Dz.U. 2011 nr 197 poz. 1170

Dziennik Ustaw Nr 197 — 11234 — Poz. 1170

Art. 

1. W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pra codawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z późn. zm.2)) wpro wadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) organ sądowy lub każdy inny właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z  wyłączeniem Danii, uprawniony do wszczę cia postępowania upadłościowego wyda, zgodnie z  art.  3 ust.  1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000, orzeczenie o wszczęciu wo bec przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagra nicznego postępowania upadłościowego, o któ rym mowa w art. 2 lit. a  lub c tego rozporzą dzenia, oraz powoła zarządcę albo”;

2) użyte w art. 9a, art. 9b oraz w art. 24 ust. 1 wyrazy „Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowni czych” zastępuje się wyrazem „Fundusz”;

3) w art. 15 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. W okresie jednego miesiąca od daty niewypła calności pracodawcy pracodawca, syndyk, li kwidator lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy sporządza i składa kie rownikowi Biura Terenowego Funduszu Gwa rantowanych Świadczeń Pracowniczych zbior czy wykaz niezaspokojonych roszczeń, zwany dalej „zbiorczym wykazem”, określając osoby uprawnione, o  których mowa w  art.  10, oraz tytuły i  wysokość roszczeń wnioskowanych do zaspokojenia ze środków Funduszu. Zbior czy wykaz obejmuje roszczenia z  okresów poprzedzających datę niewypłacalności praco dawcy.

2. Jeżeli zaspokojeniu podlegają roszczenia z  okresów następujących po dacie niewypła calności pracodawcy, podmiot określony w ust. 1 sporządza i składa kierownikowi Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych niezwłocznie po us taniu stosunku pracy osób uprawnionych wy kazy uzupełniające; wykazy obejmują wskaza nie tych osób oraz tytuły i wysokość roszczeń.”;

4) w art. 17 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) wydania, zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000, przez organ sądowy lub każdy inny właściwy organ państwa człon kowskiego Unii Europejskiej, z  wyłączeniem Danii, uprawniony do wszczęcia postępowania upadłościowego przedsiębiorcy zagranicznego z  tych państw, orzeczenia o wszczęciu wobec przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagraniczne go postępowania upadłościowego, o  którym mowa w art. 2 lit. a lub c tego rozporządzenia, oraz powołaniu zarządcy;”;

5) art. 22a otrzymuje brzmienie: „Art. 22a. Minister właściwy do spraw pracy w po rozumieniu z  ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory wnios ków, o których mowa w art. 12a ust. 1 i art. 14a ust. 1, oraz tryb ich składania, a  także tryb przekazywania środków fi nansowych Funduszu, mając na uwadze czytelność i  kompletność tych wzorów oraz uwzględniając dane osób upraw nionych niezbędne do przekazywania środków i  wypłat ze środków finanso wych Funduszu.”;

6) w art. 23: a) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Fundusz może określić warunki zwrotu należ ności, w  szczególności rozłożyć na raty, odro czyć termin spłaty należności lub odstąpić w ca łości lub w części od dochodzenia zwrotu należ ności, lub umorzyć w całości lub w części należ ności, gdy dochodzi zwrotu należności lub pro wadzi postępowanie egzekucyjne w  stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalnoś ci gospodarczej albo przedsiębiorców, którzy trwale zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej z uwagi na pozostawanie w stanie likwidacji lub upadłości, jeżeli podjęcie takich decyzji przez Fundusz:”, b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Fundusz może określić warunki zwrotu na leżności, w szczególności rozłożyć na raty, odroczyć termin spłaty należności, gdy do chodzi zwrotu należności lub prowadzi po stępowanie egzekucyjne w  stosunku do przedsiębiorców, w  taki sposób aby nie stanowiło to pomocy publicznej w  rozu mieniu przepisów o pomocy publicznej.”, 1170 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw1)

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 lip ca 1991  r. o  podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpie czeń społecznych oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 125, poz.  1035 i  Nr  157, poz.  1241, z  2010  r. Nr  18, poz.  100 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654. Dziennik Ustaw Nr 197 — 11235 — Poz. 1170

