Dz.U. 2011 nr 191 poz. 1133

Dziennik Ustaw Nr 191 — 11074 — Poz. 1133

Art. 

1. Ustawa określa zasady zalegalizowania po bytu cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) nieprzerwanie co najmniej od dnia 20 grudnia 2007  r., których pobyt na tym terytorium w dniu wejścia w życie ustawy jest nielegalny;

2) nieprzerwanie co najmniej od dnia 1 stycznia 2010 r., którym przed tym dniem została wydana ostateczna decyzja o  odmowie nadania statusu uchodźcy, zawierająca orzeczenie o  wydaleniu, i których pobyt na tym terytorium w dniu wejścia w życie ustawy jest nielegalny;

3) wobec których w dniu 1 stycznia 2010 r. trwało po stępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy wszczęte na skutek kolejnego wniosku. Art. 

2.

1. W postępowaniach w sprawie udzielenia lub cofnięcia cudzoziemcom, o których mowa w art. 1, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na okres 2 lat, a także po udzieleniu tego zezwolenia, sto suje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.1)) oraz art. 59, art.  60 ust.  1 i  3—5 oraz 6 i  art.  62 ust.  3—7, 8, 8a i ust. 9 pkt 2 i 3 lit. b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z  późn. zm.2)) oraz przepisy wydane na podstawie art. 63 ust. 1 tej ustawy.

2. W postępowaniach, o  których mowa w ust.  1, przy wykonywaniu czynności mających na celu usta lenie okoliczności, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3 i 4 lub art. 13 pkt 2 i 3 niniejszej ustawy, nie stosuje się art. 79 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks po stępowania administracyjnego.

3. Udzielenie albo odmowa udzielenia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze decyzji administracyjnej. Art. 

3.

1. Wojewoda właściwy ze względu na miej sce pobytu cudzoziemca, o  którym mowa w  art.  1, udziela zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczo ny na okres 2 lat, jeżeli wniosek o udzielenie tego ze zwolenia zostanie złożony w  terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

2. Cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 1, odma wia się udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, jeżeli:

1) nie spełnia wymogów do udzielenia tego zezwole nia;

2) jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu i zostały wpi sane przez inne państwo obszaru Schengen;

3) w  postępowaniu w  sprawie udzielenia tego ze zwolenia został złożony wniosek lub zostały przed stawione dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje;

4) w  postępowaniu w  sprawie udzielenia tego ze zwolenia, w celu użycia za autentyczny, podrobił lub przerobił dokument bądź używał takiego doku mentu jako autentycznego;

5) wymagają tego względy obronności lub bezpie czeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospoli tej Polskiej;

6) jego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej jest niepożądany, zwanym dalej „wykazem”, i zostały umieszczone na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 6 ustawy z  dnia 13 czerwca 2003  r. o  cudzo ziemcach.

3. Od decyzji odmawiającej udzielenia zezwolenia, o  którym mowa w  ust.  1, przysługuje odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zwanego da lej „Szefem Urzędu”.

4. Pobyt cudzoziemca, o  którym mowa w  art.  1, uznaje się za nieprzerwany, jeżeli nic innego nie wyni ka z zebranego materiału dowodowego lub z okolicz ności sprawy.

5. Do oceny, czy pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest nieprzerwany, stosuje się odpowiednio art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerw ca 2003 r. o cudzoziemcach.

6. Pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej podczas postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, oraz na podstawie tego zezwolenia nie zalicza się do okre 1133 USTAWA z dnia 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2001  r. Nr  49, poz.  509, z  2002  r. Nr  113, poz.  984, Nr  153, poz.  1271 i  Nr  169, poz.  1387, z 2003  r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004  r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr  195, poz.  1501 i  Nr  216, poz.  1676, z  2010  r. Nr  40, poz.  230, Nr  167, poz.  1131, Nr  182, poz.  1228 i  Nr  254, poz.  1700 oraz z  2011  r. Nr  6, poz.  18, Nr  34, poz.  173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2007  r. Nr  120, poz.  818 i  Nr  165, poz.  1170, z  2008  r. Nr  70, poz.  416, Nr  180, poz.  1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 95, poz. 790, z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 96, poz. 620 i Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 131, poz. 764. Dziennik Ustaw Nr 191 — 11075 — Poz. 1133

su legalnego i  nieprzerwanego pobytu cudzoziemca na tym terytorium, uprawniającego do uzyskania ze zwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE, w rozumieniu art. 65 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. Art. 

4. Jeżeli termin do złożenia wniosku, o którym mowa w art. 3 ust. 1, został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda zamieszcza w do kumencie podróży, o którym mowa w art. 4 pkt 1 usta wy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udziele nie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Art. 

5.

1. Jeżeli termin do złożenia wniosku, o któ rym mowa w art. 3 ust. 1, został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zo stały uzupełnione w terminie, pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za le galny do dnia, w którym decyzja w sprawie zezwole nia, o którym mowa w art. 3 ust. 1, stała się ostatecz na.

2. Jeżeli termin do złożenia wniosku nie zostanie zachowany, wojewoda pozostawia wniosek bez roz poznania.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w razie zawiesze nia, na wniosek strony, postępowania w  sprawie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas ozna czony. Art. 

6.

1. Jeżeli dane cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1, znajdują się w wykazie, wojewoda przed wyda niem decyzji o  udzieleniu zezwolenia zwraca się do Szefa Urzędu z  wnioskiem o  przekazanie informacji o  podstawie prawnej i  uzasadnieniu faktycznym umieszczenia danych cudzoziemca w wykazie.

2. Szef Urzędu udziela wojewodzie informacji o umieszczeniu danych cudzoziemca w wykazie, okre sie obowiązywania wpisu, podstawie prawnej i  fak tycznej wpisu.

