Dz.U. 2011 nr 20 poz. 103

Dziennik Ustaw Nr 20 — 1407 — Poz. 103

103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwiet nia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 61

5) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne

§1. Rozporządzenie określa kryteria i tryb przyzna wania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, przeznaczanych na cele określone w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach fi nansowania nauki, zwanej dalej „ustawą”.

§2.

1. Środki finansowe na finansowanie współ pracy naukowej z zagranicą są przyznawane w drodze decyzji, na podstawie wniosku złożonego przez wnios kodawcę, w ramach limitu środków finansowych do stępnych w danym roku na ten cel.

2. Wysokość przyznanych środków finansowych nie może być wyższa od określonej we wniosku.

3. Minister właściwy do spraw nauki, zwany dalej „ministrem”, może przyjmować wnioski przesłane drogą elektroniczną, opatrzone bezpiecznym podpi sem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waż nego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu usta wy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicz nym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.2)).

4. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymagania formalne określo ne w rozporządzeniu. Wnioski niekompletne zwraca się wnioskodawcy, wraz z zawiadomieniem o przyczy nach zwrotu i możliwości uzupełnienia wniosku w ter minie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

5. Wniosek podlega ocenie zespołu specjalistycz nego lub interdyscyplinarnego, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwanego dalej „zespo łem”. Ocena wniosku zawiera propozycję wysokości finansowania lub odmowy przyznania środków finan sowych wraz z uzasadnieniem.

6. W przypadku wniosku o przyznanie środków finansowych na badania dotyczące obronności i bez pieczeństwa państwa zespołem właściwym do oceny jest zespół, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy.

7. Ocena zespołu, o której mowa w ust. 5, nie jest wymagana w przypadku decyzji o finansowaniu pro jektów, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwanych dalej „projektami międzynarodowymi współ finansowanymi”, realizowanych w ramach progra mów ramowych w zakresie badań, rozwoju techno logicznego i demonstracji albo inicjatyw lub innych przedsięwzięć badawczych ocenionych pozytywnie przez Komisję Europejską lub podmiot przez nią upo ważniony.

§3.

1. Minister podejmuje decyzję o finansowaniu w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia kompletnego, spełniającego wymagania formalne wniosku. W szcze gólnie uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać przedłużony do 6 miesięcy.

2. Środki finansowe na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą są przekazywane:

1) wnioskodawcy — na podstawie umowy ustalają cej warunki realizacji i finansowania zadań oraz rozliczenia środków finansowych — na cele określone w art. 23 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy;

2) na cele określone w art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy: a) wnioskodawcy — na podstawie decyzji, lub b) bezpośrednio przez ministra.

3. Przyznane środki finansowe nie podlegają walo ryzacji.

4. Środki finansowe na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą mogą być przekazane jednora zowo lub w rocznych ratach. Sposób przekazania tych środków określa decyzja lub umowa.

5. Projekt umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z harmonogramem i kosztorysem, które stanowią załączniki do umowy, wnioskodawca przesyła do urzę du obsługującego ministra w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji przyznającej środki finansowe na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą. Nie przesłanie projektu umowy w wymaganym terminie uważa się za rezygnację z przyznanego finansowania.

6. W przypadku otrzymania decyzji o przyznaniu środków finansowych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą w terminie późniejszym niż data zakończenia realizacji zadań ujętych we wniosku wnioskodawca jest obowiązany do ujęcia w projekcie umowy kosztów poniesionych na realizację projektu.

§4.

1. Środki finansowe na finansowanie współ pracy naukowej z zagranicą niewykorzystane przez wnioskodawcę w danym roku kalendarzowym mogą być wydatkowane w kolejnych latach realizacji zadań określonych w decyzji lub umowie.

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228. Dziennik Ustaw Nr 20 — 1408 — Poz. 1032. W terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia za kończenia realizacji zadań ustalonego w umowie nie wykorzystane środki finansowe na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą podlegają zwrotowi na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra.

3. W przypadku zakończenia przez wnioskodawcę realizacji zadań w terminie wcześniejszym niż ustalo ny w umowie, ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku przekazania środków finansowych w terminie późniejszym niż ustalony w umowie ter min zakończenia zadań realizowanych przez wniosko dawcę, niewykorzystane środki finansowe na finanso wanie współpracy naukowej z zagranicą, po odlicze niu kwalifikowalnych kosztów zrealizowanych zadań w zakresie przewidzianym umową i kosztów poniesio nych przez wnioskodawcę ze środków własnych, pod legają zwrotowi na właściwy rachunek bankowy urzę du obsługującego ministra w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia ich przekazania.

5. Niezwrócenie środków finansowych na finanso wanie współpracy naukowej z zagranicą, w terminach określonych w ust. 2—4, powoduje naliczenie odsetek ustawowych od dnia następującego po dniu, w któ rym upłynął termin zwrotu.

6. Środki finansowe na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą uznane za wydatkowane niepra widłowo podlegają zwrotowi na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra, wraz z odsetkami usta wowymi naliczonymi za okres od dnia następującego po dniu stwierdzenia przez Ministra nieprawidłowego wykorzystania tych środków do dnia ich zwrotu.

7. Wnioskodawca otrzymujący środki finansowe na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą odpowiada za realizację zadań i wydatkowanie przy znanych środków finansowych zgodnie z umową oraz opisem zadań ujętym we wniosku stanowiącym pod stawę przyznania środków. Rozdział 2 Projekty międzynarodowe współfinansowane

§5.

1. Wnioskodawca realizujący projekt między narodowy współfinansowany może, na podstawie po zytywnej oceny lub decyzji Komisji Europejskiej lub podmiotu przez nią upoważnionego, wnioskować o finansowanie kosztów, uznanych za kwalifikowalne przez Komisję Europejską lub podmiot przez nią upo ważniony, ponoszonych ze środków krajowych, sta nowiących wkład własny wnioskodawcy.

