Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1211

Dziennik Ustaw Nr 205 — 12128 — Poz. 1211

Art. 

1. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o za trudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2: a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu: „1a) absolwencie centrum integracji społecznej — oznacza to osobę, która przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy uczestniczyła w zaję ciach w  centrum integracji społecznej i otrzymała zaświadczenie, o którym mowa w art. 13 ust. 5a; osoba ta jest absolwen tem centrum integracji społecznej przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia zajęć w centrum integracji społecznej; 1b) absolwencie klubu integracji społecznej — oznacza to osobę, która uczestniczyła w  klubie integracji społecznej przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada ważne zaświadczenie, o  którym mowa w  art.  18 ust. 5a, oraz zrealizowała postanowienia kontraktu socjalnego;”, b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) organizacjach pozarządowych — oznacza to organizacje pozarządowe w  rozumieniu przepisów o działalności pożytku publiczne go i  o  wolontariacie działające na rzecz osób, o  których mowa w  art.  1, z  wyłącze niem partii politycznych, związków zawodo wych, organizacji pracodawców, samorzą dów zawodowych oraz fundacji utworzo nych przez partie;”;

2) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Centrum, na zasadach określonych w ustawie, może być tworzone przez:

1) jednostkę samorządu terytorialnego w  for mie: a) jednostki budżetowej, b) samorządowego zakładu budżetowego,

2) organizację pozarządową,

3) podmioty, o  których mowa w  art.  3 ust.  3 pkt 1 i  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o  działalności pożytku publicznego i  o  wo lontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 149, poz.  887), z  zastrzeżeniem, że w  przypadku spółdzielni socjalnych Centrum mogą two rzyć spółdzielnie zakładane przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 usta wy z  dnia 27 kwietnia 2006  r. o  spółdziel niach socjalnych (Dz. U. Nr  94, poz.  651, z 2009 r. Nr 91, poz. 742 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) — zwane dalej „instytucjami tworzącymi”.”;

3) w art. 16: a) w ust. 1: — pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) powiatowy urząd pracy może skierować uczestnika lub uczestniczącego w  klubie integracji społecznej do pracy: a) u pracodawcy, b) w Centrum;”, — uchyla się pkt 2, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Absolwenci centrum integracji społecznej lub absolwenci klubu integracji społecznej mogą podjąć wspólną działalność gospo darczą w formie spółdzielni socjalnej na za sadach określonych w  przepisach o  spół dzielniach socjalnych.”, c) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. Skierowanie do pracy, o  którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, odbywa się na podstawie umowy zawartej między starostą właści wym dla siedziby Centrum lub gminy, orga nizacji pozarządowej lub podmiotu, o  któ rych mowa w art. 18 ust. 1, a pracodawcą, w której pracodawca zobowiązuje się do za trudnienia skierowanego uczestnika lub uczestniczącego w klubie integracji społecz nej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a  starosta do refundowania pracodawcy części wypłaconego tej osobie wynagrodze nia przez okres pierwszych 12 miesięcy, w wysokości nieprzekraczającej:

1) 100% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w pierwszych 3 miesiącach;

2) 80% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w 3 kolejnych miesiącach;

3) 60% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w następnych 6 miesiącach.

3. Przepis ust.  2 stosuje się odpowiednio w  przypadku skierowania uczestnika i  uczestniczącego w  klubie integracji spo łecznej do pracy w Centrum.”, 1211 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw1)

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaria cie, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrud nienia i  instytucjach rynku pracy oraz ustawę z  dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. Dziennik Ustaw Nr 205 — 12129 — Poz. 1211

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Koszty pomocy prawnej, konsultacji i  do radztwa w  podjęciu działalności, o  której mowa w ust. 1a, mogą być dofinansowane ze środków Funduszu Pracy do wysokości 80% udokumentowanych kosztów pomocy prawnej, konsultacji lub doradztwa, w wyso kości nieprzekraczającej jednak przeciętne go wynagrodzenia.”, e) w ust. 5a pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) dane skierowanego uczestnika lub uczestni czącego w klubie integracji społecznej;”, f) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. W przypadku podjęcia działalności, o której mowa w  ust. 1a, przysługują uprawnienia, o których mowa w przepisach o promocji za trudnienia i instytucjach rynku pracy.”;

