Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1240

Dziennik Ustaw Nr 208 — 12230 — Poz. 1240

Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 

1. Ustawa określa:

1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpią cych się lub uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych;

2) podmioty uprawnione do wykonywania ratownic twa wodnego, zakres ich obowiązków i  upraw nień, oraz zasady finansowania ich działalności;

3) podmioty odpowiedzialne za zapewnienie bezpie czeństwa osobom pływającym, kąpiącym się lub uprawiającym sport lub rekreację na obszarach wodnych;

4) nadzór i kontrolę nad ratownictwem wodnym;

5) zasady i  tryb usuwania, przechowywania, wyda wania oraz orzekania przepadku statku lub innego obiektu pływającego przeznaczonego lub używa nego do uprawiania sportu lub rekreacji, zwanego dalej „innym obiektem pływającym”. Art. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) obszarze wodnym — rozumie się przez to wody śródlądowe oraz wody przybrzeżne w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wod ne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.2)), a także kąpielisko, miejsce wykorzystywane do ką pieli, pływalnię oraz inne obiekty dysponujące niec kami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m;

2) wyznaczonym obszarze wodnym — rozumie się przez to kąpielisko, miejsce wykorzystywane do kąpieli, pływalnię oraz inne obiekty dysponujące nieckami basenowymi o  łącznej powierzchni po wyżej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w najgłęb szym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m;

3) wypadku — rozumie się przez to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które wystąpiło podczas pływania, kąpania lub uprawiania sportu lub rekreacji na obszarach wodnych, którego na stępstwem może być naruszenie czynności narzą du ciała lub rozstrój zdrowia;

4) ratownictwie wodnym — rozumie się przez to pro wadzenie działań ratowniczych, polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu po mocy osobom, które uległy wypadkowi lub są na rażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym;

5) ratowniku wodnym — rozumie się przez to osobę posiadającą wiedzę i  umiejętności z  zakresu ra townictwa i  technik pływackich oraz inne kwalifi kacje przydatne w  ratownictwie wodnym i  speł niającą wymagania określone w art. 13 ust. 1 usta wy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ra townictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z  późn. zm.3)), zatrudnioną lub pełniącą służbę w  podmiocie uprawnionym do wykonywania ra townictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu;

6) miejscu wykorzystywanym do kąpieli — rozumie się przez to miejsce, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 5c ustawy z  dnia 18 lipca 2001  r. — Prawo wodne;

7) kąpielisku — rozumie się przez to kąpielisko w ro zumieniu art. 9 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne;

8) pływalni — rozumie się przez to obiekt kryty lub odkryty, z  wodą przepływową, przeznaczony do pływania lub kąpieli, posiadający co najmniej jed ną nieckę basenową, z trwałym brzegiem i dnem, wyposażony w urządzenia sanitarne, szatnie i na tryski. Rozdział 2 Bezpieczeństwo na obszarach wodnych Art. 

3. Osoby przebywające na obszarach wod nych obowiązane są do zachowania należytej staran ności w celu ochrony życia i  zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

1) zapoznania się z  zasadami korzystania z  danego terenu, obiektu lub urządzenia i  ich przestrzega nia; 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych1)

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z  dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, ustawę z  dnia 8 września 2006  r. o  Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o spor cie.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr  170, poz.  1217 i  Nr  227, poz.  1658, z  2007  r. Nr  21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr  147, poz.  1033, Nr  176, poz.  1238, Nr  181, poz.  1286 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 44, poz. 253, Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 204, poz. 1195.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 17, poz.  101 i  Nr  237, poz.  1653, z  2009  r. Nr  11, poz.  59 i  Nr  122, poz.  1007, z  2010  r. Nr  107, poz.  679 i  Nr  219, poz. 1443 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151 i Nr 112, poz. 654. Dziennik Ustaw Nr 208 — 12231 — Poz. 12402) stosowania się do znaków nakazu i zakazu umiesz czanych przez podmioty, o których mowa w art. 12 ust. 1;

3) zapoznania się i dostosowania swoich planów ak tywności do umiejętności oraz aktualnych warun ków atmosferycznych;

4) użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicz nie i  zgodnie z  jego przeznaczeniem i  zasadami użycia;

5) bezzwłocznego informowania odpowiednich służb ratowniczych lub podmiotów, o  których mowa w art. 12 ust. 1, o zaistniałym wypadku lub zaginię ciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczaj nych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób. Art. 

4.

1. Zapewnienie bezpieczeństwa na obsza rach wodnych polega w szczególności na:

1) dokonaniu, we współpracy z policją i działającymi na danym terenie podmiotami, o  których mowa w art. 12 ust. 1, analizy zagrożeń, w tym identyfika cji miejsc, w  których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania spor tu lub rekreacji;

2) oznakowaniu i zabezpieczeniu terenów, obiektów i  urządzeń przeznaczonych do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na obszarach wodnych;

3) prowadzeniu działań profilaktycznych i  edukacyj nych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych, polegających w szczególności na: a) oznakowaniu miejsc niebezpiecznych, b) objęciu nadzorem, we współpracy z  policją i podmiotami, o których mowa w art. 12 ust. 1, miejsc niebezpiecznych, w tym miejsc zwycza jowo wykorzystywanych do kąpieli, c) uświadamianiu zagrożeń związanych z wykorzy stywaniem obszarów wodnych, w  szczególno ści prowadzeniu akcji edukacyjnych wśród dzie ci i młodzieży szkolnej;

4) informowaniu i ostrzeganiu o warunkach pogodo wych oraz innych czynnikach mogących powodo wać utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub życia osób;

5) zapewnieniu warunków do organizowania pomo cy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

2. Za zapewnienie bezpieczeństwa, o którym mo wa w ust. 1, odpowiada:

1) na terenie parku narodowego lub krajobrazowego — dyrektor parku,

2) na terenie, na którym prowadzona jest działalność w zakresie sportu lub rekreacji — osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposia dająca osobowości prawnej, która prowadzi dzia łalność w tym zakresie,

3) na pozostałym obszarze — właściwy miejscowo wójt (burmistrz, prezydent miasta) — zwani dalej „zarządzającym obszarem wod nym”.

