niu: „Art. 31a. Do kontroli wydatkowania środków finansowych na naukę stosuje się prze pisy o kontroli w administracji rządowej. Art. 31b. 

1. Do kontroli mogą zostać powołani eksperci.

2. Na eksperta naukowego minister wy znacza osobę posiadającą co naj mniej stopień naukowy doktora i kompetencje w dziedzinie nauki od powiedniej ze względu na meryto ryczny zakres kontroli. Na wniosek ministra kandydat na eksperta może być wskazany przez organ opinio dawczo-doradczy, o  którym mowa w art. 35.

3. Na eksperta budowlanego minister wyznacza osobę posiadającą upraw nienia budowlane, o  których mowa w  art.  12—15 ustawy z  dnia 7 lipca 1994  r. — Prawo budowlane (Dz. U. z  2010  r. Nr  243, poz.  1623, z  późn. zm.14)).

4. Na eksperta finansowego minister wyznacza biegłego rewidenta albo osobę posiadającą co najmniej 3-let nie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego lub zastępcy głównego księgowego i  w  okresie ostatnich 5 lat przed powołaniem do zespołu kontrolnego wykonywała pracę na tym stanowisku, albo osobę posiadającą wykształcenie wyższe oraz uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w  rozumieniu przepisów w  sprawie uprawnień do usługowego prowa dzenia ksiąg rachunkowych.

5. Ekspertem nie może być osoba, która jest lub była w  okresie 5 lat poprze dzających kontrolę zatrudniona w  podmiocie kontrolowanym albo jest lub była wykonawcą zadania, któ rego dotyczy kontrola. Ekspertem nie może być również osoba, w stosunku do której zachodzą okoliczności fak tyczne lub prawne mogące wpłynąć na bezstronność przeprowadzenia kontroli.

6. Funkcje ekspertów, o  których mowa w  ust.  2—4, nie mogą być łączone przez jedną osobę w  odniesieniu do danej kontroli.

7. W danym roku kalendarzowym ta sa ma osoba może uczestniczyć jako ekspert w nie więcej niż siedmiu kon trolach.”;

3) uchyla się art. 32 i art. 33. Art. 7

2. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Na rodowym Centrum Badań i  Rozwoju (Dz. U. Nr  96, poz.  616 i  Nr  257, poz.  1726 oraz z  2011  r. Nr  84, poz. 45

5) w art. 34 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) sprawuje kontrolę nad Centrum na zasadach i  w  trybie określonych w  przepisach o  kontroli w administracji rządowej;”. Art. 7

3. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Na rodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr  96, poz.  617 i Nr 257, poz. 172

6) w art. 43 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) sprawuje kontrolę finansową nad Centrum na za sadach określonych w art. 31 ust. 1 i 2 i art. 31b ustawy z  dnia 30 kwietnia 2010  r. o  zasadach finansowania nauki oraz na zasadach i w  trybie określonych w  przepisach o  kontroli w  admini stracji rządowej;”. Art. 7

4. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o in stytutach badawczych (Dz. U. Nr  96, poz.  618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 65

4) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 35: a) ust. 1—3 otrzymują brzmienie: „

1. Minister nadzorujący sprawuje nadzór nad:

1) zgodnością działań instytutu z przepisami prawa i statutem;

2) realizacją przez instytut podstawowych zadań instytutu określonych w  art.  2 ust. 1;

3) prawidłowością wydatkowania środków publicznych.

2. Kontrolę w  ramach nadzoru przeprowadza się na zasadach i  w  trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rzą dowej.

3. Dyrektor i przewodniczący rady naukowej są zobowiązani do realizacji zaleceń pokontrol nych wydanych przez ministra nadzorujące go.”, b) uchyla się ust. 4; 1

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726. 1

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2011  r. Nr  32, poz.  159, Nr  45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829 i Nr 185, poz. 1092. Dziennik Ustaw Nr 185 — 10624 — Poz. 10922) w art. 36: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Minister nadzorujący, nie rzadziej niż raz na 3 lata, przeprowadza kontrolę instytutu.

2. Kontrola instytutu jest przeprowadzana w celu dokonania oceny:

1) działalności finansowej instytutu;

2) organizacji i jakości pracy instytutu;

3) jakości zarządzania instytutem.”, b) uchyla się ust. 3, c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Na podstawie wyników kontroli minister nadzorujący może podjąć czynności określo ne w  art.  7 ust.  1, art.  9 ust.  2 lub art.  26. Minister nadzorujący może także zlecić dy rektorowi instytutu dokonanie czynności na prawczych lub usprawniających działalność instytutu.”, d) uchyla się ust. 5 i 6. Art. 7

5. W ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o spor cie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 101

6) wprowadza się następują ce zmiany:

1) w art. 16: a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Kontrolę, o  której mowa w  ust.  3 pkt  2, przeprowadza się na zasadach i  w  trybie określonych w przepisach o kontroli w ad ministracji rządowej.”, b) uchyla się ust. 5;

2) uchyla się art. 17—20. Art. 7

6. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia łalności leczniczej (Dz. U. Nr  112, poz.  654, Nr 149, poz. 887 i Nr 174, poz. 103

9) wprowadza się następu jące zmiany:

1) w art. 37: a) uchyla się ust. 1 i 2, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Do jednostki służby medycyny pracy Służby Więziennej przepisy ustawy stosuje się od powiednio, przy uwzględnieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycy ny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z  późn. zm.15)) i  ustawy z  dnia 9 kwietnia 2010  r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 65

4) oraz przepi sów wydanych na ich podstawie, z  tym że przepisów art.  30, art.  44—50 oraz przepi sów oddziału 2 w rozdziale 3 działu II nie sto suje się.”;

2) uchyla się art. 39;

3) w art. 121 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „

8. Minister, centralny organ administracji rządo wej lub wojewoda, będący podmiotem tworzą cym, wykonuje kontrolę podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej.”;

4) w art. 122 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „

7. Minister Obrony Narodowej, Minister Spra wiedliwości, minister właściwy do spraw we wnętrznych lub Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, każdy w  zakresie swojego działania, przeprowadzają kontrolę, o  której mowa w art. 118 i art. 119, w sposób i w trybie określonych w  rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 6.”. Rozdział 7 Przepisy przejściowe i końcowe Art. 7

7. Do kontroli wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się prze pisy dotychczasowe. Art. 7

8. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski 1

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 141, poz. 1011, z 2008 r. Nr 220, poz. 1416 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-09-06
Data wydania: 2011-07-15
Data wejścia w życie: 2012-01-01
Data obowiązywania: 2012-01-01
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 185 poz. 1092