Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1241

Dziennik Ustaw Nr 208 — 12241 — Poz. 1241

Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 

1. Ustawa określa:

1) podmioty uprawnione do wykonywania ratownic twa górskiego i ratownictwa na zorganizowanych terenach narciarskich, zakres ich obowiązków i uprawnień oraz zasady finansowania ich działal ności;

2) obowiązki osób przebywających w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich, a w szcze gólności uprawiających sport, rekreację lub tury stykę;

3) podmioty odpowiedzialne za zapewnienie bezpie czeństwa osobom przebywającym w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich;

4) warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach oraz na zorganizowanych terenach nar ciarskich, a  w  szczególności uprawiających tam sport, rekreację lub turystykę;

5) nadzór i kontrolę nad ratownictwem górskim. Art. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) górach — rozumie się przez to obszar Beskidu Niskiego, Beskidu Wyspowego, Beskidu Średnie go, Beskidu Sądeckiego, Beskidu Żywieckiego, Beskidu Małego, Beskidu Śląskiego, Bieszczadów, Gorców, Pienin, Sudetów Wschodnich, Sudetów Środkowych, Sudetów Zachodnich, Tatr, pasma Spisko-Gubałowskiego oraz Wyżyny Krakowsko -Wieluńskiej z  wyłączeniem obszarów jednostek osadniczych i dróg publicznych;

2) parkach narciarskich — rozumie się przez to tere ny, na których znajdują się obiekty przeznaczone do wykonywania ewolucji akrobatycznych na nar tach i  snowboardzie, w  szczególności takie jak skocznie, rynny, poręcze;

3) pólkach ćwiczebnych — rozumie się przez to tere ny przeznaczone w  szczególności do nauczania narciarstwa lub snowboardingu;

4) narciarskiej trasie biegowej — rozumie się przez to tereny wyznaczone i  odpowiednio oznakowane, przeznaczone do uprawiania narciarstwa biego wego o szerokości co najmniej 3 m;

5) narciarskiej trasie zjazdowej — rozumie się przez to tereny przeznaczone do uprawiania narciarstwa i  snowboardingu, zapewniające istnienie wolnej przestrzeni do zjazdu, odpowiedniej do stopnia trudności narciarskiej trasy zjazdowej i  zdolności przewozowej urządzeń transportu linowego i taś mowego przeznaczonych do transportu osób, przy których się znajdują;

6) nartostradzie — rozumie się przez to tereny prze znaczone do uprawiania narciarstwa zjazdowego i  snowboardingu, o  szerokości co najmniej 3 m, służące w  szczególności do komunikacji pomię dzy: narciarskimi trasami zjazdowymi, zorganizo wanymi terenami narciarskimi, stacjami urządzeń transportu linowego i taśmowego przeznaczonych do transportu osób, oraz trasy dojazdowe do dróg, parkingów i obiektów użyteczności publicznej;

7) ratownictwie górskim — rozumie się przez to or ganizowanie i  udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpie czeństwo utraty życia lub zdrowia w górach oraz transportowanie zwłok z gór;

8) ratownictwie narciarskim — rozumie się przez to organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpie czeństwo utraty życia lub zdrowia na zorganizo wanych terenach narciarskich;

9) ratowniku górskim — rozumie się przez to osobę spełniającą wymagania określone w  ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownic twie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.2)) dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego lub ratownika oraz posia dającą uprawnienia ratownicze lub instruktorskie w  zakresie ratownictwa górskiego oraz specjali styczną wiedzę z zakresu technik ratownictwa gór skiego i topografii obszaru, na którym działa dany podmiot uprawniony do wykonywania ratownic twa górskiego, zatrudnioną lub pełniącą służbę w tym podmiocie lub będącą członkiem tego pod miotu;

10) ratowniku narciarskim — rozumie się przez to oso bę spełniającą wymagania określone w  ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownic twie Medycznym dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego lub ratownika lub posiadającą ważne zaświadczenie o ukończe niu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej po mocy, o  którym mowa w  art.  13 ust.  1 pkt 3 tej 1241 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich1)

1) Niniejsza ustawa zmienia ustawy: ustawę z dnia 20 czerw ca 1997  r. — Prawo o  ruchu drogowym, ustawę z  dnia 24  kwietnia 2003  r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochro nie przyrody, ustawę z dnia 8 września 2006 r. o Państwo wym Ratownictwie Medycznym oraz ustawę z  dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 237, poz. 1653, z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 122, poz. 1007, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 219, poz. 1443 oraz z  2011  r. Nr  30, poz.  151,  Nr  112, poz.  654 i Nr 208, poz. 1240. Dziennik Ustaw Nr 208 — 12242 — Poz. 1241

ustawy, oraz ukończyła szkolenie w zakresie trans portu osób potrzebujących pomocy na zorganizo wanych terenach narciarskich, organizowane przez podmioty uprawnione do wykonywania ra townictwa górskiego; 1

1) wypadku — rozumie się przez to nagłe zdarzenie lub zachorowanie, którego następstwem jest na ruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdro wia osoby przebywającej w górach lub na zorgani zowanych terenach narciarskich; 1

2) zarządzającym zorganizowanym terenem narciar skim — rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadają cą osobowości prawnej będącą właścicielem, użytkownikiem, najemcą, dzierżawcą lub posiada jącą inny tytuł prawny do zorganizowanego tere nu narciarskiego lub urządzeń transportu linowe go lub taśmowego przeznaczonych do transportu osób, przy których znajduje się zorganizowany te ren narciarski; 1

3) zorganizowanym terenie narciarskim — rozumie się przez to ogólnie udostępnione i odpowiednio naśnieżone lub z  odpowiednio przygotowanym sztucznym podłożem, oznaczone i  zabezpieczone tereny przeznaczone do uprawiania narciarstwa lub snowboardingu, znajdujące się przy urządze niach transportu linowego lub taśmowego prze znaczonych do transportu osób, a  także narciar skie trasy biegowe oraz parki narciarskie i  pólka ćwiczebne. Rozdział 2 Bezpieczeństwo w górach Art. 

3.

1. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających w  górach należy do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, organów jedno stek samorządu terytorialnego, na terenie których wy konywane jest ratownictwo górskie, dyrekcji parków narodowych i  krajobrazowych położonych na obsza rze gór, a  także do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej prowadzących w górach zorga nizowaną działalność w zakresie sportu, rekreacji lub turystyki.

2. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa w gó rach polega w szczególności na:

1) oznakowaniu terenów, obiektów i urządzeń służą cych do uprawiania sportu, rekreacji lub turystyki;

2) ustaleniu zasad korzystania z  danego terenu, obiektu lub urządzenia;

3) zapewnieniu podmiotom uprawnionym do wyko nywania ratownictwa górskiego warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpie czeństwo utraty życia lub zdrowia;

4) ogłaszaniu komunikatu lawinowego. Art. 