3. Zadania, o których mowa w ust. 1, wykonywane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na obsza rze, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, należą do zadań własnych gminy. Art. 

5.

1. Zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym umieszcza, w  ogólnie dostępnym miejscu, informacje dotyczące:

1) zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wod nego;

2) ograniczeń w korzystaniu z wyznaczonego obsza ru wodnego;

3) sposobu powiadamiania o wypadkach wraz z nu merami alarmowymi.

2. Do obowiązków zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym należy:

1) w  przypadku kąpieliska, pływalni oraz innych obiektów dysponujących nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głęboko ści powyżej 1,2 m: a) wytyczanie strefy dla umiejących i  nieumieją cych pływać, b) wydzielanie brodzika dla dzieci;

2) zapewnienie stałej kontroli wyznaczonego obszaru wodnego przez ratowników wodnych;

3) utworzenie stanowiska do obserwacji wyznaczo nego obszaru wodnego;

4) wyposażenie w  sprzęt ratunkowy i  pomocniczy oraz urządzenia sygnalizacyjne i  ostrzegawcze (wzrokowe i słuchowe);

5) oczyszczanie powierzchni dna obszaru przezna czonego do pływania lub kąpieli z wszelkich przed miotów mogących spowodować skaleczenie lub inny wypadek;

6) upowszechnianie zasad korzystania z  wyznaczo nego obszaru wodnego;

7) zapewnianie przekazywania informacji o  dopusz czalności lub zakazie korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego.

3. Osoba pływająca, kąpiąca się lub uprawiająca sport lub rekreację na wyznaczonym obszarze wod nym jest obowiązana do zapoznania się z informacja mi, o których mowa w ust. 1. Art. 

6. Zarządzający wyznaczonym obszarem wod nym lub osoba przez niego upoważniona może nie wpuścić na ten obszar osoby lub żądać opuszczenia przez nią tego obszaru, jeśli zachowanie osoby wyraź nie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwo ści lub jest pod wpływem środka odurzającego. Dziennik Ustaw Nr 208 — 12232 — Poz. 1240

Art. 

7. Zabrania się prowadzenia w ruchu wodnym statku lub innego obiektu pływającego, niebędącego pojazdem mechanicznym, osobie znajdującej się w stanie po użyciu alkoholu, nietrzeźwości, po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego. Art. 

8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w  porozumieniu z  ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób oznakowania i  zabezpieczania obszarów wodnych,

2) wzory znaków zakazu, nakazu oraz informacyjnych i flag — mając na uwadze konieczność zapewnienia odpo wiedniego poziomu bezpieczeństwa i udzielania po mocy osobom kąpiącym się, pływającym i uprawia jącym sport lub rekreację na obszarach wodnych. Art. 

9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w  drodze rozporządzenia, minimalne wyma gania dotyczące liczby ratowników wodnych zapew niających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wod nego, biorąc pod uwagę wielkość tego obszaru oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osobom na nim przebywającym. Art. 

10. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych w  porozumieniu z  ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wy magania dotyczące wyposażenia wyznaczonych ob szarów wodnych w  sprzęt ratunkowy i  pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osobom ko rzystającym z tych obszarów. Art. 1

1. Minister właściwy do spraw zdrowia okreś li, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim powin na odpowiadać woda na pływalniach, a także często tliwość pobierania próbek wody, metodyki referencyj ne analiz i sposób oceny, czy woda odpowiada wyma ganym warunkom, oraz sposób informowania ludno ści o  jakości wody na pływalniach, uwzględniając ochronę zdrowia publicznego oraz potrzebę dostar czania społeczeństwu informacji w tym zakresie. Rozdział 3 Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego oraz obowiązki ratowników wodnych Art. 1

2.

1. Ratownictwo wodne może wykonywać Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz inne podmioty, jeżeli uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwane dalej „podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodne go”.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych udziela, w  drodze decyzji administracyjnej, zgody, o której mowa w ust. 1, na wniosek podmiotu ubiega jącego się o  jej udzielenie, o  ile podmiot ten spełnia następujące warunki:

1) zapewnia stan gotowości do wykonywania ratow nictwa wodnego, poprzez utrzymywanie stałych dyżurów ratowników wodnych;

2) dysponuje kadrą ratowników wodnych w  liczbie niezbędnej do zapewnienia stanu gotowości, o którym mowa w pkt 1;

3) posiada siedzibę;

4) posiada niezbędny do wykonywania ratownictwa wodnego sprzęt specjalistyczny oraz środki trans portu i łączności.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) nazwę podmiotu, siedzibę i jego adres;

2) informację o obszarze działania, na którym ma być wykonywane ratownictwo wodne;

3) informację o liczbie ratowników wodnych oraz po siadanych przez nich kwalifikacjach przydatnych w ratownictwie wodnym;

4) wykaz sprzętu specjalistycznego, środków trans portu i łączności;

5) informację o  źródłach finansowania planowanej działalności;

6) informację o zakresie planowanych szkoleń ratow ników wodnych i  instruktorów oraz wykaz kadry i sprzętu niezbędnego do szkolenia i egzaminowa nia.

4. W przypadku prowadzenia działalności ratowni czej na obszarze parku narodowego lub krajobrazowe go do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się także opinię dyrektora parku.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji administracyjnej:

1) cofa zgodę, o której mowa w ust. 1, jeżeli podmiot, któremu taka zgoda została udzielona, przestał spełniać warunki, o których mowa w ust. 2, lub

2) może cofnąć zgodę, jeżeli podmiot, któremu taka zgoda została udzielona, nie usunął w  wymaga nym terminie nieprawidłowości mających istotny wpływ na wykonywanie ratownictwa wodnego stwierdzonych protokołem kontroli. Art.  1

3. W  ramach ratownictwa wodnego podej mowane są działania ratownicze, polegające w szcze gólności na:

1) przyjęciu zgłoszenia o wypadku lub zagrożeniu;

2) dotarciu na miejsce wypadku z  odpowiednim sprzętem ratunkowym;

3) udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy;

4) zabezpieczeniu miejsca wypadku lub zagrożenia;

5) ewakuacji osób z miejsca stanowiącego zagroże nie dla życia lub zdrowia;

6) transporcie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym do miejsca, gdzie jest możliwe podjęcie medycznych czynności ra tunkowych przez jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o  których mowa Dziennik Ustaw Nr 208 — 12233 — Poz. 1240

w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o  Państwowym Ratownictwie Medycznym, po uprzednim uzgodnieniu miejsca przekazania z  dysponentem jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego;

7) poszukiwaniu osób zaginionych na obszarze wod nym. Art. 1

4.

1. Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego:

1) organizują, kierują, koordynują i  bezpośrednio prowadzą działania ratownicze w ramach ratownic twa wodnego, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) prowadzą działalność profilaktyczną i edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa na obszarach wodnych;

3) prowadzą dokumentację działań ratowniczych, o których mowa w pkt 1, w tym rejestr działań ra towniczych;

4) ujawniają zagrożenia w  zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych;

5) przekazują informację o  zagrożeniach, o  których mowa w pkt 4, właściwej radzie gminy.

2. Podczas zdarzeń, w  związku z  którymi prowa dzone są także działania z zakresu gaszenia pożarów, ratownictwa chemicznego, ekologicznego lub tech nicznego do kierowania tymi działaniami uprawniony jest kierujący działaniem ratowniczym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochro nie przeciwpożarowej (Dz. U. z  2009  r. Nr  178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353).

3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, obejmuje następujące dane:

1) imię i  nazwisko osoby, której udzielono pomocy w  ramach działań ratowniczych, datę i  miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania;

2) rodzaj doznanego urazu lub zachorowania osoby, o której mowa w pkt 1;

3) rodzaj udzielonej pomocy;

4) miejsce wypadku;

5) imiona i nazwiska ratowników wodnych udzielają cych pomocy;

6) datę prowadzenia działań ratowniczych;

7) czas i miejsce przekazania osoby, o której mowa w pkt 1, jednostkom systemu Państwowe Ratow nictwo Medyczne lub innym służbom.

4. Informacje, o których mowa w ust. 3, są prze chowywane przez okres 10 lat od dnia ich wprowadze nia do rejestru.

5. Podmiot uprawniony do wykonywania ratownic twa wodnego udostępnia informacje, o których mowa w ust. 3, na pisemny wniosek:

1) osobie, której udzielono pomocy w ramach dzia łań ratowniczych, oraz

2) Policji, prokuraturze, sądom, dyrektorowi parku narodowego i  zakładom ubezpieczeń, w  związku z prowadzonym przez nie postępowaniem. Art. 1

5.

1. Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego mogą organizować i  prowa dzić szkolenia ratowników wodnych i  instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego oraz psów ratowni czych wraz z ich przewodnikami.

2. Organizacja i  prowadzenie szkoleń, o  których mowa w ust. 1, na obszarze parku narodowego, poza miejscami udostępnianymi w planie ochrony lub za daniach ochronnych wymaga uzyskania zgody mini stra właściwego do spraw środowiska, na odstępstwo od zakazów obowiązujących w parku.

3. Organizację i  prowadzenie szkoleń, o  których mowa w  ust.  1, na obszarze parku krajobrazowego lub obszarze Natura 2000 uzgadnia się z właściwym miejscowo regionalnym dyrektorem ochrony środo wiska.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia:

1) ramowy program szkolenia, o  którym mowa w ust. 1,

2) zakres wiedzy teoretycznej i  umiejętności prak tycznych niezbędnych do uzyskania uprawnień z zakresu ratownictwa wodnego,

3) wzory dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień, o których mowa w pkt 2,

4) kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej szko lenia,

5) sposób przeprowadzania egzaminu — mając na względzie bezpieczeństwo na obszarach wodnych, zapewnienie odpowiedniego poziomu wy szkolenia ratowników wodnych, zapewnienie odpo wiedniego poziomu kadry dydaktycznej, konieczność zapewnienia jednolitego sposobu przeprowadzania egzaminu oraz zakres uprawnień uzyskiwanych po zdaniu egzaminu. Art. 1

6. Do obowiązków ratowników wodnych na leży w  szczególności wykonywanie działań ratowni czych, o których mowa w art. 13, oraz:

1) obserwowanie wyznaczonego obszaru wodnego, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywa nia pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej, zapobieganie skutkom zagrożeń;

2) przegląd stanu urządzeń i sprzętu wykorzystywa nego do ratownictwa wodnego;

3) określanie głębokości wyznaczonego obszaru wodnego;

4) kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapew niają bezpieczeństwo osób pływających, kąpią cych się lub uprawiających sport lub rekreację;

5) wywieszanie na maszcie odpowiednich flag infor macyjnych; Dziennik Ustaw Nr 208 — 12234 — Poz. 12406) sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych, naruszeń zasad korzystania z  wyznaczonego ob szaru wodnego w szczególności granicy strefy dla umiejących pływać, a  w  kąpieliskach także nad chodzącej burzy;

7) reagowanie na przypadki naruszania zasad korzy stania z wyznaczonego obszaru wodnego;

8) wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza oraz innych aktualnych informa cji w  szczególności dotyczących nagłych zmian warunków atmosferycznych;

9) niezwłoczne informowanie zarządzającego, o któ rym mowa w art. 21 ust. 1, oraz swojego przełożo nego o zagrożeniach bezpieczeństwa osób przeby wających na obszarze wodnym;

10) bieżące dokumentowanie prowadzonych działań ratowniczych. Art. 1

7.

1. Pracodawca inny niż podmiot uprawnio ny do wykonywania ratownictwa wodnego jest obo wiązany zwolnić ze świadczenia pracy pracownika bę dącego ratownikiem wodnym na czas niezbędny do uczestniczenia w działaniach ratowniczych i do wypo czynku koniecznego po ich zakończeniu.

2. Zwolnienie pracownika ze świadczenia pracy w  razie konieczności udziału w  działaniach ratowni czych oraz na czas wypoczynku po zakończonej akcji ratowniczej następuje na podstawie pisemnego za świadczenia wystawionego przez podmiot uprawnio ny do wykonywania ratownictwa wodnego określają cego czas trwania akcji ratowniczej i czas wypoczyn ku, który nie może być dłuższy niż 12 godzin na dobę.

