Dz.U. 2011 nr 196 poz. 1167

Dziennik Ustaw Nr 196 — 11220 — Poz. 1167 1167 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu Na podstawie art. 167 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005  r. — Prawo o  szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę puje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) tytuły zawodowe nadawane absolwentom: a) studiów pierwszego stopnia, b) studiów drugiego stopnia, c) jednolitych studiów magisterskich;

2) warunki wydawania i niezbędne elementy: a) dyplomów ukończenia studiów, potwierdzają cych kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kwali fikacje drugiego stopnia, wydawanych po uzys kaniu określonych efektów kształcenia, w  tym dyplomów wspólnych, b) świadectwa ukończenia studiów podyplomo wych, potwierdzającego kwalifikacje podyplo mowe, wydawanego po uzyskaniu określonych efektów kształcenia na studiach podyplomo wych;

3) wzór suplementu do dyplomu.

§2. Absolwentom studiów pierwszego stopnia na daje się tytuły zawodowe:

1) inżynier architekt — po uzyskaniu efektów kształ cenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku architektura;

2) inżynier architekt krajobrazu — po uzyskaniu efek tów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierw szego stopnia na kierunku architektura krajobrazu;

3) inżynier pożarnictwa — strażakom Państwowej Straży Pożarnej po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w  Szkole Głównej Służby Pożarniczej na studiach prowadzo nych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej;

4) inżynier — po uzyskaniu efektów kształcenia pro wadzącego do uzyskania kompetencji inżynier skich;

5) licencjat pielęgniarstwa — po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwsze go stopnia na kierunku pielęgniarstwo;

6) licencjat położnictwa — po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwsze go stopnia na kierunku położnictwo;

7) licencjat — po uzyskaniu efektów kształcenia okreś lonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunkach innych niż kierunki wymienione w pkt 1—6, prowadzonych w  ramach innych ob szarów kształcenia.

§3. Absolwentom studiów drugiego stopnia nada je się tytuły zawodowe:

1) magister — po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia lub magister inżynier — po uzyskaniu efektów kształ cenia prowadzącego do uzyskania kompetencji inżynierskich oraz efektów kształcenia określo nych dla kwalifikacji drugiego stopnia;

2) magister inżynier architekt — po uzyskaniu efek tów kształcenia określonych dla kwalifikacji dru giego stopnia na kierunku architektura;

3) magister inżynier architekt krajobrazu — po uzys kaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifi kacji drugiego stopnia na kierunku architektura krajobrazu;

4) magister inżynier pożarnictwa — inżynierom po żarnictwa po uzyskaniu efektów kształcenia okreś lonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierun ku inżynieria bezpieczeństwa w  Szkole Głównej Służby Pożarniczej;

5) magister pielęgniarstwa — po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo;

6) magister położnictwa — po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunku położnictwo;

7) magister sztuki — po uzyskaniu efektów kształce nia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunkach w ramach obszaru sztuki;

8) magister — po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunkach innych niż kierunki wymienione w pkt 5—7, prowadzonych w  ramach innych ob szarów kształcenia.

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem ad ministracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz.  1043 i  Nr  227, poz.  1658, z  2007  r. Nr  80, poz.  542, Nr  120, poz.  818, Nr  176, poz.  1238 i  1240 i  Nr  180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i  Nr  127, poz.  857 oraz z  2011  r. Nr  45, poz.  235, Nr  84, poz. 455, Nr 112, poz. 654 i Nr 174, poz. 1039. Dziennik Ustaw Nr 196 — 11221 — Poz. 1167

§4. Absolwentom jednolitych studiów magister skich nadaje się tytuły zawodowe:

1) lekarz — po uzyskaniu efektów kształcenia okreś lonych dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim;

2) lekarz dentysta — po uzyskaniu efektów kształce nia określonych dla jednolitych studiów magister skich na kierunku lekarsko-dentystycznym;

3) lekarz weterynarii — po uzyskaniu efektów kształ cenia określonych dla jednolitych studiów magi sterskich na kierunku weterynaria;

4) magister farmacji — po uzyskaniu efektów kształ cenia określonych dla jednolitych studiów magi sterskich na kierunku farmacja;

5) magister sztuki — po uzyskaniu efektów kształce nia określonych dla jednolitych studiów magister skich na kierunkach w ramach obszaru sztuki;

6) magister — po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla jednolitych studiów magister skich na kierunkach innych niż kierunki wymienio ne w  pkt 1—5, prowadzonych w  ramach innych obszarów kształcenia.

