Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1248

Dziennik Ustaw Nr 210 — 12298 — Poz. 1248

Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwiet nia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 55

1) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej audytora efektywności energetycznej za szkody wyrządzone w  związku ze sporządzaniem audytu efektywności energetycznej, zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

§2.

1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowie dzialność cywilna audytora efektywności energetycz nej za szkody wyrządzone działaniem lub zaniecha niem ubezpieczonego, w  okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku ze sporządzaniem audy tu efektywności energetycznej.

2. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

1) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utra cie rzeczy, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeń stwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przyspo sobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym po życiu;

2) wyrządzonych przez ubezpieczonego po utracie uprawnień do sporządzania audytu efektywności energetycznej;

3) polegających na zapłacie kar umownych;

4) powstałych wskutek działań wojennych, rozru chów i zamieszek, a także aktów terroru.

3. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, bez możliwości umownego ograniczenia odpo wiedzialności ubezpieczyciela.

§3. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności związanych ze sporządza niem audytu efektywności energetycznej.

§4.

1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpiecze nia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 50 000 euro.

2. Kwota, o  której mowa w  ust.  1, ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

§5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: wz. L. Kotecki 1248 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 14 września 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej audytora efektywności energetycznej

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 roz porządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2011-10-04
Data wydania: 2011-09-14
Data wejścia w życie: 2011-10-19
Data obowiązywania: 2011-10-19
Data uchylenia: 2012-12-27
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1248