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Fundusz może określić warunki zwrotu na leżności, w  szczególności rozłożyć na raty, odroczyć termin spłaty należności lub odstą pić w  całości lub w  części od dochodzenia zwrotu należności, lub umorzyć w  całości lub w części należności, gdy dochodzi zwro tu należności lub prowadzi postępowanie egzekucyjne w  stosunku do przedsiębior ców, którzy:

1) nie znajdują się w trudnej sytuacji ekono micznej w rozumieniu pkt 9—11 komunika tu Komisji — Wytyczne wspólnotowe do tyczące pomocy państwa w celu ratowa nia i  restrukturyzacji zagrożonych przed siębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str.  2, z  późn. zm.), zgodnie z  zasadami udzielania pomocy de minimis określony mi w  rozporządzeniu Komisji (WE) nr  1998/2006 z  dnia 15 grudnia 2006  r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5), lub

2) znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicz nej w  rozumieniu pkt  9—11 komunikatu Komisji — Wytyczne wspólnotowe doty czące pomocy państwa w celu ratowania i  restrukturyzacji zagrożonych przedsię biorstw, zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej na restrukturyzację.”, d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Fundusz może umorzyć należność w całości lub w części, gdy postępowanie egzekucyjne w  stosunku do osób fizycznych nieprowa dzących działalności gospodarczej albo przedsiębiorców, którzy trwale zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, zo stało umorzone w całości z urzędu.”;

7) po art. 23 dodaje się art. 23a w brzmieniu: „Art. 23a. 

1. Fundusz może zawrzeć z  dłużnikiem, który zawarł układ z  wierzycielami w postępowaniu upadłościowym, po rozumienie w przedmiocie określenia warunków zwrotu należności przysłu gującej Funduszowi, w szczególności rozłożyć na raty, odroczyć termin spłaty należności, jeżeli prowadzi to do zwrotu należności w całości.

2. Jeżeli warunki zwrotu, o których mo wa w ust. 1, stanowią pomoc publicz ną, porozumienie może zostać zawar te wyłącznie zgodnie z  przepisami dotyczącymi pomocy publicznej na restrukturyzację w rozumieniu komu nikatu Komisji — Wytyczne wspólno towe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji za grożonych przedsiębiorstw.

3. Dysponent Funduszu może upoważ nić Dyrektora Krajowego Biura Fun duszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wykonywania czyn ności, o których mowa w ust. 1.”. Art. 

2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.  U. z  2010  r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.3)) wprowadza się następu jące zmiany:

1) w art. 32 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłaca nych z  Funduszu Pracy lub z  Funduszu Gwa rantowanych Świadczeń Pracowniczych;”;

2) w art. 34 w ust. 4 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie: „d) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłaca nych z  Funduszu Pracy lub z  Funduszu Gwa rantowanych Świadczeń Pracowniczych.”;

3) w art. 35 w ust. 1 pkt 3a otrzymuje brzmienie: „3a) wojewódzkie urzędy pracy — od świadczeń wypłacanych z  Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,”. Art. 

3. W  ustawie z  dnia 13 października 1998  r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.4)) w art. 4 w pkt 2 lit. s otrzymuje brzmienie: „s) wojewódzki urząd pracy — w stosunku do osób, których świadczenia pracownicze finansowane są ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jeżeli świadczenia te wypłacane są przez ten urząd,”. Art. 

4. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. — Prze pisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 70 otrzymuje brzmienie: „Art. 70. W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochro nie roszczeń pracowniczych w  razie nie wypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz.  1121, z  późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie: „Zakres oraz tryb zaspokajania rosz czeń pracowniczych z  Funduszu Gwa rantowanych Świadczeń Pracowni czych”;

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2010  r. Nr  57, poz.  352, Nr  75, poz.  473, Nr  105, poz.  655, Nr  149, poz.  996, Nr  182, poz.  1228, Nr  219, poz.  1442, Nr  226, poz.  1475 i  1478 i Nr 257, poz. 1725 i 1726 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 75, poz. 398, Nr 84, poz. 455, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz.  622, Nr  120, poz.  690, Nr  131, poz.  764, Nr  149, poz. 887, Nr 168, poz. 1006 i Nr 178, poz. 1059.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1690, z 2010 r. Nr  105, poz.  668, Nr  182, poz.  1228, Nr  225, poz.  1474, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz.  235, Nr  75, poz.  398,  Nr  138, poz.  808 i Nr 171, poz. 1016.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz.  685, Nr  152, poz.  1020, Nr  161, poz.  1078, Nr  226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016 i Nr 178, poz. 1061.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 125, poz.  1035 i  Nr  157, poz.  1241, z  2010  r. Nr  18, poz.  100 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 197, poz. 1170. Dziennik Ustaw Nr 197 — 11236 — Poz. 11702) użyte w art. 12a ust. 1, 2, 4 i 5, art. 14a ust. 1, art. 15 ust. 1, 2 i 4, art. 16 ust. 2 i 3, art. 17 ust. 2, ust. 3 pkt 1 i ust. 4 oraz w  art.  20 ust.  1 w  różnym przypadku wyrazy „kierownik Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świad czeń Pracowniczych” zastępuje się użytymi w  odpowiednim przypadku wyrazami „marszałek województwa”;

3) w art. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Zbiorczy wykaz i wykazy uzupełnia jące składa się marszałkowi woje wództwa właściwemu ze względu na siedzibę pracodawcy.”;

4) art. 19 otrzymuje brzmienie: „Art. 19. 

1. W razie wypłaty świadczeń w przypadkach określonych w  art.  17 ust.  4 o  zakresie ochrony roszczeń pracow niczych oraz o  kwocie wy płaconych świadczeń:

1) marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy po wiadamia dysponenta Funduszu;

2) dysponent Funduszu po wiadamia odpowiednią instytucję gwarancyjną.

2. W razie wypłaty świadczeń w  przypadku ogłoszenia przez sąd upadłościowy upadłości pracodawcy lub wydania przez sąd upadłoś ciowy orzeczenia o oddale niu z  przyczyn, o  których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 i  5, wniosku o  ogłoszenie upadłości pracodawcy, pro wadzącego działalność rów nież na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskie go Porozumienia o  Wol nym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Ob szarze Gospodarczym, dys ponent Funduszu udziela informacji instytucjom gwa rancyjnym państw, w  któ rych upadły pracodawca prowadzi działalność.

3. Dysponent Funduszu poro zumiewa się i współpracuje z  właściwymi instytucjami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskie go Porozumienia o  Wol nym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Ob szarze Gospodarczym rów nież w innych sprawach do tyczących zaspokajania rosz czeń pracowniczych w  ra zie niewypłacalności praco dawcy.”;

5) tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie: „Zakres oraz tryb zwrotu środków do Funduszu Gwarantowanych Świad czeń Pracowniczych”;

6) art. 23 i 23a otrzymują brzmienie: „Art. 23. 

1. Przekazanie środków finan sowych Funduszu na wy płatę świadczeń, a  także wypłata świadczeń ze środ ków Funduszu powoduje z  mocy prawa przejście na marszałka województwa, działającego w imieniu dys ponenta Funduszu, roszcze nia wobec pracodawcy, li kwidatora lub innej osoby zarządzającej majątkiem pracodawcy lub roszczenia do masy upadłości o zwrot wypłaconych świadczeń.

2. Przy dochodzeniu zwrotu wypłaconych świadczeń roszczenia na rzecz Fundu szu korzystają z takiej samej ochrony prawnej, jaką od rębne przepisy przewidują dla należności za pracę.

