Dz.U. 2011 nr 204 poz. 1199

Dziennik Ustaw Nr 204 — 12039 — Poz. 1199

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z  2007  r. Nr  42, poz.  274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§1. W  rozporządzeniu Rady Ministrów z  dnia 15  grudnia 2008  r. w  sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1556, z 2009 r. Nr  131, poz.  1077 oraz z  2010  r. Nr  236, poz.  1554) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Strefa obejmuje grunty o  powierzchni 1314,6280 ha, położone na terenach miast: Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Grudziądz, Kwi dzyn, Malbork, Piła, Rypin, Stargard Szczeciń ski, Starogard Gdański, Tczew, Toruń oraz gmin: Barcin, Chojnice, Człuchów, Gniewino, Kowalewo Pomorskie, Krokowa, Łysomice, Sztum, Świecie, Tczew i Wąbrzeźno.”;

2) w  załączniku do rozporządzenia SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU POMORSKIEJ SPECJAL NEJ STREFY EKONOMICZNEJ: a) w Podstrefie Gdańsk opis granic i terenu Kom pleksu 1 otrzymuje brzmienie: „Kompleks 1 Obręb ewidencyjny Gdańsk 64, karta mapy 4 Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachod nim narożniku działki 693, u zbiegu działek: 693, 694 i 393/4, w kierunku południowo-wschodnim do pkt  2, stanowiącego południowy narożnik działki 69

3. Tu skręca w  kierunku północno -wschodnim i  biegnie wzdłuż granicy między działkami: 693 i 687/3 a działkami: 700/1, 701/4, 701/2, 701/3, 692 i 689/2 przez pkt: 3, 4, 5 i 6 do pkt  7, położonego przy ulicy Franciszka Schu berta. Tu skręca na północ i biegnie zachodnią stroną ulicy Franciszka Schuberta do pkt 8, po łożonego u zbiegu działki 687/2 z ulicą Trzy Lipy i ulicą Franciszka Schuberta. Dalej biegnie połu dniową stroną ulicy Trzy Lipy do pkt  9, stano wiącego północny narożnik działki 684/2, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i do chodzi do pkt 10, położonego u zbiegu obrębów ewidencyjnych: 53 i 6

4. Stąd biegnie w tym sa mym kierunku wzdłuż granicy między dział ką 693, położoną w obrębie 64 a działkami: 392 i  393/4 położonymi w  obrębie 53 do pkt  1, od którego rozpoczęto opis.”, b) w Podstrefie Łysomice dodaje się opisy granic i terenów Kompleksów: 3 i 4 w brzmieniu: „Kompleks 3 Obręb ewidencyjny Ostaszewo, karta mapy 1 Granica kompleksu, położonego na działce 1/9, biegnie od pkt 1, usytuowanego w południowo -zachodnim narożniku działki 1/9, w  kierunku północnym wzdłuż drogi do pkt 2, położonego u zbiegu działek: 1/9, 1/30, 5/14 i 5/

9. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granicy między działką 1/9 a działką 5/9 do pkt 3, położo nego w  północno-wschodnim narożniku dział ki 1/

9. Stąd biegnie na południe do pkt 4, gdzie skręca w kierunku zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy z działką 1/36 do pkt 1, od którego roz poczęto opis. Kompleks 4 Obręb ewidencyjny Ostaszewo, karta mapy 1 Granica kompleksu, położonego na działce 22/4, biegnie od pkt 1, w kierunku zachodnim wzdłuż północnej granicy działki 22/7 do pkt 2, położo nego u zbiegu działek: 22/4 i 22/7 z drogą krajo wą nr 

1. Tu skręca na północ i biegnie wschod nią stroną tej drogi do pkt 3, położonego w pół nocno-zachodnim narożniku działki 22/

4. Stąd biegnie na wschód wzdłuż południowej granicy działki 22/8 do pkt 4, położonego u zbiegu dzia łek: 22/4 i 22/8 z linią kolejową (działka 25/2). Tu skręca w  kierunku południowym i  biegnie wzdłuż linii kolejowej do pkt 5, gdzie skręca na zachód, i północną stroną drogi (działka

20) do chodzi do pkt 

6. Stąd biegnie w  kierunku pół nocnym wzdłuż wschodniej granicy działki 22/7 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.”, c) w  Podstrefie Stargard Szczeciński opis granic i terenu Kompleksu 4 otrzymuje brzmienie: „Kompleks 4 Obręb ewidencyjny Stargard Szczeciński 23, karta mapy 3 Obszar 1 Granica biegnie od pkt  1, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 96/16, w kierunku północno-wschodnim przez pkt 2 do pkt 3, położonego u zbiegu granic działek: 96/16, 96/14 i 96/1