4) w art. 18: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Gmina, organizacja pozarządowa oraz pod mioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3, prowadzące reintegrację zawodową i  spo łeczną dla osób, o  których mowa w  art.  1, mogą prowadzić klub integracji społecznej. Klub integracji społecznej prowadzony jest po dokonaniu wpisu w  rejestrze, o  którym mowa w art. 18a.”, b) w ust. 2: — pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) działania mające na celu pomoc w znale zieniu pracy na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, w  pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy u  pracodawców, wykonywania usług na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia lub podjęcia działalności w  formie spół dzielni socjalnej;”, — w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i do daje pkt 6 w brzmieniu: „

6) staże, o  których mowa w  przepisach o  promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy.”, c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a. Zakończenie uczestnictwa w klubie integra cji społecznej może zostać potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez podmiot prowadzący klub integracji społecznej, nie później jednak niż 2 miesiące od daty za kończenia zajęć w klubie integracji społecz nej. Zaświadczenie wydawane jest na wniosek osoby, która uczestniczyła w klu bie integracji społecznej i  zachowuje waż ność w terminie 4 miesięcy od daty wysta wienia.”;

5) po art. 18 dodaje się art. 18a—18c w brzmieniu: „Art. 18a. 

1. Wojewoda prowadzi rejestr klubów integracji społecznej.

2. Wpisu w rejestrze dokonuje wojewo da na podstawie zgłoszenia podmio tu, o  którym mowa w  art.  18 ust.  1, w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.

3. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się na formularzu zgłosze nia, którego wzór oraz niezbędne za łączniki określi minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w  drodze rozporządzenia, mając na względzie konieczność pozyskiwania i  gromadzenia rzetelnych i  komplet nych danych o  miejscach i  podmio tach prowadzących kluby integracji społecznej.

4. Podmiot, o  którym mowa w  art.  18 ust. 1, zobowiązany jest w przypadku zaprzestania prowadzenia klubu inte gracji społecznej do zgłoszenia tego faktu wojewodzie, w  formie pisem nej, nie później niż w terminie 30 dni od daty zaprzestania prowadzenia klubu integracji społecznej.

5. W przypadku stwierdzenia przez wo jewodę zaprzestania prowadzenia klubu integracji społecznej lub doko nania zgłoszenia, o  którym mowa w ust. 4, wojewoda wykreśla klub in tegracji społecznej z rejestru. Art. 18b. Wojewoda przedstawia corocznie, nie później niż do dnia 30 kwietnia, mini strowi właściwemu do spraw zabezpie czenia społecznego informację o liczbie zarejestrowanych klubów integracji społecznej według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Art. 18c. Rada Ministrów przedkłada Sejmowi i  Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej w  okresach dwuletnich, najpóźniej do dnia 30 czerwca, informacje o  funkcjo nowaniu centrów i  klubów integracji społecznej.”. Art. 

2. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia łalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2010  r. Nr  234, poz.  1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 149, poz. 88

7) w art. 3 ust. 3a otrzymuje brzmienie: „3a. Przepisów art. 19b—41i nie stosuje się do spół dzielni socjalnych.”. Art. 

3. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro mocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.2)) w art. 46:

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2008  r. Nr  70, poz.  416, Nr  134, poz.  850, Nr  171, poz.  1056, Nr  216, poz.  1367 i  Nr  237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz.  742, Nr  97, poz.  800, Nr  115, poz.  964, Nr  125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz.  1725 i  1726 oraz z  2011  r. Nr  45, poz.  235,  Nr  106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1206. Dziennik Ustaw Nr 205 — 12130 — Poz. 12111) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: „1b. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się również do ab solwentów centrum integracji społecznej oraz absolwentów klubów integracji społecz nej, o których mowa w przepisach o zatrud nieniu socjalnym.”;

2) ust. 6 i 6a otrzymują brzmienie: „

6. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki i tryb dokonywania re fundacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a,