2. Finansowanie kosztów zadań realizowanych przez wnioskodawcę w projekcie międzynarodowym współfinansowanym ze środków finansowych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą nie może być większe niż 80 % kosztów ponoszonych na ten cel przez wnioskodawcę ze środków krajowych.

3. Wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu międzynarodowego współfinanso wanego, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia, może zostać złożony przez wnioskodawcę w każdym czasie, w dwóch egzemplarzach. Do wniosku dołącza się dokumenty, o których mowa w ust. 6.

4. Wniosek powinien określać planowany okres re alizacji projektu międzynarodowego współfinansowa nego, z uwzględnieniem terminów rozpoczęcia i za kończenia zadań realizowanych przez wnioskodawcę oraz wskazywać ogólne koszty planowane do ponie sienia w tym okresie.

5. Wnioskodawca nie może ubiegać się o finanso wanie kosztów poniesionych w związku z realizowa nymi zadaniami w projekcie międzynarodowym współfinansowanym przed rokiem złożenia wniosku.

6. Do wniosku dołącza się kopię umowy lub inne go dokumentu potwierdzającego współfinansowanie kosztów udziału w projekcie jednostki naukowej lub podmiotu działającego na rzecz nauki, z zagranicznych środków niepodlegających zwrotowi, zawierającego wykaz uczestników oraz informacje dotyczące podzia łu między nimi zadań i zagranicznych środków finan sowych.

7. Wnioskodawca, o którym mowa w art. 2 pkt 9 lit. f lub art. 2 pkt 11 ustawy, będący przedsiębiorcą, do wniosku dołącza:

1) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złoże nia wniosku;

2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy, statutu lub innego odpowiedniego doku mentu;

3) oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych;

4) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

§6.

1. W przypadku projektów międzynarodowych współfinansowanych, związanych z koniecznością wy konania doświadczeń na ludziach, do oceny mogą być przyjęte wyłącznie wnioski, do których dołączono zgo dę właściwej komisji etycznej.

2. W przypadku projektów międzynarodowych współfinansowanych, związanych z koniecznością wy konania doświadczeń na zwierzętach, do oceny mogą być przyjęte wyłącznie wnioski, do których dołączono zgodę właściwej komisji etycznej, wymaganą na pod stawie przepisów o doświadczeniach na zwierzętach.

3. W przypadku projektów międzynarodowych współfinansowanych, dotyczących prowadzenia ba dań nad gatunkami roślin, zwierząt lub grzybów obję tych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną, do oceny mogą być przyjęte wyłącznie wnios ki, do których dołączono zgodę lub zezwolenie wy magane na podstawie przepisów o ochronie przyro dy.

4. W przypadku projektów międzynarodowych współfinansowanych, związanych z prowadzeniem badań nad organizmami genetycznie zmodyfikowany mi lub z zastosowaniem takich organizmów, do oceny mogą być przyjęte wyłącznie wnioski, do których do łączono zgodę wymaganą na podstawie przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Dziennik Ustaw Nr 20 — 1409 — Poz. 103§7.

1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu międzynarodowego współfinan sowanego ocenia się, uwzględniając następujące kry teria:

1) wartość naukową projektu i znaczenie badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju priorytetowych dziedzin nauki w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) uzyskanie dostępu do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych osiągniętych przez uczest ników programu, w tym możliwości praktycznego wykorzystania w kraju pozyskanej wiedzy, umie jętności lub technologii;

3) innowacyjność proponowanych rozwiązań w po równaniu z aktualnym stanem wiedzy w zakresie objętym projektem;

4) zasadność planowanych kosztów, w tym zakupu sprzętu służącego bezpośrednio do realizacji pro jektu międzynarodowego współfinansowanego albo zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo -badawczej, w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu;

5) zasadność finansowania uczestnictwa wniosko dawcy w międzynarodowych programach, inicja tywach lub przedsięwzięciach badawczych;

6) prawidłowość i ocenę wywiązywania się wniosko dawcy z realizowanych uprzednio zadań finanso wanych ze środków finansowych na naukę.

2. Środki finansowe na realizację projektu między narodowego współfinansowanego są przyznawane na cały okres realizacji projektu, jednak nie dłużej niż na 6 lat.

3. W uzasadnionych przypadkach okres, o którym mowa w ust. 2, może zostać przedłużony, nie dłużej jednak niż o 2 lata. Przepis § 8 ust. 1 stosuje się odpo wiednio.

§8.

1. Wnioskodawca może wystąpić do ministra z uzasadnionym wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę warunków umowy, nie później niż w terminie 60 dni przed upływem terminu zakończenia zadań ustalonym w umowie. Do wniosku dołącza się projekt aneksu do umowy. Zmiana warunków umowy nie może dotyczyć zakończonych okresów realizacji pro jektu.

2. Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę warun ków umowy jest opiniowany przez zespół. W przypad ku zmian zaakceptowanych przez Komisję Europejską lub podmiot przez nią upoważniony, udokumentowa nych przez wnioskodawcę, minister może wyrazić zgodę na ich dokonanie z pominięciem zasięgnięcia opinii zespołu.

3. Nie uważa się za zmianę warunków umowy zwiększenia lub zmniejszenia w poszczególnych pozy cjach kosztorysu nie więcej niż o 15 % środków finan sowych, bez zwiększenia wysokości finansowania przyznanego przez ministra na realizację projektu.

§9.

1. Wnioskodawca, któremu zostały przekazane środki finansowe na realizację projektu międzynaro dowego współfinansowanego, składa raporty roczne oraz raport końcowy, sporządzone w dwóch egzem plarzach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Raport roczny składa się do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym wnioskodawcy zo stały przekazane środki finansowe na realizację pro jektu międzynarodowego współfinansowanego.

3. W przypadku zakończenia zadań objętych finan sowaniem wnioskodawca, w terminie 60 dni od dnia ich zakończenia, składa raport roczny uwzględniający rozliczenie kosztów krajowych ogółem, w tym ponie sionych ze środków finansowych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą.