3. Za czas zwolnienia ze świadczenia pracy pra cownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalo nego w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 297 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.4)). Art.  1

8.

1. Ratownik wodny, prowadząc działania ratownicze, korzysta z ochrony przewidzianej w usta wie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.5)) dla funkcjonariuszy pub licznych.

2. W przypadku gdy prowadzone przez ratownika wodnego działania ratownicze polegają na udzieleniu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy lub podjęciu medycznych czynności ratunkowych mo że on poświęcić dobra osobiste innej osoby, inne niż życie lub zdrowie, a także dobra majątkowe, w zakre sie, w jakim jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia osoby znajdującej się w stanie nagłego zagro żenia zdrowotnego. Art.  1

9. Ratownik wodny, posiadający uprawnie nia ratownika medycznego, o którym mowa w art. 10 ustawy z  dnia 8 września 2006  r. o  Państwowym Ratownictwie Medycznym, przy wykonywaniu działań ratowniczych może wykonywać medyczne czynności ratunkowe w  zakresie określonym na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy. Art. 

20. Ratownik wodny oraz ratownik wodny z  psem ratowniczym w  czasie działań ratowniczych mają prawo bezpłatnego wstępu na teren parku naro dowego i  rezerwatu udostępnionego dla ruchu tury stycznego na podstawie ważnej legitymacji służbowej. Rozdział 4 Organizowanie i finansowanie działań ratowniczych Art.  2

1.

1. Organizowanie i  finansowanie działań ratowniczych na wyznaczonym obszarze wodnym na leży do zarządzającego tym obszarem.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy osób fizycznych dys ponujących nieckami basenowymi wyłącznie do ce lów prywatnych.

3. Zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym może zlecić, w drodze umowy, organizowanie, kiero wanie i koordynowanie działań ratowniczych podmio tom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  1998  r. Nr  106, poz.  668 i  Nr  113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr  43, poz.  489, Nr  107, poz.  1127 i  Nr  120, poz.  1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr  99, poz.  1075, Nr  111, poz.  1194, Nr  123, poz.  1354, Nr  128, poz.  1405 i  Nr  154, poz.  1805, z  2002  r. Nr  74, poz.  676, Nr  135, poz.  1146, Nr  196, poz.  1660, Nr  199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i  Nr  213, poz.  2081, z  2004  r. Nr  96, poz.  959, Nr  99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr  217, poz.  1587 i  Nr  221, poz.  1615, z  2007  r. Nr  64, poz.  426, Nr  89, poz.  589, Nr  176, poz.  1239, Nr  181, poz.  1288 i  Nr  225, poz.  1672, z  2008  r. Nr  93, poz.  586, Nr  116, poz.  740, Nr  223, poz.  1460 i  Nr  237, poz.  1654, z  2009  r. Nr  6, poz.  33, Nr  56, poz.  458, Nr  58, poz.  485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010  r. Nr 105, poz. 655, Nr  135, poz.  912, Nr  182, poz.  1228, Nr  224, poz.  1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855 i Nr 149, poz. 887.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz.  1216, z  2001  r. Nr  98, poz.  1071, z  2003  r. Nr  111, poz.  1061, Nr  121, poz.  1142, Nr  179, poz.  1750, Nr  199, poz.  1935 i  Nr  228, poz.  2255, z  2004  r. Nr  25, poz.  219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i  Nr  192, poz.  1378, z  2008  r. Nr  90, poz.  560, Nr  122, poz.  782, Nr  171, poz.  1056, Nr  173, poz.  1080 i  Nr  214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz.  1317, Nr  168, poz.  1323, Nr  190, poz.  1474, Nr  201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz.  227 i  229, Nr  98, poz.  625 i  626, Nr  125, poz.  842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474 i Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130, Nr 39, poz. 202, Nr 48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 133, poz. 767, Nr 160, poz. 964 i Nr 191, poz. 1135. Dziennik Ustaw Nr 208 — 12235 — Poz. 1240

Art. 2

2.

1. Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego:

1) wykonują zadania z  zakresu ratownictwa wodne go,

2) organizują i prowadzą szkolenia ratowników wod nych w zakresie ratownictwa wodnego — na podstawie zlecania realizacji zadań publicz nych, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pub licznego i  o  wolontariacie (Dz. U. z  2010  r. Nr  234, poz.  1536 oraz z  2011  r. Nr  112, poz.  654,  Nr  149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1211).

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są dofinanso wywane przez wojewodów w  ramach dotacji celo wych przyznawanych z części budżetu państwa, której są dysponentami.

3. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być dofinansowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

4. Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których wykonywane jest ratownictwo wodne mogą udzielać dotacji celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań, o których mowa w ust. 1.

5. Dotacje, o których mowa w ust. 2—4, mogą być udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert.

6. Dotacje, o których mowa w ust. 2—4, mogą być udzielane na:

1) utrzymanie gotowości ratowniczej;

2) prowadzenie działań ratowniczych;

3) organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodni ków;

4) utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratow niczego;

5) prowadzenie dokumentacji wypadków.

7. W przypadku odstąpienia od otwartego konkur su ofert, odpowiednio wojewoda oraz organ jednostki samorządu terytorialnego ogłasza zasady postępowa nia w  sprawach udzielania dotacji, o  których mowa w  ust.  2—

4. Przepisy art.  14—18 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się odpowiednio.

8. Podmioty uprawnione do wykonywania ratow nictwa wodnego, do dnia 31 grudnia, przekazują mini strowi właściwemu do spraw wewnętrznych informa cję o wysokości otrzymanych w danym roku dotacji, celu, na który zostały udzielone oraz podmiocie, który ich udzielił. Rozdział 5 Nadzór i kontrola nad ratownictwem wodnym Art.  2

3.

1. Nadzór nad ratownictwem wodnym sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

2. W  ramach nadzoru, o  którym mowa w  ust.  1, minister właściwy do spraw wewnętrznych ma prawo:

1) żądać od podmiotów uprawnionych do wykony wania ratownictwa wodnego udostępnienia doku mentów oraz udzielania pisemnych wyjaśnień do tyczących ich działalności związanej z wykonywa niem ratownictwa wodnego;

2) dokonywać kontroli podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego dotyczącej prawidłowości realizacji zadań, o  których mowa w art. 13 i art. 14 ust. 