2) szczegółowe warunki i  tryb przyznawania bezrobotnemu oraz osobom, o których mo wa w ust. 1b, jednorazowo środków na pod jęcie działalności gospodarczej, o  których mowa w ust. 1 pkt 2,

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanej re fundacji lub środków na podjęcie działalnoś ci gospodarczej, w przypadku niedotrzyma nia warunków umowy dotyczącej ich przy znania — mając na względzie zwiększenie mobilności oraz poziomu zatrudnienia bezrobotnych, ra cjonalne gospodarowanie środkami Funduszu Pracy, a także konieczność zapewnienia zgod ności udzielania pomocy z  zasadami przyzna wania pomocy de minimis w przypadku refun dacji kosztów wyposażenia i doposażenia sta nowiska pracy dla skierowanego bezrobotne go oraz w  przypadku pomocy przyznawanej bezrobotnemu lub osobom określonym w  ust.  1b w  postaci jednorazowej wypłaty środków na rozpoczęcie działalności gospo darczej lub refundacji kosztów pomocy praw nej, konsultacji i doradztwa dotyczących podję cia takiej działalności. 6a. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warun ki i tryb przyznawania bezrobotnemu oraz oso bom, o których mowa w ust. 1b jednorazowo środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, o  któ rych mowa w ust. 1 pkt 2, oraz formy zabezpie czenia zwrotu środków na podjęcie działalnoś ci na zasadach określonych dla spółdzielni so cjalnych, w przypadku niedotrzymania warun ków umowy dotyczącej ich przyznania — ma jąc na względzie zwiększenie mobilności oraz poziomu zatrudnienia bezrobotnych, racjonal ne gospodarowanie środkami Funduszu Pracy, a  także konieczność zapewnienia zgodności udzielania pomocy z  zasadami przyznawania pomocy de minimis w  przypadku pomocy przyznawanej bezrobotnemu lub osobom określonym w ust. 1b w postaci jednorazowej wypłaty środków na rozpoczęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjal nych.”. Art. 

4. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spół dzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z 2009 r. Nr 91, poz. 742 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 14

6) wprowa dza się następujące zmiany:

1) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Statutowa działalność spółdzielni socjalnej w  części obejmującej działalność w  zakresie społecznej i zawodowej reintegracji oraz dzia łalność, o której mowa w art. 2 ust. 3, nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu prze pisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobo dzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr  220, poz.  1447, z późn. zm.3)) i  może być prowadzona jako statutowa działalność odpłat na lub działalność nieodpłatna.”;

2) art. 9 otrzymuje brzmienie: „Art. 

9. Prowadzenie przez spółdzielnie socjalne statutowej działalności odpłatnej lub nie odpłatnej wymaga rachunkowego wyod rębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i  wyników, z  uwzględnieniem przepisów o rachunkowości.”;

3) po art. 19 dodaje art. 19a w brzmieniu: „Art. 19a. Rada Ministrów przedkłada Sejmowi i  Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej w  okresach dwuletnich, najpóźniej do dnia 30 czerwca informacje o funkcjono waniu spółdzielni socjalnych, w oparciu o dane przekazane ministrowi właściwe mu do spraw zabezpieczenia społeczne go przez związki rewizyjne właściwe dla spółdzielczości socjalnej do dnia 30  grudnia roku poprzedzającego rok złożenia informacji.”. Art.  5. 

1. Informację, o  której mowa w  art. 18c ustawy zmienianej w  art.  1 oraz w  art. 19a ustawy zmienianej w  art.  4, Rada Ministrów składa po raz pierwszy Sejmowi i  Senatowi Rzeczypospolitej Pol skiej do dnia 30 czerwca 2012 r.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.  46 ust.  6 i  6a ustawy zmienianej w art. 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie prze pisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 46 ust. 6 i 6a tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Art. 

6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz.  690, Nr  131, poz.  764, Nr  132, poz.  766, Nr  153, poz.  902, Nr  163, poz.  981, Nr  171, poz.  1016, Nr  199, poz. 1175 i Nr 204, poz. 1195.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-09-29
Data wydania: 2011-08-19
Data wejścia w życie: 2011-10-30
Data obowiązywania: 2011-10-30
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1211