4. Osoby przebywające w górach obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochro ny życia i  zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

1) zapoznania się z  zasadami korzystania z  danego terenu, obiektu lub urządzenia i  ich przestrzega nia;

2) stosowania się do znaków nakazu i zakazu umiesz czanych przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1;

3) zapoznania się oraz dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności, aktualnych warun ków atmosferycznych, prognozy pogody, komuni katu lawinowego dla danego obszaru i zastosowa nia się do zaleceń i  ograniczeń wynikających z  ogłoszonego stopnia zagrożenia lawinowego oraz z  panujących i  przewidywanych warunków atmosferycznych;

4) użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicz nie i  zgodnie z  jego przeznaczeniem i  zasadami użycia;

5) bezzwłocznego informowania podmiotów upraw nionych do wykonywania ratownictwa górskiego o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o  innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób. Rozdział 3 Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego, zakres ich obowiązków i uprawnień oraz zasady finansowania ich działalności Art. 

5.

1. Ratownictwo górskie mogą wykonywać Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzań skie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz inne pod mioty, jeżeli uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwane dalej „podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa górskie go”.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w  drodze decyzji administracyjnej, udziela zgody, o której mowa w ust. 1, na wniosek podmiotu ubiega jącego się o jej udzielenie pod warunkiem, że podmiot ten:

1) zapewnia stan gotowości do wykonywania ratow nictwa górskiego na obszarze, na którym zamierza działać podmiot ubiegający się o  udzielenie zgo dy, o której mowa w ust. 1;

2) dysponuje kadrą ratowników górskich w  liczbie niezbędnej do zapewnienia stanu gotowości, o którym mowa w pkt 1;

3) posiada sprzęt specjalistyczny, środki transportu i  łączności niezbędne do wykonywania ratownic twa górskiego. Dziennik Ustaw Nr 208 — 12243 — Poz. 12413. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) nazwę podmiotu, siedzibę i jego adres;

2) informację o obszarze działania, na którym ma być wykonywane ratownictwo górskie;

3) informację o liczbie ratowników górskich oraz po siadanych przez nich kwalifikacji przydatnych w ratownictwie górskim;

4) wykaz sprzętu specjalistycznego, środków trans portu i łączności;

5) informację o  źródłach finansowania planowanej działalności.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji administracyjnej:

1) cofa zgodę, o której mowa w ust. 1, jeżeli podmiot, któremu taka zgoda została udzielona, przestał spełniać warunki, o których mowa w ust. 2, lub

2) może cofnąć zgodę, jeżeli podmiot, któremu taka zgoda została udzielona, nie usunął w  wymaga nym terminie nieprawidłowości mających istotny wpływ na wykonywanie ratownictwa górskiego stwierdzonych protokołem kontroli. Art. 

6. W ramach ratownictwa górskiego podejmo wane są działania ratownicze polegające w szczegól ności na:

1) przyjęciu zgłoszenia o wypadku lub innym zdarze niu;

2) dotarciu na miejsce wypadku z wyposażeniem ra towniczym;

3) udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy;

4) zabezpieczeniu i  ewakuacji osób przebywających w górach z terenów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia;

5) transporcie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia do miejsca, gdzie jest możliwe podjęcie medycznych czynności ratunkowych przez jednost ki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o  których mowa w  art.  32 ust.  1 ustawy z  dnia 8  września 2006  r. o  Państwowym Ratownictwie Medycznym, po uprzednim uzgodnieniu miejsca przekazania osoby, której udzielono pomocy w ra mach działań ratowniczych, z  dyspozytorem jed nostki systemu Państwowe Ratownictwo Medycz ne;

6) poszukiwaniu osób zaginionych w górach;

7) transporcie zwłok z gór. Art. 

7.

1. Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego:

1) organizują, kierują, koordynują i  bezpośrednio prowadzą działania ratownicze w ramach ratownic twa górskiego;

2) organizują i prowadzą szkolenia ratowników gór skich i  narciarskich oraz psów ratowniczych, w tym psów lawinowych, wraz z ich przewodnika mi;

3) nadają uprawnienia ratownicze i  instruktorskie w  zakresie ratownictwa górskiego, ratownictwa narciarskiego, ratownictwa z  użyciem psów oraz ratownictwa podwodnego w  akwenach górskich i jaskiniach;

4) prowadzą dokumentację działań ratowniczych, o których mowa w pkt 1, w tym rejestr działań ra towniczych;

5) prowadzą działalność profilaktyczną i edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa w górach i na zorgani zowanych terenach narciarskich.

2. Ponadto podmioty uprawnione do wykonywa nia ratownictwa górskiego mogą w szczególności:

1) prowadzić ewakuację osób z kolei linowych prze znaczonych do transportu osób;

2) zabezpieczać w  zakresie ratownictwa górskiego i  narciarskiego imprezy sportowe oraz imprezy turystyczne na wniosek organizatora imprezy;

3) wydawać, na wniosek organu jednostki samorzą du terytorialnego, dyrektora parku narodowego lub krajobrazowego, albo zarządzającego zorgani zowanym terenem narciarskim, osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej prowadzącej działalność w  zakresie sportu, rekreacji lub tury styki opinie dotyczące warunków bezpieczeństwa osób uprawiających sport, rekreację lub turystykę w  górach lub na zorganizowanych terenach nar ciarskich;

4) organizować, kierować, koordynować i  bezpo średnio prowadzić działania ratownicze na zorga nizowanych terenach narciarskich na podstawie umowy z  zarządzającym zorganizowanym tere nem narciarskim;

5) organizować i prowadzić szkolenia wysokościowe z ewakuacji osób z unieruchomionych kolei lino wych przeznaczonych do transportu osób, w  szczególności dla pracowników zorganizowa nych terenów narciarskich, na których te urządze nia się znajdują;

6) prowadzić rejestr wypadków, o  którym mowa w art. 37 ust. 1, na podstawie upoważnienia udzie lonego przez zarządzającego zorganizowanym te renem narciarskim;

7) brać udział w  działaniach ratowniczych poza ob szarem gór ze szczególnym uwzględnieniem klęsk żywiołowych i katastrof na wezwanie właściwych służb i sztabów kryzysowych;

8) organizować i prowadzić szkolenia dla osób upra wiających sport, rekreację lub turystykę w górach i  na zorganizowanych terenach narciarskich ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpie czeństwa.

3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, zawiera:

1) imię i  nazwisko, datę i  miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania osoby, której udzielono pomo cy w ramach działań ratowniczych; Dziennik Ustaw Nr 208 — 12244 — Poz. 12412) rodzaj doznanego urazu lub zachorowania osoby, o której mowa w pkt 1;

3) rodzaj udzielonej pomocy;

4) miejsce wypadku lub innego zdarzenia;

5) imiona i nazwiska ratowników górskich udzielają cych pomocy;

6) datę i czas prowadzenia działań ratowniczych;

7) czas i miejsce przekazania osoby, o której mowa w pkt 1, jednostkom systemu Państwowe Ratow nictwo Medyczne lub innym służbom.