3. W  przypadku wpisów umieszczonych na pod stawie art. 128 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach Szef Urzędu nie udziela wo jewodzie informacji o podstawie faktycznej wpisu. Art. 

7.

1. Komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej, właściwy ze względu na siedzibę wojewody, do którego cudzo ziemiec złożył wniosek, o którym mowa w art. 3 ust. 1, pobiera od tego cudzoziemca odciski linii papilarnych za pomocą kart daktyloskopijnych lub urządzenia do elektronicznego pobierania odcisków.

2. Dane cudzoziemców, o których mowa w ust. 1, przechowuje się w  rejestrach, o  których mowa w  art.  124 ust.  1 pkt 1 lit. k i  pkt 2 ustawy z  dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, i stosuje się do ich przechowywania i udostępniania przepisy art. 125 ust. 1 pkt 4 i 7, art. 126 ust. 1 pkt 7 i ust. 2, art. 127 oraz art. 133 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziem cach. Art. 

8. Pozostawia się bez rozpoznania następują ce wnioski złożone w toku postępowania o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1:

1) wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony złożony na podstawie przepi sów ustawy z  dnia 13 czerwca 2003  r. o  cudzo ziemcach;

2) wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się lub o zezwolenie na pobyt rezydenta długotermi nowego WE. Art. 

9. Decyzja o udzieleniu zezwolenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1, z dniem, w którym stała się osta teczna, powoduje wygaśnięcie decyzji o  zobowiąza niu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej, decyzji o wydaleniu z terytorium Rzeczypospoli tej Polskiej oraz zawartych w  innych decyzjach orze czeń o  zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub orzeczeń o  wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 

10. Dane cudzoziemca umieszczone w wyka zie na innej podstawie niż art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 lub 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach wy kreśla się z wykazu, gdy decyzja o udzieleniu zezwole nia, o którym mowa w art. 3 ust. 1, stała się ostatecz na. Art.  1

1.

1. Wojewoda, który udzielił zezwolenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1, cudzoziemcowi, które go dane zostały umieszczone w  wykazie, przekazuje Szefowi Urzędu odpis ostatecznej decyzji w tej spra wie.

2. Wojewoda informuje cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1, o obowiązkach związanych z uzyskaniem tego zezwo lenia. Art. 1

2. Cudzoziemiec, któremu udzielono zezwo lenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1, może wykony wać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracę bez zezwolenia na podstawie umowy o pracę. Art. 1

3. Cudzoziemcowi cofa się zezwolenie, o któ rym mowa w art. 3 ust. 1, jeżeli:

1) wymagają tego względy obronności lub bezpie czeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospoli tej Polskiej;

2) w  postępowaniu w  sprawie udzielenia tego ze zwolenia został złożony wniosek lub zostały przed stawione dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje;

3) w  postępowaniu w  sprawie udzielenia tego ze zwolenia, w celu użycia za autentyczny, podrobił lub przerobił dokument bądź używał takiego doku mentu jako autentycznego;

4) opuścił na stałe terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej. Dziennik Ustaw Nr 191 — 11076 — Poz. 1133

Art.  1

4. W  ustawie z  dnia 13 czerwca 2003  r. o  udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z  2009  r. Nr  189, poz. 1472, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2: a) po pkt 9b dodaje się pkt 9c i 9d w brzmieniu: „9c) przesiedlenie — przeniesienie z kraju trze ciego na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej uchodźcy mandatoryjnego w celu na dania mu na tym terytorium statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupeł niającej; 9d) relokacja — przemieszczenie z  państwa członkowskiego na terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej cudzoziemca objętego ochroną międzynarodową w  ramach po działu odpowiedzialności i  solidarności między państwami członkowskimi;”, b) dodaje się pkt 12 w brzmieniu: „1

2) uchodźca mandatoryjny — cudzoziemca uznanego za uchodźcę przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców, zgodnie z jego manda tem wynikającym z Konwencji Genewskiej oraz Statutu Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców zatwierdzonego rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Naro dów Zjednoczonych 428(V) z dnia 14 grud nia 1950 r.”;

2) w art. 21: a) w ust. 1 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: „

5) nie może dłużej odmawiać korzystania z  ochrony państwa, którego jest obywate lem, z  powodu ustania okoliczności, w związku z którymi uzyskał status uchodź cy, i  nie przedstawił przekonywających po wodów związanych z  prześladowaniami, w związku z którymi uzyskał ten status, lub innych powodów uzasadnionej obawy przed prześladowaniem, uzasadniających jego odmowę korzystania z  ochrony pań stwa, którego obywatelstwo posiada;

6) będąc bezpaństwowcem, może powrócić do państwa, w  którym miał poprzednio stałe miejsce zamieszkania, z powodu ustania oko liczności, w związku z którymi uzyskał status uchodźcy, i  nie przedstawił przekonywają cych powodów związanych z  prześladowa niami, w związku z którymi uzyskał ten status, lub innych powodów uzasadnionej obawy przed prześladowaniem, uzasadniających je go odmowę powrotu do tego państwa;”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Pozbawienie statusu uchodźcy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lub 6, może nastąpić w przypadku:

1) zmian okoliczności mających charakter na tyle znaczący i  długotrwały, że dalsza obawa cudzoziemca przed prześladowa niem nie jest uzasadniona;