1. Oceny kontrolowanej dzia łalności dokonuje się pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Art. 2

4.

1. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych zarządza kontrolę podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego i  zawiadamia o  niej ten podmiot najpóźniej w  dniu rozpoczęcia czynności kontrolnych.

2. W  zawiadomieniu, o  którym mowa w  ust.  1, minister właściwy do spraw wewnętrznych może wy stąpić do podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego o  przygotowanie wskazanych dokumentów, zestawień i wyjaśnień dotyczących jego działalności.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawie ra:

1) wskazanie podstawy prawnej do przeprowadzenia kontroli;

2) nazwę podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego objętego kontrolą;

3) wskazanie przedmiotu, zakresu i miejsca przepro wadzenia kontroli oraz daty jej rozpoczęcia i daty jej zakończenia;

4) imię i nazwisko osoby upoważnionej do przepro wadzenia kontroli.

4. Kontrolę przeprowadzają pracownicy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw we wnętrznych, zwani dalej „kontrolującymi”, na podsta wie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, ważnego wraz z dowodem osobistym lub in nym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

5. Kontrolujący podlega wyłączeniu od udziału w kontroli, na wniosek lub z urzędu, jeżeli wyniki kon troli mogą dotyczyć jego praw lub obowiązków albo praw lub obowiązków jego małżonka lub osoby pozo stającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krew nych i powinowatych do drugiego stopnia albo osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Powody wyłączenia kontrolującego trwają mimo ustania małżeństwa, wspólnego pożycia, przy sposobienia, opieki lub kurateli.

6. Kontrolujący podlega wyłączeniu z  urzędu od udziału w kontroli, której przedmiot stanowił zadania należące wcześniej do zakresu jego obowiązków jako pracownika podmiotu uprawnionego do wykonywa nia ratownictwa wodnego objętego kontrolą, przez rok od dnia zakończenia ich wykonania, oraz w razie zaist nienia w  toku kontroli okoliczności mogących wywo łać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

7. O wyłączeniu, o którym mowa w ust. 6, decydu je minister właściwy do spraw wewnętrznych. Dziennik Ustaw Nr 208 — 12236 — Poz. 1240

Art. 2

5.

1. Kontrola jest przeprowadzana w siedzi bie podmiotu uprawnionego do wykonywania ratow nictwa wodnego objętego kontrolą w czasie wykony wania jego zadań, a jeżeli wymaga tego dobro kontro li — również poza jego siedzibą.

2. W ramach udzielonego upoważnienia kontrolu jący ma prawo do:

1) swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń podmiotu uprawnionego do wykonywania ratow nictwa wodnego objętego kontrolą, bez obowiąz ku okazywania przepustki;

2) wglądu do wszelkich dokumentów i innych mate riałów, w tym kontrolę systemów elektronicznych, związanych z działalnością podmiotu uprawnione go do wykonywania ratownictwa wodnego obję tego kontrolą;

3) przeprowadzania oględzin majątku należącego do podmiotu uprawnionego do wykonywania ratow nictwa wodnego objętego kontrolą;

4) sprawdzania przebiegu określonych czynności;

5) żądania od kierownika i  pracowników podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego objętego kontrolą ustnych i pisemnych wyjaśnień;

6) zabezpieczania dowodów.

3. Wszystkie czynności w  imieniu podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodne go objętego kontrolą wykonuje jego kierownik lub osoba przez niego wyznaczona.

4. Podmiot uprawniony do wykonywania ratownic twa wodnego objęty kontrolą zapewnia kontrolujące mu:

1) warunki i  środki niezbędne do przeprowadzenia kontroli, w tym dostęp do pomieszczeń wyposażo nych w urządzenia biurowe i środki łączności;

2) dostęp do obiektów i dokumentów;

3) uzyskiwanie ustnych i pisemnych informacji i wy jaśnień oraz danych dotyczących spraw objętych kontrolą, w terminie wskazanym przez kontrolują cego;

4) możliwość sporządzania na koszt kontrolowane go, niezbędnych do kontroli odpisów dokumen tów lub wyciągów z dokumentów;

5) możliwość dokonywania oględzin obiektu lub in nych składników majątkowych.

5. Oględzin, o których mowa w ust. 4 pkt 5, doko nuje się w obecności osoby upoważnionej przez pod miot uprawniony do wykonywania ratownictwa wod nego objęty kontrolą.

6. Po dokonaniu oględzin sporządza się niezwłocz nie protokół przebiegu i wyników oględzin, który pod pisują kontrolujący i osoba, o której mowa w ust. 5. W  przypadku odmowy podpisania protokołu przez osobę, o której mowa w ust. 5, zamieszcza się w nim wzmiankę o odmowie jego podpisania. Art.  2

6.

1. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie dowodów zebranych w to ku kontroli.

2. Dowodami są w szczególności dokumenty, pro tokół oględzin, opinie biegłych, wyjaśnienia i oświad czenia. Art. 2

7.

1. Ustalenia kontroli przedstawia się w pro tokole kontroli, który zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w  toku kontroli, w  tym ustalone nie prawidłowości, osoby za nie odpowiedzialne oraz ocenę kontrolowanej działalności. W  przypadku stwierdzenia nieprawidłowości protokół kontroli za wiera wnioski i zalecenia pokontrolne wraz ze wskaza niem sposobu usunięcia nieprawidłowości. Protokół kontroli sporządza się w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez kontrolującego.

2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli podmiot uprawniony do wykonywania ratow nictwa wodnego objęty kontrolą może wnieść do kon trolującego na piśmie umotywowane zastrzeżenia do protokołu kontroli, w tym do sformułowanych wnios ków i zaleceń, lub podpisuje protokół kontroli.

3. Zgłoszone zastrzeżenia kontrolujący może uznać za zasadne, zmieniając lub uzupełniając protokół kon troli, albo uznać je za niezasadne i przekazać stanowi sko podmiotowi uprawnionemu do wykonywania ra townictwa wodnego objętemu kontrolą. Zastrzeżenia wniesione po terminie, przez osobę nieuprawnioną lub bez zachowania formy pisemnej pozostawia się bez rozpatrzenia.

