Dz.U. 2011 nr 195 poz. 1158

Dziennik Ustaw Nr 195 — 11189 — Poz. 1158

Na podstawie art. 8f ustawy z  dnia 14 czerwca 1991  r. o  Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 63, poz. 266, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz stanowisk, wymagania kwalifikacyjne nie zbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach oraz grupy zaszeregowań pracowni ków Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, zwanej dalej „Szkołą”;

2) stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadnicze go pracowników Szkoły;

3) wysokość dodatku funkcyjnego przysługującego z  tytułu zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji;

4) wysokość oraz sposób obliczania dodatku służbo wego;

5) sposób obliczania i wypłacania dodatku za wielo letnią pracę oraz nagrody jubileuszowej, a  także sposób zaliczania okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę oraz nagrody jubi leuszowej, a także warunki ich dokumentowania. § 2. 

1. Wykaz stanowisk, wymagania kwalifikacyj ne niezbędne do wykonywania pracy na poszczegól nych stanowiskach, wysokość dodatku funkcyjnego przysługującego z  tytułu zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji oraz grupy zaszeregowań pra cowników Szkoły określa załącznik nr 1 do rozporzą dzenia.

2. Stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadni czego pracowników Szkoły określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§3. Dodatek służbowy może być przyznany w wy sokości od 10% do 40% sumy wynagrodzenia zasadni czego i  dodatku funkcyjnego przysługującego pra cownikowi Szkoły. § 4. 

1. Pracownikowi Szkoły dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany w  terminie wypłaty wynagro dzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca następu jącego po miesiącu, w  którym pracownik nabył prawo do dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

2. W przypadku nabycia prawa do wyższej stawki dodatku za wieloletnią pracę przepisy ust.  1 stosuje się odpowiednio.

3. Dodatek za wieloletnią pracę pracownikowi Szkoły przysługuje za dni, za które otrzymuje wyna grodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powo du niezdolności do pracy wskutek choroby albo ko nieczności osobistego sprawowania opieki nad dziec kiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracow nik Szkoły otrzymuje z  tego tytułu zasiłek z ubezpie czenia społecznego.

4. Przy ustalaniu prawa do dodatku za wieloletnią pracę przysługującego pracownikowi Szkoły, który był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jedne go zakończonego stosunku pracy, do okresu upraw niającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia. § 5. 

1. Pracownikowi Szkoły nagroda jubileuszowa jest wypłacana niezwłocznie po nabyciu przez pra cownika prawa do tej nagrody.

2. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej sta nowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi Szkoły w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze — wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty.

3. Jeżeli pracownik Szkoły był zatrudniony równo cześnie w  ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do nagro dy jubileuszowej wlicza się jeden z  tych okresów za trudnienia.

4. Jeżeli pracownik Szkoły nabył prawo do nagro dy, będąc zatrudniony w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu wypłaty nagrody, podstawę obliczania na grody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracow nikowi w  dniu nabycia prawa do nagrody. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustala niu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynko wy.

5. W przypadku ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z  tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi Szkoły, któremu do na bycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż dwanaście miesięcy, licząc od daty rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w  dniu roz wiązania stosunku pracy.

§6. Pracownik Szkoły dokumentuje swoje prawo do dodatku za wieloletnią pracę lub do wyższej stawki tego dodatku lub do nagrody jubileuszowej, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej do kumentacji.