4. Informacje, o których mowa w ust. 3, przecho wywane są w rejestrze, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, przez okres 10 lat od dnia ich wprowadzenia do zbio ru.

5. Podmiot uprawniony do wykonywania ratownic twa górskiego udostępnia informacje, o których mo wa w ust. 3, na pisemny wniosek:

1) osobie, której udzielono pomocy w ramach dzia łań ratowniczych, oraz

2) Policji, prokuraturze, sądom, dyrektorowi parku narodowego i  zakładom ubezpieczeń w  związku z prowadzonym przez nie postępowaniem. Art. 

8. Podmioty uprawnione do wykonywania ra townictwa górskiego współdziałają przy wykonywa niu ratownictwa górskiego, a  w  czasie prowadzenia działań ratowniczych mogą żądać pomocy od:

1) organów administracji rządowej i samorządowej;

2) innych jednostek współpracujących z  systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne;

3) jednostek podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej;

4) Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Pań stwowe, dyrekcji parków narodowych lub dyrekcji parków krajobrazowych. Art. 

9.

1. Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego z  chwilą stwierdzenia zagro żeń nadzwyczajnych, które mają istotny wpływ na bezpieczeństwo osób w górach lub na zorganizowa nych terenach narciarskich, mogą wydawać zalecenia:

1) zarządzającemu zorganizowanym terenem nar ciarskim oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 1, w sprawie usunięcia stwierdzonych zagro żeń w  zakresie bezpieczeństwa osób lub wstrzy mania eksploatacji obiektu i urządzenia, lub zamk nięcia terenu dla ruchu osób do czasu ustąpienia lub usunięcia tych zagrożeń;

2) osobom uprawiającym sport, rekreację lub tury stykę w górach lub na zorganizowanych terenach narciarskich.

2. Zalecenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wyda ne w formie ustnej, powinno zostać potwierdzone na piśmie i zawierać określenie rodzaju zagrożenia nad zwyczajnego, nazwę podmiotu uprawnionego do wy konywania ratownictwa górskiego oraz imię i nazwi sko osoby wydającej zalecenie. Art. 

10.

1. Pracodawca inny niż podmiot uprawnio ny do wykonywania ratownictwa górskiego jest obo wiązany zwolnić ze świadczenia pracy pracownika bę dącego ratownikiem górskim na czas niezbędny do uczestniczenia w działaniach ratowniczych i do wypo czynku koniecznego po ich zakończeniu.

2. Zwolnienie pracownika ze świadczenia pracy w  razie konieczności udziału w  działaniach ratowni czych oraz na czas wypoczynku po zakończonej akcji ratowniczej następuje na podstawie pisemnego za świadczenia wystawionego przez podmiot uprawnio ny do wykonywania ratownictwa górskiego określają cego czas trwania akcji ratowniczej i czas wypoczyn ku, który nie może być dłuższy niż 12 godzin na dobę.

3. Za czas zwolnienia ze świadczenia pracy pra cownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalo nego w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 297 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3)). Art.  1

1.

1. Ratownik górski i  ratownik narciarski przy wykonywaniu działań ratowniczych korzystają z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.4)) dla funkcjonariuszy publicznych.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  1998  r. Nr  106, poz.  668 i  Nr  113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr  43, poz.  489, Nr  107, poz.  1127 i  Nr  120, poz.  1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr  99, poz.  1075, Nr  111, poz.  1194, Nr  123, poz.  1354, Nr  128, poz.  1405 i  Nr  154, poz.  1805, z  2002  r. Nr  74, poz.  676, Nr  135, poz.  1146, Nr  196, poz.  1660, Nr  199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i  Nr  213, poz.  2081, z  2004  r. Nr  96, poz.  959, Nr  99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr  217, poz.  1587 i  Nr  221, poz.  1615, z  2007  r. Nr  64, poz.  426, Nr  89, poz.  589, Nr  176, poz.  1239, Nr  181, poz.  1288 i  Nr  225, poz.  1672, z  2008  r. Nr  93, poz.  586, Nr  116, poz.  740, Nr  223, poz.  1460 i  Nr  237, poz.  1654, z  2009  r. Nr 6, poz.  33, Nr 56, poz.  458, Nr 58, poz.  485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr  135, poz.  912, Nr  182, poz.  1228, Nr  224, poz.  1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855 i Nr 149, poz. 887.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz.  1216, z  2001  r. Nr  98, poz.  1071, z  2003  r. Nr  111, poz.  1061, Nr  121, poz.  1142, Nr  179, poz.  1750, Nr  199, poz.  1935 i  Nr  228, poz.  2255, z  2004  r. Nr  25, poz.  219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i  Nr  192, poz.  1378, z  2008  r. Nr  90, poz.  560, Nr  122, poz.  782, Nr  171, poz.  1056, Nr  173, poz.  1080 i  Nr  214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz.  1317, Nr  168, poz.  1323, Nr  190, poz.  1474, Nr  201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz.  227 i  229, Nr  98, poz.  625 i  626, Nr  125, poz.  842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474 i Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130, Nr 39, poz. 202, Nr 48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 133, poz. 767, Nr 160, poz. 964 i Nr 191, poz. 1135. Dziennik Ustaw Nr 208 — 12245 — Poz. 12412. W przypadku gdy wykonywane przez ratownika górskiego lub ratownika narciarskiego działania ra townicze polegają na udzieleniu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy lub podjęciu me dycznych czynności ratunkowych, może on poświęcić dobra osobiste innej osoby, inne niż życie lub zdro wie, a także dobra majątkowe, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowot nego. Art. 1

2. Ratownik górski i ratownik narciarski, po siadający uprawnienia ratownika medycznego, o któ rym mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o  Państwowym Ratownictwie Medycznym, przy wy konywaniu działań ratowniczych mogą wykonywać medyczne czynności ratunkowe w  zakresie określo nym na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy. Art.  1

3.

1. Ratownik górski i  ratownik narciarski podczas pełnienia obowiązków służbowych mają pra wo korzystać z urządzeń transportu linowego lub taś mowego przeznaczonych do transportu osób w  gó rach i na zorganizowanych terenach narciarskich bez płatnie i poza kolejnością na podstawie ważnej legity macji służbowej.

2. Ratownik górski oraz ratownik górski z psem ra towniczym mają prawo bezpłatnego wstępu na teren parku narodowego i  rezerwatu udostępnionego dla ruchu turystycznego na podstawie ważnej legitymacji służbowej. Art.  1

4. Funkcjonariusz policji, wykonujący czyn ności służbowe, ma prawo korzystać z urządzeń trans portu linowego lub taśmowego przeznaczonych do transportu osób w  górach lub na zorganizowanych terenach narciarskich bezpłatnie i poza kolejnością. Art. 1

5.