2) gdy organy władzy publicznej kraju po chodzenia cudzoziemca, jak również ugrupowania lub organizacje, w  tym or ganizacje międzynarodowe, kontrolujące ten kraj lub znaczną część jego teryto rium, podjęły niezbędne środki w celu za pobieżenia prześladowaniom, w  szcze gólności przez zapewnienie skutecznego systemu prawnego w zakresie rozpozna wania, zapobiegania i  wykrywania czy nów stanowiących prześladowania oraz karania za takie czyny, i  zapewniają oso bom prześladowanym dostęp do takich środków.”;

3) w art. 29 w ust. 1 w pkt 6 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu: „e) adresie ośrodka, w  którym musi się on sta wić;”;

4) w art. 36: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. W zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, potwierdza się okres, jaki upłynął od dnia wszczęcia postępowania, oraz okoliczność, że przyczyna niewydania decyzji w terminie 6 miesięcy nie leży po stronie wnioskodaw cy.”, b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest ważne do dnia, w którym decyzja w sprawie o nadanie statusu uchodźcy stanie się osta teczna.”;

5) w art. 37: a) w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: „3a) stawić się w ośrodku w terminie 2 dni od dnia przyjęcia wniosku przez organ przyj mujący wniosek;”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Przepisu ust.  1 pkt 3a nie stosuje się do cudzoziemca, o  którym mowa w  art.  70 ust. 2.”;

6) art. 38 otrzymuje brzmienie: „Art. 3

8.

1. Po zakończeniu postępowania decyzją ostateczną cudzoziemiec odbiera oso biście dokument podróży w  siedzibie Szefa Urzędu.

2. W przypadku niemożności osobistego odbioru dokumentu podróży z  powo du choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszko dy albo w razie korzystania z pomocy w  dobrowolnym powrocie, odbioru dokumentu podróży może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełno mocnictwem szczególnym do odbioru dokumentu.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 531 oraz z 2011 r. Nr 73, poz. 390, Nr 131, poz. 764 i Nr 149, poz. 887. Dziennik Ustaw Nr 191 — 11077 — Poz. 11333. W  przypadku wydalenia cudzoziemca z  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przekazania na podstawie rozpo rządzenia Rady (WE) nr  343/2003, od biór dokumentu podróży następuje w placówce Straży Granicznej albo na granicy państwa, do którego następuje wydalenie lub przekazanie, albo w por cie lotniczym lub morskim tego pań stwa.

4. Dokument podróży nieodebrany przez cudzoziemca przechowuje Szef Urzę du.”;

7) w art. 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Jeżeli w  toku postępowania inne państwo członkowskie, odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o nadanie statusu uchodźcy na pod stawie rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003, wyrazi zgodę na przejęcie wnioskodawcy lub osoby, w imieniu której wnioskodawca wystę puje, organ prowadzący postępowanie wydaje decyzję o ich przekazaniu i o umorzeniu postę powania.”;

8) w  art.  42 w  ust.  1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a) nie stawił się w ośrodku w terminie 2 dni od dnia przyjęcia wniosku przez organ przyjmu jący wniosek,”;

9) w art. 48: a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) jest obowiązany do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie de cyzji o wydaleniu, która nie została wykona na;”, b) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) obowiązek opuszczenia terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej wynika z  wcześniejszej decyzji o wydaleniu, która nie została wyko nana, a decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy nie zawiera orzeczenia o udziele niu ochrony uzupełniającej albo zgody na pobyt tolerowany.”;

10) po art. 53 dodaje się art. 53a w brzmieniu: „Art. 53a. Koszty wydalenia cudzoziemca, wobec którego postępowanie w sprawie nada nia statusu uchodźcy zakończyło się orzeczeniem o  wydaleniu, są finanso wane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.”; 1

1) w art. 67 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Małoletniego bez opieki, któremu odmówiono nadania statusu uchodźcy, udzielenia ochrony uzupełniającej i  zgody na pobyt tolerowany, pozostawia się w  placówce opiekuńczo-wy chowawczej do czasu przekazania go organom lub organizacjom kraju pochodzenia, do któ rych zadań statutowych należą sprawy mało letnich.”; 1

2) w art. 70: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Wnioskodawcy oraz osobie, w  imieniu któ rej wnioskodawca występuje, zapewnia się pomoc socjalną i  opiekę medyczną oraz można zapewnić:

1) pomoc w dobrowolnym powrocie do kra ju, do którego mają prawo wjazdu, zwaną dalej „pomocą w  dobrowolnym powro cie”;

2) pomoc w przypadku przeniesienia cudzo ziemca do innego państwa członkowskie go odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o  nadanie statusu uchodźcy na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003.”, b) uchyla się ust. 4 i 5; 1

3) w art. 71: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Ekwiwalent pieniężny, o  którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b:

1) przysługuje w zamian za wyżywienie dziec ka do ukończenia przez nie 6 lat lub ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej;

2) może być przyznany, jeżeli wymagają te go względy organizacyjne.”, b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. Cudzoziemcom otrzymującym pomoc so cjalną w  postaci świadczenia pieniężnego przysługuje:

1) pomoc w  formie nauki języka polskiego i podstawowych materiałów niezbędnych do nauki tego języka;

2) pomoce dydaktyczne dla dzieci korzystają cych z  nauki i  opieki w  publicznych pla cówkach, szkołach podstawowych, gimna zjach lub szkołach ponadgimnazjalnych;

3) pokrycie, w  miarę możliwości, kosztów zajęć pozalekcyjnych i  rekreacyjno-spor towych dzieci.”; 1

4) art. 72 otrzymuje brzmienie: „Art. 7

2.