§5. Warunkiem wydania dyplomu ukończenia stu diów wyższych jest uzyskanie określonych w progra mie kształcenia efektów kształcenia i wymaganej licz by punktów ECTS, o  których mowa w  art.  2 ust. 1 pkt 18d ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkol nictwie wyższym, odbycie przewidzianych w progra mie kształcenia praktyk, złożenie egzaminu dyplomo wego oraz pracy dyplomowej.

§6. Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie określonych w programie kształcenia tych studiów efektów kształ cenia i co najmniej 60 punktów ECTS, złożenie egza minów oraz złożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego, jeżeli przewiduje to program kształcenia studiów podyplomowych.

§7.

1. Dyplom ukończenia studiów wyższych za wiera następujące niezbędne elementy:

1) godło uczelni umieszczone w widocznym miejscu oraz informację o  treści: „Wydany w  Rzeczypo spolitej Polskiej”;

2) nazwę uczelni wydającej dyplom lub nazwy uczel ni i  instytucji naukowych prowadzących studia wspólnie oraz nazwę podstawowej jednostki orga nizacyjnej uczelni;

3) nazwę: „dyplom ukończenia studiów” wraz z  in formacją o uzyskaniu kwalifikacji pierwszego stop nia albo drugiego stopnia, albo jednolitych stu diów magisterskich; w przypadku studiów prowa dzonych wspólnie do nazwy dyplomu dodaje się wyrazy: „prowadzonych wspólnie”;

4) fotografię posiadacza dyplomu pieczętowaną pie częcią urzędową uczelni do tłoczenia w papierze;

5) informacje dotyczące posiadacza dyplomu: a) imię lub imiona i nazwisko, b) datę i miejsce urodzenia;

6) miejsce na podpis posiadacza dyplomu;

7) numer dyplomu;

8) informacje dotyczące studiów, w tym: a) formę i poziom studiów, b) określenie kierunku studiów lub kierunku i spe cjalności oraz obszaru i profilu kształcenia, c) wynik studiów;

9) nazwę i datę uzyskania tytułu zawodowego;

10) pieczątki imienne i  podpisy rektora uczelni oraz kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej; 1

1) miejscowość i datę wydania dyplomu; 1

2) pieczęć urzędową uczelni. 2. W odpisie dyplomu oraz odpisie dyplomu prze znaczonym do akt uczelni pod nazwą dyplomu umieszcza się, odpowiednio, napis: „(ODPIS)” lub „(ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT)”. 3. W uczelni, w której nie ma podstawowych jed nostek organizacyjnych, w dyplomie pomija się dane dotyczące tych jednostek.

§8. Świadectwo ukończenia studiów podyplomo wych zawiera następujące niezbędne elementy:

1) godło uczelni umieszczone w widocznym miejscu oraz informację o  treści: „Wydane w  Rzeczypo spolitej Polskiej”;

2) nazwę: „świadectwo ukończenia studiów pody plomowych”;

3) nazwę uczelni lub jednostki organizacyjnej prowa dzącej studia podyplomowe;

4) nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni;

5) informacje dotyczące posiadacza świadectwa: a) imię lub imiona i nazwisko, b) datę i miejsce urodzenia;

6) informacje dotyczące studiów podyplomowych, w  tym: zakres, liczbę semestrów, wynik studiów podyplomowych;

7) pieczątki imienne i podpisy kierownika podstawo wej jednostki organizacyjnej oraz rektora lub kie rownika jednostki organizacyjnej prowadzącej stu dia podyplomowe;

8) pieczęć urzędową uczelni;

9) miejscowość i datę wydania świadectwa; Dziennik Ustaw Nr 196 — 11222 — Poz. 1167

10) wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin zajęć teo retycznych, zajęć praktycznych oraz liczbą punk tów ECTS.