1. Opracowywanie komunikatu lawinowe go należy do podmiotów uprawnionych do wykony wania ratownictwa górskiego stosownie do terenu działania określonego w ramach powierzonego zada nia, o którym mowa w art. 17 ust. 1.

2. Komunikat lawinowy określa stopień zagrożenia lawinowego, stabilność pokrywy śnieżnej, prawdopo dobieństwo samoistnego i mechanicznego wyzwole nia lawin oraz zalecenia dla ruchu osób. Ogłaszany stopień zagrożenia lawinowego może być zmieniony tylko kolejnym komunikatem wydanym przez ten sam podmiot.

3. Treść komunikatu lawinowego udostępniana jest do wiadomości właściwych miejscowo dyrekto rów parków narodowych oraz krajobrazowych, którzy przekazują go do publicznej wiadomości, w  sposób zwyczajowo przyjęty, w  szczególności poprzez za mieszczenie go na stronie internetowej lub na tabli cach informacyjnych. Art. 1

6.

1. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych określi, w drodze rozporządzenia, stopnie zagro żenia lawinowego oraz odpowiadające im zalecenia dla ruchu osób, mając na uwadze zapewnienie odpo wiedniego poziomu informacji o  występujących za grożeniach w górach oraz na zorganizowanych tere nach narciarskich.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w  porozumieniu z  ministrem właściwym do spraw turystyki określi, w drodze rozporządzenia, wzory zna ków nakazu, zakazu, informacyjnych i ostrzegawczych stosowanych do oznakowania w górach i na zorgani zowanych terenach narciarskich, uwzględniając ko nieczność zapewnienia ich czytelności i zrozumienia. Art. 1

7.

1. Wykonywanie zadań z zakresu ratownic twa górskiego przez podmioty uprawnione do wyko nywania ratownictwa górskiego następuje na podsta wie powierzenia realizacji zadań publicznych, o  któ rym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwiet nia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wo lontariacie (Dz. U. z  2010  r. Nr  234, poz.  1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 121

1) w zakresie określonym w umowie. Przepisy art. 11a—art. 11c tej ustawy stosuje się odpowiednio.

2. Zadania z  zakresu ratownictwa górskiego po wierzane i finansowane są przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w ramach dotacji celowych przyznawanych z części budżetu państwa, której jest dysponentem.

3. Jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać dotacji celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa górskiego na finanso wanie zadań w  zakresie ratownictwa górskiego nie objętych umową, o której mowa w ust. 1.

4. Opłaty pobierane za wstęp i udostępnienie wej ścia do parku narodowego lub krajobrazowego znaj dującego się w górach, oraz za wstęp na jego wszelkie ścieżki edukacyjne i biletowane obiekty, przekazuje się w wysokości 15% wpływów za każdy kwartał podmio tom uprawnionym do wykonywania ratownictwa gór skiego na obszarze, na którym znajduje się określony park narodowy lub krajobrazowy, z  przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie ratownictwa gór skiego nieobjętych umową, o której mowa w ust. 1.

5. Dotacje, o których mowa w ust. 2 i 3, udzielane są z pominięciem otwartego konkursu ofert.

6. Zadania, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, obejmu ją:

1) utrzymanie gotowości ratowniczej;

2) prowadzenie działań ratowniczych;

3) organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników górskich oraz psów ratowniczych, w tym psów la winowych;

4) opracowywanie i udostępnianie komunikatu lawi nowego;

5) utrzymanie śmigłowca ratowniczego wraz z zało gą lotniczo-techniczną będącego w  dyspozycji podmiotu uprawnionego do wykonywania ratow nictwa górskiego, przeznaczonego w szczególno ści do działań ratownictwa górskiego w  Tatrach oraz na terenie południowej Małopolski;

6) prowadzenie dokumentacji wypadków. Dziennik Ustaw Nr 208 — 12246 — Poz. 12417. Utrzymanie gotowości operacyjnej śmigłowca, o którym mowa w ust. 6 pkt 5, obejmuje w szczegól ności koszty:

1) eksploatacyjne wraz z kosztami paliwa, oraz bieżą cej i okresowej obsługi technicznej;

2) obowiązkowych ubezpieczeń lotniczych;

3) osobowe utrzymania załogi lotniczo-technicznej;

4) utrzymania zaplecza socjalno-technicznego dla śmigłowca i jego załogi.

8. Działania określone w ust. 6 i 7 realizowane są poprzez:

1) utrzymanie kadry ratowników górskich zawodo wych i ochotników oraz ich szkolenie;

2) zakup i  utrzymanie obiektów oraz ich wyposaże nia;

3) zakup i utrzymanie środków transportu i łączności;

4) wyposażanie ratowników górskich w sprzęt i ekwi punek;

5) zakup i utrzymanie sprzętu ratowniczego;

6) utrzymanie obsługi administracyjnej;

7) prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie wypadkom.

9. Dotacje, o których mowa w ust. 2 i 3, mogą być przyznawane podmiotom uprawnionym do wykony wania ratownictwa górskiego bez względu na lokaliza cję siedziby tego podmiotu. Art. 1

8.

1. Podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa górskiego otrzymujący dotację składa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, w terminie do 15 dnia marca następnego roku, spra wozdanie roczne zawierające rozliczenie rzeczowo -finansowego zrealizowanych zadań.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych cofa dotację, jeżeli podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa górskiego wykorzystał ją niezgodnie z przeznaczeniem.

3. W przypadku, gdy podmiot uprawniony do wy konywania ratownictwa górskiego nie przedstawił sprawozdania, o  którym mowa w  ust.  1, minister właściwy do spraw wewnętrznych wstrzymuje przeka zywanie kolejnych dotacji do czasu przedstawienia sprawozdania. Rozdział 4 Bezpieczeństwo na zorganizowanych terenach narciarskich Art. 1

9.

1. Za zapewnienie warunków bezpieczeń stwa osób przebywających na zorganizowanych tere nach narciarskich odpowiada zarządzający tymi tere nami.

2. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa na te renach, o których mowa w ust. 1, polega w szczegól ności na:

1) przygotowaniu, oznakowaniu, zabezpieczeniu te renów, obiektów i urządzeń służących do uprawia nia narciarstwa i  snowboardingu, oraz bieżącej kontroli stanu zabezpieczeń, oznaczeń i warunków narciarskich;

2) zapewnieniu ratownictwa narciarskiego;

3) określeniu i  upowszechnieniu zasad korzystania z danego terenu, obiektu i urządzenia;

4) informowaniu o  warunkach narciarskich i  ich zmianach;

5) prowadzeniu działalności profilaktycznej i  infor macyjnej dotyczącej bezpieczeństwa podczas uprawiania narciarstwa i snowboardingu;

6) przekazywaniu informacji i  tworzeniu ułatwień szczególnie istotnych dla potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a przebywającymi na zorganizowanych terenach narciarskich. Art. 

