Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1214

Dziennik Ustaw Nr 206 — 12142 — Poz. 1214

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o  pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lu tego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracow ników niebędących członkami korpusu służby cywil nej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 27, poz. 134 oraz z 2011 r. Nr 134, poz. 78

2) wprowadza się nastę pujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 w pkt 2 dodaje się lit. f w brzmieniu: „f) jednostkach organizacyjnych Służby Więzien nej,”;

2) w § 2: a) w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem, b) dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „

5) tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz stanowisk, zaszeregowań i  kwalifikacji pra cowników Służby Więziennej, które są okreś lone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.”;

3) w § 9 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmie niu: „W ramach posiadanych środków na wynagrodze nia dla pracowników Służby Więziennej może być tworzony fundusz premiowy.”;

4) dodaje się załącznik nr  5 do rozporządzenia w  brzmieniu określonym w  załączniku do  niniej szego rozporządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 stycznia 2012 r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk 1214 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2001  r. Nr  98, poz.  1071, Nr  123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417, z 2006 r. Nr 45, poz.  319, Nr  170, poz.  1218, Nr  218, poz.  1592 i  Nr  220, poz.  1600, z  2007  r. Nr  89, poz.  589, z  2008  r. Nr  157, poz. 976 i Nr 227, poz. 1505, z 2010 r. Nr 165, poz. 1118, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1494 oraz z 2011 r. Nr 82, poz. 451 i Nr 201, poz. 1183. Dziennik Ustaw Nr 206 — 12143 — Poz. 1214

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. (poz. 1214) TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO, DODATKU FUNKCYJNEGO ORAZ STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ TABELA I. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Służby Więziennej Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 1020—1410 II 1070—1460 III 1120—1520 IV 1170—1580 V 1220—1640 VI 1270—1700 VII 1320—1760 VIII 1370—1830 IX 1430—1900 X 1530—2000 XI 1630—2120 XII 1730—2240 XIII 1840—2380 XIV 1970—2520 XV 2100—2660 XVI 2240—2900 XVII 2440—3300 XVIII 2640—3760 XIX 2850—4300 XX 3060—5100 XXI 6800—7500 TABELA II. Tabela stawek dodatku funkcyjnego pracowników Służby Więziennej Stawka dodatku funkcyjnego Kwota w złotych 1 2 1 do 360 2 do 510 3 do 660 4 do 820 5 do 970 6 do 1120 7 do 1280 8 do 1530 9 do 1790 10 do 2040 Dziennik Ustaw Nr 206 — 12144 — Poz. 1214

TABELA III. Tabela stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników Służby Więziennej Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego Wymagane kwalifikacje*) wykształcenie liczba lat pracy 1 2 3 4 5 6 I. Centralny Zarząd Służby Więziennej A. STANOWISKA KIEROWNICZE 1 Dyrektor Generalny Służby Więziennej XXI do 10 wyższe 9 2 Dyrektor biura XVIII—XX do 9 wyższe 9 główny księgowy Służby Więziennej według odrębnych przepisów 3 Główny księgowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej XVII—XIX do 8 według odrębnych przepisów 4 Naczelny lekarz więziennictwa XVII—XIX do 8 według odrębnych przepisów 5 Zastępca dyrektora biura, naczelnik wydziału XVII—XIX do 8 wyższe 8 6 Kierownik zespołu XVI—XVIII do 7 wyższe 7 7 Naczelny kapelan XVI—XVIII do 7 według odrębnych przepisów B. STANOWISKA SAMODZIELNE 1 Doradca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej XVIII—XX — wyższe 9 2 Radca prawny,audytor wewnętrzny XVI—XVIII do 7 według odrębnych przepisów 3 Główny specjalista ds. legislacji XVI—XVIII — wyższe prawnicze 7główny specjalista, główny rewident, rzecznik prasowy wyższe 4 Specjalista ds. legislacji XV—XVII — wyższe prawnicze 6 starszy rewident wyższe 5 Rewident XIV—XVI — wyższe 4 C. STANOWISKA ADMINISTRACYJNE 1 Starszy specjalista XV—XVII — wyższe 6 2 Specjalista XIV—XVI — wyższe 4 3 Starszy inspektor XIII—XV — wyższe 3 4 Inspektor XII—XIV — wyższe — informatyk średnie 5 Instruktor VII—XII — średnie 6 6 Starszy referent IV—VIII — średnie 3 7 Referent II—VI — średnie — II. Okręgowe Inspektoraty Służby Więziennej A. STANOWISKA KIEROWNICZE 1 Główny księgowy XV—XVIII do 8 według odrębnych przepisów naczelny lekarz B. STANOWISKA SAMODZIELNE 1 Radca prawny, audytor wewnętrzny XV—XVII do 6 według odrębnych przepisów 2 Rzecznik prasowy XV—XVII — wyższe 6 Dziennik Ustaw Nr 206 — 12145 — Poz. 1214