3. Dysponent Funduszu może określić warunki zwrotu na leżności, w  szczególności rozłożyć na raty, odroczyć termin spłaty należności lub odstąpić w  całości lub w  części od dochodzenia zwrotu należności, lub umorzyć w  całości lub w  części należności, gdy dochodzi zwrotu należności lub prowadzi postępowanie egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych nieprowa dzących działalności gospo darczej albo przedsiębior ców, którzy trwale zaprze stali prowadzenia działalnoś ci gospodarczej z uwagi na pozostawanie w  stanie li kwidacji lub upadłości, jeże li podjęcie takiej decyzji przez dysponenta Funduszu:

1) prowadzi do odzyskania zwrotu wyższej kwoty, niż gdyby takiej decyzji nie podjęto, lub

2) dochodzenie zwrotu jest związane z poniesieniem kosztów znacznie prze wyższających wysokość dochodzonej kwoty, lub Dziennik Ustaw Nr 197 — 11237 — Poz. 11703) w przypadku osób fizycz nych — gdy osoba ta wy każe, że ze względu na stan majątkowy i  sytua cję rodzinną, w  tym uzy skiwanie dochodu unie możliwiającego spłace nie należności do Fundu szu, nie jest w  stanie spłacić należności jedno razowo lub w całości, po nieważ spowodowałoby to zbyt dotkliwe skutki dla niej i  jej rodziny, w  szczególności pozba wiłoby tę osobę i  jej ro dzinę możliwości zaspo kojenia niezbędnych po trzeb życiowych.

4. Dysponent Funduszu może określić warunki zwrotu na leżności, w  szczególności rozłożyć na raty, odroczyć termin spłaty należności, gdy dochodzi zwrotu należ ności lub prowadzi postę powanie egzekucyjne w sto sunku do przedsiębiorców, w  taki sposób aby nie sta nowiło to pomocy publicz nej w  rozumieniu przepi sów o pomocy publicznej.

5. Dysponent Funduszu może określić warunki zwrotu na leżności, w  szczególności rozłożyć na raty, odroczyć termin spłaty należności lub odstąpić w  całości lub w  części od dochodzenia zwrotu należności, lub umorzyć w  całości lub w  części należności, gdy dochodzi zwrotu należności lub prowadzi postępowanie egzekucyjne w stosunku do przedsiębiorców, którzy:

1) nie znajdują się w trudnej sytuacji  ekonomicznej w  rozumieniu pkt  9—11 komunikatu Komisji — Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy pań stwa w  celu ratowania i  restrukturyzacji zagro żonych przedsiębiorstw (Dz.  Urz. UE C 244 z  01.10.2004, str.  2, z  późn. zm.), zgodnie z zasadami udzielania po mocy de minimis okreś lonymi w  rozporzą dzeniu Komisji (WE) nr  1998/2006 z  dnia 15  grudnia 2006  r. w  sprawie stosowania art.  87 i  88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.  Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5), lub

2) znajdują się w trudnej sy tuacji ekonomicznej w ro zumieniu pkt  9—11 ko munikatu Komisji — Wy tyczne wspólnotowe do tyczące pomocy państwa w  celu ratowania i  re strukturyzacji zagrożo nych przedsiębiorstw, zgodnie z przepisami do tyczącymi pomocy pub licznej na restrukturyza cję.

6. Dysponent Funduszu może umorzyć należność w całoś ci lub w  części w  przypad kach całkowitej jej nieścią galności, gdy:

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w po stępowaniu egzekucyj nym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów do chodzenia i egzekucji na leżności, lub

2) osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadne go majątku, lub pozosta wiła ruchomości niepod legające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów i jednocześnie nie ma spadkobierców innych niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, lub

3) osoba prawna lub jed nostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdol ność prawną, została wy kreślona z  właściwego rejestru, przy jednoczes nym braku majątku, z którego można by egze kwować należność, a od powiedzialność nie prze chodzi z  mocy prawa na osoby trzecie, lub

4) sąd upadłościowy wydał postanowienie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lub 5 lub art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. a.