20. Zorganizowane tereny narciarskie lub ich części zagrożone lawinami zarządzający zorganizowa nym terenem narciarskim wyłącza dla ruchu narciar skiego i snowboardowego oraz odpowiednio oznacza do czasu ustąpienia zagrożenia. Art.  2

1. Zorganizowane tereny narciarskie udo stępnione do użytkowania po zmroku oświetla się w sposób zapewniający możliwość oceny warunków narciarskich oraz czytelność oznakowania i zabezpie czeń. Art. 2

2.

1. Zarządzający zorganizowanymi terena mi narciarskimi zobowiązany jest do przeprowadzenia codziennej kontroli stanu zabezpieczeń, oznakowania i  stanu przygotowania terenów, obiektów i urządzeń na zorganizowanych terenach narciarskich przed ich otwarciem oraz po ich zamknięciu.

2. Z  przeprowadzenia kontroli, o  której mowa w ust. 1, sporządza się protokół.

3. Zarządzający zorganizowanym terenem narciar skim, w drodze umowy, może zlecić zadania określo ne w ust. 1 i 2, podmiotowi uprawnionemu do wyko nywania ratownictwa górskiego. Art.  2

3. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych w  porozumieniu z  ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej oraz ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1) dopuszczalne obciążenie narciarskiej trasy zjazdo wej oraz sposób jego obliczania,

2) szczegółowe warunki oświetlania zorganizowa nych terenów narciarskich — mając na uwadze konieczność zapewnienia bez pieczeństwa osób korzystających z tych terenów. Dziennik Ustaw Nr 208 — 12247 — Poz. 1241

Art.  2

4.

1. Narciarskie trasy zjazdowe, biegowe oraz nartostrady nie mogą krzyżować się z  drogami publicznymi oraz trasami urządzeń transportu linowe go osób o  niskim prowadzeniu liny lub urządzeń transportu taśmowego przeznaczonych do transportu osób.

2. Skrzyżowania narciarskich tras zjazdowych, bie gowych oraz nartostrad ze szlakami turystycznymi i trasami narciarskimi oraz z urządzeniami transportu linowego osób o wysokim prowadzeniu liny są ozna kowane i zabezpieczone.

3. Podczas przygotowania zorganizowanych tere nów narciarskich lub ich fragmentów maszynami śnieżnymi trasy te muszą być zamknięte dla ruchu narciarskiego i snowboardowego. Art.  2

5.

1. Usytuowanie pólek ćwiczebnych oraz parków narciarskich nie może kolidować z narciarski mi trasami zjazdowymi, biegowymi, nartostradami oraz innymi drogami, szlakami turystycznymi pieszy mi i narciarskimi.

2. Parki narciarskie oraz pólka ćwiczebne są ozna kowane i wydzielone od pozostałych terenów znajdu jących się na zorganizowanych terenach narciarskich w  sposób uniemożliwiający przypadkowy wjazd lub wejście osób. Art. 2

6.

1. Znajdujące się na zorganizowanych te renach narciarskich:

1) przeszkody, których nie da się usunąć,

2) miejsca prowadzonych prac konserwacyjnych, za biegów sztucznego naśnieżania oraz stabilizacji pokrywy śnieżnej,

3) miejsca w  pobliżu podpór, urządzeń transportu linowego i  taśmowego przeznaczonych do trans portu osób,

4) granice narciarskich tras zjazdowych i nartostrad,

5) miejsca szczególnie niebezpieczne o  trudnym do przewidzenia ukształtowaniu — oznacza się właściwym znakiem ostrzegawczym oraz zabezpiecza w taki sposób by nie stwarzały za grożenia dla osób przebywających na tych terenach.

2. Przeszkody sztuczne, a w szczególności urządze nia transportu taśmowego, podpory urządzeń trans portu linowego, słupy oświetleniowe, urządzenia na śnieżające, pojazdy mechaniczne znajdujące się w od ległości mniejszej niż 2 m od granicy trasy zjazdowej lub nartostrady są odpowiednio zabezpieczone.

3. W granicach narciarskiej trasy zjazdowej i narto strad, nie mogą znajdować się niezabezpieczone i nie oznakowane przeszkody stanowiące zagrożenie dla osób uprawiających narciarstwo i snowboarding. Art. 2

7.

1. Narciarskie trasy zjazdowe oraz narto strady są jednokierunkowymi drogami przeznaczony mi wyłącznie dla narciarzy i snowboardzistów, a trasy biegowe wyłącznie dla narciarzy uprawiających nar ciarstwo biegowe.

2. Zabrania się wjazdu na zorganizowane tereny narciarskie pojazdami silnikowymi.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy pod miotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego, ratowników narciarskich i służb wykonują cych zadania z  zakresu bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz ochrony przyrody, pod warunkiem używania pojazdów wysyłających jednocześnie syg nały świetlne w  postaci niebieskich świateł błysko wych i sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie.

4. Zakaz, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy uży wania przez zarządzającego zorganizowanym terenem narciarskim na tym terenie pojazdu silnikowego w ra zie konieczności usunięcia usterek technicznych urzą dzeń transportu linowego lub taśmowego przeznaczo nych do transportu osób lub dokonania niezbędnych prac zabezpieczających, pod warunkiem używania po jazdu wysyłającego jednocześnie sygnały świetlne w postaci żółtych świateł błyskowych i sygnały dźwię kowe.

5. Osoby znajdujące się na terenie zorganizowane go terenu narciarskiego obowiązane są ułatwić prze jazd pojazdu, o którym mowa w ust. 3, w szczególno ści przez niezwłoczne ustąpienie pierwszeństwa prze jazdu. Art. 2

8.

1. Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim informuje o zasadach korzystania ze zor ganizowanych terenów narciarskich poprzez umiesz czenie i  rozpowszechnienie tych informacji w  miej scach wejścia na te tereny, a  w  szczególności przy miejscach sprzedaży biletów wstępu i  przy stacjach urządzeń transportu linowego i  taśmowego przezna czonych do transportu osób.

2. W miejscach, o których mowa w ust. 1, zarzą dzający zorganizowanym terenem narciarskim za mieszcza dodatkowo informacje zawierające w szcze gólności:

1) mapy poglądowe zorganizowanych terenów nar ciarskich z  zaznaczeniem przebiegu, trudności, długości i sposobu oznaczenia udostępnionych do użytku narciarskich tras zjazdowych, biegowych oraz nartostrad oraz miejsca udzielania pierwszej pomocy;

2) informacje o  ewentualnych zamknięciach niektó rych narciarskich tras zjazdowych, biegowych, nartostrad lub ich odcinków;

3) informacje o warunkach narciarskich obejmujące w szczególności warunki śniegowe, stan przygoto wania trasy, temperaturę, prędkość wiatru, widzialność;

4) informacje promujące zasady bezpiecznego upra wiania narciarstwa i snowboardingu;

5) sposoby powiadamiania o  wypadkach wraz z  numerami telefonicznymi lokalnego ratownic twa narciarskiego oraz numerami alarmowymi. Art. 2

9. Osoba uprawiająca narciarstwo zjazdowe lub snowboarding na zorganizowanym terenie nar ciarskim, do ukończenia 16 roku życia, obowiązana jest używać w  czasie jazdy kasku ochronnego kon strukcyjnie do tego przeznaczonego. Dziennik Ustaw Nr 208 — 12248 — Poz. 1241

Art. 30.