4. Raport roczny jest oceniany przez zespół pod względem merytorycznym oraz prawidłowości wyko rzystania przyznanych środków, w tym zgodności wy konywanych zadań z celem i zakresem przedmioto wym określonym w harmonogramie i kosztorysie, które stanowią załączniki do umowy, oraz opisem za dań zawartym we wniosku stanowiącym podstawę przyznania środków.

5. Minister na podstawie oceny, o której mowa w ust. 4, rozstrzyga o:

1) przyjęciu raportu rocznego i kontynuacji finanso wania;

2) wstrzymaniu lub zmniejszeniu dalszego finanso wania przez uchylenie lub zmianę decyzji;

3) nieprzyjęciu raportu i odstąpieniu od umowy z ewentualnym wezwaniem do zwrotu przekaza nych środków finansowych.

6. Raport końcowy składa się nie później niż w ter minie 30 dni od dnia otrzymania rozliczenia finanso wego projektu dokonanego przez Komisję Europejską lub podmiot przez nią upoważniony, wraz z kopią do kumentu potwierdzającego rozliczenie projektu lub udziału wnioskodawcy w projekcie.

7. W przypadku gdy termin zakończenia realizacji zadań określonych w umowie jest późniejszy niż ter min zakończenia umowy z Komisją Europejską lub podmiotem przez nią upoważnionym, raport końcowy składa się w terminie 60 dni od dnia zakończenia za dań przewidzianych w harmonogramie.

8. Zespół ocenia raport końcowy na podstawie do kumentu potwierdzającego rozliczenie projektu przez Komisję Europejską lub podmiot przez nią upoważ niony, z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1) zgodność zakresu merytorycznego wykonanej pra cy z zakresem określonym we wniosku;

2) prawidłowość wydatkowania środków finanso wych na realizację projektu i zasadność wydatków w stosunku do przedmiotu i celu projektu. Dziennik Ustaw Nr 20 — 1410 — Poz. 1039. Minister, na podstawie oceny raportu końcowe go dokonanej przez zespół, uznaje umowę za:

1) wykonaną;

2) nienależycie wykonaną, z wezwaniem do zwrotu środków finansowych uznanych za wykorzystane nieprawidłowo oraz z ewentualnym wezwaniem do zapłacenia kary, o której mowa w § 15 ust. 2;

3) niewykonaną w całości lub w części, z równoczes nym wezwaniem do zwrotu środków finansowych wykorzystanych nieprawidłowo oraz z ewentual nym wezwaniem do zapłacenia kary, o której mo wa w § 15 ust. 2. Rozdział 3 Działania wspomagające uczestnictwo w programach, inicjatywach lub przedsięwzięciach badawczych

§10.

1. Wniosek o przyznanie środków finanso wych na działalność punktu kontaktowego, sporzą dzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia, składa się w dwóch egzemplarzach, po ogłoszeniu konkursu przez Ministra.

2. Wnioskodawca, o którym mowa w art. 2 pkt 9 lit. f lub art. 2 pkt 11 ustawy, będący przedsiębiorcą, do wniosku dołącza:

1) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złoże nia wniosku;

2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy, statutu lub innego odpowiedniego doku mentu;

3) oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych;

4) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

3. Wnioskodawca może złożyć wniosek w imieniu grupy jednostek naukowych lub podmiotów działają cych na rzecz nauki, podejmujących współpracę w ra mach działania, dołączając do wniosku pełnomocni ctwa do występowania w imieniu tych jednostek lub podmiotów.

4. Wniosek o przyznanie środków finansowych na działalność punktu kontaktowego ocenia się, uwzględ niając następujące kryteria:

1) zgodność planowanych działań z tematyką kon kursu ogłoszonego przez ministra;

2) efektywność planowanych działań zgodnie z zało żeniami określonymi przez wnioskodawcę;

3) przygotowanie merytoryczne i techniczne do reali zacji planowanych działań, w tym liczbę i przygo towanie kadry do realizacji działań i doświadcze nie w prowadzeniu prac o charakterze organizacyj nym, szkoleniowym lub doradczym, oraz posiada nie infrastruktury i wyposażenia technicznego nie zbędnego do realizacji działań, w szczególności dostęp do sali konferencyjnej z wyposażeniem ko niecznym do tworzenia, przetwarzania i upo wszechniania informacji dotyczących realizacji programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badaw czych oraz zasad uczestniczenia w nich;

4) zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu zadań planowanych do reali zacji.

5. Środki na finansowanie działalności punktu kon taktowego są przyznawane na cały okres realizacji za dań, nie dłuższy niż okres obowiązywania programu międzynarodowego.

6. Projekt umowy na prowadzenie punktu kontak towego, podpisany przez upoważnione do tego osoby, składa się w 4 egzemplarzach w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu środków finanso wych na finansowanie współpracy naukowej z zagra nicą. Niedotrzymanie tego terminu uznaje się za rezyg nację wnioskodawcy z przyznanego finansowania.

7. Wniosek o zmianę warunków umowy może zo stać złożony nie później niż na 3 miesiące przed termi nem zakończenia zadań ustalonym w umowie. Do wniosku dołącza się projekt aneksu do umowy. Zmia ny warunków umowy nie mogą dotyczyć zakończo nych lat realizacji umowy.

8. Wniosek o zmianę warunków umowy, o którym mowa w ust. 7, ocenia zespół. § 1

1.

1. Wnioskodawca, któremu zostały przekaza ne środki finansowe na prowadzenie punktu kontakto wego, składa raporty roczne oraz raport końcowy, sporządzone w dwóch egzemplarzach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Raport roczny składa się w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym wnioskodawcy zostały przekazane środki finansowe na działalność punktu kontaktowego.

3. Raport roczny podlega ocenie zespołu pod względem zgodności z kosztorysem i harmonogra mem, które stanowią załączniki do umowy.

4. Minister, na podstawie oceny zespołu, rozstrzy ga o:

1) kontynuacji finansowania;

2) wstrzymaniu lub zmniejszeniu dalszego finanso wania przez uchylenie lub zmianę decyzji;

3) nieprzyjęciu raportu i odstąpieniu od umowy z ewentualnym wezwaniem do zwrotu przekaza nych środków finansowych.

