Dz.U. 2011 nr 207 poz. 1235

Dziennik Ustaw Nr 207 — 12217 — Poz. 1235

Na podstawie art. 170a ust. 10 ustawy z dnia 27 lip ca 2005  r. — Prawo o  szkolnictwie wyższym (Dz.  U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę puje: § 

1. Określa się wzór oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wno szenia opłat, stanowiący załącznik do rozporządzenia. § 

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 października 2011 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka 1235 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 84, poz. 455, Nr 112, poz. 654, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092. Dziennik Ustaw Nr 207 — 12218 — Poz. 1235

Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. (poz. 1235) WZÓR OŚWIADCZENIE STUDENTA o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat* Ja, niżej podpisany(-na) ………………………………………………………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko) - (data urodzenia dd/mm/rrrr) (PESEL) — w przypadku braku numeru PESEL — rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość: ………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005  r. — Prawo o  szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oświadczam, że:

1) studia stacjonarne pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolite studia magisterskie** w  uczelni publicznej: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (pełna nazwa uczelni) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… na kierunku: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… są studiami, na które otrzymałem(-łam) do wykorzystania liczbę punktów ECTS, o których mowa w art. 164a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym, uprawniających mnie do studiowania bez wnoszenia opłat;1)

2) w trakcie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolitych studiach magisterskich** w uczelni publicznej/uczelniach publicznych**: ……………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (pełna nazwa uczelni) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… na kierunku/kierunkach**: …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… w latach …………………………………. wykorzystałem(-łam) bez wnoszenia opłat łącznie ………. punktów ECTS;2)

3) jestem studentem(-tką) pierwszego kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej: …………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (pełna nazwa uczelni) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… na kierunku: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….., które rozpocząłem(-częłam) w roku …………………………., oraz chcę skorzystać z jednorazowego uprawnienia do podjęcia studiów bez wnoszenia opłat na drugim kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (pełna nazwa uczelni) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;3) (pełna nazwa kierunku studiów) Dziennik Ustaw Nr 207 — 12219 — Poz. 12354) jestem absolwentem(-tką) pierwszego kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej: ………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (pełna nazwa uczelni) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… na kierunku: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….., które ukończyłem(-łam) w roku …………………………. i na których uzyskałem(-łam) tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, oraz chcę skorzystać z  jednorazowego uprawnienia do podjęcia studiów bez wnoszenia opłat na drugim kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej: ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (pełna nazwa uczelni) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4) (pełna nazwa kierunku studiów) ……………………………………………………. ………………………………………………….. (miejscowość) (data i czytelny podpis) * Student składa oświadczenie na każdym kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, na którym studiuje bez wnoszenia opłat. ** Niepotrzebne skreślić.

1) Wypełnia student, który podjął w uczelni publicznej studia stacjonarne pierwszego albo drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2011/2012 lub w  latach następnych (bez względu na ukończone przed dniem 1 października 2011 r. studia stacjonarne w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat) i dla którego są to pierwsze studia stacjonarne w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat na określonym poziomie kształcenia, na które otrzymał do wykorzy stania liczbę punktów ECTS, o których mowa w art. 164a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym.

2) Wypełnia student, który kontynuuje bez wnoszenia opłat studia stacjonarne w uczelni publicznej na określonym poziomie kształcenia, rozpoczęte w roku akademickim 2011/2012 lub w latach następnych, które odbywa w ramach liczby punktów ECTS, o których mowa w art. 164a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.— Prawo o szkolnictwie wyższym. W przypadku gdy limit punktów był wykorzystywany przez studenta na określonym poziomie kształcenia w więcej niż jednej uczelni lub na więcej niż jednym kierunku, należy wskazać je wszystkie.

3) Wypełnia student, który odbywa studia stacjonarne w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat, rozpoczęte w roku akademi ckim 2011/2012 lub w latach następnych, i który podjął studia na drugim kierunku studiów stacjonarnych w uczelni pub licznej bez wnoszenia opłat po dniu 30 września 2012 r.

4) Wypełnia student, który jest absolwentem studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, które były jego pierwszym kierunkiem studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat rozpoczętych w roku akade mickim 2011/2012 lub w  latach następnych, i który podjął studia na drugim kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat po dniu 30 września 2012 r.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-09-30
Data wydania: 2011-09-29
Data wejścia w życie: 2011-10-01
Data obowiązywania: 2011-10-01
Organ wydający: MIN. NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 207 poz. 1235