1. Zabrania się uprawiania narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanym terenie narciar skim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

2. Zarządzający zorganizowanym terenem narciar skim lub osoba przez niego upoważniona może od mówić wstępu albo nakazać opuszczenie zorganizo wanego terenu narciarskiego osobie, której zachowa nie wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w  stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Art. 3

1. Osoby uprawiające narciarstwo lub snow boarding na zorganizowanym terenie narciarskim obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

1) zapoznania się z  zasadami korzystania z  danego terenu, obiektu lub urządzenia i  ich przestrzega nia;

2) stosowania się do znaków nakazu i zakazu umiesz czanych przez zarządzającego zorganizowanym terenem narciarskim;

3) zjeżdżania z  szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz stopnia trudności i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu;

4) użytkowania sprawnego technicznie sprzętu nar ciarskiego i snowboardowego odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;

5) bezzwłocznego informowania ratowników narciar skich o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogą cych mieć wpływ na bezpieczeństwo osób. Rozdział 5 Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa narciarskiego na zorganizowanych terenach narciarskich, zakres ich obowiązków i uprawnień oraz zasady finansowania ich działalności Art. 3

2.

1. Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim organizuje i  finansuje działania ratowni cze podejmowane w ramach ratownictwa narciarskie go na terenie przez niego zarządzanym.

2. Zarządzający zorganizowanym terenem narciar skim, w drodze umowy, może zlecić wykonywanie ra townictwa narciarskiego podmiotowi uprawnionemu do wykonywania ratownictwa górskiego. Art. 3

3. W ramach ratownictwa narciarskiego po dejmowane są działania ratownicze polegające w szczególności na:

1) przyjęciu zgłoszenia o wypadku;

2) dotarciu na miejsce wypadku z wyposażeniem ra towniczym;

3) udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy;

4) zabezpieczeniu miejsca wypadku;

5) ewakuacji osób z terenów stanowiących zagroże nie dla życia lub zdrowia;

6) transporcie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, do miejsca, gdzie jest możliwe podjęcie medycznych czynności ratunkowych przez jednost ki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o  których mowa w  art.  32 ust.  1 ustawy z  dnia 8  września 2006  r. o  Państwowym Ratownictwie Medycznym, po uprzednim uzgodnieniu miejsca przekazania z  dyspozytorem jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Art. 3

4.

1. Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim oznacza stopień trudności narciarskiej trasy zjazdowej, biegowej oraz nartostrady.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w  porozumieniu z  ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej określi, w  drodze rozporządzenia, stopnie trudności dla narciarskich tras zjazdowych, biegowych oraz nartostrad oraz sposób ich oznacza nia, mając na uwadze czytelność oznaczeń i  bezpie czeństwo osób korzystających z tych tras i nartostrad. Art. 3

5. Działania ratownicze na zorganizowanych terenach narciarskich w ramach ratownictwa narciar skiego podejmuje ratownik narciarski lub ratownik górski. Art. 3

6. Osoby uprawiające narciarstwo lub snow boarding na zorganizowanym terenie narciarskim obowiązane są ułatwić przejazd ratownikowi górskie mu i ratownikowi narciarskiemu poruszającemu się ze sprzętem ratowniczym do transportu osób, w  szcze gólności przez niezwłoczne ustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Art. 3

7.

1. Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim prowadzi rejestr wypadków na tym tere nie, zwany dalej „rejestrem wypadków na zorganizo wanym terenie narciarskim”.

2. Zarządzający zorganizowanym terenem narciar skim może, w drodze umowy, o której mowa w art. 32 ust. 2, upoważnić podmiot uprawniony do wykonywa nia ratownictwa górskiego do prowadzenia rejestru wypadków na zorganizowanym terenie narciarskim.

3. Rejestr wypadków na zorganizowanym terenie narciarskim zawiera:

1) imię i  nazwisko, datę i  miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania osoby, której udzielono pomo cy w ramach działań ratowniczych;

2) rodzaj doznanego urazu lub zachorowania osoby, o której mowa w pkt 1;

3) rodzaj udzielonej pomocy;

4) miejsce wypadku;

5) imiona i  nazwiska ratowników udzielających po mocy;

6) datę i czas prowadzenia działań ratowniczych;

7) czas i miejsce przekazania osoby, o której mowa w pkt 1, jednostkom systemu Państwowe Ratow nictwo Medyczne lub innym służbom. Dziennik Ustaw Nr 208 — 12249 — Poz. 12414. Informacje, o których mowa w ust. 3, przecho wywane są w  rejestrze wypadków na zorganizowa nym terenie narciarskim przez okres 10 lat od dnia ich wprowadzenia do zbioru.

5. Zarządzający zorganizowanym terenem narciar skim lub podmiot uprawniony do wykonywania ra townictwa górskiego upoważniony do prowadzenia rejestru wypadków na zorganizowanym terenie nar ciarskim, udostępnia informacje, o  których mowa w ust. 3, na pisemny wniosek:

1) osobie, której udzielono pomocy w ramach dzia łań ratowniczych, oraz

2) Policji, prokuraturze, sądom i  zakładom ubezpie czeń w związku z prowadzonym przez nie postępo waniem.

6. Zarządzający zorganizowanym terenem narciar skim przekazuje dane dotyczące liczby wypadków i ro dzaju doznawanych urazów jednemu z  podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskie go, w terminie do dnia 31 maja każdego roku.

7. Zarządzający zorganizowanym terenem narciar skim, w przypadku trwałego zaprzestania wykonywa nia działalności gospodarczej, obowiązany jest do przekazania informacji, o których mowa w ust. 3, pod miotowi uprawnionemu do wykonywania ratownic twa górskiego. Rozdział 6 Nadzór i kontrola nad ratownictwem górskim Art.  3

8.

1. Nadzór nad ratownictwem górskim sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

2. W  ramach nadzoru, o  którym mowa w  ust.  1, minister właściwy do spraw wewnętrznych ma pra wo:

1) żądać od podmiotów uprawnionych do wykony wania ratownictwa górskiego udostępnienia do kumentów oraz udzielania pisemnych wyjaśnień dotyczących ich działalności związanej z wykony waniem ratownictwa górskiego;

2) dokonywać kontroli podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego w  zakresie prawidłowości realizacji zadań, o  których mowa w art. 6 i art. 7, oraz wydatkowania środków, o któ rych mowa w art. 17 ust. 

2. Oceny kontrolowanej działalności dokonuje się pod względem legalno ści, gospodarności, celowości i rzetelności. Art. 3

9.

1. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych zarządza kontrolę i  zawiadamia o  niej podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa górskiego najpóźniej w dniu rozpoczęcia czynności kontrolnych.

2. W  zawiadomieniu, o  którym mowa w  ust.  1, minister właściwy do spraw wewnętrznych może wy stąpić do podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa górskiego o przygotowanie wskazanych dokumentów, zestawień i wyjaśnień dotyczących jego działalności.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawie ra:

1) wskazanie podstawy prawnej do przeprowadzenia kontroli;

2) nazwę podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa górskiego objętego kontrolą;

3) przedmiot, zakres oraz miejsce przeprowadzenia kontroli wraz z  terminem jej rozpoczęcia i  zakoń czenia;

4) imię i nazwisko osoby upoważnionej do przepro wadzenia kontroli.

4. Kontrolę przeprowadzają pracownicy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw we wnętrznych, zwani dalej „kontrolującymi”, na podsta wie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli ważnego wraz z dowodem osobistym lub in nym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

5. Kontrolujący podlega wyłączeniu od udziału w kontroli, na wniosek lub z urzędu, jeżeli wyniki kon troli mogą dotyczyć jego praw lub obowiązków albo praw lub obowiązków jego małżonka lub osoby pozo stającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krew nych i powinowatych do drugiego stopnia albo osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Powody wyłączenia kontrolującego trwają mimo ustania małżeństwa, wspólnego pożycia, przy sposobienia, opieki lub kurateli.

6. Kontrolujący podlega wyłączeniu z  urzędu od udziału w kontroli, której przedmiot stanowił zadania należące wcześniej do zakresu jego obowiązków jako pracownika podmiotu uprawnionego do wykonywa nia ratownictwa górskiego objętego kontrolą, przez rok od zakończenia ich wykonania, oraz w razie zaist nienia w toku kontroli okoliczności mogących wywo łać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronno ści.

7. O  wyłączeniu decyduje minister właściwy do spraw wewnętrznych. Art. 40.

1. Kontrola jest przeprowadzana w siedzi bie podmiotu uprawnionego do wykonywania ratow nictwa górskiego objętego kontrolą, w czasie wykony wania jego zadań, a jeżeli wymaga tego dobro kontro li — również poza jego siedzibą.

2. W ramach udzielonego upoważnienia kontrolu jący ma prawo do:

1) swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń podmiotu uprawnionego do wykonywania ratow nictwa górskiego objętego kontrolą, bez obowiąz ku okazywania przepustki;

2) wglądu do wszelkich dokumentów i innych mate riałów, w tym kontroli systemów elektronicznych, związanych z działalnością podmiotu uprawnione go do wykonywania ratownictwa górskiego obję tego kontrolą;

3) przeprowadzania oględzin majątku należącego do podmiotu uprawnionego do wykonywania ratow nictwa górskiego objętego kontrolą; Dziennik Ustaw Nr 208 — 12250 — Poz. 12414) sprawdzania przebiegu określonych czynności;

5) żądania od kierownika i  pracowników podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa gór skiego objętego kontrolą ustnych i pisemnych wy jaśnień;

6) zabezpieczania dowodów.

3. Wszystkie czynności w  imieniu podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa górskie go objętego kontrolą wykonuje jego kierownik lub osoba przez niego wyznaczona.

4. Podmiot uprawniony do wykonywania ratownic twa górskiego objęty kontrolą zapewnia kontrolują cemu:

1) warunki i  środki niezbędne do przeprowadzenia kontroli, w tym dostęp do pomieszczeń wyposażo nych w urządzenia biurowe i środki łączności;

2) dostęp do obiektów i dokumentów;

3) uzyskiwanie ustnych i pisemnych informacji i wy jaśnień oraz danych w zakresie objętym kontrolą w terminie wskazanym przez kontrolującego;

4) możliwość sporządzania na koszt kontrolowanego niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów dokumentów;

5) możliwość dokonywania oględzin obiektu lub in nych składników majątkowych.

5. Oględzin, o których mowa w ust. 4 pkt 5, doko nuje się w obecności osoby upoważnionej przez pod miot uprawniony do wykonywania ratownictwa gór skiego objęty kontrolą.

6. Z przebiegu i wyniku oględzin sporządza się nie zwłocznie protokół, który podpisują kontrolujący i osoba, o której mowa w ust. 

5. W przypadku odmo wy podpisania protokołu przez osobę, o której mowa w ust. 5, zamieszcza się w nim wzmiankę o odmowie jego podpisania. Art.  4

1.

1. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie dowodów zebranych w to ku kontroli.

2. Dowodami są w szczególności dokumenty, pro tokół oględzin, opinie biegłych, wyjaśnienia i oświad czenia. Art. 4

2.

1. Ustalenia kontroli przedstawia się w pro tokole kontroli, który zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w  toku kontroli, w  tym ustalone nie prawidłowości, osoby za nie odpowiedzialne oraz ocenę kontrolowanej działalności. W  przypadku stwierdzenia nieprawidłowości protokół zawiera wnioski i  zalecenia pokontrolne wraz ze wskazaniem sposobu usunięcia nieprawidłowości. Protokół spo rządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez kontrolującego.

2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli podmiot uprawniony do wykonywania ratow nictwa górskiego objęty kontrolą może wnieść do kontrolującego na piśmie umotywowane zastrzeżenia do protokołu kontroli, w  tym do sformułowanych wniosków i zaleceń, lub podpisuje protokół kontroli.

3. Zgłoszone zastrzeżenia kontrolujący może uznać za zasadne, zmieniając lub uzupełniając protokół kon troli, albo uznać je za niezasadne i przekazać stanowi sko podmiotowi uprawnionemu do wykonywania ra townictwa górskiego objętemu kontrolą. Zastrzeżenia wniesione po terminie, przez osobę nieuprawnioną lub bez zachowania formy pisemnej pozostawia się bez rozpatrzenia.

4. W  przypadku uznania zasadności zastrzeżeń zmieniony lub uzupełniony protokół kontroli zostaje przekazany ponownie do podpisu podmiotowi upraw nionemu do wykonywania ratownictwa górskiego ob jętemu kontrolą. Przepisy art.  43 stosuje się odpo wiednio. Art. 4

3.

1. Podmiotowi objętemu kontrolą przysłu guje prawo odmowy podpisania protokołu kontroli i  złożenia w  terminie 5 dni od dnia jego otrzymania pisemnego wyjaśnienia kontrolującemu przyczyn od mowy.

2. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie wstrzymuje realizacji wniosków i  zaleceń pokontrol nych. Art. 4

4. Podmiot uprawniony do wykonywania ra townictwa górskiego objęty kontrolą, w  terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, stanowi ska kontrolującego, o którym mowa w art. 42 ust. 3, lub poprawionego protokołu kontroli zawiadamia ministra właściwego do spraw wewnętrznych o wyko naniu wniosków i  zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole kontroli albo o przyczynach ich niewyko nania. Rozdział 7 Przepisy karne Art. 4

5.