7. Całkowita nieściągalność zachodzi również w  przy padku, gdy osoba prawna lub jednostka organizacyj na, o których mowa w ust. 6 pkt 3, pomimo niewykreśle nia z  właściwego rejestru faktycznie nie istnieje. Dziennik Ustaw Nr 197 — 11238 — Poz. 11708. Dysponent Funduszu mo że umorzyć należność w całości lub w części, gdy postępowanie egzekucyj ne w stosunku do osób fi zycznych nieprowadzą cych działalności gospo darczej albo przedsiębior ców, którzy trwale zaprze stali prowadzenia działal ności gospodarczej, zosta ło umorzone w  całości z urzędu.

9. W  razie wystąpienia prze słanek, o  których mowa w ust. 3—8, marszałek wo jewództwa właściwy ze względu na siedzibę pra codawcy wnioskuje do dysponenta Funduszu o  określenie warunków zwrotu należności, w szcze gólności rozłożenie na ra ty, odroczenie terminu spłaty należności lub od stąpienie w  całości lub w  części od dochodzenia zwrotu należności lub umorzenie w  całości lub w części należności.

10. Przepis ust.  1 nie ma za stosowania do wypłaty świadczeń w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1. 1

1. Minister właściwy do spraw pracy określi, w dro dze rozporządzenia, szcze gółowy zakres informacji zawartych we wniosku, o  którym mowa w  ust.  9 oraz w art. 23a ust. 3, ma jąc na uwadze koniecz ność zapewnienia prawid łowości i szybkości postę powania. Art. 23a. 

1. Dysponent Funduszu mo że zawrzeć z  dłużnikiem, który zawarł układ z  wie rzycielami w  postępowa niu upadłościowym, poro zumienie w  przedmiocie określenia warunków zwro tu należności, w  szczegól ności rozłożyć na raty, od roczyć termin spłaty należ ności, jeżeli prowadzi to do zwrotu należności w ca łości.

2. Jeżeli warunki zwrotu, o  których mowa w  ust.  1, stanowią pomoc publicz ną, porozumienie może zo stać zawarte wyłącznie zgodnie z przepisami doty czącymi pomocy publicz nej na restrukturyzację w  rozumieniu komunika tu  Komisji — Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w  celu ratowania i  restrukturyza cji zagrożonych przedsię biorstw.

3. W  razie wystąpienia prze słanek, o  których mowa w  ust.  1, marszałek woje wództwa właściwy ze względu na siedzibę praco dawcy wnioskuje do dys ponenta Funduszu o okreś lenie warunków zwrotu na leżności.”;

7) art. 24 otrzymuje brzmienie: „Art. 24. 

1. Fundusz jest państwowym funduszem celowym.

2. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw pracy.

3. Dysponent Funduszu:

1) może nabywać prawa i  zaciągać zobowiązania, z  zastrzeżeniem art.  26, pozywać i być pozywany;

2) prowadzi sprawy i wystę puje w obrocie prawnym pod nazwą Fundusz Gwarantowanych Świad czeń Pracowniczych z sie dzibą w Warszawie. Adre sem dysponenta Fundu szu jest adres jego sie dziby.

4. Prawo reprezentacji Fundu szu przysługuje dysponen towi Funduszu oraz działa jącym w  jego imieniu, w  oparciu i  w  zakresie udzielonego pełnomocnic twa pełnomocnikom dys ponenta tego Funduszu.

5. Mienie Funduszu zaewiden cjonowane w  księgach, dysponent Funduszu może wydzierżawić lub wynająć osobom fizycznym lub prawnym, na zasadach określonych w  przepisach Kodeksu cywilnego.

6. Mienie Funduszu, dyspo nent Funduszu może prze kazać w  zarząd polegający na gospodarowaniu wy dzieloną częścią tego mie nia w  imieniu dysponenta Funduszu, na podstawie umowy na czas oznaczony Dziennik Ustaw Nr 197 — 11239 — Poz. 1170

nieodpłatnie lub za wyna grodzeniem lub w  użytko wanie na czas oznaczony nieodpłatnie lub za wyna grodzeniem na rzecz Fun duszu.

7. Przekazanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie możliwe jest, pod warun kiem że całość użytkowanej nieruchomości przeznaczo na jest wyłącznie na cele związane z realizacją zadań Funduszu.”;

8) w art. 25: a) w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmie nie: „

1) zwroty sum wypłaconych z tytu łu świadczeń pracowniczych oraz równowartość w  nieruchomoś ciach i  związanych z  nimi pra wach przejętych przez dysponen ta Funduszu za niespłacone w terminie wierzytelności z tytu łu wypłaconych świadczeń oraz ustanowionych zabezpieczeń;

2) należności z tytułu najmu i dzier żawy mienia;”, b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Wymienione w ust. 1 i 2 dochody i przychody są przekazywane na rachunek bankowy Funduszu.”;

9) art. 26a otrzymuje brzmienie: „Art. 26a. Dysponent Funduszu może podejmować działania zwią zane z  realizacją ustawo wych zadań z  wykorzysta niem środków zagranicz nych.”;

10) w art. 27: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie świadczeń, o których mowa w art. 14, z tytu łu roszczeń, o  których mowa w art. 12, oraz na pokrycie kosz tów dochodzenia zwrotu i  egze kucji należności Funduszu, a tak że kosztów, o  których mowa w art. 31 ust. 3.”, b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: „

3. Dysponent Funduszu przekazuje na wyodrębniony rachunek ban kowy samorządu województwa środki Funduszu na realizację za dań związanych z zaspokojeniem roszczeń, a  także dochodzeniem ich zwrotu w  zakresie i  na zasa dach określonych w  ustawie, środki na sfinansowanie kosztów zatrudnienia osób, o których mo wa w  art.  31 ust.  3, oraz na sfi nansowanie kosztów obsługi związanych z realizacją zadań.

4. Środki Funduszu przekazywane na rachunek bankowy mogą być wykorzystywane wyłącznie na zadania określone w ust. 3.”; 1

1) po art. 27 dodaje się art. 27a w brzmie niu: „Art. 27a. Minister właściwy do spraw pracy określi, w  drodze roz porządzenia, zakres informa cji dotyczących gospodarki środkami Funduszu, przeka zywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu, oraz terminy ich przekazywania, mając na uwadze konieczność zapew nienia prawidłowej gospo darki środkami Funduszu.”; 1

2) w art. 30: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Poboru składek na Fundusz do konuje Zakład Ubezpieczeń Spo łecznych w  okresach miesięcz nych, łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne, a kwo ty pobrane tytułem składek prze kazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do 1

5. dnia następnego miesiąca.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Koszty poboru składek na Fun dusz obciążają rachunek banko wy Funduszu i  są zwracane Za kładowi Ubezpieczeń Społecz nych w  wysokości 0,5% wpły wów składek na Fundusz.”; 1

3) tytuł rozdziału 7 otrzymuje brzmienie: „Zadania władzy publicznej”; 1

4) art. 31 otrzymuje brzmienie: „Art. 31. 

1. Określone w  ustawie zada nia z zakresu ochrony rosz czeń pracowniczych realizu ją minister właściwy do spraw pracy oraz marszał kowie województw przy po mocy wojewódzkich urzę dów pracy.

2. Marszałkowie województw sporządzają corocznie, w  terminach określonych przez dysponenta Fundu szu, wkłady do planów fi nansowych.

3. Środki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania w  zakresie ochro ny roszczeń pracowniczych oraz na pozostałe koszty Dziennik Ustaw Nr 197 — 11240 — Poz. 1170

obsługi marszałkowie woje wództw otrzymują na pod stawie limitów określonych przez dysponenta Funduszu w  planie finansowym Fun duszu.”; 1

5) uchyla się art. 32—38; 1

6) w art. 39 w ust. 2 uchyla się pkt 3 i 4; 1

7) po art.  39 dodaje się rozdział 7a w brzmieniu: „Rozdział 7a Kontrola Art. 39a. 

1. Dysponent Funduszu może przeprowadzać u marszałka województwa kontrole w zakresie:

1) wydatkowania środków Funduszu zgodnie z prze znaczeniem;

2) przestrzegania zasad i  trybu wydatkowania środków Funduszu;

3) właściwego dokumento wania oraz rozliczania otrzymanych i  wydatko wanych środków Fundu szu;

4) prawidłowości docho dzenia roszczeń na rzecz Funduszu;

5) prawidłowości wykona nia planu finansowego.