1 2 3 4 5 6 C. STANOWISKA ADMINISTRACYJNE 1 Starszy specjalista XIV—XVI — wyższe 6 2 Specjalista,starszy rewident XII—XIV — wyższe 4 3 Starszy inspektor X—XII — wyższe 3 4 Inspektor, rewident VIII—X — wyższe — informatyk średnie 5 Instruktor VI—IX — średnie 6 6 Starszy referent IV—VIII — średnie 3 7 Referent II—VI — średnie — III. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, ośrodki szkolenia i ośrodki doskonalenia kadr Służby Więziennej A. STANOWISKA KIEROWNICZE 1 Główny księgowy XIV—XVII do 8 według odrębnych przepisów 2 Kierownik: działu, zakładu XIV—XVI do 8 wyższe 5 3 Zastępca kierownika działu XIV—XV do 7 wyższe 5 B. STANOWISKA SAMODZIELNE 1 Radca prawny, audytor wewnętrzny XIII—XVI do 5 według odrębnych przepisów C. STANOWISKA DYDAKTYCZNE 1 Starszy wykładowca XIII—XVI — wyższe, uprawnienia pedagogiczne 6 2 Wykładowca XI—XV — wyższe, uprawnienia pedagogiczne 3 3 Starszy psycholog IX—XIII — wyższe psychologiczne 5 4 Psycholog VII—XII — wyższe psychologiczne — D. STANOWISKA ADMINISTRACYJNE 1 Specjalista IX—XIII — wyższe 5 2 Starszy inspektor VIII—XII — wyższe 3 3 Inspektor VI—VIII — wyższe — informatyk średnie — instruktor 6 4 Starszy referent IV—VIII — średnie 3 5 Referent I—VI — średnie — IV. Areszty śledcze i zakłady karne A. STANOWISKA KIEROWNICZE 1 Główny księgowy XIV—XVII do 8 według odrębnych przepisów 2 Kierownik działu XIV—XVI do 8 wyższe 5 3 Zastępca kierownika działu XIV—XV do 7 wyższe 5 Dziennik Ustaw Nr 206 — 12146 — Poz. 1214

1 2 3 4 5 6 B. STANOWISKA SAMODZIELNE 1 Radca prawny, audytor wewnętrzny XIII—XVI do 5 według odrębnych przepisów C. STANOWISKA ADMINISTRACYJNE 1 Specjalista IX—XIII — wyższe 5 2 Starszy inspektor VIII—XII — wyższe 3 3 Inspektor VI—VIII — wyższe — informatyk średnie — instruktor 6 4 Starszy referent IV—VIII — średnie 3 5 Referent I—VI — średnie — D. STANOWISKA PENITENCJARNE 1 Starszy psycholog X—XIV — wyższe psychologiczne 6starszy wychowawca wyższe starszy terapeuta 2 Psycholog VIII—XII — wyższe psychologiczne 3wychowawca wyższe terapeuta kapelan według odrębnych przepisów 3 Młodszy psycholog VI—VIII — wyższe psychologiczne —młodszy wychowawca wyższe młodszy terapeuta *) Wymagania kwalifikacyjne dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-09-29
Data wydania: 2011-09-06
Data wejścia w życie: 2012-01-01
Data obowiązywania: 2012-01-01
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1214