Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1242

Dziennik Ustaw Nr 208 — 12253 — Poz. 1242 1242 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 23 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 21 grud nia 2000  r. o  dozorze technicznym (Dz. U. Nr  122, poz. 1321, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 20 września 2006  r. w  sprawie warunków technicz nych dozoru technicznego, jakim powinny odpowia dać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorni ków transportowych (Dz. U. Nr  181, poz.  133

5) § 81 otrzymuje brzmienie: „§ 8

1. Urządzenia NO eksploatowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a niespełnia jące wymagań określonych w niniejszym roz porządzeniu w  zakresie budowy, mogą być eksploatowane nie dłużej niż do dnia 20 paź dziernika 2013  r. na podstawie warunków technicznych ustalonych z TDT.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jego ogłoszenia. Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządo wej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządze nia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007  r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infra struktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr  104, poz.  708, Nr  170, poz.  1217 i Nr  249, poz.  1832, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 i 818, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 132, poz. 766.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-09-30
Data wydania: 2011-09-23
Data wejścia w życie: 2011-10-08
Data obowiązywania: 2011-10-08
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1242