1. Kto uprawia narciarstwo lub snowboar ding na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, podlega karze grzywny.

2. Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad osobą do ukończenia 16 roku życia, dopuszcza do uprawiania narciarstwa zjazdowego lub snowboar dingu przez tę osobę, na zorganizowanym terenie nar ciarskim, bez kasku konstrukcyjnie do tego przezna czonego, podlega karze grzywny. Art.  4

6. Postępowanie w  sprawach określonych w  art.  45 prowadzi się na podstawie ustawy z  dnia 24 sierpnia 2001  r. — Kodeks postępowania w spra wach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.5)).

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1344 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307 i Nr 225, poz. 1466. Dziennik Ustaw Nr 208 — 12251 — Poz. 1241

Rozdział 8 Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe Art. 4

7. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra wo o  ruchu drogowym (Dz. U. z  2005  r. Nr  108, poz.  908, z  późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 w ust. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmie niu: „7a) ratownik górski podczas wykonywania czyn ności związanych z  prowadzeniem akcji ra towniczej;”;

2) w art.  53 w ust.  1 po pkt 10c dodaje się pkt 10d i 10e w brzmieniu: „10d) podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa górskiego; 10e) Służby Parku Narodowego;”. Art. 4

8. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia łalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2010  r. Nr  234, poz.  1536 oraz z  2011  r. Nr  112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 121

1) art. 11c otrzymuje brzmienie: „Art. 11c. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych, w  przypadkach dotyczących zadań z zakresu ochrony ludności i ratownictwa, może zlecać podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa górskiego, o  których mowa w  art.  5 ust.  1 ustawy z  dnia 18 sierpnia 2011  r. o  bezpieczeń stwie i ratownictwie w górach i na zorgani zowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241), podmiotom uprawnio nym do wykonywania ratownictwa wod nego, o których mowa w art. 12 ust. 1 usta wy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeń stwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr  208, poz.  1240), jed nostkom ochrony przeciwpożarowej, o któ rych mowa w art. 15 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 24  sierpnia 1991  r. o  ochronie przeciw pożarowej (Dz. U. z  2009  r. Nr  178, poz.  1380 oraz z  2010  r. Nr 57, poz.  353), oraz Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi re alizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert. Przepisy art. 43, art. 47 oraz art. 151 ustawy z dnia 27 sierp nia 2009 r. o finansach publicznych stosuje się odpowiednio.”. Art.  4

9. W  ustawie z  dnia 16 kwietnia 2004  r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „9.  Opłaty, o których mowa w ust. 3, są dochoda mi budżetu państwa albo przychodami instytu cji gospodarki budżetowej, o  ile instytucja ta zostanie utworzona zgodnie z  art.  23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz nych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.8)), i  są przeznaczone na tworzenie i  utrzymanie infrastruktury turystycznej i edukacyjnej parku narodowego oraz na ochronę przyrody i  do finansowanie zadań w  zakresie ratownictwa górskiego na podstawie art.  17 ust.  4 ustawy z  dnia 18 sierpnia 2011  r. o  bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr  208, poz. 1241).”;

2) w art. 15 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „

6. Organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowni ków górskich i  psów ratowniczych, w  tym psów lawinowych, na obszarze parku narodo wego poza terenami udostępnionymi na pod stawie art. 12 ust. 2, przez podmioty uprawnio ne do wykonywania ratownictwa górskiego na danym obszarze, wymaga uzgodnienia z  dy rektorem parku narodowego.”. Art. 50. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Pań stwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr  191, poz.  1410, z  późn. zm.9)) w  art.  15 ust.  1 otrzymuje brzmienie: „

1. Jednostkami współpracującymi z  systemem są służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotne go, w  szczególności: jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego syste mu ratowniczo-gaśniczego, podmioty uprawnio ne do wykonywania ratownictwa górskiego na podstawie przepisów ustawy z  dnia 18 sierpnia 2011  r. o  bezpieczeństwie i  ratownictwie w  gó rach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241), podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego na pod stawie przepisów ustawy z  dnia 18 sierpnia 2011  r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240), inne jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej.”.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2005  r. Nr  109, poz.  925, Nr  175, poz.  1462, Nr  179, poz.  1486 i  Nr  180, poz.  1494 i  1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz.  845 i  Nr  176, poz.  1238, z  2008  r. Nr  37, poz.  214, Nr  100, poz.  649, Nr  163, poz.  1015, Nr  209, poz.  1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz.  1573 i  1574, z  2009  r. Nr 3, poz.  11, Nr 18, poz.  97, Nr 79, poz.  663, Nr 91, poz.  739, Nr 92, poz.  753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz.  1013, Nr  152, poz.  1018, Nr  182, poz.  1228, Nr  219, poz.  1443, Nr  225, poz.  1466 i  Nr  257, poz.  1726 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585, Nr  106, poz.  622,  Nr  171, poz.  1016, Nr 204, poz. 1195, Nr 205, poz. 1210 i Nr 208, poz. 1240.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009  r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549.

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i  Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183.

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 237, poz. 1653, z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 122, poz. 1007, z 2010  r. Nr 107, poz. 679 i Nr 219, poz. 1443 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 112, poz. 654 i Nr 208, poz. 1240. Dziennik Ustaw Nr 208 — 12252 — Poz. 1241

Art. 5

1. W ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o spor cie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.

10) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 39: a) uchyla się ust. 1 i 2, b) uchyla się ust. 5;

2) w art. 40: a) uchyla się ust. 1, b) uchyla się ust. 3 i 4. Art. 5

2. W okresie roku od dnia wejścia w życie ni niejszej ustawy ratownictwo narciarskie może wyko nywać ratownik, ratownik medyczny, lekarz systemu, pielęgniarka systemu w  rozumieniu przepisów usta wy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownic twie Medycznym lub osoba posiadająca ważne za świadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifiko wanej pierwszej pomocy. Art. 5

3.

1. Osoby, które uzyskały uprawnienia ra townika górskiego na podstawie przepisów dotych czasowych, zachowują swoje uprawnienia.

2. Do osób, które rozpoczęły uzyskiwanie upraw nień ratownika górskiego z zakresu ratownictwa gór skiego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 5

4. Do dnia uzyskania zgody, o której mowa w art. 5 ust. 1, nie dłużej jednak niż do 24 miesięcy od dnia wejścia w  życie niniejszej ustawy, za podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego uznaje się Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Art. 5

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 mie sięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 50 i art. 51, które wchodzą w życie z dniem 2 stycznia 2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 151, poz. 1014 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092 i Nr 208, poz. 1240.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-09-30
Data wydania: 2011-08-18
Data wejścia w życie: 2011-12-31
Data obowiązywania: 2011-12-31
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1241