2. Kontrolowany jest obowią zany udostępnić wszelkie dokumenty i  udzielać wy jaśnień w  sprawach obję tych zakresem kontroli. Art. 39b. 

1. Czynności, o których mowa w  art. 39a, w  imieniu i  z  upoważnienia dyspo nenta Funduszu, przepro wadza pracownik urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw pra cy, zwany dalej „kontrole rem”.

2. Kontroler, przeprowadzając czynności, o których mowa w art. 39a, jest obowiązany do okazania legitymacji służbowej oraz imiennego upoważnienia wskazujące go marszałka wojewódz twa, którego czynności te dotyczą. Art. 39c. 

1. Dysponent Funduszu w wy niku przeprowadzonych przez kontrolera czynności, o których mowa w art. 39a, może przekazać marszałko wi województwa zalecenia.

2. Marszałek województwa, u  którego przeprowadzono czynności kontrolne, może, w  terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń, zgłosić do nich zastrzeżenia.

3. Dysponent Funduszu usto sunkowuje się do zastrze żeń w  terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

4. W  przypadku nieuwzględ nienia przez dysponenta Funduszu zastrzeżeń mar szałek województwa, w ter minie 30 dni od dnia otrzy mania informacji o  nie uwzględnieniu zastrzeżeń, jest obowiązany do powia domienia dysponenta Fun duszu o realizacji zaleceń.

5. W  przypadku uwzględnie nia przez dysponenta Fun duszu zastrzeżeń marszałek województwa, w  terminie 30 dni, jest obowiązany do powiadomienia dysponen ta Funduszu o realizacji za leceń, o  których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem zmian wynikających z  za strzeżeń. Art. 39d. 

1. Dysponent Funduszu może nałożyć na marszałka woje wództwa odpowiedzialne go za nierealizowanie zale ceń, o  których mowa w art. 39c, lub nieudostęp nienie dokumentów lub nieudzielanie wyjaśnień, o których mowa w art. 39a ust. 2, karę pieniężną w wy sokości do trzykrotnego miesięcznego jego wyna grodzenia, wyliczonego na podstawie wynagrodzenia za ostatnie 3 miesiące po przedzające miesiąc, w któ rym nałożono karę, nieza leżnie od innych środków przewidzianych przepisami prawa.

2. Karę pieniężną wymierza dysponent Funduszu w dro dze decyzji administracyj nej, biorąc pod uwagę roz miar, stopień i  społeczną szkodliwość stwierdzonych uchybień.

3. Od kary pieniężnej nieuisz czonej w  terminie pobiera się odsetki ustawowe.

4. Egzekucja kary pieniężnej wraz z odsetkami za zwłokę następuje w  trybie przepi sów o postępowaniu egze kucyjnym w administracji.”; Dziennik Ustaw Nr 197 — 11241 — Poz. 11702) w art. 99: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Aktywa trwałe i  inne składniki majątkowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pra cowniczych nabyte przed dniem 1 stycznia 2012  r. stają się aktywami Funduszu Gwa rantowanych Świadczeń Pracowniczych bę dącego państwowym funduszem celowym i są ewidencjonowane w księgach rachunko wych tego Funduszu.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Aktywa trwałe i  inne składniki majątkowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przejmuje dysponent Fun duszu Gwarantowanych Świadczeń Pra cowniczych lub marszałek województwa działający z upoważnienia i w imieniu dys ponenta tego Funduszu.”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy har monogram oraz sposób, tryb przekazania i  dysponowania mieniem, o  którym mowa w  ust.  1, mając na uwadze zabezpieczenie prawidłowego wykonywania zadań przez dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i marszałków wo jewództw.”, d) ust. 14 otrzymuje brzmienie: „1