4. W  przypadku uznania zasadności zastrzeżeń zmieniony lub uzupełniony protokół kontroli zostaje przekazany ponownie do podpisania podmiotowi uprawnionemu do wykonywania ratownictwa wodne go objętemu kontrolą. Przepis art. 23 stosuje się od powiednio. Art. 2

8.

1. Podmiotowi objętemu kontrolą przysłu guje prawo odmowy podpisania protokołu kontroli i  złożenia kontrolującemu, w  terminie 5 dni od dnia jego otrzymania, pisemnego wyjaśnienia przyczyn odmowy.

2. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie wstrzymuje realizacji wniosków i  zaleceń pokontrol nych. Art. 2

9. Podmiot uprawniony do wykonywania ra townictwa wodnego objęty kontrolą zawiadamia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu kon troli lub stanowiska kontrolującego, o którym mowa w art. 27 ust. 3, lub poprawionego protokołu kontroli, ministra właściwego do spraw wewnętrznych o wyko naniu wniosków i  zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole kontroli lub o przyczynach ich niewykona nia. Rozdział 6 Usunięcie statku lub innego obiektu pływającego Art. 30.

1. Statek lub inny obiekt pływający może być usunięty z obszaru wodnego, jeżeli nie ma możli wości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy prowadziła go osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będąca pod wpływem środka odurzają cego. Dziennik Ustaw Nr 208 — 12237 — Poz. 1240

2. Dyspozycję usunięcia statku lub innego obiektu pływającego wydaje policjant.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, statek lub inny obiekt pływający wprowadza się do strzeżo nego portu lub do przystani, a w przypadku braku do statecznie blisko strzeżonego portu lub przystani po zostawia się go na wyznaczonym przez starostę par kingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie.

4. Usuwanie statków lub innych obiektów pływają cych oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przysta ni należy do zadań własnych powiatu. Starosta reali zuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Pra wo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010  r. Nr  113, poz. 759, z późn. zm.6)). Art.  3

1.

1. Rada powiatu, biorąc pod uwagę ko nieczność sprawnej realizacji zadań, o których mowa w art. 30 ust. 3, oraz koszty usuwania i przechowywa nia statków lub innych obiektów pływających na ob szarze danego powiatu, ustala corocznie, w  drodze uchwały, wysokość opłat za usunięcie i przechowywa nie tych statków lub innych obiektów pływających.

2. Ustala się maksymalną wysokość opłat, o któ rych mowa w ust. 1, w przypadku:

1) usunięcia roweru wodnego lub skutera wodnego — 50 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania — 15 zł;

2) usunięcia poduszkowca — 100 zł oraz za każdą do bę jego przechowywania — 30 zł;

3) usunięcia statku o  długości kadłuba do 10 m — 120 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania — 50 zł;

4) usunięcia statku o  długości kadłuba do 20 m — 150 zł; oraz za każdą dobę jego przechowywania — 100 zł;

5) usunięcia statku o długości kadłuba powyżej 20 m — 200 zł; oraz za każdą dobę jego przechowywa nia — 150 zł.

3. Maksymalne opłaty określone w ust. 2, obowią zujące w danym roku kalendarzowym, podlegają co rocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stop niu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i  usług konsumpcyjnych w  okresie pierwszego pół rocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w sto sunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych ogłasza, na każdy rok kalendarzowy, w  drodze obwieszczenia w  Dzienniku Urzędowym Rzeczy pospolitej Polskiej „Monitor Polski”, maksymalne opłaty, o  których mowa w  ust.  2, z  uwzględnieniem zasady określonej w ust. 3, zaokrąglając je w górę do pełnych złotych.

5. Wskaźnik cen, o którym mowa w ust. 3, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzę du Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędo wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie 20 dni od dnia jego ogłoszenia.

6. Opłaty, o których mowa w ust. 1, stanowią do chód własny powiatu. Art. 3

2.

1. Koszty związane z usuwaniem, przecho wywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszcze niem statku lub innego obiektu pływającego powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego statku lub innego obiektu pływają cego w dniu wydania dyspozycji jego usunięcia. Decy zję o zapłacie tych kosztów wydaje starosta.

2. Jeżeli w chwili usunięcia statek lub inny obiekt pływający znajdował się we władaniu osoby dysponu jącej nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie do pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1.

3. Termin płatności należności ustalonych decyzją, o której mowa w ust. 1, wynosi 30 dni licząc od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. Odsetki usta wowe nalicza się od dnia następującego po upływie terminu płatności. Należności te wraz z  odsetkami podlegają egzekucji w  trybie i  na zasadach określo nych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępo waniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.7)).

4. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wydaje się, jeżeli od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu o przepadku upłynęło 5 lat.

5. Egzekucji, o której mowa w ust. 3, nie wszczyna się, a wszczętą umarza, jeżeli od dnia doręczenia osta tecznej decyzji, o której mowa w ust. 1, upłynęło 5 lat. Art. 3

3. 1. Wydanie statku lub innego obiektu pły wającego następuje po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 31 ust. 1.

2. W przypadkach określonych w art. 30 ust. 1 sta rosta, w stosunku do statku lub innego obiektu pływa jącego usuniętego z obszaru wodnego, występuje do sądu z  wnioskiem o  orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu, jeżeli prawidłowo powiadomiony właś ciciel lub osoba uprawniona nie odebrali go w termi nie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia. Powiadomienie zawiera pouczenie o skutkach nieodebrania statku lub innego obiektu pływającego w terminie.

3. Starosta występuje z wnioskiem, o którym mo wa w ust. 2, nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia powiadomienia.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010  r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz.  1228 oraz z  2011  r. Nr  5, poz.  13, Nr  28, poz.  143 i Nr 87, poz. 484.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 157, poz. 1119 i Nr 187, poz. 1381, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 794, Nr 176, poz. 1243 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 209, poz. 1318, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr  39, poz.  308, Nr  131, poz.  1075, Nr  157, poz.  1241 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 28, poz. 143, Nr 40, poz. 229, Nr 75, poz. 474, Nr 122, poz. 826, Nr 152, poz. 1018 i Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458. Dziennik Ustaw Nr 208 — 12238 — Poz. 12404. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, gdy okoliczności wskazują, że nieodebranie statku lub innego obiektu pływającego nastąpiło z  przyczyn niezależnych od właściciela lub osoby uprawnionej.