5. Raport końcowy składa się w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizacji zadań ustalonego w umo wie.

6. Zespół ocenia raport końcowy, z uwzględnie niem następujących kryteriów:

1) zgodność zakresu zrealizowanych zadań z treścią umowy;

2) prawidłowe wydatkowanie środków finansowych na realizację zadań. Dziennik Ustaw Nr 20 — 1411 — Poz. 1037. Minister, na podstawie oceny zespołu, uznaje umowę za:

1) wykonaną;

2) nienależycie wykonaną, z wezwaniem do zwrotu środków finansowych uznanych za wykorzystane nieprawidłowo oraz z ewentualnym wezwaniem do zapłacenia kar umownych ustalonych w umo wie;

3) niewykonaną w całości lub części, z równoczes nym wezwaniem do zwrotu środków finansowych wykorzystanych nieprawidłowo oraz z ewentual nym wezwaniem do zapłacenia kar umownych ustalonych w umowie. § 1

2.

1. Wniosek o przyznanie środków finanso wych na działania mające na celu zwiększenie uczest nictwa w europejskich programach badawczych, spo rządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia, składa się w dwóch egzempla rzach, po ogłoszeniu konkursu przez ministra.

2. Wnioskodawca, o którym mowa w art. 2 pkt 9 lit. f lub art. 2 pkt 11 ustawy, będący przedsiębiorcą, do wniosku dołącza:

1) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złoże nia wniosku;

2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy, statutu lub innego odpowiedniego doku mentu;

3) oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych;

4) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

3. Wniosek ocenia się, uwzględniając następujące kryteria:

1) zgodność planowanych działań z tematyką kon kursu ogłoszonego przez ministra;

2) przewidywaną efektywność planowanych działań;

3) przygotowanie merytoryczne i techniczne do reali zacji planowanych działań;

4) zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu zadań planowanych do reali zacji.

4. Środki finansowe na realizację działań przyznaje się na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

5. Minister może przyznać środki finansowe na re fundację poniesionych kosztów. W takim przypadku ogłoszenie o konkursie zawiera informacje w tym za kresie.

6. Raport końcowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do rozporządzenia, wnioskodawca składa w dwóch egzemplarzach, w ter minie 60 dni od dnia zakończenia realizacji zadań usta lonego w umowie.

7. Przepisy § 10 ust. 2, 7 i 8 oraz § 11 ust. 6 i 7 sto suje się odpowiednio. Rozdział 4 Składki na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych § 1

3.

1. Wniosek o przyznanie środków finanso wych na opłacenie składki na rzecz instytucji lub orga nizacji międzynarodowej, wynikającej z umowy mię dzynarodowej, składa się w dwóch egzemplarzach, w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok przyznania środków, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do rozporządzenia, z wyłączeniem skła dek opłacanych bezpośrednio przez ministra.

2. Do wniosku dołącza się informację o wynikach realizacji zadań wynikających z członkostwa lub udzia łu strony polskiej w pracach instytucji lub organizacji międzynarodowej w poprzednim roku.

3. Przy ocenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się następujące kryteria:

1) naukowy charakter współpracy i międzynarodowe znaczenie instytucji lub organizacji, której dotyczy wniosek, a także zgodność jej działań z prioryteta mi polityki naukowej i naukowo-technicznej pań stwa;

2) korzyści strony polskiej wynikające z członkostwa lub udziału w pracach tych organizacji;

3) wyniki realizacji zadań wynikających z członkostwa lub udziału strony polskiej w pracach instytucji lub organizacji międzynarodowej w poprzednim roku.

4. Wnioskodawca, który otrzymał środki finanso we na opłacenie składki na rzecz instytucji lub organi zacji międzynarodowej, wynikającej z umowy między narodowej, składa rozliczenie finansowe w terminie 15 dni od dnia dokonania płatności. W tym samym terminie zwraca niewykorzystane środki finansowe.

5. Brak zwrotu środków finansowych w terminie, o którym mowa w ust. 4, powoduje naliczenie odsetek ustawowych od dnia dokonania płatności do dnia ich zwrotu.

6. W przypadku środków przekazywanych bezpo średnio przez ministra na opłacenie składek oraz wkła du krajowego na rzecz wspólnego międzynarodowe go programu lub przedsięwzięcia nie stosuje się prze pisów ust. 4 i 5. Rozdział 5 Wniesienie wkładu krajowego na rzecz wspólnego międzynarodowego programu lub przedsięwzięcia § 1

4.

1. Wkład krajowy na rzecz wspólnego mię dzynarodowego programu lub przedsięwzięcia, o któ rym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy, stanowią środki finansowe przeznaczane przez ministra na finansowanie lub współfinansowanie badań nauko wych lub prac rozwojowych wchodzących w skład programu. Dziennik Ustaw Nr 20 — 1412 — Poz. 1032. Minister podejmuje decyzję w sprawie wysoko ści wkładu krajowego po zasięgnięciu opinii zespołu.

3. Środki finansowe w ramach wkładu krajowego są przekazywane podmiotowi reprezentującemu mię dzynarodowy program lub przedsięwzięcie na podsta wie umowy.

4. Przepisy § 13 ust. 4—6 w zakresie rozliczania przyznanych środków finansowych stosuje się odpo wiednio. Rozdział 6 Rozliczanie przyznanych środków finansowych, w tym umarzanie lub odraczanie spłaty i rozkładanie na raty należności finansowych § 1

5.

1. Niezłożenie w terminie raportów i rozlicze nia, o których mowa w § 9 ust. 1, § 11 ust. 1, § 12 ust. 6 i § 13 ust. 4, stanowi podstawę do wstrzymania przez ministra dalszego finansowania oraz może spowodo wać uchylenie lub zmianę decyzji albo odstąpienie od umowy, z żądaniem zwrotu przekazanych środków finansowych.

2. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w realizacji zadań określonych w decyzji lub umowie, z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzial ność wnioskodawca, minister może naliczyć karę w wysokości do 10 % przekazanych środków finanso wych.

3. Minister może dokonywać kontroli przebiegu wykonywania zadań i sposobu wydatkowania przy znanych środków finansowych.

4. W przypadku stwierdzenia, że przekazany raport został sporządzony nieprawidłowo lub jest nierzetel ny, minister może zarządzić ponowne dokonanie oce ny wykonania i rozliczenia finansowanych zadań. § 1

6.

1. Zakupiony sprzęt służący bezpośrednio do realizacji projektu międzynarodowego współfinanso wanego albo aparatura naukowo-badawcza zakupio na lub wytworzona w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sfinansowa ne ze środków na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą, podlegają zagospodarowaniu zgodnie z przepisami dotyczącymi środków trwałych.

2. Zakupione ze środków na finansowanie współ pracy naukowej z zagranicą, niezużyte materiały i przedmioty nietrwałe po zakończeniu realizacji zadań pozostają w dyspozycji wnioskodawcy.

3. Przychody ze sprzedaży sprzętu lub aparatury naukowo-badawczej, o których mowa w ust. 1, uzy skane w okresie realizacji zadań, podlegają zwrotowi na rachunek urzędu obsługującego ministra. § 1

7.

1. Minister umarza należności finansowe wy nikające z rozliczenia decyzji lub umów, jeżeli wystąpi jedna z następujących przesłanek:

1) dłużnik został wykreślony z właściwego rejestru, a odpowiedzialność za długi nie przeszła na osoby trzecie;

2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postę powaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyż szej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należ ności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

3) zostały zastosowane umorzenia w ramach zawar tego układu z wierzycielami dłużnika;

4) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużni ka lub umorzył postępowanie upadłościowe.

2. Minister, na uzasadniony wniosek dłużnika lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii zespołu, może umo rzyć należność finansową w całości lub części, odro czyć termin spłaty lub rozłożyć spłatę na raty, jeżeli wystąpi jedna z następujących przesłanek:

1) wystąpiła nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych, której strony nie mogły przewi dzieć w dniu wydania decyzji lub zawarcia umowy, z powodu której zapłata należności przez dłużnika groziłaby znacznym pogorszeniem jego sytuacji ekonomicznej;

2) wystąpiły ważne okoliczności losowe niezależne od dłużnika;

3) jest to uzasadnione ryzykiem naukowym wynika jącym z charakteru wykonywanych badań.

3. Spłata należności finansowej odroczonej lub rozłożonej na raty następuje na podstawie umowy za wartej z dłużnikiem. Rozdział 7 Przepis końcowy § 1

8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyzna wania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. Nr 188, poz. 1346, z 2009 r. Nr 92, poz. 754 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 478), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. — Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620 i Nr 155, poz. 1036). Dziennik Ustaw Nr 20 — 1413 — Poz. 103

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 2011 r. (poz. 103) Załącznik nr 1 WZÓR WNIOSEK o przyznanie środków finansowych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego na lata …………………. A. DANE WNIOSKODAWCY

1. Nazwa i adres jednostki, telefon, faks, e-mail, strona www1)

2. Kierownik jednostki

3. NIP, REGON

4. Nazwa banku, nr rachunku B. INFORMACJE OGÓLNE

1. Tytuł projektu:

1) w języku polskim;

2) w języku angielskim.

2. Nazwa programu międzynarodowego, akronim projektu oraz numer kontraktu.

3. Liczba uczestników.

4. Planowany koszt realizacji projektu (w walucie obcej) ……………………………………………………………………………….

5. Planowany koszt udziału jednostki w projekcie (w zł) …………………………………………………………………….., z tego:

1) środki krajowe ogółem ………………………………………………………………………………………………………………………..: a) środki finansowe na naukę ………………………………………………………………………………………………………………, b) środki własne …………………………………………………………………………………………………………………………………;

2) środki zagraniczne ……………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Załączniki:

1) kopia umowy lub innego dokumentu będącego podstawą udziału wnioskodawcy w projekcie;

2) aneks zawierający informacje dotyczące podziału zadań oraz środków finansowych pomiędzy podmiota mi uczestniczącymi w realizacji projektu;

3) wykaz uczestników współrealizujących projekt;

4) załączniki określone w § 5 ust. 3 i 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycz nia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. Nr 20, poz. 103);

5) jednostka naukowa, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finan sowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615), oraz podmiot działający na rzecz nauki, będący przedsiębiorcą, składa także dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż szego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finan sowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą. C. OPIS PROJEKTU

1. Informacja o projekcie (maksymalnie 2 strony A4), umożliwiająca dokonanie oceny zgodnie z kryteriami określonymi w § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą.

2. Opis zadań przewidzianych do realizacji przez wnioskodawcę w ramach projektu.

3. Planowane zakupy sprzętu służącego bezpośrednio do realizacji projektu albo planowany zakup lub wytwo rzenie aparatury naukowo-badawczej, wraz z ich wykazem i opisem.

1) Uczelnie podają informacje określone w pkt 1 w odniesieniu do całej uczelni oraz podstawowej jednostki organizacyjnej (zgodnie ze statutem uczelni) planowanej jako miejsce realizacji projektu. Dziennik Ustaw Nr 20 — 1414 — Poz. 103

Lp. Nazwa sprzętu służącego bezpośrednio do realizacji projektu lub aparatury naukowo -badawczej Planowany koszt (zł) Planowany miesiąc zakupu lub wytworzenia (liczony od rozpoczęcia realizacji projektu) Uzasadnienie merytoryczne środki finansowe na naukę środki własne środki zagraniczne 1 2 3 4 5 6 7 RAZEM D. HARMONOGRAM (zł) Lp. Nazwa zadania Termin rozpoczęcia zadania Termin zakończenia zadania2) Planowany koszt (zł) środki finansowe na naukę środki zagraniczne koszt ogółem 1 2 3 4 5 6 7 E. KOSZTORYS (zł)3) Lp. Treść Plan na …………………….. planowany koszt udziału jednostki w projekcie (ogółem — środki krajowe i zagraniczne) środki zagraniczne środki krajowe środki własne środki finansowe na naukę razem środki krajowe 1 2 3 4 5 6 7 1 Koszty bezpośrednie ogółem z tego:

1) wynagrodzenia z pochodnymi

2) i nne koszty realizacji projektu (łącznie z zakupem sprzętu służącego bezpo średnio do realizacji projektu albo zaku pem lub wytworze niem aparatury na ukowo-badawczej) 2 Koszty pośrednie 3 Koszty ogółem

2) Należy podać dzień, miesiąc i rok.