1. Świadczenie pieniężne może przysługi wać, w przypadku gdy wymagają tego względy organizacyjne albo jest to nie zbędne do:

1) zapewnienia bezpieczeństwa cudzo ziemcowi, z  uwzględnieniem szcze gólnej sytuacji samotnych kobiet;

2) ochrony porządku publicznego;

3) ochrony i  utrzymania więzi rodzin nych;

4) przygotowania cudzoziemca do pro wadzenia samodzielnego życia poza ośrodkiem, po otrzymaniu decyzji o nadaniu statusu uchodźcy albo de cyzji o  odmowie nadania statusu uchodźcy, w której udzielono ochro ny uzupełniającej lub zgody na po byt tolerowany. Dziennik Ustaw Nr 191 — 11078 — Poz. 11332. Świadczenie pieniężne nie przysługuje za okres, kiedy cudzoziemiec przeby wał poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Decyzję w  sprawie udzielania świad czenia pieniężnego wydaje, na wniosek cudzoziemca lub z urzędu, Szef Urzędu.

4. Szef Urzędu stwierdza wygaśnięcie de cyzji w sprawie udzielania świadczenia pieniężnego, w przypadku gdy:

1) ustały okoliczności, które uzasadnia ły jej udzielanie;

2) istnieją okoliczności, o  których mo wa w art. 70 ust. 2 pkt 3—6;

3) cudzoziemiec mimo otrzymywania świadczenia pieniężnego nadal prze bywa w ośrodku.

5. Szef Urzędu orzeka w  decyzji stwier dzającej wygaśnięcie decyzji o udziela niu świadczenia pieniężnego o  przy wróceniu pomocy udzielanej w ośrod ku, gdy cudzoziemiec jest uprawniony do otrzymywania pomocy socjalnej.

6. Decyzji stwierdzającej wygaśnięcie de cyzji o udzielaniu świadczenia pienięż nego nadaje się rygor natychmiasto wej wykonalności.”; 1

5) art. 74 otrzymuje brzmienie: „Art. 7

4.

1. Pomoc socjalną i opiekę medyczną za pewnia się w okresie:

1) postępowania w  sprawie nadania statusu uchodźcy, począwszy od dnia zgłoszenia się cudzoziemca w  ośrodku, z  tym że w  sytuacjach szczególnych, związanych z zagroże niem życia lub zdrowia cudzoziem ca, opieka medyczna przysługuje od dnia złożenia przez cudzoziemca wniosku o nadanie statusu uchodź cy;

2) 2 miesięcy od dnia doręczenia decy zji ostatecznej w  sprawie nadania statusu uchodźcy albo przez okres 14 dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej o  umorzeniu postępo wania, w  przypadku gdy postępo wanie w  sprawie nadania statusu uchodźcy zostało umorzone.

2. Pomocy socjalnej i  opieki medycznej nie udziela się po upływie:

1) 14 dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej o  umorzeniu postępo wania, w  przypadku gdy postępo wanie w  sprawie nadania statusu uchodźcy zostało umorzone;

2) terminu wykonania obowiązku opuszczenia przez cudzoziemca te rytorium Rzeczypospolitej Polskiej po wydaniu decyzji o odmowie na dania statusu uchodźcy, udzielenia ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany;

3) 2 miesięcy od dnia doręczenia decy zji ostatecznej w  pozostałych przy padkach.

3. Okres udzielania pomocy socjalnej i opieki medycznej ulega przedłużeniu do dnia, w którym cudzoziemiec powi nien opuścić terytorium Rzeczypospo litej Polskiej w sposób zorganizowany przez Szefa Urzędu, w przypadku:

1) gdy cudzoziemiec powiadomił na piśmie Szefa Urzędu o zamiarze do browolnego powrotu;

2) przeniesienia cudzoziemca do inne go państwa członkowskiego odpo wiedzialnego za rozpatrzenie wnios ku o  nadanie statusu uchodźcy na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003.

4. Jeżeli w  stosunku do małżonków lub ich małoletnich dzieci, przebywających w ośrodku, toczą się odrębne postępo wania w  sprawach nadania statusu uchodźcy, okresy pomocy udzielanej małżonkom i  ich małoletnim dzieciom kończą się jednocześnie z  upływem okresu udzielania pomocy, który jest dłuższy.”; 1

6) w art. 75 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Pomoc w  dobrowolnym powrocie obejmuje pokrycie:

1) kosztów zakupu biletu na przejazd środkiem komunikacji publicznej do wybranego przez cudzoziemca kraju, do którego ma prawo wjazdu, lub do państwa członkowskiego od powiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o nadanie statusu uchodźcy;

2) opłat administracyjnych związanych z  uzy skaniem wiz i zezwoleń;

3) kosztów wyżywienia w podróży.”; 1

7) po art. 75 dodaje się art. 75a w brzmieniu: „Art. 75a.

1. Pomoc związaną z  przeniesieniem cudzoziemca do innego państwa człon kowskiego odpowiedzialnego za roz patrzenie wniosku o nadanie statusu uchodźcy na podstawie rozporządze nia Rady (WE) nr 343/2003 można za pewnić cudzoziemcowi, który otrzy mał decyzję o przekazaniu do innego państwa członkowskiego odpowie dzialnego za rozpatrzenie wniosku o  nadanie statusu uchodźcy na pod stawie rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003 oraz o umorzeniu postę powania o nadanie statusu uchodźcy i  nie podlega przekazaniu w  trybie określonym w art. 41 ust. 2.