§9. Określa się wzór suplementu do dyplomu ukończenia studiów, który stanowi załącznik do rozpo rządzenia. § 

10. Studentom i uczestnikom studiów podyplo mowych, przyjętym na studia albo studia podyplomo we przed dniem wejścia w życie rozporządzenia oraz w roku akademickim 2011/2012, mogą być wydawane dyplomy ukończenia studiów i suplementy do dyplo mów albo świadectwa ukończenia studiów podyplo mowych według wzorów określonych w  przepisach dotychczasowych. § 1

1. Studenci przyjęci na studia przed dniem wej ścia w życie rozporządzenia oraz w roku akademickim 2011/2012 uzyskują tytuły zawodowe, których nazwy są zgodne z nazwami określonymi w przepisach do tychczasowych. §  1

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 października 2011 r.3) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego z  dnia 19 grudnia 2008  r. w sprawie rodzajów tytułów zawodo wych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplo mów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 61 i Nr 47, poz. 387), które traci moc z  dniem wejścia w  życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art.  37 pkt 1 ustawy z  dnia 18 marca 2011  r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, usta wy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stop niach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455 i Nr 112, poz. 654). Dziennik Ustaw Nr 196 — 11223 — Poz. 1167 Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. (poz. 1167) WZÓR SUPLEMENTU DO DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW (NAZWA UCZELNI) Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES. Ma on dostarczyć obiektywnych i pełnych informacji dla lepszego zrozumienia oraz spra wiedliwego uznawania kwalifi kacji akademickich i zawodowych w kraju i za granicą. Suplement zawiera opis rodzaju, poziomu, kontekstu, treści i statusu odbytych studiów i pomyślnie ukończonych przez osobę wymie nioną w oryginalnym dyplomie. Opis ten nie powinien zawierać żadnych sądów wartościujących, stwierdzeń o równoważności lub sugestii dotyczących uznania. Powinien dostarczać informacji odnośnie do wszystkich ośmiu sekcji. Tam gdzie informacja nie została podana, należy wyjaśnić przyczyny jej braku. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr …………

1. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU 1.

1. Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1.

2. Imię (imiona): ……………………………………………………………………………………………..…………..……………. 1.

3. Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok): …………………………………………………………………….…………………… 1.

4. Numer identyfi kacyjny, kod studenta albo numer albumu: …………………………………………………..…………

2. INFORMACJE O DYPLOMIE3) 2.

1. Określenie uzyskanego wykształcenia (tytuł zawodowy)1): ……………………………………………..……………… ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 2.

2. Kierunek studiów i specjalność oraz profi l kształcenia: …………………….. ……………………….……………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………. ………………………………………………………………………………………………………………..………………………… …………………………………………………………………………………………………………………..….…………………… 2.

3. Nazwa i status uczelni wydającej dyplom1): …………………………………………………………………………………… …………………………………………………….…………………………………………………………………………..………… 2.

4. Nazwa i status uczelni prowadzącej studia

2) (jeżeli jest inna niż wymieniona w pkt 2.3): …..………..…….…… ………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 2.

5. Język (języki) wykładowe/egzaminów: ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………

3. INFORMACJE O POZIOMIE WYKSZTAŁCENIA 3.

1. Poziom posiadanego wykształcenia: …………………………………………………………………..……………………… 3.

2. Czas trwania studiów według programu: …………………………………………………………………………………….. 3.

3. Warunki przyjęcia na studia: …………………………………………………………………………………..……..…………. ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..

4. INFORMACJE O TREŚCI STUDIÓW I OSIĄGNIĘTYCH WYNIKACH3) 4.

1. Forma studiów: ……………………………………………………………………………………………..……….…………… 4.

2. Wymagania programowe: ………………………………………………………………………………………..……………… ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 4.