5. Przepis ust.  2 stosuje się odpowiednio, gdy w terminie 4 miesięcy od dnia usunięcia statku lub in nego obiektu pływającego nie został ustalony jego właściciel lub osoba uprawniona do jego odbioru, mimo że w  jej poszukiwaniu dołożono należytej sta ranności.

6. W  sprawach o  przepadek statku lub innego obiektu pływającego sąd stwierdza, czy zostały speł nione wszystkie przesłanki niezbędne do orzeczenia przepadku, a w szczególności, czy usunięcie tego stat ku lub innego obiektu pływającego było zasadne i czy w poszukiwaniu osoby uprawnionej do jego odbioru, dołożono należytej staranności oraz czy orzeczenie przepadku nie będzie sprzeczne z  zasadami współ życia społecznego.

7. Do wykonania orzeczenia sądu o  przepadku statku lub innego obiektu pływającego jest obowiąza ny starosta. Wykonanie orzeczenia następuje w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerw ca 1966  r. o postępowaniu egzekucyjnym w admini stracji z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.

8. W  przypadku nieodebrania statku lub innego obiektu pływającego z  portu, przystani lub parkingu w terminie określonym w ust. 2 jednostka prowadząca port strzeżony, przystań strzeżoną lub parking strzeżo ny, powiadamia o tym fakcie właściwego miejscowo starostę oraz podmiot, który wydał dyspozycję usu nięcia tego statku lub innego obiektu pływającego nie później niż trzeciego dnia od dnia upływu tego termi nu.

9. Do badania w celu ustalenia w organizmie obec ności środka działającego podobnie do alkoholu sto suje się odpowiednio art. 127 ustawy z dnia 20 czerw ca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.8)).

10. Do współdziałania z Policją podmiotów, o któ rych mowa w art. 30 ust. 4, oraz trybu i warunków wy dawania statku lub innego obiektu pływającego sto suje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 130a ust. 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym. 1

1. W  sprawach o  przepadek statku lub innego obiektu pływającego stosuje się odpowiednio art. 6106 i art. 6107 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr  43, poz.  296, z późn. zm.9)). Rozdział 7 Przepisy karne Art. 3

4. Kto, w przypadku o którym mowa w art. 6, nie stosuje się do polecenia zarządzającego obszarem wodnym lub upoważnionej przez niego osoby i wcho dzi na obszar wodny albo nie opuszcza tego obszaru, podlega karze grzywny.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2005  r. Nr  109, poz.  925, Nr  175, poz.  1462, Nr  179, poz.  1486 i  Nr  180, poz.  1494 i  1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz.  845 i  Nr  176, poz.  1238, z  2008  r. Nr  37, poz.  214, Nr  100, poz.  649, Nr  163, poz.  1015, Nr  209, poz.  1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz.  1573 i  1574, z  2009  r. Nr  3, poz.  11, Nr  18, poz.  97, Nr  79, poz.  663, Nr  91, poz.  739, Nr  92, poz.  753, Nr  97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz.  1013, Nr  152, poz.  1018, Nr  182, poz.  1228, Nr  219, poz.  1443, Nr  225, poz.  1466 i  Nr  257, poz.  1726 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585, Nr  106, poz.  622,  Nr  171, poz.  1016, Nr 204, poz. 1195 i Nr 205, poz. 1210.

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz.  241 i  242, z  1985  r. Nr  20, poz.  86, z  1987  r. Nr  21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr  140, poz.  940 i  Nr  141, poz.  944, z  1998  r. Nr  106, poz.  668 i  Nr  117, poz.  757, z  1999  r. Nr  52, poz.  532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz.  665, Nr  73, poz.  852, Nr  94, poz.  1037, Nr  114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr  4, poz.  27, Nr  49, poz.  508, Nr  63, poz.  635, Nr  98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr  129, poz.  1102, Nr  153, poz.  1271, Nr  219, poz.  1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr  60, poz.  535, Nr  109, poz.  1035, Nr  119, poz.  1121, Nr  130, poz.  1188, Nr  139, poz.  1323, Nr  199, poz.  1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz.  1264, Nr  162, poz.  1691, Nr  169, poz.  1783, Nr  172, poz.  1804, Nr  204, poz.  2091, Nr  210, poz.  2135, Nr  236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz.  185, Nr  86, poz.  732, Nr  122, poz.  1024, Nr  143, poz.  1199, Nr  150, poz.  1239, Nr  167, poz.  1398, Nr  169, poz.  1413 i  1417, Nr  172, poz.  1438, Nr  178, poz.  1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr  123, poz.  849, Nr  176, poz.  1243, Nr  181, poz.  1287, Nr  192, poz.  1378 i  Nr  247, poz.  1845, z  2008  r. Nr  59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz.  731, Nr  119, poz.  772, Nr  120, poz.  779, Nr  122, poz.  796, Nr  171, poz.  1056, Nr  220, poz.  1431, Nr  228, poz. 1507, Nr 231, poz. 1547 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr  26, poz.  156, Nr  67, poz.  571, Nr  69, poz.  592 i  593, Nr 131, poz. 1075, Nr 179, poz. 1395 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7, poz. 45, Nr 40, poz. 229, Nr 108, poz.  684, Nr  109, poz.  724, Nr  125, poz.  842, Nr  152, poz.  1018, Nr  155, poz.  1037, Nr  182, poz.  1228, Nr  197, poz. 1307, Nr 215, poz. 1418, Nr 217, poz. 1435 i Nr 241, poz. 1621 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 482, Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 735, Nr 138, poz. 806 i 807, Nr 144, poz. 854 i Nr 149, poz. 887. Dziennik Ustaw Nr 208 — 12239 — Poz. 1240

Art. 3

5. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości, po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego prowadzi w  ruchu wodnym statek lub inny obiekt pływający, niebędący pojazdem mechanicznym, podlega karze grzywny. Art.  3

6. Postępowanie w  sprawach określonych w art. 34 i art. 35 prowadzi się na podstawie ustawy z  dnia 24 sierpnia 2001  r. — Kodeks postępowania w  sprawach o  wykroczenia (Dz. U. z  2008  r. Nr  133, poz. 848, z późn. zm.