2. Do pomocy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 75 ust. 2—4.”; Dziennik Ustaw Nr 191 — 11079 — Poz. 1133

1

8) art. 77 otrzymuje brzmienie: „Art. 7

7. W przypadku gdy cudzoziemiec korzysta jący z pomocy socjalnej w ośrodku prze bywa poza tym ośrodkiem przez okres dłuższy niż 2 dni, udzielanie tej pomocy wstrzymuje się z  mocy prawa do czasu jego powrotu.”; 1

9) po art. 80 dodaje się art. 80a w brzmieniu: „Art. 80a. Cudzoziemca przyjmowanego do ośrod ka informuje się w zrozumiałym dla nie go języku o  przysługujących mu pra wach i  ciążących na nim obowiązkach oraz umożliwia mu zapoznanie się z  przepisami regulującymi udzielanie pomocy dla cudzoziemców ubiegają cych się o  nadanie statusu uchodźcy i regulaminem pobytu w ośrodku.”;

20) art. 82 otrzymuje brzmienie: „Art. 8

2.

1. Cudzoziemiec przebywający w ośrodku jest obowiązany:

1) przestrzegać regulaminu pobytu w ośrodku;

2) stosować się do poleceń personelu ośrodka;

3) dbać o  higienę osobistą i  czystość pomieszczeń;

4) poddawać się badaniom lekarskim i  zabiegom sanitarnym, zaleconym przez lekarza sprawującego opiekę medyczną w ośrodku;

5) w  przypadku wystąpienia objawów choroby lub zaistnienia zdarzenia grożącego powstaniem szkody w mieniu ośrodka niezwłocznie po wiadomić o tym personel ośrodka;

6) przenieść się do innego ośrodka, je żeli wymagają tego względy organi zacyjne.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych określi, w drodze rozporządzenia, regulamin pobytu w ośrodku, obejmu jący warunki wstępu na teren ośrodka oraz odwiedzin, sposób organizacji po siłków, przepisy porządkowe oraz spo sób przyjmowania wniosków i  skarg, uwzględniając w szczególności potrze by cudzoziemców przebywających w ośrodku, a także konieczność zapew nienia bezpiecznych warunków pobytu na terenie ośrodka oraz sprawnego je go funkcjonowania.”; 2

1) po art. 82 dodaje się art. 82a—82c w brzmieniu: „Art. 82a. Cudzoziemiec przyjęty do ośrodka ma prawo do:

1) podtrzymywania zwyczajów, tradycji narodowych i  kulturowych oraz wy konywania praktyk religijnych;

2) swobodnego poruszania się po tere nie ośrodka, z  wyłączeniem miejsc objętych zakazem wstępu;

3) dostępu do informacji o podmiotach udzielających bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach o nadanie statu su uchodźcy;

4) dostępu do informacji o  organiza cjach pozarządowych lub między narodowych, do których zadań statu towych należą sprawy uchodźców;

5) dostępu do informacji o procedurach przeciwdziałania oraz reagowania na przypadki przemocy, w  tym na tle seksualnym lub ze względu na płeć;

6) przyjmowania odwiedzin w  przezna czonych do tego pomieszczeniach;

7) składania do Szefa Urzędu, w  języku ojczystym, skarg i wniosków w spra wach funkcjonowania ośrodka i  wa runków pobytu w nim. Art. 82b.

1. Uprawnienie cudzoziemca do pobytu na terenie ośrodka potwierdza identy fikator.

2. Identyfikator, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane cudzoziem ca:

1) zdjęcie;

2) imię i nazwisko;

3) datę urodzenia;

4) obywatelstwo;

5) okres ważności identyfikatora.

3. W  identyfikatorze, o  którym mowa w ust. 1, zamieszcza się także imię, na zwisko i datę urodzenia towarzyszące go cudzoziemcowi małoletniego dziec ka. Art. 82c.

1. Szef Urzędu może zlecić organizacjom międzynarodowym, na podstawie umów międzynarodowych, organiza cję dobrowolnego powrotu.

2. Podmiotom innym niż wymienione w  ust.  1 Szef Urzędu może zlecić, na podstawie ustawy z  dnia 29 stycznia 2004  r. — Prawo zamówień publicz nych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.4)):

1) prowadzenie nauki języka polskiego;

2) przeniesienie cudzoziemca do inne go państwa członkowskiego odpo wiedzialnego za rozpatrzenie wnios ku o  nadanie statusu uchodźcy na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003.”; 2

2) art. 85 i art. 86 otrzymują brzmienie: „Art. 8

5. Koszty pomocy socjalnej, opieki medycz nej, z wyłączeniem kosztów określonych

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010  r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz.  1228 oraz z  2011  r. Nr  5, poz.  13, Nr  28, poz.  143 i Nr 87, poz. 484. Dziennik Ustaw Nr 191 — 11080 — Poz. 1133

w  przepisach ustawy z  dnia 5 grudnia 2008  r. o  zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 1723), zasiłku pogrzebowego, pomo cy w  dobrowolnym powrocie, pomocy związanej z przeniesieniem cudzoziemca do innego państwa członkowskiego od powiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o  nadanie statusu uchodźcy na podsta wie rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003 oraz prowadzenia ośrodków są finansowane z budżetu państwa, z czę ści, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, ze środków będących w  dyspozycji Szefa Urzędu. Art. 8

6.

1. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość jednorazowej pomocy pie niężnej lub wartość bonów towaro wych na zakup odzieży i  obuwia, związanych z pobytem w ośrodku;

2) wysokość stałej pomocy pieniężnej na zakup środków higieny osobistej, kieszonkowego oraz ekwiwalentu pie niężnego w  zamian za wyżywienie, związanych z pobytem w ośrodku;

3) wysokość świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej;

4) wysokość pomocy na pokrycie kosz tów wyżywienia cudzoziemca w  po dróży w związku z dobrowolnym po wrotem do kraju, do którego cudzo ziemiec ma prawo wjazdu, lub prze niesieniem do innego państwa człon kowskiego odpowiedzialnego za roz patrzenie wniosku o nadanie statusu uchodźcy na podstawie rozporządze nia Rady (WE) nr 343/2003;

5) termin i  sposób wypłaty świadczeń, o których mowa w pkt 1—4;

6) wysokość stawki dziennej wyżywie nia zbiorowego w ośrodku.