3. Szczegóły dotyczące przebiegu studiów: składowe programu studiów oraz indywidualne osiągnięcia, uzys kane oceny/punkty ECTS: ……………..……………………………………………………………………………………………… strona … /… Dziennik Ustaw Nr 196 — 11224 — Poz. 1167 4.

4. System ocen i — o ile to możliwe — sposób ich przyznawania: …………………………………………………………. …………………………………………………………………………….………………………………………..…………………… …………………………………………………………………………….……………………………………….…………………….. 4.

5. Wynik ukończenia studiów1): ………………………………………………………………………………..……………..…….. ………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

5. INFORMACJE O UPRAWNIENIACH POSIADACZA DYPLOMU 5.

1. Dostęp do dalszych studiów: ……………………………………………. ……….. ….. ….. ………………………………. ………………………………………………………………………………………………….………….. …………..……………… 5.

2. Posiadane kwalifi kacje oraz uprawnienia zawodowe (o ile to możliwe): ……………. ……………………………… …….……………………………………………………………………………………….….………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………..………………………

6. DODATKOWE INFORMACJE3) 6.

1. Dodatkowe informacje, w tym o odbytych praktykach i otrzymanych nagrodach: ………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 6.

2. Dalsze źródła informacji: ……………….…………………………………………………………………………………..………. ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………..

7. POŚWIADCZENIE SUPLEMENTU 7.

1. Data: ……………………………………………………………………………………..……………….………………………. 7.

2. Podpis kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni: ……………………………………………..………. 7.

3. Stanowisko osoby wymienionej w pkt 7.2: …………………………………………………………………………………………….. 7.

4. Pieczęć urzędowa uczelni: ………………………………………………………………………………………………………………… strona … /… . Dziennik Ustaw Nr 196 — 11225 — Poz. 1167

8. INFORMACJA O KRAJOWYM SYSTEMIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 8.

1. Kryterium dostępu do szkolnictwa wyższego Łączny czas kształcenia do momentu ukończenia szkoły dającej możliwość przystąpienia do egzaminu dojrzało ści (egzaminu maturalnego) wynosi 12—15 lat. Po zdaniu egzaminu dojrzałości (egzaminu maturalnego) absol wenci otrzymują świadectwo dojrzałości upoważniające do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię. 8.

2. System szkolnictwa wyższego System szkolnictwa wyższego i podstawy jego funkcjonowania określa ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.). Przepisy tej ustawy stosuje się do publicznych i niepublicznych szkół wyższych, a prowadzenie kształcenia odbywa się na tych samych zasadach i po spełnie niu tych samych warunków. Uczelnie, niezależnie od ich statusu, dzielą się na uczelnie akademickie oraz uczelnie zawodowe. Uczelnia akademicka to uczelnia, w której przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora. Uczelnia zawodowa to uczelnia prowadząca studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia ma gisterskie nieposiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Studia w uczelniach są prowadzone jako studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite stu dia magisterskie oraz studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia). Studia pierwszego stopnia mogą być prowadzone jako studia licencjackie, które trwają sześć lub siedem seme strów, albo studia inżynierskie, które trwają siedem lub osiem semestrów. Studia drugiego stopnia trwają trzy albo cztery semestry. Jednolite studia magisterskie trwają od dziewięciu do dwunastu semestrów. Studia doktoranckie trwają nie dłużej niż cztery la a. W odrębn ry , zgo  przepisami ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), uzyskuje się stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki. Studia wyższe oraz studia doktoranckie mogą być prowadzone jako studia stacjonarne albo jako studia niesta cjonarne. 8.

3. Tytuły nadawane absolwentom szkół wyższych — licencjat, licencjat pielęgniarstwa, licencjat położnictwa, inżynier, inżynier pożarnictwa, inżynier architekt oraz inżynier architekt krajobrazu — nadawane absolwentom studiów pierwszego stopnia, — magister oraz tytuły równorzędne agi inżynier, er inżynier architekt, magister inżynier architekt krajobrazu, magister inżynier pożarnictwa, magister p e ęgniarstwa, magister położnictwa, magister sztuki — nadawane absolwentom studiów drugiego stopnia, — magister oraz tytuły równorzędne: lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, magister farmacji, magister sztuki — nadawane absolwentom jednolitych studiów magisterskich. 8.

