Dz.U. 2011 nr 201 poz. 1186

Dziennik Ustaw Nr 201 — 11397 — Poz. 1186

1186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych Na podstawie art.  22 § 1 pkt  1 ustawy z  dnia 29  sierpnia 1997  r. — Ordynacja podatkowa (Dz.  U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodo wego od osób prawnych od dochodów uzyskanych przez podatników mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu nieodpłatnego nabycia:

1) środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym uzyskanych informacji w dzie dzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),

2) prawa do używania środków trwałych lub wartości niematerialnych i  prawnych, w  tym uzyskanych informacji w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), na podstawie umowy użyczenia lub umowy o podobnym charakterze,

3) usług szkoleniowych — w  następstwie wykonywania umowy offsetowej z dnia 11 lutego 2011 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej a  Honeywell Regelsysteme GmbH związanej z  dostawą systemu nawigacji lądowej INS do kołowego transportera opancerzonego w  związku z  dostawą kołowych transporterów opancerzonych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zaniechanie dotyczy również podatników mają cych miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku nie odpłatnego nabycia wartości, praw lub usług, określo nych w ust. 1, od podatników, o których mowa w tym przepisie, lub za ich pośrednictwem.

§2. Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zasto sowanie do dochodów uzyskanych z tytułu nieodpłat nego nabycia wartości, praw lub usług, o  których mowa w  tym przepisie, pozostających w  związku z produkcją lub handlem bronią, amunicją lub mate riałami wojennymi, pod warunkiem że produkty te zo staną przeznaczone wyłącznie na cele wojskowe. § 3. Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zasto sowanie do dochodów uzyskanych od dnia 11 lutego 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: wz. L. Kotecki

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i  Nr  143, poz.  1199, z  2006  r. Nr  66, poz.  470, Nr  104, poz.  708, Nr  143, poz.  1031, Nr  217, poz.  1590 i  Nr  225, poz.  1635, z  2007  r. Nr  112, poz.  769, Nr  120, poz.  818, Nr  192, poz.  1378 i  Nr  225, poz.  1671, z  2008  r. Nr  118, poz.  745, Nr  141, poz.  888, Nr  180, poz.  1109 i  Nr  209, poz.  1316, 1318 i  1320, z  2009  r. Nr  18, poz.  97, Nr  44, poz.  362, Nr  57, poz.  466, Nr  131, poz.  1075, Nr  157, poz.  1241, Nr  166, poz.  1317, Nr  168, poz.  1323, Nr  213, poz.  1652 i  Nr  216, poz.  1676, z  2010  r. Nr  40, poz.  230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 171, poz. 1016, Nr 186, poz. 1100 i Nr 199, poz. 1175.

Status prawny: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2011-09-26
Data wydania: 2011-09-07
Data wejścia w życie: 2011-10-11
Data obowiązywania: 2011-10-11
Data wygaśnięcia: 2012-01-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 201 poz. 1186