2. W  rozporządzeniu, o  którym mowa w  ust.  1, minister właściwy do spraw wewnętrznych uwzględni:

1) minimalne koszty uzupełnienia odzie ży cudzoziemca w celu jej dostosowa nia do pory roku;

2) koszty nabycia podstawowych środ ków higieny osobistej;

3) konieczność zaspokojenia usprawied liwionych potrzeb cudzoziemca oraz jego rodziny;

4) liczbę członków rodziny cudzoziemca;

5) zróżnicowanie wysokości kieszonko wego ze względu na działania cudzo ziemca na rzecz ośrodka i przebywa jących w nim osób;

6) konieczność zapewnienia odpowied niego dostępu do pomocy dla cudzo ziemców przy określaniu terminu i sposobu jej wypłaty.”; 2

3) w  dziale II po rozdziale 5 dodaje się rozdział 5a w brzmieniu: „Rozdział 5a Przesiedlenie i relokacja Art. 86a.

1. Przesiedleniu lub relokacji będą podle gać cudzoziemcy, którzy spełniają wa runki do nadania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej określone w rozdziale 1.

2. Cudzoziemcowi, który został przesied lony lub relokowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nadaje się status uchodźcy lub udziela się ochro ny uzupełniającej. Art. 86b.

1. Rada Ministrów może określić, w dro dze rozporządzenia:

1) liczbę cudzoziemców, którzy mogą być przesiedleni lub relokowani w danym roku;

2) państwa, z których będą oni przyby wać;

3) wysokość środków przeznaczonych na pokrycie kosztów przesiedlenia lub relokacji, w tym kosztów związa nych z czynnościami podejmowany mi przez organy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kosztów pomocy świadczonej cudzoziem com przesiedlonym lub relokowa nym i kosztów związanych z ich inte gracją, a  także źródła pokrycia tych kosztów.

2. W  rozporządzeniu, o  którym mowa w  ust.  1, Rada Ministrów uwzględni aspekty humanitarne decyzji o  prze siedleniu lub relokacji, konieczność za spokojenia niezbędnych potrzeb prze siedlanych lub relokowanych cudzo ziemców w  okresie postępowania w  sprawie nadania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, a także rze czywiste koszty indywidualnych pro gramów integracji, o  których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004  r. o  pomocy społecznej (Dz. U. z  2009  r. Nr  175, poz.  1362, z  późn. zm.5)). Art. 86c. Cudzoziemiec zakwalifikowany do prze siedlenia lub relokacji przed przyjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa wniosek o nadanie statusu uchodź cy do Szefa Urzędu za pośrednictwem funkcjonariusza Straży Granicznej, dele

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2009  r. Nr  202, poz.  1551, Nr  219, poz.  1706 i  Nr  221, poz.  1738, z  2010  r. Nr  28, poz.  146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz. 1427 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622 i Nr 149, poz. 887. Dziennik Ustaw Nr 191 — 11081 — Poz. 1133

gowanego do wykonania zadania poza granicami państwa, który został upoważ niony do przyjęcia takiego wniosku przez komendanta oddziału Straży Granicznej obejmującego terytorialnym zasięgiem działania m.st. Warszawę. Art. 86d. Funkcjonariusz Straży Granicznej, o  któ rym mowa w art. 86c:

1) wykonuje czynności, o  których mowa w art. 29 ust. 1, z wyłączeniem czynno ści określonych w  pkt 3 lit. c i  pkt 4, i  niezwłocznie przekazuje wniosek w celu rozpatrzenia Szefowi Urzędu;

2) wydaje zaświadczenie tożsamości waż ne przez okres 30 dni od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej;

3) zawiadamia państwowego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na miejsce wjazdu cudzoziemca na te rytorium Rzeczypospolitej Polskiej o  odmowie cudzoziemca, o  którym mowa w art. 86c, lub osoby, w imieniu której cudzoziemiec ten występuje, poddania się badaniom lekarskim i za biegom sanitarnym. Art. 86e. Przesłuchanie cudzoziemca, o  którym mowa w art. 86c, w celu wyjaśnienia fak tów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, odbywa się w miejscu jego pobytu. Art. 86f.

1. Jeżeli organ prowadzący postępowa nie zamierza nadać cudzoziemcowi status uchodźcy lub udzielić mu ochro ny uzupełniającej, zwraca się do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzne go, a w razie potrzeby także do innych organów, z  wnioskiem o  przekazanie informacji, czy wobec cudzoziemca, o którym mowa w art. 86c, lub osoby, w imieniu której cudzoziemiec ten wy stępuje, zachodzą okoliczności, o  któ rych mowa w  art.  19 ust.  1 pkt 3 lub ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2, ust. 2 lub 3 lub w art. 97 ust. 1a.

2. Szef Agencji Bezpieczeństwa We wnętrznego i  inne organy przekazują informacje, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o ich przekazanie.

3. Jeżeli organy, o których mowa w ust. 2, nie przekażą informacji w  terminie 14 dni, uznaje się, że wymóg uzyskania informacji został spełniony. Art. 86g.

1. Po przyjeździe na terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej przesiedlony lub relo kowany cudzoziemiec przekazuje Sze fowi Urzędu swój dokument podróży oraz dokument podróży osoby, w imie niu której występuje, do depozytu, za pośrednictwem komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta pla cówki Straży Granicznej, w  której na stępuje przekroczenie granicy.