3) Należy wypełnić tabelę dla całego projektu (łączne koszty) oraz dodatkowo po jednej tabeli dla każdego roku kalendarzo wego (liczba tabel = liczba lat realizacji projektu + 1). Wartości należy podawać w zł, według kursu średniego Narodowe go Banku Polskiego obowiązującego w dniu wypełniania wniosku. Dziennik Ustaw Nr 20 — 1415 — Poz. 103

F. INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE WNIOSKU (imię i nazwisko, telefon, e-mail) pieczęć jednostki kierownik jednostki główny księgowy/kwestor data podpis i pieczęć podpis i pieczęć Dziennik Ustaw Nr 20 — 1416 — Poz. 103

Załącznik nr 2 WZÓR RAPORT ROCZNY/KOŃCOWY1) z realizacji projektu międzynarodowego współfinansowanego za rok/lata

1) …………… A. DANE OGÓLNE

1. Nazwa i adres jednostki, telefon, faks, e-mail, strona www2).

2. Tytuł projektu w języku polskim, akronim, numer kontraktu.

3. Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr …………………. z dnia ……………………………….…………. .

4. Umowa nr: ………………….………….. z dnia ……………………………………………………………………………..……… . B. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA ZADAŃ

1. Zrealizowane zadania:

1) opis;

2) wyjaśnienie rozbieżności między zadaniami zaplanowanymi i zrealizowanymi (jeżeli występują). Wykaz zakupionego sprzętu służącego bezpośrednio do realizacji projektu albo zakupionej lub wytworzonej aparatury naukowo-badawczej: Lp. Nazwa sprzętu służącego bezpośrednio do realizacji projektulub aparatury naukowo-badawczej Poniesiony koszt (zł) zakupu sprzętu służącego bezpośrednio do realizacji projektu albo zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej ze środków budżetowych na naukę 1 2 3 RAZEM (zł) Łączny koszt zakupu sprzętu służącego bezpośrednio do realizacji projektu albo zakupu lub wytworzenia apa ratury naukowo-badawczej: Koszt zakupu sprzętu służącego bezpośrednio do realizacji projektu albo zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej ze środków zagranicznych (zł): Wyjaśnienie rozbieżności w realizacji zadań w stosunku do zakresu przedmiotowego i sposobu realizacji wska zanego w umowie i we wniosku (jeżeli występują): C. REALIZACJA HARMONOGRAMU Lp. Nazwa zadania Termin rozpoczęcia zadania Termin zakończenia zadania3) Koszt zadania ze środków finansowych na naukę (zł) 1 2 3 4 5 RAZEM Łączny koszt zadań: …….. (zł) Łączny koszt zadań ze środków zagranicznych: …… (zł) Wyjaśnienie rozbieżności w realizacji zadań w stosunku do zakresu przedmiotowego i sposobu realizacji wska zanego w umowie i we wniosku (jeżeli występują):

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Uczelnie podają informacje określone w pkt 1 w odniesieniu do całej uczelni oraz podstawowej jednostki organizacyjnej (zgodnie ze statutem uczelni).

3) Należy podać dzień, miesiąc i rok. Dziennik Ustaw Nr 20 — 1417 — Poz. 103

D. ROZLICZENIE KOSZTÓW (zł) Łączny poniesiony koszt udziału jednostki w projekcie: ………………………………… Lp. Treść Planowane koszty w okresie rozliczeniowym ……………… Poniesione koszty w okresie rozliczeniowym ……………… ogółem środki krajowe w tym środki finansowe na naukę ogółem środki krajowe w tym środki finansowe na naukę 1 2 3 4 5 6 1 Koszty bezpośrednie ogó łem, z tego:

1) wynagrodzenia z pochod nymi

2) inne koszty realizacji pro jektu (łącznie z kosztem zakupu sprzętu służącego bezpośrednio do realiza cji projektu albo zakupu lub wytworzenia aparatu ry naukowo-badawczej) 2 Koszty pośrednie 3 Koszty ogółem Wyjaśnienie rozbieżności w realizacji zadań w stosunku do zakresu przedmiotowego i sposobu realizacji wska zanego w umowie i we wniosku (jeżeli występują): E. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW Z ZAGRANICY (zł)

1. Planowane:

2. Otrzymane:

3. Wydatkowane: Wyjaśnienie rozbieżności w realizacji zadań w stosunku do zakresu przedmiotowego i sposobu realizacji wska zanego w umowie i we wniosku (jeżeli występują): F. INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE RAPORTU (imię i nazwisko, telefon, e-mail) główny księgowy/kwestor kierownik jednostki

pieczęć jednostki data podpis i pieczęć podpis i pieczęć Dziennik Ustaw Nr 20 — 1418 — Poz. 103

Załącznik nr 3 WZÓR WNIOSEK o przyznanie środków finansowych na prowadzenie punktu kontaktowego europejskich programów badawczych A. DANE WNIOSKODAWCY

1. Nazwa i adres jednostki, telefon, faks, e-mail, strona www1)

2. Kierownik jednostki

3. NIP, REGON

4. Nazwa banku, nr rachunku B. INFORMACJE OGÓLNE

1. Nazwa programu międzynarodowego.

2. Planowany koszt realizacji zadań w okresie trwania programu międzynarodowego (zł), z tego:

1) środki finansowe na naukę;

2) środki własne. C. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

1) Informacja o przygotowaniu merytorycznym, w tym kwalifikacjach i liczebności kadry oraz doświadczeniu w prowadzeniu prac o charakterze organizacyjnym, szkoleniowym i marketingowym.