4. Punkty zaliczeniowe Liczba punktów ECTS przewidziana planem studiów dla semestru wynosi 30, natomiast dla roku studiów — 60. Aby uzyskać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, student jest obowiązany uzyskać co najmniej 180 punktów ECTS, studiów drugiego stopnia — co najmniej 90 punktów ECTS, jednolitych studiów magister skich — co najmniej 300 punktów ECTS w systemie studiów pięcioletnich oraz 360 punktów ECTS w systemie studiów sześcioletnich. 8.

5. Stopnie naukowe, stopnie w zakresie sztuki, tytuł naukowy, tytuł w zakresie sztuki Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stop niach i  tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) są nadawane stopnie naukowe, stopnie w zakresie sztuki oraz tytuł naukowy profesora. Stopniami naukowymi są stopnie doktora i doktora habilitowanego określonej dziedziny nauki w zakresie danej dyscypliny naukowej. Stopniami w zakresie sztuki są stopnie doktora i doktora habilitowanego określonej dzie dziny sztuki w zakresie danej dyscypliny artystycznej. Stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki nadają jed nostki organizacyjne uczelni i Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze, zgodnie z posiadanymi upraw nieniami. Tytułem naukowym jest tytuł profesora określonej dziedziny nauki, tytułem w zakresie sztuki jest tytuł profeso ra określonej dziedziny sztuki. Tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

1) W przypadku tłumaczenia na język obcy treść pozostaje wpisana w oryginalnym brzmieniu.

2) Należy podać status uczelni prowadzącej studia (publiczna/niepubliczna) oraz nazwy uczelni lub instytucji prowadzących studia wspólnie, w oryginalnym brzmieniu.

3) Pkt 2.3, 2.4, 4.2—4.4, 6.1 i 6.2 mogą zostać rozszerzone o odpowiednią liczbę stron, w zależności od potrzeb. strona…./…. ym t bie dnie zt magist i l : m ster Dziennik Ustaw Nr 196 — 11226 — Poz. 1167 Opis:

1) format po obcięciu A4 (210×297 mm);

2) papier offsetowy biały, gramatura 80 g/m2;

3) druk dwustronny w kolorze czarnym;

4) odpis suplementu przeznaczony do akt uczelni wykonany według wzoru określonego dla suplementu; pod nazwą „SUPLEMENT DO DYPLOMU” umieszcza się napis: „(ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT)”;

5) suplement oraz odpis suplementu przeznaczony do akt w lewym górnym rogu, na widocznej we wzorze linii, zszyty i opie czętowany pieczęcią urzędową uczelni;

6) tekst: czcionka Times New Roman CE 11 pkt, napis „SUPLEMENT DO DYPLOMU” — wersaliki 14 pkt, w punkcie 8 — czcionka Times New Roman CE 10 pkt, oznaczenie stron — czcionka Times New Roman CE 8 pkt;

7) okładka suplementu wykonana z tektury o gramaturze 630 g/m2, oprawiona w okleinę introkal, w kolorze brązowym od powiadającym nr pantone 4695 C, wyklejka — papier celulozowy, biały, jednostronnie powlekany, o gramaturze 120 g/m2, na wewnętrznej prawej stronie — cztery narożniki otwarte, paskowe, szerokość paska 6 mm;

8) na okładce napis: „SUPLEMENT DO DYPLOMU” tłoczony złotą folią, wersaliki, czcionka Times New Roman CE 30 pkt, na wysokości 77 mm od górnej krawędzi, umieszczony centralnie w pionowej osi strony;

9) podczas wypełniania suplementu kropki oznaczające wiersze mogą być zastąpione wpisanym tekstem.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-09-20
Data wydania: 2011-09-01
Data wejścia w życie: 2011-10-01
Data obowiązywania: 2011-10-01
Organ wydający: MIN. NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 196 poz. 1167