2. Cudzoziemiec, o  którym mowa w  ust.  1, jest obowiązany stawić się w  ośrodku w  terminie 2 dni od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 86h. Wydanie decyzji w  sprawie o  nadanie statusu uchodźcy cudzoziemcowi podle gającemu przesiedleniu lub relokacji na stępuje w terminie 30 dni od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 86i.

1. W  przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia cudzoziemcowi, o którym mo wa w art. 86g ust. 1, zapewnia się opie kę medyczną od dnia wjazdu na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Pomoc socjalną i opiekę medyczną za pewnia się także w okresie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji ostatecznej w  sprawie nadania statusu uchodźcy cudzoziemcowi, o  którym mowa w art. 86g ust. 1. Art. 86j.

1. W zakresie nieuregulowanym w niniej szym rozdziale stosuje się przepisy działu II.

2. Do cudzoziemców podlegających relo kacji nie stosuje się art. 40 ust. 2 pkt 1.”; 2

4) w art. 87: a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) wnioskodawca lub osoba, w  imieniu której wnioskodawca występuje, nielegalnie prze kroczyli lub usiłowali przekroczyć granicę, chyba że przybyli bezpośrednio z  teryto rium, na którym ich życiu lub wolności za grażało niebezpieczeństwo prześladowania lub ryzyko wyrządzenia poważnej krzywdy, przedstawili wiarygodne przyczyny nielegal nego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i złożyli wniosek o nadanie statusu uchodźcy niezwłocznie po przekroczeniu granicy;”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. W  przypadkach, o  których mowa w  ust.  1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, Straż Graniczna zatrzymu je wnioskodawcę lub osobę, w imieniu któ rej wnioskodawca występuje, na wniosek Szefa Urzędu.”; 2

5) w art. 88 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Wnioskodawcę lub osobę, w  imieniu której wnioskodawca występuje, w  przypadkach, o  których mowa w  art.  87, umieszcza się w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wy dalenia, z tym że areszt w celu wydalenia sto suje się, gdy z  okoliczności ustalonych przez organ Straży Granicznej wynika, że jest to nie zbędne ze względu na obronność lub bezpie czeństwo państwa albo bezpieczeństwo i  po rządek publiczny.”; Dziennik Ustaw Nr 191 — 11082 — Poz. 1133

2

6) w art. 89 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: „

4. Postanowienie o umieszczeniu wnioskodawcy lub osoby, w imieniu której wnioskodawca wy stępuje, w  strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia w przypadku, o którym mo wa w art. 87 ust. 2 pkt 2, wydaje, na wniosek organu Straży Granicznej, sąd rejonowy, w ob szarze właściwości którego znajduje się siedzi ba tego organu.

5. Postanowienie w sprawie przedłużenia okresu pobytu w  strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia wydaje, na wniosek organu Straży Granicznej, sąd rejonowy, w  obszarze właściwości którego znajduje się siedziba tego organu.”; 2

7) w art. 89ib dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. W  przypadku siły wyższej, uniemożliwiającej cudzoziemcowi osobisty odbiór dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genew skiej, odbioru tego dokumentu może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnic twem szczególnym. Przepisu ust. 3 nie stosuje się.”; 2

8) w art. 89p ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Rada jest także organem właściwym w  spra wach wznowienia postępowania, uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności wyda nych przez siebie decyzji lub postanowień.”. Art. 1

5. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzo ziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 75: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca można wydać cudzoziemcowi podlegającemu przesiedleniu lub relokacji, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerw ca 2003  r. o  udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który nie posiada ważnego doku mentu podróży.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Wydanie tymczasowego polskiego doku mentu podróży dla cudzoziemca następuje na wniosek cudzoziemca, z tym że wydanie tego dokumentu cudzoziemcowi, o  którym mowa w ust. 2, może nastąpić także z urzę du. W przypadku, o którym mowa w ust. 1a, z wnioskiem występuje Szef Urzędu.”, c) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) w ust. 1 i 1a — do jednokrotnego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”;

2) w art. 83 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, jeżeli jest wydawany cudzo ziemcowi podlegającemu: a) wydaleniu z  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b) przesiedleniu lub relokacji i nieposiadające mu ważnego dokumentu podróży;”. Art. 1

6. Do postępowań wszczętych na podstawie przepisów ustaw zmienianych w  art.  14 i  15 i  nieza kończonych przed dniem wejścia w  życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrze żeniem art. 8. Art. 1

7. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy dane na podstawie art. 86 ustawy zmienianej w art. 14 zachowują moc do dnia wejścia w  życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 86 usta wy zmienianej w art. 14, w brzmieniu nadanym niniej szą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Art.  1

8.

1. Maksymalny limit wydatków budżetu państwa przeznaczonych na pomoc dla cudzoziem ców ubiegających się o  nadanie statusu uchodźcy, o której mowa w rozdziale 5 działu II ustawy zmienia nej w  art.  14, z  wyłączeniem wydatków związanych z przesiedleniem lub relokacją, w okresie 10 lat, stano wi kwotę 100 000 000 zł w każdym roku.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych mo nitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o  którym mowa w  ust.  1, dokonując przynajmniej cztery razy w  roku, według stanu na koniec każdego kwartału, oceny wykorzystania limitu wydatków na dany rok. Art. 1

9.