2) Informacja o posiadanym wyposażeniu technicznym właściwym do tworzenia, przetwarzania i upowszech niania informacji dotyczących programów Unii Europejskiej i zasad uczestnictwa w nich.

3) Opis zadań przewidzianych do realizacji.

1) Uczelnie podają informacje określone w pkt 1 w odniesieniu do całej uczelni oraz podstawowej jednostki organizacyjnej (zgodnie ze statutem uczelni) planowanej jako miejsce realizacji projektu. W przypadku składania wniosku w imieniu gru py jednostek należy podać dane dotyczące wszystkich partnerów indywidualnie. Dziennik Ustaw Nr 20 — 1419 — Poz. 103

D. HARMONOGRAM Nazwa zadania; termin rozpoczęcia i zakończenia zadania2); planowane koszty ogółem (zł), z tego środki włas ne; środki finansowe na naukę. E. INFORMACJA O ŹRÓDŁACH FINANSOWANIA I PLANOWANYCH KOSZTACH (zł)3) Lp. Treść Plan na …………………… r. planowany koszt realizacji zadań środki własne środki finanso-we na naukę 1 2 3 4 5 1 Koszty bezpośrednie ogółem, z tego:

1) wynagrodzenia z pochodnymi

2) koszty podróży służbowych

3) inne koszty bezpośrednie, w tym usługi obce4) 2 Koszty pośrednie 3 Koszty ogółem F. INFORMACJE O OSOBIE WYPEŁNIAJĄCEJ WNIOSEK (imię i nazwisko, telefon, e-mail)

główny księgowy/kwestor kierownik jednostki

pieczęć jednostki data podpis i pieczęć podpis i pieczęć

2) Należy podać dzień, miesiąc i rok.

3) W przypadku wnioskowania w pierwszym roku programu międzynarodowego należy wypełnić dwie tabele: dla całego okresu trwania programu oraz dla pierwszego roku realizacji zadań. W kolejnych latach realizacji zadań należy wypełnić jedynie tabelę na dany rok.

4) Pozycja „inne koszty bezpośrednie” może obejmować m.in. koszty zakupu sprzętu komputerowego i innych urządzeń biurowych niezbędnych do prowadzenia punktu kontaktowego. Dziennik Ustaw Nr 20 — 1420 — Poz. 103

Załącznik nr 4 WZÓR RAPORT ROCZNY/KOŃCOWY1) z wykonania zadań i wykorzystania środków finansowych w zakresie prowadzenia punktu kontaktowego do spraw europejskich programów badawczych za rok/lata …………… A. DANE OGÓLNE

1. Nazwa i adres, telefon, faks, e-mail, strona www2)

2. Nazwa programu międzynarodowego

3. Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr: …………….. z dnia …………………………

4. Umowa nr: …………………….. z dnia ………………………… B. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA ZADAŃ C. WYKONANIE HARMONOGRAMU

1. Nazwa zadania; termin rozpoczęcia i zakończenia zadania; poniesione koszty (zł), w tym środki ogółem i środ ki finansowe na naukę.

2. Omówienie/uzasadnienie ewentualnych rozbieżności w realizacji zadań w stosunku do zakresu przedmioto wego i sposobu realizacji wskazanego w umowie i we wniosku.

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Uczelnie podają informacje określone w pkt 1 w odniesieniu do całej uczelni oraz podstawowej jednostki organizacyjnej (zgodnie ze statutem uczelni). Dziennik Ustaw Nr 20 — 1421 — Poz. 103

D. ROZLICZENIE KOSZTÓW ZA ROK/LATA ……………….. (zł) Lp. Treść Planowane koszty w okresie rozliczeniowym Poniesione koszty w okresie rozliczeniowym ogółem w tym środki finansowe na naukę ogółem w tym środki finansowe na naukę 1 2 3 4 5 6 1 Koszty bezpośrednie ogółem, z tego:

1) wynagrodzenia z pochodnymi

2) koszty podróży służbowych

3) inne koszty bezpośrednie, w tym usługi obce 2 Koszty pośrednie 3 Koszty ogółem E. INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA PRZYGOTOWANIE RAPORTU (imię i nazwisko, telefon, e-mail) główny księgowy/kwestor kierownik jednostki

pieczęć jednostki data podpis i pieczęć podpis i pieczęć Dziennik Ustaw Nr 20 — 1422 — Poz. 103

Załącznik nr 5 WZÓR WNIOSEK o przyznanie środków finansowych na działania mające na celu zwiększenie uczestnictwa w europejskich programach badawczych A. DANE WNIOSKODAWCY

1. Nazwa i adres jednostki, telefon, faks, e-mail, strona www1)

2. Kierownik jednostki

3. NIP, REGON

4. Nazwa banku, nr rachunku

5. Kategoria jednostki naukowej B. INFORMACJE OGÓLNE

1. Nazwa zadania — zgodnie z ogłoszeniem ministra właściwego do spraw nauki o konkursie.

2. Zadania objęte wnioskiem (opis każdego zadania nie powinien przekraczać 1 strony A4).

3. Planowany okres realizacji zadań.

4. Planowane nakłady ogółem (zł), z tego:

1) środki własne;

2) środki finansowe na naukę. C. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY (wypełnia tylko podmiot działający na rzecz nauki)

1. Podstawowe informacje o prowadzonej działalności.

2. Liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku — ogółem ……, w tym z wykształceniem wyższym … .

3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty określone w § 5 ust. 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finan sowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. Nr 20, poz. 103). D. OPIS ZADAŃ I OCZEKIWANYCH EFEKTÓW ICH REALIZACJI (dotyczy poszczególnych zadań wymienionych w części B pkt 2)

1. Diagnoza stanu związanego z przedmiotem zadania.

2. Cel, jaki zamierza się osiągnąć dzięki realizacji zadania.

3. Sposób realizacji zadania, w tym informacje o osobach lub podmiotach uczestniczących w realizacji zadania oraz o sposobie ich wyboru.