§7. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 23 września 2011 r.2) Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Prezesa Rady Ministrów z  dnia 27 grudnia 1999  r. w  sprawie zasad wynagradzania i  przyznawania innych świadczeń oraz wymaganych kwalifikacji pracowników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (Dz. U. z 2000 r. Nr  2, poz.  17), które traci moc z  dniem wejścia w  życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 185, poz. 1093). 1158 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  1991  r. Nr  104, poz.  450, z  1996  r. Nr  106, poz.  496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2011 r. Nr 61, poz. 315 i Nr 185, poz. 1093. Dziennik Ustaw Nr 195 — 11190 — Poz. 1158

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2011 r. (poz. 1158) Załącznik nr 1

WYKAZ STANOWISK, WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA PRACY NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH, WYSOKOŚĆ DODATKU FUNKCYJNEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO Z TYTUŁU ZAJMOWANEGO STANOWISKA LUB PEŁNIONEJ FUNKCJI ORAZ GRUPY ZASZEREGOWAŃ PRACOWNIKÓW KRAJOWEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Lp. Stanowisko Grupa zaszeregowania Wysokość dodatku funkcyjnego wyrażona jako procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników Szkoły Wymagania kwalifikacyjne 1 2 3 4 5 1 dyrektor XIX—XXII 170—200 — wykształcenie wyższe magisterskie — znajomość jednego języka obcego — 6 lat pracy, w tym co najmniej 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych 2 zastępca dyrektora XIV—XIX 130—180 — wykształcenie wyższe magisterskie — znajomość jednego języka obcego — 6 lat pracy, w tym co najmniej 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych główny księgowy według odrębnych przepisów 3 koordynator bloku XII—XVII 100—170 — wykształcenie wyższe magisterskie — znajomość jednego języka obcego — wysoki poziom wiedzy i doświadczenie w danej dziedzinie — 5 lat pracy 4 szef pionu XI—XVII 60—140

wykształcenie wyższe magisterskie i 7 lat pracy lub wykształcenie wyższe i co najmniej 5 lat pracy na stanowisku kierowniczym radca prawny według odrębnych przepisów 5 wykładowca VIII—XIII — wykształcenie wyższe magisterskie — wiedza i doświadczenie w danej dziedzinie — 5 lat pracy lektor — wykształcenie wyższe magisterskie — biegła znajomość jednego języka obcego — 2 lata pracy 6 zastępca szefa pio nu, kierownik ko mórki organizacyj nej VII—XV 20—100 — wykształcenie wyższe — 5 lat pracy 7 doradca dyrektora VII—XIV

10—80 — wykształcenie wyższe magisterskie — 5 lat pracy analityk — 8 asystent VI—XII — — wykształcenie wyższe — 5 lat pracy starszy specjalista wykształcenie wyższe i 5 lat pracy lub wykształcenie średnie i 8 lat pracy 9 specjalista, księgo wy V—X — wykształcenie wyższe i 2 lata pracy lub wykształcenie średnie i 3 lata pracy sekretarz bloku — wykształcenie średnie — 2 lata pracy Dziennik Ustaw Nr 195 — 11191 — Poz. 1158

1 2 3 4 5 10 starszy referent, sekretarz IV—VIII — — wykształcenie średnie — 3 lata pracy 11 referent, recepcjo nista II—VII — — wykształcenie średnie — 2 lata pracy konserwator urzą dzeń, operator urządzeń według odrębnych przepisów w zależności od rodzaju urządzeń kierowca według odrębnych przepisów 12 goniec, pracownik gospodarczy I—V — wykształcenie podstawowe Dziennik Ustaw Nr 195 — 11192 — Poz. 1158

Załącznik nr 2 STAWKI MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW KRAJOWEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Grupa zaszeregowania Stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w zł I 650—1500 II 750—1500 III 900—1500 IV 1050—1500 V 1200—1690 VI 1350—1890 VII 1500—2140 VIII 1650—2390 IX 1900—2640 X 2150—2890 XI 2300—3140 XII 2550—3440 XIII 2700—3790 XIV 3050—4140 XV 3400—4550 XVI 3810—4960 XVII 4200—5370 XVIII 4590—5880 XIX 4980—6290 XX 5490—6800 XXI 6000—7310 XXII 6510—7820

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-09-19
Data wydania: 2011-09-15
Data wejścia w życie: 2011-09-23
Data obowiązywania: 2011-09-23
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 195 poz. 1158