4. Koszty związane z przejściem pracowników Krajowego Biura Funduszu Gwarantowa nych Świadczeń Pracowniczych do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw pracy i ich zatrudnieniem oraz kosz ty obsługi tego Funduszu w urzędzie są po krywane z budżetu państwa.”, e) dodaje się ust. 15 i 16 w brzmieniu: „1

5. Koszty związane z przejściem pracowników Biur Terenowych Funduszu Gwarantowa nych Świadczeń Pracowniczych do właści wych wojewódzkich urzędów pracy i  ich zatrudnieniem oraz koszty obsługi tego Funduszu w  tych urzędach są pokrywane z  budżetu właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 1

6. Środki Funduszu Gwarantowanych Świad czeń Pracowniczych stanowiące równowar tość kosztów, o  których mowa w  ust.  14 i 15, są odprowadzane odpowiednio na ra chunek budżetu państwa lub budżetu właś ciwej jednostki samorządu terytorialnego.”. Art. 5. 

1. W okresie od dnia wejścia w życie niniej szej ustawy do dnia 31 grudnia 2011 r. Dyrektor Krajo wego Biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych może oddelegować pracownika Krajo wego Biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Biura Terenowego Funduszu Gwa rantowanych Świadczeń Pracowniczych do wykony wania pracy w  tej samej albo w  innej miejscowości w  urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw pracy albo urzędzie obsługującym marszałka województwa, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami tego urzędu dotyczącymi wykonywania zadań usta wowych związanych z wydatkowaniem środków Fun duszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a praca wykonywana w okresie oddelegowania odpo wiada kwalifikacjom zawodowym pracownika.

2. Z wnioskiem o oddelegowanie pracownika wy stępuje do Dyrektora Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych odpo wiednio dyrektor generalny urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw pracy albo marszałek województwa.

3. Oddelegowanie odbywa się za pisemną zgodą pracownika na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między Dyrektorem Krajowego Biura Fun duszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych a odpowiednio dyrektorem generalnym urzędu obsłu gującego ministra właściwego do spraw pracy albo marszałkiem województwa, na okres określony w tym porozumieniu, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2011 r.

4. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 3, okreś la się w szczególności:

1) datę zawarcia porozumienia;

2) strony porozumienia;

3) imię i nazwisko pracownika, który ma być oddele gowany, jego dotychczasowe miejsce zatrudnie nia i zajmowane stanowisko;

4) daty początku i końca okresu oddelegowania;

5) stanowisko pracownika w urzędzie, do którego ma być oddelegowany, oraz departament, biuro lub wydział w tym urzędzie;

6) zakres obowiązków pracownika w  urzędzie, do którego ma być oddelegowany;

7) podmiot, który będzie udzielał pracownikowi urlo pów i zwolnień od pracy.

5. W okresie oddelegowania określonym zgodnie z ust. 3 pracownik zachowuje prawo do dotychczaso wego wynagrodzenia.

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, wy płaca odpowiednio Krajowe Biuro Funduszu Gwaran towanych Świadczeń Pracowniczych albo Biuro Tere nowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pra cowniczych, w  którym pracownik był zatrudniony przed dniem oddelegowania. Art. 

6. Do postępowań dotyczących zwrotu świad czeń wypłaconych ze środków Funduszu Gwaranto wanych Świadczeń Pracowniczych wszczętych i nieza kończonych przed dniem wejścia w  życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 

7. Środki Funduszu Pracy przekazane do Fun duszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łago dzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracow ników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035 oraz Dziennik Ustaw Nr 197 — 11242 — Poz. 1170

z 2010 r. Nr 219, poz. 1445), które do dnia 31 grudnia 2011 r. nie zostaną wykorzystane, a także nie będą ob jęte zobowiązaniami z tytułu zawartych umów, podle gają zwrotowi na rachunek dysponenta Funduszu Pra cy, nie później jednak niż do dnia 30 kwietnia 2012 r. Art. 

8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 2 i 3, które wcho dzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-09-21
Data wydania: 2011-08-19
Data wejścia w życie: 2011-10-06
Data obowiązywania: 2011-10-06
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS PRACY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 197 poz. 1170