7. Następnie biegnie wzdłuż granicy między działkami: 96/16 i 96/17 w kierunku połu dniowo-wschodnim do pkt  4, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i przez pkt 5 dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis. Obszar 2 Granica biegnie od pkt 1, położonego w załama niu granicy działki 96/19, na styku z działką 96/16 w  kierunku południowo-wschodnim, przecina jąc drogę (działka 96/1

9) oraz działkę 96/22, i da lej zachodnią stroną drogi biegnącej od ulicy Metalowej (działka 96/2

4) do pkt 2, położonego na styku granic działek: 96/23 i 96/2

4. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i, przecina jąc działkę 96/23, dochodzi do pkt 3, położonego na styku granic działek: 96/23 i  21

1. Następnie załamuje się na północny zachód i biegnie w li nii prostej początkowo wzdłuż granicy między 1199 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej Dziennik Ustaw Nr 204 — 12040 — Poz. 1199

działkami: 96/23 i 211, a następnie w jej przedłu żeniu przez działki: 96/23 i 96/22 do pkt 4, poło żonego na styku granic działek 96/22 i 96/1

6. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i bieg nie początkowo wzdłuż granicy między działka mi: 96/22 i 96/16, a następnie między działkami: 96/19 i  96/16 do pkt  1, od którego rozpoczęto opis.”, d) w Podstrefie Gdynia dodaje się opis granic i te renu Kompleksu 3 w brzmieniu: „Kompleks 3 Obszar 1 Obręb ewidencyjny Gdynia, karta mapy 111 Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachod nim narożniku działki 60/1, u zbiegu ulicy Gołę biej z  torami kolejowymi (działka 53/1), w  kie runku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki 60/1 do pkt 2, stanowiącego południowo -zachodni narożnik działki 58/

1. Dalej biegnie po granicy tej działki do pkt  3, położonego w  jej północno-wschodnim narożniku. Tu skręca w  kierunku południowo-wschodnim i  biegnie wzdłuż drogi wewnętrznej (działki: 57/1 i  56/1) do pkt 4, stanowiącego wschodni narożnik dział ki 6/1.  Tu skręca w  kierunku południowo-za chodnim i  biegnie wzdłuż drogi wewnętrznej (działka 35/

1) do pkt 5, stanowiącego południo wy narożnik działki 33/

1. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż torów ko lejowych (działka 53/

1) do pkt 1, od którego roz poczęto opis. Obszar 2 Obręb ewidencyjny Gdynia, karta mapy 111 Granica biegnie od pkt  1, położonego w  połu dniowo-zachodnim narożniku działki 48/1, w kierunku północnym przez pkt 2 do pkt 

3. Stąd biegnie wzdłuż drogi wewnętrznej (działka 35/1) w  kierunku północno-wschodnim do pkt 

4. Tu załamuje się na południowy wschód i dochodzi do pkt  5, w  którym skręca na południowy za chód, i  dochodzi do pkt 

6. Następnie biegnie w kierunku południowym do pkt 7, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt 

8. Stąd biegnie wzdłuż drogi wewnętrznej (działka 35/

1) w  kierunku południowo-wschod nim do pkt 9, gdzie załamuje się na południowy zachód, i dochodzi do pkt 10, położonego u zbie gu działek: 35/1, 53/1 i 34/

1. Stąd biegnie w kie runku północno-zachodnim wzdłuż torów kole jowych równolegle do ulicy Gołębiej do pkt 1, od którego rozpoczęto opis. Obszar 3 Obręb ewidencyjny Gdynia, karta mapy 111 Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachod nim narożniku działki 28/1, w kierunku północ no-wschodnim wzdłuż granicy między działką 28/1 a działką 79/1 do pkt 

2. Tu skręca w kierun ku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż uli cy Budowniczych (działka 35/

1) do pkt 3, a na stępnie w  kierunku południowo-zachodnim do pkt 4, gdzie skręca na północny zachód, i bieg nie wzdłuż granicy między działką 68/1 a działką 28/1 i działką 79/1 a działką 28/1 do pkt 1, od któ rego rozpoczęto opis. Obszar 4 Obręb ewidencyjny Gdynia, karta mapy 111 Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachod nim narożniku działki 85/1, w kierunku północ no-wschodnim wzdłuż drogi wewnętrznej (działka 64/

1) do pkt 2, gdzie skręca na południo wy wschód, i  biegnie wzdłuż granicy między działką 87/1 a  działką 85/1 przez pkt: 3 i  4 do pkt 

5. Tu skręca w kierunku południowo-zachod nim i dochodzi do pkt 6, w którym załamuje się na północny zachód, i biegnie wzdłuż ulicy Bu downiczych (działki: 35/1 i 62/

1) do pkt 1, od któ rego rozpoczęto opis. Obszar 5 Obręb ewidencyjny Gdynia, karta mapy 111 Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachod nim narożniku działki 67/1, w kierunku północ no-wschodnim wzdłuż ulicy Budowniczych (działka 35/