1. Ustala się następujące mechanizmy ko rygujące:

1) ograniczenie co najmniej jednego ze świadczeń udzielanych w  formie pieniężnej, wypłacanych cudzoziemcom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy w ramach udzielanej im pomocy, przez: a) obniżenie wysokości jednorazowej pomocy pie niężnej lub wartości bonów towarowych na za kup odzieży i obuwia o nie więcej niż 50% albo wstrzymanie przyznawania tej pomocy lub wy dawania tych bonów i  zapewnianie odzieży i obuwia jedynie w uzasadnionych przypadkach, b) obniżenie wysokości stałej pomocy pieniężnej na zakup środków higieny osobistej o nie wię cej niż 30% albo wstrzymanie tej formy pomocy i dostarczanie tych środków w naturze, c) obniżenie wysokości kieszonkowego o nie wię cej niż 50% albo wstrzymanie tej formy pomocy, d) obniżenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego w zamian za wyżywienie o nie więcej niż 30% albo wstrzymanie tej formy pomocy i zapewnia nie wyżywienia w ośrodku, e) obniżenie wysokości świadczenia pieniężnego, o  którym mowa w  art.  71 ust.  1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 14, o nie więcej niż 30% albo wstrzymanie udzielania tej pomocy w stosunku

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2007  r. Nr  120, poz.  818 i  Nr  165, poz.  1170, z  2008  r. Nr  70, poz.  416, Nr  180, poz.  1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 95, poz. 790, z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 96, poz. 620 i Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 131, poz. 764. Dziennik Ustaw Nr 191 — 11083 — Poz. 1133

do cudzoziemców, którzy dotychczas nie ubie gali się o nadanie statusu uchodźcy; wstrzyma nie to może łączyć się z obniżeniem wysokości stawki dziennej wyżywienia zbiorowego w ośrodkach, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy zmienianej w  art.  14, o  nie więcej niż 30%, f) ograniczenie katalogu wydatków — zaliczanych do kosztów pogrzebu cudzoziemca, o  którym mowa w  art.  84 ust.  1 ustawy zmienianej w  art.  14, organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty, o któ rych mowa w  art.  10 ust.  1 ustawy z  dnia 31  stycznia 1959  r. o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych (Dz. U. z  2011  r. Nr  118, poz.  687 i Nr 144, poz. 85

3) — do wydatków na: kremację zwłok, zorganizowanie pogrzebu, przeprowa dzenie pochówku zmarłego oraz na zakup miej sca pochowania na cmentarzu, trumny lub urny, g) obniżenie maksymalnej kwoty zasiłku pogrze bowego wypłacanego na wniosek osoby, o któ rej mowa w  art.  84 ust.  1 ustawy zmienianej w art. 14, o nie więcej niż 30%;

2) ograniczenie co najmniej jednego ze świadczeń udzielanych w  formie niepieniężnej cudzoziem com ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy przez: a) obniżenie wymiaru czasu nauki języka polskie go o nie więcej niż 50%, w zaokrągleniu do peł nych godzin lekcyjnych, albo wstrzymanie tej nauki, b) obniżenie wydatków na zakup podstawowych materiałów niezbędnych do nauki języka pol skiego o nie więcej niż 50% albo wstrzymanie zapewniania tych materiałów, c) obniżenie wydatków na zakup pomocy dydak tycznych dla dzieci korzystających z nauki i opie ki w publicznych placówkach, szkołach podsta wowych, gimnazjach lub szkołach ponadgimna zjalnych o nie więcej niż 50%, c) ograniczenie wydatków na finansowanie prze jazdów środkami transportu publicznego w celu wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie na dania statusu uchodźcy, w  celu leczenia lub poddania się szczepieniom ochronnym lub w  innych szczególnie uzasadnionych przypad kach, przez finansowanie przejazdu najtańszymi środkami transportu publicznego, e) wstrzymanie finansowania przejazdów środka mi transportu publicznego w celach innych niż udział w postępowaniu w sprawie nadania sta tusu uchodźcy oraz innych niż leczenie lub pod danie się szczepieniom ochronnym;

3) ograniczenie zakresu opieki medycznej, o  której mowa w art. 73 ustawy zmienianej w art. 14: a) przez wyłączenie z zakresu tej opieki co najmniej jednego z  następujących świadczeń, o  których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004  r. o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.7)): — leczenia uzależnień, — leczenia stomatologicznego, — programów zdrowotnych, b) do podstawowej opieki zdrowotnej — w  przy padku gdy nastąpił znaczny wzrost liczby cudzo ziemców przybyłych na terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych wprowadza co najmniej jeden z mechanizmów kory gujących, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy:

1) może nastąpić przekroczenie limitu wydatków, o których mowa w art. 18 ust. 1, przewidzianych na okres jednego roku;

2) w  okresie od początku roku kalendarzowego do dnia ostatniej oceny, o  której mowa w  art.  18 ust. 2, część limitu rocznego przypadającego pro porcjonalnie na ten okres została przekroczona co najmniej o 10%. Art. 

20. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych, po zasięgnięciu opinii Szefa Urzędu, wprowa dza, w drodze rozporządzenia, mechanizmy korygują ce, o których mowa w art. 19 ust. 1, i określa okres ich obowiązywania, mając na celu zagwarantowanie cudzoziemcom ubiegającym się o  nadanie statusu uchodźcy niezbędnej opieki, tak aby wysokość tej po mocy nie przekroczyła rocznego limitu wydatków, o którym mowa w art. 18 ust. 1, oraz uwzględniając konieczność minimalizowania skutków oddziaływania tych mechanizmów na cudzoziemców. Art. 2

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2008  r. Nr  216, poz.  1367, Nr  225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz.  857, Nr  165, poz.  1116, Nr  182, poz.  1228, Nr  205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz.  1723 i  1725 oraz z  2011  r. Nr  45, poz.  235, Nr  73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887 i Nr 171, poz. 1016.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-09-13
Data wydania: 2011-07-28
Data wejścia w życie: 2012-01-01
Data obowiązywania: 2012-01-01
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MIN.
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 191 poz. 1133