4. Oczekiwane efekty realizacji zadania.

5. Planowane zakupy sprzętu służącego bezpośrednio do realizacji projektu albo planowany zakup lub wytwo rzenie aparatury naukowo-badawczej, wraz z ich wykazem i opisem.

1) Uczelnie podają informacje określone w pkt 1 w odniesieniu do całej uczelni oraz podstawowej jednostki organizacyjnej (zgodnie ze statutem uczelni) planowanej jako miejsce realizacji projektu.

2) Należy podać dzień, miesiąc i rok. Dziennik Ustaw Nr 20 — 1423 — Poz. 103

E. HARMONOGRAM WYKONYWANIA ZADAŃ Nazwa zadania; termin rozpoczęcia i zakończenia zadania; planowane koszty ogółem (zł), z tego środki własne i środki finansowe na naukę. F. KOSZTORYS (zł) Lp. Treść Plan na …………… r. planowany koszt realizacji zadań środki własne środki finansowe na naukę 1 2 3 4 5 1 Koszty bezpośrednie ogółem, z tego:

1) wynagrodzenia z pochodnymi

2) inne koszty bezpośrednie (łącznie z kosztem zakupu sprzętu służącego bezpośrednio do realizacji projektu albo zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo -badawczej) 2 Koszty pośrednie 3 Koszty ogółem G. INFORMACJE O OSOBIE WYPEŁNIAJĄCEJ WNIOSEK (imię i nazwisko, telefon, e-mail) główny księgowy/kwestor kierownik jednostki

pieczęć jednostki data podpis i pieczęć podpis i pieczęć Dziennik Ustaw Nr 20 — 1424 — Poz. 103

Załącznik nr 6 WZÓR RAPORT KOŃCOWY z realizacji działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa w europejskich programach badawczych A. DANE WNIOSKODAWCY

1. Nazwa i adres jednostki, telefon, faks, e-mail, strona www1)

2. Kierownik jednostki

3. NIP, REGON

4. Nazwa banku, nr rachunku

5. Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr: …………….. z dnia ……………..

6. Umowa nr: ………………… z dnia …………….. B. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA ZADAŃ W OKRESIE ROZLICZENIOWYM1)

1. Nazwa zadania; termin rozpoczęcia i zakończenia zadania; krótki opis realizacji zadania (do 150 słów o każ dym zadaniu).

2. Rozliczenie harmonogramu — koszty planowane w okresie rozliczeniowym/koszty poniesione na realizację poszczególnych zadań.

3. Omówienie/uzasadnienie ewentualnych rozbieżności w realizacji zadań w stosunku do zakresu przedmioto wego i sposobu realizacji wskazanego w umowie i we wniosku.

4. Wykaz i opis zakupionego sprzętu służącego bezpośrednio do realizacji projektu albo zakupionej lub wytwo rzonej aparatury naukowo-badawczej.

1) Uczelnie podają informacje określone w pkt 1 w odniesieniu do całej uczelni oraz podstawowej jednostki organizacyjnej (zgodnie ze statutem uczelni). Dziennik Ustaw Nr 20 — 1425 — Poz. 103

C. ROZLICZENIE KOSZTÓW (zł) Lp. Treść Planowane koszty w okresie rozliczeniowym ……………………. …………………. Poniesione koszty w okresie rozliczeniowym ……………………. …………………. ogółem w tym środki finansowe na naukę ogółem w tym środki finansowe na naukę 1 2 3 4 5 6 1 Koszty bezpośrednie ogółem, z tego:

1) wynagrodzenia z pochodnymi

2) inne koszty bezpośrednie (łącznie z kosztem zakupu sprzętu służącego bezpośrednio do realizacji projektu albo zakupem lub wytworzeniem aparatury naukowo-badawczej)2) 2 Koszty pośrednie 3 Koszty ogółem D. INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA PRZYGOTOWANIE RAPORTU (imię i nazwisko, telefon, e-mail) główny księgowy/kwestor kierownik jednostki

pieczęć jednostki data podpis i pieczęć podpis i pieczęć

2) Wykaz sprzętu służącego bezpośrednio do realizacji projektu lub aparatury naukowo-badawczej wykorzystanej przy reali zacji zadań. Dziennik Ustaw Nr 20 — 1426 — Poz. 103

Załącznik nr 7 WZÓR WNIOSEK o przyznanie środków finansowych na opłacenie składki na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowej na lata ……………………………. A. DANE WNIOSKODAWCY

1. Nazwa i adres, telefon, faks, e-mail

2. NIP, REGON

3. Nazwa banku, nr rachunku B. INFORMACJE OGÓLNE

1. Nazwa instytucji lub organizacji międzynarodowej, na rzecz której jest opłacana składka

2. Informacja o instytucji lub organizacji międzynarodowej i o jej działalności

3. Podstawa prawna członkostwa1)

4. Wnioskowana kwota:

1) wysokość składki w walucie2);

2) wysokość składki w zł ………………………. według tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego nr ………………… z dnia ……………………………… (kurs średni). C. UZASADNIENIE WNIOSKU

1. Określenie celu i zakresu współpracy z instytucją lub organizacją międzynarodową.

2. Korzyści strony polskiej wynikające z członkostwa w instytucji lub organizacji międzynarodowej. D. INFORMACJA O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE WNIOSKU (imię i nazwisko, telefon, e-mail) główny księgowy/kwestor kierownik jednostki

pieczęć jednostki data podpis i pieczęć podpis i pieczęć

1) Należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego członkostwo.

2) Należy dołączyć kopię wezwania do zapłaty.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-01-28
Data wydania: 2011-01-11
Data wejścia w życie: 2011-02-12
Data obowiązywania: 2011-02-12
Organ wydający: MIN. NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 20 poz. 103