1) do pkt 

2. Tu skręca w  kierunku południowo-wschodnim i  dochodzi do pkt  3, położonego we wschodnim narożniku działki 66/

1. Stąd biegnie w  kierunku południowo-za chodnim do pkt 4, a następnie w kierunku połu dniowo-wschodnim do pkt 5, w którym załamu je się na północny wschód, i dochodzi do pkt 6, położonego u  zbiegu działek: 65/1, 45/1 i  44/1. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy między działkami: 44/1 i 45/1 do pkt 7. Stąd biegnie wzdłuż torów kolejowych w  kie runku zachodnim do pkt 8, gdzie skręca w kie runku północno-zachodnim, i wzdłuż drogi we wnętrznej (działka 35/

1) dochodzi do pkt  1, od którego rozpoczęto opis. Obszar 6 Obręb ewidencyjny Gdynia, karta mapy 114 Granica biegnie od pkt 1, położonego w północ no-zachodnim narożniku działki 42/1, w kierun ku wschodnim wzdłuż torów kolejowych do pkt  2, gdzie skręca w kierunku południowo-za chodnim, i  biegnie wzdłuż ulicy Gołębiej do pkt  3, w  którym załamuje się na północny za chód, i dochodzi do pkt 

4. Stąd biegnie na pół noc wzdłuż zachodniej granicy działki 42/1 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis. Obszar 7 Obręb ewidencyjny Gdynia, karty mapy: 111 i 114 Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachod nim narożniku działki 38/1, w kierunku północ no-wschodnim wzdłuż torów kolejowych przez pkt 2 do pkt 

3. Tu skręca w kierunku południo wo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy między działkami: 55/1 a  42/1 do pkt 

4. Stąd biegnie w  kierunku południowo-wschodnim do pkt  5, położonego we wschodnim narożniku działki 37/1, w  którym skręca na zachód, i  biegnie wzdłuż ulicy Rumuńskiej (działka 29/

1) do pkt 6, a następnie wzdłuż granicy między działką 37/1 a ulicą Gołębią (działki: 40/1 i 39/

1) w kierunku północno-wschodnim do pkt 

7. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż zachodniej granicy działki 38/1 do pkt 8, w którym załamuje się na południowy zachód, i  dochodzi do pkt 

9. Tu skręca na północny zachód i dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.”, Dziennik Ustaw Nr 204 — 12041 — Poz. 1199

e) na końcu SZCZEGÓŁOWEGO OPISU GRANIC I TERENU POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ dodaje się opisy granic i tere nów Podstref: Piła i Wąbrzeźno w brzmieniu: „Podstrefa Piła Obręb ewidencyjny Piła — 30, karty mapy: 1 i 4 Granica biegnie od pkt  1, położonego w  połu dniowo-zachodnim narożniku działki 61/8 u zbiegu linii kolejowej (działka 5

2) z ulicą Wa welską (działka 60), w  kierunku północnym wschodnią stroną tej ulicy przez pkt 2 do pkt 3. Stąd biegnie w  kierunku południowo-wschod nim wzdłuż ulicy Wawelskiej do pkt 4, a następ nie w kierunku północnym do pkt 5, położonego w północnym narożniku działki 61/

1. Tu skręca w  kierunku wschodnim i  biegnie wzdłuż połu dniowej granicy działki 59 przez pkt 6 do pkt 7, gdzie załamuje się na południe, i przez pkt 8 do chodzi do pkt  9, położonego w  południowo -wschodnim narożniku działki 2/

9. Stąd biegnie na zachód wzdłuż torów kolejowych relacji Piła — Bydgoszcz przez pkt 10 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis. Podstrefa Wąbrzeźno Obręb ewidencyjny Czystochleb, karta mapy 1 Granica biegnie od pkt 1, położonego w północ no-zachodnim narożniku działki 23/1, u  zbiegu tej działki z drogą relacji Kowalewo Pomorskie — Wąbrzeźno (działka 29/

2) z  działką 8, w  kie runku południowo-wschodnim przez pkt  2 do pkt 

3. Tu skręca w kierunku północno-wschod nim i dochodzi do pkt  4, położonego u  zbiegu działek: 23/1, 7/2 i 43

3. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt  5 do pkt  6, położonego w południowo-wschodnim narożni ku działki 23/

4. Z pkt 6 biegnie w kierunku pół nocno-zachodnim wzdłuż granicy między dział ką 23/4 a działkami: 36/3, 32/3, 32/4, 31/12 i 31/3 do pkt  7, gdzie skręca na południe, i  dochodzi do pkt 

8. Stąd biegnie w kierunku północno-za chodnim wzdłuż granicy między działkami: 23/4 i 23/3 a działką 30 do pkt 

9. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek: 23/3, 23/4 i  23/1 do pkt  1, od którego rozpoczęto opis.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-09-28
Data wydania: 2011-09-26
Data wejścia w życie: 2011-10-13
Data obowiązywania: 2011-10-13
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 204 poz. 1199