10) ). Rozdział 8 Zmiany w przepisach obowiązujących Art. 3

7. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra wo o  ruchu drogowym (Dz. U. z  2005  r. Nr  108, poz. 908, z późn. zm.11)) w art. 53 w ust. 1 po pkt 10e dodaje się pkt 10f w brzmieniu: „10f) podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego;”. Art. 3

8. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Pań stwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr  191, poz.  1410, z  późn. zm.12)) w  art.  15 ust.  1 otrzymuje brzmienie: „

1. Jednostkami współpracującymi z  systemem są służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotne go, w  szczególności: jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego syste mu ratowniczo-gaśniczego, podmioty, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016 i Nr 185, poz. 1092), podmioty uprawnione do wykonywa nia ratownictwa wodnego na podstawie przepi sów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpie czeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240), inne jednost ki podległe lub nadzorowane przez ministra właś ciwego do spraw wewnętrznych i Ministra Obro ny Narodowej.”. Art. 3

9. W ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o spor cie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016 i Nr 185, poz. 109

2) wpro wadza się następujące zmiany:

1) w art. 39: a) uchyla się ust. 3 i 4, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw turystyki określi, w drodze rozporzą dzenia, szczegółowy sposób realizacji obo wiązków, o których mowa w ust. 1, sposób zagospodarowania, udostępniania, oznako wania, zabezpieczenia i  korzystania z  tere nów służących do uprawiania sportu w gó rach, warunki do organizowania pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są na rażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w górach, a także wzory znaków nakazu, zakazu i  informacyjnych, mając na uwadze konieczność zapewnienia odpo wiedniego poziomu bezpieczeństwa i możli wość sprawnego udzielania pomocy oso bom, które uległy wypadkom lub są narażo ne na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w górach.”;

2) w art. 40: a) uchyla się ust. 2, b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3. Organizacje, o  których mowa w  ust.  1, współdziałają w realizacji swoich zadań z or ganami administracji rządowej i  organami jednostek samorządu terytorialnego oraz osobami prawnymi, jednostkami organiza cyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej i osobami fizycznymi, prowadzący mi działalność w  zakresie kultury fizycznej lub turystyki.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w  drodze rozporzą dzenia, szczegółowy zakres obowiązków i  uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunki ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze, a  także rodzaj i  wysokość świadczeń przysługują cych ratownikom górskim w związku z udzia łem w akcji ratowniczej. Rozporządzenie po winno określać szczegółowe zadania w  za kresie organizowania pomocy oraz ratowa nia osób podejmowane przez poszczególne organizacje ratownicze, a także przewidywać świadczenia finansowe i  rzeczowe z  uwzględnieniem czasu trwania i  stopnia niebezpieczeństwa wyprawy ratunkowej.”;

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1344 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307 i Nr 225, poz. 1466. 1

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2005  r. Nr  109, poz.  925, Nr  175, poz.  1462, Nr 179, poz.  1486 i Nr 180, poz.  1494 i  1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz.  845 i  Nr  176, poz.  1238, z  2008  r. Nr  37, poz.  214, Nr  100, poz.  649, Nr  163, poz.  1015, Nr  209, poz.  1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz.  1443, Nr  225, poz.  1466 i  Nr  257, poz.  1726 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585, Nr  106, poz.  622,  Nr  171, poz.  1016, Nr 204, poz. 1195 i Nr 205, poz. 1210. 1

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 17, poz.  101 i  Nr  237, poz.  1653, z  2009  r. Nr  11, poz.  59 i Nr 122, poz. 1007, z 2010  r. Nr 107, poz. 679 i Nr 219, poz. 1443 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151 i Nr 112, poz. 654. Dziennik Ustaw Nr 208 — 12240 — Poz. 12403) w  art.  91 w  ust.  1 wprowadza się następujące zmiany: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) art. 7a ust. 3, art. 12a ust. 2, art. 23a ust. 7, art.  23b ust.  1b i  2a, art.  28 ust.  2, art.  45 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 93 pkt 1, zachowują moc do dnia wejścia w  życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 ust. 8, art. 29 ust. 6, art. 32 ust.  7, art.  34 ust.  4, art.  35 ust.  4, art.  36 ust. 11 niniejszej ustawy,”, b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu: „1a) art.  54 ust.  3 ustawy, o  której mowa w art. 93 pkt 1, w zakresie dotyczącym bez pieczeństwa osób przebywających w  gó rach zachowują moc do dnia wejścia w ży cie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 39 ust. 5 niniejszej usta wy, 1b) art.  55 ust.  3 ustawy, o  której mowa w art. 93 pkt 1, w zakresie dotyczącym Gór skiego Ochotniczego Pogotowia Ratunko wego i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogo towia Ratunkowego oraz ratowników gór skich zachowują moc do dnia wejścia w ży cie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 40 ust. 4 niniejszej usta wy,”. Rozdział 9 Przepisy przejściowe i przepis końcowy Art. 40. Do dnia uzyskania zgody, o której mowa w art. 12 ust. 1, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, za podmio ty uprawnione do wykonywania ratownictwa uznaje się podmioty uprawnione do wykonywania ratownic twa wodnego na podstawie przepisów dotychczaso wych. Art. 4

1.

1. Osoby, które uzyskały uprawnienia ra townika z  zakresu ratownictwa wodnego na podsta wie przepisów dotychczasowych, zachowują swoje uprawnienia.

2. Do osób, które rozpoczęły uzyskiwanie upraw nień ratownika z zakresu ratownictwa wodnego przed dniem wejścia w  życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 4

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2012  r., z wyjątkiem przepisów art.  22 ust.  2 i  3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-09-30
Data wydania: 2011-08-18
Data wejścia w życie: 2012-01-01
Data obowiązywania: 2012-01-01
Uwagi: art. 22 ust. 2 i 3 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1240